ไปซคะ..PARIS FRANCE 5D3N ทัวร์ฝรั่งเศส ... · 2019-09-28 · 1...

of 10 /10
1 CODE: WY112 ไปซิคะ..PARIS FRANCE 5D3N ไปซิคะ..PARIS FRANCE 5D3N ท ัวร ์ฝร ั ่งเศส ปารีส 5ว ัน3คืน เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR (WY) ว ันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี (ไม่เสริมเตียง) พ ักเดี่ยว เพิ่ม ที่น ั ่ง หมายเหตุ 31 ต.ค. -04 พ.ย.62 31,888 ไม่มีราคาเด็ก (เด็กไม่เกิน 2 ขวบ/Infant 15,000 บาท) 10,500 25 06 – 10 ธ.ค.62 29,888 10,500 25 13 – 17 มี.ค.63 29,888 10,500 25 27 – 31 มี.ค.63 32,888 10,500 25 12-16 เม.ย.63 39,888 10,500 25 ** ราคาท ัวร์ย ังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ ท่านละ 4,500 บาท ** เยือนปารีสศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ว ัฒนธรรม และแฟช ั ่นที่ลํ ้าสม ัยแห่งหนึ่งของโลก เดินทางโดยสายการบินระด ับโลก Oman Air เครื่องใหม่ล่าสุด B787-8 Dream Liner ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล ประตูชัยนโปเลียน ถนนช็องเอลิเซ่ จ ัตุร ัสคองคอร์ด

Embed Size (px)

Transcript of ไปซคะ..PARIS FRANCE 5D3N ทัวร์ฝรั่งเศส ... · 2019-09-28 · 1...

Page 1: ไปซคะ..PARIS FRANCE 5D3N ทัวร์ฝรั่งเศส ... · 2019-09-28 · 1 code: wy112 ไปซิคะ.. paris france 5d3n ไปซคะ.. ิ. paris

1

CODE: WY112 ●●● ไปซคะ..PARIS FRANCE 5D3N ●●●

●●● ไปซคะ..PARIS FRANCE 5D3N ●●●

ทวรฝร งเศส ปารส 5วน3คน เดนทางโดยสายการบน OMAN AIR (WY)

วนเดนทาง ราคาผใหญ ราคาเดก 0-2 ป (ไมเสรมเตยง)

พกเดยวเพม ทน ง หมายเหต

31 ต.ค.-04 พ.ย.62 31,888

ไมมราคาเดก (เดกไมเกน 2 ขวบ/Infant 15,000 บาท)

10,500 25

06 – 10 ธ.ค.62 29,888 10,500 25

13 – 17 ม.ค.63 29,888 10,500 25

27 – 31 ม.ค.63 32,888 10,500 25

12-16 เม.ย.63 39,888 10,500 25

** ราคาทวรยงไมรวมคาธรรมเนยมวซาและคาบรการ ทานละ 4,500 บาท **

เยอนปารสศนยกลางทางเศรษฐกจ วฒนธรรม และแฟช นทลาสมยแหงหนงของโลก เดนทางโดยสายการบนระดบโลก Oman Air เคร องใหมลาสด B787-8 Dream Liner ถายรปแลนดมารค หอไอเฟล ประตชยนโปเลยน ถนนชองเอลเซ จตรสคองคอรด

Page 2: ไปซคะ..PARIS FRANCE 5D3N ทัวร์ฝรั่งเศส ... · 2019-09-28 · 1 code: wy112 ไปซิคะ.. paris france 5d3n ไปซคะ.. ิ. paris

2

ชมความงดงามพระราชวงแวรซายส พระราชวงอนสวยงามท งจตรกรรมฝาผนง รปปน รปแกะสลกและเคร องเรอน

ลองเรอแมนาแชน ชอปปงกระจายยานถนน หางแกลเลอร ลาฟาแยตต และ ลาวลยเลย วลเลจ เอาทเลท อสระฟรเดยทองเทยวตามอธยาศย 1 วน

■ FLIGHT: DEPARTURE: WY818 BKK-MCT 09.15-12.35// WY131 MCT-CDG 14.45-19.25 RETURN: WY132 CDG-MCT 21.10-07.15+1//WY815 MCT-BKK 09.05-17.45

06.00 น. พรอมกนททาอากาศยานสวรรณภม อาคารผโดยสารขาออกระหวางประเทศ

เคานเตอร T สายการบนโอมานแอร (WY) เจาหนาทใหการตอนรบและอานวยความสะดวกดานเอกสารตดแทกกระเปาสมภาระ

09.15 น. เดนทางสสนามบนนานาชาตมสกต เทยวบนท WY818 12.35 น. เดนทางถงสนามบนนานาชาตมสกต แวะรอเปลยนเครอง 14.45 น. เดนทางสปารส ประเทศฝร งเศส โดยสายการบนโอมานแอร เทยวบนท

WY131 19.25 น. เดนทางถงทาอากาศยานนานาชาตปารส ชารล เดอ โกลด ประเทศฝร งเศส (เวลาทองถนชากวาประเทศไทย

5ชวโมง กรณาปรบนาฬกาของทานเพอความสะดวกในการนดหมายเวลา) นาทานเดนทางสมหานครปารส เมองหลวงของประเทศฝร งเศส เมองทมมนตเสนหอนเหลอลนตดอนดบ1ใน10 ของโลกทนกทองเทยวอยากมาเยอนมากทสด สมควรแกเวลานาทานเขาสทพก

พก: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport Hotel หรอระดบใกลเคยงกน (ชอโรงแรมททานพก ทางบรษทจะทาการแจงพรอมใบนดหมาย 5-7 วนกอนวนเดนทาง)

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มอท 1) นาทานเดนทางสเมองแวรซายส นาทานเขาชมความงดงามของพระราชวงแวรซายส (Versailles Palace)

อนยงใหญ (มไกดทองถ นบรรยายในพระราชวง) ทสรางขนตามพระราชประสงคของพระเจาหลยสท 14 ภายในตกแตงอยางวจตรอลงการ ทงจตรกรรมฝาผนง รปปน รปแกะสลกและเครองเรอน ซงเปนการใชเงนอยางมหาศาล น า ท า น ช ม ห อ ง ต า ง ๆ ข อ งพระราชวง อาทเชน โบสถหลวงประจาพระราชวง, ทองพระโรงทตกแตงอยางวจตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอควร, หองกระจก(Hall of Mirror) ทมความยาวถง73เมตร ซงเปนหองท พ ร ะ ยา โ ก ษ า ธบ ด ( ป า น )

