Aaltje 166 (jan-feb 2012)

of 16 /16
ERKENNING Exit 2011. Bloemen noch kransen. Met stille trom wordt het oude jaar afgevoerd en bijgezet op het kerkhof van de geschiedenis. Alle hoop en verwachting is nu gevestigd op zijn opvolger: schrikkeljaar 2012. Deze editie van de dorpskrant als verpakking van onze beste wensen voor een gedenkwaardig nieuw jaar, in weerwil van crisis en recessie. Met de broeksriem wat aangespannen kan het leven toch leuk zijn. Slank is in. De Aaltjes daarentegen blijven volslank. Twintig pagina’s interessant dorpsnieuws is geen uitzondering. De dorpskrant doet anderzijds niet mee aan de veralgemeende inflatie. De prijs blijft onveranderd: gratis ende voor niks. Een vrijblijvend financieel steuntje wordt natuurlijk altijd in dank aanvaard. Het stadsbestuur van zijn kant doet een flinke extra duit in ’t zakje. Daarmee krijgen de dorpskranten en ’t Aaltje in het bijzonder de erkenning die in het verleden soms te wensen overliet. En boter bij de vis. Dank u, stadsbestuur. By the way, welke dorpsgenoten dingen in oktober mee naar de gunst van de kiezers? Ook in de volgende legislatuur blijven er Aalbeekse dossiers op te volgen en te behartigen. Proost op een gelukkig en gezond 2012. 1 ‘ T AALTJE januari - februari 2012 29 ste jaargang nr. 166

Embed Size (px)

description

Dorpskrant Aalbeke Kortrijk

Transcript of Aaltje 166 (jan-feb 2012)

Page 1: Aaltje 166 (jan-feb 2012)

ERKENNINGExit 2011. Bloemen noch

kransen. Met stille trom wordt

het oude jaar afgevoerd en

bijgezet op het kerkhof van de

geschiedenis. Alle hoop en

verwachting is nu gevestigd op

zijn opvolger: schrikkeljaar

2012. Deze editie van de

dorpskrant als verpakking van

onze beste wensen voor een

gedenkwaardig nieuw jaar, in

weerwil van crisis en recessie.

Met de broeksriem wat

aangespannen kan het leven

toch leuk zijn. Slank is in. De

Aaltjes daarentegen blijven

volslank. Twintig pagina’s

interessant dorpsnieuws is geen

uitzondering. De dorpskrant

doet anderzijds niet mee aan de

veralgemeende inflatie. De

prijs blijft onveranderd: gratis

ende voor niks. Een vrijblijvend

financieel steuntje wordt

natuurlijk altijd in dank

aanvaard. Het stadsbestuur van

zijn kant doet een flinke extra

duit in ’t zakje. Daarmee

krijgen de dorpskranten en ’t

Aaltje in het bijzonder de

erkenning die in het verleden

soms te wensen overliet. En

boter bij de vis. Dank u,

stadsbestuur. By the way, welke

dorpsgenoten dingen in oktober

mee naar de gunst van de

kiezers? Ook in de volgende

legislatuur blijven er Aalbeekse

dossiers op te volgen en te

behartigen. Proost op een

gelukkig en gezond 2012.

1 ‘ T AALTJE januari - februari 2012 29ste jaargang nr. 166

Page 2: Aaltje 166 (jan-feb 2012)

Aanleiding Er zijn twee belangrijke aanleidingenvoor deze bevraging. In 2012 bestaat OC Aalbeke 30 jaar.Ons OC staat al dertig jaar centraal inhet verenigings- en dorpsleven. Hetleek ons een ideaal moment om ditfeestelijk jaar aan te vatten met devraag naar uw mening. U bent alsinwoner van Aalbeke in eersteinstantie ons publiek, deelnemer,toeschouwer, medewerker, …Daarnaast kunnen we er niet omheen.Aalbeke ondergaat op dit ogenblikeen metamorfose met de heraanlegvan onze dorpskern. In 2012 zitten dewegenwerken op volle kruissnelheid.De wegenwerken zijn een belangrijkemateriële investering in onzedorpsomgeving. De invulling van dievernieuwing, het immateriële moetenwijzelf eraan geven. Daarom willenwe vooruit kijken. We willen heteinde van de werken niet lijdzaamafwachten, maar ook tussentijdsgeregeld met een initiatief voor dedag komen dat een tegengewichtbiedt voor de ervaren ongemakken endat de buitenwereld toont dat we erook nog zijn.Doelstelling Deze bevraging wil rond een aantalthema’s de ideeën, wensen enbehoeften van de Aalbekenaren inkaart brengen. De resultaten moetenons inspireren en oriënteren. Op diebasis willen we in de loop van 2012tot het einde van de werken in 2013alvast een aantal initiatieven nemen.We willen dit samen met u doen. We

vragen u niet enkel naar uw mening,maar we hopen ook dat u verderbetrokken blijft en meedoet.Concrete werkwijzeDe bevraging loopt een volledigemaand, tot en met woensdag 18januari 2012. U kan op verschillende manierenmeedoen met de bevraging:Online wordt u via volgende link:www.aalbeke.be/uwmeningrechtstreeks doorverwezen naar devolledige bevraging. Wenst u liever de bevraging op papieruit te voeren, dan kan u op volgendeadressen terecht voor een exemplaar.Bij een van deze adressen dient u debevraging ook terug binnen tebrengen ten laatste op 18/01/12.OC Aalbeke, Aalbekeplaats z/nWZC De Weister, Lijsterstraat 2Bakkerij Jo Callewaert, Lauwsestr. 38Bakkerij Pascal, Knokstraat 45Bakkerij Koen, Bergstraat 4Wenst u de bevraging op papier uit tevoeren en hebt u enige hulp nodig bijhet invullen, bijvoorbeeld doordat uzich moeilijk kan verplaatsen, dankan u een huisbezoek aanvragen viavolgend telefoonnummer 056 40 1892 of [email protected]. Eenhuisbezoek is pas mogelijk vanaf 9januari. Presentatie resultaten In de loop van februari en maartwordt een bijeenkomst georganiseerdwaarbij de resultaten van debevraging zullen worden toegelicht.Inwoners die betrokken willen blijven

bij het uitdenken en uitwerken vaninitiatieven op basis van de resultaten,krijgen de kans hun contactgegevensna te laten via de bevraging. Een eerste tip van de sluier lichten wetijdens de nieuwjaarsreceptie vanzaterdag 21 januari om 20 u. waaropalle inwoners van Aalbekeuitgenodigd zijn. Opgelet,inschrijving voor de receptie isnoodzakelijk. We hopen alvast op uw medewerkingen enthousiasme in 2012.

2 ‘ T AALTJE januari - februari 2012

AALBEKE IN 2012. LAAT UW STEM HOREN!

!! OPROEP !!Tijdens de nieuwjaarsreceptiewillen we samen met alleAalbekenaren het nieuwe jaarfeestelijk inzetten. 2012 is eenbijzonder jaar. In 2012 bestaat hetOC Aalbeke dertig jaar. Daar kuntu niet omheen. Aalbeke ondergaatop dit ogenblik een metamorfosemet de heraanleg van dedorpskern. Tijdens denieuwjaarsreceptie willen webeelden tonen van de voorbijedertig jaar. We doen daarom een oproep naarinwoners die beelden hebben vangebeurtenissen, activiteiten vanverenigingen of straatfeesten,evenementen in Aalbeke, … nietenkel uit de werking van hetOntmoetingscentrum maar ook uithet dorpsleven van Aalbeke.Beelden van de voorbije dertigjaar, periode 1982 tot nu om dezedoor te sturen of binnen te brengenin OC Aalbeke.

