3 - REGOTHERMregotherm.com/pdf/081_pdfsam_1cenik_2006.pdf · h " # #% # @ l =? lg = f ... , 3 # ...

70
Druhy plynu 7.1 VitodensĂ200 F F Pøísluơenství pro VitodensĂ200 ćĂpøípojka ćĂpøísluơenství ćĂzásobníkový ćĂohøívaè vody 7.2 VitodensĂ300 F F Pøísluơenství pro VitodensĂ300 ćĂpøípojka ćĂpøísluơenství ćĂzásobníkový ćĂohøívaè vody 7.3 Vitodens 333 7.4 Vitodens 343 7.5 Systém spalin pro Vitodens Varianty regulace Funkce regulace Pro konstantní teplotu kotlové vody F Pro plynule klesající teplotu kotlové vody F F S regulací teploty zásobníku F F F S regulací smìơovaèe pro jeden topný okruh F *1 F *1 S regulací smìơovaèe pro dva topné okruhy F *1 Se spínacími hodinami s denním a týdenním programem F F S displejem s podporou nekódovaným textem F F S diagnostickým systémem F F F Se separátními spínacími èasy pro ohøev pitné vody F F S ovládáním obìhového èerpadla na pitnou vodu F *1 F Se separátními spínacími èasy pro obìhové èerpadlo pitné vody F *1 F S komunikací se solární regulací Vitosolic F F F S indikací solárních teplot a provozních stavù F F F *1 S regulací pro nabíjecí zásobníkový systém F S kaskádovou regulací F Schopnost komunikace pøes LON-BUS F *1 F *1 *1 Event. s pøísluơenstvím. *2 Jednou pro zaøízení s více kotli, jen VitodensĂ300 s 49 resp. 66ĂkW. 5811Ă960 CZ Kondenzaèní plynový kotel nástìnný 4,2 aƾ 264 kW 7

Transcript of 3 - REGOTHERMregotherm.com/pdf/081_pdfsam_1cenik_2006.pdf · h " # #% # @ l =? lg = f ... , 3 # ...

����� �����

��� �� ������� � �

�������� �� ��� �� ��������� ���������� ���������� ��������������� ���!����" ���#

��� �� ������� � �

�������� �� ��� �� ������$�� ���������� ���������� ��������������� ���!����" ���#

��$ �� ��� ���

��% �� ��� ���

��& ������ ����� ��� �� �����

������ ��������

������ ��������

��� ���������� ������� ������� �� � �

��� ������� �����!��� ������� ������� �� � � �

� �������� ������� "#��$���� � � �

� �������� ��%&���'� ��� !� �� ����( ����� �'�

�'�

� �������� ��%&���'� ��� �� ����� ������ �'�

�� �������� �� ��� � ����� � �( ����� ��������� � �

� ����!�� � �� ����� ���) ����(� ��*��� � �

� ��������(� �������� � � �

�� �����#���� �������� '��� ��� ��+�� ���� �� � � �

� ���# #��� �$%������ '���� �� �� ����� �� � �'�

�� �����#���� �������� '��� ��� �$%���� '���� �� ���� �� � �'�

� ��������� �� ���#��� �������� ������ � � �

� � ���� ���#����� ������ � �����"���� ����, � � �'�

� �������� ��� ��$�!��� "#��$�����( ������ �

� ����# ���� �������� �

��������� ��������� �+�� -./012� �'�

�'�

�������� �� ����������������� �� �������� ���� ��� �� ��� ���������!! "# ��� $$��%�

&(���)*� +,

3�� ��"�'�� ������( �����

�#��%��(

%-� �. �*% �/

4

&(���)*� +,

54

��������

0�� 1��� ��������"�� ��#���� �� ��(-( �. �*-���/

�� �������

6���71�8

/#��%��( ��� ��"�'�� ������( �����

� 2��������2 ���3���2 !�����2 � ��3! ��4 �3���

��� ������ ������� � ��������� �� ���3! 2�� ��� �

� �� �5������ �6������ ������

/� "���� � "������%�( ����

�+������( �����"�� ���� ����� ��$��

�+������( �����"�� ���� �+����&�(�� "#��$�����(��

��+���', �� � 9��$��

: ���;��'�� '���� �(��$��< =>0��?@ 1.�����

� 0��2����� � ��7 �#.� �8 �. ��)�9�

� ��!����� ���3!� :��6;<����� � ��3! ��4 �������4 �3���8

="���� � � ���!� .��� ��� ��

� >������ ���3��� !���� � ��3! ��4 �3����

� ?���� # �������� ���7�� ���2���# ��� ������� �����5�3�4

���"�# @A���� ���1�B�

� �� � ����3! ���� � �� ��3!��� ����� ���� �� �� ������1��

�������

� 0���� ��� ���� ��� ���� ���# ��� ��� �� �� � ������ ����

� ��5���� ����2� � �"��2��

� C��� ��2�������� ��������"�� �� ��8 �#���� ��2D�� ���;

����# ���4 ���# ���# �� �5�����42 ������42 ��21���

������� ���� ���� � ���� �� �� �� ����� ���� � ��� "������

������

4A9

&(���)&� E� +,FFF%G���*

��������

�5�������

H�������"�� ��#���� �� ��- (-( �. �*-���/��� ������ ������� ���� ��������� �� ���3! 2�� ��� �

������

�� �������

� "#��$A ��B���C�� ������07�9��

D�"��� !��������� ��������� �(����

E��A ��A���

�� �������

� "#��$A ��B���C�� ������07�9�� �+ ������% ����� �� �

?F?�0�����7 ?F?�0��G��7E��A ��A���

�� �������

H�������"�� ��#���� �� ���� ���� ��� ��������� �� �� I2�� �.�� ��2J3�� ��2��� � ��2� ��2�� ��#����2 ��!� �2K � ���� ������������ ����������4!� �!����"� ���#

� � �������� ��������9��

��� �����" � ���������� ��������

� � #����(� ���# #��� �������9��

H����26�I

� � �#��%��(� "#��$A ��+���'��

������07�9�� � ����2 ?�����,/L�MN*�@@�@��FJ

/L�M���G���4�FJ

O��� "�3C

� � �� ������(� "#��$A ��+���'��

������07�9�� � ����2 9������,/L�MN*$@��@K�FJ

/L�M���G�����FJ

O��� "�3C

� � �� ������(� "#��$A ��+���'��

������07�9�� � ����2 9@�����,/L�MN*%@@�@?�FJ

/L�M��$G�����FJ

O��� "�3C

� � �� �� ��������(� "#��$A ��+���'��

������07�9�� � ����2 �������,��� ������� �� �!��� �� �4 ���# �� ��2� �������2 �#� 42�2

/L�MN*&G���G�FJ

/L�M��%4��99�FJ

O��� "�3C

� � �������� �����������

��� ��������% +�"��( �����"

� � #����(� ���# #��� ����������

��� � � �#��%��(� "#��$A ��+���'��

������07�9�� � ����2 ?�����,/L�MN**@?�4?�FJ

/L�M��&GG�@��FJ

O��� "�3C

��� � � �� ������(� "#��$A ��+���'��

������07�9�� � ����2 9������,/L�MN*�@4�??�FJ

/L�M��*G@�G��FJ

O��� "�3C

���

� � �� ������(� "#��$A ��+���'��

������07�9�� � ����2 9@�����,/L�MN*(@?�?9�FJ

/L�M���GG�@G�FJ

O��� "�3C

��� � � �� �� ��������(� "#��$A ��+���'��

������07�9�� � ����2 �������,��� ������� �� �!��� �� �4 ���# �� ��2� �������2 �#� 42�2

/L�MN*)G4�G9�FJ

/L�M��(4@��G�FJ

O��� "�3C

�&�� ������� � ��'� ��� � ����( ���)� ���*�+ ����+, ��� ��'��� �-�

���#��� ������ �����

��� ������ " �����(�� ��&�� E��A ��A���

��������3� �� �I�K� �� ����� �������� �� � 2�� �.�� P����;N���3�� � ��1!���2 "�������2 #���P���� ������� �6������ �����#� ���"���"� ���3!� ������ �� ��1��3�2 ���.��2 � ������4��2� ���������3�3! ����� ��������4!� 24��� I�&��� �JK� �� �����3���� I��5��3� ���� ��3! ������JK

����������� �������@� H������IF %-��2� ���3!#������4� � ������� �6������ ������ I�&��� �JK'�

��������3� �� �I�K� �� ����� �������� �� � 2�� �.�� P����;N���3�� � ��1!���2 "�������2 #���P���� ������� �6������ �����#� ���"���"� ���3!� ������ �� ��1��3�2 ���.��2 � ������4��2� ���������3�3! ����� ��������4!� 24��� I�&��� �JK� �� �����3���� I��5��3� ���� ��3! ������JK

PH��*�(�G�?4�FJ

O��� "�3C

��������3� �� �I�K� �� ����� �������� �� � 2�� �.�� P����;N���3�� � ��1!���2 "�������2 #���P���� ������� �6������ �����#� ���"���"� ���3!� ������ �� ��1��3�2 ���.��2 � ������4��2� ���������3�3! ����� ��������4!� 24��� I�&��� �JK� �� �����3���� I��5��3� ���� ��3! ������JK

����������� �������@� H������IF *-��2� ���3!#������4� � ������� �6������ ������ I%���� �JK'�

��������3� �� �I�K� �� ����� �������� �� � 2�� �.�� P����;N���3�� � ��1!���2 "�������2 #���P���� ������� �6������ �����#� ���"���"� ���3!� ������ �� ��1��3�2 ���.��2 � ������4��2� ���������3�3! ����� ��������4!� 24��� I�&��� �JK� �� �����3���� I��5��3� ���� ��3! ������JK

PH��*�)@?�KG�FJ

O��� "�3C

��. � /��� �0����� �/��12 � ��� �� � �����)��+� �/���� 3����� 4 ������� ����� ��� ������/ ���� �� �����

���������� 5��2 ���� ��� � �����/�� � ��)�2 ��� ������ ��*�+ � �6�� ��6��7�

4A9

&(���)&�

��������

�5�������

H�2�������� ��������"�� ��#���� �� ��- (-( �. �*-���/��� ������ ������� ���� ��������� �� ���3! 2�� ��� �

������

�� ������� D�"��� !��������� ��������� �(������ �������

�+ ������% ����� �� �

@�L����= ?F?�0��GF���7

?�LG���= ?F��0���F4��7 E��A ��A���

�� �������

H�2�������� ��������"�� ��#���� �� ���� ���� ��� ��������� �� �� I2�� �.����2J3�� ��2��� � ��2� ��2� � ��#��;��2 ��!� �2K

� � �������� ��������9��

��� �����" � ���������� ��������

� � #����(� ���# #��� �������9��

H����26�I

/L�M��)G�����FJ

O��� "�3C

���

� � �������� �����������

��� ��������% +�"��( �����"

� � #����(� ���# #��� ����������

/L�M���GG����FJ

O��� "�3C

�&�� ������� � ��'� ��� � ����( ���)� ���*�+ ����+, ��� ��'��� �-�

����������

5��2 ���� ��� � �����/�� � ��)�2 ��� ������ ��*�+ � �6�� ��6��7�

4A9

&(���)&�

��������

H�������"�� ��#���� �� ����� ������ ������� ���� ��������� �� ���3! 2�� ��� �

������

6���� "�+�"��� ������ �������� ����� ����� D�"��"� ��������� �(����

�# ��1�� 2�� ��� � � �7

E��A ��A���

6���� "�+�"��� ������ �������� ����� �����

�+ ������% ����� �� �

E��A ��A���

6���� "�+�"��� ������ �������� ����� �����

@�L����=

?�LG���=

?F?�0���F��

?F?09?F�

?F?�0��GF�

?F?0��F4 E��A ��A���

��������9��

��� �����"

� ���������� ��������

��� �����" +�"��( �� ��������� �������� ������ ���� �� � �������I!������� ��2�� � KI����� Q�Q�K

M���� �����N

/����!� ��-��;��*-���/!G2$

"���� %$-��;�&(-��ACG2$

/L�M�%$�G�4?�FJ

/L�M���@@����FJ

O��� "�3C

��������������

��� ��������% +�"��(

�����"

P 2�.��� � ��������� ��� ���� ���! �� �21�;��"�2��� ����( ����� ����%&���'�� �� � �� ���O���# �� � ������2��� �� 2�� �.������ � ������ �� ��

M���� �����N

/����!� ��-��;��*-���/!G2$

"���� %$-��;�&(-��ACG2$

/L�M�%*@���?�FJ

/L�M��%G��G��FJ

O��� "�3C

6����A P �!�

�%!&� ��"�%�� �4�����������

$(�%(�(&�

22

N������� &� �5

�+���!�� � �� � �����L�+��� � �" ���� (�G��& ∅�22

H� �� �� ��������� �� �������� �������4 �� ��2�� ��#��?�

H� �� �� ������� ��� �������# � �3!�����# ��� ��2�� ��#� ����� Q0�%$��

�#������8

� 2�������� ���3��� !���� � ��3! ��4 �3���� ��5��3� ��� ������ � ���� �� �� ���� � ���� ������� ��2�1 ������ ������

� ��� ��1�4 �����"��� �� ��2� �# � �6������ ������ I����� �JK� "������� � ���42 ���! I�� �7��4K� � ����2� � �����# ����������2� � ���2.� 42 ���������� ���������3� ��� ���3 �� ��

����������

8 ����/6� ��� � ���������!! � � ��� ���1������ ����/6��

��,���� ��� �� ����2�9��:9�

�&��������� �� ������� � �+��� ���7 ���2 � ���/����

�/�1�����*� �+����)�� ���2 ��� �� ����2�9��:9�

�;���+��* 2�7� �� ���������!! ��� �� ����2�9�<:��

�&�� ������� � ��'� ��� � ����( ���)� ���*�+ ����+, ���

��'��� �-�

4A9

&(���)&�

������

6���� "�+�"��� ������ �������� ����� ����� D�"��"� ��������� �(�����# ��1�� 2�� ��� �6���� "�+�"��� ������ �������� ����� �����

�+ ������% ����� �� �@�L����= ?F?�0��GF���7?�LG���= ?F�0���F4��7 E��A ��A���

��������9��

��� �����"

� ���������� ��������

��� �����" +�"��( �� ��������� �������� ������ ���� �� � �������I!������� ��2�� � KI����� Q�Q�K

M���� �����N

/����!� ��-��;��*-���/!G2$

"���� %$-��;�&(-��ACG2$

/L�M%��G@��K�FJ

O��� "�3C

���

�����������

��� ��������% +�"��(

�����"

P 2�.��� � ��������� ��� ���� ���! �� �21�;��"�2��� ����( ����� ����%&���'�� �� � �� ���O���# �� � ������2��� �� 2�� �.�� ���� � ������ �� ��

M���� �����N

/����!� ��-��;��*-���/!G2$

"���� %$-��;�&(-��ACG2$

/L�M%�%4��@K�FJ

O��� "�3C

6����A P �!�

�%!&� ��"�%�� �4�����������

$(�%(�(&�

22

N������� &% �5

�+���!�� � �� � �����L�+��� � �" ���� (�G��& ∅�22

H� �� �� ��������� �� �������� �������4 �� ��2�� ��#��?�

H� �� �� ������� ��� �������# � �3!�����# ��� ��2�� ��#� ����� Q0�%$��

�#������8

� 2�������� ���3��� !���� � ��3! ��4 �3���� �� �5������ �!��� �� �4 ���#� ��5��3� ��� ������ � ���� �� �� ���� � ���� ������� ��2�1 ������ ������

� ��� ��1�4 �����"��� �� ��2� �# � �6������ ������ I����� �JK� "������� � ���42 ���! I�� �7��4K� � ����2� � �����# ����������2� � ���2.� 42 ���������� ���������3� ��� ���3 �� ��

����������

8 ����/6� ��� � ���������!! � � ��� ���1������ ����/6��

��,���� ��� �� ����2�9��:9�

�&��������� �� ������� ��� �� ����2�9��:9�

�;���+��* 2�7� ��� � ���������!! ��� �� ����2�9�<:���

�&�� ������� � ��'� ��� � ����( ���)� ���*�+ ����+, ���

��'��� �-�

4A9

&(���)&�

��������

H�2�������� ��������"�� ��#���� �� ����� ������ ������� ���� ��������� �� ���3! 2�� ��� �

��������

�������� ��

�����

�+����&�������+����&������

E��A ��A���

6���( �����

�� �����# �� � �� ��%&���'�� I� ������ �� ��������*KH�2��� �� ���� ��"�� 3���� ��� ������ ���� ����2 ���!�2 ���21���"�2 � ����2 ���!�2 ��� �21���"�- � 2�� �.� ��� �� ������������������3� �� �8� ������4!� ��21��� ���� ��� ���1���� �#� 42 ���4!� ���! �� �21���"�2

� ��1!��4!� "������� ��� ���� ���! �� �21���"�2� $;3�� �4!� �21���"� � 2� ���2 �21���"�� ���� �����# �21���"�- �3!����� ��2����3� � ��5��3� �� � ����3���� ���� HA;LRP

� "���� ��� ��� ���� #� ��� 1 �� ��!��� ��� 1���3! ��S�����

���� ���� ��� �� 2�.�4 ��.� !�� �� ������� � ��5��3� �� � ����3���� � � ����#Q�� ���,���� ��� ����#Q �� �������0��� 2�.�4 �� ������� � �� �����(� �����������2 �!����"�2 ���# �� �3���;/�����

��� ���42 �#.� � ��.�� � ��������3� ��� ��� ����� ���� ���! �� �21���"�2 I��� ��5�� � �(K

��))�&�&�K����FJ

O��� "�3C

D�����'�� �����

� !#�����3�42 �#������� ����3! ���!J��)%�()%9�@��FJ

O��� "�3C

1�"��'������ ���������

� ��� �2����� 2�6�2���� ���� # �����!��4!� �# ��1��� � ���������3�2 �� ���2 � �4�3� �-��2

��)%�()*��4��FJ

O��� "�3C

3��� �������

3��� �������

��� ��#���� ��������"�� �� �� I����� ���1K � � ����� 2�� 1��2�����������2 �!����"�2 ���# � ��2��������2 ��������"��2 ��#����2 �� ��2

��)��*��9����FJ

O��� "�3C

�+����&�������+����&������

E��A ��A���

/������"�'�� "�+�"���

� �� ������"��2 5����� �2��&��***��@��FJ

O��� "�3C

/������"�'�� ������#�

I��T��-$��5K)&�%�*��9��@�FJ

O��� "�3C

�� � �#+� � I��� ��3!�# �� �� �����2��� �� �����- �� ����� � �� ���� D# �����2���K��� =��.� � ������������D� � ������2 ������2 �� �����2 ��� =��.� � �����������I�������#- ������.��� � ���.�#K

