Aandacht voor mensenrechten in het mbo Aandacht voor mensenrechten in het mbo 4 vakscholen, evenals

download Aandacht voor mensenrechten in het mbo Aandacht voor mensenrechten in het mbo 4 vakscholen, evenals

of 23

 • date post

  23-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Aandacht voor mensenrechten in het mbo Aandacht voor mensenrechten in het mbo 4 vakscholen, evenals

 • Aandacht voor mensenrechten in het mbo

  Een inventarisatie van onderwijsaandacht

  voor mensenrechten binnen mbo-

  instellingen

 • Colofon

  Titel Aandacht voor mensenrechten in het mbo

  Auteur Benedicte Bombala, Alieke Hofland, Naomi Smulders & Pieter Baay

  Datum 28-4-2020

  Project Inventarisatie onderwijsaandacht mensenrechten (000349)

  ECBO is het expertisecentrum voor onderzoek en kennisvraagstukken rondom bijvoorbeeld

  professionalisering van docenten, aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, basisvaardigheden

  en in-, door- en uitstroom van studenten. ECBO doet wetenschappelijk verantwoord beleids- en

  praktijkgericht onderzoek in het onderwijs en op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt, en

  verspreidt deze kennis. Onze expertise: onderzoek met impact.

  ECBO

  Postbus 1585

  5200 BP ’s-Hertogenbosch

  Tel: 073-6872500

  www.ecbo.nl

  © ECBO 2019

  Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, op welke

  andere wijze dan ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgever.

 • I

  Samenvatting en conclusie

  Door een wijziging in het examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen (EKB) heeft

  het mbo een verscherpte opdracht om onderwijsaandacht aan mensenrechten te besteden

  bij studenten die na augustus 2016 aan hun opdracht zijn gestart. Het College voor de

  Rechten van de Mens heeft expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) opdracht gegeven

  te inventariseren hoe deze onderwijsaandacht eind 2019 vorm krijgt.

  In het vragenlijstonderzoek is gevraagd in hoeverre mensenrechten expliciet zijn

  opgenomen in het onderwijsprogramma, in hoeverre en hoe verschillende mensenrechten

  aandacht krijgen en welke rol vak- en avo-docenten hier eventueel in spelen (zie Bijlage 1

  voor de vragenlijst).

  Via diverse kanalen (bijeenkomsten, nieuwsbrieven, persoonlijke contacten) zijn

  medewerkers in het mbo benaderd om de vragenlijst in te vullen. 57 respondenten verdeeld

  over 16 mbo-instellingen hebben hieraan gehoor gegeven, door (gedeeltelijk) de vragenlijst

  in te vullen. Het is niet uit te sluiten dat met name docenten aan het onderzoek hebben

  deelgenomen, die reeds positieve belangstelling hebben voor onderwijsaandacht aan

  mensenrechten in het mbo. Twee derde van de respondenten gaf aan niet bij de

  implementatie van mensenrechten op school betrokken te zijn en de overgrote meerderheid

  gaf een beeld vanuit de eigen opleiding of sector. In combinatie met de relatief lage en

  mogelijk selectieve respons, dienen de uitkomsten daardoor als indicatief te worden

  geïnterpreteerd (en mogelijk niet volledig generaliseerbaar naar de mbo-sector). Niettemin

  levert de inventarisatie de volgende relevante inzichten die leerzaam en bruikbaar zijn om

  het onderwijs in mensenrechten te verbeteren.

  Wat betreft de invulling van de aanscherping rond mensenrechtenonderwijs op

  schoolniveau ontstaat een overwegend positief beeld. Zo geeft van driekwart van de

  deelnemende scholen minstens één respondent aan op de hoogte te zijn van de

  aangescherpte eisen in het EKB met betrekking tot het burgerschapsonderwijs. Ook

  benoemt bij het overgrote deel van de scholen minstens één respondent dat de

  mensenrechten expliciet genoemd worden in hun onderwijsprogramma en dat deze bewust

  een plek krijgen in het onderwijs.

  Op individueel respondentniveau is het beeld minder positief. Zo geeft ongeveer een derde

  aan niet op de hoogte te zijn van de aanscherping van het EKB en mensenrechten noch

  expliciet noch bewust een plek te geven. Ook zegt het gros van de respondenten niet

  betrokken te zijn (geweest) bij de implementatie en/of uitvoering van mensenrechten bij

  hun onderwijsinstelling. Individuele respondenten besteden in ongeveer de helft van de

  gevallen expliciet en bewust aandacht aan mensenrechten. Deze patronen vergelijkend

  ontstaat de indruk dat de implementatie van mensenrechtenonderwijs een overwegend

  individuele aangelegenheid is op scholen.

