7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. ·...

of 28 /28
,, 6 MAART 1930 7e JAARGANG No 10. -

Embed Size (px)

Transcript of 7e JAARGANG No 10.nvhrbiblio.nl/biblio/tijdschrift/Radio Wereld/1930/RW... · 2019. 12. 20. ·...

 • ,, 6 MAART 1930 7e JAARGANG No 10.

  -

 • Bij elken Radio-Handelaar verkrijgbaar

  Bij elk.en Radio-Handelaar • verkrijgbaar

  fl. 32.- CHASSIS. VORM

  111111'11110.lllllltlllll,UIIII Il

  Geen onderhoud.

  ,,

  Geen Magneetbe

  krachtiging

  IIRIIIIU IIIIIIIIIIIIII IIIIHJIIIIIU

  Geen speciale Elndlampen

  Geen Transfor

  mator

  voldoet aan alle eiscben welke aan een goeden Luidspreker gesteld kunnen worden

  O.R.P., O.R.G.M. EN NEOERLANDSCHE OCTROOI AANGEVRAAGD No. 49043 LUIDSPREKER MAGNEET~DYNAMISCHE

  ,,HEGRA"

  De liroote Verrassinli op Luidsprekeriiebied

  1 •

  Gedel). E~ndelsmerk

 • J..angcnliM:, '113 M, (635 1 9.(l(l. VAl(z\. OrgC:conrert. ~.JO. VAllA. Lczbt; On.wik·

  k:'fhg~"trk tW bdttK'\'(' \·an b. bJir.1csamcid=

  ~.45. VARA. Geditht

  sebe Koll)>inlprlllcme. 10.r.,o. ,\lilitoir ,Con«!1I e, 1. ,

  (>ht!tmu~ikmeistrr St"hm;J ... 11.'.\5. Ch1i$tia:, P.:iurm.nn. 1,n"

  ~~ Ki·111:ler san So"ntnt· 12.25. Concert. 1.:to. t\•tb,~·f.:.hf,

  9.JO. 03.Il6tiluziek door h1e .\liêbo~

  Orus,cl, 509 M. (590 k.H.) ~.20.. t;':o"Clld o. 1, v • ._\ta41ic~

  Wey,1ai1~1 5.20. Üan,1111 u1"H:k uo()r ,et

  ll~Morkesl van ArnJt110nvillr.. fi,2(1, PîQ.:113c,ou.:.c:rt door \\rnl!,

  rrrnitdorg,E-. l\1t, \roord('c.ket. c,·11() 6.50. Gramoloouconoert. 7.óo. Herichtën. 8.ao. Oa!a-concert öoo,· HégJH·

  dé Lj1'11loy. zang. Nn ltèt coucert laatste belid1(..~ '\\.'-e!k1)\'Cr;i:lf,.ht, ï .50. Nlin, l~al ~1.:-rn•on ,: °R~(:l1ti- ..

  {ragt'Jl Jet> r .... rmdwirts (1 )~ \\:n.i\ tn11~~

 • Liltgffll>Eri, 473 At (fi.'\il k.li,) 6.05--ê.20. Ü\Sllll8S!ÎCk. û,~07.20. o·cblendco.2.00. Midd•gm~1iek óoor

  llá A\'RO.-Trio. 2.002.4~. W. Ot • .\ !nkaa.nticJtc, Qf001C

  0;1:.,n in 5 arh•" , :..n li. ,V.tytr?it:~. 1·,·k::,,t van Scribe~ tn :,,c:è1:ê B:tZCI dua: J•an ll-

  d,é m. m. v. Stcta Korb en L«>- pold Bra«iny.

  10.35. Laatsre-.i,c,;chten.

  Berlijn, tt8 Al. (716 k.H.) 3.50. Conctrt. ~.50. .Nie•woberichteo. ~jll.9eio

  oo spon~ricbten, Da,,ma tot 11.r;o dnnsuuciek.

  Maandag 10 Maart

  . Toulouse 381 M. (788 k.P.) .f)A!>G~. Historisth~ voordr. 6.W-7 .10. Argentijn>A11~r~. m. m v de cbmcs }e'JJ1nC 011h11ie: tfl Yvunnt Ledut en dt f'i~llc-wship.

  LOiMlen, ':356 t.l. (842 k.H.) Daveatry, 1553 M. (193 kJI.) Ui.!)() (ttll. "Concert door het Radio·

  O,kcst, o.i.v. PercJ Pitt, 5:. Hnns Stein, Be· richto aus A1nec-ilc..1. nnd :'11~ l{uM- J•ud.

  6.2$-6,45. Or. \1/'lh~hn Klct- fe)d: O•Otnno Oonitttti'~ kom.iseh,· Op1·ro Don Pasqunlll.

  6.4'!, Spottbolichtei,. 6!1()7.;!0. Oonst~ voor revor-

  ólordijn o.t,v. Kuï1 Schuier Jr. 7,20, Don Paqu•le, komir4'he

  U~ra lu drle acten van Ovulzctü. Muzik. lcl

 • Lonienberg. 473 hl, (635 k.H,) 6.00--ft.20, O·ymnasti&. 6.~7.20. Orarnofoo11m11;;.îci.k. 9.3ö-10.30. Gramofoonmuvçk. 9:SC,-ff..,oo. Nieu,,"Sbe,+chtcn.'

  10c3:l-l1.J.5. Uitztoolng v.oor scholen.

