50x de Heilige Geest

of 13 /13

Embed Size (px)

description

Een fragment

Transcript of 50x de Heilige Geest

Page 1: 50x de Heilige Geest

50x de heilige G

eestD

rs. Pieter L. de Jong

9 789023 924470

isbn: 978 90 239 2447 0

www.uitgeverijboekencentrum.nl

nur 707

In veel gesprekken over de heilige Geest komen slechts enkele bijbeltekstenaan de orde. Daardoor ontstaat snel een eenzijdig beeld, met misverstandenen discussie tot gevolg. In dit dagboekje probeert de auteur eenzijdigheid tevermijden door zoveel mogelijk bijbelse stemmen te laten spreken. In vijftigdagen tijd mediteert hij op een originele manier over even zoveel tekstenover de Geest uit het Oude en Nieuwe Testament. Gaandeweg krijgt de lezereen veelzijdig beeld van de heilige Geest, zijn werk en zijn gaven.50x de heilige Geest is een inspirerend dagboek om naar Pinksteren toe te leven,maar ook om na Pinksteren het gewone leven weer mee in te gaan.

Drs. P.L. de Jong is predikant van de hervormde gemeente Rotterdam-Delfshaven.

50 x de heilige Geest is het derde deeltje in een reeks kleine dagboeken. Indeze dagboekjes wordt steeds een bijbelboek of thema besproken, metachtergrondinformatie en uitleg.

50 x De Heilige Geest_plano:70 x Openbaring 26-01-2010 18:41 Pagina 1

Page 2: 50x de Heilige Geest

opmk-50xdeHeiligeGeest 19-01-2010 12:38 Pagina 2

Page 3: 50x de Heilige Geest

Drs. Pieter L. de Jong

50 x de heilige GeestBijbels dagboekje

BOEKENCENTRUM – ZOETERMEER

opmk-50xdeHeiligeGeest 19-01-2010 12:38 Pagina 3

Page 4: 50x de Heilige Geest

Eerder verschenen in deze reeks70 x Openbaring, Jan Kronenberg

40 x Lucas, Jan Kronenberg

Ontwerp omslag Wil ImminkLayout/dtp Gerard de Groot

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap2005

ISBN 978 90 239 2447 0NUR 707

© 2010 Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geauto-matiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toe-stemming van de uitgever.

opmk-50xdeHeiligeGeest 19-01-2010 12:38 Pagina 4

Page 5: 50x de Heilige Geest

Woord vooraf

De Geest was uitHet is nog niet zo heel lang geleden dat men bijna overal in de kerken een zekeremoeite had met alles wat te maken had met Pinksteren en de heilige Geest. Wan-neer het daarover ging, hadden velen snel de neiging om af te haken. ‘Dominee,daar kan ik eigenlijk niets mee. Ik geloof alles wat in de Bijbel staat over Pinksterenen over de uitstorting van de heilige Geest. Maar ik kan er maar heel weinig mee.’Zo was dat in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Natuurlijk waren ertoen ook pinkstergemeenten, en een enkel kerkmens waagde zich ook wel eens indie buurten, maar de Geest? Nee, dat was niet direct ons item.Ons Item was veel meer Jezus, en wat Hij gezegd en gedaan had. Zijn kruis en zijnopstanding, dat was het. Hij was het. En de heilige Geest? ‘Dominee, dat is toch datverhaal met die vlammetjes?’

Is nu Jezus uit?De laatste tijd is dat heel sterk veranderd. Je krijgt soms de indruk dat Jezus onwille-keurig naar achteren geschoven wordt. Sommigen zeggen het ook wel hardop.Tijdens een belijdeniscursus zei bijvoorbeeld iemand: ‘Dominee, ik ben diep gelovig,maar als je hier belijdenis wilt doen, moet je dan ook iets met Jezus hebben? Of kanhet ook zonder Jezus?’ Een en ander heeft ongetwijfeld te maken met het vertrouwd raken met de islam enmet gelovige mensen die Jezus niet als Zoon van God erkennen. Jezus doet nog welmee, maar steeds meer mensen hebben moeite met zijn verzoenend sterven voorons mensen, en dat ook nog ‘éénmaal voor allemaal’. Is alleen God niet genoeg?Heb je Jezus echt daarbij nodig? Het zou kunnen dat veel gelovige mensen Hemeigenlijk al kwijt zijn, Hem nauwelijks meer missen in hun geloofsbeleving.

