ABAB info, editie mei 2014

download ABAB info, editie mei 2014

of 8

Embed Size (px)

description

ABAB info is een magazine met beknopte en overzichtelijke artikelen over actuele onderwerpen en ontwikkelingen in accountancy, belastingadvies, consultancy, op juridisch terrein en op het gebied van werkgeversdiensten. ABAB info verschijnt vier maal per jaar!

Transcript of ABAB info, editie mei 2014

  • ABAB info Doe er uw voordeel mee ABAB info mei 2014 Subsidie voor samenwerkingsprojecten MKB MIT-regeling Hervormingen arbeidsmarkt in aantocht Wijziging btw-regels per 2015
  • abab.nl2 Subsidie voor samenwerkingsprojecten MKB MIT-regeling Doel van de regeling MKB Innovatie- stimulering in de Topsectoren (MIT) is de versterking van de betrokkenheid van het mkb bij de Topsectoren. Via de MIT- regeling kunnen mkb-ondernemingen in n van de Topsectoren subsidie krijgen voor innovatie. Het gaat om de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen & Materialen (ICT), Chemie, Biobased en Energie, Water, Logistiek, Creatieve Industrie, Life Sciences & Health en Agrifood. En van de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, is de aansluiting bij de themas van de Topsectoren. Iedere Topsector heeft een eigen innovatiecontract opgesteld met daarin diverse themas/ speerpunten. Aanvragen Als samenwerkingsverband met ten minste n ander mkb-bedrijf kunt u subsidie aanvragen voor industrieel en experimenteel onderzoek. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 200.000 per samenwerkingsproject. De looptijd van het project is maximaal 2 jaar. Aanvragen voor R&D-samenwerkings- projecten (Research & Development) kunnen worden ingediend van 3 juni tot en met 22 september 2014. De aanvragen worden gerangschikt op basis van onderstaande criteria: mate van innovatie; economisch perspectief; samenwerking; sectoroverstijgende samenwerking; regionaal belang. Voorwaarden Voor de Baan Bonus geldt een aantal voorwaarden, onder andere: per werkgever kan maximaal drie keer een Baan Bonus van maximaal 5.000 per medewerker worden verstrekt; jongeren moeten jonger zijn dan 27 jaar en zijn werkloos of volgen een opleiding; de werkloze jongere mag in de drie maanden voor ingang van de arbeids- overeenkomst niet continu een volwaardig inkomen uit arbeid hebben ontvangen; een oudere is 55 jaar of ouder (tot pensioenleeftijd); de oudere of arbeidsgehandicapte ontvangt (op moment van aanvraag) ten minste gedurende drie maanden een uitkering. Active & Assisted Living Programma 2 Richt u zich op de verbetering van de kwaliteit van leven voor ouderen? Draagt u er aan bij dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en leven? Dan is de eerste oproep van het Active & Assisted Living Programme (AAL) 2 mogelijk interessant voor u. Doel van dit Europese samenwerkings- programma is de ontwikkeling van innovatieve, op ICT gebaseerde oplossingen voor ouderen en hun omgeving. De eerste oproep Care for the future richt zich op innovaties en benaderingen, die duurzame zorgsystemen tot stand brengen en zowel de gezondheid als het welzijn van ouderen verbeteren. Ook nieuwe concepten en oplossingen voor ondersteuning van formele en informele zorg kunnen in aanmerking komen binnen deze call. Aanvragen De aanvraagprocedure kent twee fases. Na een Europese aanvraag kan een nationale aanvraag worden ingediend. De Europese aanvraag moet uiterlijk op 26 juni 2014 worden ingediend. Samenwerkingsverbanden van minimaal drie onafhankelijke organisaties uit drie landen kunnen een aanvraag indienen. Aan het samenwerkingsverband moeten ten minste een (eind)gebruikersorganisatie, een marktgeorinteerde bedrijfspartner en een mkb-bedrijf deelnemen. De totale kosten van een project moeten tussen de 1 miljoen en 7 miljoen liggen. Voor deze ronde is een budget van 32,8 miljoen beschikbaar, waarvan 2,3 miljoen bestemd is voor Nederlandse partners. Stimuleringsregeling Baan Bonus Regio West-Brabant Het doel van de stimuleringsregeling Baan Bonus is om jongeren tot 27 jaar, ouderen en arbeidsgehandicapten werkervaring op te laten doen en bij voorkeur op weg te helpen naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Voor dit doel worden loonkostensubsidies verstrekt aan werkgevers. Werkgevers (rechtspersonen en overheids- instanties) komen in aanmerking voor een Baan Bonus wanneer: een jongere, oudere of arbeids- gehandicapte uit de regio West-Brabant een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden (van minimaal 32 uur per week en voor ten minste 6 maanden); een jongere, oudere of arbeids- gehandicapte uit de regio West-Brabant een uitbreiding op de arbeids- overeenkomst wordt aangeboden (uitbreiding naar minimaal 32 uur); een jongere een leerarbeids- overeenkomst wordt aangeboden (van minimaal 24 uur per week en voor minimaal 6 maanden). Aanvragen De Baan Bonus kan worden aangevraagd van 1 december 2013 tot 31 december 2014. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst (volledige aanvraag). De aanvraag mag niet eerder dan een maand voor ingang van de arbeids- overeenkomst worden ingediend en niet later dan een maand na de ingangsdatum. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de soort (arbeidsovereenkomst of leerarbeidsovereenkomst) en duur van de overeenkomst (6 maanden of 1 jaar) en ligt tussen de 1.875 en 5.000.