  11.30 .. oramotot

  KR0.1'rio. 1.IS2.0u. ()r,rmoloonm02iek. 2.~·:i.00. Voor de VfOUIW'., :1.(Xhl.3(). J(niples. ~.Cl.1-l,l.OO. (iramolOQu. 6.~ 15. Oramofc>on. R.1:'S. Nieu,V"flht.rJchltn en "E5pc,.,

  ,~1nt-0. 11.3(). Koers

  geW

  Hamburg, 372 .ll. (806 k.H.) 9"15. Uitz. voor scholen 10.20. Ult:t. wo, schol•• 10..'kl. i\\uziékui1z. , •. sc!'K>lun. BS. Orle Radi~b.

  Oerliln, 4111 M.. (716 K.H.) 7.~. Nlt~·r 01ntMp1n11Vck.

  \tvia.üeb op e,en Duftscll volb!tierf. !3.50. Nii-vwt-- ~w,t- rn wt:1:r-

  1,;,,.;.1ai.•.

  Dinsdag 11 Maart

  Parijs (Radio·Pans), 1725 M. ( t 74 k.11.)

  7.()5. 0~111r. .... li. Otnthfen en toerwn li.20. Landh.hcrichh:n. ll,!I(). f.uer$,c'. G • .5.5. Gr:imof:ionmt1.;ue\. 7 .;ui. D:• '•Judlcs. 8.C5. B

  1.2,20. Ori:~li.:uncert

 • Utngen~g. 473 M. (635 k.H.) l}.û5-ö.20. 0.)·1unasticd,. 6,.21)-7,20. ÛJHlllOfOOl;JIIIU.·t.iek°, ~.35-9.4.5. Oramdin-toone•l. Slu-

  Dioopv1"reri11g \'il.tl Shrikespe.B.r~·,4 1io...,1rî> c:u J~1a. Vertriling \1011 Dr.. L. A J, R11rgen;diik, Lcl(l11îg: Kon1• iUt!t Klt.:yr... Ji..\uz~~ \;ä.n &h\1ar1 Oerman door '1tl Hmroej)()okeàt o. :. v. ~ico T re-ep,

  Ooarn'"-. peri:.hedChtl\11 \,'a;,, Lha:;, Grarnvîoonrrrntftk~

  12{0. S!uiti!J~.

  Ull..\'f:Rl$ dn:if lj. Riz•mi.

  7 .1~7 ... :lS. Cu!SfS lc;dinán::-.th

  ltamlMI!, 372 M. (806 k.H.) llt20. t)it,, \c:tr. ~ho.'.:t1 12.:U. EdGC-...Cht tit1.tnàit1.1,:" ,;.

  '.'ii1·hnltn 3"15. HA:ir.\) ,1rdro..:k Vo1n

  \VintttSthht! dct l"h.'n:· 3.00. A1nr~1·cunccrt dooi het

  Sn O,ci,th,."'\

  ~.3!i. Cu!1Ct'r1, 1,20. Prol. l>r. 0 tutu: Me·

  ,!,-rdett>

  s,cpula11r.. ~50 N-cu~-sbel"K'1~n. 8.5!>. -::ulk o• t11e Fot\:~', l'C;J

  1cxr.nt1tt' uit dt.>n t-iiC ,131:: Richal'd ll. 10 ... 1!'>IIJ.;10. W1::er --7.JO. Coc>ct~ 7 .~ .:;l. P18.N>-C~lCt•rt 7,:1..3-7.50. Bcriçhter. 7.50-8.20. Voca.:tl concert. 8.20--8..35. KoetN'P, R.368.45 Beeld,iit,~ndng. 8. )$-9,20. Qpe1a-concert. 9.20. Concert 3'lllgebodcr doot

  f>h•:lp,. Radio.

  Slutt&art, 3l!O M. (833 k.11.) J.20. CA>n«rt dwr 11,,. on1t-

  ort«.n o. !. v .0, Oörlich. ö.~. H•mo, uit de pt,,z. 7-ll. Pl.."ln()('on«rl. 8.IO. Oie kl•m• Tag«.....,r

 • Instituut voor Radiotechniek

  I Schriftelijke opleiding voor het diploma Radiotechnicus (Ex.am$n N.8.R.) Vraagt i11lichtingen en gratis proe.fles KON. WILH.LAAN 336 VOORBURG

  Worden de plannen verwesenlijkt, dan zal men dus in Amer-ika binnen eenigen t.ijd doctoren hebben, die hun titel door middel van dc,n nutin-omroep hebben verkregen.

  wëlke vier jaar uil duren, in sta11t te slelleu het examen voor het verkrijgen van een academischen gra»rl ,if te leg- gen. De examinandi zullen dan echter moeten kunnen bewijzen, dat zij alle rudio-wllei,e,; hebben gcvolgd,; daartoe wordt a,111 het begin en aan het einde van l'lkc• les een codewoord uitgezon- den. Deze code-woorden zal do student bU het examen moelen kunnen tooncn.

  Het plan bestaat tevens den studen- ten na afloop van een gehecl.-n cursus,

  I.U

  Oe vcrphcht.ing iR gestetd, dat elk stuuou, dat besluit deel tn door verschillende J>rofessorrn behandeld worden, roodat st.m1Pnten. die de colleges van een der professoren moeilijk kunnen volgen. ecu anderen leeraar kunnen kiezen die meer t,.,gl'ij- pehjk voor hen doceert. De .,radio- universiteit" zal alle faculteiten van een normale universiteit moelen omvatten en ongeveer 01> d~r,clfdt, wijze moeten gt\org:llli!