5

opmk-50xdeHeiligeGeest 19-01-2010 12:38 Pagina 5

Page 6: 50x de Heilige Geest

De Geest is inDat is met de aandacht voor de Geest van God ineens heel anders gegaan. De Geestis helemaal ‘in’ geraakt, als je dat zo zou mogen zeggen. Natuurlijk door de opkomstvan de evangelische beweging, ook in de kerken. We zien het onder andere in detoenemende aandacht voor typische pinksterthema’s zoals de vervulling met deGeest en de gaven van de Geest.Ik zeg niet dat het allemaal onzin is. Maar ik zeg wel dat het heel bijzonder is zoalsde Geest van Pinksteren ineens Jezus als het ware voorbij gestreefd lijkt te zijn. In deopzet van de Alphacursus wordt daarop ingespeeld Op een belangrijk beslissings-moment in de cursus hebben ze een weekend over de heilige Geest. Mooi natuurlijk.Want van de Geest van Christus moeten we het toch allemaal hebben?Absoluut. Maar was het vóór heel deze golf soms al best ingewikkeld om de Geestvan Christus te traceren en te onderscheiden of je Hem persoonlijk ontvangen had,nu lijkt het soms alsof alles wat maar spiritueel voelt van de Geest met hoofdletteris.Hoe kun je dat onderscheiden?

De Geest begint en eindigt bij JezusIn Korinte hebben ze op een bepaald moment Paulus zelf gevraagd een en anderover de vele uitingen van de Geest op een rij te zetten. Wat zegt de Geest? Waaraanherken je de Geest? Een van Paulus’ eerste opmerkingen is dat de Geest altijd zegtdat Jezus de Heer is. Daar begint de apostel zelfs mee. De Geest van God is de Geestvan Jezus Christus. Hij begint bij Jezus en eindigt bij Jezus. Dat geeft oriëntatie, rich-ting en houvast in ons wachten op, verlangen naar, vervuld worden met en naden-ken over de Geest van Pinksteren. De Geest is de Geest van Christus.

50 keer heilige GeestKun je 50 stukjes schrijven die allemaal beginnen met Geest van God? vroeg de uit-gever. Het bleek niet moeilijk. Er zouden nog veel meer stukjes te schrijven zijn.Voorlopig deze selectie van mij: de woorden van Jezus, de komst van de Geest op dePinksterdag in Israël en bij de volken, de vrucht van de Geest en de gaven van deGeest.

6

opmk-50xdeHeiligeGeest 19-01-2010 12:38 Pagina 6

Page 7: 50x de Heilige Geest

De uitgever wil graag met dit boekje helpen de tijd tussen Pasen en Pinksteren - dezogenaamde 50 dagen - geïnspireerd en gezegend door te komen. Maar men kan hetnatuurlijk ook lezen in de zomer of herfst van het leven of op weg naar de veertigda-gentijd.

Ds. Pieter L. de Jong Delfshaven

7

opmk-50xdeHeiligeGeest 19-01-2010 12:38 Pagina 7

Page 8: 50x de Heilige Geest

50 dagen heilige Geest

Dag 1 De Geest is een TroosterDag 2 De Geest is een PleitbezorgerDag 3 De Geest zet Jezus’ werk in krachtDag 4 De Geest is een GidsDag 5 Wachten op de GeestDag 6 Nog geen Geest in henDag 7 De Geest is de eersteDag 8 De Geest zet mensen op hun benenDag 9 De Geest zorgt voor krachtDag 10 De Geest is een BidderDag 11 De Geest is vurigDag 12 De Geest en de volken Dag 13 Voor de Geest doen de engelen een stap terugDag 14 De Geest houdt de psalmen erinDag 15 De Geest schoktDag 16 De Geest is een TrekkerDag 17 De Geest doet stralenDag 18 De Geest gaat gewoonDag 19 De Geest stuurtDag 20 De Geest heeft zijn eigen momentDag 21 De Geest in het huis van een heidenDag 22 Welke draai wil de Geest dat ik maak?Dag 23 De Geest spreekt het woord van de HeerDag 24 De Geest valt op allenDag 25 Gedompeld in de GeestDag 26 Volgelingen zonder de heilige Geest?Dag 27 De Geest herhaalt zich