วนทหนง กรงเทพฯ ทาอากาศยานสวรรณภม - สนามบนนานาชาตมสกต - สนามบนนานาชาตปารส ชารล เดอ โกลด - ปารส

วนทสอง ปารส – พระราชวงแวรชายส – ชอปปงลาวลเลย วลเลจ เอาทเลท อาหารเชา ,เทยง

Page 3: ไปซคะ..PARIS FRANCE 5D3N ทัวร์ฝรั่งเศส ... · 2019-09-28 · 1 code: wy112 ไปซิคะ.. paris france 5d3n ไปซคะ.. ิ. paris

3

ราชทตไทยสมยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลยสท14แหงฝรงเศส อกทงยงเปนหองทใช สาหรบจดงานเลยงและเตนราของพระนางมาร องตวเนตต มเหสของพระเจาหลยสท16, ชมหองบรรทมพระราชนทตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขยนปราบดาภเษกของจกรพรรด นโปเลยนทย งใหญ

เทยง รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร (มอท2)เมนอาหารจน บาย นาทานเดนทางส ลาวลเลย วลเลจ เอาทเลท ชอปปง ต งอยทศ

ตะวนออกของเมองปารส อสระใหทานเพลดเพลนและสนกกบการชอปปงสนคาแบรนดดงทวโลกมากกวา 80 ยหอ ดวยราคาทถกกวาชอปทวไป โดยสนคาทนลดราคาตงแต 33% - 60% หรอมากกวานน ตามฤดกาลปกตหรอเปนสนคาทอาจจะหลดเทรนดไปแลวในชวงฤดทผานไป อาท Giorgio Armani, Burberry, Celine, Longchamp, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Christian Lacroix, Kenzo, Miss Sixty, Bodum, Calvin Klein, Versace, Polo, Diesel, Cacharel, Camper, Dunhill, Lancel, Nina Ricci, Timberland, Tommy Hilfiger (อสระอาหารเยนตามอธยาศยเพอความสะดวกในการชอปปง)

พก: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport Hotel หรอระดบใกลเคยงกน (ชอโรงแรมททานพก ทางบรษทจะทาการแจงพรอมใบนดหมาย 5-7 วนกอนวนเดนทาง)

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มอท3) อสระใหทานทองเทยวตามอธยาศยเตมวน โดยทานสามารถเดนทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสงสาธารณะทมครอบคลมทวทงกรงปารส อาท รถไฟเม

โทร, รถไฟ RER, รถแทกซ รถโดยสารประจาทาง ซงจะแบงโซนการเดนทางเปน 5 โซน ลกษณะเปนวงกลมคลายโดนท โดยเรมนบโซน1 จากจดศนยกลาง ขยายทละวงออกไปรอบนอก สวนใหญนกทองเทยวทวไปจะเนนจา โซนหลกๆในกรงปารส ซงจะอยในเขตโซน1-2 โดยมเพยงพระราชวงแวรซายสทจะอยทางโซน 4 เทานน, สาหรบสนามบนนานาชาตปารส ชารล เดอโกล และดสนยแลนด จดอยระแวกโซน5 จงทาใหบตรโดยสารในกรงปารสมมากมายหลายประเภท และเชอมระบบขนสงอยาง Metro, RER, Tram รวมทงรถโดยสารประจาทางทเชอมเสนทางเดนรถเขาหากนไดอยางลงตว หรอทานสามารถลองซอตวโดยสารแบบ ตววน (Mobilis) ซงเปนตวเหมาจายทสามารถขนรถประเภทใดกไดไมจากด ภายใน1วน(One Day Pass) ซงจะมใหเลอกเปนโซนตามสถานททตองการไป อาท โซน 1-2 อยทประมาณ 7 ยโร หรอ โซน 1-5 อยทประมาณ 16.60 ยโร เปนตน (คาทวรไมรวมคาบตรโดยสาร)

โดยทานอาจเดนทางส ดสนยแลนดปารส (Disneyland Paris) หรอ (Euro Disneyland) เปนอกหนงสถานทซงไมควรพลาด โดยดสนยแลนดตงอยนอกกรงปารส ระยะทางประมาณ 30 กโลเมตร ซงสามารถ เดนทางโดยรถไฟจากตวเมองปารส จนถงมารเน ลา วลล (Marne La Vallee) โดยดสนยแลนดปารส เปดใหบรการครงแรกในป 1992 มเนอทโดยประมาณ 350 ไร ซงทานจะไดพบกบตวละครดสนยทชนชอบ อาทเชน มกกเมาส(Mickey Mouse), โดนลดดก (Donald Duck), กฟฟ (Goofy) และตวละครอนๆอกมากมาย โดยดสนยแลนดปารส แบงพนทภายในเปน 2 สวน ไดแก Disneyland Park และ Walt Disney Studios Park โดยภายในดสนยแลนดปารส มเครองเลน รานอาหาร รวมถงรานขายของทระลกมากมาย (คาทวรไมรวมคาบตร Disneyland โดยทานสามารถซอต วออนไลนไดทหนาเวบไซตของ Disneyland Paris) คาธรรมเนยมแรกเขาโดยประมาณ 45 - 70 ยโร/สวน/คน

หรอเขาชมพพธภณฑลฟวร (Louvre Museum) พพธภณฑทางศลปะทมชอเสยง เกาแกทสดแหงหนงของโลก ปจจบนเปนสถานทจดแสดงและเกบรกษาผลงานทางศลปะททรงคณคาระดบโลกเปนจานวนมากกวา 35,000 ชน ทานสามารถเดนชมงานศลปะชอกองโลก อยางภาพวาดโมนาลซา(Mona

วนทสาม อสระทองเทยวตามอธยาศยเตมวน อาหาร เชา

Page 4: ไปซคะ..PARIS FRANCE 5D3N ทัวร์ฝรั่งเศส ... · 2019-09-28 · 1 code: wy112 ไปซิคะ.. paris france 5d3n ไปซคะ.. ิ. paris