 • Sollicltaües op gezegeld papier vóór 15 MAART a.s. te richten aan het Hoofd van het Bureau l.UCHTVAART, Binnenhof 4. 'sGravenhage

  145

  bij den berichtendienst voor de luchtvaart geplaatst word.en • ._.~,- -·-•-1 -,-•1- .. 0111:.1111111111111, wu1t111u111m11i.111111111111· •111111 ·111111•11m.,,,m11wm1111111111,mm 11111,u

  Op het luchtvaartterrei" Schiphol (Amsterdam) kan een

  LEERLINGRADIOTELEGRAFISTOBSERVATOR

  MINISTERIE VAN WATERSTAAT

  ~lk- dracht geven de stroomlevering uit het gemeentelijk electrlc.!teitsnet geheel of v001• l*.n bP.p:1"1

 • snelheid als die van den zender, zullen de tanden de poolschoenen passeeren op het moment dal geen signanlstroom op- treedt, en er zal dus geen enkele invloed uitgeoefend worden. Wanneer de ,;ch ijf van den ontvanger te snel loopt, dan zullen de tanden van het wiel voor de poolschoenen zijn, wanneer de signaal- stroom door de spoelen gaat zoodat aan- trekking plaats vindt en de snelheid geremd wordt.

  Wanneer dus de synchronisatie-in· richting aangebracht is, dan houdt het

  Fig. 3A.

  nr-----~)~ ..... ,. ,,,.::..., ..

  dat voldoet, voor automatische synchro- nisatie voldoet alleen die van Balrd voor radio-doelelnden. Wann;,e,· t.elevisie-uit· 7R.nclingen geschieden via ren telefoon- kabel, dan zijn er verscheidene metho- den bekend om den motor van den ont- vanger met dezelfde snelheid alë die van den zender Le laten lcopen, maar al deze methoden vragen een aparte kabel voor het contrölcsignaal door te g"ven. Bij radio-uitzendfngen echter laat de overbevolkte aether niet toe twee golf· lengten voor televisie-doeleinden te ge- bruiken. Gelukkig' is c,· echter 0011 op- lossing. Ieder telcvlsicbceld wordt opge- bouwd door een aantal stroom-stooten met een bei;,1:,ldo onderbreking er tus- sehen. Bij de Ba.ird teltovisie-uil.:tending, waarbij een schijf met :10 gaten ge- bruikt wordt. zijn er ook 30 stroom- stoeten voor leder beeld noodlg. en tus- schen iedere stoot ligl een stroomloos moment. De inrichting voor de nutoma- tische synchronisatie i~ daarom de ~en- voud zelve. Binnen een lizcrcn ring zijn twee spoelen opgesteld 180 graden van

  • Plkanr vPrwij(leNI. Hier t.usschen drae.lt een wiel va.n ongehard staut of week· ijzer, dat evenveel tanden heeft als er gaten zijn, in ons geval dus 30. De spoe- leu staan in unde1'1ii1t;e ael'ie eu even- eens met de neonlamp. Fig. 1 toont een dergclijko opatclling. Wannoor cle schijf in den ontvanger loopt met dezelfde

  door W C. FOX

  lezers

  is noodi.akclijk want al deze eigenschap- pen komen de constantheid van het toe· rental ten goede. De motor m2g in geen geval vonken. Wanneer dit wel het ge. val is, dan zullen er strepen en krassen op het beeld verschijnen. In alle geval Is het aan te raden de normale voor· zorgen tegen motorstoring te nemen. twee groote condensatoren over de bor- stels en de middennfta.kking aan aarde leggen. Wanneer men in bepaalde ge- vallen het bovenomschreven type motor niet kan krijgen. kiest dan het beste type wat verkrijgbaar is. Tracht nooit met een mindere of kleinere motor het beoogde doel te bereiken, dit leidt im mer tot teleurstelling. Wanneer de leve- rancier volkomen constant toerental niet kan garandeeren, dan is een der- gelijke motor principiëel onbruikbaar. Wat de synchronisatie-inrichting be· treft er is heden ten dage een principe

  1-47

  Fig. 2.

  veldwikkeling geschakeld is. Wanneer men den weerstand verhoogt, verhoogt men de snelheid van den motor, wordt elft wcc,.,.tanrl VC'rklcîn,1, rla.n nc,mt nok de snelheid af. F'.cn gelagerde motor van stevige constructie met een soliede as

  Fig. 1.

  zijn. De normale wisselstroommotor is niet geschikt. De gelijkstroommotor met geshunte wikkeling zal de meeste vol- doening geven, vooral wanneer een regelbare weerstand in serie met de

  ~".1".Jro :f u,~ 4UTC,..,r.TIÇ '-~~ÇkR\;JNI!:>[-.

  AL heeft men de béste sc:hijf ge- maakt, die mogelijk is, dan nog bestaat de mogelijkheid dat U geen beeld tr zien krijgt. Dit hangt na- melijk voor een groot deel ook o.f van de motor en de synchronisatie: het toerental van den motor ha:ngt ten nauwste samen mel, het gewicht van de schijf. Vandaar dat 1vij or in onze vorige artlkelën op gewezen hebben, dat deze schijf zoo licht mogelijk moet zjjn, dunr- 'anders de anelheld van den motor niet snel en soepel te. regelen zou zljn. Een llchl,; S

 • AMSTERDAM Il I Plantage Middenlaan 62 N.V. T echn. Bureau v.h. NIERSTRASZ

  Vraagt de interessante brochure en lrrlid,tirrgen bij:

  Kent U reeds behalve onze gcliik~truo111lu111pcr1 R 406 Ve.rsterlrn1~sfot·tnr 15 0 409 S1eilileiil 2.4 m .. \./V. P 414 Steilheid 3 m.A.;V.

  de nieuwe Tungsram Wisselstroom, en Dubbelgelijkricbtlamp P 475?