Page 3: Aaltje 166 (jan-feb 2012)

Doordat de bussen van De Lijn, alsgevolg van de omleidingen, andereroutes volgen dan in de vorige jaren,is het winterse strooiplan voorAalbeke aangepast. De Lampestraat,de Piro Lannoostraat en deLuingnestraat zijn nu ook opgenomenin de prioritaire wegen die bijmogelijke gladheid gestrooid worden. Ookschoolomgevingen en hoofdassenworden natuurlijk gestrooid. Secundaire wegen worden pas inlaatste instantie gestrooid. Vorig jaarstrooide Kortrijk op zijn grondgebied570 ton zout. Dit jaar ligt er een

reserve van 700 ton in de site Callensin de Moorseelsestraat. Mensen,vooral ouderen, die problemenzouden ondervinden, kunnen bellennaar het gratis nummer 1777. Maarhopelijk is al dat zout deze winter nietnodig…

Financiën van ‘t AaltjeIn het kader van transparantie vaninkomsten en uitgaven, is het eentraditie dat ’t Aaltje in hetjanuarinummer een financieelverslag publiceert. De lezer zal indit nieuwjaarnummer echtervruchteloos naar dit verslagzoeken. Dit betekent niet dat deredactie met deze traditie wilbreken, maar is het gevolg vanonvoorziene omstandigheden. Hetfinancieel verslag komt in hetvolgende nummer. Het eventraditionele overschrijvings-formulier vindt u echter wel in ditnummer, samen met de oproep omuw broodnodige duit in het zakje tedoen voor een nieuwe jaargangAaltjes.

Bovenste rij: Freddy Vermeulen, Gilbert Vandenbroucke, Gilbert Boudry, Werner Demeulenaere, Ingrid Vandenberghe,Herman Deschamps, Ignace Boudry, Christian Libeer, Freddy Debels, Lionel Lobbens,

Middelste rij: Godelieve Coghe, Ronny Cardon, Ingrid Vaneeckhout, Marie-Claire Verbrugghe, Michel Defossez, AnnieDemeulemeester, Martin Vannieuwenhove, Martine Lagae, Johnny Vandenbossche, Freddy Van Meenen

Eerste rij: José Leman, Lydia Vanneste, Brigitte Vandenbroucke, Monique Vancorselis, Anita Soens, Martine Marechal,Odette Deveugle

3 ‘ T AALTJE januari - februari 2012

NIEUWE STROOIROUTES

BIJEENKOMST ZESTIGJARIGEN

Page 4: Aaltje 166 (jan-feb 2012)

Van timmerman tot molenbouwer

Toen André als 12-jarige naar deschool Sint-Henri in Moeskroen trokom daar het vak van timmerman aante leren had hij er geen flauw benulvan dat hij ooit aan de restauratie vanmolens zou werken. Na zijnschooltijd vond hij dadelijk werk bijde bouwonderneming Cottenier uitAalbeke waar hij 41 jaar lang gewerktheeft. Hij deed er het gewonetimmerwerk: ramen en deuren maken,het dakwerk in elkaar timmeren maartoen zijn werkgever zich in de jaren80 specialiseerde in het herstellen vanmolens, veranderde meteen ook zijnopdracht.

Een ander soort werk

Zo werd hij ongeveer 10 jaar langingeschakeld in het restaureren vanmolens. “Ik kende de eerste letter niet van hoeeen molen in elkaar stak en noch minvan hoe die weer gerestaureerd moest

worden. Ik kon natuurlijk wel plannenlezen en die uitwerken maarspecifieke scholing daarvoor heb ikniet gevolgd. De eerste molen die wijmoesten herstellen was de VanButselesmolen van Wevelgem (op deweg naar Menen).Van molens gesproken. Waar is detijd dat de Aalbekenaren geduldig opde restauratie van de Hoogmolenmoesten wachten! In 1993 was hetdan zover. De bouwondernemingCottenier kreeg de opdracht totrestauratie toegewezen. Nog anderemolens werden gerestaureerd o.a. deStalijzermolen in Leisele, deKalkmolen in Knokke, deSoetesmolen in Ten Brielen Komenen de Oude Zeedijkmolen inAvekapelle. De bouwvallige molenswerden met een speciaal transportnaar Aalbeke overgebracht. Datverliep niet altijd van een leien dakjewant zo’n houten karkas metonderdelen vervoeren, weliswaar metverwijderde wieken,is niet zo

eenvoudig. Dat moest dan ’s avondsgebeuren toen er minder verkeer waswant onderweg moesten hier en daarde elektriciteitskabelsveiligheidshalve omhoog geduwdworden om er toch onderdoor tekunnen rijden.Zo kwamen de molens in Aalbeketerecht. Sommige waren in eenlamentabele toestand en duurde hethier soms een jaar eer alles weeropgeknapt was.Aan werk ontbrak het mij dus niet enal doende leert men. Als je in hettotaal zo’n 15 molens hebt helpenrestaureren, dan weet je er al wat vanaf en zo is mijn interesse voor molensontstaan.”

En waarom niet zelf een molenmaken?

Nog voor André met pensioen ging,zat het al te kriebelen om er later ooiteen zelf te maken. Eenmaal zoverbeschikte hij over heel wat meer vrijetijd en kon hij zich uitleven in zijnhobby. Als je weet hoe een molen inelkaar steekt, over een plan beschiktom dat uit te werken en aan hetnodige materiaal kunt geraken,waarom dan niet proberen zelf eenmolen te maken, zo moet Andrégedacht hebben. In 2004 kon hij aan zijn hobbybeginnen. Van een architect die zichtoelegde op het restaureren vanmolens had hij het plan vaneen molengekregen.“Die molen wilde ik zelf op schaal nabouwen. De Hoogmolen van Aalbekeleende er zich minder toe omdat diemet een stenen kuip gebouwd is endan zie je de afwerking van hethoutwerk niet.”Het plan dat hij gekregen had, wasdat van de molen Te Rijst in Sint -Antelinks, deelgemeente vanHerzele(omgeving Zottegem). Deze

4 ‘ T AALTJE januari - februari 2012

MERKWAARDIGE HOBBY’SDE MOLEN VAN ANDRE LEMANVan op de straat is hij evenwel niet te zien, de molen van André Leman maar de bijgevoegde foto geeft de lezerenig idee. De molen staat in zijn tuin. Wie die wel eens heeft kunnen bezichtigen, is verwonderd met welkeprecisie hij gemaakt is. Daarvoor is heel wat kennis vereist. Toen de redactie bij André in de Aalbekekerkstraattegast was, bleek al dadelijk hoe hij tot deze hobby gekomen was en waar hij die kennis had opgedaan.

De zelfgemaakte molen van André

Page 5: Aaltje 166 (jan-feb 2012)

houten staakmolen - nu Buysemolengenoemd naar de familie Buyse die erde laatste eigenaars van waren - gaatterug tot 1428 en is ondertussengerestaureerd.“De molen die ik hier gebouwd heb,is op schaal 1/10. Alles is dustienmaal kleiner behalve de wiekendie wat korter moesten zijn. Diekonden anders niet draaien in mijnkelder waar ik de constructie aan hetmaken was. Mijn molen is, zonder dewieken gerekend, 1,35 meter hoog.”

De samenstelling

Het hout dat voor de molen gebruiktwerd is eikenhout. Voor de kap werdcederhout gekozen omdat dit soorthout beter bestand is tegen de invloedvan het weer. Maar de kapbedekkingvan de Hoogmolen in deLuingnestraat is wel in eikenhout.“Voor mijn molen van klein formaatheb ik niet alleen de voorkeurgegeven aan ceder omwille van hetweer maar ook omdat die kleinecederstukjes gemakkelijker tebewerken zijn. Als je eikenhoutneemt, dan zullen die veelgemakkelijker splijten. Dat is heelwat moeite gespaard want het dak isbelegd met ongeveer drieduizendstukjes.”

De binnenafwerking

De afwerking van het binnenstegedeelte vraagt het meeste werk. De

mechaniek, behalve een kleingedeelte, komt zo goed als helemaalovereen met die van een grote molen.In principe zou die dus kunnen malen.Een paar zaken gaan hier natuurlijkniet op.De wieken zijn niet groot genoeg omde nodige wind op te vangen en hetgeheel te laten draaien. Ook demolensteen heeft André moetenaanpassen. “De steen van een echtemolen weegt ongeveer 2 000 kg enzelfs een van 20 kg zou nog te zwaarzijn. Dus werd die vervangen doortwee platen in ijzer waar mijn broerArsène voor gezorgd heeft en ookvoor de tandwielen want die moetennauwkeurig in elkaar passen. Dat washet moeilijkste gedeelte om uit tewerken.De grote delen van de wieken zoalsvan de meeste molens trouwens, zijngemaakt uit aluminium omwille vande stevigheid. De doeken aan dewieken bestaan uit een speciale soort

linnen die ik dan in een bad in hetrood gekleurd heb, de kleur van demeeste molenwieken.

