3-3-2011 Kutchh

3-3-2011 Kutchh page 1
3-3-2011 Kutchh page 2
download 3-3-2011 Kutchh

of 2

 • date post

  18-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

description

økk¤ku çkku÷ðkLke Lkk Ãkkzíkk fku x u ï hLkk rþðk÷Þ MkrníkLkk {t r Ëhku { kt Yÿkr¼»ku f , {nkykhíkeLkk fkÞo ¢ {ku Þku ò Þk Ãkq h kðkYÃk yÃkkÞu ÷ e ðkík[eíkLke xu à k ÃkhÚke Ãkøk÷w t íkk÷wfk{kt Lkhuøkk ÞkusLkk{kt [k÷íke økuhherík ytøku íkÃkkMk þY Úkíkkt VVzkxLke ÷køkýe Vu÷kE sðk Ãkk{e Au. SANDESH: RAJKOT THURSDAY, 3 MARCH 2011 EsLkuh yLku fkÞoÃkk÷f EsLkuhLkku Mkr{rík, ÷kuffÕÞký MkkðosrLf xÙMx,

Transcript of 3-3-2011 Kutchh

 • ws kk. 2qs kkk Lkkkk kkwfkLkk

  kukkk, skkehk, wzkk MkrnkLkkkk{ku{kt Lkhukk{kt {kuxku kkuxkkuyk[hk{kt ykku nkku khu nkkuLkk ytkuLke kkkMkLkku kuh ykkke hkku Au. kuk xktfurnxektkLke kkELkk fkhkkke hkk Au.

  Mkktrk kk{Lkk kkxeykuMkk{u ykfhk kkkt hk{ktyku kue fkkyku ukkkk{e hne Au. kkxeLku MkMkuLzfhkkLke kkku Mkk{u yke Au.u fu, yk ytku MkkkkhMk{koLk {k kkBwt Lkke.

  ws yLku Lkkkk

  kkwfk{kt Lkhukk kusLkk{kt [kkekuhherk ytku kkkMk Y

  kkkt VVzkxLke kke VukE skkk{e Au.

  ws kk. hws{kt {rnk fkofh yLku kuLke

  kwke kh nw{ku fhk{kt ykkknuh{kt [f[kh ke Au. ykkkkku kkueMk{kt VrhkLkkutkk{kt yke Au.

  MLkun kMk MktMkk kuyu[.ykE. e. yuEz fLxku

  kusufx{kt fk{ fhkkt {rnkMkk{krsf fkofh fuMkhkuLk ke.[kzk yLku ku{Lke kwke WkhMktsLkkhe{kt hnukk {kukeLkLkk{Lkk EMk{u kkkkke Mkkkunw{ku fkou nkku.

  nuh{kt Afzk MxuLz kku Mkktsuyk xLkk kLke nke. ykhkuke

  {kukeLk Lkkwknkk{kt kkku kkukkunkku. kuLku ykwt Lk fhkLkwtfnukkkt kuu yk nw{kufkou nkku.

  kuwt nuh kkueMkLkuykkue Vrhk yhS{ktskkwt Au.

  ws kk. h{wtkE{kt fAe ukkhe rkkk - kwk

  kkMkuke ku kLke kt[ {kkLkkhkyrfkheLku MkMkuLz fhk{kt ykkAu. yk kkueMk yrfkheyu Akzkhk(kk. [kW)Lkk kLke ukkhe

  hkS suXk kxu yLku ku{Lkkkwk SkwkELke wfkLku hkuzkukkzku nkku. kk{kt hkfz Lkfhk kt[ {tkkE nke.

  rkkku {qsk Vkuxo ukkhe uVuhLkk{w {q fALkk sqLkk fxkrhk (kk.[kW)Lkk ykufkE kxuu yk{k{u {nkhkxLkk {w kLk yLkuLkkk {w kLk MkrnkLkk MktktrkkuMk{k hswykk fhkkt ukkhe yLkukkueMk yrfkheLke kk[ekLke xukk {kufe nke. kk{kt kkueMkyrfkhe ~k{ MkwLkku Mkk{u Vhs{kufwVeLkwt kkwt ukwt Au.

