3-3-2011 Saurashtra

download 3-3-2011 Saurashtra

of 1

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

¼híke «r¢Þk [k÷w Au íÞkhu ºký nòh su x ÷k ðkhMkËkhku Lkku f he-n¬ {¤ðkLke hkn{kt økwsoh «òÃkrík Mk{ks îkhk Mk{qn ÷øLk {kuhçkeLkkt ðsuÃkh MkðuoLke s{eLkLku rçkLk¾uíke fhíkk Ãkqðuo økkutz÷{kt rðËkÞ Mk{khkun ÞkuòÞku r[¥k÷{kt yu.xe.yu{. Mkuðk fkÞohík Úkíkkt n»ko Ãkkt [ -Ãkkt [ zku õ xhku nku ð k Aíkkt «kÚkr{f MkkhðkhÚke rðþu » k fk{økehe Úkíke LkÚke ðktfkLkuhLkk ykøkuðkLkkuyu økktÄeLkøkhLke {w÷kfkík ÷eÄe SANDESH: RAJKOT

Transcript of 3-3-2011 Saurashtra

 • kkutz{kt rkMk{khkun kuku

  kkutz: nuhLkk kkueMk ELMkufxhkkk yu.yuMk.ykE. kkuMk{e{kokLkk fkhu rLk]k kkktnuhLke rr MktMkkyku khk rkMk{khkun kuku nkku.

  kkzhkk{kt e{kkk Mkkn

  k{Lkkh: k{Lkkh kkkkkzhkk Lkftf yk{ khk kk.6Mkwe e{ kkk MkknLkwtykkusLk fhk{kt ykwt Au. kMkkeXkh [tukE uke rkhkS fkkLkwthMkkkLk fhku.

  y{hue [uBkhLkknkuukhku hkk

  y{hue: y{hue [uBkhLkknkuukhku{kt {w {LkkuskE ,

  Wk{w VwkE kktxek,rLkukE kkte, MkuuxheSkwkE Mkku{ik, xMxeykukhefu hkswkE kkunu,sknhkE khekLke hefhk{kt yke Au.

  kuhkS rfMkkLkMktLke hsqykk

  kuhkS: [kw kuo LkkWkkLk [o{kt {kutkhe{ktkhku kkke kMkku YrkkkeLke[u u[k kkuk ku{ Lknkukke Mkhfkhu xufkLkk kukhku fhku ku{s rLkfkMk fhkkuhkS kkwfk khke rfMkkLkMktu {kke fhe Au.

  sMk hLk yukuzoykkk{kt yku

  sMk: sMkLkk kxu rkkhk kLk u yk fhLkkhLkwtMkL{kLk fhk {kxu sMk hLk yukuzoykkk{kt yku.

  r[k{kt yu.xe.yu{.Mkuk fkohk kkkt nkor[k : Mxux kuLf ykuV ELzkLke

  r[k kk{kt kk.23-h keyu.xe.yu{.Mkuk Y kE Au. ktkkMk{Lke {ktk kk yk Mkuk Y kkkkufku{kt ykLktLke kke kke Au.ukhek{kt rLkk{qu

  tkk kuuhksfkux : {kuhke kkwfkLkk

  ukhek kk{u kk.6Lkk hkusM.AkLkkE LkxwkE fik yLkuM.y{]kkuLk AkLkkELke M{]rk{ktrLkk{qu tkkLkwt ykkusLk fhk{ktykw Au.

  siLk k]rk MkuLxhLkekkLkku kht

  kuhkS: sukkwh{kt siLk k]rkMkuLxhLke 137{e kkLkku khtfhk{kt ykku nkku. yk kfuykkukLkku yLku kufku rk Mktk{ktnksh hkkt nkk.Mkkhfwtzk{kt k[kh-fkkLkkkt