  Barium-lampen

  148

  .. Een Luidspreker

  voor de El lief

  130.- t75.- Gld. Type 11

  B

  Filiaal ORONINOEN: Prol. Rankons1raa1 34 - Telefoon 2456

  N.V. TECHNISCHE HANDEL MIJ. DAMRAK (BEURSGEBOUW) AMSTERDAM TELEFOON 48222

  Alleenverkoop J\urcou voor Hollond en Kolonie., der firma KOLSTER-BRANDES Ltd.. ENOEI.AND

  Ptdcl1t ComOlrttt!lc

  GEEN l.NTf!llll!UD ONTSlE11JINDl: HA.STEN l'JEEIJ Joch "CAECIUA",SCI IE:-IERLAMP '1ET 11\0t.:l:TólH)\ NMIISCHLN 1UIOSPIU:1

 • 149

  BERLIN TEMPé.LHOF c. LORENZ A.G.

  N.V. HANDEL EN INDUSTRIEMAATSCHAPPIJ MEMURA

  KEIZERSGRACHT 243, AMSTERDAM

  DE ALLEENVERTEGENWOORDIGING EN IMPORT HEBBEN OPGEDRAGEN VAN ONZE AFDEELING OMROEP, OMVATTENDE OM ROEPONTVANGTOESTELLEN, LUID SPREKERS EN TOEBEHOOREN

  HIERDOOR DEELEN WIJ ONZE GEACHTE NEDERLANDSCHE CLIENTELE MEDE, DAT WIJ DE

  Afgehaald aan ons bureau bedraagt de prijs f 0.30

  wordt onmidddlijk stopt. ln hel dia- gram Is slechts een spoel en teen mag- nr.tllchoi,n geteekend, In de practijk zijn et echter twee t(:,genovei~l>kaar noodig. Met meer of minder dan twee verkrijgt men gt~11 synchroulseering. Het aantal w,nc:i;ng,m op Il~ spoelen hangt a! van het type neonlamp wut gebruik.t wordt. In dcoranee ui het 1p,nb1LI windingen

  Bestellingen zonder bij- voeginl! van f 0.50 kunnen niet uit,1evoerd worden.

  BANDEN MET INDEX 19:29

  ren geschieden, zie fig. 3a en 3b. Zij kan i::evoed worden via een 'transfurmator in den kring van de neonlamp of via een transformator in den plaatkring van een van de lampen voor de eindlamp in den versterker. Maar in alle gevallen 7.a) deze inrichting voldoen.

  Weest R. W.-lezer, maakt R.W.-lezers

  wiel automntisch den motor op de juiste snelheid, wanneer het toerentàl natuur- lijk overeenkomt met dat van den zen- der, behoudens kleine _aï\\1jkingen. Hel synchronisatie-tandrad wordt op de an- dere zijde van de motoras gemonte.crd en het is buitengewoon belangrijk, dat het soliede geconstrueerd is. Het tand- wiel moet zoo opgesteld zijn dat ,:ij juist vrij loopen. Wn.nneer er dan een signaal 1>assccrt dan zal de magneet groote in- vloed uitoefenen op de tanden. zooveel da, de motor wanneer hij uitgeschakeld

  duizend bedragen op iedere spoel. :\fän kan dit uitprobeer-en tot voldoende kracht voor synchronisatie aanwezig is. Dit hangt weer af van rhet gewicht van de ""hijf en de motordeelen, van- daar dat "'ij zoo op licht ge\\;cbt de aandacht gevestigd hebben. Gcv,oonlijk wordt een groote, vaste condensator over de spoelen gezet teneinde storing te voorkomen.

  Dé aansluiting van de synchronisatie- inrichting kan 01' verschillende manie-

 • 150

  LUIDSPREKER 2088

  A LDUS is het mogelijk, dezen luidspreker cils · onderzetkast voor het Philips Ontvangtoestel 2511 te gebruiken, waarmede het een smaakvol, modern geheel vormt.

  »,

  HILIPS beroemde electro dynamische luidspreker is thans ook verkrijgbaar in

  den hiernaast afgebeelden vorm en vervaardigd van hetzelfde ma teriaal en in dezelfde kleur als het Philips Ontvangtoestel no. 2511.

  p

  < •

  De hierboven ofgebeelde Combinatie, nl. PHILIPS "Meesterzanger" No. 2088 en PHILIPS Ontvangtoestel No. 2511, het uitverkoren toestel in binnen en bui· land, prijs f 525.-

  PR IJS F 195.-

  ,, '·' ,', ,',;, ·,,

  in een geheel nieuwe uitvoering!

  DE MEESTERZANGER

 • Zich spiegelende aan den Franschcn omroer, waar de reclame 011 mln of meer gecbnstingcerd" wijze door hot omroep· programma verwerkt is, verwacht men ook hiervan te Londen op de Savoy Hlll gouden bergen. vcortoopig zijn de plan- nen echter opgeschott, daar dil mu- tuatie in de opperste leiding voorloopig het doorvoeren van dergeliîke prtnei- piëele wijzigingen in den opzet van deze, zonder twijfel het beste georganiseer- den omroep ter wereld. belet.

  over staat. dat het eventueele aankoo pen van dr. bestaande stations eveneens een vrijwel ongelimiteerd bedrag zou cischcn. Bovendien is een groot deel de, zer zenders verouderd en voldoet niet aan de moderne eisehen, 'I'erwijl men dus in Amerika met den eigenlijke re- clame-omroep geen raad weet, tracht men in Engeland een dergelijk paard van Troje bij de British Broadcastlng Corporation binnen te h:a.len. EeH deel der opposanten in de leiding, die steeds hooger elschen aan de uitvoering van de verschillende programma's zijn gaan stellen, willen de meerdere kosten. die daaruit voortvloeien moeten, beat.rijden door den invoering van reclame-kwar- tir.rt.Je~. die tegen een vastgesteld be drag voor iedere gegadigde. wiens artl- kelen niet in strijd met de goede zeden 1.ijn, te huur zijn. Daar de finnntiëele positie van de 0.13.C. ook niet al te hecht i~ en de nieuwe uitbreidingen we· clerom zware finantiëfllfl offers vragen, hooft ook de meer conservatieve directie bier wel oeren na,

