AAN DE SLAG - Malware Protection & Internet Security | ESET...router, mobiel apparaat etc.) om u te...

of 12 /12
AAN DE SLAG Microsoft® Windows® 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / Home Server2011 Klik hier om de nieuwste versie van dit document te downloaden

Embed Size (px)

Transcript of AAN DE SLAG - Malware Protection & Internet Security | ESET...router, mobiel apparaat etc.) om u te...

 • AAN DE SLAGMicrosoft® Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011

  Klik hier om de nieuwste versie van dit document te downloaden

  http://go.eset.eu/manual?prod_abb=eis&prod_version=11&doc_name=quickstartguide&lng_abb=nld

 • ESET Internet Security is alles-in-een software die beveiliging biedt tegen dreigingen van internet. Met ditproduct bent u zowel online als offline veilig en beschikt u over Botnet-beveiliging waarmee pogingen om in uwsysteem te infiltreren worden gedetecteerd en voorkomen.

  De geïntegreerde antivirus-, antispyware-, firewall- en antispammodules, in combinatie met de functionaliteitvoor ouderlijk toezicht, maken van ESET Internet Security een complete beveiligingsoplossing. In dezehandleiding wordt u stapsgewijs begeleid bij een standaardinstallatie en de basisconfiguratie van het product.

 • Antivirus enAntispyware

  Verbondenthuismonitor

  Beveiliging tegenaanvallen metscripts

  Bescherming tegenransomware JAWS Ouderlijk toezicht

  Detecteert en verwijdertmeer bekende enonbekende virussen,wormen, trojaansepaarden en rootkits.Beschermt u tegenverborgen backdoors,downloadprogramma's,exploits, crackers,hijackers,wachtwoorddieven enkeyloggers.

  Deze functie biedt u eentoegankelijke lijst metverbonden apparaten,gesorteerd op typeapparaat (bijv. printer,router, mobiel apparaatetc.) om u te laten zienwat verbinding heeft metuw thuisnetwerk.

  Beveiligt u proactief tegenaanvallen met dynamischescripts en niet-traditioneleaanvalsvectoren.

  Bewaakt het gedrag vantoepassingen enprocessen die uwpersoonlijke gegevensproberen te wijzigen.

  ESET Internet Securityondersteunt de populaireschermlezer JAWS.

  Hiermee kunt uvoorkomen dat kinderentoegang kunnen krijgentot pagina's metongeschikte of schadelijkeinhoud.

 • Installatie

  ESET Internet Security bevat onderdelen die kunnenconficteren met andere op de computer geïnstalleerdeantivirusproducten of beveiligingssoftware. ESET raadt u aandergelijke programma's te verwijderen om potentiëleproblemen te voorkomen. U hoeft de Windows-firewall nietuit te schakelen of te verwijderen in Microsoft WindowsVista of later omdat dit wordt automatisch wordtafgehandeld tijdens de installatie van ESET Internet Security.

  U kunt ESET Internet Security installeren vanaf eeninstallatie-cd/dvd of door het installatieprogramma tedownloaden vanaf www.eset.com.

  De installatie starten

  Ga op een van de volgende manieren te werk om deinstallatiewizard te starten:

  1. Als u installeert vanaf een installatie-cd/dvd, plaatst ude cd/dvd in het cd/dvd-station. Als het menu voorautomatisch uitvoeren niet automatisch wordtweergegeven, dubbelklikt u op het cd/dvd-station omhet handmatig te openen.

  Het installatieprogramma zoekt automatisch online naar derecentste productversie. Als er een nieuwere versiebeschikbaar is, wordt u gevraagd deze te downloadenvoordat de installatieprocedure wordt gestart.

