ABAB info, editie mei 2013

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

ABAB info is een magazine met beknopte en overzichtelijke artikelen over actuele onderwerpen en ontwikkelingen in accountancy, belastingadvies, consultancy, op juridisch terrein en op het gebied van werkgeversdiensten. ABAB info verschijnt vier maal per jaar!

Transcript of ABAB info, editie mei 2013

  • ABAB info Doe er uw voordeel mee ABAB info mei 2013 Zorg dat uw rekeningen worden betaald! Verdere beperking pensioenmogelijkheden aangekondigd MKB-innovatiestimulering Topsectoren
  • abab.nl2 Zorg dat uw rekeningen worden betaald! Openstaande rekeningen. In de huidige crisistijd is de betalingsmoraal in Nederland flink verslechterd. Een groeiende groep consumenten en bedrijven betaalt niet of te laat. Dit blijkt uit onderzoek van EIM / Panteia. Wettelijke betalingstermijnen Per 16 maart 2013 zijn betalingstermijnen voor bedrijven wettelijk vastgesteld. Zo krijgt u meer mogelijkheden om betalings- achterstanden tegen te gaan. Regelt u niets, dan geldt een betalingstermijn van dertig dagen. Indien u met uw klant wel afspraken maakt over een betalingstermijn, dan mag deze niet langer zijn dan zestig dagen. Uitsluitend wanneer u kunt aantonen dat een betalingstermijn van meer dan zestig dagen voor geen van beide partijen nadelig is, mag u met uw klant een langere betalingstermijn overeenkomen. Betaalt de klant toch te laat, dan mag u een standaard- vergoeding voor incassokosten door- berekenen. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen. Enkele tips om te zorgen dat u op tijd uw geld ontvangt: Levert u voor het eerst aan een nieuwe klant? Onderzoek het bedrijf, voordat u zaken met elkaar gaat doen. Kijk naar de historie en beoordeel de financile positie van de potentile klant. Gebruikzoveelmogelijkvoorfacturatie. Eerst de betaling ontvangen en vervolgens pas de dienst of het product leveren. Bied kredietbeperking of betalings- korting bij tijdige betaling. Enkele procenten korting kunnen de klant overtuigen om juist uw factuur tijdig te betalen. Spreek af dat een omvangrijke klus in delen kan worden gefactureerd. Stuur tijdig betalingsherinneringen, bel uw klanten op en maak concrete afspraken. Wat gaan we hieraan doen? Op welk tijdstip? Welke manier? Voor welke bedragen? Elektrisch aangedreven voertuig Investeert u in 2013 in een elektrisch aangedreven voertuig? Dan kunt u mogelijk een fiscaal voordeel ontvangen via de MIAVamil-regeling. U komt in aanmerking wanneer u een elektrisch aangedreven voertuig (personen- of bedrijfsauto) aanschaft eventueel in combinatie met een verbrandingsmotor dat is voorzien van een lithiumhoudende accu voor de opslag van energie voor de aandrijving. Voor een elektrisch aangedreven voertuig met kenteken geldt dat de CO2 -uitstoot minder dan 50 gram per kilometer moet zijn. Een elektrisch aangedreven voertuig zonder kenteken moet een actieradius van ten minste 50 kilometer op een volle accu hebben. Voertuigen die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld plug-in hybride voertuigen zoals Mitsubishi Outlander PHEV, Volvo V60 Plug-in Hybrid en Opel Ampera. Aanvragen Om gebruik te kunnen maken van MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu- investeringen) moet u binnen drie maanden na het aangaan van de investerings- verplichting een aanvraag indienen. Meer weten? Wilt u meer weten over voertuigen die in aanmerkingkomenofoverde MIAVamil- regeling in het algemeen? Neem dan contact op met de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl. Verbeteren bedrijfs- gebouw op energiegebied Investeert u als ondernemer in het energie- zuinig maken van uw bedrijfsgebouw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een fiscaal voordeel via de Energie- investeringsaftrek (EIA). Bedrijfsmiddelen die te maken hebben met isolatie en warmte, ventilatie, klimaat, koeling, verlichting of duurzame energie komen in aanmerking voor een fiscaal voordeel. Concrete voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen zijn: Warmtepomp (boiler). HR-glas. Isolatie voor bestaande constructies. Afvalwarmte benutten. Energie-efficinte verlichting voor bestaande gebouwen. Klimaat- of verlichtingsbesparing. Aardwarmtewinning. Aanvragen Om gebruik te kunnen maken van EIA moet u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een aanvraag indienen. Meer weten? Heeft u vragen over de EIA of wilt u weten of een bepaald bedrijfsmiddel in aanmerking komt? Neem dan contact op met de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl. MKB-innovatie- stimulering Topsectoren Bent u mkber en zijn uw bedrijfs- activiteiten gerelateerd aan themas uit de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangs- materialen, HighTech Systemen & Materialen of Agri&Food? Dan zijn de regelingen MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) en de mkb-valorisatie- pilot Topsector Agri&Food mogelijk interessant voor u. U kunt als mkber subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies, R&D-samenwerkingsprojecten (Research & Development), kennisvouchers en innovatieprojecten. Iedere Topsector heeft een eigen subsidieplafond en kiest zelf hoe