  151

  Prijs slechts f 7.50

  gering van afmetingen, even voortreffelijk van kwaliteit als alle .PYE"

  transformatoren

  De groote Amerikaansehe uitgevers- maatschappijen en dagbladconcerns ztcn deze wassende populariteit voor rndio-reclame met leede oogen aan. Ver- aehiltende malen zijn bij de regeering r1ten l~i:io Is, Deze zenders zijn allen In particulier beheer en van zelf sprekend speelt ook hicr,iri de dolln r oen wer groole rol. H~t all,crgrootsto eicel der zenders wordt ge- explolteerd door haudclsfirma's. die met deze zender uitsluttend rectame-doel- cindell heoogen. no voorwnarûen, waar- op eèn zendvergunnlng verft-end wordt, laton toe dnt een aanzienlijk deel van den zcndtild voor louter reclamedoclein- den Ülll!teed mag worden. Daurnaust be· staan nr• verschülende bepalingen, die het mogelijk maken speciale zend~la· uona pe1· uur onder te verhuren uan ver- schillende fobriekcll, die langs deze meer en meer gcbruik~lijken weg trach- l.en hun producten lngang te doen vin- den bi] de geduldige 1 ui~t.ran rs. De sommen.die voor een uw· zendtijd op één der populaire zenders geboden wor- deu. zijn uni;elooflijk. er zijn enkele sta- tiens in hcL westelijk deel van Amerika. die· een huur van $ :.000 vragen. Dat dit echter geen remmende» invloed h,•pfl op de animo der acthcr-adverteerders

  A. A. Posthumus, Baarn Indien ter plaatse niet nrkrijgbaar, wende men zioh tot onsl

  Een Nieuw Model

  RECLAME IN DEN OMROEP

 • Van hel Engelsehc station G600. wan.rover ik een vorig maal schreef, mocht ik in antwoord op mijn raJ)J)ort

  • * *

  Barcelona. F:A R 158 F. Calvera, Corcegu 2HI.

  Barcelona. .ll;AR l5~ 1'J. Sabater, Balmes 12:~.

  Barcelona. EA!t 160 J. M. Borrogo, !!;mpredrada

  7. Santa (,'ruz de la Zarzu. .!,;AR 161 F. C',ayo. Glorieta de Bilbao

  t, Madrid. EAR 162 J. Forcades, Ronanova 35,

  Terreoo, Palma de Mallorca. EAR 16:l P. Arola~. Ru hicfa rl~ h1. Iglc-

  ~ia 10, Figuera.s. F:AR 164 M. Mata, Villanueva ~~spo-

  lon 1, Burgoa. !!;AR lG-5 J. V. Prat. Prat de la Riba

  97. Badalona.

  Oc geregelde luisteraar zal bemerkt hebben, dat vooral den laatsten tijd de Spanjaarden zeer talrijk geworden zijn. Het anntttl Spaanf«>hc amateurs ls dun ook in de afgeloopcn maand weer met ten groot aantal vermeerderd waurvan hieronder de namen en calls volgen. BAR 153 A. Vila, Pasoa C'hil 5, Las

  Palmns, Canary Tsl1111ds . F.AR 154 L,, Bxcltez, Oliver ;lr,, Arenya

  do Mar. EAR rnr, 1. nuit.iu n. Gl,n

 • Het is werkelijk verbluffend to zien. hoc snel de t:.K. C. zich in alles ont- wikkeld. Toen ik nog niet zoo heel lang g"1"'1en mijn laatste K. G.-ontvanger lw,;chr,,ef, welke geheel in alluminium- kast, aan alle eisehen voldeed. meende ik dat hierin vooreerst nu wel geen ver- andering meer zou komen.

  Waal' echter tlt1 g~won,, omroep """ jaar voor noodig hr-of't, dat voltrekt zich "" hel UltraK, G.-gebied in enkele maanden en zou m11,nl

 • lil Juli van dil jaar zal te Antwerpen een internationaal mngres voor korte- golf-zendamateurs worden gehouden. Een 01·gani::{ati(!-eon11niS!-$lC is r~~rl~ benoemd.

  IJ\óTERNATIO~AAl, CONGRES VOOR KORTlsterking. enz. in dezelfde uitvoering te krijgen als de lckwoerstanden. Wann('

 • 6

  ____:;,[ @)

  dragen aan den volgende» keten, ~·ig. 10 g- .. ~rt een schakeling voor de

  binaurale ovcrdraeht (patent Marconi 1027).

  Modulatorco )'11 en )10 worden ge- voed door Q. Twee afzond. microfonen L en R zij11 aan M, resp. M1 verbonden. Door een juist gedimcnalouncerde Iil- ter F, wordt de bovenzijband, door F0 de onderste zijband uitgezeefd. Dez

 • ~~~~~~m 156

  TELEr-OON 52179 AMSTEL 67 AMSTERDM!-C. E. LEHNER'S HANDET~SONDER~EMJNG

  N,1AilrLOOZE VENNOOTSCHAP

  Ceelt U vooral OJJ, of voor Tl

 • DE VJJFT.lGDUIZENDS'.îE .. LillS'J'ERAAR 01' NIEUW· '.ld!:ELANU.

