Aangiftebiljet IB A 2015 NL (002)...Belastingjaar 1-1-2015 t/m 31-12-2015 Datum van uitreiking: U...

of 20/20
Ministerie van Financiën INSPECTIE DER BELASTINGEN CURAÇAO Aangiftebiljet A 2015 Retouradres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curaçao Inkomstenbelasting, premies A.O.V./A.W.W., A.V.B.Z en BVZ Belastingjaar 1-1-2015 t/m 31-12-2015 Datum van uitreiking: U dient het aangiftebiljet binnen twee maanden na uitreiking ingevuld en ondertekend bij de Inspectie terug te bezorgen. Kunt u uw aangiftebiljet niet binnen twee maanden inleveren, dan moet u vóór het verstrijken van de termijn voor indiening de Inspecteur schriftelijk om uitstel vragen. Let op! Na de indieningsdatum wordt geen uitstel verleend! Let op! Maak een kopie van de aangifte voor eigen gebruik. Let op! De toelichting op deze aangifte kunt u raadplegen op www.belastingdienst.cw. Machtiging De Ontvanger kan een teruggaaf direct overmaken op uw bankrekening. Indien u hiervan gebruik wenst te maken dient u onderstaande gegevens in te vullen. Man Vrouw Naam bankinstelling: Rekeningnummer: Handtekening Ondertekening Ik verklaar deze aangifte met de bijgevoegde bijlage(n) duidelijk, stellig en zonder voorbehoud naar waarheid te hebben ingevuld. Datum: Handtekening van uzelf: Handtekening van uw echtgenoot:
 • date post

  22-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Aangiftebiljet IB A 2015 NL (002)...Belastingjaar 1-1-2015 t/m 31-12-2015 Datum van uitreiking: U...

 • Ministerie van Financiën INSPECTIE DER BELASTINGEN CURAÇAO

  Aangiftebiljet A 2015 Retouradres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curaçao Inkomstenbelasting, premies A.O.V./A.W.W., A.V.B.Z en BVZ Belastingjaar 1-1-2015 t/m 31-12-2015 Datum van uitreiking: U dient het aangiftebiljet binnen twee maanden na uitreiking ingevuld en ondertekend bij de Inspectie terug te bezorgen. Kunt u uw aangiftebiljet niet binnen twee maanden inleveren, dan moet u vóór het verstrijken van de termijn voor indiening de Inspecteur schriftelijk om uitstel vragen. Let op! Na de indieningsdatum wordt geen uitstel verleend! Let op! Maak een kopie van de aangifte voor eigen gebruik. Let op! De toelichting op deze aangifte kunt u raadplegen op www.belastingdienst.cw.

  Machtiging De Ontvanger kan een teruggaaf direct overmaken op uw bankrekening. Indien u hiervan gebruik wenst te maken dient u onderstaande gegevens in te vullen.

  Man Vrouw

  Naam bankinstelling:

  Rekeningnummer:

  Handtekening

  Ondertekening

  Ik verklaar deze aangifte met de bijgevoegde bijlage(n) duidelijk,

  stellig en zonder voorbehoud naar waarheid te hebben ingevuld.

  Datum:

  Handtekening van uzelf:

  Handtekening van uw echtgenoot:

 • 2

  1 Persoonlijke gegevens 1a Zijn uw naam, adres, ID- of CRIB-nummer op het voorblad niet

  of niet juist vermeld? Vermeld de juiste gegevens hiernaast.

  1b Vermeld hier uw telefoonnummer(s) en e-mailadres zodat wij bij

  vragen contact met u kunnen opnemen.

  Telefoon thuis: Telefoon werk: E-mailadres:

  1c Heeft u en/of uw echtgenoot zich na 1 januari 2015 in Nee

  Curaçao gevestigd dan wel Curaçao definitief verlaten? Ja, uzelf

  Ja, uw echtgenoot

  Zo ja, vul de woonplaats en de datum van vestiging of vertrek in. Vorige woonplaats:

  Nieuw adres:

  Datum vestiging

  Datum vertrek:

  1d Burgerlijke staat. Kruis aan wat van toepassing is en volg de

  instructie. (Duurzaam gescheiden leven wordt gelijkgesteld met ongehuwd).

  U was heel 2015 ongehuwd. Ga verder met vraag 1h.

  U was heel 2015 gehuwd. Ga verder met vraag 1e.

  U was een deel van 2015 gehuwd.

  Vul de datum in die van toepassing is Datum huwelijk

  Datum (echt)scheiding:

  (Het gaat om de datum waarop u duurzaam gescheiden bent gaan leven).

  Datum overlijden echtgenoot:

  1e Vermeld hiernaast de naam en het ID- of het CRIB-nummer van

  uw echtgenoot van wie de gegevens in de adressering niet of niet

  juist zijn vermeld.

  Naam:

  ID-of CRIB-nummer:

  1f Had uw echtgenoot in 2015 zelf inkomen? Nee, ga verder met vraag 1h.

  Ja, ga verder met vraag 1g

  1g Indien u buiten gemeenschap van goederen gehuwd bent, kunt u

  vragen om gescheiden heffing over de bestanddelen van het

  belastbaar inkomen, anders dan het persoonlijk inkomen en de

  persoonlijke verminderingen.

  Nee, ga verder met vraag 1h.

  Ja, ik opteer voor gescheiden heffing. Ga verder met

  vraag 1h. vul Verzamelstaat C in. (Als u dit voor het eerst vraagt, moet u de akte van huwelijkse voorwaarden bijvoegen)

  1h

  Vermeld het beroep in 2015.

  Van uzelf:

  Van uw echtgenoot:

 • 3

  2 Overig 2a Is de ex-patriate regeling in 2015 op u of uw echtgenoot van

  toepassing?

  Nee

  Ja, op uzelf

  Ja, op uw echtgenoot

  2b Is de penshonado-regeling in 2015 op u of uw echtgenoot van

  toepassing? Als u ja, hebt aangegeven, kunt u ook aangeven of u verzoekt om toepassing van het 5%- (oud, zonder BRK bescherming) of het 10% tarief (met

  BRK bescherming).

  Nee

  Ja, op uzelf

  Ja, op uw echtgenoot

  5 %

  10 %

  Fictief Naf 150.000,=

  Fictief NAf 500.000,=

  2c Heeft u of uw echtgenoot voor het jaar 2015 een beschikking

  vermindering van loonbelasting gekregen?

  Nee

  Ja, uzelf

  Ja, uw echtgenoot

  2d Heeft u huispersoneel in dienst? Nee

  Ja, te weten (Hier aantal vermelden).

  2e Heeft u, uw echtgenoot of hebben uw minderjarige kinderen in

  2015 inkomsten uit bronnen in het buitenland genoten?

  Nee

  Ja, uzelf

  Ja, uw echtgenoot

  Ja, uw kind

  Zo ja: Uit welk(e) land(en)?