Mijn molen kan volledig elektrisch werken maar ik kan er natuurlijk geengraan mee malen. Daarom heb ikvoor een soort vogelzaad gekozen datfijner en kleiner is. Via een trommelomwikkeld met gordijndoekjes vanverschillende mazen (zie foto) bekomik 3 soorten meel: gruis, grof en fijn.”Het is inderdaad bewonderenswaardigzo’n miniatuurmolen aan het werk tezien.

Met deze hobby is André,naargelanghij tijd had, ongeveer anderhalf jaarbezig geweest. En op de vraag of hijooit molenaar wil worden, antwoordthij dat hij wel eens de Aalbeeksemolen zou kunnen laten werken maardat je daarvoor een erkenning moethebben en de nodige scholinggevolgd hebben en die ambitie heefthij niet.

5 ‘ T AALTJE januari - februari 2012

Ook binnen zit de molen vakkundigin mekaar

Draaien de wieken van een molen naar rechts of naar links?

Heeft u zich al eens afgevraagd, beste lezer, in welk richting de wieken vaneen molen draaien en waarom? Wat denkt u?Op het internet zijn tal van verklaringen te vinden. We pikken er een uit.Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (uiteraard uit Nederland) geeftvolgende verklaringen:‘Molens draaien tegen de klok in, althans als je ervoor staat. Waarschijnlijkheeft het met de oorsprong van de molen te maken. Toen men voor het eerstgraan ging malen, gebeurde dat door met de hand de ene molensteen overde andere te draaien. Omdat de meeste mensen rechtshandig zijn, draaidebij deze handmolen de bovenste steen altijd linksom. Windmolens vinden hunoorsprong in de handmolens; En als de loper linksom draait moet hetwiekenkruis dat ook doen.Maar er zijn ook andere verklaringen. De simpelste: molens draaien linksomals je ervoor staat. De molenaar staat echter meestal aan de achterkant vande molen en voor hem draaien de wieken dus met de klok mee. Overigenskomen in het buitenland wel molens voor die rechtsom draaien.’Tot daar de uitleg van het Nederlandse Gilde op Internet.André Leman houdt het bij nog een andere uitleg: alle molens in Vlaanderendraaien in tegengestelde zin van het uurwerk omdat het hout zich gevormdheeft in de richting van de zon. Mochten de assen in tegenovergestelderichting draaien, dan zouden de vezels van het hout op de duur kapot gaan.

En voor wie er zeker van wil zijn dat het inderdaad zo is, kan zelf eens gaankijken hoe de wieken van de Aalbeekse Hoogmolen draaien. (als die al eensdraaien) Kom er echter niet te dicht bij want als u een slag van de molenkrijgt, dan zult u achteraf misschien niet meer weten of die wieken links ofrechts gedraaid hadden!

Page 6: Aaltje 166 (jan-feb 2012)

Ook nog modelzeilschepen

André had een paar plannen gekregenom ook eens modelschepen te maken.En die plannen uitwerken, dat waseen kolfje naar zijn hand. Het verschilmet het gewone bouwen vanmodelschepen was dat hier geenonderdelen aanwezig waren en datalles, plankjes, zeilen enz. zelfgemaakt moest worden.Het resultaat mag gezien worden. Het eerste zeilschip (de kleinste op defoto) is de Mayflower(Meibloem)gebouwd in 1620. Dit is de naam vanhet schip waarin een aantal Engelsekolonisten naar Amerika voer omdaar een nieuw leven te beginnen, vrijvan religieuze vervolging.Het tweede modelzeilschip, toch zo’n75 cm lang, is de U.S.S.Constellation. Dit is een fregat uit

1797 met 38 kanonnen aan boord entevens het eerste Amerikaansemarineschip. Opmerkelijk zijn die 38minuscule kanonnetjes. Voor deaanmaak hiervan heeft André eenberoep kunnen doen op Arsène, zijnbroer van naast de deur, diegespecialiseerd is in het maken vanmetalen voorwerpen. Het kanon zelf,de 4 wielen en het onderstel zijngemaakt uit een spil koper. Om denodige verhoudingen tot de rest vanhet zeilschip in acht te nemen, zorgdeArsène op zijn draaibank ervoor datde loop maar 4 cm lang was en devuurmond een diameter van 4millimeter had Daarna werden meteen beitel ook de nodige inkepingenaangebracht (zie inzet).Bij die twee zeilschepen is hetgebleven want gebrek aan plaats

noopte hem echter daarmee op tehouden.

Ook nog een andere hobby:wandelen

André is lid van de WSK Wandelclubvan Marke. Op tijd en stond de wijdenatuur in. Een getrainde wandelaarwil algauw de af te leggen afstandwat vermeerderen en zo kwam dievan 50 à 60 kilometer binnen bereik.De sprong naar de 100 kilometerwenkte. Vijftien maal heeft hij dieafstand afgelegd. Het was destijdsLeon Daels die daar voor Aalbekemee begonnen was.

Zo heeft André met de wandelclubvan Markeie der jaar de 100kmgewandeld en dit 10 jaar lang. Allemet goed resultaat behalve die enekeer toen hij na 60 km last van blarenop de voeten begon te krijgen. Vanopgeven was geen sprake alhoewelhij zo te horen voor die laatste 40 kmhard heeft moeten doorbijten en ditbij manier van spreken niet voorherhaling vatbaar was.

Ook in de Dodentocht van Bornemheeft hij tweemaal meegewandeld.Tegenwoordig zijn de tochten voordergelijke afstanden minder in trek enook bij André is de interesse voor delangere afstanden verdwenen. Deliefhebberij beperkt zich nu tot hetwekelijks op zondag wandelen voorzo’n tocht van 20- 25 kilometer in dewijde omgeving naargelang er eengeprogrammeerd staat.

De donderdagnamiddag wordtvoorbehouden voor een plaatselijkewandeling met André Bels.Op die manier houdt André zich opeen gezonde manier nog actief bezig.

6 ‘ T AALTJE januari - februari 2012

De twee modelzeilschepen, helemaal met eigen materiaal opgebouwd

KRONIEKGeboorten

- 20 oktober: Eliana Decorte

- 13 november: Casper Haevermaet

- 29 november: Gies Broidioi

Overlijdens

- 23 oktober: Ginette Louwyck,64 jaar, echtgenote van Daniel Vandevoorde

- 20 november: Emmanuel Vermeulen 88 jaar, echtgenoot van Dina Vanooteghem

Huwelijken

- 18 november: Kristof Bultyncken Tania De Clerc

Page 7: Aaltje 166 (jan-feb 2012)

In het "Aaltje" van november-december 2011, verscheen onder derubriek gemeenteraadsels, een artikelover Brandweerpost Aalbeke.Graag willen wij het volgende evenrechtzetten.Zoals u aanhaalt, zou naar aanleidingvan het ontslag van enkelebrandweermannen, de korpsleidinggedwongen zijn geweest om de postAalbeke te sluiten.De echte reden van het ontslag vanvijf brandweermannen van de postAalbeke werd niet of verkeerdelijkmeegedeeld.Bij het herschikken van debrandweerposten, waarbij postAalbeke fusioneerde met post Marke,werd een overeenkomst gemaakt datzolang er geen nieuwe locatie werdgevonden voor de tweebrandweerposten, er een bluswagen

in Aalbeke ging blijven staan. Dit omsnelle adequate hulp te garanderen.Houtimport Vandecasteele steldegratis een loods ter beschikking vande brandweer, waarvoor wij de Fa.Vandecasteele nog altijd dankbaarzijn.Wij hebben er steeds voor gezorgd dater genoeg manschappen terbeschikking stonden om de bluswagente bemannen.We hebben iedereoproep met voldoende manschappenkunnen beantwoorden.Via Fa.Vandecasteele vernamen we,dat de autopomp op het einde van2011 uit Aalbeke zou weggenomenworden(lees post Aalbeke sluiten).Dit werd later door de burgemeesterbij een spoedvergadering in Markebevestigd. De beslissing om deautopomp weg te nemen was algeruime tijd een feit.

Kort nadien kiezen vijf leden van hetkorps om ontslag te nemen, daarbovengenoemde overeenkomst nietwerd nageleefd.Wij hebben er altijd voor gestredendat de autopomp in Aalbeke bleef omde Aalbeekse bevolking vlug tekunnen helpen in nood.(lees 't Aaltje jan.- feb. 2010 blz 4 - 5)Per 1 november werd ons ontslagaanvaard.Dit is het ware relaas van de feiten.Wij betreuren de gang van zakenmaar zijn gedwongen ons hierbij neerte leggen.Steeds ter beschikking voor meeruitleg.

