8 december 2016 - Kleurrijk Wonen · PDF file 2016-12-15 · De gemeente en HBL...

Click here to load reader

 • date post

  28-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 8 december 2016 - Kleurrijk Wonen · PDF file 2016-12-15 · De gemeente en HBL...

 • Prestatieafspraken Lingewaal 2017 - 2022

  Gemeente Lingewaal

  Huurdersbelangenorganisatie Lingesteden Stichting KleurrijkWonen

  8 december 2016

  Ondertekend d.d. 8 december 2016

 • P R E S T A T I E A F S P R A K E N L I N G E W A A L 2 0 1 7 - 2 0 22 2

 • P R E S T A T I E A F S P R A K E N L I N G E W A A L 2 0 1 7 - 2 0 22 3

  INHOUDSOPGAVE

  INHOUDSOPGAVE ....................................................................................................3 PRESTATIE AFSPRAKEN 2017 - 2022..................................................................5

  INLEIDING....................................................................................................................7

  Aanleiding ................................................................................................................... 7

  Wettelijk kader............................................................................................................. 7

  Positionering partijen .................................................................................................. 8

  Status afspraken ......................................................................................................... 9

  1. BETAALBAARHEID EN BEREIKBAARHEID ........................................... 10

  1.1 Betaalbaarheid voor de doelgroep................................................................ 10

  1.2 Bereikbaarheid voor de doelgroep................................................................ 11

  2. HUISVESTING VAN SPECIFIEKE DOELGROEPEN ............................ 11

  2.1. Bijzondere bemiddeling en urgenten ............................................................ 11

  2.2 Statushouders ............................................................................................... 12

  2.3 Ouderen en mensen met een zorgbehoefte................................................. 12

  3. LEEFBAARHEID ........................................................................................... 13 4. KWALITEIT VAN WONINGEN.................................................................... 15

  4.1. Onderhoud bestaande woningvoorraad ....................................................... 15

  4.2. Duurzaamheid van woningen en woonomgeving......................................... 15

  5. LIBERALISATIE EN VERKOOP ................................................................. 16

  5.1 Liberalisatie ................................................................................................... 16

  5.2 Verkoop ......................................................................................................... 16

  7. ALGEMENE AFSPRAKEN .......................................................................... 20

  7.1 Overleg .......................................................................................................... 20

  7.2 Informatie....................................................................................................... 20

  7.3 Inzet capaciteit en middelen ......................................................................... 20

  7.4 Financiële transparantie................................................................................ 20

  7.5 Monitoring en evaluatie ................................................................................. 21

  7.6 Geschillenregeling......................................................................................... 21

 • P R E S T A T I E A F S P R A K E N L I N G E W A A L 2 0 1 7 - 2 0 22 4

 • P R E S T A T I E A F S P R A K E N L I N G E W A A L 2 0 1 7 - 2 0 22 5 PRESTATIE AFSPRAKEN 2017 - 2022

 • P R E S T A T I E A F S P R A K E N L I N G E W A A L 2 0 1 7 - 2 0 22 6

 • P R E S T A T I E A F S P R A K E N L I N G E W A A L 2 0 1 7 - 2 0 22 7

  INLEIDING

  Aanleiding

  Zoals vastgelegd in de nieuwe Woningwet maken de gemeente Lingewaal, de HBL en

  KleurrijkWonen in een driepartijenoverleg prestatieafspraken.

  De gemeente Lingewaal heeft haar volkshuisvestingsbeleid geformuleerd in de Woonvisie

  2016-2025. Deze Woonvisie is vastgesteld in de gemeenteraad van 14 april 2016.

  KleurrijkWonen heeft haar beleidsvisie vastgelegd in haar Ondernemingsplan 2015-2017 en

  de Vastgoedmarketing. KleurrijkWonen heeft dit vertaald naar een Bod op het

  volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Lingewaal voor de periode 2017 tot en met 2021.

  Deze documenten vormen het vertrekpunt voor de prestatieafspraken.