  Waaruit bestonden die inkomsten?

  2f Verzoekt u of uw echtgenoot om voorkoming van dubbele

  belasting?

  U dient de inkomsten ook in te vullen bij de vraag die deze soort

  inkomsten behandelt

  Nee

  Ja, uzelf. Vul model D in op blz. 18.

  Ja, uw echtgenoot. Vul model D in op blz. 18.

  2g Verzoekt u of uw echtgenoot om toepassing van het bijzonder

  tarief?

  Nee

  Ja, uzelf

  Ja, uw echtgenoot

  Zo ja: Welk inkomen en welk bedrag?

  2h Bent u, uw echtgenoot of zijn uw minderjarige kinderen in 2015

  in het bezit geweest van:

  Als u hieronder ja aankruist, vermeldt dan in welke rechtspersoon/rechtspersonen en hoe groot het belang is.

  Aandelen in een vennootschap, die gebruik maakt van de

  Overgangsregeling voor de offshore?

  Nee

  Ja, te weten:

  Andere effecten (aandelen en obligaties)? Nee

  Ja, te weten:

  2i Is er bij u, uw echtgenoot of bij uw minderjarige kinderen in

  2015 sprake van inkomsten uit onverdeelde boedel?

  Nee

  Ja, uzelf

  Ja, uw echtgenoot

  Ja, uw kind

  NAf _______________

  NAf _______________

  NAf _______________

 • 4

  2j Bent u vanaf 1 februari 2013 ononderbroken particulier

  verzekerd geweest tegen ziektekosten?

  Bent u in dienstbetrekking bij een werkgever die is aangemerkt

  als een eigenriscodrager voor de Landsverordening

  Ziekteverzekering?

  Bent u tot 1 september 2015 als ambtenaar of daarmee

  gelijkgestelde verzekerd op grond van de Regeling vergoeding

  behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren?

  Als u ja hebt aangegeven dient u een kopie van de verklaring van de Sociale

  Verzekeringsbank bij te voegen waaruit blijkt dat u niet verzekerd bent voor de

  Basisverzekering ziektekosten.

  Nee, uzelf

  Ja, uzelf

  Nee, uzelf

  Ja, uzelf

  Nee, uzelf

  Ja, uzelf

  Nee, uw echtgenoot

  Ja, uw echtgenoot

  Nee, uw echtgenoot

  Ja, uw echtgenoot

  Nee, uw echtgenoot

  Ja, uw echtgenoot

 • 5

  3 Inkomsten uit arbeid, pensioenen en uitkeringen, die onder de loonbelasting vallen Let op! Neem de gegevens van de loonbelastingkaart over.

  Man: Inkomsten uit bestaande dienstbetrekking en AOV/AWW-uitkeringen

  Naam en adres werkgever Totale premie BVZ

  Totale premie AOV/AWW

  Totale premie AVBZ

  Loonbelasting Loon

  +

  Totaal NAf NAf NAf NAf NAf A

  Man: inkomsten uit vroegere dienstbetrekking (pensioenen)

  Naam en adres inhoudingsplichtige

  Totale premie BVZ

  Totale premie AOV/AWW

  Totale premie AVBZ

  Loonbelasting Loon

  +

  Totaal NAf NAf NAf NAf NAf B

  Invullen bij vraag 3a A plus B NAf ____________________________________

  Vrouw: Inkomsten uit bestaande dienstbetrekking en AOV/AWW-uitkeringen

  Naam en adres werkgever Totale premie BVZ

  Totale premie AOV/AWW

  Totale premie AVBZ

  Loonbelasting Loon

  +

  Totaal NAf NAf NAf NAf. NAf A

  Vrouw: Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking (pensioenen)

  Naam en adres inhoudingsplichtige

  Totale premie BVZ

  Totale premie AOV/AWW

  Totale premie AVBZ

  Loonbelasting Loon

  +

  Totaal NAf NAf NAf NAf NAf B

  Invullen bij vraag 3a A plus B NAf ____________________________________

 • 6

  Man Vrouw 3a Totaal inkomsten waarover loonbelasting is ingehouden. (Zie hiervoor) NAf _____________ NAf _____________

  3b Auto van de zaak. Stuur een berekening mee. NAf _____________ NAf _____________

  3c Andere inkomsten uit arbeid (bijverdiensten) * NAf _____________+ NAf _____________+

  3d Optellen: 3a plus 3b plus 3c NAf _____________ NAf _____________

  Man Vrouw 3e Pensioenpremies (werknemersdeel) NAf _____________ NAf _____________

  3f Spaar- of voorzieningsfondsen (5% max NAf 840) NAf _____________ NAf _____________

  3g Vaste aftrek (NAf 500) of werkelijke kosten * NAf _____________+ NAf __________+

  3h Optellen: 3e plus 3f plus 3g NAf _____________ - NAf _____________-

  3i Aftrekken: 3d min 3h Invullen bij vraag 6a NAf __________________________ NAf __________________________

  * Stuur de bewijsstukken en een specificatie van de werkelijke kosten mee.

  Over inkomsten uit vroegere dienstbetrekking heeft u geen recht op aftrek van beroepskosten.

  4 Opbrengst van bedrijf of beroep Let op! Stuur de balans en verlies- en winstrekening mee, met vermelding van de naam en het adres van de onderneming.

  Man Vrouw 4a Opbrengst van bedrijf of beroep NAf _____________ NAf _____________

  4b Af: investeringsaftrek NAf _____________- NAf _____________-

  4c Aftrekken: 4a min 4b NAf _____________ NAf _____________

  4d Bij: desinvesteringsbijtelling NAf _____________+ NAf _____________+

  4e Optellen: 4c plus 4d NAf _____________ NAf _____________

  4f Inkomsten uit onverdeelde boedel NAf _____________ NAf _____________

  4g Samenhangende kosten onverdeelde boedel NAf _____________- NAf _____________-

  4h Aftrekken: 4f min 4g NAf _____________ NAf ______________

  4i Optellen: 4e plus 4h Invullen bij vraag 6b NAf __________________________ NAf ____________________________

  4j Omzet volgens jaarrekening inkomstenbelasting NAf _____________ NAf ______________

  4k Af: totale prestaties volgens aangiften omzetbelasting NAf _____________ NAf ______________

  4l Verschil tussen 4j min 4k NAf _____________ NAf ______________

  Hieronder dient u een verklaring te geven voor een verschil tussen 4j en 4k

 • 7

  5 Opbrengst van periodieke uitkeringen, behorend tot het persoonlijk inkomen

  Man Vrouw 5a Studiebeurs/arbeidsongeschiktheidsuitkering/uitkering i.v.m. staking bedrijf/

  echtscheidingsuitkering of uitkering bij scheiding van tafel en bed NAf _____________ NAf _____________

  5b Af: aftrekbare kosten in verband met deze inkomsten NAf _____________- NAf _____________-

  5c Aftrekken: 5a min 5b NAf _____________ NAf _____________

  5d Inkomsten uit onverdeelde boedel NAf _____________ NAf _____________

  5e samenhangende kosten onverdeelde boedel NAf _____________- NAf _____________-

  5f Aftrekken: 5d min 5e NAf _____________+ NAf _____________+

  5g Optellen: 5c plus 5f Vul bij een negatief bedrag NAf 0 in. NAf _____________ NAf _____________

  Let op! Vul het negatieve bedrag zelf in op blz. 18.