  • abab.nl 3 dit budget wordt verdeeld over de instrumenten. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het instrument waarvoor u subsidie aanvraagt. In de tabel een overzicht van het budget, de instrumenten en de aanvraagperiode per Topsector. Aanvragen Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De gesubsidieerde activiteiten moeten aansluiten bij de themas uit de betreffende Topsector. U kunt als mkb-ondernemer maar n aanvraag per openstellingsperiode indienen. Meer weten? Heeft u vragen over de MIT, de mkb- valorisatiepilot Agri&Food of wilt u meer weten over de themas uit n van de Top- sectoren? Neem dan contact op met n van de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl. Voorwaarden voor afstempelen van uw pensioen in eigen beheer Door tegenvallende beleggingsresultaten en de alsmaar stijgende levensverwachting kan uw pensioen-bv in zwaar weer terecht- komen. Hierdoor bestaat de kans dat wanneer u met pensioen gaat uw pensioen- bv, wegens ontoereikend vermogen, de toegezegde pensioenverplichtingen niet kan nakomen. Vanaf dit jaar is het mogelijk om zonder fiscale gevolgen nmalig op de pensioeningangsdatum een vermindering toe te passen op de pensioenaanspraken, ook wel afstempelen genoemd. De voorwaarden zijn streng. Zo is afstempelen pas mogelijk bij een lage dekkingsgraad en een onderdekking veroorzaakt door (rele) ondernemings- en/of beleggingsverliezen. Dekkingsgraad van 75% of lager Er moet op de pensioeningangsdatum sprake zijn van een dekkingsgraad van 75% of lager (onderdekking). Deze dekkingsgraad wordt berekend door het totaal aan activa te delen door het totaal aanpassiva(exclusief het eigen vermogen). Voor de pensioenverplichting geldt de fiscale waarde. Stel het aan u toegezegde pensioen bedraagt 75.000 per jaar. De activa van Topsector Budget Instrumenten Aanvraagperiode Tuinbouw & Uitgangs- materialen 2.000.000 Haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerkings- projecten 15 mei - 1 juli 2013 HighTech Systemen & Materialen 4.000.000 Kennisvouchers en R&D- samenwerkingsprojecten 15 mei - 1 juli 2013 Agri&Food onbekend Haalbaarheidsprojecten en R&D- innovatie- projecten 1 juni - 23 september 2013 uw pensioen-bv bedragen 450.000. De passiva bestaan uit een pensioen- verplichting van 700.000 en 50.000 aan crediteuren. De dekkingsgraad bedraagt nu 60% ( 450.000 / 750.000 x 100%). Voldoet u aan alle voorwaarden, dan mag u op de pensioeningangsdatum de pensioen- aanspraken van uw bv nmalig verminderen met 40%. De fiscale waarde van uw pensioenverplichting bedraagt dan 420.000. Uw aangepaste pensioen is in dat geval 45.000. Onderdekking door ondernemings- en/ of beleggingsverliezen De onderdekking moet zijn veroorzaakt door (rele) ondernemings- en/of beleggingsverliezen. Hiervan is in ieder geval geen sprake als u in de zeven kalenderjaren voorafgaand aan uw pensioeningangsdatum bijvoorbeeld een dividenduitkering heeft ontvangen van de bv of als er aandelenkapitaal in die jaren is terugbetaald. Wel kan dan voor de berekening van de onderdekking de waarde van de activa worden verhoogd met de terugbetaling of de uitkering vermeerderd met samengestelde interest. Is door deze correctie de dekkingsgraad toch niet hoger dan 75%, dan is afstempelen nog steeds mogelijk. Vennootschapsbelasting voor de pensioen-bv Door de afstempeling/vermindering van de pensioenaanspraken valt er een deel vrij. Dat vrijgevallen deel hoort tot de belastbare winst en uw pensioen-bv moet hierover vennootschapsbelasting betalen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de verkrijgingsprijs van uw aanmerkelijk belang in de bv. Schriftelijk akkoord Alle betrokken partijen, waaronder uzelf en mogelijk ook uw partner als pensioen- gerechtigde, het bestuur, de werkgever en de betrokken aandeelhouders moeten schriftelijk akkoord zijn met de vermindering van de pensioenaanspraken. Het is verstandig vooraf een verzoek in te dienen bij de belastinginspecteur om na te gaan of is voldaan aan alle voorwaarden. Vermindering als uw pensioen- uitkeringen al zijn ingegaan Ontvangt u op 1 januari 2013 al pensioen- uitkeringen vanuit uw pensioen-bv, dan mag u toch gebruikmaken van de mogelijkheid tot afstempelen. Uiteraard moet wel aan alle voorwaarden worden voldaan. Bovendien is deze mogelijkheid tijdelijk, namelijk tot en met 31 december 2015. Vergoedingsvordering tussen echtgenoten zonder fiscale gevolgen Als u uit uw privvermogen betaalt voor een goed dat tot het privvermogen van uw echtgeno(o)t(e) gaat behoren, dan heeft u wettelijk recht op een vergoeding. Dit noemt men een vergoedingsvordering. Tot voor kort was het onduidelijk of een
  • gever moet deze verklaring in de loon- administratie bewaren. In de aangifte loonheffingen geeft u aan dat er sprake is van een onbelast rentevoordeel. Aankoop belastingvrije zaken Van een onbel