De ontslagnemendebrandweermannen.

Luc Messely, Nico Debels, EddyReyntens, Stephane Debouvries,

Roderik Messely.

LEZERSBRIEF

7 ‘ T AALTJE januari - februari 2012

PODIUMPROGRAMMA JANUARI & FEBRUARI OC AALBEKE

IMPROCOMEDY | WINTERNACHTEN ‘The Lunatics’‘De wraak van de grote geile bever’zaterdag 28 januari om 20:15u

The Lunatics zijn al 10 jaar improviserend bezig. Wat begon alseen uitprobeersel, is uitgegroeid tot één van de toonaangevendegezelschappen in het Vlaamse improvisatietheater. The Lunaticsspecialiseren zich in ‘improcomedy’, improvisatietheater metmaar één doel: lachen, de mop op zich, hilariteit enamusement.Na hun minitoernee met Neveneffecten, onder de titel ‘Te lui enniet bekend genoeg’, willen The Lunatics in ‘De wraak van degrote geile bever’ nog scherper uit de hoek komen. Met scherpetanden dus ook. Nog snediger, nog hilarischer, nog grappiger.Met een stijlvolle en scherp MC (Master of Comedy). Hij pluktsuggesties, titels, personage en decors uit het publiek, vier improvisatoren maken ergeweldige scènes mee. Op de koop toe is er écht decor en écht licht, ’t is niet eens geïmproviseerd.En een vingervlugge pianist maakt het geheel af.

zaterdag 28 januari om 20:15u in OC AalbekeTicket: € 11 / € 6 (-26 jaar)

Tickets voor de voorstelling te koop in :- OC Aalbeke, Aalbekeplaats z/n, Aalbeke. 056 40 18 92. [email protected] Uit in Kortrijk, Schouwburgplein 14, Kortrijk. 056 23 98 55. www.cultuurcentrumkortrijk.be

Page 8: Aaltje 166 (jan-feb 2012)

V.l.n.r.: Jacques Maes, Geneviève Vermeulen, Marcella Vannieuwenhove, Georges Demuynck, Rosa Vanhoucke, HansGeeraert, Paula Claerhout, Andrea Holvoet, Esther Neirynck, Cecile Vandeputte, André Tomme, Michel Vandeputte,Roger Hanssens, Henriëtte Lannoo, Frans Houtekier, Albert Duthoit, Jules Ryckoort, Robert Vandenbroucke, EtiennePutman, André Nottebaere, André Stroykens, Lucien Deslé, Arsène Santy, Albert Tarras.

8 ‘ T AALTJE januari - februari 2012

BIJEENKOMST TACHTIGJARIGEN

Op 12 februari 2012 is het zover: de bezige bijtjes van het vierde leerjaar uit de vrije basisschoolzorgen samen met het oudercomité weer voor een heerlijk Valentijnsontbijt.De pakketten worden thuis geleverd tussen 6.30 u. en 8.30 u..Je vindt alles voor een zalig ontbijt aan je voordeur: fruit, yoghurt, koffie, koeken en pistolets metbijhorend beleg.We rijden rond in alle deelgemeenten van Kortrijk en Moeskroen.Voor 6 euro kan je al genieten van deze lekkernijen.De opbrengst gaat integraal naar projecten van de school (o.a de zeeklassen van het vierdeleerjaar)Pakketten reserveren kan tot 2 februari op tel.nr. 056/410375 tijdens de schooluren.Meer info : Martin Verpeut (056/404037), martin.verpeu[email protected] of Petra Dupont(056/559547), [email protected]

Page 9: Aaltje 166 (jan-feb 2012)

1. AfgedanktDe vlammende blik in haar ogen hadhij niet meer gezien. Gravin Marie-Hélène de Hemptinne de Borchgraved' Erquelinnes keek de goudkleurigeRolls Royce Phantom na waarvan derode achterlichten helemaal op heteinde van de majestueuze beukenlaannog net te zien waren. “Ik wens uvoor de rest van uw leven eenaangenaam verblijf toe in uwkouwelijke, adellijke krot,” had hijnet voor het instappen gezegd. Desmeerlap. Hoe was ze ooit op die manverliefd kunnen worden? Waarom hadze zijn omfloerst meevoelen nietdoorzien, die eerste weken dat zeweduwe was geworden. Zijn zachtestem, zijn bescheiden glimlach, zijnattente terughoudendheid: allemaalfaçade, allemaal komedie. Zijn grotebezorgdheid om haar fortuin tebeschermen tegen de vreselijkeEuropese bankencrisis was zuiverberekening geweest. Al haar relatiesin de haute finance had hijuitgemolken en misbruikt.Maandenlang had hij geschoven methaar aandelen. Hij had beleggingenverplaatst en spaargelden zogenaamdbeveiligd. De goudkleurige Rolls diehij haar had laten uitkiezen was om‘fiscale’ redenen op zijn naamgekocht. En haar luxejacht Comet 45in de haven van Nieuwpoort wasingebracht in zijnpersonenvennootschap. Sluw enhandig was hij tewerk gegaan tot hij,volkomen legaal, een groot deel vanhaar vermogen in zijn bezit had. Entoen was het uit met de liefde. Daar stond ze nu, voor de inderdaadwat verroeste monumentalesmeedijzeren poort van het grafelijkekasteel, gravin Marie-Hélène de

Hemptinne de Borchgrave d'Erquelinnes, achtendertig jaar jong.Bedrogen. En Charlie was ervandoor .

2. Charlie De Winner“Groot nieuws,” riep FreddyDevoogdt toen hij die morgen gehaastover de drempel van café De Smissestapte. Cafébazin Prunella en de vastestamgasten Azère Sandra en VictorSansen keken verbaasd op. Freddy,die anders de rust zelve was, bleekbehoorlijk opgewonden. “Ik heb mijnjob terug!” jubelde hij. “Het groteherenhuis in de Kapelhoekstraat 1 isweer bewoond en de nieuwe eigenaarheeft mij gevraagd mijn werk alshuisknecht weer op te nemen.” “Proficiat,” zei Prunella. “En is hetweer een man van adel die er komtwonen?” Freddy Devoogdt schuddehet hoofd: “Neen, ik denk het niet.Het is een steenrijke jonge kerel. Ikschat hem een jaar of vijfendertig.Vlotte vent, charmant en innemend.”“Een Duitser?” vroeg Azère Sandra.“Welnee. Een man van hier. Ik denkdat hij uit Oost-Vlaanderen komt. Hijspreekt wel beschaafd, maar je hoorthet Oost-Vlaams toch een beetje.”Victor Sansen sloeg Freddyenthousiast op de schouder. “Hopelijkheb je dit keer meer geluk en duurthet langer dan met die Duitse baron.Prunella, hoe heette die ook weer?”De cafébazin zette het Omerglas datze aan het droogwrijven was neer endacht een ogenblik na. “ OttoEhrenfried Freiherr von Sayn-Wittgenstein zu Coburg-Lippe,” zeize zonder verpinken. “Amai,” zeiVictor, “wat een fenomenaalgeheugen.” “Ja, de namen van schoonmannenvolk onthoudt ze wel,” gekteAzère Sandra, “maar op tijd ons

pintje bijvullen vergeet ze.” Prunellawierp hem een vernietigende blik toe.Net op dat ogenblik ging de deuropen en kwam Felix Akers met zijnhondje Wiske de herberg binnen. “Ikheb belangrijk nieuws vrienden, hetgrote herenhuis in de Kapelhoekstraatis weer bewoond. Er staat een sjiekegoudkleurige Rolls Royce Phantomvoor de deur. Dat wagentje moetnogal een eurootje gekost hebben!Het is alleszins geen armoezaaier dieer is komen wonen.” Verwonderdkeek Felix naar de gezichten vanPrunella en de stamgasten. Hij zaggeen spoor van verrassing. “Julliekijken niet eens verbaasd,” zei hij.“Ach Felix,” lachte Prunella, “Freddyhier heeft het ons net allemaal verteld.Hij is vanmorgen in dienst genomenals huisknecht.” Felix Akersknipperde met de ogen. “Dat is goednieuws Freddy. En hoe heet je'patron'?” “Charlie De Winner,”antwoordde Freddy. “Toen hij mij zijnnaam noemde, zag hij dat ik eenbeetje verwonderd keek. Hijglimlachte naar mij en zei dat hij waswat zijn naam aangaf: een winnaar.”