  Reed,,; in het begin van 1929 ver· wachtte men, dat men in den loop van dat jaar de 50.000ste luisteraar op Nieuw-Zeeland zou kunnen boeken. In- derdaad is dit geschied, want op 1 Jan. 1930 bedroeg het aantal luisteraars 50.L".17.

  DE ZE.SD]!)R 'J'E 81.'RAATSBURO SPOEDIG GEREED.

  De zender te Stra.a.tsburg zal in de maand Maart van dit jaar beginnen met proefuitzendingen op een golflengte van 345M.

  l)E NIEU\\'E ZENDER Tl!: LEIP".llG DRAAIT PROEF.

  De nieuwe zender te Leipzig' is sinds enkele dagen zoovcr gereed gekomen, dat men een aanvang heeft kunnen ma- ken met proefuiuendingen.

  RADIO lN DE FRANSOHE TREINEN F.F.N GROOT SUOOES.

  De proefnemingen, die men op het traject Havre-s-Parijs heek gedaan mat radio-ontvangers in exprestreinen, mo- gen buitengewoon geslaagd hcoten. Ter- "';jI de trein zich met een snelheid van 120 K.M. per uur voortbewoog, was de ontvangst van de radlo-programma's 11!L•IP.k~nd. Bovendien hoeft men io con der treinen een kortegolîaender opgo· stcld, waarmee berichten werden ver- zonden voor president Doumergue en voor den eersten minister Tardieu. Na dit groote succes maakt men plannen om op meerdere trajecten de trelnsn met een rodio-ontvnnger uit to rusten.

  G ~ Tl'. Hort.on trekt in O.R. El.'.perimentel'. Dec. 19:?9, een raralltl tusseuen multiplex- te?etonie en televtaïe.

  7 • vice F. Banneitz. Ja.brb. t.d.g. Funk· wesen 1926. Jr. ~uating 'RJ:ldin~nleuws 1927.

  8J Ieder dezer stelaelfl wnrdt ge.ka.rak.terl~ seerd naarmate men een der kara.kterifiUeke grootheden van de enkelv. draaggolf (ampl., reeq, of ph.a&e) in overeenstemming met de ïfuctueereuëe w,uu'tfen van de audJoCreq. sem golf dOét veranderen.

  aantal toe. (dr. Balth. van der Pol, Tijdschr. Ned. Radio-Oenootschap ( Dcc. 1929).

  Nog zij opgemerkt dat door combi· natie van amplitude- en pbase-modulatie één der Ireq, strooken kan worden on- derdrukl.

  v Aan do ontvangstzijde dient men dW5

  over het overeenkomstige aantal filter ketens te beschikken benevens over de kennis der diverse oudergroepen (deel- banden) na de detectie in de jui!'Cl.e mate en op de juiste tijdstippen "tegcnge· stek!" te versterken of te verzwakken.

  Resumeerend valt op te merken dat van de bekende modulatiestelsels, resp. der nmputude-, frequentie- en phasc- modulatie 6), het eerstgenoemde stelsel practiscb in zuiveren vorm of vereenigd met een ander stelsel wordt toegepast. al nemen de theoretici die het freq.- modulatiestelsel verdedigen gestadig in

  157

  toepo88ing van een hulptrilling (af,,..;j- kend van de draagfreq.) na "omkcc· ring" worden uitgeeonden. Elk der- deel· banden wordt zoo gekozen dat iedr,r voor :dch onverstaanbaar is (patent~n Schaf er en lnt. Western El. Co. 1924).

  Later combineerde men deze omkee- ring en onderverdeeling in l.f. groeJ)('n nog met amplitudevervormlngcn. Deze vPrvonningen in dP mate van verster- kingen t.a.v. verschillende groepen kun- nen gedurende het seinen nog worden gewijzigd (Systeem MaUiesJ.

  Bij een multiplex-seintoestel ") voedt men een aantal modulatoren elk van verschillenc'le orc'I" met een gemeen- schappelijken grondgoif en elk met een eigen spreekgolf. Aan de ontvangst.zijde bevindt zich dan een detector van de- zelf dc en geschikte orde als de over- eenkomstige modulator welke daarna volgens de homodyne methode het sein demoduleert.

  Het stelsel wordt dus een harmoni- sche generator met tusschengescha- kelde filters, versterkers en modulato-

  gor een r.wevingstoeetel (achwing audlon l moet worden gebruikt ten einde de ontbrekende dmaggolf weder op te wekken.

  Rij de duplex- on multtplex-modulat il' mwkeii' wij gebruik van de bekende eigenschap dat een overbelaste trlodc zoodanig vervormde wisselstroomen kan opwekken dat naast de grondfreq . .,.;11 groot aantal harmonll!Cben voorkomen.

  Voor de duplex-modulatie volgt in fig. 11 een schakeling volgens het systeem Love joy Dev. Corp. (lfi April J.927) •.

  Ter overdroging van 2 mod. Irequen- ties op één dr:u1.ggolf moeten de beide ,.hnlf golven" van den draaggolf ver- schillend gemoduleerd worden.

  In den antennekring zijn 2 mcd.larn- pen, Ra en Rb, geschakeld zéó dat de eene halfgolf door Ra. de andere half golf door Rb gaat. leder dezer Iampen wordt door een andere mod.freq. geëx- citeerd.

  , '

  4~''

  ren van verschillende orde voor de di- verse kanalen.