  Mkk{u ykuLk kk ykkwtMkkhfwtzk : yn kktsr kuk

  Mkr{rk khk k[kh yLku fkkLkkkt Mkk{u {k{kkhLku ykuLk kkykkw nkwt. ykuLk kk{kt fkw Lkkwtu{kt khkk kk {ktk fhk{ktyke nke. kt[u kwshkk{kt kkwfk

  fkkyu uc kk

  kuLkfkuxzk : kt[u kwshkk Mkko{ktkkkhk kkwfkLke kuLkfkuxzk kkyuuc kkLkwt MkkLk {uu Au. ykkkLke kuh-7Lke LkeryhrtkE ehzek kkwfk fkkyurke yLku kuh-8Lke yrLkkewkE uMkkekyu k]ke MkkLk{ue kkLkwt kkih khu Au.

  ktfkLkuhLkk ykkukLkkuyukkteLkkhLke {wkfkk ee

  ktfkLkuh : kwshkk ykMktfLkkkt rLkk{Lkk Wkyk ku nkSfkh Mkkuku nkukLkku [kso MktkkkhkhLkk xufukhku kk teLkkhW{xe kzk nkkt ku{kt ktfkLkuhLkkxufukhkuyu k {kuxe Mktk{kt kkeku nkku.

  xtfkhk{kt kuekkuxwLkko{uLx kuE

  xtfkhk : {nk kLkt MkhMrkM{khf xMx khk {nk kLktMkhMrkLkk sL{rLku hkrk fkkuekku xwLkko{uLxLkwt ykkusLk fwo

  nkwt. su{kt hk xe{kuyu kk eku

  nkku. yk Mktku yk rMkkhLkkyke kSkE kkuzkyunkshe ykke kuMkknLk kwYkkzwt nkwt.kwsoh krk Mk{ks

  khk Mk{qn LkkkLkkZ : uhkhLkkh-

  hkLkkh kwsoh krk Mk{kskhk kk.6Lkk hkus Mk{qnLkLkwt ykkusLk fhk{ktyku Au.

  su{kt 51 wkku uzku.yk Mktku khkMkku kkokuLkkue, kkukE krkku{s LkhkskE fik kuhu ykeyku nksheykku.

  THURSDAY, 3 MARCH 2011SANDESH : RAJKOT10

  MktrkkMk{k[kh

  kkt[-kkt[ zkuxhku nkuk Akkt kkr{f Mkkhkhke ruk fk{kehe kke Lkke

  kkkeLkkhLkkt kkkMkeykuLke fufxhLku hsqykk

  kurfk, kk.2kurfk-hekzk hkuz kh kurfkke

  Mkk MxuLk Mkwe VkuhuLkLkwt fk{ kkkkurfkke kkuhze xw uLk hkuzLkk fk{Lkkuwkht kku nkku. fk{Lke YykkkMk MxuLz [kufke fhk{kt yke nke.

  kurfk kku k{ k VkuhuLkhkuzLke fk{kehe fhk{kt ykke nkuEkufku{kt WMkkn ukku nkku. kMkMxuLz [kufke Mkk MxuLk MkweLkk{kkoLkwt VkuhuLkLkwt fk{ 90 kLkk

  [uo ykfkh kk{u. kue s hekukkuhze hkuz WkhLkwt xw uLkLkwt fk{ 45kLkk [uo ku. rfkMk kk kusLkknuX yk hMkkkykuLke fkkkxfhk{kt yku. yk hkuzLkk wkhtMktku kk.kt[kk Wk-{wnh{kE VwkMkek, Lk Mkr{rkLkk[uh{uLk nfwkE kh{kh, h{ukExek, eYkE kuk, {Mknzus, Mkhkt[ kEkekek kuhu nksh hkk nkkt.