  5h Af: buiten aanmerking gebleven aftrekbare kosten voorgaande jaren NAf _____________ NAf _____________

  5i Aftrekken: 5g min 5h Invullen bij vraag 6c NAf ______________ NAf _____________

  Let op! Stuur de bewijsstukken mee!

  6 Berekening persoonlijk inkomen

  Man Vrouw 6a Inkomsten uit arbeid, pensioenen en uitkering Zie vraag 3i NAf _____________ NAf _____________

  6b Opbrengst uit bedrijf en beroep Zie vraag 4i NAf _____________ NAf _____________

  6c Opbrengst uit periodieke uitkeringen Zie vraag 5i NAf _____________+ NAf _____________+

  (behorend tot het persoonlijk inkomen)

  6d Optellen: 6a plus 6b plus 6c Naar verzamelstaat NAf ______________ NAf ______________

  7 Persoonlijke vermindering Man Vrouw 7a Werknemersdeel premies AOV/AWW (overnemen van de loonbelastingkaart) NAf _____________ NAf _____________

  7b In 2015 op aanslag betaalde premies AOV/AWW NAf _____________+ NAf _____________+

  7c Optellen: 7a en 7b NAf _____________ NAf _____________

  7d Af: in 2015 door u terugontvangen premies AOV/AWW NAf _____________- NAf _____________-

  7e Aftrekken: 7c min 7d Vul bij een negatief bedrag NAf 0 in NAf _____________ NAf _____________

  7f Premies voor levensverzekering, lijfrenten of pensioenverzekering NAf _____________ NAf _____________

  U vermeldt hier de naam van de verzekeringsmaatschappij, het polisnummer,

  het bedrag en de vervaldag(en)van de jaarpremies.

  Let op! Stuur de bewijsstukken mee!

  7g Premie ZOG NAf _____________ NAf _____________

  7h Rente van schulden, kosten van geldleningen en aflossingen van studieschulden

  aangegaan voor de financiering van een opleiding of studie voor een beroep NAf _____________+ NAf _____________+

  7i Optellen: 7e plus 7f plus 7g plus 7h Naar verzamelstaat NAf ______________ NAf ______________

 • 8

  8 Verliescompensatie

  Vermeld het bedrag van de nog te verrekenen verliezen over 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 van uzelf en van uw echtgenoot.

  Verliescompensatie (Uzelf)

  Jaar Verlies Reeds gecompenseerde verliezen in voorgaande jaren

  Te compenseren verliezen in het kalender jaar

  Nog te compenseren verliezen

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Naar verzamelstaat Totaal

  Verliescompensatie (Uw echtgenoot)

  Jaar Verlies Reeds gecompenseerde verliezen in voorgaande jaren

  Te compenseren verliezen in het kalender jaar

  Nog te compenseren verliezen

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Naar verzamelstaat Totaal

 • 9

  9 Basiskorting en toeslagen Kindertoeslag Vermeld de volgende gegevens van het kind.

  Voorletters, eerste voornaam voluit

  Achternaam Geboortedatum Woonadres indien anders dan het uwe

  Indien van toepassing: soort opleiding, incl. naam en adres instituut

  Man Vrouw

  Categorie I: ___ x NAf 722/1.444 NAf ________ NAf ________

  Categorie II ___ x NAf 361/722 NAf ________ NAf ________

  Categorie III ___ x NAf 94/188 NAf ________ NAf ________

  Categorie IV ___ x NAf 72/144 NAf __________+ NAf __________+

  9a Kindertoeslag Totaal NAf ________ NAf ________

  9b Basiskorting NAf 2.112 NAf ________ NAf ________

  9c Alleenverdienertoeslag NAf 1.356 NAf ________ NAf ________

  9d Ouderentoeslag NAf 1.023 NAf ________ NAf ________

  9e Overgedragen ouderentoeslag (max) NAf 512 NAf __________+ NAf __________+

  9f Optellen 9a t/m 9e Naar verzamelstaat NAf __________ NAf __________

  Let op! Indien van toepassing dient u model A, B of C (blz. 17) in te vullen.

  Let op! U dient het bewijs van inschrijving van het opleidingsinstituut bij te voegen voor kinderen van 16 jaar of ouder.

  Voor gehuwden

  Let op! Als u het hele jaar gehuwd bent dan dient de echtgenoot met het laagste persoonlijk inkomen (zie vraag 6) alleen nog verzamelstaat

  A (blz. 15) in te vullen. De echtgenoot met het hoogste persoonlijk inkomen dient het niet-verzelfstandigde inkomen en de aftrekposten van u

  beiden aan te geven, door - voor zover van toepassing - de resterende rubrieken in te vullen.

  Voor ongehuwden

  Let op! U dient, voor zover van toepassing, alle resterende rubrieken in te vullen.

 • 10

  10 Opbrengst van periodieke uitkeringen, niet behorend tot het persoonlijk inkomen

  10a Lijfrenten en onderstanden NAf _____________

  10b Af: aftrekbare kosten in verband met deze inkomsten NAf _____________-

  10c Aftrekken: 10a min 10b NAf _____________

  10d Inkomsten uit onverdeelde boedel NAf _____________

  10e Samenhangende kosten onverdeelde boedel NAf _____________-

  10f Aftrekken: 10d min 10e NAf _____________+

  10g Optellen: 10c plus 10f Vul bij een negatief bedrag NAf 0 in NAf _____________

  Let op! Vul het negatieve bedrag in op blz. 18.

  10h Af: buiten aanmerking gebleven aftrekbare kosten voorgaande jaren NAf _____________-

  10i Aftrekken: 10g min 10h Naar verzamelstaat NAf ______________

  Let op! Stuur de bewijsstukken mee!

  11 Opbrengst van onroerende zaken

  Let op! 65% van de huuropbrengsten opgeven, voor zover niet gebruikt in de uitoefening van eigen bedrijf of beroep.

  11a Opbrengst van onroerende zaken NAf _____________

  11b Rente en kosten van geldlening NAf _____________

  11c Premies overlijdensrisicoverzekering NAf _____________+

  11d Optellen: 11b plus 11c NAf _____________-

  11e Aftrekken: 11a min 11d NAf _____________

  11f Inkomsten uit onverdeelde boedel NAf _____________

  11g Samenhangende kosten onverdeelde boedel NAf _____________-

  11h Aftrekken: 11f min 11g NAf _____________+

  11i Optellen: 11e plus 11h Vul bij een negatief bedrag NAf 0 in NAf _____________

  Let op! Vul het negatieve bedrag in op blz. 19.