)&$�����9�@@�FJ

O��� "�3CL

�����

8 ����� �� �%+��� ��"�'���� ���� �

�� 21���� ������"��!� ���� �1.��2 21��3�2 ���� ����2�(���(($

�?�FJ

O��� "�3CL

�����

����������� ������ ��� �����( �(�%��� ����� ���)��&$9�4��FJ

O��� "�3CL

�����

�=2���� ���/ �*+21�� � >��� ��:?������ ��� ��'��� �-�

4A9

&(���)&�

��������

�������� ������2�������4!� ��������"��!� ��#���4!� �� ��

����#���� ��������"�� �� �� $�" ����������4!� �!����"� ���#

������

��������� ��������������� ������

E��A ��A���

�� � �� ��� �����

�����;����

��

� E���#Q�� ���,���

� ���7���3�2� ����#- ��2� ��2� � ��#����2��!� �2 <��

��

� ��� ���$�����( ��� ��"�'�� ������( �����

��

� ��� 2�� �. �� �2� � ,������)�����FJ

O��� "�3C

��

� ��� 2�� �. ��� �2� � ,������)��4?�FJ

O��� "�3C

��

� ��� ��� ��"�'�� ������( �����

��

� ��� 2�� �. �� �2� � ,������$��K@�FJ

O��� "�3C

��

� ��� 2�� �. ��� �2� � ,�����$%��@��FJ

O��� "�3C

������%

��!���# ������ �� R�/�4��GG�G� IN0��&K@��� �� ���1������7�� ��������)����

2���7�� ��� �A

� 2�2������� ����� �� ��� �� ������J ���)������K9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

�� � � ������ �#�����

�� ����� ������� �� ��D���2��()���%

G@�FJ

O��� "�3C

4A9

&(���)&�

��������

�������� �� �� ��������"��2 ��#���42 �� ��� ��� 1���2 ������ �!����"�2 �� �3���;/���� I(���� �JK� �3���- �� �������#��� =����������

������

��������� ��������������� ������

E��A ��A���

� �� ��� I��������"�� ��#���� �� ��K ����������;����

� E���#Q�� ���,������2�� �. �� �2� �� ���7���3�2� ����#- ��2� ��2� � ��#����2��!� �2 <��

,������$��K@�FJ

O��� "�3C

� /#��%��( ������07�9��

,���������� �!����" ���# � �3���-�� �2�� �����2 +������ �3 I #��+/UK����2 �������� (���� �J- � ��� ���2 �!����2

,����$&&9?�4��FJ

O��� "�3C

� �+��!����� �� � ��� "#��$�����( ��+���' �� �

"��%&��( �� ��%�%���2�� �. �� �2� �I2�� �� ���������� K����������� �!����" ���# ����� ��$� ����������� �� �����

���(�$%%��GG�FJ

O��� "�3C

������%

8�� � ���#!��# �"�� ���� ��

� ���=��.����� 2�� � �����4 !��"����4 ����#

��*&���(@�@@�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

��!���# ������ �� R�/�4��GG�G� IN0��&K

� 2�2������� ����� �� ��� �� ������J ���)������K9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

�� � � ������ �#�����

�� ����� ������� �� ��D���2��()���%

G@�FJ

O��� "�3C

4A9

&(���)&�

��������

�������� �� �� ��������"��2 ��#���42 �� ��� ���� �����2 ������ �!����"�2 �� �3���;/���� I��� � �&���� �JK

� �3���- �� �������#��� =����������

������

��������� ��������������� ������

E��A ��A���

� �� ��� I��������"�� ��#���� �� ��K ����������;����

� E���#Q�� ���,���

� ���7���3�2� ����#- ��2� ��2� � ��#����2��!� �2 <��

� ��� 2�� �. �� �2� � ,������$��K@�FJ

O��� "�3C

� ��� 2�� �. ��� �2� � ,�����$%��@��FJ

O��� "�3C

� �� ������( ������07�9��

,���������� �!����" ���# � �3���-�� �2�� �����2 +������ �3 I #��+RUK� ��� ���2 �!����2

� � ����2 �������� ������ �J ,����$&*94�4G�FJ

O��� "�3C

� ����2 �������� �&���� �J ,����$&�9K��4�FJ

O��� "�3C

� 3��� ���!������� �����$�

� ����21��2 ��� �� �3���;/���� I #��+RUK

� ����2 �������� ������ �J ���)��$���K9�FJ

O��� "�3C

� ����2 �������� �&���� �J ���)��$����9�FJ

O��� "�3C

� �+��!����� �� � ��� �� ������( "#��$�����(

��+���' �� � �� ���!������ �����$��

2�� �. �� �2� � � ��� �2� � I2�� �� ���������� K

���(�$%����?�FJ

O��� "�3C

������%

8�� � ���#!��# �"�� ���� ��

� ���=��.����� 2�� � �����4 !��"����4 ����#

��*&���(@�@@�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

6�����%�

��� 2�� �. �� ������ �!S���V� �� �3���;/�����(�)�&�)

�9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

��!���# ������ �� R�/�4��GG�G� IN0��&K

� 2�2������� ����� �� ��� �� ������J ��(���)���K9�FJ

O��� "�3C

D� ��'�� ����� IN0��&K ��(���%(9��9�FJ

O��� "�3C

�� � � ������ �#�����

�� ����� ������� �� ��D���2��()���%

G@�FJ

O��� "�3C

4A9

&(���)&�

��������

�������� �� �� ��������"��2 ��#���42 �� ��� ����� ��� �����2 ������ �!����"�2 �� �3���;/���� I�*�- ��� ���� $����� �J- ���4 ����#K� �3���- �� �������#��� =����������

�������

��������� ��������������� ������

E��A ��A���

�� �� ��� I��������"�� ��#���� �� ��K �����

�����;����

� E���#Q�� ���,���

� ���7���3�2� ����#- ��2� ��2� � ��#����2��!� �2 <��

� ��� 2�� �. �� �2� � ,������$��K@�FJ

O��� "�3C

� ��� 2�� �. ��� �2� � ,�����$%��@��FJ

O��� "�3C

� � �� ��������( ������07�9��

,���������� �!����" ���# � �3���-�� �2�� �����2 +������ �3 I #��+�MK� ��� ���2 �!����2

� ����2 �*���� �J ,����$&(���49�FJ

O��� "�3C

� ����2 ������ �J ,����$&)�9�@@�FJ

O��� "�3C

� ����2 $����� �J ,����$*�����4�FJ

O��� "�3C

��$��

S�( "#��$�����( ��+���' �� � �����3����I��5����K

� �+��!����� �� � ��� �� �� ��������( ������'�

I2�� �� ���������� -�� �3��� ����� ���� ������ ����� �� �����K

� ���� ��4 ��������� ���(�$%)��G��FJ

O��� "�3C

� �����4 ��������� ���(�$%(��G��FJ

O��� "�3C

������%

8�� � ���#!��# �"�� ���� ��

� ���=��.����� 2�� � �����4 !��"����4 ����#

��*&���(@�@@�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

6�����%�

��� 2�� �. �� ������ �!S���V� �� �3���;/�����(�)�&�)

�9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

��!���# ������ �� R�/�4��GG�G�

� 2�2������� ����� �� ��� �� ������J� N0��&- �� ����2 �������� ������ �J ���)����

��K9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

� N0���- ��� ����2 �������� $����� �J ��(��**���K9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

�� � � ������ �#�����

�� ����� ������� �� ��D���2��()���%

G@�FJ

O��� "�3C

���� ������1� � �� ������ �/�1�����7 �+����)� ���2�

4A9

&(���)&�

��������

�������� �� �� ��������"��2 ��#���42 �� ��� ����� 2�� 1��2 ������ �!����"�2 �� �3���;/�$�� I�*� ���� ������ �J- ���4 ����#K

� ����"��� �&������� ����

�������

��������� ��������������� ������

E��A ��A���

�� �� ��� I��������"�� ��#���� �� ��K �����

�����;����

� E���#Q�� ���,���

� ���7���3�2� ����#- ��2� ��2� � ��#����2��!� �2 <��

� ��� 2�� �. �� �2� � ,������$��K@�FJ

O��� "�3C

� ��� 2�� �. ��� �2� � ,�����$%��@��FJ

O��� "�3C

� � �� �����%�( ������07����

����������� �!����" ���# � ��3! ��4 �3���I #��Q�MK� ����21��2- � ��1��2 �!����2

� ����2 �*���� �J ,����$*��@�G?�FJ

O��� "�3C

� ����2 ������ �J ,����$*$������FJ

O��� "�3C

��$��

S�( "#��$�����( ��+���' �� � �����3����I��5����K

� �+��!����� �� � ��� �� �� ��������( ������'�

I2�� �� ���������� -�� �3��� ����� ���� ������ ����� �� �����K

� ���� ��4 ��������� ���(�$%)��G��FJ

O��� "�3C

� �����4 ��������� ���(�$%(��G��FJ

O��� "�3C

������%

��!���# ������ �� R�/�4��GG�G� IN0��&K

� 2�2������� ����� �� ��� �� ������J ���)������K9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

�� � � ������ �#�����

�� ����� ������� �� ��D���2��()���%

G@�FJ

O��� "�3C

���� ������1� � �� ������ �/�1�����7 �+����)� ���2�

4A9

&(���)&�

��������

�������� �� �� ��������"��2 ��#���42 �� ��� ����� ��� �����2 ������ �!����"�2 �� �3���;/���� I$����� �J- ���4 ����#K� �3���- �� �������#��� =����������F ��� ���#��� "�+�"���

�������

��������� ��������������� ������

E��A ��A���

�� �� ��� I��������"�� ��#���� �� ��K �����

�����;����

� E���#Q�� ���,���

� ���7���3�2� ����#- ��2� ��2� � ��#����2��!� �2 <��

� ��� 2�� �. �� �2� � ,������$��K@�FJ

O��� "�3C

� ��� 2�� �. ��� �2� � ,�����$%��@��FJ

O��� "�3C

� � �� �����%�( ������07�9��

����������� �!����" ���# �� � ����(�

���#���F

� �3���- �� �2�� �����2 +������ �3 I #��+�LK����2 �������� $����� �J- ��� ������� ��������

,����$*��9�G@�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

� �+��!����� �� � ��� �� �� ��������( ������

I2�� �� ���������� -�� �3��� ����� ���� ������ ����� �� �����K

� ���� ��4 ��������� ���(�$%)��G��FJ

O��� "�3C

� �����4 ��������� ���(�$%(��G��FJ

O��� "�3C

������%

8�� � ���#!��# �"�� ���� ��

� ���=��.����� 2�� � �����4 !��"����4 ����#

��*&���(@�@@�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

6�����%�

��� 2�� �. �� ������ �!S���V� �� �3���;/����I����# ��� ���� ����K

�(�)�&�)�9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

��!���# ������ �� R�/�4��GG�G� IN0���K

� 2�2������� ����� �� ��� �� ������J ��(��**���K9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

�� � � ������ �#�����

�� ����� ������� �� ��D���2��()���%

G@�FJ

O��� "�3C

4A9

&(���)&�

�������� �

0�� 1��� ��������"�� ��#���� �� ��%-� �. **-���/

���� �������� � ��3� �� �� �. �*%��/

�� �������

6���71�8 � 71�1

/#��%��( ��� ��"�'�� ������( �����

� 2��������2 ��#����2 !�����2 A� ��W;3�2��3

��� ������ ������� � ��������� �� ���3! 2�� ��� �

/� "���� � "������%�( ����

�+������( �����"�� ���� ����� ��$��

�+������( �����"�� ���� �+����&�(�� "#��$�����(�� ��+���',T

�� � 9��$��

: ���;��'�� '���� �(��$��< =>0��?@ 1.����?

� 0��2����� � ��7 �#.� �8 �. ��)�9�

� ����� =����� ����5�� ���# �#.����� ��!������ � � �����JE

�������� 2�2�� ���� �����4 �� 1.� ���# ����42 2��;��"��2 �����!�

� <�5��3� �� � ����3- �����4 ����� ���� # 2�� ��� � �������� ��2�1- � �� �5������2 ���5��� �3��2 �#� 42�2 ����!����2 O� ����� ��� �������� ��"� �"- �3!���4 ��2;������ �� �#� 42�2 �� ��� ��P ��������� ��5��3� �� � ����3�$$$ ��� ����!��� �2���;�� �3! ������3! �����J �. �*%��/ I��������� ��������K�

� ,��� 1 ������ 2�� �.- =��.�� � ������ ���# 2�������2�#� 42 � ����42 ���������3�2 ���� ���

� X� �� 2�� �- ��� �.� �� � ����3! ���� ���� ���� ����� ���� ����� ������1�� �������

� Q6 �42�1 ����4 �2��� ������������������ ������!�� ��2� J�����5�3�4 ���"�# @A���� ���1�B�

� 0���� ��� ���� ���� ���# ��� ��� �� �� � ������ ���� ���5���� ����2� � �"��2� � "������ ���4!� ���! ����1. � ��5���� ����2� � �"��2��

� M �2� �3�� ��������� ���� �3� ����Y��3� ����� �����="����� � �#���� �����!����� �

������

4A�

&(���)&�E� +,FFF%G���*

�������� �

�5�������

H�������"�� ��#���� �� ��- %-� �. $&-���/-��� ������ ������� ���� ��������� �� ���3! 2�� ��� �

������

�� �������

�� "#��$A ��+���'�� ������07�9��

D�"��"� !���������

��������� �(���� H�7I�� �������

�� "#��$A ��+���'�� ������07�9���+ ������% ����� �� �

�� �������

�� "#��$A ��+���'�� ������07�9��

@�L����=

?�LG���=

�F��0�9�F�

�F?�0�99F�

�F?�0�9KF�

�F��0�94F�

GFG�0��GF�

GF��0���F4

?F4�0��@F�

?F��0���F� E��A ��A���

�� �������

H�������"�� ��#���� �� �� �� ���� ������������ �� �� I2�� �.�� ��2J3����2��� � ��2� ��2� � ��#����2��!� �2K � ���� ��� �������������������4!� �!����"� ���#

� �������� ��������9��

��� �����" � ���������� ��������

� #����(� ���# #��� �������9��

H����26�I

� � �#��%��(� "#��$A ��+���'��

������07�9�� � ����2 ?�����,/L$L�)(?9����FJ

/L$L�))?��G��FJ

/L$L���?@�K��FJ

/L$L���K��?��FJ

O��� "�3C

� � �� ������(� "#��$A ��+���'��

������07�9�� � ����2 9������,/L$L���4K�K@�FJ

/L$L��$?��@9�FJ

/L$L��%?��?@�FJ

/L$L��&?K�49�FJ

O��� "�3C

� � �� ������(� "#��$A ��+���'��

������07�9�� � ����2 9@�����,/L$L��*?9��4�FJ

/L$L���?��G��FJ

/L$L��(?@�KG�FJ

/L$L��)K��?G�FJ

O��� "�3C

� � �� �� ��������(� "#��$A ��+���'��

������07�9�� � ����2 �������,��� ������� �� �!��� �� �4 ���#�� ��2 � �������2 �#� 42�2

/L$L���K9����FJ

/L$L���K��?G�FJ

/L$L���KG�9K�FJ

/L$L��$9�9��K�FJ

O��� "�3C

� �������� �����������

��� ��������% +�"��( �����"

� #����(� ���# #��� ����������

��� � � �#��%��(� "#��$A ��+���'��

������07�9�� � ����2 ?�����,/L$L��%?��??�FJ

/L$L��&??����FJ

/L$L��*?K�4?�FJ

/L$L���K��G��FJ

O��� "�3C

��� � � �� ������(� "#��$A ��+���'��

������07�9�� � ����2 9������,/L$L��(?��4K�FJ

/L$L��)?4��G�FJ

/L$L���??�4��FJ

/L$L���K��@K�FJ

O��� "�3C

���

� � �� ������(� "#��$A ��+���'��

������07�9�� � ����2 9@�����,/L$L���?��K��FJ

/L$L��$??�@9�FJ

/L$L��%?K�?��FJ

/L$L��&K��49�FJ

O��� "�3C

��� � � �� �� ��������(� "#��$A ��+���'��

������07�9�� � ����2 �������,��� ������� �� �!��� �� �4 ���#�� ��2 � �������2 �#� 42�2

/L$L��*K@�94�FJ

/L$L���K?�4��FJ

/L$L��(9����4�FJ

/L$L��)9���K��FJ

O��� "�3C

���#��� ������ �����

��� ������ " �����(�� ��&�� E��A ��A���

��������3� �� �I�K� �� ����� �������� �� � 2�� �.�� V����3� � ���3� P����;N���3�� � ��1!���2 "�������2 #���P���� ������� �6������ �����#� ���"���"� ���3!� ������ �� ��1��3�2 ���.��2 � ������4��2� ���������3�3! ����� ��������4!� 24��� I�&��� �JK� ��5��3� �� �����3���� I��5��3� ���� ��3! ������JK

����������� ������9�� H�������F�IF %-*�2� ������"�����3!# � ������� �6������ ������ I�&��� �JK'�

��������3� �� �I�K� �� ����� �������� �� � 2�� �.�� V����3� � ���3� P����;N���3�� � ��1!���2 "�������2 #���P���� ������� �6������ �����#� ���"���"� ���3!� ������ �� ��1��3�2 ���.��2 � ������4��2� ���������3�3! ����� ��������4!� 24��� I�&��� �JK� ��5��3� �� �����3���� I��5��3� ���� ��3! ������JK

PH���($@G�4G�FJ

O��� "�3C

��������3� �� �I�K� �� ����� �������� �� � 2�� �.�� V����3� � ���3� P����;N���3�� � ��1!���2 "�������2 #���P���� ������� �6������ �����#� ���"���"� ���3!� ������ �� ��1��3�2 ���.��2 � ������4��2� ���������3�3! ����� ��������4!� 24��� I�&��� �JK� ��5��3� �� �����3���� I��5��3� ���� ��3! ������JK

9��������� ��������� H�������IF $�2� ������"�����3!# � ������� �6������ ������ I%���� �JK'�

��������3� �� �I�K� �� ����� �������� �� � 2�� �.�� V����3� � ���3� P����;N���3�� � ��1!���2 "�������2 #���P���� ������� �6������ �����#� ���"���"� ���3!� ������ �� ��1��3�2 ���.��2 � ������4��2� ���������3�3! ����� ��������4!� 24��� I�&��� �JK� ��5��3� �� �����3���� I��5��3� ���� ��3! ������JK

PH���(%4K�9��FJ

O��� "�3C

��. � /��� �0����� �/��12 � ��� �� � �����)��+� �/���� 3����� 4 ������� ����� ��� ������/ ���� �� �����

���������� 5��2 ���� ��� � �����/�� � ��)�2 ��� ������ ��*�+ � �6�� ��6��7�

4A�

&(���)&�

�������� �

�5�������

H�2�������� ��������"�� ��#���� �� ��- *-* �. �*-���/-��� ������ ������� ���� ��������� �� ���3! 2�� ��� �

������

�� ������� D�"��"� !��������� ��������� �(����

H�7I

�� �������

�+ ������% ����� �� �

@�L����= GFG�0��GF���7

?�LG���= GF��0���F4��7 E��A ��A���

�� �������

H�2�������� ��������"�� ��#���� �� ���� ���� ��� ��������� �� �� I2�� �.�� ��2J3�� ��2��� � ��2� ��2�� ��#����2 ��!� �2K

� �������� ��������9��

��� �����" � ���������� ��������

� #����(� ���# #��� �������9��

H����26�I

/L$M��&GK�GG�FJ

O��� "�3C

���

� �������� �����������

��� ��������% +�"��( �����"