  Wettelijk kader

  Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. In deze wet krijgt het corporatiestelsel

  een andere inrichting. De taken en het werkgebied van corporaties wordt ingeperkt, de rol

  van gemeenten en huurdersorganisaties als lokale toezichthouders wordt versterkt en het

  sociale bezit van de corporatie wordt afgezonderd van het geliberaliseerde bezit. De focus

  komt te liggen op het beheren, exploiteren en ontwikkelen van sociale woningen. De

  Woningwet noemt dit Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Van corporaties

  wordt gevraagd om commerciële en maatschappelijke activiteiten van elkaar te scheiden,

  zodat de overheid eenvoudig kan controleren of geld dat bedoeld is voor sociale

  woningbouw, daar ook voor gebruikt wordt. De Woningwet schept heldere spelregels voor

  woningcorporaties die op basis hiervan borgen dat inspanningen bijdragen aan de kerntaak

  en het lokale volkshuisvestingsbeleid. Via het Besluit Toegelaten Instellingen

  Volkshuisvesting (BTIV), gepubliceerd op 19 juni 2015, is in AmvB de uitvoering van de wet

  vastgelegd. Vervolgens zijn er diverse ministeriele regelingen die nadere regels stellen aan

  de uitvoering van de wet. Een belangrijk onderdeel van de woningwet gaat over het proces

  om tot prestatieafspraken te komen. Volkshuisvestingsbeleid De Minister benoemt speerpunten voor prestatieafspraken. De gemeente kan in haar volkshuisvestingsbeleid thema’s aandragen waarvan zij vindt dat de woningcorporatie daar op dient te presteren. Het volkshuisvestingsbeleid heeft in Lingewaal de vorm van een Woonvisie. In april 2016 is de woonvisie vastgesteld met de titel “Woonvisie gemeente Lingewaal 2016 – 2025”. In deze visie gaat er veel aandacht uit naar het langer zelfstandig wonen van ouderen, de leefbaarheid in de kernen, herstructurering, de betaalbaarheid (woonlasten) en beschikbaarheid van de sociale woningvoorraad en de huisvesting van Statushouders. Bod op het volkshuisvestingsbeleid Met een bod wordt hier een overzicht van voorgenomen werkzaamheden door KleurrijkWonen bedoeld, waarmee zij een bijdrage kan en wil leveren aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Op grond van artikel 39, lid 1 en 2 BTIV moet het bod ten minste inzicht geven in de voorgenomen investeringen op het gebied van:

 • P R E S T A T I E A F S P R A K E N L I N G E W A A L 2 0 1 7 - 2 0 22 8

  1. Liberalisatie en verkoop (viercijferig postcodeniveau) 2. Nieuwbouw en aankoop van woningen 3. Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep 4. Huisvesting van specifieke doelgroepen 5. Kwaliteit en duurzaamheid van woningen 6. Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

  Daarnaast is het wenselijk in te gaan op de thema’s uit de Prioriteiten Volkshuisvesting die Minister Blok heeft aangegeven voor de periode 2016-2019:

  - betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep; - realiseren van een energiezuinige sociale huurvoorraad volgens het Nationaal

  Energieakkoord en het Convenant Energiebesparing;

  - huisvesten van urgente doelgroepen; - realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting in verband met langer

  zelfstandig wonen. Om te bepalen of de geboden bijdrage (het bod) redelijk is, stellen de Minister en de corporatie financiële informatie ter beschikking aan de gemeente en de huurdersorganisatie. Er wordt hierbij gekeken naar de verhouding tussen investeringen en het vermogen van de corporatie in relatie tot de volkshuisvestelijke bijdrage. De gemeente en HBL hebben in juni 2016 het bod van KleurrijkWonen ontvangen. Het bod is concreet voor de komende twee jaren en geeft een doorkijk voor de drie jaren daarna. KleurrijkWonen heeft vooraf met de HBL overlegd over de inhoud van dit bod. Jaarlijks op 1 juli wordt opnieuw een bod uitgebracht door KleurrijkWonen. Prestatieafspraken De corporatie, gemeente en huurdersorganisatie hebben met elkaar het gesprek gevoerd over het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente en het bod daarop door KleurrijkWonen. De prestatieafspraken geven antwoord op de vraag wat partijen in samenwerking kunnen bijdragen aan het realiseren van volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven in de gemeente Lingewaal. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op wederkerigheid. Het driepartijenoverleg heeft geresulteerd in voorliggende prestatieafspraken over de sociale woningvoorraad in Lingewaal. De prestatieafspraken worden voor 15 december 2016 naar de Minister gestuurd. Als partijen onverhoopt niet tot overeenstemming komen, kan een geschil worden voorgelegd aan de Minister. Dit moet gebeuren binnen vier weken na het ontstaan van het geschil. Een adviescommissie oordeelt over dit geschil en adviseert de Minister hierover, die vervolgens een bindende uitspraak doe