  11j Af: buiten aanmerking gebleven aftrekbare kosten voorgaande jaren NAf _____________-

  11k Aftrekken: 11i min 11j Naar verzamelstaat NAf ______________

  Let op! Stuur de bewijsstukken mee!

  U vermeldt hier het adres van de onroerende zaken.

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  U vermeldt hier de naam van de schuldeiser en het bedrag van de schuld per 31 december 2015.

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  11l totaal ontvangen huur NAf _____________

  11m Af: totale huur volgens aangiften omzetbelasting NAf _____________

  11n Verschil tussen 11l min 11m NAf ______________

  Hieronder dient u een verklaring te geven voor een verschil tussen 11l en 11m

 • 11

  12a Inkomen van uw minderjarige kinderen (met uitzondering van het persoonlijk inkomen en de persoonlijke verminderingen van uw minderjarige kinderen) NAf _____________ 12b Inkomsten uit onverdeelde boedel NAf _____________

  12c Samenhangende kosten onverdeelde boedel NAf _____________-

  12d Aftrekken: 12b min 12c NAf _____________+

  12e Optellen: 12a plus 12d Naar verzamelstaat NAf ______________

  Let op! Stuur de bewijsstukken en een specificatie mee!

  13 Renten en dividenden

  13a Rente ontvangen op binnenlandse spaartegoeden (spaarrekeningen) NAf _____________

  Door de bank ingehouden belasting (8,5%) opde ontvangen rente: NAf _____________

  13b Rente ontvangen op buitenlandse spaartegoeden (spaarrekeningen) NAf _____________

  13c Rente die is ontvangen op obligaties en andere vorderingen NAf _____________

  13d Dividenden, enz. uitgekeerd door Curaçaose lichamen NAf _____________ (Inclusief opbrengsten uit beleggingsmaatschappijen, maar exclusief de opbrengsten uit Vrijgestelde Vennootschappen) 13e Buitenlandse dividenden (niet afkomstig van buitenlandse beleggingsmaatschappijen) NAf _____________

  13f Fictief rendement (4% van de waarde van de aandelen in Vrijgestelde Vennootschappen en buitenlandse beleggingsmaatschappijen). NAf _____________

  13g Periodieke en eenmalige uitkeringen door een stichting particulier fonds of door een trust NAf _____________

  13h Optellen: 13a t/m 13g NAf _____________

  13i Af: aftrekbare kosten in verband met deze inkomsten. NAf _____________-

  13j Aftrekken: 13g min 13h NAf _____________

  13k Inkomsten uit onverdeelde boedel NAf _____________

  13l Samenhangende kosten onverdeelde boedel NAf _____________-

  13m Aftrekken: 13j min 13k NAf _____________+

  13n Optellen: 13i plus 13l Vul bij een negatief bedrag NAf 0 in NAf _____________

  Let op! Vul het negatieve bedrag in op blz. 19.

  13o Af: buiten aanmerking gebleven aftrekbare kosten voorgaande jaren NAf _____________-

  13p Aftrekken: 13m min 13n Naar verzamelstaat NAf ______________

  Let op! Stuur de bewijsstukken mee!

  Saldi per 31 december 2015

  Totaal binnenlandse banksaldi en andere vorderingen NAf _____________

  Totaal buitenlandse banksaldi en andere vorderingen NAf _____________

  Heeft per 31 december 2015 meer dan NAf 5.000 aan contanten in uw bezit?

  Nee

  Zo ja, vermeld het bedrag NAf _____________

  12 Inkomen minderjarige kinderen

 • 12

  14 Ander inkomen

  Aanmerkelijk belang 14a Reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang NAf _____________

  14b Fictief rendement (4% van de waarde van aandelen in Vrijgestelde Vennootschappen en buitenlandse

  beleggingsmaatschappijen) NAf _____________+

  14c Optellen: 14a plus 14b NAf _____________

  14d Af: aftrekbare kosten in verband met deze inkomsten NAf _____________-

  14e Aftrekken: 14c min 14d NAf _____________

  14f Inkomsten uit onverdeelde boedel NAf _____________

  14g Samenhangende kosten onverdeelde boedel NAf _____________-

  14h Aftrekken: 14f min 14g NAf _____________+

  14i Optellen: 14e plus 14h Vul bij een negatief bedrag NAf 0 in NAf _____________

  Let op! Vul het negatieve bedrag in op blz. 19.

  14j Af: buiten aanmerking gebleven aftrekbare kosten voorgaande jaren NAf _____________-

  14k Aftrekken: 14i min 14j Naar verzamelstaat NAf ______________

  14l Vervreemdingsvoordelen uit aanmerkelijk belang. NAf _____________

  Vermeld op een bijlage de berekening van het voordeel en aan wie de aandelen zijn vervreemd.

  14m Af: aftrekbare kosten in verband met deze inkomsten NAf _____________-

  14n Aftrekken: 14l min 14m Naar verzamelstaat NAf ______________

  Overige inkomsten 14o Overige inkomsten (Afkoopsommen o. a. alimentatie, verhuur roerende goederen e.d.) NAf _____________

  14p Af: aftrekbare kosten in verband met deze inkomsten NAf _____________-

  14q Aftrekken: 14o min 14p Vul bij een negatief bedrag NAf 0 in. NAf _____________

  Let op: Vul het negatieve bedrag in op blz. 19.

  14r Af: buiten aanmerking gebleven aftrekbare kosten voorgaande jaren NAf _____________-

  14s Aftrekken: 14q min 14r Naar verzamelstaat NAf ______________

  Let op! Stuur de bewijsstukken mee!

 • 13

  15 Persoonlijke lasten

  Eigen woning Vul deze vraag alleen in als u en/of uw echtgenoot in 2015 een eigen woning heeft die u als hoofdverblijf ter beschikking staat.

  Let op! De onderhoudskosten, de rente van schulden e.d. van uw tweede woning of vakantiewoning zijn niet aftrekbaar.

  15a Onderhoudskosten van een eigen woning die als monument is aangewezen NAf _____________

  15b Rente en kosten van geldleningen en premies aflopende overlijdensrisicoverzekering (max. NAf 27.500) NAf _____________ 15c Premies brand- en natuurrampenverzekeringen

  (ook voor andere eigen woningen die u ter beschikking staan) NAf _____________+

  15d Optellen: 15a plus 15b plus 15c NAf _____________

  U vermeldt hier de naam van de schuldeiser en het bedrag van de schuld per 31 december 2015.

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  Lijfrente 15e Lijfrenten, pensioenen, andere periodieke uitkeringen (o.a. alimentatie) en verstrekkingen NAf _____________

  U vermeldt hier de naam, woonplaats en ID- of CRIB-nummer van de begunstigde en zijn relatie tot u.