� #����(� ���# #��� ����������

/L$M��*4���4�FJ

O��� "�3C

����������

5��2 ���� ��� � �����/�� � ��)�2 ��� ������ ��*�+ � �6�� ��6��7�

4A�

&(���)&�

�������� �

H�������"�� ��#���� �� ����� ������ ������� ���� ��������� �� ���3! 2�� ��� �

������

6���� "�+�"���

H"�+�"��� � !� ��� ������I

������ ��������

��������9��

��� �����" � ���������� ��������

��� �����" +�"��( �� �� ������� �������� �� ���� ���� !������� ��2�� � I����� �#!���# � =����� ����5�� � Q�Q�K��������9�� I #��RZMKO��� "��������%)[3C ���@�FJUE��A ��A���

�������9�� I #��RZNKO��� "�����)��&)[3C ��??�FJ UE��A ��A�9�

���

�����������

��� ��������% +�"��( �����"

P 2�.��� � ��������� ���4!� ���! �� �21���"�2��� ����( ����� �� ��%&���'�� �� ���� ���� ��"&+����� �� ����� ��2��� �� 2�� �.�� ��� � ������ �� ��

H� �� �� ������$�� � ������2� �$�� �) �/ �� �������� �����1.�1 �������4 �� ��2�� ��#��?� ���� ���� � ��23� ��#���4 �����# ���� ���� ����� ���� ���� �� �������1�� ��#� �� ������� �� ��#���4 ��2� ���

� �* � $&��/ �� �������� �������4 �� ��2�� ��#��?� P��� ��� ���� ��� �� ������ �� �������1�� ��#� �� �#.������� %) � **��/ �� �������� �������4 �� ��2�� ��#��? ���� �������1�� ��#��

����������!! �� �������� ���� ��� � ��� ������9��:$�

�#������8

� A�������� �����21���3� !���� � ��� ��� ���2� <�5��3� ��� ������ � ���� �� �� ���� � ���� ������� ��2�1 ������ ������

� ��� ��1�4 �����"��� �� ��2� �#� \������� ���4!� ���! I� ��5���� ����2� � �"��2�K � $;3�� �� ��� �� I�� ��������� ����������4!� �!����"� ���#K��� �� ������$�� �� $&��/H� �� �� ������$�� � ������2 �� %)��/ ��� �� �������� ��� "������� ���4!� ���!�\������� ���4!� ���! I� ��5���� ����2� � �"��2�K � ������ ���� �������� �� ��� ���� �"�� 2�� �. I2�� � �����4!� ���� 4�K ���� �� � ���# � ���#�

� �� ����� $�� �� $& �/ � �� � ����3�2 ��� 2��� �S���� ���3�����V�� V��������

� ,�������� �6������ ������ I�� �� �J �$ � �) �/ �� �JK� P ����2� � �����# ����������2� � ���������� ���������3� ��� ���3 �� ��

����������

&�� ����/6 ��� � ���������!! �*����� �� �<��% �� ����

� �������� ����/6�� ��,��� ��1� ����/6�� �/�� ��� ��

����2�9��:�"�

;+��� ���7 ���2 ��� �� ���������!! �*����� "# � $$��%

��� ��1�+�� �� )���� � �� �+��� �/�1���� �����7 �� ����2

���12�

�&��������� �� ������� � �+��� ���7 ���2 ��� ��

���������!! �*����� �� �<��% ��� �� ����2�9��:�"�

�&��������� �� ������� ��� � ���������!! �*����� "#

� $$��% ��� ������9��:���

�;���+��* 2�7� ��� � ���������!! ��� �� ����2�9�<:��

�&�� ������� � ��'� ��� � ����( ���)� ���*�+ ����+, ���

��'��� �-�

4A�

&(���)&�

�������� �

H�������"�� ��#���� �� ����� ������ ������� ���� ��������� �� ���3! 2�� ��� �

������

����� ����� D�"��"� !��������� ��������� �(���� H�7I �+ ���#�%�� ��������� � ������#�� ����� �� ������ �����

@�L����=

?�LG���=

�F��0�9�F�V9

�F?�0�99F�

�F?�0�9KF�

�F��0�94F�

GFG�0��GF�

GF��0���F4

?F4�0��@F�

?F��0���F�

9�F��0��KF�

99F��0���FG

9GFG�0�GGF�

9@F��0�G�F9 E��A ��A���

M���� �����N

/����!� ��-��;��*-���/!G2$

"���� %$-��;�&(-��ACG2$

/L$L���G@�@4�FJ

/L$L���GK�GK�FJ

/L$L��$49����FJ

/L$L��%4G�??�FJ

/L$M��%?��@��FJ

/L$M��&K��?��FJ

O��� "�3C

M���� �����N

/����!� ��-��;��*-���/!G2$

"���� %$-��;�&(-��ACG2$

/L$L��)4��?4�FJ

/L$L���4��KK�FJ

/L$L���4G�@��FJ

/L$L���?��9?�FJ

/L$M��(?4�?��FJ

/L$M��)KG�9��FJ

O��� "�3C

6����A P �!�

�%!&� ��"�%�� �4�����������

$*�%&�(&�

$*�%&�(&�

$(�%(�(&�

$(�%(�(&�

&&�*��)��

&&�*��)��

22

N������� %( %( &� &� )� )� �5

�+���!�� � �� �

�����L�+��� � �" ����

*�G��� *�G��� (�G��& (�G��& ���G�&� ���G�&� ∅�22

���$��% �� �+���� ���7 ���2

H� �� �� ������� ��� �������# � �3!�����# ��� ������ �� ��2�� ��#� ����� ���2# Q0�%$��

4A�

&(���)&�

�������� �

H�������"�� ��#���� �� ��,������� � ��3� �� �� ��� ������ ������� �� ���3! 2�� ��� �

�����

6���� "�+�"���

H"�+�"��� � ���� ����I

������ ��������

��������������

���

������� �� ������� � �������� ��������9�� �

����# ���� �������� ����������� H����E7�I

>�������% +�"��� ����# ��� "���!��� �Q � ����,��� �������

� �� ������(� �����"�� � �������� �Q ������(�� �����,

�� ��%&���'��

� �� �����3�2� !�����2� � �����2 � ������2 ���5��2�2� � ���1���1 ��� ��� ����2� "�����2� �� �����#- ����2�3!���� ���� ���2�- ��.�������2� !���� �2� ���� # � ����2� ���5��2#

� � ��5��3� � "����2 ���� # ��������� � 2�.��� � ��2����3� � ��5��3� �� � ����3���� ���� ��1���3�3E012� I��2����"�� 2��� ������# �� ������ ���� ]K

� � 2�.��� � ��2����3� � ��5��3� �� � ����3��&� � ���!����2�� �3�2�$�� ���� ��1���3� -./012� I��2����"�� 2��� ^O0�� 2�� ������� ���� ]K

� � �� �5������2 ���5��� �3��2 �#� 42�2 � ����2� D��3�2�

��������������

���

������� �� ������� � �������� ��������9�� �

����# ���� �������� ����������� H����E7�I

>�������% +�"��� ����# ��� "���!��� �Q � ����,��� �������

� �� ������(� �����"�� � �������� �Q ������(�� �����,

�� ��%&���'��

� �� �����3�2� !�����2� � �����2 � ������2 ���5��2�2� � ���1���1 ��� ��� ����2� "�����2� �� �����#- ����2�3!���� ���� ���2�- ��.�������2� !���� �2� ���� # � ����2� ���5��2#

� � ��5��3� � "����2 ���� # ��������� � 2�.��� � ��2����3� � ��5��3� �� � ����3���� ���� ��1���3�3E012� I��2����"�� 2��� ������# �� ������ ���� ]K

� � 2�.��� � ��2����3� � ��5��3� �� � ����3��&� � ���!����2�� �3�2�$�� ���� ��1���3� -./012� I��2����"�� 2��� ^O0�� 2�� ������� ���� ]K

� � �� �5������2 ���5��� �3��2 �#� 42�2 � ����2� D��3�2�

��������������

���

������� �� ������� � �������� ��������9�� �

����# ���� �������� ����������� H����E7�I

>�������% +�"��� ����# ��� "���!��� �Q � ����,��� �������

� �� ������(� �����"�� � �������� �Q ������(�� �����,

�� ��%&���'��

� �� �����3�2� !�����2� � �����2 � ������2 ���5��2�2� � ���1���1 ��� ��� ����2� "�����2� �� �����#- ����2�3!���� ���� ���2�- ��.�������2� !���� �2� ���� # � ����2� ���5��2#

� � ��5��3� � "����2 ���� # ��������� � 2�.��� � ��2����3� � ��5��3� �� � ����3���� ���� ��1���3�3E012� I��2����"�� 2��� ������# �� ������ ���� ]K

� � 2�.��� � ��2����3� � ��5��3� �� � ����3��&� � ���!����2�� �3�2�$�� ���� ��1���3� -./012� I��2����"�� 2��� ^O0�� 2�� ������� ���� ]K

� � �� �5������2 ���5��� �3��2 �#� 42�2 � ����2� D��3�2�

H� �� �� ������$�� �� �������� �������4 �� ��2�� ��#��?�

����������!! �� �������� ������ ��� �� ��� ������9��:"�

�8��/���* ����( ���) ��� ����� 9��:�� @���/���7 �������2A�

�#������8

� �� ������$�� ����� ����� �� � ���1����;%�� P�������� ������� I�������� ��K ��������3� �� �8� ����� �# ��� � ��1 �42 �!� �������� ���3���# � �� ���2 ��������

� H�������� ��5��3� �� � ����3�$$$

���������� �� ��������� ��������

B� ��'� ��� ���*�+ ����+, � �(����)�� �� �� 1(�����

C;B:D.E ������ ��'� ��� ���*�+ ����+, �����������!<!�

���������� � ���������� �������

;���� � �� ������F��� ������(��7 ��������2 � ���

@&&A�G���� ��'����9�<� ;���+��* 2�7� �� �+�/ ��

@���+�������H�9�����!"A�

8�������)�� ��� � �*����� �� <!��% � ��� �� � �2+ /��2

� ���*�+ ���� � ����� @I����A ���� ���� � �������7

� �(����7 ���� �( ������� �� ����� �����+�� ? �

JEB �B �99< �� ����7 ������� �� �* �,��� ���� �<!K��� �� � �%

L����� ��L�1�M�� ����7�N ���� �K����

�� ���1� �1/� ��2�, ������*�+ � JEB �B �99<�

4A�

&(���)&�

�������� �

H�������"�� ��#���� �� ��,������� � ��3� �� �� ��� ������ ������� �� ���3! 2�� ��� �

������

����� �����L���+��� � D�"��"� !��������� ��������� �(���� H�7I ������������

�����L"�+�"��� � ���� ���� �+ ������#�� ������� �� � @�L����=����� �����L���+��� �

9�F��0��KL

9�F��0�K?���

9GFG�0�5GGL

9GFG�0�9�����

9�F��0�5�KL

9�F��0�9�4���

9GFG�0�5GGL

9GFG�0�9K?���

9�F��0�5�KL

9�F��0�9KG���

9GFG�0�5GGL

9GFG�0��G���� E��A ��A���

M���� �����N /L$M�(�9G��9?�FJ

/L$M�($94��9K�FJ

_ _ _ _ O��� "�3C

�������# ����# �

���������3� ������� ∅���&2�6� �4��� �� ��� 9���

��&��($$9���9�FJ

_ _ _ _ O��� "�3C

E��A ��A���

���������3� ������� ∅��&�2�6� �4��� �� ��� ����

,�����(�9G����FJ

_ _ _ _ O��� "�3C

E��A ��A���

M���� �����N _ _ /L$M�(%��9��@�FJ

/L$M�(&�@��@��FJ

_ _ O��� "�3C

�������# ����# �

���������3� ������� ∅��&�2�6� �4��� �� ��� ����

_ _ ,�����(����@4�FJ

_ _ O��� "�3C

E��A ��A���

M���� �����N _ _ _ _ /L$M�(*����4��FJ

/L$M�(�����4��FJ

O��� "�3C

�������# ����# �

���������3� ������� ∅��&�2�6� �4��� �� ��� 9@��

_ _ _ _ ��&��($&�?����FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

���������3� ������� ∅��&�G���2�6� �4��� �� ��� ����

_ _ _ _ ,�����(��9����FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

6����A P �!�

D�"��"� !��������� ��������� �(����

��� �# ��1�� 2�� ��� � � ���� 1 ���4���# (�G*���+��2�� � �� �� ���������� � ��3� �� ��

���;�%%-*���;�F�()

�&�;�*�-��&�;�����

���;�%%-*���;���$%

�&�;�*�-��&�;���(�

���;�%%-*���;����(

�&�;�*�-��&�;���%�

�/

2��"���%��W

A�6� �4��� �� ��� �� ��"� � �� ���������3�!� ��� ��3� �� �� � =� � �3! #�

H� �� �� ������� ��� �������# � �3!�����# ��� ������ �� ��2�� ��#� ����� ���2# Q0�%$��

4A�

&(���)&�

������

6���� "�+�"��� ������ ��������

��������9��

��� �����" � ���������� ��������

��� �����" +�"��( �� �� ������� �������� �� ���� ���� !������� ��2�� � I����� �#!���# � =����� ����5�� � Q�Q�K��������9�� I #��RZMKO��� "��������%)[3C ���@�FJUE��A ��A���

�������9�� I #��RZNKO��� "�����)��&)[3C ��??�FJUE��A ��A�9�

���

�����������

��� ��������% +�"��( �����"

P 2�.��� � ��������� ���4!� ���! �� �21���"�2���� ����( ����� �� ��%&���'�� �� ���� ���� ��"&+����� �� � ���� ��2��� �� 2�� �.�� ��� � ������ �� ��

H� �� �� ������$�� �� �������� �������4 �� ��2�� ��#��? ���� �������1�� ��#�� P��� ��� ���� ��� �� ������ �� �������1�� ��#� ���#.������

�#������8

� A�������� �����21���3� !���� � ��� ��� ���2� :� �5������ �!��� �� �4 ���# I��2D�� �� �������K� <�5��3� ��� ������ � ���� �� �� ���� � ���� ������� ��2�1 ������ ������

� ��� ��1�4 �����"��� �� ��2� �#� \������� ���4!� ���! I� ��5���� ����2� � �"��2�K � $;3�� ��2 �S�����3�2 ��� ���2

� P ����2� � �����# ����������2� � ���������� ���������3� ��� ���3 �� ��

����������

&�� ����/6 ��� � ���������!! �*����� �� �<��% �� ����

� �������� ����/6�� ��,��� ��1� ����/6�� �/�� ��� ��

����2�9��:�"�

�&��������� �� ������� ��� �� ����2�9��:�"�

�;���+��* 2�7� ��� � ���������!! ��� �� ����2�9�<:��

�&�� ������� � ��'� ��� � ����( ���)� ���*�+ ����+, ���

��'��� �-�

4A�

&(���)&�

�������� �

H�2�������� ��������"�� ��#���� �� ����� ������ ������� ���� ��������� �� ���3! 2�� ��� �

������

����� ����� D�"��"� !��������� ��������� �(���� H�7I �+ ���#�%�� ��������� � ��+��� ���� �� ������ �����

6������ ����� �� �

@�L����=

?�LG���=

GFG�0��GF�

GF��0���F4 E��A ��A���

M���� �����N

/����!� ��-��;��*-���/!G2$

"���� %$-��;�&(-��ACG2$

/L$M%��??�GG�FJ

O��� "�3C

M���� �����N

/����!� ��-��;��*-���/!G2$

"���� %$-��;�&(-��ACG2$

/L$M%�%K��KG�FJ

O��� "�3C

6����A P �!�

�%!&� ��"�%�� �4�����������

$(�%(�(&�

22

N������� && �5

�+���!�� � �� �

�����L�+��� � �" ����

(�G��& ∅�22

H� �� �� ������� ��� �������# � �3!�����# ��� ������ �� ��2�� ��#� � �������1�� ��#� ����� ���2# Q0�%$��

4A�

&(���)&�

�������� �

H�2�������� ��������"�� ��#���� �� ����� ������ ������� ���� ��������� �� ���3! 2�� ��� �

�������� �

�������� ��

�������

�+����&������

E��A ��A���

�+����&������

E��A ��A���

6���( �����

�� �����# �� � �� ��%&���'�� I� ������ �� ��������*KH�2��� �� ���� ��"�� 3���� ��� ������ ���� ����2 ���!�2 ���21���"�2 � ����2 ���!�2 ��� �21���"�- � 2�� �.� ��� �� ������$�����������3� �� �8� ������4!� ��21��� ���� ��� ���1���� �#� 42 ���4!� ���! �� �21���"�2

� ��1!��4!� "������� ��� ���� ���! �� �21���"�2� $;3�� �4!� �21���"� � 2� ���2 �21���"�� ���� �����# �21���"�- �3!����� ��2����3� � ��5��3� �� � ����3���� ���� HA;LRP

� "���� ��� ��� ���� #� ��� 1 �� ��!��� ��� 1���3! ��S�����

���� ���� ��� �� 2�.�4 ��.� !�� �� ������� � ��5��3� �� � ����3���� � � ����#Q�� ���,���� ��� ����#Q �� �������0��� 2�.�4 �� ������� � �� �����(� �����������2 �!����"�2 ���# �� �3���;/�����

��� ���42 �#.� � ��.�� � ��������3� ��� ��� ����� ���� ���! �� �21���"�2 I��� ��5�� � �(K

��))�&�&�K����FJ

O��� "�3C

D�����'�� �����

� !#�����3�42 �#������� ����3! ���!J��)%�()%9�@��FJ

O��� "�3C

1�"��'������ ���������

� ��� �2����� 2�6�2���� ���� # �����!��4!� �# ��1��� � ���������3�2 �� ���2 � �4�3� �-��2

��)%�()*��4��FJ

O��� "�3C

3���� ������� D�"��"� !��������� ��������� �(���� H�7I3���� �������

�F��0�9KF� GFG�0��@F� 9�F��0�GG E��A ��A���

3��� �������

��� ��������"�� ��#���� �� �� I����� ���1K � � ����� ��� �����2 �����������2 �!����"�2 ���# � ��2�������� ��������"�� ��#���� �� ��

��)��&))9����FJ

��)��*��9����FJ

_ O��� "�3C

�+����&������ D�"��"� !��������� ��������� �(���� H�7I�+����&������

�F��0��@ 9�F��0�GG K?�0��G� E��A ��A���

/������"�'�� "�+�"���

� �� ������"��2 5����� �2��&��***��@��FJ

)&$&��%���KG�FJ

_ O��� "�3C

/������"�'�� ������#�

I��T��-$��5K)&�%�*��9��@�FJ

_ O��� "�3C

/������"�'�� "�+�"���

I��� ���� �������� � ��3� �� ��K_ _ ���*��%�

?����FJ

O��� "�3C

/������"�'�� ������#�

(��5_ _ )&������

9����FJ

O��� "�3C

�� � �#+� � I��� ��3!�# �� �� �����2��� �� �����- �� ����� � �� ����K��� =��.� � ������������D� � ������2 ������2 �� �����2 ��� =��.� � �����������I�������#- ������.��� � ���.�#K