  THURSDAY, 3 MARCH 2011 SANDESH : RAJKOT10

  [urhkLkkt ]kku fqhke ykVkku Mkk{u Mkwhkk kqhe kkzu Au

  Mkhkt[, 8 MirAf MktMkkLkk nkuTukhku yLku Mktktrk Mknfkhe yrfkheyku Mkk{u Vhekqftk kk yk[hkuk yLkuf

  fkiktzku{kt yk [ufzu{ fktzLkku W{uhkukku Au. yk fh{kt kurhk kk{LkkMkhkt[ Wkhktk ykX MirAfMktMkkyku yLku kuLkk nkuTukhku ku{sMkhfkhe yrfkheyku fkkLkkMkft{kt ykk Au.

  kEux Vkuskhe kLkkhkuhekLkk hkwk rwk zuyuskwt nkwt fu, yk fkiktz{kt Auk kuko{kt Yk. yuf fhkuzke wLkk 11[ufzu{ {]k uzqkkuLkk Lkk{u kLk Au.{]kf rfMkkLkkuLku Srk kkke ku{Lkk7-1h yLku kkukMk Mkneyku kfhk{kt yke Au. yk kuxwt fhk{ktkskLkk s xkuk xw kkux{ {kkkykuMktzkukuk nkukLkwt knkh ykwt Au.yk {k{u kurhkLkk uzqk hkwkrwk zu khk ykuLke yuMkeke{kxuLke kMk ykk{kt kLkke

  Vrhk fhkE Au. suLkk yLkwMktkLkuLkke yrf MkuLMk s yu.yu{. e{keyu kt[ Yk rhkuewhku wsLku kwLkku Lkkute kkkMkLkku nwf{fkou Au.

  Mkkkkh MkkLkkuyu yk rkkkuykkkkt fkwt nkwt fu, fkuxoLkk nwf{ kkyuMkekeyu skkkhku Mkk{u fkkhwt,W[kkk yLku xk[kh yrrLk{Mkrnk Ekefku f{ 1h0 ke,406,409,408,4h0,193,197,198,419,46k,467,468,471,474 kkk 477 MkrnkLkerr Zkkkt khu{ f{ku ku{ursMxe fuMk k fkou nkku. ykfh{kt su{Lku ykhkuke kkkkk Auku 11 s{kt kurhk kk{kt[kkLkkMkhkt[ kkkrMktn kS zu,kwshkk sLkk]rk xMx, kkuzoh Yhzuk{uLx xMx, ykkkwhk sMkt[

  Mkr{rk, kuffk MkkosrLf xMx,

  qr{sL [urhxuk xMx, rkksMkt[ Mkr{rk, kke rfkMk xMxyLku ukekze WkLLk khMkr{rkLkk k{k{ nkuTukhku yLkuxMxeyku Wkhktk sMktkrk MktkuLkkuxkrkk wsLkk Lkkk fkokkf

  EsLkuh yLku fkokkf EsLkuhLkku

  Mk{ku kk Au.kwshkk MkhfkheLk Mkhkh kxu

  Mknkke kusLkk ytkkokykhkukeykuyu yuf{uf Mkkku e sEkurhk kk{u [ufzu{kuLkk fk{ku{kt {kuxk{k{kt kuhrhke yk[he kuxe

  fk{kehe kkke kkuLke W[kkkMkkku kwLkku yk[hk{kt ykku Au.yk{kt {]w kk{uk kufkuLkk Lkk{Lkkkuxk Mkkuu Wk fhe ku{Lke kuxeMkneyku yLku ytkqXkyku fhe MkhfkhekusLkk{kt kuhherk yk[hkE Au.