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  Rente en kosten van geldlening 15f Rente en kosten van geldlening (voor zover niet vermeld bij vraag 15b) (max. NAf 2.500 voor een ongehuwde en max. NAf. 5.000 voor een gehuwde) NAf _____________ U vermeldt hier de naam van de schuldeiser en het bedrag van de schuld per 31 december 2015.

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  Giften 15g Giften aan binnen Curaçao gevestigde instellingen NAf _____________

  15h Af: 1% van het (gezamenlijke) inkomen (min. NAf 500) NAf _____________-

  15i Aftrekken: 15g min 15h NAf _____________

  15j Bereken hier 3% van het (gezamenlijke) inkomen NAf _____________

  15k Vermeldt hier het laagste van de bedragen onder 15i en 15j NAf _____________+

  15l Optellen: 15d plus 15e plus 15f plus 15k Naar verzamelstaat NAf ______________

  Let op! Stuur de bewijsstukken mee!

 • 14

  16 Buitengewone lasten

  Levensonderhoud, ziekte, bevalling, invaliditeit, overlijden 16a Uitgaven voor levensonderhoud van: • kinderen van 27 jaar of ouder en naaste verwanten (max. NAf 2.500 per ondersteunde doch ten hoogste 10% van het (gezamenlijke) inkomen) NAf _____________

  • Zieke of gebrekkige kinderen tot en met 26 jaar NAf _____________+

  Totaal NAf _____________

  16b Af: tegemoetkoming in verband met deze uitgaven NAf _____________-

  16c Aftrekken: 16a min 16b NAf _____________

  U vermeldt hier de naam, woonplaats en ID-of CRIB-nummer van de betrokkene(n) alsmede hun relatie tot u.

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  16d Uitgaven voor ziekte, bevalling, invaliditeit en overlijden NAf _____________

  16e Af: tegemoetkoming in verband met deze uitgaven NAf _____________-

  16f Aftrekken: 16d min 16e NAf _____________+

  16g Optellen: 16c plus 16f NAf _____________

  16h Af: drempel (5% van het (gezamenlijke) inkomen met een minimum van NAf 1.500) NAf _____________-

  16i Aftrekken: 16g min 16h NAf _____________

  Studie 16j Uitgaven voor opleiding of studie voor een beroep van

  uzelf of van uw echtgenoot NAf _____________

  16k Af: Tegemoetkoming in verband met deze uitgaven NAf _____________-

  16l Aftrekken: 16j min 16k NAf _____________

  16m Uitgaven voor studiekosten van kinderen tot en met 26 jaar die een MBO,

  HBO, universitaire of daarmee vergelijkbare opleiding volgen

  (maximaal NAf 10.000 per kind per ouder) NAf _____________

  16n Af: tegemoetkoming in verband met deze uitgaven NAf _____________-

  16o Aftrekken: 16m min 16n NAf _____________+

  Let op! Stuur de bewijsstukken en Berichtenformulier DUO voor NL en I-20 formulier

  voor USA mee. U vermeldt hier de naam, woonplaats en opleiding van de kinderen.

  U dient ook aan te geven wat de eigen inkomsten van het kind zijn.

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  16p Optellen: 16i plus 16l plus 16o Naar verzamelstaat NAf ______________

 • 15

  Verzamelstaat A

  Voor: de echtgenoot met het laagste persoonlijk inkomen: man / vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)

  Uw inkomen Vraag 6d NAf _____________ Persoonlijke verminderingen Vraag 7i NAf _____________-

  Uw zuiver inkomen NAf _____________ Verliescompensatie Vraag 8 NAf _____________-

  Uw belastbare inkomen NAf ______________

  Basiskorting en toeslagen Vraag 9f NAf _____________

  Verzamelstaat B

  Voor: -de ongehuwde

  - de echtgenoot met het hoogste persoonlijk inkomen: man / vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)

  Uw persoonlijk inkomen Vraag 6d NAf _____________

  Periodieke uitkering Vraag 10i NAf _____________

  Onroerende zaken Vraag 11k NAf _____________

  Renten en dividenden Vraag 13p NAf _____________

  Overig inkomen:

  Reguliere voordelen Vraag 14k NAf _____________

  Vervreemdingsvoordelen Vraag 14n NAf _____________

  Onverdeelde boedel en overig inkomen Vraag 14s NAf _____________+

  Uw inkomen NAf _____________ Persoonlijke verminderingen Vraag 7i NAf _____________

  Persoonlijke lasten Vraag 15l NAf _____________

  Buitengewone lasten Vraag 16p NAf _____________+ NAf _____________- NAf _____________

  Inkomen minderjarige kinderen Vraag 12e NAf _____________+

  Uw zuiver inkomen NAf _____________ Verliescompensatie Vraag 8 NAf _____________-

  Uw belastbare inkomen NAf ______________

  Basiskorting en toeslagen Vraag 9f NAf _____________

 • 16

  Verzamelstaat C

  Voor gehuwden die verzocht hebben om een gescheiden heffing over de bestanddelen van het zuiver inkomen, anders

  dan het persoonlijk inkomen en de persoonlijke verminderingen.

  Man Vrouw

  Uw persoonlijk inkomen Vraag 6d NAf _____________ NAf _____________

  Periodieke uitkering Vraag 10i NAf _____________ NAf _____________

  Onroerende goederen Vraag 11k NAf _____________ NAf _____________

  Renten en dividenden Vraag 13p NAf _____________ NAf _____________

  Overig inkomen:

  Reguliere voordelen Vraag 14k NAf _____________ NAf _____________

  Vervreemdingsvoordelen Vraag 14n NAf _____________ NAf _____________

  Onverdeelde boedel en overig inkomen Vraag 14s NAf _____________+ NAf _____________+

  Uw inkomen NAf _____________ NAf _____________

  Persoonlijke verminderingen Vraag 7i NAf _____________ NAf _____________

  Persoonlijke lasten Vraag 15l NAf _____________ NAf _____________

  Buitengewone lasten Vraag 16p NAf _____________+ NAf _____________+ NAf _____________ NAf _____________ Inkomen minderjarige kinderen Vraag 12e NAf _____________+ NAf _____________+

  Uw zuiver inkomen NAf _____________ NAf _____________ Verliescompensatie Vraag 8 NAf _____________- NAf _____________-\

  Uw belastbare inkomen NAf ______________ NAf ______________

 • 17

  Model A Voor ongehuwd samenwonenden: gezamenlijk verzoek aan de Inspecteur der Belastingen

  Vraag: 9

  � Wij verzoeken om de overdracht van de kindertoeslag.

  Naam en geboortedatum kind(eren): _____________________________________________________________________

  Handtekening van uzelf: _______________________

  Naam en en ID- of Crib-nummer van uw huisgenoot: _______________________________________________________

  Handtekening van uw huisgenoot: ______________________

  Model B Voor alleenstaande ouder

  Vraag: 9

  � Ik verzoek om de verdubbeling van de kindertoeslag.