)&$�����9�@@�FJ

O��� "�3CL

�����

8 ����� �� �%+��� ��"�'���� ���� �

�� 21���� ������"��!� ���� �1.��2 21��3�2 ���� ����2�(���(($

�?�FJ

O��� "�3CL

�����

����������� ������ ��� �����( �(�%��� ����� ���)��&$9�4��FJ

O��� "�3CL

�����

4A�

&(���)&�

�������� �

�������� �� �� �J � ������2 %) � **��/

�������

�+����&������ ����� �� �������

�K � GG��7

D�"��"� !��������� ��������� �(����

H�7I

�+����&������ ����� �� �������

�K � GG��7

�K�0�GG E��A ��A���

������# �+���!�� � �+���!�� ������� ������

������( ��,���"� ������ <��� ��� ��1��2 ������2 �����"��� ��2 ������3�2 ��� ���2

�$%����)9�9?�FJ

O��� "�3C

R���� �� ������� ������

� � ��5��3� � �"��- #��/��� <P�� LRP

� $;� �`��4- #��<PG�;$

���(�(��@��K�FJ

��))��$)��44�FJ

O��� "�3C

O��� "�3C

2"������� ��������

� ���� �����3! ������3�3! ��� ��J U���I����#K

����

�$%����������FJ

O��� "�3C

M#����# &���$���

I����#- � 1��1��2�K

��U������<�� I��� ���K �$����)$�?�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

��U������<��� I��� ���K

����

���&�)$&@G�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

�#!��� &���$���

U������N0�$&I����#K

�$$)�)��49�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

.�+�� ���� �� �

R �� ������� "#��$����

�� ���2��� ���� # �� �4 ���# I�4��� $-�&�2K���)���%9�@?�FJ

O��� "�3C

S����

I��� "���� ���� # ��������K��"�� ������# �����������3! �!����"J ���# �����2���

�(�)�*)$?9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

�H/�1�����7 �+����)� ���2 ��� ��'�����9�

4A�

&(���)&�

�������� �

�������� �� �� �J � ������2 %) � **��/���������� � ��3� �� ��

�������

�$%��' �+��� ���� �����$� � �����( �$%��' ������� ������ � �� ��������

�(��$��� ��� "�+�"��� �� � �Q � ���� �� �������

�$%��' �+��� ���� �����$� � �����( �$%��' ������� ������ � �� ��������

�(��$��� ��� "�+�"��� �� � �Q � ���� �� �������E��A ��A���

3���# ��# !� ����� ��� 9��L?�

�!���� � 2�� �.� �� ���� ���� ����� � ���� ��J �� ���4 ���# �. � 2$G!� ��� � �� �� �� ������$��� �������# �� �� �� <��� :U� �������# ���4!� ���! <�� MU� � ��2�� ��� ���� �� "����� �����8 I��� Z�a��&�HK ��� �/

)&*&�*�(�G����FJ

O��� "�3C

3���# ��# !� ����� ��� 9G�L?�

�!���� � 2�� �.� �� ���� ���� ����� � ���� ��J �� ���4 ���# �. �%-$ 2$G!� ��� $ �� �� �� ������$��� �������# �� �� �� <��� :U� �������# ���4!� ���! N0�*&G�0�*� � ��2�� ��� ���� �� "����� �����8 I��� Z�a��&�HK �(� �/

)&*&�*�)���@4�FJ

O��� "�3C

3���# ��# !� ����� ��� 9G�L?�

�!���� � 2�� �.� �� ���� ���� ����� � ���� ��J �� ���4 ���# �. �%-$ 2$G!� ��� % �� �� �� ������$��� �������# �� �� �� <��� :U� �������# ���4!� ���! N0�*&G�0�*� � ��2�� ��� ���� �� "����� �����8 I��� Z�a��&�HK �%� �/

)&*&�*�����9@�FJ

O��� "�3C

�+����&�������+����&������

E��A ��A���

���# ���$��0�� �

� ��������� �� �� �� ������$�� �� ��������� ����� ��P�������3� �� �8� � ���� �3! ��������3! ����� �4���8 ?� ��� 22

?< ��� 22� ��������� �� � ���1 �� ��8U��� � ������� 2� �3� � 1��1��2

� ��������� �� � ���1 ��!#��#8U����MU � ������� 2� �3� � 1��1��2

� �����4 �����3� I� �����"�� !���3�K

)&*&�*�����K�FJ

O��� "�3C

3�������� "�����

��������3� �� �8 �.�# �� ��� ������������ I&� 22 ���#�� ����� �1�� � !��������;���3!��42 ��� �K��� ��� ����1����"�G��1��� ��� � !#�����3����!#��- � ���3����2� � �����# ��� ��3!�� !���� ���#�

��� ��������� ����� � ��� 9��L?���� � �� �� �� ������$��

)&*&�*��9��9��FJ

O��� "�3C

3�������� "�����

��������3� �� �8 �.�# �� ��� ������������ I&� 22 ���#�� ����� �1�� � !��������;���3!��42 ��� �K��� ��� ����1����"�G��1��� ��� � !#�����3����!#��- � ���3����2� � �����# ��� ��3!�� !���� ���#�

��� ��������� ����� � ��� 9G�L?���� � �� �� �� ������$��

)&*&�*�$9@�@��FJ

O��� "�3C

3�������� "�����

��������3� �� �8 �.�# �� ��� ������������ I&� 22 ���#�� ����� �1�� � !��������;���3!��42 ��� �K��� ��� ����1����"�G��1��� ��� � !#�����3����!#��- � ���3����2� � �����# ��� ��3!�� !���� ���#�

��� ��������� ����� � ��� 9G�L?���� � �� �� �� ������$��

)&*&�*�%9?��4�FJ

O��� "�3C

���!��� ���"���

� �����1 ���� ��� ���� �� %�& �� *�� 22� �������� ����� �� � �� I�� ����4 � ��#K

)&���)%�9����FJ

O��� "�3C

/#��%��# ���"���

� ���"������ �� � ��� ����1����"� &�� 22� ��� �!����1 ���������� 5������3�# ������������ ��������3� �� � ��� 1��4 ����# ��� �����4 ����1�� � ����4 �������� �������� ����� �� � �� I�� ����4 � ��#K

)&���)%����4�FJ

O��� "�3C

���

&(���)&�

�������� �

�������� �� �� �J � ������2 %) � **��/���������� � ��3� �� ��

�������

6������� P �!�

����# ��� !� �����

�+��!����� �� � �*���"�� �# �$��0��������=���0���;�����

��=���0���;�����

��=���0���;�����

��=���0���;�����

6������� P �!�

����# ��� !� �����

�+��!����� �� � �*���"�� �# �$��0��������=���0���;�����

��=���0���;�����

��=���0���;�����

��=���0���;�����

��� �+��!�����

�����

�+���!��

�������

������

��"�%�� H��I��� �+��!�����

�����

�+���!��

�������

������&�+�� �(&�� � $ � � ; �

9��L?� � <�� MU �*�� )%� �*� ��� &� ��� &&� (�� ���

9G�L?� $ N0�*& �$)� �$�� ��� �*� && �&� ���� ���� �*�

9G�L?� % N0�*& $�)� �$�� ��� �*� && �&� ���� ���� �*�

� ���� 4 �������4 ���# I�������� ��- ��� � ���� ���;��� ,��������3� �� ��

����

����

���

&(���)&�

�������� �

�������� ������2�������4!� ��������"��!� ��#���4!� �� ������������"�� ��#���� �� ��- %-� �. $&-���/- $�" ����������4!� �!����"� ���#

�������

��������� ������

��������� ������

��������� ������

��������� ������

E��A ��A���

�� � �� ��� �����

�����;����

��

� E���#Q�� ���,���

� ���7���3�2� ����#- ��2� ��2� � ��#����2��!� �2 <��

��

� ��� ���$�����( ��� ��"�'�� ������( �����

��

� ��� 2�� �. �� �2� � ,������)�����FJ

O��� "�3C

��

� ��� 2�� �. ��� �2� � ,������)��4?�FJ

O��� "�3C

��

� ��� ��� ��"�'�� ������( �����

��

� ��� 2�� �. �� �2� � ,������$��K@�FJ

O��� "�3C

��

� ��� 2�� �. ��� �2� � ,�����$%��@��FJ

O��� "�3C

��

������%

��

��!���# ������ �� X�/ 4��GG�G� IN0��&K@��� �� ���1������7�� ��������)����

2���7�� ��� �A

� 2�2������� ����� �� ��� �� ������J ���)������K9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

�� � � ������ �#�����

�� ����� ������� �� ��D���2��()���%

G@�FJ

O��� "�3C

4A�

&(���)&�

�������� �

�������� �� ��������"��!� ��#���4!� �� ��- %-� �. $&-���/-� ��� 1���2 ������ �!����"�2 �� �3���;/���� I(���� �JK

� �3���- �� �������#��� =����������

�������

��������� ������

��������� ������

��������� ������

��������� ������

E��A ��A���

� �� ��� I��������"�� ��#���� �� ��K ����������;����

� E���#Q�� ���,������2�� �. �� �2� �� ���7���3�2� ����#- ��2� ��2� � ��#����2��!� �2 <��

,������$��K@�FJ

O��� "�3C

� /#��%��( ������07�9��

����������� �!����" ���# � �3���-�� �2�� �����2 +������ �3 I #��+/UK����2 �������� (���� �J- � ��� ���2 �!����2

,����$&&9?�4��FJ

O��� "�3C

� �+��!����� �� � ��� �#��%��( "#��$�����(

��+���' �� ����2�� �. �� �2� �I2�� �� ���������� K����������� �!����" ���# ����� ��$� ����������� �� �����

� �� �� �� �� ������$�� � ������2 %-� �. �$-���/ ���(�$%&��GG�FJ

O��� "�3C

� �� �� �� �� ������$�� � ������2 *-* �. $&-���/ ���(�$%%��GG�FJ

O��� "�3C

������%

8�� � ���#!��# �"�� ���� ��

� ���=��.����� 2�� � �����4 !��"����4 ����#

��*&���(@�@@�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

��!���# ������ �� X�/ 4��GG�G� IN0��&K

� 2�2������� ����� �� ��� �� ������J ���)������K9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

�� � � ������ �#�����

�� ����� ������� �� ��D���2��()���%

G@�FJ

O��� "�3C

4A�

&(���)&�

�������� �

�������� �� ��������"��!� ��#���4!� �� ��- %-� �. $&-���/-� ���� �����2 ������ �!����"�2 �� �3���;/���� I��� � �&���� �JK� �3���- �� �������#��� =����������

������

��������� ������

��������� ������

��������� ������

��������� ������

E��A ��A���

� �� ��� I��������"�� ��#���� �� ��K ����������;����

� E���#Q�� ���,���

� ���7���3�2� ����#- ��2� ��2� � ��#����2��!� �2 <��

� ��� 2�� �. �� �2� � ,������$��K@�FJ

O��� "�3C

� ��� 2�� �. ��� �2� � ,�����$%��@��FJ

O��� "�3C

� �� ������( ������07�9��

����������� �!����" ���# � �3���-�� �2�� �����2 +������ �3 I #��+RUK� ��� ���2 �!����2

� � ����2 �������� ������ �J ,����$&*94�4G�FJ

O��� "�3C

� ����2 �������� �&���� �J ,����$&�9K��4�FJ

O��� "�3C

� 3��� ���!������� �����$�

� ����21��2 ��� �� �3���;/���� I #��+RUK

� ����2 �������� ������ �J ���)��$���K9�FJ

O��� "�3C

� ����2 �������� �&���� �J ���)��$����9�FJ

O��� "�3C

� �+��!����� �� � ��� �� ������( "#��$�����(

��+���' �� � �� ���!������ �����$��

2�� �. �� �2� � � ��� �2� � I2�� �� ���������� K

���(�$%����?�FJ

O��� "�3C

������%

8�� � ���#!��# �"�� ���� ��

� ���=��.����� 2�� � �����4 !��"����4 ����#

��*&���(@�@@�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

6�����%�

��� 2�� �. �� ������ �!S���V� �� �3���;/�����(�)�&�)

�9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

��!���# ������ �� X�/ 4��GG�G� IN0��&K

� 2�2������� ����� �� ��� �� ������J ��(���)���K9�FJ

O��� "�3C

D� ��'�� ����� IN0��&K ��(���%(9��9�FJ

O��� "�3C

�� � � ������ �#�����

�� ����� ������� �� ��D���2��()���%

G@�FJ

O��� "�3C

4A�

&(���)&�

�������� �

�������� �� ��������"��!� ��#���4!� �� ��- %-� �. $&-���/-� ����� ��� �����2 ������ �!����"�2 �� �3���;/���� I�*�- ��� ���� $����� �J- ���4 ����#K

� �3���- �� �������#��� =����������

�������

��������� ������

��������� ������

��������� ������

��������� ������

E��A ��A���

�� �� ��� I��������"�� ��#���� �� ��K �����

�����;����

� E���#Q�� ���,���

� ���7���3�2� ����#- ��2� ��2� � ��#����2��!� �2 <��

� ��� 2�� �. �� �2� � ,������$��K@�FJ

O��� "�3C

� ��� 2�� �. ��� �2� � ,�����$%��@��FJ

O��� "�3C

� � �� ��������( ������07�9��

����������� �!����" ���# � �3���-�� �2�� �����2 +������ �3 I #��+�MK� ��� ���2 �!����2

� ����2 �*���� �J ,����$&(���49�FJ

O��� "�3C

� ����2 ������ �J ,����$&)�9�@@�FJ

O��� "�3C

� ����2 $����� �J ,����$*�����4�FJ

O��� "�3C

��$��

S�( "#��$�����( ��+���' �� � �����3����I��5����K

� �+��!����� �� � ��� �� �� ��������( ������'�

I2�� �� ���������� - �� �3��� ����� ���� ����������� �� �� �� �����K

� ������3� ��������� ���(�$%)��G��FJ

O��� "�3C

� ����3� ��������� ���(�$%(��G��FJ

O��� "�3C

������%

8�� � ���#!��# �"�� ���� ��

� ���=��.����� 2�� � �����4 !��"����4 ����#

��*&���(@�@@�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

6�����%�

��� 2�� �. �� ������ �!S���V� �� �3���;/�����(�)�&�)

�9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

��!���# ������ �� X�/ 4��GG�G�

� 2�2������� ����� �� ��� �� ������J� N0��&- �� ����2 �������� ������ �J ���)����

��K9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

� N0���- ��� ����2 �������� $����� �J ��(��**���K9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

�� � � ������ �#�����

�� ����� ������� �� ��D���2��()���%

G@�FJ

O��� "�3C

���� ������1� � �� ������ �/�1�����7 �+����)� ���2�

4A�

&(���)&�

�������� �

�������� �� ��������"��!� ��#���4!� �� ��- %-� �. $&-���/-� ����� ��� �����2 ������ �!����"�2 �� �3���;/�$�� I�*� ���� ������ �J- ���4 ����#K� ����"��� �&������� ����

�������

��������� ������

��������� ������

��������� ������

��������� ������

E��A ��A���

�� �� ��� I��������"�� ��#���� �� ��K �����

�����;����

� E���#Q�� ���,���

� ���7���3�2� ����#- ��2� ��2� � ��#����2��!� �2 <��

� ��� 2�� �. �� �2� � ,������$��K@�FJ

O��� "�3C

� ��� 2�� �. ��� �2� � ,�����$%��@��FJ

O��� "�3C

� � �� ��������( ������07����

����������� �!����" ���# � ��3! ��4 �3���I #��Q�MK� ����21��2- � ��1��2 �!����2

� ����2 �*���� �J ,����$*��@�G?�FJ

O��� "�3C

� ����2 ������ �J ,����$*$������FJ

O��� "�3C

��$��

S�( "#��$�����( ��+���' �� � �����3����I��5����K

� �+��!����� �� � ��� �� �� ��������( ������'�

I2�� �� ���������� - �� �3��� ����� ���� ����������� �� �� �� �����K

� ������3� ��������� ���(�$%)��G��FJ

O��� "�3C

� ����3� ��������� ���(�$%(��G��FJ

O��� "�3C

������%

��!���# ������ �� X�/ 4��GG�G� IN0��&K

� 2�2������� ����� �� ��� �� ������J ���)������K9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

�� � � ������ �#�����

�� ����� ������� �� ��D���2��()���%

G@�FJ

O��� "�3C

���� ������1� � �� ������ �/�1�����7 �+����)� ���2�

4A�

&(���)&�

�������� �

�������� �� ��������"��!� ��#���4!� �� ��- %-� �. $&-���/-� ����� ��� �����2 ������ �!����"�2 �� �3���;/���� I$����� �J- ���4 ����#K

� �3���- �� �������#��� =����������F ��� ���#��� "�+�"���

�������

��������� ������

��������� ������

��������� ������

��������� ������

E��A ��A���

�� �� ��� I��������"�� ��#���� �� ��K �����

�����;����

� E���#Q�� ���,���

� ���7���3�2� ����#- ��2� ��2� � ��#����2��!� �2 <��

� ��� 2�� �. �� �2� � ,������$��K@�FJ

O��� "�3C

� ��� 2�� �. ��� �2� � ,�����$%��@��FJ

O��� "�3C

� � �� ��������( ������07�9��

����������� �!����" ���# �� � ����(�

���#���F

� �3���- �� �2�� �����2 +������ �3 I #��+�LK����2 �������� $����� �J- ��� ������� ��������

,����$*��9�G@�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

� �+��!����� �� � ��� �� �� ��������( ������

I2�� �� ���������� - �� �3��� ����� ���� ����������� �� �� �� �����K

� ������3� ��������� ���(�$%)��G��FJ

O��� "�3C

� ����3� ��������� ���(�$%(��G��FJ

O��� "�3C

������%

8�� � ���#!��# �"�� ���� ��

� ���=��.����� 2�� � �����4 !��"����4 ����#

��*&���(@�@@�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

6�����%�

��� 2�� �. �� ������ �!S���V� �� �3���;/����I����# ��� ���� ����K

�(�)�&�)�9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

��!���# ������ �� X�/ 4��GG�G� IN0���K

� 2�2������� ����� �� ��� �� ������J ��(��**���K9�FJ

O��� "�3C

E��A ��A���

�� � � ������ �#�����

�� ����� ������� �� ��D���2��()���%

G@�FJ

O��� "�3C

4A�

&(���)&�

�������� �

�������� �� ��������"��!� ��#���4!� �� ��- %-� �. $&��/

�������

�+����&������

H���������� ����#Q�� ���,���I

�+����&������

H���������� ����#Q�� ���,���IE��A ��A���

E���#Q ����� �� ������� � ����#Q��� �#���

E���#Q�� �#� I!����� ��� ��1�� �$��22KI�� ��� �� �� � ����� %-� �. �)-���/K�� 2�2������� �6������ ������I����� �JK

� ���7���3�2� ����#� ��#����2 ��!���2 ��!� �2 U��� ������2 �����"��� ��2������3�2 ��� ���2

� ��� ��2�������� ��#���� �� ��� ��� 2�� �. �� �2� �

� ���� ��4 ���������

� �����4 ���������

� ��� 2�� �. ��� �2� �

� ��� ���� ��#���� �� ��� ��� 2�� �. �� �2� �� ���� ��4 ���������

� �����4 ���������

� ��� 2�� �. ��� �2� �

,����$%*G�99�FJ

,����$%&G�99�FJ

,����$%�G�K��FJ

,����$%$G����FJ

,����$%�G����FJ

,����$%%G�?��FJ

O��� "�3C

O��� "�3C

O��� "�3C

O��� "�3C

O��� "�3C

O��� "�3C

4A�

&(���)&�

�������� ���

H�2��� �� ��������"�� ��#���� �� ��%-� �. �*-���/

�� �������

6���7��8 � 7��1

������( ��� ��"�'�� ����� � ���������� ����� ���

� 2��������2 ��#����2 !�����2 A� ��W;3�2��3

��� ������ ������� � ��������� �� ���3! 2�� ��� �

� �� �5������2- ������ 2�� 1��2 ��$�!��(� "#��$�����

� ����2 (*��� �J ��� �#���� ���;��� �+������ ���� �� �

/� "���� � "������%�( ����

�+������( �����"�� ����<

����# �� � ��$��F ���# �� � 9��$��

: ���;��'�� '���� �(��$��< =>0��?@ 1.����?