4

lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอนโดงดงของเลโอนารโด ดาวนช, รปปน The Victory of Samothrace หรอ รปปนเทพวนส (Venus de Milo) มทงมรปปนสฟงซ (Sphinx), มมม (Mummy) หรอรองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเวณลานดานหนาทางเขาพพธภณฑลฟรจะสรางเปนรปทรงพระมดทสรางขนจากกระจกเปนอกจดยอดนยมทนกทองเทยวตองไปถายรปเปนทระลก และเปนฉากทมอยในในภาพยนตรเร อง The Da Vinci Code ซงนอกจากจะมการตงแสดงงานศลปะถาวรแลว ยงม นทรรศการชวคราวตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสรต ทาใหพพธภณฑลฟวรเปนสถานทมนกทองเทยวมาเยอนปละเกอบ10ลานคนเดนเทยวชมยานมงมารต (Montmartre) ซงเปนยานศลปนมากวา 200ป สมผสกบมนตเสนหและกลนอายของวนวานทศลปะในฝรงเศสรงเรองถงขดสด ชมววสวยของนครปารสจากดานหนาบนไดของวหารสเกรเกอร (Basilica of Sacre Coeur) วหารสขาวทเปนสญญาลกษณอนโดดเดนของปารส แลวเชญสารวจรานกาแฟ หรอชมเหลาศลปนทวาดรปอยใกล ๆ

(อสระอาหารกลางวน และอาหารเยนตามอธยาศย) พก: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport Hotel หรอระดบใกลเคยงกน (ชอโรงแรมททานพก ทางบรษทจะทาการแจงพรอมใบนดหมาย 5-7 วนกอนวนเดนทาง)

เชา รบประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มอท4)

นาทานเดนทางสมหานครปารส (Paris) เมองหลวงของประเทศฝรงเศส เมองทมมนตเสนหอนเหลอลน ตดอนดบ 1 ใน 10 ของโลกทนกทองเทยวอยากมาเยอนมากทสด ปจจบนกรงปารสเปนหนงในศนยกลางทางเศรษฐกจและวฒนธรรมทลาสมยแหงหนงของโลก ททรงดวยอทธพลของ การเมอง การศกษา บนเทง สอ แฟชน วทยาศาสตรและศลปะ ทาใหกรงปารสเปนหนงในเมองทส า คญ ท ส ดแ ห ง ห น ง ข อ ง โ ล ก จากนน นาทานถายภาพท จตรสคองคอรด (Place de la Concorde) ทพระเจาหลยสท 16 และพระนางมารองตวเนต ถกตดสนประหารชวตโดยกโยตนในสมยปฏวตฝรงเศส แลวผานเขาส นาถายรปเปนทระลกกบ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สญลกษณทโดดเดนสงตระหงานคนครปารส ดวยความสงถง 1,051 ฟต ซงสรางขนในปค.ศ.1889 ทบรเวณจตรสทรอคคาเดโร

เทยง รบประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร(มอท5)เมนอาหารทองถน บาย นาทานเดนทางส ถนนสายโรแมนตกชองเอลเซ (Champs Elysees)

ซงทอดยาวจากจตรสคองคอรดตรงสประตชย นโปเลยน นาชมและ

ถายรปคกบ ประตชยนโปเลยน (Arc de Triomphe) สญลกษณแหงชยชนะของจกรพรรดนโปเลยนในศกเอาสเตอรลทซในป ค.ศ. 1805 โดยเรมสรางขนในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสรจในป ค.ศ.1836 จนสมควรแกเวลา ไดเวลาชอปปง นาทานไปชอปปงท ถนนชองเอลเซ ถนนสายแฟชนทมช อเสยงของปารส เปนยานการคาทประกอบไปดวยโรงละคร คาเฟ และรานคาหรหรา แบรนดเนม มากมาย สองขางทางมตนเชสตนด ทไดรบการตกแตงอยางสวยงามและปลกเรยงรายเปนระเบยบ ถนนสายนไดรบการขนามนามวาเปนถนนทสวยทสดในโลก อสระใหทานไดชอปปง ตามอธยาศย จนถงเวลานดหมาย จากนน นาทานลองเร อบาโตมช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมนาแซนทไหลผานใจกลางกรงปารส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอนคลาสสคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝงแมนา เปนอกหนงประสบการณทนาประทบใจ จากนน นาทานชอปปงตอท หางสรรพสนคาชอดงไดอสระเลอกซอสนคาแฟชนราคาถกในรานคา

วนทส ปารส – หอไอเฟล – ประตชยฝร งเศส – ถนนชองเอลเซ – จตรสคองคอรด – ลองเรอบาโตมช - ชอปปงทแกลเลอร ลาฟาแยตต – ทาอากาศยานนานาชาต ปารส ชารล เดอ โกลด อาหารเชา ,เทยง

Page 5: ไปซคะ..PARIS FRANCE 5D3N ทัวร์ฝรั่งเศส ... · 2019-09-28 · 1 code: wy112 ไปซิคะ.. paris france 5d3n ไปซคะ.. ิ. paris

5

ปลอดภาษ (Duty Free Shop) อาท เชน เครองสาอาง นาหอม นาฬกาหรอกระเปา จากนนพาทานสมผสกบบรรยากาศทเตมไปดวยนกชอปปงจากทวทกมมโลกในหางสรรพสนคาใหญใจกลางกรงปารสทแกลเลอร ลาฟาแยตต (Galeries Lafayette) หรอทานสามารถเลอกซอสนคาของสวสจากราน Bucherer รานดงของสวส ทมสาขาเปดอยใจกลางกรงปารส โดยมสนคามากมาย อาทเชน ชอคโกแลต,เครองหนง, มดพบ, นาฬกายหอดง อาทเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน (อสระอาหารเยนตามอธยาศยเพอความสะดวกในการชอปปง) สมควรแกเวลานาทานเดนทางสสนามบนปารส ชารล เดอ โกลล

18.00 น. เดนทางถงทาอากาศยานปารส ชารล เดอ โกลล ใหทานมเวลาในการทาคนภาษ (Tax Refund) และเลอกซอสนคาในรานคาปลอดภาษภายในสนามบน

21.10 น. เหนฟาสสนามบนนานาชาตมสกตโดยสายการบนโอมานแอร เทยวบนท WY132

07.10 น. เดนทางถง ทาอากาศยานนานาชาตมสกต แวะรอเปลยนเครอง 09.05 น. เหนฟาสทาอากาศยานสวรรณภม ประเทศไทยโดยสายการบนโอมานแอร เทยวบนท WY815 17.45 น. เดนทางถงทาอากาศยานสวรรณภมโดยสวสดภาพ