  Handtekening van uzelf: _______________________

  Model C Voor gehuwden: gezamenlijk verzoek aan de Inspecteur der Belastingen

  Vraag : 9

  � Wij verzoeken om de overdracht van de ouderentoeslag.

  Hier vermeldt u het inkomen van de echtgenoot die de ouderentoeslag overdraagt: NAf ______________

  Vraag: 9

  � Wij verzoeken om de overdracht van de kindertoeslag.

  Handtekening van uzelf: _______________________

  Handtekening van uw huisgenoot: ______________________

 • 18

  Model D Voorkoming dubbele belasting

  Vraag 2f Vermeld de inkomsten die uit het buitenland afkomstig zijn. Let op! U moet de herkomst van de inkomsten aantonen. Ook moet u aantonen dat over deze inkomsten in het buitenland belasting verschuldigd of betaald is. U dient de inkomsten ook in te vullen bij de vraag die deze soort inkomsten behandelt. Land Aard bestanddeel Bruto-inkomen Kosten die daarop

  betrekking hebben

  Buitenlandse belasting

  Buiten aanmerking gebleven aftrekbare kosten 2010 - 2015

  Let op! U kunt deze kosten uitsluitend in mindering brengen op positieve opbrengsten uit dezelfde bron van de komende vijf jaar.

  Vraag 5 Opbrengsten van periodieke uitkeringen, behorend tot het persoonlijk inkomen

  Aftrekbare kosten reeds gecompenseerd te compenseren Jaar in voorgaande jaren in het kalender jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Totaal

  Vraag 10 Opbrengsten van periodieke uitkeringen, niet behorend tot het persoonlijk inkomen

  Aftrekbare kosten reeds gecompenseerd te compenseren Jaar in voorgaande jaren in het kalender jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Totaal

 • 19

  Vraag 11 Opbrengsten van onroerende zaken

  Aftrekbare kosten reeds gecompenseerd te compenseren Jaar in voorgaande jaren in het kalender jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Totaal

  Vraag 13 Renten en dividenden

  Aftrekbare kosten reeds gecompenseerd te compenseren Jaar in voorgaande jaren in het kalender jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Totaal

  Vraag 14 Reguliere Voordelen

  Aftrekbare kosten reeds gecompenseerd te compenseren Jaar in voorgaande jaren in het kalender jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Totaal

  Vraag 14 Overige inkomsten

  Aftrekbare kosten reeds gecompenseerd te compenseren Jaar in voorgaande jaren in het kalender jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Totaal