  ktfkLkuh: yuMk.xe. rLkk{{kt hkerk nkk hk{kt yke Au khuyuMk.xe.Lkk {]kf f{o[kheykuLkk knh suxk khMkkhku hnu{hknuLkkufhe {kLke hkn{kt Au. ykkhMkkhkuLku Lk {u fu, Lkn kuku Wku kku Au. ktfkLkuh{kt kykk yuf rfMMkk{kt Lkkufhe {kLkehkn ukE hne Au.yuMk.xe.LkkktfkLkuh zukkuLkk fLzfxh kkfhk yu{.kwkheLku Lkkufhe{ktke khkhV fhk{kt

  ykkk Auf yuMk.xe.Lke nkEfkuxo Mkwezk ykke nke. hr{kLk, ykf{o[kheLkwt {]w rLkkwt nkw. kk{ktnkEfkuxoLkkt [qfkk{kt khMkkhkuLkuk{k{ n-rnMMkk ykkk kkk{]kfLkk khMkkh kwkhe {nt{ykheV kkfhkLku Lkkufhe ykkk nqf{kku Au khu nk yuMk.xe.rLkk{{kthke rk nkk hkE Au ku{kt ykyhskhLku Lkkufhe ykkk {kkefhk{kt yke Au.

  y{hue{kt s uLkkk Mk{qn Lk Mkr{ke khk [wkek fkue Xkfkuh Mk{ksLkku Mk{qn LkkuMk kksukh{ktkuku nkku, su{kt 35 wkku uzkk nkkt. yk Mktku Mkkihkx-fA fkue Xkfkuh Mk{ksLkk {w-Wk{wMkrnkLkk nkuukhku, Mk{qn Lk Mkr{rkLkk {w eYkE {fkk, Wk{w fLkwkE yuhk, {tke wkkkEhkLkkhk kuhu WkMkk hkkt nkkt.

  {nkrhkrk rLkr{ku n nuhLkk rr rkku{kt kqsLk y[oLk, k, kkekkk Mkrnk yLkufrfko{ku kuk nkkt. r{nkk{kt 300 krfkuyu k eku nkku.

  WkuxkLke z [kuf kkikkLku M.ufwthkuLkVxkekLkk M{hkkuo Y.1.75 kLkku [ufMkkkLkk MsLkku khk ykkku nkku.

  Mkku{Lkkkke rne, nhkhLke xuLk kuzkkuu[ze: huu ksux{kt kzk kkk hke Lke xuLkku Vkk{kt yke Au kuLku

  ykfkh ykkkk kkUz kkwfk kuLMkLkh Mk{ksLkk Wk{w LkkhkE ykrnhuskwt Au fu, rMkrLkh rMkxeLkkuLku k0 xfk fLMkuLk ykw nkuk kku StkeLkkWkhko{kt yufk k keko kkk fhe fk. yk Wkhktk Mkku{Lkkkke nrhkhyLku rne sue ktkk ytkhLke xuLk ku{s kkuhkth-hksfkux [u kuMkuLsh xuLkLk {kk kufku{kt yMktkkuk uk {e hkku Au.

  yk Mktukku{kt khek yLku {{koLke nkk wt kke nu ku Mk{Sfk kue kk Au. yk nkuMkx{ktkkt[-kkt[ zkufxhku yLku LkMkkuoLke Vkusnkuk Akkt kufkuLku kqhke Mkkhkh{ke Lk nkukLke Vrhk WXe Au. ykWkhktk yk nkuMkx{kt yufMk-hu{eLk, ukkuhuxhe MkrnkLkk ykwrLkf

  MkkLkku Au. k ku Wkkuk kh qkE hkkt Au. nkuMkx{kt nkzfkLkkrLkktk zkufxh yLku MkwrkLkk zkufxhLk nkukke ykk eoykuLku Mkkhkh{ke Lkke. ynLke MkhfkhenkuMkx{kt kqhke Mkkhkh {ke Lknkukke hkswk{kt kLkke kkekkuLkkuhkVzku Vkxku Au. ku{ktu hkrkLkk Mk{u

  kku eoLke nkk fVkuze kE Au.yk kkkku ynLkk ykkukLkkuyuW[fkkyu yLkufkh hsqykkku fhe Auk ykh MkweLkwt krhk{ wLykwt Au. khu yk rMkkhLkesLkkkLku yL Mkwrk Lk ykkku kku ftELkn Mkkhe ykhku Mkwrk kku ykkkukuku Mkwh kufku{ktke WXku Au.

