Aansprakelijkheid van de bouwpartners in Belgische context ... · PDF file Astrid Annaert...

Click here to load reader

 • date post

  26-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Aansprakelijkheid van de bouwpartners in Belgische context ... · PDF file Astrid Annaert...

 • Astrid Annaert

  context: positie en verzekeringsplicht van de architect Aansprakelijkheid van de bouwpartners in Belgische

  Academiejaar 2015-2016 Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Voorzitter: prof. dr. ir. Arnold Janssens Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

  Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van

  Promotoren: prof. Jelle Laverge, ir.-arch. Elisa Van Kenhove

 • Astrid Annaert

  context: positie en verzekeringsplicht van de architect Aansprakelijkheid van de bouwpartners in Belgische

  Academiejaar 2015-2016 Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Voorzitter: prof. dr. ir. Arnold Janssens Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

  Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van

  Promotoren: prof. Jelle Laverge, ir.-arch. Elisa Van Kenhove

 • WOORD VOORAF

  Deze masterproef werd geschreven ter afsluiting van mijn opleiding burgerlijk ingenieur

  architect aan de Universiteit Gent. Graag wil ik enkele mensen bedanken die mij gedurende dit

  laatste academiejaar geholpen hebben bij de totstandkoming van dit werkstuk.

  Vooreerst wil ik mijn promotor bedanken voor de inspiratie en feedback, maar ook voor het

  geven van de nodige vrijheid in het bepalen van de grenzen van dit te onderzoeken onderwerp.

  Het gaf mij de mogelijkheid om bij te sturen in een onderzoek wat voor mezelf een grote

  verrijking werd binnen mijn studies.

  Bijzondere dank gaat ook uit naar al de verschillende gesprekspartners vanuit Denemarken tot

  in de driehoek Antwerpen, Brussel en Roeselare die mij hartelijk hebben ontvangen voor een

  interview en openlijk en eerlijk hun mening hebben gedeeld tijdens het gesprek.

  Daarnaast ook nog een dankwoord aan iedereen uit mijn naaste omgeving, in het bijzonder

  mijn ‘archie’-studiegenoten en mijn ouders voor het geduld, de hulp en de morele steun

  gedurende mijn volledige opleiding.

  Voor mijzelf was dit in elk een geval een boeiende ontdekkingstocht langs voor mij onbekende

  paden waaruit ik heel veel heb geleerd uit vakliteratuur en het persoonlijk contact met

  verschillende actoren binnen de bouwwereld. Uit de kennis die ik gedurende afgelopen

  maanden heb opgebouwd, zal ik ongetwijfeld in mijn komende beroepscarrière veel kunnen uit

  toepassen. Ondanks het meermaals aanhoren van: “…en je ziet het nog steeds zitten om

  architect te worden na dit onderzoek?”, ben ik trots om met dit werk af te studeren als burgerlijk

  ingenieur architect en met volle goesting in dit uitdagende beroep te kunnen stappen.

  Astrid Annaert, 1 juni 2016.

  TOELATING TOT BRUIKLEEN

  De auteur geeft de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar te stellen en delen

  van de masterproef te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de

  bepalingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron

  uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze masterproef.

 • Aansprakelijkheid van de bouwpartners in Belgische context:

  positie en verzekeringsplicht van de architect

  Astrid Annaert

  Promotoren: prof. Jelle Laverge, ir.-arch. Elisa Van Kenhove

  Masterproef tot het behalen van de academische graad van

  Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur

  Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

  Voorzitter: prof. Dr. Ir. Arnold Janssens

  Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

  Academiejaar 2015-2016

  SAMENVATTING

  Dit eindwerk bestaat uit een onderzoek naar hoe de relaties, aansprakelijkheden en

  verzekeringen tussen verschillende bouwpartners in België zijn ontstaan, hoe ze momenteel

  worden ervaren en toegepast en hoe deze, in functie van wijzigende inzichten en

  reglementeringen in de toekomst zouden kunnen evolueren. Vaste feiten en regelgeving

  worden aangevuld met ervaringen uit de praktijk aan de hand van standpunten uit interviews bij

  verschillende betrokken partijen.