  Vervolgens wordt de Licentieovereenkomst vooreindgebruikers weergegeven. Lees de overeenkomst en klikop Ik ga akkoord om aan te geven dat u akkoord gaat met deLicentieovereenkomst voor eindgebruikers. Nadat u akkoordbent gegaan, wordt de installatie voortgezet.

  https://www.eset.com

 • 2. Als u een gedownload bestand gebruikt, dubbelklikt u opdit bestand om het Live-installatieprogramma testarten. Het Live-installatieprogramma is een kleinbestand. De andere bestanden die nodig zijn om ESETInternet Security te installeren, worden automatischgedownload.

  Productactivering

  Het venster Productactivering wordt weergegeven.

  · Als u ESET Internet Security hebt aangeschaft in dedetailhandel, activeert u uw product met een licentiecode. U vindt de licentiecode op de licentiekaartof hebt de code ontvangen in een e-mail toen u uwlicentie online hebt aangeschaft. Voor een juisteactivering moet de licentiecode worden ingevoerd zoalsdeze is verstrekt. Als u uw bestaande licentie wiltverlengen, voert u uw activeringscode voor verlenging in.

  · Als u ESET Internet Security wilt evalueren voordat u totactivering overgaat, selecteer dan Gratis proeflicentie.Geef een e-mailadres op. Uw testlicentie wordt naar ditadres verzonden en ESET Internet Security wordt voor eenbeperkte periode geactiveerd. Of u kunt Activeringoverslaan selecteren om de installatie zonder activeringvoort te zetten. Later wordt later naar een licentiecodegevraagd.

  · Nadat u Licentiebeheer gebruiken hebt geselecteerd,wordt u in een nieuw venster gevraagd naar uw my.eset.com-referenties.

 • · Als u geen licentie hebt en er een wilt kopen, klikt u op Licentie kopen. U wordt hierop doorgestuurd naar dewebsite van de ESET-distributeur in uw regio.

  Deelnemen aan ESET LiveGrid®

  Help ons bij het achterhalen van malware door u aan tesluiten bij ons samenwerkingsnetwerk. Dankzij uwdeelname kunnen wij meer voorbeelden van bedreigingenverzamelen, zodat we alle gebruikers van ESET een steedsbetere en efficiëntere proactieve beveiliging kunnen bieden.We raden u aan deze functie te activeren en bedanken uvoor uw ondersteuning.

  Detectie van mogelijk ongewenste toepassingen

  Aangezien sommige mogelijk ongewenste toepassingenlegitiem worden gebruikt en niet noodzakelijk eenbeveiligingsrisico vormen, is de toestemming van degebruiker vereist om detectie in te schakelen.

  De installatie voltooien

  Start de afrondende installatie door op Installeren te klikken.Er wordt een voortgangsbalk weergegeven voor deinstallatieprocedure. Nadat de installatie is voltooid, wordtESET Internet Security automatisch gestart. Gewoonlijk hoeftde computer niet opnieuw te worden opgestart. ESETInternet Security begint direct met het beveiligen van uwcomputer tegen malwaredreigingen.

  Instellingen voor vertrouwde zones

  Als er een netwerkverbinding wordt gedetecteerd nadat deinstallatie is voltooid, wordt een melding weergegeven viawelke u een vertrouwde zone kunt configureren. In demelding Nieuwe netwerkverbinding gedetecteerd wordt hetlokale subnet weergegeven dat in de systeeminstellingenvan uw computer is gedefinieerd. Deze opties zijn alleen vaninvloed op de zichtbaarheid van uw computer in het lokalenetwerk, niet het internet. Er zijn twee toegangsmodibeschikbaar:

  · Openbaar netwerk – selecteer deze optie als u uw mappenof printers niet wilt delen en wilt dat uw computeronzichtbaar is voor andere gebruikers van hetzelfdenetwerk. Deze instelling wordt aanbevolen voorgebruikers met een draadloze verbinding.

  http://go.eset.eu/knowledgebase?lng=1043&segment=home&KBID=SOLN2629

 • · Thuis- of bedrijfsnetwerk – selecteer deze optie als ubestanden en mappen op uw computer wilt delen en wiltdat de computer zichtbaar is voor andere gebruikers vanhetzelfde netwerk. Deze instelling wordt aanbevolen voorvertrouwde lokale thuis- of bedrijfsnetwerken.