Victor Sansen riep met luide stem:“Dat ziet er goed uit. Prunella, geefons een rondje op kosten van denieuwe huisknecht!” “Geenprobleem,” antwoordde FreddyDevoogdt. “Mijn nieuwe baas heeft al

9 ‘ T AALTJE januari - februari 2012

DE KANDIDAAT-BURGEMEESTER (1)De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 zullen ook Aalbeke niet onberoerd laten. Terwijl de grotewegeniswerken hun gestage verloop kennen en de dorpskom geleidelijk aan van uitzicht verandert wordt er in dehoofdkwartieren van de verschillende politieke partijen in Kortrijk naarstig gepuzzeld aan de kandidatenlijsten.Met spanning wordt ernaar uitgekeken of er zich binnen de partijen nieuwe, verrassende figuren aandienen, ofmisschien zelfs nieuwe partijen. Hopelijk verloopt de verkiezingsstrijd vreedzaam en vallen er geen doden…

Voor de oriëntatie van de trouwe lezers van onze dorpskrant zijn ook in dit zesde Aalbeekse misdaadverhaal debestaande straatnamen en de namen van de gebouwen behouden. De gebeurtenissen en de personagesdaarentegen zijn totaal verzonnen. Echt bestaande personages zijn door de verteller fictief gebruikt.

1 Zie het vorige verhaal Zwart-Rood-Goud

Er staat een sjieke goudkleurige RollsRoyce Phantom voor de deur

Page 10: Aaltje 166 (jan-feb 2012)

gezegd dat hij graag mijn stamcafézou leren kennen. Je hoeft dus niet teschrikken, Prunella, als hij hierbinnenkort opduikt.” “Dat belooft,”zei Azère Sandra. “Ja,” voegde FelixAkers eraan toe, “geld moet rollen, engeld heeft die vent zeker.” 3. Op het stadhuis “Een half uur, heb ik gezegd, nietlanger. Het is dringend, Ilse.” Desecretaresse keek geïntimideerd naarburgemeester Etienne De Schrijver.Zo opgeladen had ze hem nog maarzelden gezien. “En zo volledigmogelijk Ilse, partijen énlijsttrekkers.” Maar het is nog tienmaanden, burgemeester. Veel is nogniet bekend,” zei de secretaresse. “Detelefoon is uitgevonden, er bestaandingen zoals email, iPads. En je hebttoch de krantenknipsels netjesgeklasseerd? Ik zie het probleemniet,” repliceerde de burgemeester enhij boog zich over het dossier dat opde grote zwarte tafel lag. Desecretaresse trok even ongezien deschouders op en verdween in haarbureau. Op de kop af dertig minuten laterklopte ze op de deur en marcheerdemet opgeheven hoofd het kabinet vande burgemeester binnen. “Ik laat meniet kennen,” dacht ze en met eenzwierige zwaai deponeerde ze eenA4-tje bovenop het open dossier. “Ha,laat zien Ilse. Knap werk. Bedankt, “zei burgemeester Etienne DeSchrijver, plots een en alvriendelijkheid. De secretaresse trokzich terug en de burgemeester begonaandachtig te lezen. “Minstens negenpartijen?” mompelde hij. Half luidoplas hij: “De Volkspartij, De VrijeJongens, Werk voor Allen, De Partijvoor Terugkeer, De Rechte Boom,Flandria Nostra, Rijk Betaalt, OnsBelang, Geen Armoe.” Op het bladstond bij de laatste twee een sterretjeen de vermelding: ‘nog onzeker;waarschijnlijk eenmans- oftweemanslijst’. Het lijstje van devermoedelijke lijsttrekkers boodweinig verrassingen. “Hoewel de eenof de ander straks wel eens lijstduwerzou kunnen worden,” dacht hij. Hijglimlachte wel bij het dubbelevraagteken naast de twee namen voor

De Volkspartij: Livinus Liebaert ofEtienne De Schrijver?? Maar denamen van Johnny Twittermans,Karel Dappers, Klaas Sint, TolomeusSpeck of Jean Bretel waren de logicazelf. Helemaal onderaan het blad stondnog een dubbel sterretje: ‘Er gaangeruchten dat er in Aalbeke nog eentiende partij opgericht zou worden’.Burgemeester De Schrijver fronste dewenkbrauwen. Een tiende partij? InAalbeke? Wie zou daar achter zitten?Hij trok zijn telefoon naderbij entoetste vier cijfers in. “Met Philippe,”klonk het aan de andere kant van delijn. “Wil je even naar mijn bureaukomen, Philippe? Ik zou een en andermet jou willen bespreken.” 4. Arbeidsvergunning“Luister, meneer de ambtenaar. Diearbeidsvergunning voor mijn viermensen is bijzonder dringend. Ikbegrijp dat u nog veel ander werkhebt, maar ik wil u wel helpen om diezaak snel te regelen. Ik heb graag datalles wettelijk perfect in orde is. Zoben ik, van nature.” Charlie DeWinner legde tien mooi in eenwaaiervorm opengeschoven groene100-eurobiljetten naast hetuitgedroogde koffiekopje. Hijglimlachte naar de man achter hetbureau. “Ik zal mijn uiterste bestdoen, meneer De Winner, maar tweevan uw toekomstige werknemerskomen uit Transnistrië, een uitMoldavië en een uit Georgië. Dat zijnniet zo voor de hand liggendedossiers. Geeft u mij a.u.b. een kleineweek.” “Laten we zeggen driedagen,” zei Charlie De Winner. “Totziens.” En hij trok de deur achter zichdicht. 5. Bekijks Het herenhuis in de Kapelhoekstraaten zijn nieuwe rijke bewoner warenhet gespreksonderwerp van de dag inAalbeke. Onopvallend, maar o zozichtbaar, waren in het landelijkstraatje geregeld kleine groepjesmensen zogenaamd op weg naar hetprille Preshoekbos. In het voorbijgaankeken ze met nieuwsgierige ogen naarhet ruime pand waar men volop bezigwas met de renovatie. De voorgevel

was blijkbaar net gezandstraald en dedieprode stenen contrasteerden felmet de heldere zandstenenomlijstingen van de ramen. “Kijk,”zei Felix Akers tegen zijn vrouw, “zezijn bezig een nieuwe deuromlijstingte maken in Franse witsteen. Ikherken dat type, mooi maar duur. Hetis Chambertin. typisch voor deBourgogne.” “En heb je de nieuwedakpannen al eens bekeken,” vroegVictor Sansen. “Ik denk dat het vandie Romaanse sterk gewelfdesluitpannen zijn van Koramic. Zeerzuiders.” “Zijn dat geenbrandgeschilderde vensters, daar in dezuidwestelijke gevel?” vroeg AzèreSandra. “Het mag meneer Charlieblijkbaar wat kosten!” “Maar menstoch. Al dat nieuwe koperwerk. En ikzie dat er ook gevelverlichting komt,”knikte Felix Akers vol bewondering.“Niet te verwonderen dat er zoveelcamera’s hangen. Het is voor elkedief zonneklaar dat er in dit huis welwaardevolle zaken moeten zijn. Zouhet daarom zijn dat hij naast onzeFreddy nog vier man in dienst heeftgenomen?” vroeg Victor Sansen. “Datmoeten we Freddy morgenavond inDe Smisse eens vragen,” knikte Felix.“Wat er ontbreekt, is een fellewaakhond,” zei Azère Sandra. “Ik zouhem Wiske presenteren,” lachteVictor Sansen. “Ja, lach maar met ditbraaf beestje. Hop, Wiske, vooruit.

10 ‘ T AALTJE januari - februari 2012

“Het is Chambertin. typisch voor deBourgogne.”