  • abab.nl 3 Meer weten? Heeft u vragen over n van de subsidie- regelingen of over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op met de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl. Hervormingen arbeidsmarkt in aantocht Nieuwe regels voor ontslag, meer en sneller zekerheid voor medewerkers met flexibele contracten en een stapsgewijze verkorting van de Werkloosheidswet (WW). Dit zijn in een notendop de belangrijkste hervormingen voor de arbeidsmarkt, waarmee de Tweede Kamer inmiddels heeft ingestemd. De meeste maatregelen zullen hoogstwaarschijnlijk pas ingaan op 1 juli 2015 of later. Werkt u echter veel met tijdelijke contracten, houdt dan alvast rekening met enkele wijzigingen per 1 juli 2014. De Eerste Kamer moet nog welinstemmenmetde hervormingsplannen. Wijzigingen per 1 juli 2014 in tijdelijke contracten Vanaf 1 juli 2014 is het uit den boze om in tijdelijke contracten van zes maanden of minder een proeftijd op te nemen. Ook in een aansluitend contract mag geen proeftijd worden opgenomen. Een concurrentie- beding in een tijdelijk contract is alleen nog mogelijk in bijzondere omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen die een dergelijk beding vereisen. Deze zwaarwichtige belangen moet u dan wel schriftelijk motiveren. Zonder deze motivatie is het concurrentiebeding namelijk niet geldig. Heeft uw medewerker een tijdelijk contract van zes maanden of langer dat automatisch eindigt? U moet dan uiterlijk n maand voor het einde van het arbeidscontract de medewerker schriftelijk informeren of u het contract al dan niet Let op! De nieuwe regels gelden alleen voor tijdelijke arbeidscontracten die op of na 1 juli 2014 zijn afgesloten. Is er op die datum een cao van toepassing, dan blijven de (afwijkende) regels uit die cao gelden totdat deze afloopt of tot uiterlijk 1 januari 2016. De nieuwe regels voor het opnemen van een concurrentiebeding hebben wel onmiddellijke werking. Wijziging in ketenregeling Met ingang van 1 juli 2015 kunnen medewerkers met tijdelijke contracten niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak maken op een vast contract. Het is nog wel mogelijk om drie tijdelijke contracten aan te bieden. De periode tussen twee contracten om de keten te doorbreken, wordt echter zes maanden in plaats van drie maanden. Nieuwe ontslagregels per 1 juli 2015 Als werkgever kunt u bij ontslag nu nog kiezen tussen twee routes: ontslag via UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers- verzekeringen) of via de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 is er nog slechts n ontslagroute en die is afhankelijk van de reden van ontslag. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid lopen dan via UWV. Ontbinding van het arbeidscontract om andere redenen gaat via de kantonrechter. Het blijft mogelijk om samen met uw medewerker schriftelijk een beindigings- overeenkomst te sluiten. De medewerker heeft daarna veertien dagen bedenktijd. U moet uw medewerker op deze bedenktijd wijzen. Van ontslagvergoeding naar transitie- vergoeding De huidige ontslagvergoeding maakt per 1 juli 2015 plaats voor een transitie- vergoeding. De medewerker heeft recht op de vergoeding wanneer hij twee jaar of langer bij u heeft gewerkt. Hij moet de door u betaalde vergoeding gebruiken voor bijvoorbeeld scholing of de overstap naar een andere baan. De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de medewerker bij u in dienst is geweest Tip De ontslagroute is alleen verplicht als de medewerker niet schriftelijk instemt met zijn ontslag. Let op! Voor kleine bedrijven met minder dan 25 medewerkers komt er een overgangstermijn. Zij mogen tot 2020 een lagere vergoeding betalen als zij personeel om bedrijfs- economische redenen gedwongen moeten ontslaan. en bedraagt maximaal 75.000 of een jaarsalaris als de medewerker meer verdient dan 75.000. Aanpassing duur WW De maximale duur van de WW (Werkloosheidsuitkering) bij werkloosheid wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. In de cao kunnen werkgevers en medewerkers afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden tot 38 maanden zelf te betalen. Betaal de belasting op tijd! Sinds 1 januari 2014 gelden er aangescherpte regels als het gaat om het betalen van aangiftebelastingen, zoals de loonheffingen en de omzetbelasting (btw). Zo is het opzettelijk niet betalen van de verschuldigde belasting op aangifte voortaan strafbaar. Met deze maatregel kunt ook u, als goedwillende belasting- betaler, worden geconfronteerd. Betaal dan ook de verschuldigde belasting op tijd. Mocht dat door omstandigheden niet lukken, vraag dan tijdig om betalingsuitstel of meldt betalingsonmacht zo snel mogelijk. Aangescherpte regels Betaalt u de verschuldigde loonheffingen of btw te laat, dan riskeert u een verzuim