� ���������� 2�.��� � ��� ���3� I������ �J�# ���� �������3����� ��#K ���# ��2��� ��2 ���21�J2 � ����4 ���� ��"�� ��3��

� 0��2����� � ��7 �#.� �8 �. ��)�9�

� <�5��3� �� � ����3- �����4 ����� ���� # 2�� ��� � �������� ��2�1- � �� �5������2 ���5��� �3��2 �#� 42�2 ����!����2 O� ����� ��� �������� ��"� �"- �3!���4��2������ �� �#� 42�2 �� ��� ��

� ,��� 1 ������ 2�� �.- =��.�� � ������ ���# 2�������2�#� 42 � ����42 ���������3�2 ���� ���

� X� �� 2�� �2- ��� �.� �� � ����3! ���� ���� ���� ����� ���� ����� ������1�� �������

� Q6 �42�1 ����4 �2��� ������������������ ������!�� ��2� J�����5�3�4 ���"�# @A���� ���1�B�

� 0���� ��� ���� ���� ���# ��� ��� �� �� � ������ ���� ���5���� ����2� � �"��2� � "������ ���4!� ���! ����1. � ��5���� ����2� � �"��2��

� �������4 "���� ���4 ���# I0^K �. �-� ��� �#���� ��2D�� �������# �� �4 ���#�

� M �2� �3�� ��������� ���� �3� ����Y��3� ����� �����="����� � �#���� �����!����� �

������

4A�

&(���)&�E� +,FFF%G���*

������

6���� "�+�"��� ������ ��������

��������9��

��� �����" � ���������� ��������

� �+��!����� �� ��

��!����8� ������4 ������3� ��!� # IU��K � �����7���"�2- ���� ����

� ��#���� ��!� <�� �� ���������2 ������2�����"��� ��2 ������3�2 ��� ���2

� ����3� ��!�

�� ���(� ����������� �������9��F #��RZN

���

�����������

��� ��������% +�"��( �����"

� �+��!����� �� ��

��!����8� ������4 ������3� ��!� # IU��K � �����7���"�2- ���� ����

� ��#���� ��!� <�� �� ���������2 ������2�����"��� ��2 ������3�2 ��� ���2

� ����3� ��!�

#����(� ���# #��� ������ ���

H� �� �� ������$$$� �$�� �) �/ �� �������� �����1.�1 �������4 �� ��2�� ��#��?� ���� ���� � ��23� ��#���4 �����# ���� ���� ����� ���� ���� �� �������1�� ��#� �� ������� �� ��#���4 ��2� ���

� �*��/ ��� ��� �����3� ���������# ��� ��2�� ��#� ?� ���� �����3� ���� ��� ������ �� �������1�� ��#� �� �� ���

�#������8

� H�������"�� �� �� � �������� �������� � ������ �����3�� A�������� �����21���3� !���� ����������� ��� ��� ���2I�$ � �) �/ � ^�2��� ��� +�� ���K

� <�5��3� ��� ������ � ���� �� �� ���� � ���� ������� ��2�1 ������ ������

� A�2������� �6������ ������ I����� �JK� ��� ��1�� ����� 13� ��� �� � ����� �� ��� ������ ��� �� �� � ���1 ���4 ���#

� \������� � ���42 ���! I� ��5���� ����2� � �"��2�K � $;3�� ��2 ��� ���2

� H�2��� �� ��������� ����2� � �����# � ���������� ����#3!�� 2�� �.

� ���������3� ��� ���3 �� ��� �S�������3� ���� ��� �S������� �� ��� ��#�- ���4 ���# � �� �4 ���#

����������

�;���+��* 2�7� �� ����������� ��� ��'����9�<�

�&�� � OPI��##$:��������G� ���* �� � �/����##9�G����� ��

����/6� ��� � ����������� �� Q����� ���7�� ������1� 6/��*

�0����� 1���)����� ��'������* ����� �

�2��* ������� 1���)���� �0������ 1���)������ ��':

������*� ����� �� � ���� ��(�)� � &���� �����)����� ��

����/6� ��� � ����������� � �����/�+ �� Q����� ���7��

� ���/ � ����/6 �0�����+� 1���)�����+� ��'������7+� ����� ��

�&�� ������� � ��'� ��� � ����( ���)� ���*�+ ����+, ���

��'��� �-�

4A�

&(���)&�

�������� ���

��#���� ��������"�� �� �� � ��������2 ���������2��� ������ ������� ���� ��������� �� ���3! 2�� ��� �

������

����� ����� D�"��"� !��������� ��������� �(���� H�7I �+ ���#�%�� ��������� � �������� ����� �� ������ �����

@�L����=

?�LG���=

�F� 0 9�F�

�F? 0 99F�

�F?�0�9KF�

�F��0�94F�

GFG�0��GF�

GF��0���F4 E��A ��A���

M���� �����N

/����!� ��-��;��*-���/!G2$

"���� %$-��;�&(-��ACG2$

/P$L��&4?�9��FJ

/P$L��*?��@4�FJ

/P$M�%&?��KK�FJ

O��� "�3C

M���� �����N

/����!� ��-��;��*-���/!G2$

"���� %$-��;�&(-��ACG2$

/P$L���?9�K��FJ

/P$L��(?���?�FJ

/P$M�%*?G�?G�FJ

O��� "�3C

6������� P �!�

�%!&� ��"�%�� �4�����������

&((*��

��$(�

&((*��

��$(�

&((*��

��$(�

22

.$!�� �������� (* (* (* �� �J

/-0'���� �-* �-( �-�

N������� I� ������ �����3�K �$� �$� �$� �5

�+���!�� � �� � �����L

�+��� � �" ����

*�G��� *�G��& (�G��& ∅ 22

�� ��� ��� �� ������� � �3!����� ��� ��2�� ��#� � ��� �������1�� ��#� ����� Q0 %$��

4A�

&(���)&�

�������� ���

��#���� ��������"�� �� �� � ��������2 ���������2��� ������ ������� ���� ��������� �� ���3! 2�� ��� �

�������� ���

�������� ��

������

�+����&�������+����&������

E��A ��A���

�+��!����� �� �F ��2������ ������� �� � ���1 ��#� � �� � ���1 ���4 � .� ���4 ���#-� ����������2 ��.� �2- ��� ������ ������-��������3� �� �8� �������3! ������3�3! ��!� J IU��K � �����7���"�2 �� � ���1 ���4 ���#

� ��#���4!� ��!� <�� �� ���������2 ������2 �����"��� ��2������3�2 ��� ���2

� ����3�!� ��!� � ��� 1��4 ������#� �!���4!� �������3�!� �� ���- ���� � .� ���� ����- ��#�� ���# �� ����4 ������# � �� �����2 �� ���2 ����� �4!� ��� �����4!� ��� ��

�� ����(��� ���/��2

��))��$)G����FJ

O��� "�3C

>*���"�� �# �$� �� ����� �� � � �+��!����� �� ��

��� 2�6� �������� ��� %���� � ������ � ���4 ���#-��������3� �� �8� 2�2������4 �6������ �����# � ���2�2 ��J ���2- ����2%��� �#- �!���4 ��� �� �� ���

� ��� �� � �����"��2 <��� 2�2������4!� ����� �4!� ��� �� I������K&��6��� �7 ��� �� ����� ��������� ����� ��� � @�1�� )��9�##���#A�

���)�%�$���G�FJ

O��� "�3C

�+��!����� �� �

��� ��������� �� � ���# � ���# I�!��� ���� ������K��������3� �� �8� �������3! ������3�3! ��!� J IU��K � �����7���"�2 �� � ���1 ���4 ���#

� ��#���4!� ��!� <�� �� ���������2 ������2 �����"��� ��2 ������3�2 ��� ���2

� ����3�!� ��!� � �����3!���� U�� �� <�� ��� ������� ���4 � � ���4 ���#

��))�&�*���9�FJ

O��� "�3C

��!���# ������ �� X�/ 4�GGG�

N0��&- ��!��4 �����������������3� �� �8� ������3�!� ��� ��� ������21��4!� ��� �� � ��� �����!� !����� !���� ��� ��������� 2���2� �� 2�2������4!� ����� �4!� ��� ��

� ������ ��(��$(*��K9�FJ

O��� "�3C

�� � � ������ �#�����

�� ����� ������� �� ��D���2 � ���� ����*���%

@G�FJ

O��� "�3C

�� ������ �� �����

� �����1 ���� ��� ���� � �����! �� �. �(�32� ��� ��� ���3� �� �� �� ������$$$ �� !��� �����!

�����)�*���K�FJ

O��� "�3C

8�� � ���#!��# ��A ���� ��

� ���=��.����� 2�� � �����4 !��"����4 ����#

��(����(�����FJ

O��� "�3C

4A�

&(���)&�

�������� ���

�������� ��

������

�+����&�������+����&������

E��A ��A���

�+��!����� �� � ������'���� '���� ��

� ��� ��1�� �� �� �� �� ������$$$ � ���������3� ����- ��2��� I��� ��.� � ��� ��2��� ���������3� ���#K-��������3� �� �8� ��1!��4!� "�������� ��5��"��!� ��� �� ��J ��� �����# ���� � ������ �����3�� �6 ����!� �������� ?�� ��� ��������� � ��5��3� �� � ����3

��)%�)�*99��4�FJ

O��� "�3C

��%���� "����'����� "#������

�������# ��� !#�����3�4 �������# �� �� �� ������$$$��(��)*(���G�FJ

O��� "�3C

/������"�'�� "�+�"���

� �� ������"��2 5����� �2��&��***��@��FJ

O��� "�3C

���A ��A���

/������"�'�� ������#�

I��T��-$��5K)&�%�*��9��@�FJ

O��� "�3C

���A ��A���

�� � �#+� � I��� ��3!�# �� �� �����2��� �� �����- �� ����� � �� ����K��� =��.� � ������������D� � ������2 ������2 �� �����2 ��� =��.� � ����������� I�������#- ������.��� � ���.�#K

)&$�����9�@@�FJ

O��� "�3CL

�����

8 ����� �� �%+��� ��"�'���� ���� �

�� 21���� ������"��!� ���� �1.��2 21��3�2 ���� ����2�(���(($

�?�FJ

O��� "�3CL

�����

����������� ������ ��� �����( �(�%��� ����� ���)��&$9�4��FJ

O��� "�3CL

�����

�=2���� ���/ �*+21�� � >��� ��:?������ ��� ��'��� �-�

4A�

&(���)&�

�����

4A�

&(���)&�

�������� ���

H�2��� �� ��������"�� �1. � ��#����2 ��������"��2 �� ��2%-� �. �$-���/

�� �������

6���7��8

3�������� ��� ��"�'�� �%Q ��� ���$��!��� �������

��� ��"�'��L���#��� "�+�"���F

� 2��������2 ��#����2 !�����2 A� ��W-

��� ������ ������� � ��������� �� ���3! 2�� ��� ��

P �� �5������2- ������ 2�� 1��2 �������2 ���������2 �

����2 �&���� �J � ��2� ���!����3�2� �������2� ��"�� 2�

�"� �1 ������� ��5��3��

/� "���� � "������%�( ����

�+������( �����"�� ����<

����# �� � ��$��F ���# �� � 9��$��F ���#��� ����� ��$��

: ���;��'�� '���� �(��$��< =>0��?@ 1.����?

� 0��2����� � ��7 �#.� �8 �. ��)�9�

� Z���� ����� �����J�������� 2�2�� ���� �� ���1 � �� �5����E

�� D��3� L��� �� � �!��� �� �4 ���#�

� Q6 �42�1 ����4 �2��� �������� � 2��������2 ��#����2

!�����2 A� ��W������# �2 �� ������� ������!�� ��2� J

�����5�3�4 ���"�#�@A���� ���1�b�

� :� ���5�� �� �#� 42 ^�2��� ��� +�� ��� ��� �� ��3� ��!

��#� � � � �2� �3�42 �����J�������� ��������� ��� �21��3!

����� # ��#� � ��������3! ���2�����

� ��!����� ���3!� :��6;<����� � ��3! ��4 �������4 �3���8 ="����-

� ���!� .��� ��� � � ��2�"�� �3��

� P2�� ����� �������� � ����2 �&�� �� �J �� �������2

��21����2 ���� � ����� �������� ��� �����2�

� P������ ��# � �. *��9�

������

4A�

&(���))�E�FFF%G���*

������

6���� "�+�"��� ������ ��������

ATS

VTS

�����������

��� ��������% +�"��( �����"

P 2�.��� � ��������� �����!� ���4!� ���! ��� �21���"� � �����!� ���4!� ���! �� �21���"�2���� ����( ����� �� ��%&���'�� �� ���� ���� ��"&+����� �� ��O��� "�����(�))&[3C @�@��FJ[���A ��A�9�

�#������8

� ��������"�� �� �� � �������� �������� �� �������2 ��21����2 ���� � ����� �� 3��� ���� � ������ �����3�

� 2�������� �����21���3� !���� � ��� ��� ���2 � ^�2��� ��� +�� ���

� ��5��3� ��� ���� ��2�1 ������ ������ � ������� ��5��3��� �����3����

� �6������ ������ I����� �JK� ��2�� ���� ����� 13� ��� ��- ����� �� ��� �� �� � ���1 ���4���# � ����� �� ��� �� �� ������� � ���1

� "������� ���4!� ���! I�;� �7��4K � ��3�� ��2 ��� ���2 � "�������2 �������!� ���! I�;� �7��4K

� � ����2� � �����# ����������2� � ���2.� 42 ���������� ���� 13� �������� ��� ������� ���!� ����� �� ������ I�� � ���1 �� �4 ���# ������K� ���������3� ��� ���3 �� ��

����������

�;���+��* 2�7� �� ���������"� ��� ��'����9�<�

�&�� � OPI��##$:��������G� ���7+� �� ����/����##9�G���6 ����

�� ����/6� ��� � ���������"� �� Q����� ���7�� ������1�

6/��* �0����� 1���)����� ��'������* ����� �

�2��* ������� 1���)���� �0������ 1���)������

��'������*� ����� �� � ���� ��(�)� � &���� �� ����/6�

��� � ���������"� � �����/�+ �� Q����� ���7�� � ���/ �

�����)����� ���������� �0����� 1���)����� ��'������*

����� �

�&�� ������� � ��'� ��� � ����( ���)� ���*�+ ����+, ���

��'��� �-�

4A�

&(���))�

�������� ���

��#���� ��������"�� �� �� � ��������2 ���������2 �#.�����3�2 ������� ����5����� ������ ������� ���� ��������� �� ���3! 2�� ��� �

������

����� ����� D�"��"� !��������� ��������� �(���� H�7I �+ ���#�%�� ��������� � ������#��

����� �� �

����� �����

@�L����=

?�LG���=

�F��0�9�F�V9

�F?�0�99F?��5 E��A ��A���

M���� �����N

/����!� ��-��;��*-���/!G2$

"���� %$-��;�&(-��ACG2$

/P%M���9�@�K��FJ

O��� "�3C

6����A P �!�

�%!&� ��"�%�� �4�����������

*��*��

����%

22

.$!�� �������4!� �������� �&� �� �J

R���� /- �-*

N������� I� ������ �����3�K �$� �5

�+���!�� � �� �

�����L�+��� � �" ����

*�G��� ∅�22

���$��% �� �+���� ���7 ���2

H� �� �� ������� ��� �������# � �3!�����# ��� ������ �� ��2�� ��#� � �������1�� ��#� ��� ���2# Q0�%$��

4A�

&(���))�

�������� ���

��#���� ��������"�� �� �� � ��������2 ���������2 �#.�����3�2 ������� ����5����� ������ ������� ���� ��������� �� ���3! 2�� ��� �

�������� ���

�������� ��

������

N� ������� �+����&������N� ������� �+����&������

E��A ��A���

�+��!����� ���"���

� ������� ��� �2� �� ����!��4 ��!� # <��� ���������# �� �4 ���# ∅��(�22

��&)�)(&���@�FJ

O��� "�3C

D�"&�+��� ������� ������ I��� ���������3� �������K� ������4 ��!� # <��� ������ 4 ���# N0���� ���3!����4 ���# <��GN0���

��*)�$(&9�?G�FJ

O��� "�3C

D�"&�+��� ���#����� ������ I��� ���������3� �������K� ������ 4 ���# N0���� ���3!����4 ���# <��GN0���� ��Z;�� I2�.��� ��������� �6������ �����#K

��*)�$(*9�G4�FJ

O��� "�3C

D�"&�+��� �������� I��� ���������3� �������K� ����!��� ��!� <��� ���������� �� �4 ���# ∅��(�22

��*)�$(�49�FJ

O��� "�3C

�+���!�� ���#����� ������

C� ���� ����- ���� �� ����"�� ����� ��# �������� � ���������3� ������� �!����2 ���������3�2 �� ���2 I��� ��5�� ���$�&K�� ���3!����4 ���# N0��*� � Z;��

��(��&�&@K�FJ

O��� "�3C

�+���!�� ���#����� � ������� ������

H ���242 ��������� �� �� ��- ��� ���������3� �������- �� ���� ���� ����� �� ��.�� ���� ���!�������# � ��� ���2 ���� �2 <�� � 1���3�2� O;���.�#

��(��&�%���FJ

O��� "�3C

4A�

&(���))�

�������� ���

�������� ��

������

�+����&������ � ���Q��#�� ���#��� �������+����&������ � ���Q��#�� ���#��� ������

E��A ��A���

�����'�� ��������� �" �������9�

2�6�2���1 ������� ���� ���3!� ����� ��J� &�2� �� ������&�G���� $�2� �� ��������G$��

R �� ������� ���������

� ������4 "���� � ��� ��1�� �� ����"��!� ����� ��� � ���������3�2 ������2 ���!�2 �-&�2

�(�%�*��9����FJ

O��� "�3C

6��������� �� �� Y6�;�����Z0-�[

� !� ��� �21� �� ��(��+� �&��� �J � ����� �4 �����1

���)�������K�FJ

O��� "�3C

�+����&�������+����&������

E��A ��A���

/������"�'�� "�+�"���

� �� ������"��2 5����� �2��&��***��@��FJ

O��� "�3C

���A ��A���

/������"�'�� ������#�

I��T��-$��5K)&�%�*��9��@�FJ

O��� "�3C

���A ��A���

�� � �#+� � I��� ��3!�# �� �� �����2��� �� �����- �� ����� � �� ����K��� =��.� � ������������D� � ������2 ������2 �� �����2 ��� =��.� � ����������� I�������#- ������.��� � ���.�#K