Page 11: Aaltje 166 (jan-feb 2012)

We moeten nog je lievelingsboom inhet Preshoekbos vinden. Hij staat tewachten op jouw zegening.”6. Een seintjeWijkinspecteur Anke Smets bekeekaandachtig de vier foto’s. Geen vande gezichten kwam haar bekend voor.De vreemde namen deden bij haarevenmin een belletje rinkelen. Hoedie vier met zulk een strafblad eenarbeidskaart B hadden kunnen krijgenwas haar een volslagen raadsel. DieCharlie De Winner had ergensconnecties in de hoogste kringen ofhij had rijkelijk smeergeld uitgedeeld.Dat laatste leek haar hetwaarschijnlijkst. De man liet het welheel breed hangen. Waaromcommissaris Vriendelyckx haar ditseintje gegeven had, wist ze niet.“Louter preventief,” had hij gezegd.“Oogjes open houden meisje.” Datwas zijn standaarduitdrukking om tezeggen dat hij een verdacht zaakjerook. Dat wist ze. Reden te meer omCharlie en zijn merkwaardighuispersoneel in de gaten te houden.Zij kon nauwelijks geloven dat dietwee kleerkasten van mannen en dietwee dikkerdjes iets met een normaalhuishouden te maken hadden. Diewaren in dienst genomen voor ietsanders. Dat kon een kind raden.“Misschien is het een gelukkig toevaldat een van de stamgasten uit DeSmisse daar al een tijdje huisknechtis, die Freddy, ja Freddy Devoogdt,”dacht ze. “Ik ga morgenavond methem praten” sprak ze hardop tegenzichzelf. Ze keek nog eens naar devier moeilijk uit te spreken namen enmoest onwillekeurig glimlachen metde vermelde roepnamen: Spic enSpan en Sancho en Panza. Dielaatsten deden haar aan Don Quichotedenken, de naïeve ridder van deberoemde Spaanse schrijver van rond1600, Miguel de Cervantes. Maar ofdat iets grappigs voorspelde? Zetwijfelde heel erg.

7. Kandidaten gezochtZoals Freddy Devoogdt voorspeldhad was Charlie De Winner vrij snelop bezoek gekomen in De Smisse. Hijwas recht op Prunella toe gestapt, hadeen lichte buiging gemaakt en net niet

haar hand gekust en rustig gezegd “Ikgeef een rondje, mevrouw”. Daarophad hij zich naar wijkinspecteur AnkeSmets gewend die aan een tafeltje bijhet raam zat. Met vragende ogensprak hij heel zacht:” Ik denk niet datwe elkaar al ontmoet hebben,juffrouw?” De wijkinspecteurglimlachte en schudde zonder eniggeluid uit te brengen van nee. FreddyDevoogdt kwam naderbij: “Dit iswijkinspecteur Anke Smets, meneer.Ze is verantwoordelijk voor Aalbekeen Rollegem, maar niet voor deMarkesteert. En dit zijn mijn vriendenover wie ik u al een en ander verteldheb. Die stevige grote is VictorSansen, die wijze grijze AzèreSandra, en die met zijn hondje isFelix Akers.” Charlie De Winnerschudde hen een na een de hand.Toen hij als laatste de hand van Felixvast nam liet hij die niet direct los.Hij keek hem nadenkend in de ogenen zei: “Iemand als u zou ik goedkunnen gebruiken denk ik. Ja, eenontwikkelde en populaire man als uzou een aardige aanwinst zijn voormijn lijst.” Felix Akers keek hemverbaasd aan. “Wat bedoelt umeneer?” Het werd stil in het café.Ook de andere klanten luisterdenaandachtig. “Vrienden allemaal,”sprak Charlie met luide stem, “u hoorthet als allereersten. Ik ga meedoenaan de gemeenteraadsverkiezingen

van oktober. Ik ga die verkiezingenook winnen. Het is tijd voor ietstotaal nieuws in de stad Kortrijk. Ende vernieuwing zal van het kleineAalbeke komen. Alles moet anders enbeter. Geen nutteloze belastingenmeer. Geen gebrek aanparkeerplaatsen meer. Geen filesmeer. Geen rook- en geurhinder meer.Geen snelheidsmaniakken meer. Geenonveiligheid meer. Geen wachtrijen inhet stadhuis meer. Geen geslotenloketten meer. Geen weigeringen vanbouwvergunningen meer. Gratisidentiteitskaarten. Gratis rijbewijzen.Gratis begraafplaatsen. Meer, veelmeer bossen. Meer natuur. Meerindustrieterreinen. Meerwerkgelegenheid. Meer betaalbarewoningen. Meer kinderopvang. Meerpolitie op straat. Meer controle.Minder boetes. En vooral meervrijheid voor creatieve mensen zoalsik en u. Dat vrienden is in eennotendop het programma waarvoor iksta, waarvoor mijn partij staat. DeNieuwe Partij! En voor die partij zoekik vanaf vandaag nog veertigkandidaten, want ikzelf zalvanzelfsprekend de lijst aanvoeren.Vrienden, mijn naam is Charlie DeWinner. Ik ben een geboren winnaar.Charlie wordt de nieuweburgemeester van Kortrijk. Ik hebgezegd.”

11 ‘ T AALTJE januari - februari 2012

Die laatsten deden haar aan Don Quichote denken

Page 12: Aaltje 166 (jan-feb 2012)

12 ‘ T AALTJE januari - februari 2012

Page 13: Aaltje 166 (jan-feb 2012)

HARMONIE EENDRACHTNieuwe CD van harmonie metPeter Verhoyen als solistOnlangs presenteerde de harmonieEendracht haar nieuwe CD. Op dehoes prijkt de Aalbeekse hoogmolen.De CD kreeg de titel “Colors of theWind” mee. Zowel de molen als hetorkest hebben immers (blaas)windnodig om te kunnen doen wat zedoen. Het is een prachtig visitekaartjevoor de Aalbeekse muzikanten envoor de solist Peter Verhoyen. Peter,zelf opgegroeid in Aalbeke en–uiteraard– ook gewezen muzikantvan de Eendracht, is nu voornamelijkactief als professioneel fluitist bij deFilharmonie en als lesgever. Deopgenomen muziek is allemaal werkvoor fluit of piccolo en brengt eengevarieerde en zeer toegankelijkestaalkaart van het repertoire.Verkrijgbaar bij de muzikanten of viawww.harmonieaalbeke.be (€ 15)

GEZINSBONDBewegingsopvoedingVanaf 15 februari start opnieuw debewegingsopvoeding voor kinderenvan 3 jaar tot 7 jaar.10-lessenreeks ingedeeld in 2 groepen.Info & inschrijving :Frank Heyse056/420294 of [email protected]

VolleybalteamOp 7 december hebben ElsySymoens,voorzitter Gezinsbond Aalbeke enJosé Vuylsteke, secretaris, nieuwetruitjes overhandigd aan de spelersvan het volleybalteam GezinsbondAalbeke die vanaf nu zullen

deelnemen in de tweede reeks van derecreatieve Kortrijksevolleybalcompetitie. Dit hebben zijverdiend door hun vierde plaats in deeerste ronde die plaats vond tijdens delaatste drie maanden. Op de foto ziet u rechtstaand vanlinks naar rechts voorzitter ElsySimoens,, Kristoph Verrue (6), DavidCoghe (5), Filip Vuylsteke (4) ensecretaris José Vuylsteke. Zittend vanlinks naar rechts Franklin Vandeputte(2), Yves Verduyn (7), Frank Heyse(4) en Brendy Plowy. Ontbreekt: JanVanlerberghe.Info [email protected].

KWBVoordrachtDinsdag 24 januari is er om 19.30 u.een voordracht over‘Oorlogsmonumenten in Vlaanderen'.Ook het oorlogsmonument in Aalbekekomt in de diareeks aan bod.Afwachten of bij de werken hetstandbeeld reeds een nieuwe plaatsgekregen heeft.Gastspreker Eric Dewitte heeft ook inhet verleden reeds aangetoond vlot enmet volle stem een publiek te kunnenbegeesteren.KaartingJaarlijkse kaarting op vrijdag,zaterdag en zondag 10,11 en 12februari. Kaarten te verkrijgen bij debestuursleden en in café 'De Smisse'.

OCFilmnamiddag ‘Pelle, depolitiewagen’Dinsdag 3 januari – 14 tot 16 u.Toegang: € 4, drankje inbegrepen,leden Gezinsbond € 3 (op vertoon vanlidkaart). Er is opvang voorzien vanaf13.30 u. en tot 16.30 u. Bij een zware storm wordt Pelle, hetschattigste politiewagentje van destad, tijdens een reddingsactiegetroffen door een krachtigestroomstoot. Iedereen vreest dat hetafgelopen is met Pelle... tot er eenmirakel gebeurt. Het autootje leeftnog en zit tsjokvol energie! Die heefthij zeker nodig wanneer hij de strijdaangaat met twee criminele broers. Zetappen al het water uit het bergmeeren verkopen het aan woekerprijzen.De natuur rond het meer is in gevaaren de bouw van een enorme dambedreigt de hele stad. Pelle en zijnvriendin Dottie Otter moeten alles uitde kast halen om de boel te redden.