  Een slotwoord zij hier nog gewijd aan de ontwikkelingsphasen in dr. geheim- telefonie. ')

  De hiertoe uitgedachte seinmcthoden berusten alle op de ve.rmink.ing van het bericht t.a,v. de l.f. trillingen en den draaggolf. Zoo kan ile g

 • CARlJSO

  !?aruso luidspreker ook voor Q ad•o c~ n tra 1~s

  en eli, ,ad•o loe,.\d D,bb MAGN[tT:;.YSI (f.ti /30· 'I pol,~ ANKEQ5Y5TEEM /40·

  ~t.h.~~

  L,TBftJt;IOJ?iG VA""'I DE KOR'l'J

  zal voeren. De weergave is over hPI gebruikelijke toonbereik gelijkmatig en helder. Lerwijl de zeer lage tonen ~"''() tot hun n'

 • 159

  l f ~ ' .~ - _ _....:,.___ . 'i'

  .,, 1 ··~ ~ ;· ' j ~ ~ 0 0 . 0 0 .......

  Van der Heem & Bloemsma Fabriek: Storteobekerarr. 177, OEN HAAG. Tel. 90602

  D

  1 1 i ' li! i lil ~ !!! li li ~ ~ ~

  1 ~

  1

  I V•llS'l'l\l

 • N.V . ..VRU1'URIJ JOH. l&U-LlllUt. GOUDA

  ''11iillllll!lllllllllllllllllllllllllll1~··

  LIJMT ALLES

  . •• ,11111111111111111111111111111111111111,.

  6(,j'11,,, m«I .i,1 pdrrwf van ,{('n

  1nod'rrn,11 ~ai,nmt1,r t{i1t

  d~ o,ulr çf,';i,1Jf, 1, b,6ouá,11. Rri,ná

  A,lvrrlttttrJ n1',1 off,,n "'" ni1u1ur ilanr," ,, tvltt#tJt, tltd.d.r ooi m

  A. L. W., lJt,èlsttfn.

  H:

  LUkW1.'(lrl:llttnden moeten een waAtde hebt>~n \.'an 2 megohm. A no(h:~·ûurtstt\nd 4 it 5 uu:utl in\\.·end1ge lan1p .... ·cer~ttu1t1 duR 80 A l(l,()(M)() Ol\111. EEin meer N{l)t,t;ûeve l'Jpoeleenneta do.n tJ th~n11 htet't kênt'n'.'11 ~·ij uiel. VulgenR onze 1necnin,ç bcstttal er 41chlt,t· geen tnkele ont# van~er. die de hUilligo gUlengle·1na.tl11

 • Kvlundl/Org, 1153 M. (UO k.H.) KoptlC~d. 10,

  Sp,clc,:r~ lt. 0. A. o,,..rdiJl.111~. Oi·,h~1v.é')'fl: Hêt ••1oiOi'komen en ,bo·

  ·~ en .ltgel.) A~~o cant-..,,bile, MJ1iài.c paG~liq_ue. L. v. BffOii:.,ven. (0.gel)a. Abeitdl,e:l, R. Scbuinann, t,. ÇraèJlc "°'S> Pecilot,ch. c. E!

  Oao.'eiltry (exp.), 479 Al. Cû2.6 k,H,1 12.211. Concert 4oor oet Orau

  .gcr Supf'!' Cinetaa Orki!~t . 121;0. l!allad~o,xxrt. 1.JO. Kerl(dicn~r vanuit .de St.

  ,\\artin's l-'arisi1 Cbur(h liinnirigti. 2..!'J0.-3.2. Oriclcon~rt d~r

  Rèaia~!d Ntv,· \":lflUÎ1 de 8..i,·ufr,rt s:u~,oop.

  ~.:35 Kirtdettnu:tjr 0.35 \\"ftr t.1) r.Ît-l!Wshe-!'. 700. Th• Romance or tll! (2) 7 20 Votp:,orTi, een tf)t~de uit

  l.k. nc{..te1t~€C"t jaten. S.20. \Tïonl en ti.a,1,-ree:ral door

  é,:~i.:: Stel \""l1 Wi11il~d CocC(tril. 8.50 Mr- T. S. 1::111: Ze,•en·

  tiend{' Et.11\\.it:fir. piël.ie (2) y '.M. l1"1:m.11r.:-::1< in tt'ê. 1e-a.i::vmu

  ..\nn~ooo"·ilieio Brusscl. cs;:!O. \1iaa~he le~ 6.50. w ..... berittu. 6.55. Gran>oloor.m11,t.k. ï.50.. ·:,t,sberd11en 8,20. Concert in bt'! COr:1:cr·

  aebr.Jtl\.V ""' Am!lierdt!IU. 'l"t Daarna. nieuwslwr1ch1en.

  ll

  Parij3 !Rad!o·Pillts), 1Tl5 M. (174 kJt.)

  1.0.~ (jymnasntl< ~.:,O. flerhalîng. 8.20- Pcr!l>

  ,,rlln. M~rcel tlri,;101, 1»ano. Jen•r Joly, ,iool,

  S.IS. ,Koer~o tn b,·richh·n 0.2(1. LMdb:tx,rirhtèn. fo.&I. Ko

  Y.45. Ct1>t. F. Kingdt>rn Word; l(ancbtnjlt'lg:>.

  10.oc1. Pian0.{iO. \t'oon.frachf. 7.20. Si•mph eot,oert. 0.00. C001edie. 9.30-L l.20. Ot:dt' 1:>r :n3,h~cne

  dan~nu,áfk.

  • •

  i..ontli,m, ~~i M. (842 ~.tl.) Uavcutry, lM3 M. (1~3 k.H.J

  10.:1~. Mori•:1wifd10~ • I o.r,o. 1'ljdocm en weerb

 • rn.30-11.00. NCRV, Zlekèn· dien~t.

  11.30lt(IO. KRO. Uut:isctie·t· stlg lrnllm1r.