  yk Vrhk{kt yuwt k skkwtAu fu yk fkiktz kkkku su ku kufufxh yLku rsk rfkMkyrfkheLku urk Vrhk ykkeskkkhku Mkk{u rkk{f kkktukLke {ktke fhkE nke, k ykkLkk{kt hksfe ykuk hkkk kufkuykhkukeyku nkukke ktLku W[yrfkheyu Vhek Lk Lkkutke kwLkkLkuAkkou Au. yk Mk{k fkiktz koh008ke h010 hBkLkyk[hkkLke rkkku ykke Vhek{ktykkh - kwhkkyku k hsw fhkknkk.

  kktek{Lkk khkLkkh{kt {urzf fuBk kukunkku. suLkku ek kkxke kht kku nkku.

  fA yu qftkLkk Mkr kuLk{ktykkwt nkukLke Mkkku yn r{ktMkwLkk{e k yke fu ku{ Au khuMkwLkk{e MkrnkLke rhkE rMkkhLkuMktLk fwhke ykVkkuke k[kwt

  nku kku [uh MkrnkLkk ]kkuLkwt kukhyke sYhe kLke skwt nku Au, kfA{kt su heku [urhkLke nkfhk{kt yke hne Au kuLku u hkufk{ktLkn yku kku rkkf krhk{ku uXk

  kzu. [uhLkk ]kku fwhke ykVkku Mkk{uMkwhkk f[ kqYt kkzkk nkuk MkkkuMk{we Sstkw MkrnkLku {kxu ykhkMk{kLk Au Akkt kuLkwt ykzuz rLkftLkfkZk{kt yku Au.

  qs kk. hLkkkk kkwfk{kt rkMknkfku,

  kkk 786 suxk kkr{f rkfkuLwykhe {rnLkkke kkkhLke kkLxnkuk Akkt, kkkhke tr[k hnukkt,rkfku ykkf Mktfzk{{kt {wfkEsk kkBk Au. kkwfk kkr{f rkfMk{ksLkk {w hk{wk zu kkk{tke Lk~k{kE kxu, rskfkkok nhuMkn zuyu khuykku Mkkku skwt nkwt fu, rsk

  kt[kk f[uhe khVke Lwykhe{rnLkkLkk kkkhLke kkLx Vkeuk{kt yke nkuk Akkt k yksrLk Mkwe rkfku kkkhke tr[k hkkAu. yk ytku kkwfkLkk rkfku{kt kfo-rkfo VukE sk kkBku Au. kkkhLkkyku rkMknkfkuLke nkk fVkuzekLke kE Au. {nkrhkkeLkku knukhkkkhLkk yku kkzku Au.rkfkuyu eue kuLkku sue fu,{tze, nkWMkk kuLk kuhuLkwt [wfwt

  ykh kkhe Mkwe Lk kkkt rkfkuLkuksLkwt k ks hkke ykkfLkwfkLk knkUwt Au.

  yk ytku rsk kkr{frkkrfkhe ku{s rsk rkfMk{ksLkk {w yLku {nk{tkeLkuhswykk fhk{kt yke Au. yk ytkukkfkrf kkk hk{kt Lkn ykukku Lkkkk kkwfk rkf Mk{kskhk kkwfk kt[kk Mkk{u hkfhkLke r[{fe ykkk{kt yke Au.

  qs {wthk kktek{

  Wse : Mk{k rsk{kt {nkrhkkeLke Wse fhk{kt yke nke kMeh{kt ws kku r{trh{kt [ke hnuku Ykrkuf kkk Lkk{ kkuMk{e Mk{ksLke rLkfue hkze Lkshu kzu Au. {wthk{kt rhkrkLke kekuh yLku nkxfuh {trhu Wse fhk{kt yke nke. roLk {kxu {trhku kh fkkhkukke nke. sLk, ykhke, {nkykhke kuk nkk. uh kkMkuLkk [kutzk {nku {u nku{k{f wYeLkwt ykkusLk kwt nkw. r {trhku{kt [kh nhLke ykhke kuE nke. hk{eXeLkk Lk{ouh {nkuLkk {uk{kt kufku W{xe kzk nkk. kuLkk Wkk{kt kkkuh kk {wthkyu kt kkku nkku. kktek{Mktfw{kt {nkrhkrkLkk WMkLke kkuh Wse fhk{kt yke nke. rkku{kt [kh nhLke kq, Mktkke, {nkykhke MkrnkLkk fko{kuLkwt ykkusLk fhk{kt ykw nkwt, su{kt {kuxe Mktk{kt rkkuyu kk eku nkku.