  {ftzkuhk kk. 2{ftzkuhk kkwfkLkk kk{zkykuLkk

  yuMk.xe. kMkkuLkkt hk xfk suxk YxkuyrLkr{k nkuE {ftzkuhkkehksfkux ykk sk {kxukk{zkykuLkk kufkuLku khu fkhekrhrMkkeLkku Mkk{Lkku fhku kzu Au. ykkkkku hksfkux yuMk.xe. khk Aukyuf koke yuku skk ykkk{ktyku Au fu, nk MxkVLkku yknkukke kk{zkLkk Yx fkkk kzu Au.fkhu Lke hke ku k{khk Yx [kwfhe ykkwt.

  {ftzkuhk kkwfkLkwt kk{ nku

  kkwfkLkkt kkk yksq kksqLkk k{k{kk{zkyku {kxu ykk sk {kxuLkwt{k{ {kk yuMk.xe. kMk Au. kMkfheLku hksfkux ykk sk {kxu kMkfu, su kk{zkyku{ktke kR [kke nkukue {kuxkkkLke kMk yrLkr{knku Au. hksfkuxke {ftzkuhkykk {kxuLke k{k{ kMkku Auk yufkoke kufkuLku fkhe krhrMkke{kt {qfeek Au. hksfkux rs. yuMk.xe. rLkk{ze.Mke. kkk xkVef ftzkuhLku ykh -Lkkh hsqykkku fhk Akkt yks eLkMkwe fkuR s ku kkk ukukLkke.

  {kuhkeLkkt kze hkuz {kkkh MkuoLkt.11{kt 18 ko knuk keLkukekE nke. nk, kkkeLkkh khefuykuk Au. yk Mk{{kt s sukhMkuo Lkt.10 kifeLkwt keLkuke kE nke.su wLkkh khefu ykuk Au. ykktku MkkuMkkxe [u yuf s{eLk MkuoLkt.10 kifeLke s{eLk nk{ktkeLkuke {kxu {tsqhe{kt {qfkE Au. yk

  s{eLk fh yk ku MkkuMkkxe [u{wfk{kt ykuk yuku[ hkuzLku uzeuku uEyu ku {ku Lkfku LknekLkkkkk yk rMkkhLkkt k kufkuLkuhkuz, kxh yLku kke suk kkr{fMkwrkLku yMkh fhLkkhe nku nk{kt{wfk{kt yku sukh Mkuo Lkt.10kifeLkwt keLkukeLkwt fh kt Mkweyuku[ hkuz Lk ykku kt Mkwe {tsqhe

  Lkne fhk kkkeLkkhLkktkkkMkeykuyu fuxh hksfkux,Lkkk fuxh-{kuhke yLku{k{kkh-{kuhkeLku uek{kthsqykk fhe Au. nk{kt yk Mkw[ekMkkuMkkxe{kt hkuz, kxh kLkke ukkAu yLku nuh nekLku LkwfMkkLk kE hkwnku nue kfu fk{ yxfke uk k{ktk fhk{kt yke Au.

  Mkkhfwtzk{kt nkuhk Mk{ks khk Mktk{kuhkhekkkwLkwt {kun{e MfkWx kuLz khk Mkkkfhe fku{e yufkkLkwt Wknh kwY kkzwt nkwt.