  De onderwijsaandacht voor mensenrechten uit de Universele Verklaring van de

  Rechten van de Mens is volgens respondenten sterk verschillend per mensenrecht. Zo

  geven vrijwel alle respondenten aan dat de 15 mensenrechten die door het College mede

  vanuit de drieledige kwalificatieopdracht van het mbo als mogelijk meest relevant voor

 • II

  mbo-studenten zijn aangemerkt, aandacht in het onderwijs krijgen. Aan het recht op

  onderwijs en het recht dat iedereen voor de wet gelijk is, wordt in alle gevallen aandacht

  besteed. Ook de aandacht voor het recht op politieke deelname wordt nergens als

  onvoldoende aangemerkt. Over het recht op rust en vrije tijd, evenals over veel

  mensenrechten die het College aanvullend heeft toegevoegd op de digitale vragenlijst,

  wordt heel regelmatig aangegeven dat hier onvoldoende aandacht voor is.

  Ook blijkt uit de open antwoorden dat mensenrechten inderdaad worden aangestipt, maar

  dat de diepgang hiervan moeilijker in te schatten is.

  Wat betreft de aandacht voor sociale weerbaarheid van studenten, valt op dat relatief

  veel scholen hier aandacht aan besteden (en een kleine meerderheid van de individuele

  respondenten). Daarbij lijkt wel de focus te liggen bij het individuele perspectief van sociale

  weerbaarheid: het kennen, bespreekbaar maken en beschermen van je eigen rechten. Het

  sociale perspectief, namelijk de rechten van een ander kennen, beschermen en schending

  voorkomen, lijkt minder aandacht te krijgen.

  De betrokkenheid van vakdocenten en AVO-docenten bij mensenrechtenonderwijs

  geschiedt bij een minderheid van scholen en respondenten. Wanneer dit het geval is, betreft

  het bijvoorbeeld vakdocenten in een juridische opleiding of docenten Nederlands. Op basis

  van de antwoorden, lijkt het geen algemeen beleid van scholen om mensenrechten ook bij

  vakken buiten burgerschapsonderwijs te beleggen.

  Concluderend kunnen we op basis van deze inventarisatie stellen dat mensenrechten op

  veel scholen worden aangestipt. In een meerderheid van de scholen in het onderzoek is er

  aandacht voor mensenrechten, maar dit lijken vooral activiteiten van individuele docenten

  te zijn. Dit suggereert dat onderwijsaandacht voor mensenrechten nog niet vanzelfsprekend

  is of breed gedragen wordt, nog niet structureel is ingebed en dat scholen hierin nog

  verbetering kunnen realiseren. Deze conclusie sluit aan bij het beeld van het

  burgerschapsonderwijs zoals beschreven in het Inspectierapport ‘Burgerschap op school’

  uit 2017.

 • I

  Inhoudsopgave

  Inleiding ............................................................................................................. 1

  1 Methode ......................................................................................................... 3

  2 Invulling van aanscherping en implementatie mensenrechtenonderwijs ....... 5

  3 Onderwijsaandacht voor mensenrechten uit de Universele Verklaring van de

  Rechten van de Mens .......................................................................................... 7

  4 Versterking van de sociale weerbaarheid van studenten ............................. 10

  5 Onderwijsaandacht voor mensenrechten door vakdocenten en AVO-

  docenten ........................................................................................................... 12

  6 Bijlagen ....................................................................................................... 13

 • Aandacht voor mensenrechten in het mbo 1

  Inleiding

  Na een wijziging in het examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen (EKB) voor het

  mbo, staat de term mensenrechten expliciet bij de toelichting op de politiek-juridische

  dimensie: 'De student moet de basiswaarden van onze samenleving, zoals mensenrechten,

  erkennen en leren omgaan met (waarden)dilemma’s zoals seksuele diversiteit'. Voor

  studenten die op of na augustus 2016 starten met een mbo-opleiding, zouden de

  mensenrechten zichtbaar moeten zijn in het huidige (burgerschaps)onderwijs.

  Doel

  Doel van de inventarisatie is om zicht te krijgen op in hoeverre en op welke wijze mbo-

  scholen bovengenoemde wijziging in de onderwijspraktijk gestalte geven. Het College voor

  de Rechten van de Mens zegt relatief goed zicht te hebben op een aantal (ongeveer zes)

  grote scholen waar mensenrechten expliciet en structureel aandacht krijgt.

  Onderzoeksvragen

  1. Hoe hebben scholen in de verschillende opleidingen invulling gegeven aan de eis over

  mensenrechten uit het EKB sinds schooljaar 2016/2017?

  2. Is er aandacht besteed aan mensenrechten? In het bijzonder die zijn beschreven in de

  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens?

  3. Is er aandacht besteed aan versterking van de sociale weerbaarheid van de student?

  4. Zijn er ook niet-burgerschapsdocenten die aandacht besteden aan de mensenrechten?

 • Aandacht voor mensenrechten in het mbo 3

  1 Methode