)&$�����9�@@�FJ

O��� "�3CL

�����

8 ����� �� �%+��� ��"�'���� ���� �

�� 21���� ������"��!� ���� �1.��2 21��3�2 ���� ����2�(���(($

�?�FJ

O��� "�3CL

�����

����������� ������ ��� �����( �(�%��� ����� ���)��&$9�4��FJ

O��� "�3CL

�����

������( ��,���"� ������ U�����<��� ��� ��1��2 ������2 �����"��� ��2 ������3�2 ��� ���2

��))��%�9��G�FJ

O��� "�3C

4A�

&(���))�

�����

4A�

&(���))�

������

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� ��������

��������# �������

H∅���I

E��A ��A���

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� ��������

G�L9�� ?�L9�@E��A ��A���

������� ���������3� ��� ���3 �� �� �� ��"�� � ������# �� �� �� ����

����# ��,��� �� ��+����� I"���4 ����#K��������3� �� �8� M,;��J3!���# � ��3!�- "����� ���������� � ���� ��#- "����� �������!� M,;��- ������ M,; ���#- ���!� �-&�2

,��$�*&*4��@�FJ

,����&(&K�K@�FJ

O��� "�3C

����# ��,��� �� ��+����� I�������3��1 "�����4 ����#K��������3� �� �8� M,;��J3!���# � ��3!�- �������3��1 "������� ���������� � ���� ��#- �������3��1 "������� �������!� M,;��- ������ M,; ���#- ���!� �-&�2

,��$�*&�4��@�FJ

,����&(*K�K@�FJ

O��� "�3C

3��$�����# �� � ��,��� �� &������ ��� ������ ��������� �� ���3! 2�� ��� �

� 33� *�2 �#���� ��������� �3! ��������3� �� �8� �������� ���# �3! # ∅�(��22 I !�K

� �������!� Z;�� M,;�� ���� M,; ���#- ���!� �-&�2� �������- ���!� �-)&�2 I$���#K� �������- ���!� ��2 I����K

,��$�*&(4��9�FJ

,����&(�9��4��FJ

O��� "�3C

���&� �+����&������ ��� � �� �����

8M0���$��

� �-��2 ���!� ���*��$$9����FJ

���*�*$�9�@@�FJ

O��� "�3C

� �-&�2 ���!� ���*��$�?��FJ

���*�*$*9����FJ

O��� "�3C

8M0������

� (�� I����K ���*��$&9����FJ

���*�*$)9�@?�FJ

O��� "�3C

� %&� I����#K ���*��$*9�?��FJ

���*�*%������FJ

O��� "�3C

������� 8M0�� �� ���*��*�9�9��FJ

���*�**$K��FJ

O��� "�3C

2���O����� �+���F ���� I����KIM,; ����K

���*��*����FJ

���*�**%�9�FJ

O��� "�3C

3��+���

� �-)&�2 ���!� I����K ���*���(@G�FJ

��%�����9�9��FJ

O��� "�3C

� �-��2 ���!� ���*�����9�FJ

��%����%G?�FJ

O��� "�3C

� �-&�2 ���!� ���*�����@�FJ

��%����&@��FJ

O��� "�3C

3����� ���+��� �

� (�� I����K ���*���%�?�FJ

��%����(���FJ

O��� "�3C

� %&� I����#K ���*���&�4�FJ

��%����)@K�FJ

O��� "�3C

4A@

&(���)&*E� +,FFF%G���*

. �����( ������

�5��� ���D�;���# �� ������

� 21�4 !2� # I���K

������

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+*$6 ��� \P0 Q0����&K

����#���� �:1��\�'A ����#�����M�4A�099��

��������# ������� H∅���I������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+*$6 ��� \P0 Q0����&K

����#���� �:1��\�'A ����#�����M�4A�099��G�L9�� ?�L9�@ 9��L9@� E��A ��A���

��� ��,��� �� ���% �%����(� &������ ��$� ���#��F ����� � $� �� � ����� �����$��

�(&��� � ���� �!� ��Q� ���,� �� ������ ������ �� �:/�9?9G�09 ��$� ��Q#���

� ������ � ���#�� K������ H��K�L-�K�I ��$� ��Q#��� � ������ � ���#�� �������

H����L-���IA

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

��

����

� �+��!����� �#������ �����

I��"�� ������#�� ��K

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

��

����

� M#��� �� �� � &�����

I���- !�K��������3� �� �8� ��1��4!� ������� =��.�4!� ���D��� ����# � �3! # I���K� ��� ��"��!� ��.�� I$���#K

����

���*������K9�FJ

��(���&������FJ

��(��$�$��K��FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

��

����

M#��� �� �� � &�����

IM�G���- !�K��� ���� �!��4 ��2��#-����� �! ��� �� �� �� !� ��������������3� �� �8� ��1��4!� ������� =��.�4!� ���D��� ����# � �3! # I!�����K� ���3��4 ���# I!�����K� ��� ��"��!� ��.�� I$���#K

��)���)�@��G�FJ

��)���)(@�G4�FJ

��)���))4����FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

��

����

������'�� �Q#� I$���#K ���*���)

���FJ

��%���$$@G�FJ

�$$)�(�$@K�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

��

����

� 3��+���

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

��

����

�-)&�2 ���!�I����# � �-)&�2�a�$-)�2K

���*���)9��@�FJ

��%����$�����FJ

_ O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

��

����

��2 ���!�I����# � ��2�a�%�2K

_ _ �&�*�&�$��4��FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

��

����

�-)&�2 ���!� I����K ���*���(@G�FJ

��%�����9�9��FJ

_ O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

��

����

��2 ���!� I����K _ _ �&�*�&�*9��G�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

��

����

��2 ���!� I����K ���*�����9�FJ

��%����%G?�FJ

�&�*�&�)?9�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

��

����

�-&�2 ���!� I����K ���*�����@�FJ

��%����&@��FJ

�&�*�&(�@G�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

��

����

3����� ���+��� �

I��� ��.� � � �.���3!�3! �3!K

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

��

����

$�� I����#K ���*���*@��FJ

��%���$�@K�FJ

�&�*�*��4?�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

��

����

�&� I����#K ���*����@��FJ

��%���$�@K�FJ

�&�*�*�$4?�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

��

����

� D��"�� ���F ����� I����K ���*����@G�FJ

��%����*?9�FJ

�&�*�&((9�9��FJ

O��� "�3C

� D��"�� 8M0���F �����I����K

���*��$�9�49�FJ

���*�*%����G�FJ

���*�*�*���G�FJ

O��� "�3C

� ��%���# ����� ���*��*�9@�FJ

���*�**��4�FJ

���*�*(�@��FJ

O��� "�3C

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ������ 21�4 !2� # I���K��� !�2 ��������2

������

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+*$6 ��� \P0 Q0����&K

����#���� �:1��\�'A ����#�����M�4A�099��

��������# ������� H∅���I������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+*$6 ��� \P0 Q0����&K

����#���� �:1��\�'A ����#�����M�4A�099��G�L9�� ?�L9�@ 9��L9@� E��A ��A���

� 8M0���$��

��2 ���!� ���*��$$9����FJ

���*�*$�9�@@�FJ

���*�*��9�?G�FJ

O��� "�3C

�-&�2 ���!� ���*��$�?��FJ

���*�*$*9����FJ

���*�*��9�@��FJ

O��� "�3C

8M0������

(�� I����K ���*��$&9����FJ

���*�*$)9�@?�FJ

���*�*�%��94�FJ

O��� "�3C

%&� I����#K

����

���*��$*9�?��FJ

���*�*%������FJ

���*�*�&��4��FJ

O��� "�3C

D��"�� 60��� 8M0�����$�

(�� I����K���*��$(9�4��FJ

���*�*%����G�FJ

���*�*�����G�FJ

O��� "�3C

� ������� 8M0�� �� ���*��*�9�9��FJ

���*�**$K��FJ

���*�*�(9����FJ

O��� "�3C

2���O����� �+���F ����I����KIM,; ����K

���*��*����FJ

���*�**%�9�FJ

���*�*(��4�FJ

O��� "�3C

N������# ��������

��2 ���!�_ ��)*��&*

?9�FJ

_

8 ����� ��� ������ ?�L9�@ �� ������� G�L9�� � 4�L99�

������

�����

8M0� �����������

�����

� ∅�(�G��&�22 ��

∅�*�G����22

���*��*%���@�FJ

���*��*%���@�FJ

_ O��� "�3C

������

������ ∅�*�G����22 ��

∅�(�G��&�22

���*��*&9�@@�FJ

���*��*&9�@@�FJ

_ O��� "�3C

������

�����

� ∅�(�G��&�22 ��

∅���G����22

_ ���*��*�9��4�FJ

_ O��� "�3C

������

�����

� ∅���G����22 ��

∅�(�G��&�22

_ ���*��**9��4�FJ

_ O��� "�3C

E�*A ������# ���� ���+��� � �Q �� �+��!����� �#������ ����� H�+ ������% ������� @�L����=I

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� (-(�;���-� (-(�;��*-� �/

2�6� ���#� 42��� ������� F(�G��&�4���

�$ �� 2

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� (-��;�$&-� ��-��;�%)-� �*-*�;�**-� �/

2�6� ���#� 42��� ������� F*�G����4��� ���#� 42��� ������� F(�G��&

���#� 42��� ������� ���G�&�

�&__

�&__

_��_

_�&_

__��

__�&

222

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� �/

2�6� ���#� 42��� ������� F(�G��&�4���

�& �& �� 2

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� �/

2�6� ���#� 42��� ������� F*�G����4���

�& 2

� =��! �� ���� �������� (�� I�"� �1 ��1���3! �����K�

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ������ 21�4 !2� # I���K

��� !�2 ��������2

. �����( ������

��� �� ������ 21�4 !2� # I���K��� �!����2 ��������2

������

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+*$6 ��� \P0 Q0����&K

����#���� �:1��\�'A ����#�����M�4A�099�� H���(I � M�4A�0���? H���$�(I

��������# ������� H∅���I������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+*$6 ��� \P0 Q0����&K

����#���� �:1��\�'A ����#�����M�4A�099�� H���(I � M�4A�0���? H���$�(IG�L9�� ?�L9�@ 9��L9@� E��A ��A���

O!���� ������� �� �������� ����� ���� �����#��%�

��� ��,��� �� ���% �%����(� &������ ��$� ���#��F ����� � $� �� � ����� �����$��

�(&��� � ���� �!� ��Q� ���,� �� ������ ������ �� �:/�9?9G�09 ��$� ��Q#���

� ������ � ���#�� K������ H��K�L-�K�I ��$� ��Q#��� � ������ � ���#�� �������

H����L-���IA

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

�����

� �+��!����� �#������ �����

I��"�� ������# �� ��K

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

�����

� M#��� �� �� � &�����

I���- �!����K��������3� �� �8� ��1��4!� ������� =��.�4!� ���D��� ����# � �3! #� ��� ��"��!� ��.�� I&���JK

����

��

��Q# #��

��(���&*��9@�FJ

��()�(�$G��9�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

�����

�M#��� �� �� � &�����

I�!����KIM�G���- �!����K��� ���� �!��4 ��2��#- ����� �! ��� �� �� �� !���������������3� �� �8� ��1��4!� ������� =��.�4!� ���D��� ����# � �3! #I!�����K

� ���3��4 ���# I!�����K� ��� ��"��!� ��.�� I&���JK

_ ,��%���&9��4K�FJ

_ O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

�����

�����'�� �Q#� I&���JK ��

��Q# #��

��%���$&9��4�FJ

��()�(��9�9?�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

�����

� D��"�� ���F ����� I����K� 2�� �.� �� �!���4!��������

��

��Q# #��

�$$)�(����9��FJ

��()�(�(G�K9�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

�����

� 3��+��� F ���$�(F ���� ��� ����

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

�����

(�2 ���!� ��

��Q# #��

��%���$)K����FJ

��()�(�*99�?9�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

�����

��-&�2 ���!� ��%���$(9��?��FJ

_ O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

�����

�&�2 ���!� _ ��()�(�&���9��FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

�����

�&�2 ���!� ��%���$��K�@4�FJ

��()�(�%�G�?K�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

�����

� ���!����� ���

�� ������� ��# ����3!�4��� �!���4!��������

��

��Q# #��

�$$)�&&&�����FJ

��()�(�)G��9�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

�����

���,��� �� ������#��

���$��

� ���2 ����2

��

��Q# #��

��%���$*���@�FJ

��()�(����@��FJ

O��� "�3CL

�����

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

�����

� D��"�� 8M0���F �����I����K

���*��$�9�49�FJ

���*�*%����G�FJ

���*�*�*���G�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

�����

� ��%���# ����� ���*��*�9@�FJ

���*�**��4�FJ

���*�*(�@��FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

�����

8M0���$��

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

�����

��2 ���!� ���*��$$9����FJ

���*�*$�9�@@�FJ

���*�*��9�?G�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� <������ � ���

�����

�-&�2 ���!� ���*��$�?��FJ

���*�*$*9����FJ

���*�*��9�@��FJ

O��� "�3C

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ������ 21�4 !2� # I���K

��� �!����2 ��������2

������

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+*$6 ��� \P0 Q0����&K

����#���� �:1��\�'A ����#�����M�4A�099�� H���(I � M�4A�0���? H���$�(I

��������# ������� H∅���I������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+*$6 ��� \P0 Q0����&K

����#���� �:1��\�'A ����#�����M�4A�099�� H���(I � M�4A�0���? H���$�(IG�L9�� ?�L9�@ 9��L9@� E��A ��A���

� 8M0������

(�� I����K ���*��$&9����FJ

���*�*$)9�@?�FJ

���*�*�%��94�FJ

O��� "�3C

%&� I����#K

����

���*��$*9�?��FJ

���*�*%������FJ

���*�*�&��4��FJ

O��� "�3C

D��"�� 60��� 8M0�����$�

(�� I����K���*��$(9�4��FJ

���*�*%����G�FJ

���*�*�����G�FJ

O��� "�3C

� ������� 8M0�� �� ���*��*�9�9��FJ

���*�**$K��FJ

���*�*�(9����FJ

O��� "�3C

2���O����� �+���F ����I����KIM,; ����K

���*��*����FJ

���*�**%�9�FJ

���*�*(��4�FJ

O��� "�3C

N������# ��������

��2 ���!�_ ��)*��&*

?9�FJ

_

8 ����� ��� ������ ?�L9�@ �� ������� G�L9�� � 4�L99�

������

�����

8M0� �����������

�����

� ∅�(�G��&�22 ��

∅�*�G����22

���*��*%���@�FJ

���*��*%���@�FJ

_ O��� "�3C

������

������ ∅�*�G����22 ��

∅�(�G��&�22

���*��*&9�@@�FJ

���*��*&9�@@�FJ

_ O��� "�3C

������

�����

� ∅�(�G��&�22 ��

∅���G����22

_ ���*��*�9��4�FJ

_ O��� "�3C

������

�����

� ∅���G����22 ��

∅�(�G��&�22

_ ���*��**9��4�FJ

_ O��� "�3C

E�*A ������# ���� ���+��� � �Q �� �+��!����� �#������ ����� H�+ ������% ������� @�L����=I

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� (-(�;���-� (-(�;��*-� �/

2�6� ���#� 42��� ������� F(�G��&�4���

�� �& 2

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� (-��;�$&-� ��-��;�%)-� �*-*�;�**-� �/

2�6� ���#� 42��� ������� F*�G����4��� ���#� 42��� ������� F(�G��&

���#� 42��� ������� ���G�&�

�%__

�%__

_�&_

_��_

__��

__�&

222

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� �/

2�6� ���#� 42��� ������� F*�G����4��� ���#� 42��� ������� F(�G��&

�%_

�%_

_�&

2

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� �/

2�6� ���#� 42��� ������� F*�G����4���

�% 2

� =��! �� ���� �������� (�� I�"� �1 ��1���3! �����K�

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ������ 21�4 !2� # I���K

�����

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+$$6 ��� \P0 Q0����&K

��������# ������� H∅���I������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+$$6 ��� \P0 Q0����&KG�L9�� ?�L9�@ 9��L9@� E��A ��A���

P �����1 �3!��3�� ����� �� ��� N�U/;�����$8O� �!��� �#� 42 ��� ������ ��J3!�� � ��3!� �� ���� � �� ��2 �� ����� ����������� � �����1 �3!��3�� ����� �� ��� N�U/;�����$ � 3�� �D������ ���"�� +Q� ��� ��� ��� ������ ��J3!�� � ��3!� �������� ��.� ���� � �� ��2 �� ����� ���� �� ��� �!��� �#� 42c ��� �2 �� ���� ��� ���#�J � 2�� �.� � ��2�������� ������3!� ������"��2 ������

� ������ ���3!� O���� ������

� �+��!����� �#������ �����

I��"�� ������# �� ��K

� ������ ���3!� O���� ������

� 8M0��,��� �� ��+�����

� ���7���3�2 �2���2

� ������ ���3!� O���� ������

����� "���� ���*��$)��4��FJ

���*�*%$@��4�FJ

�$$)��*�G�4��FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

����� �������3��1 "������ ���*��%���4��FJ

���*�*%&@��4�FJ

�$$)��*$G�4��FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

���� ���Q��� "���+�&���

� ���3!# ��

� ������ ���3!� O���� ������

������ "�����-&�2 ���!4 ���*��%�

9�G��FJ

��%��*�*��K@�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

�-��2 ���!4 ���*��%���94�FJ

_ O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

����� �������3��1 "�������-&�2 ���!4 ���*��%$

9�G��FJ

��%��*����K@�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

�-��2 ���!4 ���*��%%��94�FJ

_ O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

� 2����"#��� ��+�&�� ��&��

� ��� ��# �� � ��#"����3! � ���������3! ���

� ������ ���3!� O���� ������

� ����� "���� ��&��*�%9��K�FJ

��&��*�%9��K�FJ

�$$(��*����G�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

� ����� �������3��1 "������

� ��� ��# �� � ��������- ������3� � ���� ��# ��#

�$$��)��9��K�FJ

�$$��)��9��K�FJ

�$$(��&)���G�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

� ����� "���� ��)����������FJ

��)����������FJ

_ O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

� ����� �������3��1 "������

����

��)����������FJ

��)����������FJ

_ O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

-���� ������ ��+����

����

��&��*)�KG�FJ

��&��*)�KG�FJ

�$$(��&*9����FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

6��$���# ��,��� �� ���

��������� ��&�� 3�]$��

� ������ ���3!� O���� ������

����� "����I������� ��������� �� H�d��� ��������������K

�&�(�&))4?�FJ

�&�(�&))4?�FJ

_ O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

����� �������3��1 "������I������� ��������� �� H�d��� ��������������K

�&�(�&)(4?�FJ

�&�(�&)(4?�FJ

_ O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

� 2����"#��� ����� ����� ��(&��$)9�G��FJ

��(&��%�9�49�FJ

��)����*9�?��FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

� D��"�� 8M0���F �����I����K

���*��$�9�49�FJ

���*�*%����G�FJ

���*�*�*���G�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

� ������� 8M0�� �� ���*��*�9�9��FJ

���*�**$K��FJ

���*�*�(9����FJ

O��� "�3C

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ������ 21�4 !2� # I���K

������

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+$$6 ��� \P0 Q0����&K

��������# ������� H∅���I������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+$$6 ��� \P0 Q0����&K