8

opmk-50xdeHeiligeGeest 19-01-2010 12:38 Pagina 8

Page 9: 50x de Heilige Geest

Dag 28 De Geest van een kind van GodDag 29 Wat de Geest niet isDag 30 Wat de Geest wel doetDag 31 De Geest is een ZuchterDag 32 De Geest steekt ons aanDag 33 De Geest en onze zwakheidDag 34 Laat je leiden door de GeestDag 35 De Geest heeft de handen vol aan onsDag 36 De vrucht van de GeestDag 37 De Geest zelf is het geheimDag 38 De Geest maakt praktischDag 39 De uitingen en gaven van de GeestDag 40 Wat de Geest nooit zal zeggenDag 41 Wat de Geest in elk geval zegtDag 42 De Geest deelt uitDag 43 De Geest gaat het om bloei van allenDag 44 De Geest verricht maatwerkDag 45 De Geest heeft ook gewone gavenDag 46 De Geest geneestDag 47 De Geest is genadeDag 48 De Geest en de gave van profetieDag 49 Spreken met de tong van de GeestDag 50 De Geest zegt Kom!

9

Aangehaalde bijbeltekstenGenesis 1:1-5 dag 7Exodus 34:29-35 dag 17Numeri 11:24-30 dag 18Ezechiël 37:1-3 dag 5Ezechiël 37:4-8 dag 6Ezechiël 37:9-14 dag 8Johannes 14:15-21 dag 1

Johannes 14:22-29 dag 2 Johannes 16:5-11 dag 3Johannes 16:12-16 dag 4Handelingen 1:4-8 dag 9Handelingen 1:12-14 dag 10Handelingen 2:1-4 dag 11Handelingen 2:7-13 dag 12Handelingen 2:14-21 dag 13

opmk-50xdeHeiligeGeest 19-01-2010 12:38 Pagina 9

Page 10: 50x de Heilige Geest

10

Handelingen 2:30-36 dag 14Handelingen 2:37-40 dag 15Handelingen 2:41-47 dag 16Handelingen 8:26-31 dag 19Handelingen 10:1-8 dag 21Handelingen 10:19-23 dag 22Handelingen 10:30-33 dag 23Handelingen 10:44 dag 24Handelingen 10:44-48 dag 20Handelingen 10:48 dag 25Handelingen 19:1-2 dag 26Handelingen 19:3-7 dag 27Romeinen 8:14-15 dag 28Romeinen 8:15 dag 29Romeinen 8:15-17 dag 30Romeinen 8:26 dag 31Romeinen 8:18-23 dag 32Romeinen 8:24-27 dag 33

Romeinen 12:1-8 dag 45Romeinen 12:9-21 dag 381 Korintiërs 12:1 dag 391 Korintiërs 12:3a dag 401 Korintiërs 12:3b dag 411 Korintiërs 12:4-6, 11 dag 421 Korintiërs 12:7 dag 431 Korintiërs 12:8-10 dag 441 Korintiërs 12:8-9 dag 461 Korintiërs 12:28-31 dag 471 Korintiërs 14:1-5 dag 481 Korintiërs 14:6-25 dag 49Galaten 5:13-16 dag 34Galaten 5:17-21 dag 35Galaten 5:22-23 dag 36Galaten 5:24-26 dag 37Openbaring 22:16-21 dag 50

opmk-50xdeHeiligeGeest 19-01-2010 12:38 Pagina 10

Page 11: 50x de Heilige Geest

Dag 1 Johannes 14:15-21

De Geest is een Trooster

‘Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd met je zal zijn: deGeest van de waarheid.’

Jezus neemt afscheid van zijn leerlingen. Ze moeten elkaar nu loslaten. Dat emotio-neert hen zichtbaar. Maar Jezus troost hen met de belofte hen nooit werkelijk alleente laten. ‘Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die welaltijd met je zal zijn.’