  ESET Internet Security starten

  ESET Internet Security beschermt uw computer direct nainstallatie. U hoeft het programma niet te openen om het testarten. U kunt ESET Internet Security op elk gewenstmoment openen om de beveiligingsstatus te controleren ofverschillende scan- en onderhoudstaken uit te voeren.

  Als u ESET Internet Security wilt openen, dubbelklikt u op het

  ESET Internet Security-pictogram in het gedeelte voorWindows-meldingen (het systeemvak).

  Gebruikersinterface

  In het gedeelte Start vindt u informatie over het huidigebeveiligingsniveau van uw computer.

  Een Computerscan vormt een belangrijk onderdeel van elkeantivirusoplossing. Hiermee wordt een scan uitgevoerd opde bestanden en mappen op de schijven van uw computer.

  Het gedeelte Bijwerken bevat belangrijke informatie overprogramma-updates. Het is van essentieel belang dat hetprogramma regelmatig wordt bijgewerkt, zodat uw systeemmaximaal is beveiligd tegen de nieuwste bedreigingen.

 • In het gedeelte Hulpmiddelen vindt u geavanceerde functieszoals Verbonden thuismonitor, Beveiliging van bankieren enbetalingen en Meer hulpmiddelen, waaronder functies zoalslogbestanden, quarantaine, planner, enz.

  Met de opties voor Instellingen kunt u de beveiligingsniveausvan uw computer aanpassen.

  Het gedeelte Help en ondersteuning biedt uitgebreide hulpen ondersteuning voor ESET Internet Security. Hier kunt u ookcontact opnemen met de technische ondersteuning vanESET.

  In het gedeelte Nieuws vindt u nieuws van ESET.

  Bijwerken

  ESET Internet Security wordt geleverd met een voorafgedefinieerde taak voor regelmatig bijwerken (zie hetgedeelte Planner in de gebruikerhandleiding). Als deinstallatie is voltooid en u nog geen update hebt uitgevoerd,raden we u aan de update op de volgende manier handmatigte starten:

 • Klik in het hoofdvenster van het programma ESET InternetSecurity in het hoofdmenu aan de linkerkant op Bijwerken enklik vervolgens op Nu bijwerken.

  De updatemodule maakt via internet verbinding met eenbeschikbare ESET-updateserver en downloadt digitaalondertekende updatebestanden. Deze updates bevatten derecentste malwarekenmerken, evenals nieuwe definitiesvoor geavanceerde heuristiek en andereprogrammamodules. Zodra een nieuwere update isgeïnstalleerd, wordt een melding van ESET Internet Security

  weergegeven in het systeemvak en in het hoofdvenster vanhet programma.

  Computerscan

  Na een geslaagde installatie en update wordt u aangeradeneen volledige computerscan uit te voeren op bedreigingen.Hiervoor klikt u op Computerscan in het hoofdmenu aan delinkerkant en selecteert u vervolgens Uw computer scannenin het hoofdvenster van ESET Internet Security.

  Opmerking: Na installatie van ESET Internet Security wordt erna de eerste keer bijwerken automatisch een scan van decomputer uitgevoerd om te controleren op de aanwezigheidvan schadelijke code.

 • Het scannen van alle lokale vaste schijven wordt gestart. Inhet statusvenster wordt de voortgang van de scanweergegeven, evenals de huidige statistieken voor degescande en geïnfecteerde bestanden. Als een bedreigingwordt gedetecteerd, plaatst ESET Internet Security hetbestand in quarantaine en wordt een waarschuwingweergegeven in het systeemvak. U kunt gewoon doorgaanmet werken terwijl de scan wordt uitgevoerd.