13 ‘ T AALTJE januari - februari 2012

VERENIGINGSNIEUWS

Page 14: Aaltje 166 (jan-feb 2012)

Kinderatelier ‘circus’ van 4t.e.m. 12 jaardinsdag 3 t.e.m. donderdag 5 januari– 9 -12 u. Circus, een wondere wereld van kleuren beweging. Met artiesten,jongleurs, clowns, krachtpatsers,…Kom met ons mee knutselen om diemagische wereld tot leven te brengenen je heel even een clown of eenartiest te voelen. Voor 6-12-jarigen is er demogelijkheid om aansluitend in denamiddag een sportkamp‘circustechnieken en levendepiramides bouwen’ te volgen.Inschrijven: sportplus 056 278 000:kinderatelier € 17,25 / dagkamp:kinderatelier/sportkamp van 9 tot 16 u.– 6 t.e.m. 12 jaar: €33

Winternachten ‘De wraak van degrote geile bever’ - The LunaticsZaterdag 28 januari – 20.15 u.€ 11 / € 6 (-26 jaar).

The Lunatics zijn al 10 jaarimproviserend bezig. Wat begonnen isals een uitprobeersel, is uitgegroeidtot één van de toonaangevendegezelschappen in het Vlaamseimprovisatietheater. The Lunaticsspecialiseren zich in “improcomedy”,improvisatietheater met maar ééndoel: lachen, de mop op zich,hilariteit en amusement. Enkelemaanden geleden eindigde eensuccesvolle mini-toernee metNeveneffecten, onder de titel ‘Te luien niet bekend genoeg”. Een tientalgrote zalen waren tot de nokuitverkocht en ook Pukkelpop gingplat voor de razendsnelleimprovisaties. The Lunatics willen in ‘De wraak vande grote geile bever’ nog scherper uitde hoek komen. Met scherpe tandendus ook. Nog snediger, noghilarischer, nog grappiger. Met eenstijlvolle en scherpe MC (Master ofComedy). Hij plukt suggesties, titels,personages en decors uit het publiek,vier improvisatoren maken ergeweldige scènes mee. Op de kooptoe is er écht decor en écht licht, 't iseens niet geïmproviseerd. En eenvingervlugge pianist maakt het geheel

af. Kers en taart en van die dingen.The Lunatics, dat is vergelijkbaar met‘Onvoorziene Omstandigheden’,‘Whose line is It Anyway?’ en ‘DeLama's’. Maar dan moderner,snediger en geiler! Vooral dat laatsteook, ja.

Filmnamiddag ‘Gnomeo enJuliet’Dinsdag 21 februari – 14 tot 16 u.Toegang: € 4, drankje inbegrepen,leden Gezinsbond € 3 (op vertoon vanlidkaart). Er is opvang voorzien vanaf13.30 u. tot 16.30 u. Nederlands gesproken, vanaf 7 jaar.I.s.m. de GezinsbondShakespeares bekendste verhaal krijgt- letterlijk en figuurlijk - een nieuwedimensie met 'Gnomeo and Juliet'.Tuinkabouters Gnomeo en Julietworden halsoverkop op elkaarverliefd maar moeten heel wathindernissen overwinnen. Hunfamilies zijn namelijk gezworenaartsvijanden...

Kinderatelier ‘Feest!’ van 4t.e.m. 12 jaarwoensdag22 t.e.m. vrijdag 24 februari– 9 tot12 u. Geef jij ook graag feestjes? Met veelmensen om je heen? Met je chicstekleren aan? Met lekkere drankjes enfeestelijke hapjes? Met veel glitter enversieringen? Dan ben je bij ons aanhet juiste adres. 3 dagen lang brengenwe alles in gereedheid om danvrijdagmiddag uit de bol te gaan! Zinin een party? Schrijf je dan snel in,plezier gegarandeerd!

Met in de namiddag sportkamp ‘dansen omnisport’.

Inschrijven: sportplus 056 278 000:kinderatelier € 17,25 / dagkamp:kinderatelier/sportkampvan 9 tot 16 u.

– 6 t.e.m. 12 jaar: €33

OKRAKaartingOp woensdag 4 januari gaat in hetOC de jaarlijkse kampioenenvieringdoor van de ‘Okra Kaarters Club’vanaf 14 u.

StartvergaderingOp maandag 16 januari om 14 u. gaatde statutaire vergadering metjaarverslag van de vereniging doormet een optreden van het ensemble‘De Troubadour’. Een muzikalenamiddag die start met degebruikelijke koffie met taart, eenpowerpoint presentatie en afsluit methet bekende lekkere koekenbrood.Toegang leden € 5, niet- leden € 10.

PetanqueOp vrijdag 27 januari en 24 februariis er petanque bij André Tomme,Bergstraat 136. Iedereen is welkom.Petanqueballen zijn ter plaatse teverkrijgen. Deelname is 2 euro, ledenzijn verzekerd. Start telkensom 14.30 u.

Judoschool 'JitaKyoei'De judoschool bestaat in 2011 tienjaar! Een vereniging in volle bloei diehard werkt en met volle teugengeniet. De 75-tal actieve leden die twee keerper week het beste van zichzelf gevenop de tatami, vormen een ideale sfeerom de jeugd (en ook wel de tweedejeugd) een aangename en sportievetijdsbesteding aan te bieden.Momenteel wordt in 3 groepeningedeeld getraind en dit volgensleeftijd. De jongsten (vanaf het eersteleerjaar) krijgen les van 18 tot 19u.;vanaf het vierde leerjaar gaan delessen door van 19 tot 20u. en de

14 ‘ T AALTJE januari - februari 2012

Page 15: Aaltje 166 (jan-feb 2012)

oudsten (vanaf het tweedemiddelbaar) trainen dan tot ongeveer21.25u. De lessen gaan nog steedsdoor op maandag en woensdag in hetO.C. van Aalbeke.Binnenkort staat trouwens weer éénvan de hoogtepunten van het seizoenop het programma. Op 5 februariheeft vanaf 10.30 u. namelijk de9ejeugdhappening plaats. Eenjeugdhappening is een ontmoetingwaarbij jonge judoka’s uitverschillende clubs elkaar ontmoetenen op een sportieve envriendschappelijke manier demogelijkheid krijgen elkaar tebekampen en de aangeleerdetechnieken eens in een wedstrijdje uitte proberen. Het is ook de ideale gelegenheid omeens nader kennis te maken met desport, de judoschool en haar werking.We nodigen dan ook graag iedereenuit om eens langs te komen. Uwaanwezigheid zal de club alvast eenhart onder de riem steken. Mensen die graag meer inlichtingenkrijgen over de school of over dejeugdhappening, mogen steedscontact opnemen met Dick Tomme ophet nummer 0485 86 84 73.

JOPANieuwjaarsreceptieOp zaterdag 7 januari luistertJopa de avondmis op.Daarna wordt in de kerk eenglaasje aangeboden door hetparochieteam. Samen wordt

er getoast op het nieuwe jaar. Deleden van Jopa wensen iedereenalvast een warm en vredevol 2012.LichtmisOp zaterdag 4 februari wordt het feestvan Maria Lichtmis gevierd. Naarjaarlijkse gewoonte nodigt Jopa heelspeciaal alle kindjes uit die in de loopvan het voorbije jaar werden gedooptin onze kerk. Samen met hun oudersen met de ganseparochiegemeenschap wordt Godszegen gevraagd over deze kindjes.

SOCIAAL HUISNieuwe locatieVanaf 5 januari vindt u hetantennepunt Sociaal Huis in Aalbekeop een nieuwe locatie. Met al uwwelzijnsvragen en voor de zitdag vanhet OCMW, kunt u vanaf dan elkedonderdag van 8.30 tot 9.30 uurterecht in De Weister,Lijsterstraat 2,8511 Aalbeke.

11.11.1111-11-11 dankt AalbekeDankzij de hulp van een 8-talvrijwilligers uit Aalbeke en nietminder dan 32 leerlingen uit het derdejaar van het Don Boscocollege kon opvrijdag 11 november de straatactievoor 11.11.11. weer doorgaan. Eenvoorlopige stand van zaken :de kleine gemeente Aalbeke kan een(voorlopige) som van € 1 518doorstorten op de rekening van11.11.11. Deze som werd opgehaaldbij de deur -aan -deuractie.