Pleitbezorger of Trooster is een heel bijzondere naam van de heilige Geest van God.Van alle namen en beelden die gebruikt worden, zoals adem van God of vuurvlamvan God, kracht van omhoog, wind die aanrukt uit de hoge, schepper, bezieler envernieuwer, vervuller, vind ik de naam Trooster en Pleiter heel speciaal.

Uw naam is Trooster. Gij geleidt, o goddelijk geschenk, ons voorto balsem die ons werd bereid,o bron van vuur, o levend woord.

De Geest van Christus is een Trooster. Hij springt voor je in de bres, neemt het voorje op, troost je diep. Net als Jezus dat zelf deed. De Geest is wel een Ander en gaatook anders te werk. Als iemand vraagt: Waar moet ik aan denken bij heilige Geest?Dat is toch dat feest met die vlammetjes? Jezus zegt: Denk aan een Trooster.

11

opmk-50xdeHeiligeGeest 19-01-2010 12:38 Pagina 11

Page 12: 50x de Heilige Geest

Dag 2 Johannes 14:22-29

De Geest is een Pleitbezorger

‘Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden,jullie alles duidelijk maken.’

Jezus gebruikt het woord Paracleet. Letterlijk betekent dat: iemand die je erbij roeptom je te helpen en te steunen. De NBV vertaalde met pleitbezorger. Een goede advo-caat is inderdaad vaak een grote troost. Iemand die zich er zo bij laat roepen als deGeest, kun je dan ook gerust de Trooster noemen. Al was het alleen maar omdat jein zo’n woord meteen hoort dat de Geest van God niet alleen een kracht is, eenvlam of inspiratie, maar een Persoon.

Van troosters knap je altijd erg op. Sommige mensen zijn heel goed in troosten.Alleen maar door je even aan te kijken, of een paar woorden tegen je zeggen, voelje je al opknappen. Of door hun armen om je heen te slaan als dat nodig is, stellenze je gerust. Moeders zijn daar vaak goed in. Vaders ook wel, maar anders. Vaakgaat het dan ook om andere dingen. Elk mens heeft regelmatig iemand nodig diejou goed aanvoelt, je moed geeft en geruststelt. Troosten heet dat.

De Geest van God is daar heel goed in. Het gaat niet alleen om een troostvol gevoel.Zulk gevoel is soms angstig dun. Zo is de Geest van God niet. De Geest troost ons met Jezus. Met zijn kruis en zijnoverwinning. Vooral met Jezus zelf.

12

opmk-50xdeHeiligeGeest 19-01-2010 12:38 Pagina 12

Page 13: 50x de Heilige Geest

Dag 3 Johannes 16:5-11

De Geest zet Jezus’ werk in kracht

‘Werkelijk, het is voor jullie dat Ik heen ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bijjullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.’

De komst van de heilige Geest betekent volgens Jezus een wereld omvattende grotestap vooruit vergeleken met de feitelijk beperkte actieradius van zijn eigen optre-den. Niet meer gebonden aan Jezus’ aardse bestaanswijze zal het werk van God ineen sterke stroomversnelling komen. Daarvoor maakt Jezus ruimte. Zijn leerlingenmoeten daarover niet in de put zitten: het is ook voor hen persoonlijk beter dat Hijheen gaat tot de Vader en de Geest naar hen zendt.

De Geest zal in de wereld een breed en diepgaand proces op gang brengen vanovertuigen en verhelderen van de situatie. De Geest zal de wereld duidelijk makenen aanklagen dat zij de plank volkomen heeft misgeslagen en nog steeds mis slaatvoorzover zij aan Jezus voorbijgaat. Haar hoofdzonde is ongeloof. De Vader zalJezus voor het front van iedereen een keer recht doen. En de vorst der duisternis alsgeoordeeld ontmaskeren.

Daar is de Geest mee bezig. Helder. Je doet er goed aan als je je nu al laat overtui-gen. De Geest zal ons als gemeente van Christus de weg wijzen door deze wereld enin de volheid van Jezus’ werk binnen leiden.Wij zijn niet alleen gelaten. Ademend in het krachtenveld van de Geest moeten weJezus toegeven: het is toch goed, ook voor ons, dat Hij het werk van God voortzet opde wijze van de Geest.

13

opmk-50xdeHeiligeGeest 19-01-2010 12:38 Pagina 13