G�L9�� ?�L9�@ 9��L9@� E��A ��A���

8M0������

(�� I����K ���*��$&9����FJ

���*�*$)9�@?�FJ

���*�*�%��94�FJ

O��� "�3C

%&� I����#K ���*��$*9�?��FJ

���*�*%������FJ

���*�*�&��4��FJ

O��� "�3C

8M0���$��

��2 ���!� ���*��$$9����FJ

���*�*$�9�@@�FJ

���*�*��9�?G�FJ

O��� "�3C

�-&�2 ���!� ���*��$�?��FJ

���*�*$*9����FJ

���*�*��9�@��FJ

O��� "�3C

2���O����� �+���F ����I����KIM,; ����K

���*��*����FJ

���*�**%�9�FJ

���*�*(��4�FJ

O��� "�3C

8 ����� ��� ������ ?�L9�@ �� ������� G�L9�� � 4�L99�

������

�����

8M0� �����������

�����

� ∅�(�G��&�22 ��

∅�*�G����22

���*��*%���@�FJ

���*��*%���@�FJ

_ O��� "�3C

������

������ ∅�*�G����22 ��

∅�(�G��&�22

���*��*&9�@@�FJ

���*��*&9�@@�FJ

_ O��� "�3C

������

�����

� ∅�(�G��&�22 ��

∅���G����22

_ ���*��*�9��4�FJ

_ O��� "�3C

������

�����

� ∅���G����22 ��

∅�(�G��&�22

_ ���*��**9��4�FJ

_ O��� "�3C

E�*A ������# ���� ���+��� � �Q �� �+��!����� �#������ ����� H�+ ������% ������� @�L����=I

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� (-(�;���-� (-(�;��*-� �/

2�6� ���#� 42��� ������� F(�G��&�4���

�� �& 2

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� (-��;�$&-� ��-��;�%)-� �*-*�;�**-� �/

2�6� ���#� 42��� ������� F*�G����4��� ���#� 42��� ������� F(�G��&

���#� 42��� ������� ���G�&�

��__

��__

_��_

_(_

__��

__*

222

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� �/

2�6� ���#� 42��� ������� F*�G����4��� ���#� 42��� ������� F(�G��&

��_

��_

_��

2

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� �/

2�6� ���#� 42��� ������� F*�G����4���

�� 2

� =��! �� ���� �������� (���

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ������ 21�4 !2� # I���K

������

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+�$6 ��� \P0 Q0����&K

��������#

������� H∅���I

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+�$6 ��� \P0 Q0����&K

G�L9�� ?�L9�@ E��A ��A���

��� �+��!��� ���"� �������� ��%��^ �� ���� ��� ������13�3! ���#�J ��� \P0 Q0����&�

P �����1 �3!��3�� ����� �� ��� N�U/;�����$8O� �!��� �#� 42 ��� ��������� ����� �������� � 1� �� ���� � �� ��2 �� ����� ������� ����� �����1 �3!��3�� ����� �� ��� N�U/;�����$ � 3�� �D������ ���"�� +Q� ��� � �� ��� �������������� �������� � 1� �������� ��.� ���� � �� ��2 �� ����� ���� �� � �� �!��� �#� 42c ��� �2 �� ���� ��� ���#�J � 2�� �.� � ��2�������� ������3! � ������"��2 ������

� ������ ���3!� O���� ������

��� �� �

� � �+��!����� �#������ �����

I��"�� ������# �� ��K

� ������ ���3!� O���� ������

��� �� �

� 8M0��_��� �� ���"� �������� ��%��

I�"� �1 � 1����3! 3���K���*��%&�����FJ

���*�*%�9�?G�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

��� �� �

� 8M0���$��

� ������ ���3!� O���� ������

��� �� �

��2 ���!� ���*��$$9����FJ

���*�*$�9�@@�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

��� �� �

�-&�2 ���!� ���*��$�?��FJ

���*�*$*9����FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

��� �� �

� 8M0������

� ������ ���3!� O���� ������

��� �� �

(�� I����K ���*��$&9����FJ

���*�*$)9�@?�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

��� �� �

%&� I����#K

����

���*��$*9�?��FJ

���*�*%������FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

��� �� �

D��"�� 60��� 8M0�����$�

(�� I����K���*��$(9�4��FJ

���*�*%����G�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

��� �� �

� D��"�� 8M0���F ����� I����K ���*��$�9�49�FJ

���*�*%����G�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

��� �� �

� ������� 8M0�� �� ���*��*�9�9��FJ

���*�**$K��FJ

O��� "�3C

� .������# �+�Q

� ������1 ��� � ������ � ������� �D������ �����3! 3��

��()�(�������FJ

O��� "�3C

2���O����� �+���F ���� I����KIM,; ����K

���*��*����FJ

���*�**%�9�FJ

O��� "�3C

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ������ 21�4 !2� # I���K

������

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+�$6 ��� \P0 Q0����&K

��������#

������� H∅���I

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+�$6 ��� \P0 Q0����&K

G�L9�� ?�L9�@ E��A ��A���

8 ����� ��� ������ ?�L9�@ �� ������� G�L9�� � 4�L99�

������

�����

8M0� �����������

�����

� ∅�(�G��&�22 �� ∅�*�G����22 ���*��*%���@�FJ

���*��*%���@�FJ

O��� "�3C

������

������ ∅�*�G����22 �� ∅�(�G��&�22 ���*��*&

9�@@�FJ

���*��*&9�@@�FJ

O��� "�3C

������

�����

� ∅�(�G��&�22 �� ∅���G����22 _ ���*��*�9��4�FJ

O��� "�3C

������

�����

� ∅���G����22 �� ∅�(�G��&�22 _ ���*��**9��4�FJ

O��� "�3C

E�*A ������# ���� ���+��� � �Q �� �+��!����� �#������ ����� H�+ ������% ������� @�L����=I

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� (-(�;���-� (-(�;��*-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F(�G��& �� �� 2

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� (-��;�$&-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F*�G������#� 42��� ������� F(�G��&

*_

*_

_��

_(

22

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F*�G������#� 42��� ������� F(�G��&

*_

*_

_��

22

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F*�G��� * 2

� =��! �� ���� �������� (���

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ����� I�� $&��/K� 21�4 !2� # I���K

�������

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+�$6 ��� \P0 Q0����&K

��������#

������� H∅���I

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+�$6 ��� \P0 Q0����&K

G�L9�� ?�L9�@ E��A ��A���

��� �� �����( ��,��� ��+����� ��� ��� ���3� �� ����� � ��������

P �����1 �3!��3�� ����� �� ��� N�U/;�����$8O� �!��� �#� 42 ��� ��������� ��J3!�� � ��3!� �� ���� � �� ��2 �� ����� ������� ����� �����1 �3!��3�� ����� �� ��� N�U/;�����$ � 3�� �D������ ���"�� +Q� ��� � �� ��� �����������J3!�� � ��3!� �������� ��.� ���� � �� ��2 �� ����� ���� �� � �� �!��� �#� 42c ��� �2 �� ���� ��� ���#�J � 2�� �.� � ��2�������� ������3! � ������"��2 ������

� ������ ���3!� O���� ������

����� ���

� �+��!����� �#������ �����

I��"�� ������# �� ��K

� ������ ���3!� O���� ������

����� ���

� 8M0�+_��� �� ���"� �������� ��%��

I�"� �1 � 1����3! 3���K���*��%&�����FJ

���*�*%�9�?G�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

����� ���

� 8M0���$��

� ������ ���3!� O���� ������

����� ���

��2 ���!� ���*��$$9����FJ

���*�*$�9�@@�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

����� ���

�-&�2 ���!� ���*��$�?��FJ

���*�*$*9����FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

����� ���

� 8M0������

� ������ ���3!� O���� ������

����� ���

(�� I����K ���*��$&9����FJ

���*�*$)9�@?�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

����� ���

%&� I����#K

����

���*��$*9�?��FJ

���*�*%������FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

����� ���

D��"�� 60��� 8M0�����$�

(�� I����K���*��$(9�4��FJ

���*�*%����G�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������

����� ���

� D��"�� 8M0���F ����� I����K ���*��$�9�49�FJ

���*�*%����G�FJ

O��� "�3C

� ������� 8M0�� �� ���*��*�9�9��FJ

���*�**$K��FJ

O��� "�3C

� 2���O����� �+���F ���� I����KIM,; ����K

���*��*����FJ

���*�**%�9�FJ

O��� "�3C

2����"#��� ����� ����� ��(&��$)9�G��FJ

��(&��%�9�49�FJ

O��� "�3C

� ��+�&�� ��(+ ��� �� �������

��,��� �� ��+�����

��� ���#� ���#

��� ���#� ���#

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ����� I�� $&��/K� 21�4 !2� # I���K

�������

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+�$6 ��� \P0 Q0����&K

��������#

������� H∅���I

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+�$6 ��� \P0 Q0����&K

G�L9�� ?�L9�@ E��A ��A���

8 ����� ��� ������ ?�L9�@ �� ������� G�L9�� � 4�L99�

������

�����

8M0� �����������

�����

� ∅�(�G��&�22 �� ∅�*�G����22 ���*��*%���@�FJ

���*��*%���@�FJ

O��� "�3C

������

������ ∅�*�G����22 �� ∅�(�G��&�22 ���*��*&

9�@@�FJ

���*��*&9�@@�FJ

O��� "�3C

������

�����

� ∅�(�G��&�22 �� ∅���G����22 _ ���*��*�9��4�FJ

O��� "�3C

������

�����

� ∅���G����22 �� ∅�(�G��&�22 _ ���*��**9��4�FJ

O��� "�3C

E�*A ������# ���� ���+��� � �Q �� �+��!����� �#������ ����� H�+ ������% ������� @�L����=I

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� (-(�;���-� (-(�;��*-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F(�G��& �� �� 2

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� (-��;�$&-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F*�G������#� 42��� ������� F(�G��&���#� 42��� ������� ���G�&�

*__

*__

_��_

_(_

222

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F*�G������#� 42��� ������� F(�G��&

*_

*_

_��

2

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F*�G��� * 2

� =��! �� ���� �������� (���

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ������ 21�4 !2� # I���K

�������

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+&$6 ��� \P0 Q0����&K

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� ��������

��������# ������� H∅���I������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+&$6 ��� \P0 Q0����&K

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� ��������

G�L9�� ?�L9�@ 9��L9@� E��A ��A���

��� ������� �� �������� ��%�� �� ��!�� ���$��

0������� �������3�!� ���3! �1 ��3�2� 1�����2� �� ���� �������� ��� ���� M,;���2 ���� ���3!c ��1�� ���� ���.� ���� ���� �3!����� �����

P �����1 �3!��3�� ����� �� ��� N�U/;�����$8O� �!��� �#� 42 ��� ��� ���3� �� �������� � 1� �� ����� 4 ��3� �� ���� � �� ��2�� ����� ������� ���� � �����1 �3!��3�� ����� �� ��� N�U/;�����$ � 3�� �D�E����� ���"�� +Q� ��� � �� ��� ��� ���3� �� �������� � 1� �� ����� 4 ��3� ����E���� ��.� ���� � �� ��2 �� ����� ���� �� � �� �!��� �#� 42c ��� �2 �� ������� ���#�J � 2�� �.� � ��2�������� ������3! � ������"��2 ������

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

� �+��!����� �#������ �����

I��"�� ������# �� ��K

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

� D��"�� 60��� 8M0�����$�

(�� I����K����

���*��$(9�4��FJ

���*�*%����G�FJ

���*�*�����G�FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

D��"�� 8M0���F �����I����K

���*��$�9�49�FJ

���*�*%����G�FJ

���*�*�*���G�FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

�8M0������

(�� I����K���*��$&9����FJ

���*�*$)9�@?�FJ

���*�*�%��94�FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

� ������� 8M0�� ��'� ���*��*�9�9��FJ

���*�**$K��FJ

���*�*�(9����FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

� 8M0���$��

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

�-)&�2 ���!� I����K ���*��$%���K�FJ

���*�*$(��G��FJ

���*�*�$��@��FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

��2 ���!� I����K ���*��$$9����FJ

���*�*$�9�@@�FJ

���*�*��9�?G�FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

�-&�2 ���!� I����K ���*��$�?��FJ

���*�*$*9����FJ

���*�*��9�@��FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

� ��%���# ����� ���*��*�9@�FJ

���*�**��4�FJ

���*�*(�@��FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

� 2���O����� �+���F ����I����KIM,; ���� � M/; ����K

���*��*����FJ

���*�**%�9�FJ

���*�*(��4�FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

� D��"�� 8M0���F �����I����K����

���*��$�9�49�FJ

���*�*%����G�FJ

_ O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

D��"�� 870���F �����I����K

_ _ ���*�*(%���G�FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

�� � ��� ������� ��

�������� ��%��

�I�K� M,;������2� M,;���2 ���� ���3!� � 1���� 3����

���*��%*��@G�FJ

���*�*%(��@��FJ

���*�*)�G�?��FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

� 3������� �� �������� ��%�%

I��� 2��42 �����!� ��3!#K

���*��&$���FJ

���*�*&&?9�FJ

���*�*)�KK�FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

� 8M0������

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

(�� I����K ���*��$&9����FJ

���*�*$)9�@?�FJ

_ O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

%&� I����#K

����

���*��$*9�?��FJ

���*�*%������FJ

_ O��� "�3C� O���� ������

� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

870������

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

(�� I����K _ _ ���*�*(&��94�FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

%&� I����#K _ _ ���*�*(*��4��FJ

O��� "�3C

��&�� ��6��� RH:�,�+���2 ����+�� 2�7���/ �� ������!!S�<! � ��� �� �1�/���� �(�� �����/�� R%:���1�2 ��6�� ����7 RH:+�� ��

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ������ 21�4 !2� # I���K

�������

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+&$6 ��� \P0 Q0����&K

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� ��������

��������# ������� H∅���I������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+&$6 ��� \P0 Q0����&K

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� ��������

G�L9�� ?�L9�@ 9��L9@� E��A ��A���

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

� 8M0���$��

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

�-)&�2 ���!� I����K ���*��$%���K�FJ

���*�*$(��G��FJ

_ O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

��2 ���!� I����K ���*��$$9����FJ

���*�*$�9�@@�FJ

_ O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

�-&�2 ���!� I����K

����

���*��$�?��FJ

���*�*$*9����FJ

_ O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

�870���$��

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

��-)&�2 ���!� I����K _ _ ���*�*()

��@��FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

��2 ���!� I����K _ _ ���*�*((9�?G�FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

�-&�2 ���!� I����K _ _ ���*�*(�9�@��FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

� 2����"#��� ����� ����� ��(&��$)9�G��FJ

��(&��%�9�49�FJ

��)����*9�?��FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

8M0��,��� �� ��+�����'�

�������� � 1��- � ���7�;��3�2 �2���2 I��� ����42�����! � ��3!#K

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

����� "���� ���*��$)��4��FJ

���*�*%$@��4�FJ

�$$)��*�G�4��FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

����� �������3��1 "������ ���*��%���4��FJ

���*�*%&@��4�FJ

�$$)��*$G�4��FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

/� ��+�&�� ��� ���Q���F

�-& ����� �-��2 ���!���� ���� �� ��.������

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

� 2����"#��� ��+�&�� ��&��

� ��� ��# �� � ��#"����3! � ���������3! ���

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

� ����� "���� ��&��*�%9��K�FJ

��&��*�%9��K�FJ

�$$(��*����G�FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

� ����� �������3��1 "������

� ��� ��# �� � ��������- ������3� � ���� ��# ��#

�$$��)��9��K�FJ

�$$��)��9��K�FJ

�$$(��&)���G�FJ

O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

� ����� "���� ��)����������FJ

��)����������FJ

_ O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

� ����� �������3��1 "������

����

��)����������FJ

��)����������FJ

_ O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

6��$���# ��,��� �� ���

��������� ��&�� 3�]$��

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

����� "����I������� ��������� �� H�d��� ��������������K

�&�(�&))4?�FJ

�&�(�&))4?�FJ

_ O��� "�3C

� O���� ������� ������ ���3!� 0����2��� �4���

max. 2,5 m

max

. 1 m

����

����� �������3��1 "������I������� ��������� �� H�d��� ��������������K

�&�(�&)(4?�FJ

�&�(�&)(4?�FJ

_ O��� "�3C

��&�� ��6��� RH:�,�+���2 ����+�� 2�7���/ �� ������!!S�<! � ��� �� �1�/���� �(�� �����/�� R%:���1�2 ��6�� ����7

RH:+�� ��

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ������ 21�4 !2� # I���K

�������

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+&$6 ��� \P0 Q0����&K

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� ��������

��������# ������� H∅���I������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+&$6 ��� \P0 Q0����&K

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� ��������

G�L9�� ?�L9�@ 9��L9@�

E�*A ������# ���� ���+��� � H�+ ������% ������� @�L����=I

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� (-(�;���-� (-(�;��*-� �/

2�6� ���#� 42��� ������� F(�G��&�4���

�$ �& 2

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� (-��;�$&-� ��-��;�%)-� �*-*�;�**-� �/

2�6� ���#� 42��� ������� F*�G����4��� ���#� 42��� ������� F(�G��&

���#� 42��� ������� ���G�&�

��__

��__

_�&_

_��_

__��

__��

222

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� �/

2�6� ���#� 42��� ������� F*�G����4��� ���#� 42��� ������� F(�G��&

��_

��_

_�&

2

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� �/

2�6� ���#� 42��� ������� F*�G����4���

�� 2

� =��! �� ���� �������� (�� I�"� �1 ��1���3! �����K�

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ����� I�� $&��/K� 21�4 !2� # I���K

�������

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+&$6 ��� \P0 Q0����&K

��������#

������� H∅���I

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+&$6 ��� \P0 Q0����&K

G�L9�� ?�L9�@ E��A ��A���

. %���( �+��� �" ���� � � �� �����

P �����1 �3!��3�� ����� �� ��� N�U/;�����$8O� �!��� �#� 42 ��� ���1���� ������ ���3! � ����� ������ �� ���� � �� ��2 �� ������������ ���� � �����1 �3!��3�� ����� �� ��� N�U/;�����$ � 3�� �D������ ���"�� +Q� ��� ��� ��� ���1���� ������ ���3! � ����� ������ �������� ��.� ���� � �� ��2 �� ����� ���� �� � �� �!��� �#� 42c ��� �2 �� ���� ��� ���#�J � 2�� �.� � ��2�������� ������3! � ������"��2 ������

� ������ ���3!� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

� �+��!����� �#������ �����

I��"�� ������# �� ��K

� ������ ���3!� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

� 8M0���$��

� ������ ���3!� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

��2 ���!� ���*��$$9����FJ

���*�*$�9�@@�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

�-&�2 ���!� ���*��$�?��FJ

���*�*$*9����FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

8M0������

� ������ ���3!� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

(�� I����K ���*��$&9����FJ

���*�*$)9�@?�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

�%&� I����#K ���*��$*

9�?��FJ

���*�*%������FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

� ������� 8M0�� �� ���*��*�9�9��FJ

���*�**$K��FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

� D��"�� 8M0���F ����� I����K ���*��$�9�49�FJ

���*�*%����G�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

� 60��� 8M0�����$� =�?

�� � 1����2� 3����2����*��&%9�44�FJ

���*�*&*��9��FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

� 6��$�� �+��� � �" ���� ∅�����22

� ������ ���3!� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

��2 ���!� I��� ���� � �� 2��K ���*��&*4��FJ

���*��&�@K�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

�-&�2 ���!� I��� ���� � �� 2��K

���*��&*4��FJ

���*��&�@K�FJ

O��� "�3C� ������ ���3!

� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

3����� �+��� � �" ���� ∅�����22

� ������ ���3!� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

(�� I����K ���*��&(@K�FJ

���*��&)9�9?�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

%&� I����#K

���*��&(@K�FJ

���*��&)9�9?�FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

� .������ �+��� � �" ���� �+� �%���� ���*�*&����FJ

O��� "�3C

� ������ ���3!� O���� ������� P������3� ���a�� �����4 �4��# ���� 2�6� $�2� X�3! � e�)� ���� e�$�� �1 ����� H������

�����

��������

��

�������

2���O����� �+���F ���� I����KIM,; ����K

���*��*����FJ

���*�**%�9�FJ

O��� "�3C

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ������ 21�4 !2� # I���K

������

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+&$6 ��� \P0 Q0����&K

������ �������

H∅���I

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����" ��"#���( �� �" ���� �������� I #��+&$6 ��� \P0 Q0����&K

G�L9�� ?�L9�@

E�*A ����A ���� ���+��� � �Q �� �+��!����� �#������ ����� � ��_��� � &������ H�+ ������% ������� @�L����=I

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� (-(�;���-� (-(�;��*-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F(�G��& �� �� 2

�� ������� �Q �@ �7 �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� (-��;�$&-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F*�G������#� 42��� ������� F(�G��&

�&_

�&_

_��

_�&

22

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F*�G������#� 42��� ������� F(�G��&

�&_

�&_

_��

2

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F*�G��� �& 2

� =��! �� ���� �������� (�� I�"� �1 ��1���3! �����K�

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ��������� I�*��/K� 21�4 !2� # I���K

��� !�2 ��������2

�������

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����#��$�� �+��!��� ������� �" ���0������ H�+����� ������ -8�I

I #��+%$6 ��� \P0 Q0����&K

��������#

������� H∅���I

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI

��� �����#��$�� �+��!��� ������� �" ���0������ H�+����� ������ -8�I

I #��+%$6 ��� \P0 Q0����&K ?�L9�@ 9�� E��A ��A���

M��#&�% ��� �� ������� H?F? �Q �?F���7I ������( ������ ��� �����" ��"#���( �� �" ����

��������

A���2���� ��J��� �3! #8 " ���3��� ��&�T���&�22��!��� ∅��)&�22

0� ����� �� �!��� �#� 42 ��� ������� �. & �� �J �� ���������c 2�6� ���2 ���!4 ��� �������� ��� � $�2 ���!4 !������ ���� �� ��� I�������3� ��K�

� � � �

� �+��!����� �#������ �����

I��"�� ������# �� ��K

� � � �

� M#��� �� �� � &�����

I���- !�K��������3� �� �8� ��1��4!� ������� =��.�4!� ���D��� ����# � �3! # I���K� ��� ��"��!� ��.�� I$���#K

_ ��(��$�$��K��FJ

O��� "�3C

� � � �

�����'�� �Q#� I$���#K _ �$$)�(�$@K�FJ

O��� "�3C

� � � �

� 8M0������

� � � �

(�� I����K ���*�*$)9�@?�FJ

_ O��� "�3C

� � � �

%&� I����#K

����

���*�*%������FJ

_ O��� "�3C

� � � �

�D��"�� 60��� 8M0�����$�

(�� I����K���*�*%����G�FJ

_ O��� "�3C

� � � �

� D��"�� 8M0���F ����� I����K ���*�*%����G�FJ

_ O��� "�3C

� � � �

� ������� 8M0�� �� ���*�**$K��FJ

_ O��� "�3C

� � � �

2���O����� �+���F ���� I����KIM,; ����K

���*�**%�9�FJ

_ O��� "�3C

� � � �

� ��%���# ����� ���*�**��4�FJ

_ O��� "�3C

� � � �

� 8M0���$��

� � � �

��2 ���!� ���*�*$�9�@@�FJ

_ O��� "�3C

� � � �

�-&�2 ���!� ���*�*$*9����FJ

_ O��� "�3C

� � � �

�+��!����� �� � ��� �����#��$��

�+��!���

��������3� �� �8� ������� ���# ∅����

� �������# ������� ∅�(�

� D�6�"�� ����#� ��� ��"��!� ��.��� ���4��4!� !���� ∅����

_ ��)����&��44�FJ

O��� "�3C

� � � �

� �+��!����� �� � � ��� ��� ��"#��

��������3� �� �8� ����"�# (�� ∅�%�

� D�6�"�� ����#� ���4��4!� !���� ∅����

_ ��)��$%$��44�FJ

O��� "�3C

� � � �

� ���!����� �����

����# �� ��� ��.�4 ������� � �3! 1_ ��)����*

K��FJ

O��� "�3C

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ��������� I�*��/K� 21�4 !2� # I���K��� !�2 ��������2

�������

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����#��$�� �+��!��� ������� �" ���0������ H�+����� ������ -8�I

I #��+%$6 ��� \P0 Q0����&K

��������#

������� H∅���I

������ � �� � �����L�+��� � �" ���� H8MI I�����"�����K��� �����#��$�� �+��!��� ������� �" ���0������ H�+����� ������ -8�I

I #��+%$6 ��� \P0 Q0����&K ?�L9�@ 9�� E��A ��A���

� 3��+���

��2 ���!� I����# � ��2�a�%�2K _ �&�*�&�$��4��FJ

O��� "�3C

��2 ���!� I����K _ �&�*�&�*9��G�FJ

O��� "�3C

��2 ���!� I����K _ �&�*�&�)?9�FJ

O��� "�3C

�-&�2 ���!� I����K _ �&�*�&(�@G�FJ

O��� "�3C

3����� ���+��� �

I��� ��.� � � �.���3! �3! �3!K

$�� I����#K _ �&�*�*��4?�FJ

O��� "�3C

�&� I����#K _ �&�*�*�$4?�FJ

O��� "�3C

� D��"�� ���F ����� I����K _ �&�*�&((9�9��FJ

O��� "�3C

D�"&�+��� I�63�� ��3�4K∅�%��22 �� ∅�����22

_ ��)�����9�G4�FJ

O��� "�3C

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ������ 21�4 !2� # I���K

_�� !�2 ��������2

�������

. �����( ������

��� �����" "#���( �� �" ���� �������� I #��L�$GL$$ ��� \P0 Q0����&K

����#���� �:1��\�'A ����#�����M�4A�099��

��������# ������� H∅���I. �����( ������

��� �����" "#���( �� �" ���� �������� I #��L�$GL$$ ��� \P0 Q0����&K

����#���� �:1��\�'A ����#�����M�4A�099��G� ?� 9�� E��A ��A���

��� ��,��� �� ���% �%����(� &������ ��$� ���#��F ����� � $� �� � �����

�����$�� �(&��� � ���� �!� ��Q� ���,� �� ������ ������ �� �:/�9?9G�09

��$� ��Q#��� � ������ � ���#�� K������ H��K�L-�K�I ��$� ��Q#��� � ������

� ���#�� ������� H����L-���IA

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

�� ��

��

� �+��!����� �#������ �����

I��"�� ������# �� ��K

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

�� ��

��

� � M#��� �� �� � &�����

I���- !�K��������3� �� �8� ��1��4!� ������� =��.�4!� ���D��� ����# � �3! # I���K� ��� ��"��!� ��.�� I$���#K

����

���*������K9�FJ

��(���&������FJ

��(��$�$��K��FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

�� ��

��

M#��� �� �� � &�����

IM�G���- !�K��� ���� �!��4 ��2��#-����� �! ��� �� �� �� !� ��������������3� �� �8� ��1��4!� ������� =��.�4!� ���D��� ����# � �3! #I!�����K

� ���3��4 ���# I!�����K� ��� ��"��!� ��.�� I$���#K

��)���)�@��G�FJ

��)���)(@�G4�FJ

��)���))4����FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

�� ��

��

�����'�� �Q#� I$���#K ���*���)���FJ

��%���$$@G�FJ

�$$)�(�$@K�FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

�� ��

��

� 3��+���

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

�� ��

��

�-)&�2 ���!�I����# � �-)&�2�a�$-)�2K

���*���)9��@�FJ

��%����$�����FJ

_ O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

�� ��

��

��2 ���!�I����# � ��2��a�%�2K

_ _ �&�*�&�$��4��FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

�� ��

��

�-)&�2 ���!� I����K ���*���(@G�FJ

��%�����9�9��FJ

_ O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

�� ��

��

��2 ���!� I����K _ _ �&�*�&�*9��G�FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

�� ��

��

��2 ���!� I����K ���*�����9�FJ

��%����%G?�FJ

�&�*�&�)?9�FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

�� ��

��

�-&�2 ���!� I����K ���*�����@�FJ

��%����&@��FJ

�&�*�&(�@G�FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

�� ��

��

� D��"�� ���F ����� I����K ���*����@G�FJ

��%����*?9�FJ

�&�*�&((9�9��FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

�� ��

��

� 3����� ���+��� �

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

�� ��

��

(�� I����K ���*���%�?�FJ

��%����(���FJ

�&�*�&)�@��FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

�� ��

��

%&� I����#K ���*���&�4�FJ

��%����)@K�FJ

�&�*�&)%?9�FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

�� ��

��

� =���� �%��#�� I����K ���*���(49�FJ

���*�*$%K��FJ

�&�*�&)����?�FJ

O��� "�3C

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ������ 21�4 !2� # I���K_�� !�2 ��������2

�������

. �����( ������ I�����"�����K��� �����" "#���( �� �" ���� �������� I #��L�$GL$$ ��� \P0 Q0����&K

����#���� �:1��\�'A ����#�����M�4A�099��

��������# ������� H∅���I. �����( ������ I�����"�����K��� �����" "#���( �� �" ���� �������� I #��L�$GL$$ ��� \P0 Q0����&K

����#���� �:1��\�'A ����#�����M�4A�099��G� ?� 9�� E��A ��A���

3����� ���+��� �

I��� ��.� � � �.���3!�3! �3!K

$�� I����#K ���*���*@��FJ

��%���$�@K�FJ

�&�*�*��4?�FJ

O��� "�3C

�&� I����#K ���*����@��FJ

��%���$�@K�FJ

�&�*�*�$4?�FJ

O��� "�3C

D��"�� 60���

(�� I����K����

���*���$@K�FJ

��%�����9����FJ

_ O��� "�3C

D��"�� ������

(�� I����K_ _ ��%)�)*&

���?�FJ

O��� "�3C

��%���# 8M0�����

�����!��(�� ���������

I #��L$$ ��� \P0 Q0����&K� ������1 ��� ���3� �� ���� ����� � M,; ���� �. � ��=� 1�� �� �3! # ���# �4 2�� ��� � � �����;��2 �������3�!� ���3!���� ��������� ���3!2�� ��� � I��� ������"�������K

���*��$�4��FJ

���*�*$&9�@��FJ

_ O��� "�3C

N������# ��������

��2 ���!�_ ��)*��&*

?9�FJ

_ O��� "�3C

E�*A ������# ���� ���+��� � �Q �� �+��!����� �#������ ����� H�+ ������% ������� @�L����=I

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� (-(�;���-� (-(�;��*-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F(� �� �� 2

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� (-��;�$&-� ��-��;�%)-� �*-*�;�**-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F*����#� 42��� ������� F(����#� 42��� ������� ���

�&__

�&__

_��_

_�&_

__�&

__�&

222

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F*����#� 42��� ������� F(�

�&_

�&_

_��

2

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F*� �& 2

� =��! �� ���� �������� (�� I�"� �1 ��1���3! �����K�

2��"���%��W

� /� ����� �" ���0������ ��� \P0��$%��� �� �������� ������� �� �� �� ����� �!�#- ��;�� �� � ���# �����3� ��2�� �����;���� ��!� �!����� �� ������1 ������3! !���� ������ � � ���!�4�� �2 � 2�� ��2 ���� ��� �2 I������ ���� � ��� �4 ���4 ���#- ��������� �������3�!� �� � ��K���������� �1������ �� �J �� ����� �� ����� ����� �" ���0

������ ��� ������ ��"#���( �� ���3! 2�� ��� � ���������"�� ������

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ������ 21�4 !2� # I���K

��� �!����2 ��������2

�������

. �����( ������

��� �����" "#���( �� �" ���� �������� I #��L�$6 ��� \P0 Q0����&K

����#���� �:1��\�'A ����#�����M�4A�099�� H���(I � M�4A�0���? H���$�(I

��������# ������� H∅���I. �����( ������

��� �����" "#���( �� �" ���� �������� I #��L�$6 ��� \P0 Q0����&K

����#���� �:1��\�'A ����#�����M�4A�099�� H���(I � M�4A�0���? H���$�(I G� ?� 9�� E��A ��A���

O!���� ������� �� �������� ����� ���� �����#��%�

��� ��,��� �� ���% �%����(� &������ ��$� ���#��F ����� � $� �� � �����

�����$�� �(&��� � ���� �!� ��Q� ���,� �� ������ ������ �� �:/�9?9G�09

��$� ��Q#��� � ������ � ���#�� K������ H��K�L-�K�I ��$� ��Q#��� � ������

� ���#�� ������� H����L-���IA

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

����

� �+��!����� �#������ �����

I��"�� ������# �� ��K

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

����

� M#��� �� �� � &�����

I���- �!����K��������3� �� �8� ��1��4!� ������� =��.�4!� ���D��� ����# � �3! #� ��� ��"��!� ��.��I&���JK

����

��

��Q# #��

��(���&*��9@�FJ

��()�(�$G��9�FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

����

M#��� �� �� � &�����

I�!����KIM�G���- �!����K��� ���� �!��4 ��2��#- ����� �! ��� �� �� �� !���������������3� �� �8� ��1��4!� ������� =��.�4!� ���D��� ����# � �3! #I!�����K

� ���3��4 ���# I!�����K� ��� ��"��!� ��.�� I&���JK

_ ,��%���&9��4K�FJ

_ O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

����

�����'�� �Q#� I&���JK ��

��Q# #��

��%���$&9��4�FJ

��()�(��9�9?�FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

����

� D��"�� ���F �����I����K� 2�� �.� �� �!���4!� �������

��

��Q# #��

�$$)�(����9��FJ

��()�(�(G�K9�FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

����

� 3��+��� F ���$�(F

���� � �� ����

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

����

(�2 ���!� ��

��Q# #��

��%���$)K����FJ

��()�(�*99�?9�FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

����

��-&�2 ���!� ��%���$(9��?��FJ

_ O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

����

��&�2 ���!� _ _ ��()�(�&

���9��FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

����

�&�2 ���!� ��%���$��K�@4�FJ

��()�(�%�G�?K�FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

����

� ���!����� ���

�� ������� ��# ����3! �4��� �!���4!� ����;���

��

��Q# #��

�$$)�&&&�����FJ

��()�(�)G��9�FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

����

���,��� �� ������#��

���$��

� ���2 ����2

��

��Q# #��

��%���$*���@�FJ

��()�(����@��FJ

O��� "�3CL

�����

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

����

� 3��+���

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

����

��2 ���!� I����K ���*�����9�FJ

��%����%G?�FJ

�&�*�&�)?9�FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

����

�-&�2 ���!� I����K ���*�����@�FJ

��%����&@��FJ

�&�*�&(�@G�FJ

O��� "�3C

� ,���� �1 ����� O���� ������� <������ � ���� ������ ���3!

����

� D��"�� ���F �����I����K

���*����@G�FJ

��%����*?9�FJ

�&�*�&((9�9��FJ

O��� "�3C

4A@

&(���)&*

. �����( ������

��� �� ������ 21�4 !2� # I���K��� �!����2 ��������2

�������

. �����( ������ I�����"�����K��� �����" "#���( �� �" ���� �������� I #��L�$6 ��� \P0 Q0����&K

����#���� �:1��\�'A ����#�����M�4A�099�� H���(I � M�4A�0���? H���$�(I

��������# ������� H∅���I. �����( ������ I�����"�����K��� �����" "#���( �� �" ���� �������� I #��L�$6 ��� \P0 Q0����&K

����#���� �:1��\�'A ����#�����M�4A�099�� H���(I � M�4A�0���? H���$�(I G� ?� 9�� E��A ��A���

3����� ���+��� �

(�� I����K ���*���%�?�FJ

��%����(���FJ

�&�*�&)�@��FJ

O��� "�3C

%&� I����#K ���*���&�4�FJ

��%����)@K�FJ

�&�*�&)%?9�FJ

O��� "�3C

����D��"�� 60���

(�� I����K���*���$

@K�FJ

��%�����9����FJ

_ O��� "�3C

����D��"�� ������

(�� I����K_ _ ��%)�)*&

���?�FJ

O��� "�3C

� =���� �%��#�� I����K ���*���(49�FJ

���*�*$%K��FJ

�&�*�&)����?�FJ

O��� "�3C

N������# ��������

��2 ���!�_ ��)*��&*

?9�FJ

_

E�*A ������# ���� ���+��� � �Q �� �+��!����� �#������ ����� H�+ ������% ������� @�L����=I

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� (-(�;���-� (-(�;��*-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F(� �� �� 2

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� (-��;�$&-� ��-��;�%)-� �*-*�;�**-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F*����#� 42��� ������� F(����#� 42��� ������� ���

�%__

�%__

_��_

_��_

__�&

__�&

222

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� %-(�;��)-� *-*�;��*-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F*����#� 42��� ������� F(�

�%_

�%_

_��

2

�� ������� �����! �2����� 4!� �����4!� ����� %-��;��$-� �/

2�6� �4��� ���#� 42��� ������� F*� �% 2

� =��! �� ���� �������� (�� I�"� �1 ��1���3! �����K�

���

&(���)&*

����� ��� ���

����� � ���� ������

������ ��������

�������� ������ ������

������ �����

!�������� "�#�$��

� ����� ����

�������� � �

����� ������� �������������

���������

%����� # #�� & �������

� �������'()) ��� � ��!�"�#$�� �������'*)) �%�& � ��&�#$

�������'*+)

�' �������'*,* (�����)*�����)��+�� ��� � ��!�"�#$

�� �������'-+) ,�-�.���� #���- � #/���� 01��� &� � �& � �#$

'� ����#��')+) 2-��3� #�-�#���� �� ��

'�� ����#��'-)) 2-��3� #�-�#���� ��' ��

'�' ����#��'()) 4#/��� #�-�#���� ��/��#��� � � ' ��

'�% ����#��'*)) 4#/��� #�-�#���� ��/��#��� � ' ��

'�5 .��#��/�#��� ��� ����#��

'�� ����#����'-))0()) ���/-��

"� ��������1�'-)) ,6�����#��7 �31��8 ��0� �� � � �-���9"�� ��������12'-)) ,6�����#��7 �31��8 ��0� �5 � � �-���9

� ���:���� ��������"�' ��������13'-)) ;��-����� <6�����#��7 �31��8 ��0� �' � ��5 �-���9"�% ��������')+) =#/�/-8�� <6�����# �� � � �-���9

� �����/ ��0/"�5 ��������'***0*+* >��������7 <6�����# ���� � ��"5 �-���9"�� �������#'-))0())

&� ���������')+) ?�0���-��� �1�����:�&�� .��#��/�#���

��� �������� @�����8� ����� ������8� ���/-6��� ���-���

5&�!!% (,

--

-(

-*

-,

-+

-4

-5

-6

-7

()

5&�!!%