************************************

หมายเหต : รายการทวรสามารถเปลยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนองจากสภาวะอากาศ, การเมอง,สายการบน, การจราจร หรอชวงเทศกาลหรอวนหยด เปนตน โดยมตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผจดจะปรบเปลยนโดยคานงถงผลประโยชนของทานเปนหลก เพอใหทานทองเทยวไดครบถวนตามโปรแกรม

เง อนไขการใหบรการ 1. การเดนทางคร งนจะตองมจานวน 20 ทานขนไป กรณไมถงจานวนดงกลาว - จะสงจอยนทวรกบบรษททมโปรแกรมใกลเคยงกน - หรอเลอน หรอยกเลกการออกเดนทาง โดยทางบรษทจะทาการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดนทาง 15 วน - หรอขอสงวนสทธในการปรบราคาคาบรการเพม (ในกรณทผเดนทางไมถง20ทานและทานยงประสงคเดนทางตอ)

โดยทางบรษทจะทาการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 2. ในกรณทลกคาตองออกต วโดยสารภายในประเทศ กรณาตดตอเจาหนาทของบรษทฯ กอนทกคร ง มฉะน นทาง

บรษทจะไมรบผดชอบใดๆ ท งส น 3. การจองทวรและชาระคาบรการ - กรณาชาระมดจาและคาวซา ทานละ 24,500 บาท (มดจา 20,000 + คาวซา 4,500) กรณาสงสาเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมลยนวซาพรอมเอกสารชาระมดจาคาทวร - คาทวรสวนทเหลอชาระ 25-30 วนกอนออกเดนทาง **สาคญ** สาเนาหนาพาสปอรตผเดนทาง (จะตองมอายเหลอมากกวา 6 เดอนกอนหมดอายนบจากวนเดนทางไป-กลบและจานวนหนาหนงสอเดนทางตองเหลอวางสาหรบตดวซาไมตากวา 3หนา) **กรณาตรวจสอบกอนสงใหบรษทมฉะนนทางบรษทจะไมรบผดชอบกรณพาสปอรตหมดอาย ** กรณาสงพรอมพรอมหลกฐานการโอนเงนมดจา

4. การยกเลกและคนคาทวร เนองจากเปนราคาตวเครองบนโปรโมชน เมอจองทวรชาระเงนคาจองคาทวรแลว ไมสามารถยกเลก เลอน ขอคนเงน ได ทกกรณ และ กรณทกองตรวจคนเขาเมองทงกรงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏเสธมใหเดนทางออก หรอ เขาประเทศทระบไว ในรายการเดนทาง บรษทฯ ขอสงวนสทธทจะไมคนคาทวรไมวากรณใดๆทงส น รวมถง เมอทานออกเดนทางไปกบคณะแลว ถาทานงดการใชบรการรายการใดรายการหนง หรอไมเดนทาง พรอมคณะถอวาทานสละสทธ ไมอาจเรยกรองคาบรการและเงนมดจาคน ไมวากรณใดๆ ทงสน 5. อตราคาบรการนรวม 1. คาตวโดยสารเครองบนไป-กลบ ชนประหยดพรอมคาภาษสนามบนทกแหงตามรายการทวรขางตน (ตวกรปไมสามารถUpgradeทนงเปน Business Classได และตองเดนทางไป-กลบพรอมตวกรปเทานนไมสามารถเลอนวนได) 2. คาทพกหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมทระบไวในรายการหรอ ระดบใกลเคยงกน 3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทกชนด ตามทระบไวในรายการทวรขางตน 4. เจาหนาทบรษท ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดนทาง

วนทหา ทาอากาศยานนานาชาตมสกต – ทาอากาศยานสวรรณภม กรงเทพฯ

Page 6: ไปซคะ..PARIS FRANCE 5D3N ทัวร์ฝรั่งเศส ... · 2019-09-28 · 1 code: wy112 ไปซิคะ.. paris france 5d3n ไปซคะ.. ิ. paris

6

5. คานาหนกกระเปา สายการโอมานแอร สมภาระ2ใบ/ทาน โหลดใตทองเคร อง 30 กโลกรม ถอขนเคร องได 7กโลกรม และคาประกนวนาศภยเครองบนตามเงอนไขของแตละสายการบนทมการเรยกเกบ และกรณนาสมภาระเกนทานตองเสยคาปรบตามทสายการบนเรยกเกบ

6. การประกนการเดนทาง บรษทฯไดจดทาแผนประกนภยการเดนทางสาหรบผเดนทางไปตางประเทศ กบ MSIG แบบแผนประกนภยแบบ EASY 3 โดยจะมความคมครองเบองตน ดงน - การสญเสยชวต/อวยวะจากอบตเหต ผเอาประกนภยทมอาย 15-75 ปบรบรณ วงเงนคมครอง 1,500,000 บาท ผเอาประกนภยทมอาย 1-14 ปบรบรณ วงเงนคมครอง 1,500,000 บาท ผเอาประกนภยทมอาย 76-80 ปบรบรณ วงเงนคมครอง 750,000 บาท

คารกษาพยาบาลในตางประเทศผเอาประกนทมอาย 1-75 ปบรบรณ วงเงนคมครอง 2,000,000 บาท ผเอาประกนทมอาย 76-80 ปบรบรณ วงเงนคมครอง 1,500,000 บาท คารกษาพยาบาลตอเนองในประเทศไทยผเอาประกนภยทมอาย1-75 วงเงนคมครอง 100,000 บาท ผเอาประกนทมอาย 76-80 ปบรบรณ วงเงนคมครอง 1,500,000 บาท

ซงความคมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงอนไขกรมธรรมประกนภย โดยทงนการทาประกนนจากบรษท มากกวาขอบงคบ ตาม พ.ร.บ. ธรกจนาเทยว ทบงคบใหบรษทนาเทยว ทาประกนเฉพาะอบตเหตในการเดนทางเทาน น แตทงน ทานสามารถศกษาเงอนไขความคมครองและขอยกเวนแผนเตมจากเวบไซด MSIG ได กรณทานตองการซอความคมครองเพมเตมสามารถแจงความประสงคมาทบรษทฯ 7. คาภาษสนามบน และคาภาษนา มนตามรายการทวร