  Vkuxku : LkLk ke. ytkke, fke fuMkhek, se {nukk

  Mkhkh kxu Mknkuke sMkt[ kusLkk ytkkok kurhk kk{u

  {]k uzqkkuLkkt Lkk{u fkk kh [ufzu{kukLkke LkkktLke W[kkkLkwt fkiktz

  ws kk. h: fA{kt Auk k ko hBkLk sMkt[ Mkhkh kxu Mknkuke kusLkk nuX[ufzu{kuLkkt fk{ku {kk Mkhfkhe fkkku Wkh s fheLku fhkuzku Yrkk [k fhe sk{kt ykk nkukLkeyLkuf Vhekku WXk kk{e Au yLku yufyuf [ufzu{Lkk fk{Lke VkE {tswh fhk{kt Yk. h0,000Lkwt

  Whkwt k fhk{kt ykkwt nkukLke hk WXe hne Au kuLke [u ws kkwfkLkk kurhk kk{u {]kfuzqkkuLkk Lkk{u yk[hkE kuk kkuLkk [ufzu{ fkiktz kkkku ykuLke ykkLkk nwf{ke kt[ Ykrhkue whku khk rr f{ku ku Vkuskhe Vrhk k fhkkkt kx {[e kku Au.

  fkiktz{kt fw Yk. 1,11,70,610Lkk fk{ku kkLkwt kkkkwt Au su kifekwshkk sLkk]rk xMxu Yk. h9,83,8k0Lkk ku fk{, ykkkwhk sMkt[Mkr{rk khk Yk. 1k,04,980Lkk fk{ku, kuffk MkkosrLkf xMx khk Yk.14,97,600Lkk fk{ku, rkk sMkt[ Mkr{rk Yk. 10,6h,hk0Lkk fk{kuyLku ukekze Wkk kh Mkr{rk khVke Yk. 14,94,480Lkk fk{ku fhkkAu. yk fkokne {kk fkk Wkh kuxe heku fhk{kt yke Au, suLku ELku Yk.yuf fhkuzke w Mkhfkhe Lkkkt ykue skk Au. kkkMkLke ELMkufxh yu[.ke. kkyu fkwt nkwt fu, kkkMk Y fhe uk{kt yke Au. kwhkk kkkMk kkknku{kkhkuLke hkfz Y ku.

  fhkuzke w hf{ [kt

  wsLkk huf r{tehku{ktrfkkuLke ez {e nke.Mkkhke r {neBLk kukLkk kkXku{s nku{nLk ykr k{f rkykufheLku rkkuLku kkLkkukLkkkLku rhk ykhkLkk fhenke. wsnuhLkk n{ehMkh kkLkkfktXu ykuk kkihkrf etkuh{nku {teh kku Mkkhke srfkkuLke ez {e nke. rLkekw ku{s ek kh skrkuffhe keekk [zkeLku kkLkrLke kq y[oLkk fhkE nke.keSkhV nkxfuh {teh kku k{nkrhkke rLkr{ku nLk MkrnkLkkrr fko{ku kusk{kt ykk nkk.

  Mkkhu 7.30 ku Lkkkh kkrkLkkrfkku khk {teh{kt Mk{qn r{rnBLkLkk kkX fhk{kt ykk nkk kkuMkkhu 8 ku nku{k{f wYkuku nkku.