  Beveiligingsstatus

  De huidige beveiligingsstatus van ESET Internet Securitywordt op de volgende manieren aangegeven:

  Het pictogram in het systeemvak

  In het gedeelte Thuis wordt een gedetailleerd rapportvan uw beveiligingsstatus weergegeven. Als er eenbeveiligingsmodule is uitgeschakeld, bevat het venster Thuisde naam van de uitgeschakelde module, samen met eenkoppeling waarmee u de module weer kunt inschakelen.

  De afzonderlijke beveiligingsstatussen worden aangeduidmet de volgende pictogrammen:

  Groen

  Antivirusbeveiliging werkt correct en uw computer isbeschermd tegen schadelijke software ennetwerkaanvallen. Deze status geeft aan dat allebeveiligingsmodules zijn ingeschakeld en dat de detectie-engine up-to-date is.

 • Oranje

  Dit pictogram wordt weergegeven als niet alle noodzakelijkeupdates voor uw besturingssysteem zijn geïnstalleerd.

  Het oranje pictogram wordt weergegeven als– Real-timebeveiliging van het bestandssysteem isingeschakeld, maar het maximumniveau van de beveiligingniet is gegarandeerd.– Beveiliging van e-mailclient of Beveiliging van webtoegangis uitgeschakeld of niet goed werkt.

  Rood

  – Real-timebeveiliging van het bestandssysteem isuitgeschakeld of niet goed werkt. Aangezien de juistewerking van deze module cruciaal is voor de beveiliging vanuw systeem, raden wij u aan de inactieve moduleonmiddellijk opnieuw te activeren.– De detectie-engine is verouderd. Als de detectie-engineniet automatisch wordt bijgewerkt, probeer deze danhandmatig bij te werken of controleer de internetverbindingvan de computer.

  Problemen oplossen

  De technische specialisten van ESET staan klaar om u tehelpen bij het oplossen van mogelijke problemen. Voordat ucontact opneemt met de technische ondersteuning, kunt uhet beste eerst het relevante onderwerp opzoeken in deproductdocumentatie (gebruikershandleiding, Help-bestandin het product) of naar een oplossing zoeken op de websitevan ESET. Voor oplossingen voor specifieke problemen ofvragen over functies en producten, kunt u onze kennisbankbezoeken op:https://support.eset.com

  Als u contact wilt opnemen met de technischeondersteuning van ESET, kunt u daarvoor het webformuliergebruiken dat te vinden is op:www.eset.com/support/contact

  Een technische ondersteuningsvraag verzenden

  Als er zich een probleem voordoet, kunt u contact opnemenmet de klantenservice van ESET via het in ESET InternetSecurity geïntegreerde formulier voor het verzenden van eentechnische ondersteuningsvraag. Klik op Ondersteuningsaanvraag indienen in het gedeelte Help enondersteuning.

  https://www.eset.comhttps://www.eset.comhttp://go.eset.eu/knowledgebase?lng=1043&segment=homehttps://www.eset.com/support/contact

 • Copyright© 2017, ESET, spol. s r.o.ESET Internet Security is ontwikkeld door ESET, spol. s r.o. Ga voor meer informatie naarwww.eset.com. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een systeem voor het ophalen vangegevens of overgedragen, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opname, scan of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van deauteur. ESET, spol. s r.o. behoudt zich het recht voor de beschreven toepassingssoftware zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. ESET, het logo van ESET, NOD32, Smart Security,ThreatSense, Live Grid en/of andere genoemde producten van ESET, spol. s r. o. zijn gedeponeerde handelsmerken van ESET, spol. s r. o. Andere bedrijven of producten die hier wordengenoemd, kunnen gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaren zijn.Geproduceerd conform de kwaliteitsnormen van ISO 9001:2000.REV. 22-9-2017

  http://www.eset.com

  InstallatieDe installatie startenProductactiveringDeelnemen aan ESET LiveGrid®Detectie van mogelijk ongewenste toepassingenDe installatie voltooienInstellingen voor vertrouwde zonesESET Internet Security starten

  GebruikersinterfaceBijwerkenComputerscanBeveiligingsstatusProblemen oplossenEen technische ondersteuningsvraag verzenden