8.คารถปรบอากาศนาเทยวตามระบไวในรายการ พรอมคนขบรถ (กฎหมายไมอนญาตใหคนขบรถเกน 12 ช.ม./วน) 6. อตราคาบรการนไมรวม 1. คาทาหนงสอเดนทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 2. คาใชจายอนๆ ทนอกเหนอจากรายการระบ อาทเชน คาอาหาร เครองดม คาซกรด คาโทรศพท เปนตน 3. คาภาษทกรายการคดจากยอดบรการ, คาภาษเดนทาง (ถามการเรยกเกบ) 4. คาภาษนามนทสายการบนเรยกเกบเพมภายหลงจากทางบรษทฯไดออกตวเครองบน และไดทาการขายโปรแกรมไปแลว 5. คาพนกงานยกกระเปาทโรงแรม 6. คาวซา + คาบรการ ทานละ 4,500 บาท 7. คาทปไกด คนขบรถ ทานละ 60 EURO ตอทรป สาหรบหวหนาทวรแลวแตความประทบใจและนาใจจากทาน กรณวซาไมไดรบการอนมตจากสถานทต(วซาไมผาน) และทานไดชาระคาทวรมาแลว ทางบรษทขอเกบเฉพาะคาใชจายทเกดข นจรง เชนคาวซาและคาบรการยนวซา/คามดจาต วเคร องบน (กรณออกต วแลว )/คามดจาแลนด (กรณใกลวนเดนทาง) 7. หมายเหต : กรณาอานศกษารายละเอยดท งหมดกอนทาการจอง เพอความถกตองและความเขาใจตรงกนระหวางทานลกคาและบรษท ฯ และเมอทานตกลงชาระเงนมดจาหรอคาทวรท งหมดกบทางบรษทฯ แลว ทางบรษทฯ จะถอวาทานไดยอมรบเง อนไขขอตกลงตางๆ ท งหมด 1. บรษทฯ ขอสงวนสทธทจะเลอนการเดนทางหรอปรบราคาคาบรการขนในกรณทมผรวมคณะไมถง 20ทาน 2. ขอสงวนสทธการเกบคานามนและภาษสนามบนทกแหงเพม หากสายการบนมการปรบขนกอนวนเดนทาง 3. บรษทฯ ขอสงวนสทธในการเปลยนเทยวบน โดยมตองแจงใหทราบลวงหนาอนเนองจากสาเหตตางๆ 4. บรษทฯ จะไมรบผดชอบใดๆ ทงสน หากเกดกรณความลาชาจากสายการบน, การยกเลกบน, การประทวง, การนดหยด

งาน, การกอการจลาจล, ภยธรรมชาต, การนาสงของผดกฎหมาย ซงอยนอกเหนอความรบผดชอบของบรษทฯ 5. บรษทฯ จะไมรบผดชอบใดๆ ทงสน หากเกดสงของสญหาย อนเนองเกดจากความประมาทของทาน, เกดจากการ

โจรกรรม และ อบตเหตจากความประมาทของนกทองเทยวเอง 6. เมอทานตกลงชาระเงนมดจาหรอคาทวรทงหมดกบทางบรษทฯ แลว ทางบรษทฯ จะถอวาทานไดยอมรบเงอนไข

ขอตกลงตางๆ ทงหมด 7. รายการนเปนเพยงขอเสนอทตองไดรบการยนยนจากบรษทฯอกครงหนง หลงจากไดสารองโรงแรมทพกในตางประเทศ

เรยบรอยแลว โดยโรงแรมจดในระดบใกลเคยงกน ซงอาจจะปรบเปลยนตามทระบในโปรแกรม 8. การจดการเรองหองพก เปนสทธของโรงแรมในการจดหองใหกบกรปทเขาพก โดยมหองพกสาหรบผสบบหร / ปลอด

บหรได โดยอาจจะขอเปลยนหองไดตามความประสงคของผทพก ทงนขนอยกบความพรอมใหบรการของโรงแรม และไมสามารถรบประกนได

9. กรณผเดนทางตองการความชวยเหลอเปนพเศษ อาทเชน ใชววแชร กรณาแจงบรษทฯ อยางนอย 20วนกอนการเดนทาง มฉะนน บรษทฯไมสามารถจดการไดลวงหนาได

Page 7: ไปซคะ..PARIS FRANCE 5D3N ทัวร์ฝรั่งเศส ... · 2019-09-28 · 1 code: wy112 ไปซิคะ.. paris france 5d3n ไปซคะ.. ิ. paris

7

10. มคคเทศก พนกงานและตวแทนของผจด ไมมสทธในการใหคาสญญาใด ๆ ทงส นแทนผจด นอกจากมเอกสารลงนามโดยผมอานาจของผจดกากบเทานน

11. ผจดจะไมรบผดชอบและไมสามารถคนคาใชจายตางๆ ไดเนองจากเปนการเหมาจายกบตวแทนตางๆ ในกรณทผ เดนทางไมผานการพจารณาในการตรวจคนเขาเมอง-ออกเมอง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมองหรอกรมแรงงานของทกประเทศในรายการทองเทยว อนเนองมาจากการกระทาทสอไปในทางผดกฎหมาย การหลบหน เขาออกเมอง เอกสารเดนทางไมถกตอง หรอ การถกปฏเสธในกรณอน ๆ

12.การประกนภย ทบรษทฯไดทาไวสาหรบความคมครองผเดนทาง เปนการการประกนอบตเหตจากการเดนทางทองเทยว ตามพ.ร.บ. การทองเทยว เทานน ไมไดครอบคลมถง สขภาพ การเจบไขไดปวย ทานสามารถขอดเงอนไขกรมธรรมของบรษทฯได และทางบรษทฯถอวาทานไดเขาใจและยอมรบขอตกลงแลวเมอทานชาระเงนคาทวร (ทานสามารถซอประกนสขภาพในระหวางการเดนทางไดจากบรษทประกนทวไปและควรศกษาเง อนไขความคมครองใหละเอยด)

13.มคคเทศก พนกงานและตวแทนของผจด ไมมสทธในการใหคาสญญาใด ๆ ทงส นแทนผจด นอกจากมเอกสารลงนามโดยผมอานาจของผจดกากบเทานน

14.ผจดจะไมรบผดชอบและไมสามารถคนคาใชจายตางๆ ไดเนองจากเปนการเหมาจายกบตวแทนตางๆ ในกรณทผเดนทางไมผานการพจารณาในการตรวจคนเขาเมอง-ออกเมอง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมองหรอกรมแรงงานของทกประเทศในรายการทองเทยว อนเนองมาจากการกระทาทสอไปในทางผดกฎหมาย การหลบหน เขาออกเมอง เอกสารเดนทางไมถกตอง หรอ การถกปฏเสธในกรณอน ๆ