  su{kt SkkkuLk keLkkEytrhk tkrk, Y[ekuLk nukkEytrhk tkrk, LkekkkuLk ykwkEythek tkrk, {wtkELkk rfhexkEythek ku{s krkkuLkrk{kE i tkrkyu k ekunkku. ws Lkk{ kkuMk{e Mk{kskhk k {nkrhkrkLkk kkLkyMkhu rk kukkkkLkwtykkusLk fhk{kt ykwt nkwt.hkkneLkk wkke kuke yk

  yirknkrMkf kukkk{kt rkMktk{kt Mk{ksLkk kufku uzkk nkk.kkhuh [kuf kku ykuk{nkfkuh {teh kku [kh nhLkekw fhk{kt yke nke. ykkukkkk Mkkhu 9 kkke kkhuh[kuf kkuLkk {tehke Y fheLku{nku kux, kMk MxuLk hkuz,{nuhye [kuf, hkV kh kEsukhk {teh yku Au. kukkkk{ktrr fkhLkk Vkux ykfkoLkwt fuLkLk nkk. ku{kt k [kw kuo kwnkuMkx {kxu Vtz yufk fhk {kxuLkkuMkur Vkux kikh fhk{kt ykkunkku kku kkkuhu {nkMkkLkwt kykkusLk fhk{kt ykwt nkwt.

  Mk{k fALkk {nku {trhku{kt

  nh nh {nkuLkk Lkk MkkkurhkkeLkkt koLke Wse

  qs kk. hkkLk rLke kq y[oLkk ku{s WkkMkLkkLkku rMk

  yuxu {nkrhkrk {nkrhkrk koLker{ku Mk{kfA{kt rkLkku {knku AkE sk kkBku nkku.yLku rskLkk rkku{kt r kkuLke Mkkhke s

  ktke fkkhku uk {e nke kku ktk kMkeykuyu rLkkuyk Mkk ykhkuku nkku. fALkk yirknkrMkf yukkekok{ LkkhkMkhkuh, fkuxuh, kwyhuh,nkxfuh{trh MkrnkLkk rku{kt {uk suku {knku zku kkkkBku nkku.

  fkuxuhLkk rk MkrnkLkk {trhku{kt Ykrkuf, {nkykhkeLkk fko{ku kuk

  ktkLkk Lkfkhk{f Lkk fkhu

  Lkkkk kkwfkLkk rkfkuAke kkLxu kkkhke tr[k

  hkuzk kk hkfz Lkn fhk {wu

  {wtkE{kt fAe ukkhe kkMkukekt[ {kkLkkh yrfkhe MkMkuLzkqhkkYk ykkue kk[ekLke xuk khke kkwt

  kkku kkukLke Lkk kkzkk

  qsLkk {rnk fkofh yLkukuLke kwke kh qLke nw{ku

  kkoh {tkk yLku MktMkkykuLkwt {kiLk

  ykikurkf rfkMkLke nk{kt[urhkLkkt ]kkuLkwt fZkkwt rLkftLk

  ws kk. 2fA{kt ykikurkf rfkMkLkku khku Vwtfkkk yk

  rsku ykikurkf rfkMk{kt irf yku kLke [qkuAu khu ykikurkf rfkMkLke nk{kt rhkE

  rMkkhku {kxu fk]k Mk{kLk [urhkLkk ]kkuLkwt rLkftLkkE hkwt Au ku r {kxu u{e Au kue kkEkhk MkkkuLke fkhe Mkh kk fhk{kt yke hne Au.

  qs yLku Lkkkk kkwfk{kt

  Lkhukk kusLkk{kt [kkekuhherkyku ytku kkkMk

  Mktktrk kk{kuLkkt kkxeyku Mkk{u kkukkk kkkt

  rhk[k{kt zBkh MkkkukkEf ykzkkkt kuLkk {kuk

  ws : {wthk kkwfk rMkkh{ktyfM{kkkuLkk kLkkku kLke hkk Au.yLkuf rLkkouk {kLke Stkeyku{kukLkk {w{kt fuk Au. w yufkLkk{kt {wthk kkwfkLkk rhk[krMkk yke kkh kLx LkSf suf[zkeLku Wuk zBkh{kt kqhkkx sEhnue kkEf wMke skkt ku rkykuLkk{kuk rLkkk nkk. yfM{kkLkk

  kLkk{kt {q rknkhLkk Mke Wk nuf(W.. hk) yLku WkuL kehsw Lkk{Lkkku rkykuLkk xLkk Mku s {kukrLkkk nkk. kkueMku