30 maart 2014 ochtend dienst

download 30 maart 2014 ochtend dienst

of 76

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  42
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Hij met ons...Hij voor ons

Transcript of 30 maart 2014 ochtend dienst

 • 1. Voorganger: Ds.Wiersma Organist: Mevr. Schaper

2. Lied VDD Gez.175 3. O wij arme zondaars (LvdK 175) t. H. Bonn; v. A. den Besten; m. 14e eeuw 4. O wij arme zondaars (LvdK 175) t. H. Bonn; v. A. den Besten; m. 14e eeuw 5. O wij arme zondaars (LvdK 175) t. H. Bonn; v. A. den Besten; m. 14e eeuw 6. O wij arme zondaars (LvdK 175) t. H. Bonn; v. A. den Besten; m. 14e eeuw 7. Voorganger: Ds.Wiersma Organist: Mevr. Schaper 8. Psalm 1: 1,2 en 3 9. Psalm 1 (LvdK) t. A.C. den Besten, K. Heeroma; m. Straatsburg 1539 / Genve 1551 10. Psalm 1 (LvdK) t. A.C. den Besten, K. Heeroma; m. Straatsburg 1539 / Genve 1551 11. Psalm 1 (LvdK) t. A.C. den Besten, K. Heeroma; m. Straatsburg 1539 / Genve 1551 12. Psalm 1 (LvdK) t. A.C. den Besten, K. Heeroma; m. Straatsburg 1539 / Genve 1551 13. Psalm 1 (LvdK) t. A.C. den Besten, K. Heeroma; m. Straatsburg 1539 / Genve 1551 14. Psalm 1 (LvdK) t. A.C. den Besten, K. Heeroma; m. Straatsburg 1539 / Genve 1551 15. Stil gebed Votum en groet 16. Gez. 255 vers 1 en 3 Ere zij aan God de Vader 17. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart 18. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart 19. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart 20. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart 21. Gebed 22. Elb 5 Wie is God, behalve onze Heer 23. Wie is God behalve onze Heer (EL 5) t. & m. L. Deshazo 24. Wie is God behalve onze Heer (EL 5) t. & m. L. Deshazo 25. Woord van bevrijding en verwachting Hebr.9 :13-15 NBG 26. 13 Want als (reeds) het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, 27. ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? 15 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. 28. Hebr. 24-28 NBG 29. 24 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; 25 ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met 30. ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, 26 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij nmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. 27 En zoals het de mensen beschikt is, nmaal te sterven en daarna 31. het oordeel, 28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich nmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten. 32. Gebed 33. Samen op weg naar Pasen 34. Samen op weg naar Pasen, samen op weg, de toekomst tegemoet. Samen op weg naar Pasen, samen op weg, en weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen, geweldig dat dat kan en dat dat mag. Samen op weg naar Pasen, en delen in Gods liefde elke dag. 35. Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem. Stilstaan bij hosanna tot de woorden: Kruisig Hem. Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en het verraad. Maar weten dat het leven dankzij Hem weer verdergaat. 36. Samen op weg naar Pasen, samen op weg, de toekomst tegemoet. Samen op weg naar Pasen, samen op weg, en weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen, geweldig dat dat kan en dat dat mag. Samen op weg naar Pasen, en delen in Gods liefde elke dag. 37. Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan. Stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag staan. Stilstaan bij Zijn leven dat Hij voor de mensen gaf. En het stilstaan bij de vrouwen bij het openstaande graf. 38. Samen op weg naar Pasen, samen op weg, de toekomst tegemoet. Samen op weg naar Pasen, samen op weg, en weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen, geweldig dat dat kan en dat dat mag. Samen op weg naar Pasen, en delen in Gods liefde elke dag. 39. Samen mogen lezen van de weg die Hij moest gaan. Hoe Hij door zijn liefde zelfs de dood wist te verslaan. Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft. Het wonder van het Paasfeest, dat ons weer een toekomst geeft 40. Samen op weg naar Pasen, samen op weg, de toekomst tegemoet. Samen op weg naar Pasen, samen op weg, en weten het komt goed. Samen op weg naar Pasen, geweldig dat dat kan en dat dat mag. Samen op weg naar Pasen, en delen in Gods liefde elke dag. 41. Wij gaan, tot straks! 42. Gen.3: 1-9 NBG 43. 1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 44. 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult 45. ogen geopend, en zij bemerkten, zijn, kennende goed en kwaad. 6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. 7 Toen werden hun beider 46. dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten. 8 Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof. 9 En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? 47. Gez. 177: 1 en 2 leer mij o Heer uw leiden recht betrachten 48. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (LvdK 177) t. C.F. Gellert; v. J. Wit; m. J. Crger 49. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (LvdK 177) t. C.F. Gellert; v. J. Wit; m. J. Crger 50. Math.4: 1-11 NBG 51. 1 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. 2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger. 3 En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. 52. 4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. 5 Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, 53. 6 en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. 54. 7 Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. 8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. 55. 10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. 11 Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem. 56. Gez. 177 6 en 7 57. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (LvdK 177) t. C.F. Gellert; v. J. Wit; m. J. Crger 58. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (LvdK 177) t. C.F. Gellert; v. J. Wit; m. J. Crger 59. Preek Hij met ons..Hij voor ons 60. Gez. 182 1,4 en 6 Jezus leven van ons leven 61. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer 62. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer 63. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer 64. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer 65. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer 66. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer 67. Danken en Bidden (Stil gebed en gezamenlijk onze Vader) 68. Collecte 1e Diaconie 2e eigen Gemeente 69. Joh. De Heer 150 1,2 en 3 Welk een vriend is onze Jezus 70. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer 71. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer 72. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer 73. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer 74. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer 75. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer 76. Zegen 3x Amen