เอกสารประกอบการยนคารองขอวซาเชงเกน (France) ระยะเวลาดาเนนการพจารณาวซา 10-15 วนทาการ

** หากผเดนทาง เคยสแกนลายนวมอภายใน 3 ป กรณาตดตอเจาหนาทแผนกวซาของทวร **โปรดดาเนนการตามคาแนะนาของเจาหนาท เนองจากสถานทตมการเปลยนแปลงขอกาหนดเง อนไข

รวมถงเอกสารทใชสาหรบยนคารองขอวซาอยเปนประจา

1. พาสปอรต โดยมอายไมตากวา 6 เดอน กอนวนหมดอาย โดยนบจากวนทเดนทางกลบมาถงประเทศไทย และมจานวนหนาเหลออยางนอย 2-3 หนา เพอใหทางสถานทตตดหนาวซา (หากมอายไมเพยงพอ กรณาดาเนนการทาพาสปอรตเลมใหม กอนจดสงใหกบเจาหนาท) หากผสมครเคยไดรบวซาเชงเกน กรณาจดสงหลกฐานใหกบทางบรษททวร เพอนาไปแสดงตอสถานทต

2. รปถาย รปสหนาตรง ฉากหลงสขาว ขนาด 2x1.5นว หรอ 4.5x3.5cm จานวน2ใบ รปถายมอายไมเกน 3เดอน หามตกแตงรป,หามสวมแวนตา,หามใสเครองประดบ,หามใสคอนแทคเลนส และตองเปนรปทถายจากรานถายรปเทานน

** หามขดเขยน แมก หรอใชคลปลวดหนบกระดาษ ซงอาจสงผลใหรปถายชารด และไมสามารถใชงานได ** (ใบหนาใหญ ชดเจน 80% ของขนาดภาพ)

3. เอกสารสวนตว - สาเนาบตรประชาชน/สาเนาทะเบยนบาน/สาเนาบตรขาราชการ (ภาษาไทย)

หากมเอกสารอนๆ เพมเตม (ถาม) ทานจาเปนตองยนเอกสารใหสถานทตตรวจสอบ พรอมแปลเปนภาษาองกฤษ ดงน - สาเนาทะเบยนสมรส/สาเนาทะเบยนหยา/สาเนาใบมรณะบตร (กรณคสมรสเสยชวต) - สาเนาใบเปลยนชอ-สกล (ถาเคยมการเปลยน)

กรณเดกอายตากวา20ป (บดาและมารดาเดนทางไปดวย) จาเปนตองยนเอกสารเพม พรอมแปลเปนภาษาองกฤษ ดงน - สาเนาทะเบยนบาน/สาเนาสตบตร

กรณเดกอายตากวา20ป (บดา/มารดา ไมไดเดนทาง) จาเปนตองยนเอกสารเพม พรอมแปลเปนภาษาองกฤษ ดงน - สาเนาทะเบยนบาน/สาเนาสตบตร

Page 8: ไปซคะ..PARIS FRANCE 5D3N ทัวร์ฝรั่งเศส ... · 2019-09-28 · 1 code: wy112 ไปซิคะ.. paris france 5d3n ไปซคะ.. ิ. paris

8

- หนงสอยนยอมจากบดา-มารดา/สาเนาพาสปอรตบดา-มารดา โดยตองมใบอนญาตจากผปกครอง บดา-มารดาเทานน หากเดกเดนทางไปกบบดาเพยงผเดยว จะตองมหนงสอรบรอง

ยนยอมใหบตรเดนทางจากมารดา หรอหากเดกเดนทางกบมารดาเพยงผเดยว จะตองมหนงสอรบรองยนยอมใหบตรเดนทางจากมารดาบดา หากเดกไมไดเดนทางกบบดา-มารดา จะตองมหนงสอรบรอง ยนยอมใหบตรเดนทางกบบคคลทสาม พรอมกบยนยอมสนบสนนคาใชจายการเดนทางใหกบเดก โดยสามารถขอเอกสารไดทสานกงานเขต/อาเภอตามหลกฐานทอยตามทะเบยนบานของทาน (พรอมแนบสาเนาพาสปอรต/สาเนาบตรประชาชนของบดา-มารดา) โดยมนายอาเภอหรอผอานวยการเขต ลงนามและประทบตรารบรองจากทางราชการอยางถกตองตามกฎหมาย โดยวนนดหมายทเดกแสดงตวยนคารองขอวซา บดา-มารดา จาเปนตองเดนทางไปแสดงตวพรอมกบบตร และเซนเอกสารตอหนาเจาททรบยนวซา กรณบดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสาเนาใบหยา และมการสลกหลงโดยมรายละเอยดวาฝายใดเปนผมอานาจปกครองบตรแตเพยงผเดยว

4. หลกฐานการงาน/หนงสอรบรองการทางาน ททางานปจจบน (เอกสารมอาย 30 วน กอนยนคารองขอวซา)

4.1 กรณเปนพนกงานท วไป ท งภาครฐและเอกชน ใชหนงสอรบรองการทางานจากบรษทททานทางานปจจบน โดยระบตาแหนงงาน, เงนเดอนทไดรบ, วน เดอน ป ทเร มทางาน, และชวงเวลาทขอลางานไปเทยวยโรป (โดยไมตองระบชอประเทศ ใหใช European แทน) และกลบมาปฏบตงานตามปกตหลงครบกาหนดวนลา พรอมประทบตราบรษท และลงนามผมอานาจอยางชดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาองกฤษเทานน)

4.2 กรณทเปนเจาของกจการ ใชสาเนาใบทะเบยนการคา (พค.0403), หนงสอรบรองการจดทะเบยนบรษทฯ (DBD), (คดสาเนาไมเกน 90 วน พรอมแปลเปนภาษาองกฤษ)

4.3 กรณทเปนนกเรยน/นกศกษา ใชหนงสอรบรองฉบบจรงจากสถาบนการศกษาเทานน สถานทตไมรบพจารณาบตรนกเรยน, ใบประกาศนยบตร และใบรบรองผลการเรยน (เอกสารมอาย 30 วน กอนยนคารองขอวซา) 4.4 กรณทเกษยณอายจากงานราชการ กรณาแนบสาเนาบตรขาราชการบานาญ

