ABAB info, editie oktober 2013

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

ABAB info is een magazine met beknopte en overzichtelijke artikelen over actuele onderwerpen en ontwikkelingen in accountancy, belastingadvies, consultancy, op juridisch terrein en op het gebied van werkgeversdiensten. ABAB info verschijnt vier maal per jaar!

Transcript of ABAB info, editie oktober 2013

  • ABAB info Doe er uw voordeel mee ABAB info oktober 2013 De crisis is nog niet voorbij! Einde versneld afschrijven Hypotheekrenteaftrek soberder
  • abab.nl2 Duurzaam bouwen of verbouwen U kunt in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu- investeringen (Vamil) wanneer u duurzaam gaat bouwen of verbouwen. Volgens de voorwaarden uit de Milieulijst 2013 is er sprake van een duurzaam gebouw als het is voorzien van een Groenverklaring, een BREEAM-NL certificaat of een GPR Gebouw berekening. Bij een groenfinanciering wordt tegen een lagere rente (een deel van) de hypotheek van een duurzaam gebouw gefinancierd. Het BREAAM-NL certificaat wordt afgegeven indien een gebouw blijvend duurzaam is op de punten management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Een GPR-expert kijkt naar de duurzaamheidsprestaties van een gebouw. Toetspunten zijn daarbij energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Aanvragen Om gebruik te kunnen maken van MIA en Vamil moet u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een aanvraag indienen. Het is echter verstandig om tijdig (nog in het offerte- stadium) advies in te winnen over een mogelijke aanvraag. Neem gerust contact met ons op om na te gaan of u aan de juiste voorwaarden voldoet. Brabantse subsidie voor toeristisch-recreatieve ondernemers Bent u ondernemer in Noord-Brabant en houdt u zich bezig met vrijetijdseconomie? Het is nu voor Brabantse rechtspersonen De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling voor S&O. Met de WBSO kunt u een afdrachtvermindering voor de loonheffing over de loonkosten krijgen. Met de RDA (Research en Development Aftrek) kunt u investeringen in onderzoek en ontwikkeling deels aftrekbaar maken voor de vennootschaps- of inkomstenbelasting. Er zijn verschillende projectsoorten die in aanmerking komen: 1. Ontwikkeling van producten, processen of programmatuur. 2. Technisch wetenschappelijk onderzoek. 3. Analyse technische haalbaarheid. 4. Technisch onderzoek (verbetering productieprocessen of programmatuur). Wijzigingen WBSO/ RDA in 2014 Op Prinsjesdag 2013 is het Belastingplan 2014 gepresenteerd. Hierin is een aantal wijzigingen voor de WBSO/RDA aangekondigd. Voor de WBSO geldt: de bovengrens van de eerste schijf wordt verhoogd van 200.000 naar 250.000; het percentage van de eerste schijf gaat van 38% naar 35%; de verrekening van een S&O-verklaring die een deel van het jaar betreft,kan met de loonheffing in het hele jaar worden verrekend; iedere ondernemer kan in 2014 een jaar- aanvraag indienen; een aanvraagperiode betreft in 2014 minimaal drie maanden en maximaal twaalf maanden. Er is geen beperking meer van maximaal zes maanden. Wat blijft ongewijzigd: het percentage van de eerste schijf voor starters (50%); het percentage van de tweede schijf (14%); het plafond ( 14 miljoen). mogelijk subsidie te krijgen voor projecten die gericht zijn op versterking van de Brabantse vrijetijdseconomie. De projecten moeten ervoor zorgen dat meer mensen de provincie Noord-Brabant bezoeken, er langer verblijven en meer besteden. En van de voorwaarden voor subsidie is dat de subsidieaanvrager samenwerkt met n of meer partijen, waarvan ten minste n partij uit de toeristisch-recreatieve sector komt en ten minste n partij afkomstig is uit een andere sector. Ook moet het project voldoen aan minstens n van onderstaande eisen: 1. Bij het project is sprake van een vernieuwend concept of vernieuwende product- en marktcombinatie op het snijvlak van cultuur, erfgoed, natuur, landschap, leefbaarheid, zorg, sport en economie. 2. Bij het project is sprake van gezamenlijke marketing en internationale salesactiviteiten op het gebied van vrijetijdseconomie. 3. Bij het project is sprake van kennis- overdracht tussen kennisinstellingen en Brabantse ondernemers in de vrijetijds- sector die gericht zijn op het ontwikkelen van vernieuwende concepten of nieuwe product- en markt- combinaties. Aanvragen De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van 25.000 en een maximum van 150.000. Het beschikbare budget is 750.000. De subsidieaanvraag moet vr 1 januari 2014 zijn ingediend. WBSO en RDA Is uw onderneming innovatief en voert u zelf speur- en ontwikkelingswerk (S&O) of research en development werkzaamheden (R&D) uit? Dan zijn de WBSO en RDA d aangewezen regelingen voor u!