  12.1~111~. Concerl 1(1{0.-Tr;,, 1,15-2.00. 011an1ofoon1nliZ:ief.. 200-öCO. Gtamotóon a.30-5.00. NCRV.' Sollsfon-

  C0)1,:ert. 6.00..:.fi.30. NCRV. 01·:ur,of.!...ul',O'.t Q,1vnolo9n,nutieR. 12.ofitiebenthfen. 12. l;">-ZOO, Atidda·gl'11,11:1.ie&. tîoàr

  h~t AVR.-Ensembl,.'i-2.45. IJitz. 1;0or S\,i1olii,,

  [)r. J. n. S(IHLlunran Stekhoven Jr over: f,J~t (C\•en 1, om, ~1o~let1.

  2.45- 3.00. (irafllofoo11,11\u;.iek. 3.00,---1,()0. f,:laak hot ,em door

  t. ScJ1at1kê-. V,erkozen. ,1.~.(». Or11nl1),fQ6t1nt11'Aek. 5'.30 6.00, Oii1crnn1z.iek l~(}J'

  1t,1· .. Slnginl( l'etto

  Cll 1.l}U O)'kC~t, 2.2ó-3,20. (),-geleo11w.t ~ow

  \V:dl,r S. Vnle. $.3~. Kll1d k.H.) '~.!kl-,--0.i(1. 0Y!!!l1Ó~"i,k. tl2& 7,2(1, Grnn1ofoo'f!n,uiiek. n.~:>lU.45. C)1nmofMilmr.1zie1'. 9.W-IQ.(JO, Nieuw&b.ijrt OQstrn -tMfd11~). •

  D11ar11n· Nleuws- en 1~kc'ijk>: 11/'!l'i t·o>t t 1 .20 Con, meas-

  dale, s1Jp:-.:a.;1; VtQh:t 13roa((h,. '11Îh1 d1n1nor~; Kf.l'hl~r, L>a-?ectafions. veer-

  le~(n~ nft é

 • mLn;i:.~uu. 1&1n "· (too ll:.H,l 1().00. l'ijd~eio AVl\0-·Kloic. t0.00-i(Jl5. M·gonw1J

  7.4-'i. Politi-12.50. Berichten 1.20-1.50. Ouunoloonmu,iek. J.r.o.--'1.50. U:zingen. :l.!i()-4,5(). Coscerl u l..eip-,ig. 4.'il-i.10. l.et1n~n. 7,20. Coo«,rl Orkc:c;t en •·ocale

  s

  1105. The Towswoman's Day. (X). $i.ue Raymond.. E>.cwsioos. fot Vlet Da)~

  11.~11.!i(). (Allee, ].ocilen). B!lfl'.d Tclovfsic.

  12.20. Senate-Concerr door Ad· dósh Fr>~!man, viool; M. Oix01i, piano. Sonat• in G; Sona1t ·i• E.. J\\ozan.

  12..50. Orgék:oncert door C. Jlyllou-Stewart. 1 1.50. GramofoollJ).atenc Wbyrnant. Tite Chinese Peasaut.

  3.10. lntmneno. 3.43. Lnit, Kolon

  ket!: Trnir,inl(. (1. 4,00. lnterm,.,.,o. 4.05. Tooneehitzending voor

  scholen. 4.50. Licht coOttrt door "'10-

  ,,chelfo en run Orkest va:! Tlte M•, fa,r Hote:.

  5.35 Kinderuurt]

  7.4.>- Mr. l)r,;mond MacCattb)·: Sumo MQdern Dramas ard how to appr.clalo ihcm. 1'be Pmb1"m< of Oial~uè.

  8.00. fult oi tll• Fortst. l't'n ,oin~ til ó.,. Hjd van Ricl,•rd ll.

  (lj3, W~•r· en :t1~u,.--.berlld(, SolMe: Heleue Ou.:r- mnnevn. r.so, ltc:l~m~.

  2,21)-.2.:iO. Kisderuurtjé, 0(,nl'lla: 7.~Kel~l

 • VJ(ljDAO Weuen 517 ~\. (681 k.P.)

  ~.Jî(). Qewllllheidspra:,tje. 6,20. Handetscauscric'. 6.50. lialloaru,èlic Jes. 7,15. 1Jjd!e;fl eo. \V~ri'leri'Clr!·. 7.20. Eugên O~égin, lyrj$ Concert dMr d• ~~Pt'ariJs (Radio--), 1725 M. (174 k.B.)

  7 .05. Gymna31ielc. 7 .!-0. Hcrhaliag. 8.20. Berid,(e,, • 9.20. Concert.

  Londw, 35& M. (842 k.H.) Oovent,y, 1553 M. (193 k,H.) 1.!:K> ·10.00. Nièu,,•sbericht,n. m.50 -11.20. I.Jit,endlttg ,.,,,,

  ~cholen. 11.~. (.)rar.,t\l1>onm111,ek 12. IO. Weerbericht. 12.15. Tijdsein van Nau~n en

  n i eu wsber'

 • --

  DEN H.l\AC Verc. d. Stemcns & Halske A.G. TELEFUNKEN

  1

  t

  -

  . - -

 • JAARBEURS UTRECHT KAMER 1050

  LISSEN AGENTSCHAP .Scbiekede 155• • Td. HUJ

  ROTTERDAM

  LJSSEN Ltd. IstEWO.RTH ENGELAND

  P11,s geheel complttt :,,et ln,gtbouv,dtn tranJormator:

  [... N. l,9,; vc:boud S. I v. St.andJ.srdld!nj)tO L. N. 696 2)· I • p,ntodtl•m?•• 0. b