  Werkverhoudingen tussen bouwheren, architecten, aannemers en ingenieurs worden geschetst

  op vlak van organisatie, reglementering en evolutie. Relatievormen en samenwerkings-

  verbanden binnen de bouwsector kennen door de jaren heen een evolutie met de daaraan

  gekoppelde bjikomende gevolgen binnen het aansprakelijkheidskader. Het beroep van

  architect wordt gestuurd door belangrijke tendensen waaronder enkele recente rechtszaken en

  wetsvoorstellen die aantonen dat de huidige situatie in België op een aantal vlakken mank

  loopt. Het huidige verzekeringssysteem wordt in vraag gesteld omwille van het gebrek aan

  voldoende sluitende oplossingen voor alle partijen.

  De verwachtingen en pijnpunten binnen de drie geschetste kaders, relaties, aansprakelijkheden

  en verzekeringen, sturen aan op een toekomstvisie met een aantal mogelijke voorstellen zoals

  het loslaten van het monopolie van de architect en het invoeren van een algemene

  bouwvergadering. Aansprakelijkheidsbeginselen en een projectgestuurd verzekeringssysteem

  worden op die manier in overleg vastgelegd met het oog op een gebalanceerde en

  gelijkwaardige behandeling van elke partner.

  KERNWOORDEN

  Architect, Bouwpartners, Monopolie, Aansprakelijkheid, Verzekeringsplicht

 • Liability of construction partners in Belgium:

  position and compulsory insurance of the

  architect

  Astrid Annaert

  Supervisor(s): prof. Jelle Laverge, ir.-arch. Elisa Van Kenhove

  Abstract: This master’s dissertation is a study of how the relationships, liabilities and insurances

  between the various building partners in Belgium

  have emerged, how they are being perceived and

  applied, and how they could evolve according to

  changing insights and regulations in the future.

  Facts and rules within the construction sector are

  compared and checked by opinions from interviews

  with various stakeholders based on their practical

  experience.

  Keywords: Architect, Building partners, Monopoly,

  Liability, Compulsory insurance

  I. INTRODUCTION

  Working relationships between building owners,

  architects, contractors and engineers are outlined in

  its organization, regulation and evolution. Specific

  forms of relations and collaboration systems within

  the construction sector seem to evolve which causes

  consequences to the existing liability framework. The

  profession of architect is driven by major trends

  including several recent lawsuits and legislative

  proposals which demonstrate that the current

  situation in Belgium is becoming a tempting

  challenge in keeping strong positions. The current

  building insurance system is questioned to provide

  sufficient conclusive solutions for all parties.

  [email protected]

  II. RELATIONS

  The practice of an architect has gone through an

  evolution within liability and insurance schemes. The

  law of the 20th of February 1939 still has the biggest

  influence on the way this profession is guided. The

  law of the 15th of February 2006 was a first step to a

  more protective way of practicing the architects’

  profession. However, because of new norms, rules

  and responsibilities the law of 1939 and the

  architects’ monopoly are under pressure forcing the

  architect into an inevitable trend of collaborative

  processes. Facing the increasing importance in

  position and knowledge of the contractor and the

  engineer an architect has to deal – sometimes

  against reality – with its irrevocable leading position

  and responsibility.

  By postponing the consultation of partners’

  knowledge a building process can be disturbed or

  may not lead to a desired result according to the

  building requirements. Construction files must

  contain accurate information on which all parties

  agree. For that reason a compulsory general

  construction meeting with all partners to approve the

  files before starting the work would be absolutely

  useful. It is a simplified form of integrated

  collaboration that can bring great benefits in the

  future.

  Figure 1 | Relations within building process

 • A redefinition of the profession of architect and its

  law will provide him a more acceptable competitive

  role within the building industry where his expertise

  will be appreciated and deliberately chosen for a

  project because of its specific contribution.

  III. LIABILITY

  In a recent judgment, the Court of Cassation in

  Belgium declared the practice, whereby - in an

  architectural contract - a clause was inserted in

  which architect's decennial liability is limited to its

  share of the damages, to be illegal. This "escape

  route" to deal with the imbalance between the

  compulsory insurance of the architect and the lack

  thereof by the contractor related to the decennial