ABAB info, editie maart 2014

download ABAB info, editie maart 2014

of 8

Embed Size (px)

description

ABAB info is een magazine met beknopte en overzichtelijke artikelen over actuele onderwerpen en ontwikkelingen in accountancy, belastingadvies, consultancy, op juridisch terrein en op het gebied van werkgeversdiensten. ABAB info verschijnt vier maal per jaar!

Transcript of ABAB info, editie maart 2014

  • ABAB info Doe er uw voordeel mee ABAB info maart 2014 Vouchers voor internationaal ondernemen Nieuwe pensioenaanscherpingen per 2015 Van zonnepaneeleigenaar naar btw-ondernemer
  • abab.nl2 Vouchers voor internationaal ondernemen Heeft u een mkb-bedrijf en bent u genteresseerd in internationaal ondernemen? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op n of meerdere vouchers. Het doel van de internationaliseringsvoucher is het vergroten van het aantal ondernemingen dat duurzaam internationaal onderneemt. Met de internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen-voucher wordt verantwoord ondernemen in een ontwikkelingsland of opkomende markt gestimuleerd. Internationaliseringsvoucher Iedere mkb-ondernemer kan een internationaliseringsvoucher aanvragen. De maximale waarde van een internationaliseringsvoucher is 2.400. De voucher kan worden ingeleverd bij een ondernemersorganisatie (bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of Syntens) in ruil voor de uitvoering van een bewustwordings- en adviseringstraject. In dit traject wordt nader ingegaan op: het identificeren van kansrijke markten; het uitvoeren van een marktonderzoek/ vergelijking; het bepalen van de benodigde activiteiten om succesvol en duurzaam internationaal actief te kunnen zijn. Voucher voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) Mkb-ondernemers (tussen de 10 en 500 fte) die partner zijn of worden van MVO Nederland komen in aanmerking voor een Aanvragen Om gebruik te kunnen maken van MIA en Vamil moet er binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een aanvraag zijn ingediend. Food Future regeling Heeft u een mkb-bedrijf in het Duits- Nederlandse grensgebied en bent u werkzaam in de voedingsmiddelen- industrie? Bekijk dan de mogelijkheden via de subsidieregeling Food Future. Het doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe producten en processen in de voedingsmiddelenbranche. Er is subsidie beschikbaar voor verschillende typen projecten, namelijk innovatieadvies, haalbaarheidsstudies, transferprojecten (waarin een bestaande technologie wordt vertaald naar een specifieke bedrijfsomgeving) en innovatie- projecten. De projecten worden getoetst op basis van de volgende criteria: beoogde innovatie en het doel ervan; grensoverschrijdend karakter; echnische en economische haalbaarheid; vaardigheden en kennis van de aanvragende onderneming. Aanvragen Aanvragen kunnen tot en met 30 juni 2014 worden ingediend. Het subsidiepercentage en het maximum subsidiebedrag is afhankelijk van het type aanvraag. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst zolang er budget beschikbaar is. Projecten moeten vr 30 september 2014 zijn afgerond. Provinciale Impuls Wonen Zeeland Ook in 2014 kan weer subsidie worden aangevraagd in het kader van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) in Zeeland. De subsidieregeling heeft als doel het geschikt maken van de particuliere woningvoorraad voor toekomstige behoeften. Krimp, vergrijzing en het klimaat spelen hierbij een grote rol. Met name het verkleinen van het aantal ongewenste particuliere woningen door bijvoorbeeld sloop of samenvoegen van woningen heeft prioriteit. Zeeland onderkent deze problematiek als de grootste opgave voor de toekomstige regionale woningmarkt. IMVO-voucher. Met de voucher kan 50% van de kosten van een externe advies- organisatie worden vergoed, tot een maximum van 10.000. Met de voucher kunnen adviesvragen over MVO-gerelateerde onderwerpen zoals mensenrechten, arbeidsomstandigheden en/ of milieu worden beantwoord. De voucher kan worden ingezet voor de kosten van een externe adviesorganisatie, zoals een MVO- adviseur of NGO (non-gouvernementele organisatie). De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie: onderzoek; certificering; geven van training aan lokaal personeel. Aanvragen Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend totdat het budget is uitgeput. De vouchers worden toegekend op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Technieken en software voor duurzame product- ontwikkeling Investeert u in een nieuwe milieu- vriendelijke techniek of in software voor duurzame productontwikkeling? Dan kunt u mogelijk een fiscaal voordeel genieten via de MIAVamil-regeling (Milieu- investeringsaftrekWillekeurige afschrijving milieu-investeringen). Nieuwe milieuvriendelijke techniek U komt in aanmerking voor de MIA Vamil-regeling wanneer u investeert in apparatuur die noodzakelijk is voor het behalen van milieuvoordelen. Het moet dan gaan om een voor Nederland nieuw werkingsprincipe, de toepassing van nieuwe materialen of nieuwe combinaties van bestaande technieken. Software voor duurzame product- ontwikkeling Ook als u investeert in het verduurzamen van producten op basis van ontwerp- software komt u in aanmerking voor de MIAVamil-regeling. De ontwerpsoftware moet tenminste vier van de volgende milieuparameters inzichtelijk maken: fosfaatemissie; SOx-emissie; NOx-emissie; CO2-emissie; watergebruik; energiegebruik; hergebruik van materialen en componenten.