 • 20

  Ruimte voor het verstrekken van nadere gegevens

  Kunt u uw aangiftebiljet niet binnen twee maanden inleveren: ManNaam bankinstelling: VrouwNaam bankinstelling: ManRekeningnummer: VrouwRekeningnummer: ManHandtekening: VrouwHandtekening: Datum: Handtekening van uzelf: Handtekening van uw echtgenoot: 1: 2: 1b Vermeld hier uw telefoonnummers en emailadres zodat wij bij: Nee: OffJa uzelf: OffJa uw echtgenoot: OffVorige woonplaats 1: Vorige woonplaats 2: Datum vestiging: Datum vertrek: U was heel 2015 ongehuwd Ga verder met vraag 1h: OffU was heel 2015 gehuwd Ga verder met vraag 1e: OffU was een deel van 2015 gehuwd: Offundefined: Datum echtscheiding: Datum overlijden echtgenoot: Naam: IDof CRIBnummer: Nee ga verder met vraag 1h: OffJa ga verder met vraag 1g: OffNee ga verder met vraag 1h_2: OffJa ik opteer voor gescheiden heffing Ga verder met: Offundefined_2: Van uw echtgenoot: Nee_2: OffJa op uzelf: OffJa op uw echtgenoot: OffNee_3: OffJa op uzelf_2: OffJa op uw echtgenoot_2: Off5: Off10: OffFictief Naf 150000: OffFictief NAf 500000: OffNee_4: OffJa uzelf_2: OffJa uw echtgenoot_2: OffNee_5: OffJa te weten: OffHier aantal vermelden: Nee_6: OffJa uzelf_3: OffJa uw echtgenoot_3: OffJa uw kind: Off1_2: 2_2: Nee_7: OffJa uzelf Vul model D in op blz 18: OffJa uw echtgenoot Vul model D in op blz 18: OffNee_8: OffJa uzelf_4: OffJa uw echtgenoot_4: Offundefined_3: Nee_9: OffJa te weten_2: OffNee_10: OffJa te weten_3: OffNee_11: OffJa uzelf_5: OffJa uw echtgenoot_5: OffNAf: NAf_2: Ja uw kind_2: OffNAf_3: Nee uzelf: OffNee uw echtgenoot: OffJa uzelf_6: OffNee uzelf_2: OffJa uw echtgenoot_6: OffNee uw echtgenoot_2: OffJa uzelf_7: OffNee uzelf_3: OffJa uw echtgenoot_7: OffNee uw echtgenoot_3: OffJa uzelf_8: OffJa uw echtgenoot_8: Off1_3: 2_3: 4: 5_2: BVZ 1: BVZ 2: BVZ 3: AOVAWW 1: AOVAWW 2: AOVAWW 3: AVBZ 1: AVBZ 2: AVBZ 3: 1_4: 2_4: 3_2: NAf_4: NAf_5: NAf_6: NAf_7: undefined_4: 0undefined_5: 0undefined_6: 0undefined_7: 01_5: 02_5: 3_3: 4_2: 5_3: 0inhoudingsplichtige 1: inhoudingsplichtige 2: inhoudingsplichtige 3: inhoudingsplichtige 4: inhoudingsplichtige 5: BVZ 1_2: BVZ 2_2: BVZ 3_2: AOVAWW 1_2: AOVAWW 2_2: AOVAWW 3_2: AVBZ 1_2: AVBZ 2_2: AVBZ 3_2: 1_6: 2_6: 3_4: NAf_8: NAf_9: NAf_10: NAf_11: 1_7: 2_7: 3_5: 4_3: undefined_8: 0undefined_9: 0undefined_10: 0undefined_11: 0undefined_12: 0NAf_12: 01_8: 2_8: 3_6: 4_4: 5_4: BVZ 1_3: BVZ 2_3: BVZ 3_3: AOVAWW 1_3: AOVAWW 2_3: AOVAWW 3_3: AVBZ 1_3: AVBZ 2_3: AVBZ 3_3: 1_9: 2_9: 3_7: NAf_13: NAf_14: NAf_15: NAf_16: undefined_13: 0undefined_14: 0undefined_15: 0undefined_16: 01_10: 2_10: 3_8: 4_5: 5_5: 0inhoudingsplichtige 1_2: inhoudingsplichtige 2_2: inhoudingsplichtige 3_2: inhoudingsplichtige 4_2: inhoudingsplichtige 5_2: BVZ 1_4: BVZ 2_4: BVZ 3_4: AOVAWW 1_4: AOVAWW 2_4: AOVAWW 3_4: AVBZ 1_4: AVBZ 2_4: AVBZ 3_4: 1_11: 2_11: 3_9: NAf_17: NAf_18: NAf_19: NAf_20: 1_12: 2_12: 3_10: 4_6: undefined_17: 0undefined_18: 0undefined_19: 0undefined_20: 0undefined_21: 0NAf_21: NAf_22: NAf_24: NAf_25: 0NAf_26: NAf_27: NAf_28: NAf_29: 0NAf_30: 0NAf_32: 0NAf_33: 0NAf_34: NAf_35: 0NAf_36: 0NAf_37: NAf_38: 0NAf_39: 0NAf_40: NAf_41: NAf_42: 0NAf_43: 0Hieronder dient u een verklaring te geven voor een verschil tussen 4j en 4k 1: Hieronder dient u een verklaring te geven voor een verschil tussen 4j en 4k 2: NAf_44: NAf_45: 0NAf_47: 0NAf_48: NAf_49: 0NAf_50: 0NAf_51: NAf_52: NAf_53: 0NAf_54: 0Let op Stuur de bewijsstukken mee 1: Let op Stuur de bewijsstukken mee 2: Let op Stuur de bewijsstukken mee 3: NAf_55: NAf_56: 0NAf_57: 0NAf_58: NAf_59: 0NAf_60: 0Verlies2010: Reeds gecompenseerde verliezen in voorgaande jaren2010: Verlies2011: Reeds gecompenseerde verliezen in voorgaande jaren2011: Verlies2012: Reeds gecompenseerde verliezen in voorgaande jaren2012: Verlies2013: Reeds gecompenseerde verliezen in voorgaande jaren2013: Verlies2014: Reeds gecompenseerde verliezen in voorgaande jaren2014: Verlies2015: Reeds gecompenseerde verliezen in voorgaande jaren2015: Totaal: 0Verlies2010_2: Reeds gecompenseerde verliezen in voorgaande jaren2010_2: Verlies2011_2: Reeds gecompenseerde verliezen in voorgaande jaren2011_2: Verlies2012_2: Reeds gecompenseerde verliezen in voorgaande jaren2012_2: Verlies2013_2: Reeds gecompenseerde verliezen in voorgaande jaren2013_2: Verlies2014_2: Reeds gecompenseerde verliezen in voorgaande jaren2014_2: Verlies2015_2: Reeds gecompenseerde verliezen in voorgaande jaren2015_2: Totaal_2: 0Voorletters eerste voornaam voluitRow1: AchternaamRow1: GeboortedatumRow1: Woonadres indien anders dan het uweRow1: Indien van toepassing soort opleiding incl naam en adres instituutRow1: Voorletters eerste voornaam voluitRow2: AchternaamRow2: GeboortedatumRow2: Woonadres indien anders dan het uweRow2: Indien van toepassing soort opleiding incl naam en adres instituutRow2: Voorletters eerste voornaam voluitRow3: AchternaamRow3: GeboortedatumRow3: Woonadres indien anders dan het uweRow3: Indien van toepassing soort opleiding incl naam en adres instituutRow3: Voorletters eerste voornaam voluitRow4: AchternaamRow4: GeboortedatumRow4: Woonadres indien anders dan het uweRow4: Indien van toepassing soort opleiding incl naam en adres instituutRow4: Voorletters eerste voornaam voluitRow5: AchternaamRow5: GeboortedatumRow5: Woonadres indien anders dan het uweRow5: Indien van toepassing soort opleiding incl naam en adres instituutRow5: Voorletters eerste voornaam voluitRow6: AchternaamRow6: GeboortedatumRow6: Woonadres indien anders dan het uweRow6: Indien van toepassing soort opleiding incl naam en adres instituutRow6: NAf_62: NAf_63: NAf_64: 0NAf_65: NAf_66: NAf_67: NAf_68: 0NAf_69: NAf_70: NAf_71: NAf_72: 0NAf_73: NAf_74: NAf_75: NAf_76: 0NAf_78: NAf_79: 0NAf_80: 0NAf_81: 0NAf_82: NAf_83: NAf_84: NAf_85: 0NAf_86: 0NAf_87: 0U vermeldt hier het adres van de onroerende zaken 1: U vermeldt hier het adres van de onroerende zaken 2: 1_13: 2_13: NAf_88: NAf_89: 0Hieronder dient u een verklaring te geven voor een verschil tussen 11l en 11m 1: Hieronder dient u een verklaring te geven voor een verschil tussen 11l en 11m 2: NAf_90: NAf_92: 0Door de bank ingehouden belasting 85 opde ontvangen rente NAf: NAf_93: Nee_12: Offundefined_22: OffZo ja vermeld het bedrag NAf: NAf_94: NAf_95: NAf_96: NAf_97: NAf_98: NAf_99: NAf_100: NAf_101: 0NAf_102: 0NAf_103: 0NAf_104: 0NAf_105: NAf_106: NAf_108: NAf_109: 0NAf_110: 0NAf_111: 0NAf_112: 0NAf_113: NAf_114: 0NAf_115: NAf_116: 0NAf_117: 0NAf_118: NAf_120: 0U vermeldt hier de naam van de schuldeiser en het bedrag van de schuld per 31 december 2015 1: U vermeldt hier de naam van de schuldeiser en het bedrag van de schuld per 31 december 2015 2: NAf_121: U vermeldt hier de naam woonplaats en ID of CRIBnummer van de begunstigde en zijn relatie tot u 1: U vermeldt hier de naam woonplaats en ID of CRIBnummer van de begunstigde en zijn relatie tot u 2: NAf_122: U vermeldt hier de naam van de schuldeiser en het bedrag van de schuld per 31 december 2015 1_2: U vermeldt hier de naam van de schuldeiser en het bedrag van de schuld per 31 december 2015 2_2: NAf_123: NAf_124: 0NAf_125: NAf_126: 0U vermeldt hier de naam woonplaats en IDof CRIBnummer van de betrokkenen