  • abab.nl 3 De bedragen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen, inclusief de extra aftrek voor zelfstandige starters, zullen worden gendexeerd. Voor de RDA is aangekondigd dat het percentage van 54% naar 60% gaat. Verder zijn de budgetten voor 2014 bekend- gemaakt. Het budget voor de WBSO bedraagt in 2014 740 miljoen, het budget voor de RDA bedraagt in 2014 302 miljoen. Bovengenoemde wijzigingen gelden voor de WBSO/RDA-aanvragen voor het jaar 2014. Aanvragen U komt in aanmerking voor de WBSO als u uw medewerkers S&O laat verrichten of als u als zelfstandige ondernemer zelf S&O-werkzaamheden verricht. Wij kunnen meerdere keren per jaar een WBSO- aanvraag voor u indienen. Dit moet ten minste n maand voor aanvang van de projectperiode worden gedaan. Aanvragen voor de RDA moeten gelijktijdig met de WBSO-aanvraag worden ingediend. Meer weten? Heeft u vragen over deze subsidie- mogelijkheden? Neem dan contact op met n van de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl. De crisis is nog niet voorbij! Hoewel de troonrede vele crisis- maatregelen telt, zijn volgens het Centraal Planbureau de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft Nederland kampen met een hoge werkloos- heid en worden ook voor 2014 de nodige financile aderlatingen gevraagd van bedrijven en burgers. De koning sprak over de over de participatiesamenleving, een grotere verantwoordelijkheid voor het individu, die ten koste gaat van de klassieke verzorgingsstaat en de sociale zekerheid. Op dinsdag 17 september 2013 heeft het kabinet naast de Miljoenennota ook een flink pakket aan fiscale maatregelen aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze dragen voor een belangrijk deel bij aan de, volgens het kabinet, noodzakelijke extra bezuinigingen van zes miljard euro voor 2014. Moest het bedrijfsleven in voorgaande jaren altijd een grotere bijdrage leveren aan de terugdringing van het overheidstekort dan burgers, dit jaar is dat andersom. De belastingschijven en heffingskortingen worden niet gendexeerd voor de inflatie, de algemene heffingskorting wordt inkomensafhankelijk (en verdwijnt zelfs voor de hoogste inkomens) en de accijns- tarieven op onder meer brandstof en alcohol stijgen. Verder krijgen ouders het financieel zwaarder omdat sommige kind- regelingen worden versoberd. Goedbetalende werkgevers kunnen rekenen op opnieuw een jaartje crisisheffing, een werkgeversheffing voor medewerkers met een inkomen boven de 150.000. Daarnaast probeert het kabinet directeur- grootaandeelhouders (DGAs) met een stamrecht-bv te verleiden hun geld in n keer op te nemen tegen gunstige voor- waarden. Voor vele zelfstandigen zal het een opluchting zijn dat de afschaffing van de zelfstandigenaftrek volgend jaar niet doorgaat! De zelfstandigenaftrek blijft (nog wel) overeind Voor 2014 blijft de huidige zelfstandigen- aftrek voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen (minimaal 1.225 uur) overeind. Dit in tegenstelling tot eerdere geluiden vanuit de media dat de zelfstandigenaftrek zou worden afgeschaft. Op de langere termijn zet het kabinet echter wel het mes in de fiscale ondernemersfaciliteiten. De bedoeling is dat een meerderheid van de faciliteiten (zoals de zelfstandigen- en startersaftrek en de fiscale oudedagsreserve) in de toekomst opgaat in een winstbox. De verwachting is dat dit in het Belastingplan 2015 voor het eerst zal worden uitgewerkt. Let op! Vanaf 2015 wil het kabinet de zelfstandigenaftrek wel beperken. Hoe dit wordt ingevuld, is nu nog niet bekend. Einde aan fiscaal gunstige regeling gouden handdruk Vanaf 1 januari 2014 komt er een einde aan de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stam- rechten. Medewerkers die na deze datum een ontslagvergoeding (een vergoeding ter vervanging van gederfd of te derven loon) ontvangen, moeten over de volledige vergoeding meteen belasting betalen. Belastinguitstel door de ontslagvergoeding onder te brengen in een zelf opgerichte stamrecht-bv of bij een bank, beleggings- instelling of een verzekeraar, is dan niet meer mogelijk. Voor bestaande stamrechten heeft deze maatregel geen gevolgen. Heeft u in het verleden een ontslagvergoeding dus onder- gebracht in uw bv, dan blijven de oude regels gelden. Wel biedt het kabinet u de mogelijkheid om de stamrechtaanspraak in 2014 in n keer op te nemen tegen een korting van 20%. Dat wil zeggen dat u maar over 80% van de uitkering inkomstenbelasting moet betalen. Bovendien bent u dan geen revisierente verschuldigd. Deze tijdelijke mogelijkheid geldt ook als u de ontslagvergoeding destijds heeft ondergebracht bij een bank, beleggings- instelling of verzekeraar. Tip Of het aantrekkelijk is om gebruik te maken van de 20% korting bij het in n keer opnemen van de stamrechtaanspraak in 2014, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Laat u goed voorlichten. Het volgend jaar met een korting afrekenen tegen wellicht een top- tarief van 52% zal niet altijd voor- deliger zijn dan het spreiden van de uitkeringen over meerdere jaren en afrekenen tegen een lager tarief.
  • abab.nl4 Betere mogelijkheden om aan financiering te komen Het ministerie van Economische Zaken had op Prinsjesdag prettig nieuws te melden voor Nederlandse bedrijven. Het depa