4.5 กรณเปนแมบาน ใชสาเนาทะเบยนสมรส/ใบมรณะ(กรณคสมรสเสยชวต), หลกฐานการเงนของตนเองหรอสาม ในกรณทไมไดเดนทางรวมกนกบสาม จาเปนตองมจดหมายรบรองคาใชจายจากสาม (Sponsor Letter) ระบชอ-สกล วน เดอน ปเกด ของสามและบตร ทมความสมพนธรวมกน (จดหมายชแจงเปนภาษาองกฤษเทานน)

4.6 กรณกจการทไมไดจดทะเบยน อาท รานขายของทวไป, อาชพอสระ (Freelance), ธรกจขายสนคาออนไลน ฯลฯ จาเปนตองเขยนจดหมายแนะนาตนเอง ชแจงรายละเอยดการทางาน แหลงทมาของรายได พรอมแนบหลกฐานหรอเอกสารประกอบ อาท รปถายราน, สญญาเชา, โฉนดทดน ฯลฯ เปนตน (จดหมายชแจงเปนภาษาองกฤษเทานน)

5. หลกฐานการเงน

5.1 กรณออกคาใชจายเอง ใชสาเนาสมดบญชเงนฝากออมทรพย หรอสาเนาสมดบญชเงนฝากประจา (บญชสวนตว) รายการเดนบญชยอนหลง 6 เดอน (กรณาเลอกบญชทมประวตการเดนบญชทสมบรณ มยอดเงน เขา-ออก สมาเสมอ) และมยอดเงนคงเหลออยในบญชนนๆไมตากวา 6 หลก เพอแสดงใหเหนวามฐานะทางการเงนเพยงพอ ครอบคลมกบคาใชจายไดอยางไมเดอดรอนเมอทานเดนทางกลบสภมลาเนา และขอหนงสอรบรองฐานะทางการเงนจากธนาคาร (Bank Certificate) ซงตองเปนบญชเดยวกน Statement ขางตน เปนภาษาองกฤษ ระบสกลเงน Euro เทานน

5.2 ผเดนทางไมไดออกคาใชจายเอง จาเปนตองเขยนหนงสอรบรอง ชแจงความสมพนธระหวางตนกบผเดนทาง (Sponsor Letter) และขอหนงสอรบรอง/สนบสนนคาใชจายจากทางธนาคารเทานน โดยใหบคคลทเปนผสนบสนน ( Sponsor) ด า เน นกา ร ต าม เอก สา ร ข า ง ต น พ ร อม ก บข อจ ดหม าย ร บ ร อง ฐ า นะ กา ร เ ง น จ ากธ นา คา ร Bank Sponsor/Bank Guarantee ทออกจากทางธนาคารเทานน โดยระบชอผสนบสนนทเปนเจาของบญช (Sponsor) และระบชอผเดนทาง/ผทไดรบการสนบสนน เอกสารตองเปนฉบบภาษาองกฤษ และสะกดชอ - สกล ใหตรงกบพาสปอรตทใชเดนทางเทานน (กรณายนขอจากธนาคารลวงหนา บางแหงอาจใชเวลาดาเนนการนานถง 3 วน)

หมายเหต: หากสมดบญชเงนฝากออมทรพยไมสมบรณ (Book Bank) หรอมประวตการเดนบญชไมครอบคลมตามเงอนไขท

กาหนด ทานจาเปนตองขอรายการเดนบญชยอนหลง ทออกจากธนาคารเทานน (Bank Statement)

กรณาปรบสมดบญชเงนฝากออมทรพยใหแสดงเปนยอดลาสด ครอบคลมภายใน 3-5 วน กอนวนนดหมายยนวซา

6. แบบฟอรมกรอกขอมลสาหรบยนวซาเชงเกน

เพอประโยชนในการยนวซา กรณากรอกแบบฟอรมสาหรบยนวซาทายโปรแกรมทวรใหตรงกบขอมลความเปนจรง เนองจากบรษทฯ ตองนาสงขอมลใหกบทางสถานทตพจารณา เพออนมตคารองขอวซา และทางบรษทฯ ไมสามารถกรอก

Page 9: ไปซคะ..PARIS FRANCE 5D3N ทัวร์ฝรั่งเศส ... · 2019-09-28 · 1 code: wy112 ไปซิคะ.. paris france 5d3n ไปซคะ.. ิ. paris

9

ประวต/ขอมลสวนตวแทนผสมครได หากสถานทตตรวจพบวาขอมลของทานเปนเทจ/ขอมลไมถกตองกบความเปนจรง ทานอาจถกปฏเสธวซา หรออาจสงผลใหระยะเวลาดาเนนการพจารณาเอกสารลาชามากยงขน

เมอทานชาระเงนมดจาคาทวรเรยบรอย กรณากรอกขอมลในแบบฟอรมทายรายการทวร พรอมจดสงใหกบบรษทฯทนท !! หากดาเนนการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพจารณาวซา บรษทฯ ขอสงวนสทธไมรบผดชอบทกกรณ

การบดเบอนขอเทจจรงประการใดกตาม อาจจะถกระงบมใหเดนทางเขาประเทศในกลมเชงเกนเปนการถาวร และถงแมวาทานจะถกปฏเสธวซา สถานทตไมคนคาธรรมเนยมททานไดชาระไปแลวทกกรณ

หากถกปฏเสธวซา และมความประสงคทจะยนคารองขอวซาใหม ผสมครตองชาระคาธรรมเนยมใหมทกครง

บางกรณ สถานทตอาจมการสมเรยกสมภาษณผสมครบางทาน ทางบรษทฯ ขอความรวมมอในการเชญทานไปสมภาษณตามทสถานทตนดหมาย (โปรดแตงกายสภาพ) ทงนบรษทฯ จะสงเจาหนาทเพอไปอานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทงชวยประสานงานกบทางการสถานทต และหากสถานทตมความประสงคขอเอกสารเพมเตมจากทางบรษท ใครขอความรวมมอใหทานจดสงเอกสารดงกลาวใหกบทางบรษท เพอนาสงสถานทตเชนกน

กรณยกเลกการเดนทางภายหลงจากไดรบวซาแลว ทางบรษทฯ ขอสงวนสทธนาเรยนสถานทตเพอพจารณาตอวซาของทาน เนองจากการขอวซาในแตละประเทศจะถกบนทกไวเปนสถตในนามของบรษทฯ

เอกสารทกฉบบทใชประกอบการยนคารองขอวซา ตองแปลเปนภาษาองกฤษเทาน น !! พรอมแนบสาเนาฉบบภาษาไทย (โดยไมจาเปนตองเซนรบรองสาเนาถกตอง)