alsmede hun relatie tot u 1: U vermeldt hier de naam woonplaats en IDof CRIBnummer van de betrokkenen alsmede hun relatie tot u 2: U dient ook aan te geven wat de eigen inkomsten van het kind zijn 1: U dient ook aan te geven wat de eigen inkomsten van het kind zijn 2: NAf_138: 0NAf_139: 0NAf_140: NAf_141: NAf_142: NAf_143: NAf_144: NAf_145: NAf_146: NAf_147: NAf_148: NAf_149: 0NAf_150: 0NAf_151: 0NAf_153: NAf_155: NAf_156: NAf_157: NAf_158: NAf_159: NAf_160: NAf_161: NAf_162: NAf_163: NAf_164: NAf_165: NAf_166: 0NAf_167: 0NAf_168: NAf_169: NAf_170: NAf_171: NAf_172: 0NAf_173: 0NAf_174: 0NAf_175: 0NAf_176: 0NAf_177: 0Naam en geboortedatum kinderen: Handtekening van uzelf_2: Naam en en ID of Cribnummer van uw huisgenoot: Handtekening van uw huisgenoot: Handtekening van uzelf_3: Hier vermeldt u het inkomen van de echtgenoot die de ouderentoeslag overdraagt NAf: Handtekening van uzelf_4: Handtekening van uw huisgenoot_2: LandRow1: Aard bestanddeelRow1: BrutoinkomenRow1: Kosten die daarop betrekking hebbenRow1: Buitenlandse belastingRow1: LandRow2: Aard bestanddeelRow2: BrutoinkomenRow2: Kosten die daarop betrekking hebbenRow2: Buitenlandse belastingRow2: LandRow3: Aard bestanddeelRow3: BrutoinkomenRow3: Kosten die daarop betrekking hebbenRow3: Buitenlandse belastingRow3: LandRow4: Aard bestanddeelRow4: BrutoinkomenRow4: Kosten die daarop betrekking hebbenRow4: Buitenlandse belastingRow4: Aftrekbare kosten2011: Aftrekbare kosten2012: Aftrekbare kosten2013: Aftrekbare kosten2014: Aftrekbare kosten2015: Totaal_3: 0Aftrekbare kosten2011_2: Aftrekbare kosten2012_2: Aftrekbare kosten2013_2: Aftrekbare kosten2014_2: Aftrekbare kosten2015_2: Totaal_4: 0Aftrekbare kosten2011_3: Aftrekbare kosten2012_3: Aftrekbare kosten2013_3: Aftrekbare kosten2014_3: Aftrekbare kosten2015_3: Totaal_5: 0Aftrekbare kosten2011_4: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2011: te compenseren in het kalender jaar2011: Aftrekbare kosten2012_4: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2012: te compenseren in het kalender jaar2012: Aftrekbare kosten2013_4: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2013: te compenseren in het kalender jaar2013: Aftrekbare kosten2014_4: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2014: te compenseren in het kalender jaar2014: Aftrekbare kosten2015_4: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2015: te compenseren in het kalender jaar2015: Totaal_6: 0Aftrekbare kosten2011_5: Aftrekbare kosten2012_5: Aftrekbare kosten2013_5: Aftrekbare kosten2014_5: Aftrekbare kosten2015_5: Totaal_7: 0Aftrekbare kosten2011_6: Aftrekbare kosten2012_6: Aftrekbare kosten2013_6: Aftrekbare kosten2014_6: Aftrekbare kosten2015_6: Totaal_8: 0telefoonwerk: emailadres: AB: 0NAf_23: 3: 3d: 03cv: 3f: 3c: 3hv: 03h: 03g: 3gv: NAf_31: 4a: 4b: 4bv: 4d: 4dv: 4g: 4gv: 4i: 04iv: 04k: 4kv: NAf_46: 5a: 5b: 5bv: 5d: 5e: 5ev: 5g: 05h: 5fv: 06a: 6b: 6c: 6cv: 7a: 7b: 7c: 07d: 7e: 07f: 7bv: 7dv: 7gv: 7hv: 7g: 7h: 5C: 05F: 0NAf_61: NAf_61a: NAf_61b: NAf_61c: NAf_61d: NAf_77: 10b: 10e: 10f: 010h: 11c: 11d: 011g: 11h: 011j: 11m: NAf_91: 12c: 12d: 013i: 13l: 13m: 013o: NAf_107: 14b: 14d: 14g: 14h: 014j: 14m: 14p: 14r: NAf_119: 15c: 15h: 15k: NAf_137: a7: a8: a16: inkomen: 0b12: b14: b8: NAf_154: c14: c14s: c16: c16p: c12: c12e: c8: c8v: NAf_152: 0cink1: 0cink2: 0vrA: OffvrB: Offvr9: OffvrC: Off8_2010: 82_2015: 82_2010: 8_2011: 82_2011: 8_2012: 82_2012: 8_2013: 82_2013: 8_2015: 8_2014: 82_2014: 83_2010: 84_2010: 83_2011: 84_2011: 83_2012: 84_2012: 83_2013: 84_2013: 83_2014: 84_2014: 83_2015: 84_2015: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren20105: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren20115: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren20125: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren20135: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren20145: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren20155: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2010-10: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2011-10: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2012-10: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2013-10: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2014-10: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2015-10: te compenseren in het kalender jaar20105: te compenseren in het kalender jaar20115: te compenseren in het kalender jaar20125: te compenseren in het kalender jaar20135: te compenseren in het kalender jaar20145: te compenseren in het kalender jaar20155: te compenseren in het kalender jaar2010-10: te compenseren in het kalender jaar2011-10: te compenseren in het kalender jaar2012-10: te compenseren in het kalender jaar2013-10: te compenseren in het kalender jaar2014-10: te compenseren in het kalender jaar2015-10: Aftrekbare kosten2010: Aftrekbare kosten2010_2: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2010_11: te compenseren in het kalender jaar2010_11: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2011_11: te compenseren in het kalender jaar2011_11: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2012_11: te compenseren in het kalender jaar2012_11: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2013_11: te compenseren in het kalender jaar2013_11: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2014_11: te compenseren in het kalender jaar2014_11: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2015_11: te compenseren in het kalender jaar2015_11: Aftrekbare kosten2010_3: Aftrekbare kosten2010_4: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2010: te compenseren in het kalender jaar2010: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2010_14: te compenseren in het kalender jaar2010_14: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2011_14: te compenseren in het kalender jaar2011_14: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2012_14: te compenseren in het kalender jaar2012_14: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2013_14: te compenseren in het kalender jaar2013_14: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2014_14: te compenseren in het kalender jaar2014_14: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2015_14: te compenseren in het kalender jaar2015_14: Aftrekbare kosten2010_5: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2010_14o: te compenseren in het kalender jaar2010_14o: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2011_14o: te compenseren in het kalender jaar2011_14o: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2012_14o: te compenseren in het kalender jaar2012_14o: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2013_14o: te compenseren in het kalender jaar2013_14o: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2014_14o: te compenseren in het kalender jaar2014_14o: reeds gecompenseerd in voorgaande jaren2015_14o: te compenseren in het kalender jaar2015_14o: Aftrekbare kosten2010_6: Ruimte voor het verstrekken van nadere gegevens: cat1: cat2: cat3: cat4: 16a: 16b: 16d: 16e: 016g: 16f: 16h: 016i: 016j: 16k: 016l: 16m: 16n: 016o: 16p: 16q: 016c: 016r: 0