  • de dienstbetrekking, maar geldt maximaal twee jaar en bedraagt per aangenomen jonge medewerker 3.500 per jaar. Verder geldt als voorwaarde dat het moet gaan om een dienstbetrekking van ten minste 32 uur per week op basis van minimaal een halfjaarcontract. Administratieve verplichtingen Om in aanmerking te komen voor de premiekorting, moet u voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen. Zo moet u bij uw loonadministratie een doelgroepverklaring van UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers- verzekeringen) of de gemeente bewaren waaruit blijkt dat de jongere voor aanvang van de dienstbetrekking recht had op een WW- of bijstandsuitkering. Daarnaast bewaart u bij uw loonadministratie de arbeidsovereenkomst met de jongere medewerker, waaruit moet blijken dat sprake is van ten minste een halfjaar- contract voor minimaal 32 uur per week. Maximale korting in 2014 Officieel treedt de kortingsregeling pas in werking per 1 juli 2014. Neemt u echter nu al een jongere in dienst en voldoet u aan alle voorwaarden, dan telt dit al wel mee voor de premiekorting vanaf juli 2014. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de premiekorting de helft van het jaarbedrag, oftewel 1.750. abab.nl 3 Ook andere projecten komen eventueel in aanmerking voor subsidie. Hierbij kan gedacht worden aan: het toekomstbestendig omvormen van de particuliere woningvoorraad; de sloop van corporatiebezit; het hergebruik van leegstaande panden; de verbetering van de openbare ruimte; het opknappen van particulier woning- bezit. Bij de toetsing van de projecten wordt gekeken naar de soort fysieke ingreep, de locatie, innovatie, cultuurhistorie, duurzaamheid en gezondheid. Een project moet binnen n jaar starten en binnen drie jaar afgerond zijn. Aanvragen Alle rechtspersonen (burgers, gemeenten, bouwbedrijven, ontwikkelaars, corporaties en verenigingen) kunnen een aanvraag indienen. Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 1 februari tot en met 1 april 2014. Jaarlijks is er 3,5 miljoen subsidie beschikbaar (6 jaar lang). De subsidie voorziet in een bijdrage van het exploitatie- tekort van een project. Hierbij wordt als aanvullende voorwaarde gesteld dat de minimale subsidie 10.000 bedraagt. Meer weten? Heeft u vragen over n van de subsidie- regelingen of over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op met de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl. Ruim baan voor de jongere medewerker Vanaf begin dit jaar is kunt u als werkgever in aanmerking komen voor de premiekorting bij het in dienst neemen van een jongere medewerker. Het gaat om een tijdelijke kortingsregeling waar u van profiteert als u in de komende twee jaar een jongere vanuit een WW- of bijstandspositie in dienst neemt. Zoals gebruikelijk geldt ook voor deze regeling een aantal voorwaarden. De regeling in het kort De regeling is in het leven geroepen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. U komt voor de premiekorting in aanmerking als u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 n of meerdere jongeren in dienst neemt die bij aanvang van de dienstbetrekking een leeftijd hebben tussen de 18 en 27 jaar. De jongere moet voorafgaand aan de dienstbetrekking recht hebben gehad op een WW- of bijstandsuitkering. De premie- korting wordt verleend voor de duur van Let op! Wordt na de indiensttreding de contractsduur van een halfjaar of de arbeidsduur van 32 uur gekort, dan heeft u geen recht meer op de premiekorting. Let op! Neemt u nu een jongere in dienst, maar is deze op 1 juli 2014 niet meer bij u in dienst, dan heeft u geen recht op de premiekorting. Korting op premie werknemers- verzekeringen De premiekorting bij het in dienst nemen van een jongere medewerker komt in mindering op het totaal van de door u te betalen premies werknemersverzekeringen (dus ook op de premies werknemers- verzekeringen van medewerkers voor wie u geen recht heeft op premiekorting). De korting kan echter niet leiden tot een negatieve premie voor de werknemers- verzekeringen. Tot slot kan de premiekorting niet cumuleren met de premiekorting voor arbeidsgehandicapte medewerkers. Uw auto in 2014: zuinig is het devies Autorijden wordt in 2014 voor veel automobilisten weer een stukje duurder, met dank aan de aanscherpingen in de diverse autobelastingen. Nog altijd luidt het devies: hoe zuiniger de auto, hoe minder belasting u betaalt. Minder zuinige autos worden ook in 2014 zwaarder belast. Einde vrijstelling motorrijtuigen- belasting De vrijstelling in de motorrijtuigen- belasting (MRB) die gold voor zr zuinige personenautos (benzine maximaal 110 gr/km, diesel maximaal 95 gr/km) is met ingang van 1 januari 2014 komen te vervallen voor zowel nieuwe als bestaande personenautos. Er wordt nog n uitzondering gemaakt voor autos met een CO2 -u