  Vkuxku : ys u

  {kuhkeLkkt sukh MkuoLke s{eLkLku rkLkuke fhkk kquo

  ku MkkuMkk.Lku uzkku yuku[hkuz ykkk WXke {kke

  {kuhke kk.2{kuhkeLkk su5h Mkuo Lkt.10Lku rkLkuke fhkk kquo

  yuu[ hkuz ykkk{kt Lk yku kt Mkwe kuLku {tswhe Lk

  ykkk kkkeLkkhLkk kkkMkeykuyu {kke fhe Au.ku{u hswykk fhe Au fu, ku MkkuMkkxeLku uzkku yuku[ hkuzLk nkuE keLk ukeLkkt rLk{Lkku tk kk Au.

  Lke yuBwLMk Vkk WXke {kke

  khe yk. fuLLke yuBwLMk{kte, eoLku nuhVuh{kt rtk

  y{hue, kk.2: kheLkk Mkk{wrnf ykhku fuL{ktnk{kt su yuBwLMk Au, ku knw s sqLke nkukke khtkhrhkuhk{kt ykk kku kt nku Au. ykk kku e{e

  krkyu [ke kzu Au. suLku fkhu eoykuLku Mk{MkhMkkhkh {ke Lk nkukke ekh eoyku {q~fue{kt{qfk Au.

  kk{zkyku{kt hnukk kufkuLku kkfeLke Mkkhkh Mk{Mkh {e fke Lkkesuke, khe kkwfk{kt khe

  Mkhfkhe kkLkk{kt LkeyuBwLMkLke sYrhkkLku kLku Ekkfkrf Vkk ytku hsqykkfhu Au.

  y{hue rsk kt[kkLkk {wwkkkE {kkeyu hsqykk fhkk

  skwt Au fu, khe kkwfkLkkkk{zkyku kehfktXk rMkkh{ktyku Au. yk kk{zkyku{kt {kuxkkku ykkf heku kAkk koLkk kufkuhnu Au. yk kkB rMkkhku{kt ke{khkufkuLke ruk Mkkhkh {kxu fkuEMkwrk Lk nkukke kkwfk {kfu yuxu

  fu, khe ykwt kzu Au. Mkk{kL eonku khu kufku kMk fu yLknLkku{kt Mkkhkh uk khe ykuAu. khtkw khu fkuE yufk yuf ktehke{khe kkw kzu khu yuBwLMkknLkLke kkfkrf Mkkhkh {kxusYrhkk We kke nku Au.

  {ftzkuhkt kkwfk{kt

  yuMk. xe. Lke hk xfk kMkkuyrLkr{k, {wMkkVhku kMk{ftzkuhk-hksfkux ykk sk{kt khu {q~fue

  fw Y. 1.3k fhkuzLkkt [uo

  kurfkke Mkk MxuLkMkwe Vkuh uLk hkuz kukkuhze Mkwe xq uLk : fk{Lkku kht kkkt kufku{kt ykLkt

  hke rk [kw Au khu

  yuMk. xe.Lkk {]kf f{eoLkktkhMkkhLku Lkkufhe khu ?k nh suxk khMkkhku Lkkufhe-n {kLke hkn{kt

  yLkuf f{ke MkkLkku WkkukLkkt yku q kE hkk Au

  hksqkLke Mkhfkhe nkuMkx{ktfkue Mkuk, eoykuLku nkkfe

  hksqk : hkswk yLku ykMkkkMkLkk rMkkh{kt LkkLkkWkukkuke {ktzeLku {nkfk yuf{ku {{e hkkt Au.LkSf{kt s kekkk kkuxo kkk nkuE-u yku nkukkeyn eoykuLkku Mkkhku hnu Au. yk Wkhktk Mkkn{kt Mkkk-

  ykX yfM{kkLkk fuMk yku Au. k, ynLke nkuMkx{ktMkk{kL kuoLke kkr{f Mkkhkh rMkk fe w ykkhke w kzke kk Au. eoykuLku {nwk swt kzu Auykk kLkke kkLkkLke Mkkhkh uk swt kzu Au.