เพอความสะดวกในการยนวซา กรณาจดเตรยมเอกสารใหสมบรณ และทางบรษทไมมนโยบายรบแปลเอกสาร

แบบฟอรมสาหรบกรอกขอมลยนวซาเชงเกน (France)

โปรดกรอกรายละเอยดขอมลใหครบถวน เพอประโยชนในการยนวซาของทาน (กรอกขอมลเปนภาษาองกฤษ) กรณผสมครเคยไดรบวซาหรอพานกอยใน สปป.ลาว โปรดแจงเจาหนาทแผนกวซาของบรษทฯ กอนยนคารองวซาฝรงเศส

1. ชอ - นามสกล (ภาษาองกฤษ) .................................................................................................... 2. ชอ - สกลเดม (ตอนเกด) ................................................................................................... 3. เพศ ชาย หญง 4. ทอยตามสาเนาทะเบยนบาน (ภาษาองกฤษ) ............................................................................................................................................................. ................................................. รหสไปรษณย .................... อเมลแอดเดรส .............................................. 5. ทอยพานกปจจบน กรณไมตรงกบสาเนาทะเบยนบาน (ภาษาองกฤษ) ............................................................................................................................................................. ................................................. รหสไปรษณย .................... อเมลแอดเดรส .............................................. 6.โทรศพทมอถอ (โปรดระบ) .............................................. โทรศพทบาน (ถาม) .......................................... 7. อาชพปจจบน .................................................... ตาแหนงงาน (ตรงกบทระบในหนงสอรบรองการงาน) ...................................................................... 8. ชอสถานททางาน ธรกจรานคา โรงเรยน หรอมหาวทยาลย (หากประกอบกจการคาขาย โปรดระบอยางชดเจน) .............................................................................................................................................................. ทอยททางาน ........................................................................................................................................... รหสไปรษณย ............. โทรศพทททางาน/โรงเรยน/มหาวทยาลย ................................... อเมล .......................... 9. รายไดตอเดอน ........................................................... บาท 10. สถานภาพ ⃣ โสด ⃣ สมรส ⃣ แตงงาน(ไมจดทะเบยน)

⃣ หยา ⃣ มาย ⃣ อยกนฉนสาม-ภรรยา ⃣ แยกกนอย

Page 10: ไปซคะ..PARIS FRANCE 5D3N ทัวร์ฝรั่งเศส ... · 2019-09-28 · 1 code: wy112 ไปซิคะ.. paris france 5d3n ไปซคะ.. ิ. paris

10

11. ชอ-สกลคสมรส (ถาม) ............................................. วน/เดอน/ป เกด................ สถานทเกด ..................... 12. ชอ-สกลของบดา ..................................................... วน/เดอน/ป เกด................. สถานทเกด ...................... 13. ชอ-สกลของมารดา .................................................. วน/เดอน/ป เกด................ สถานทเกด ...................... 14. ทานม Passport เลมเกาลาสด หรอไม (ถาม) โปรดระบ เลขพาสปอรต ..................... วนออก ..................... วนหมดอาย .................. ออกให ณ ประเทศ ................... 15. ยอดเงนคงเหลอในบญชออมทรพย (ททานใชแสดงกบสถานทตเพอยนคารองขอวซา)

............................................................................................................ 16. ทานเคยไดรบวซา Schengen ในระยะเวลา 3 ปทผานมา หรอไม (โปรดระบรหสประเทศและเลขวซา ............................)

ไมเคย

เคยได ใชไดตงแตวนท .............................................. ถงวนท .................................................. 17. เคยถกพมพลายนวมอเพอการขอวซา Schengen กอนหนาน ไมเคย เคย (กรณาระบวน/เดอน/ป ทดาเนนการ หากทราบ) ………………………………………

18. ทานเคยถกปฏเสธวซาหรอไม

ไมเคย เคย (เหตผลในการปฏเสธ) .................................................................

19. ความรบผดชอบคาใชจายในการดารงชพระหวางการเดนทางและพานกอยของผรองขอ ตวผขอวซาเอง มผอนออกคาใชจายให (บดา-มารดา/ญาต/บรษท/องคกร)

เชคเดนทาง กรณาระบชอ ............................................................. บตรเครดต ความสมพนธ ............................................................

เงนสด

หมายเหต: หากจดสงเอกสารใหบรษทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพจารณาวซาจากทางสถานทต กรณวซาของทานไมไดรบการอนมตทนตามกาหนดวนเดนทาง บรษทขอสงวนสทธไมรบผดชอบทกกรณ

เมอทานไดจองทาการจองโปรแกรมทวร และชาระเงนมดจาคาทวรเรยบรอยแลว - กรณาจดสงสาเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมลสาหรบยนวซา (เอกสารแนบทายโปรแกรมทวร)

พรอมจดสงใหกบบรษทฯทนท !! หากดาเนนการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพจารณาวซา บรษทฯ ขอสงวนสทธ ไมรบผดชอบทกกรณ

- กรณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถกตอง และชดเจน โดยขอมลททานกรอกตองตรงกบเอกสารทจะใชยนสถานทต เนองจากขอมลทงหมด บรษทฯจาเปนตองดาเนนการนาสงสถานทตผานระบบออนไลน หากนาสงขอมลทไมสอดคลองกบความเปนจรง อาจสงผลตอผลการพจารณาวซา

- หากหนวยงานยงไมสามารถออกหนงสอรบรองการงานฉบบจรงได กรณากรอกขอมลการทางานของทานใหชดเจน (ระบเปนภาษาองกฤษ) ไดแก ชอบรษท, ตาแหนงงาน, ลกษณะงาน, เงนเดอนทไดรบ และวนเดอนปทเร มงาน

เมอทานไดรบยนยนการเดนทาง/ใบนดหมายสาหรบยนวซา จากเจาหนาทของบรษทฯ - กรณาจดสงหนงสอเดนทาง (Passport) และเอกสารฉบบจรงสาหรบยนวซาใหกบบรษทฯ อยางชาไมเกน 2 สปดาห

กอนถงวนนดหมายยนวซา - ทานจาเปนตองนาสงหนงสอเดนทางเลมเกา เพอใหสถานทตดประวตการเดนในชวงทผานมา หมายเหต: การอนมตวซาเปนดลพนจของทางสถานทต บรษทฯไมมสวนเกยวของใดๆทงส น ทงนบรษทเปนเพยงตวกลางทคอยใหบรการ และอานวยความสะดวกใหแกผเดนทางเทานน