In naam van alle medewerkers vanharte bedankt aan allen die ondanksde crisis ook dit jaar hun steentje bijdroegen. Maar 11.11.11. is meer dan geldgeven alleen. Het is samen vechtentegen onrecht. Opkomen voor beterewerk- en levensomstandigheden vaniedereen. Vandaar deze warme oproepnaar iedereen die zich geroepen voeltmee te werken. Geef uw naam, adresen mailadres door aan een van demedewerkers. An Butaye, Sterrestraat 2, tel. 056 4013 24 Annie Vermeulen, Kobbestraat 6, tel.056 41 31 09Pieter Hanssens &Mieke Nottebaere,Bergstraat 100, tel. 056 32 04 48 Johan Decruynaere, Lauwsestraat241, tel. 056 32 50 47

15 ‘ T AALTJE januari - februari 2012

KerstregelingstadsdienstenHet OC en het geïntegreerd infopuntburgerzaken zijn volledig geslotenvanaf donderdag 22 december tot enmet maandag 2 januari. Seniorenacties: geen OIP op 28/12De bibliotheek is gesloten opmaandag 26, zaterdag 31 decemberen maandag 2 januari.OCMW: geen zitdag op 29/12.Conservatorium:24/12 t.e.m. 8/1.De wijkinspecteur is afwezig van24/12 t.e.m. 8/1.Wij wensen u allen fijne feestdagen!

Komt u ook naar de Nieuwjaarsreceptie?De verenigingsraad Arko, het beheerscomité en de medewerkers van OCAalbeke nodigen u graag uit naar de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 21januari vanaf 20 uur tot 23 uur in het Ontmoetingscentrum van Aalbeke.In een gezellig kader bieden wij u graag enkele hapjes en drankjes aan.ARKO en het OC willen het nieuwe jaar feestelijk inzetten, want 2012 iseen bijzonder jaar. Het Ontmoetingscentrum blaast namelijk 30 kaarsjesuit. Daarom nodigen we dit jaar alle inwoners van Aalbeke en van deMarkesteert uit.

Opgelet! Graag uw aanwezigheid bevestigen voor 18 januari 2012.

Tel.: 056 40 18 92 of email [email protected] of via het web:www.aalbeke.be/nieuwjaarseceptieWij hopen van harte u te mogen verwelkomen.

GROENSTEHOUTBEDRIJFBij het ter perse gaan vernam ’t Aaltjedat Vandecasteele Houtimport dooreen Nederlands vakblad verkozen istot Groenste Houtbedrijf van 2011.De lezers, die mochten stemmen,zetten het bedrijf aan kop als het overmilieu- en sociaalbewust en duurzaamondernemen gaat. Het bedrijf werdook tweede in de categorie BesteHardhoutleverancier.Vandecasteele is het eerste niet-Nederlands bedrijf dat die wedstrijdwint.

Page 16: Aaltje 166 (jan-feb 2012)

16 ‘ T AALTJE januari - februari 2012

JANUARIdi 3 Kinderatelier ‘Circus’, OC, 9-12 u., OC

Filmnamiddag ‘Pelle, de politiewagen’, OC, 14 u. OCwo 4 Kinderatelier ‘Circus’, OC, 9-12 u., OC

Kaarting en kampioenenviering, Okra, 14 u., OCHobby, KAV, 19.30 u., OC.

do 5 Kinderatelier ‘Circus’, OC, 9-12 u., OC za 6 Concert, Jeugdharmonie Eendracht Aalbeke, 20 u., OCdi 10 Kantklossen, KAV, 13.30 u., OC do 12 Hobby, Ziekenzorg, 14 u., OCza 14 Voordrachtwedstrijd, Davidsfonds, 19.30 u., OCma 16 Startdag, Okra, 14 u., OCwo 18 Bloedcollecte, Rode Kruis, 18 u., OCdo 19 Onder ons, Ziekenzorg, 14 u., OCvr 20 Start workshop ‘vertellen op d’hofstee’, OC, 19 u., OCza 21 Nieuwjaarsreceptie, OC/Arko, 20 u., OCdi 24 Kantklossen beginners, KAV, 19.30 u., OC

‘Oorlogsmonumenten in Vlaanderen’, KWB, 19.30 u., OCdo 26 Kantklossen, KAV, 19.30 u., OCvr 27 Petanque, Okra, 14.30 u., André Tomme

Jaaropener, KVLV, 19.30 u., OCza 28 Winternachten met de Lunatics, OC, 20.15 u., OCzo 29 Toneelvoorstelling, Don Boscocollege, 19 u., OCdi 31 Bapaslepeltjes, KAV, 19.30 u., OC

FEBRUARIwo 1 Kaarting, Okra, 14 u., OC; Hobby, KAV, 19.30 u., OCdo 2 Kookles, KVLV, 13.30 u., OCza 4 Bijeenkomst, Splus, 15 u., OC

Toneelvoorstelling, Don Boscocollege, 20 u., OCzo 5 Jeugdhappening, Jita Kyoei, 10.30 u., OCdi 7 Kantklossen, KAV, 13.30 u., OC

Kookles voor mannen (1), Gezinsbond, 19.30 u., OCBloemschikken KAV, 19.30 u., OC

wo 8 Vergadering, Arko, 20 u., OCdo 9 Hobby, Ziekenzorg, 14 u., OCvr 10 Jaarlijkse kaarting, KWB, 19 u., café de Smisseza 11 Jaarlijkse kaarting, KWB, 19 u., café de Smissezo 12 Jaarlijkse kaarting, KWB, 9.30 u., café de Smissedi 14 Kookles voor mannen (2), Gezinsbond, 19.30 u., OCwo 15 Start kleuterturnen, Gezinsbond, 16 u., OCdo 16 Onder ons, Ziekenzorg, 14 u., OC

Breien van plaids en kussens, KAV, 19.30 u., OC za 18 Toonmoment vertelproject, OC, 14 u., OCzo 19 ‘Roomvlek Pieternel, Spinrag, 16 u., OCdi 21 Filmnamiddag ‘Gnomeo en Juliet’, OC, 14 u., OC

Kookles voor mannen (3), Gezinsbond, 19.30 u., OCKantklossen voor beginners, KAV, 19.30 u., OC

wo 22 Kinderatelier ‘feest!’, OC, 9-12 u., OCScrappy met de jeugd, KAV, 19.30 u., OC

do 23 Kinderatelier ‘feest!’, OC, 9-12 u., OCKantklossen, KAV, 19.30 u., OC

vr 24 Kinderatelier ‘feest!’, OC, 9-12 u., OCPetanque, Okra, 14.30 u., André Tomme

za 25 Carnavalbal, KLJ Aroma, 20.30 u., OCzo 26 Toast literair, Davidsfonds, 11 u., OCdi 28 ‘Mijn leven in een sekte’, KVLV, 20 u., OC

Kookles voor mannen (1), Gezinsbond, 19.30 u., OC

Tuinaanleg BoudryOpritten - Terrassen

GrondwerkenLauwsestraat 51 – 8511 Aalbeke

℡ 056 42 83 63www.tuinaanlegboudry.be

Costura38Retouches en herstellen van kledij

NaailessenSophie Vanhoegaerden

Sterrestraat 38, 8511 Aalbeketel. 056 41 35 66 - 0499 14 32 [email protected]

REDACTIEFrank Claerhout, Firmin CornelusBoudewijn Deschamps, Frans DestoopPieter Hanssens, Etienne LachatFilip Santy, Alain VandeputteGinette Vermeeren

REDACTIEADRESOntmoetingscentrum, Aalbekeplaats,8511 Aalbeke, tel. 056 40 18 [email protected]. nr. BE57 4616 5227 8135

'T AALTJE is een uitgave van deAalbeekse verenigingsraad ARKO

GRATIS VERSPREIDING

Jaarabonnement buiten Aalbeke enMarkesteert: € 9.

AFHUREN: 1 pag.: € 44 - 1/2 pag.: € 25

SPONSORING: € 30 per nummer

VERANTWOORDELIJKE UITGEVERFrans Destoop,Steertstraat 93, 8510 Marke

Artikels en aankondigingen vanactiviteiten voor het volgend nummerworden op het redactieadres verwachtvóór 16 februari 2012.

Dit Aaltje kwam tot stand met definanciële steun van:

ACTIVITEITENKALENDER