2970 info sept okt 2014

Click here to load reader

 • date post

  03-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  2

Embed Size (px)

description

informatieblad van de gemeente Schilde september - oktober 2014

Transcript of 2970 info sept okt 2014

 • Informatieblad Schilde en s-Gravenwezel

  Scholenveldloop (lagere school)

  Behaagactie2014 15

  SchrijfuwkindereninvoorMultimove 19

  Computercursussendigidak 28

  Zaterdag 20 september 2014

  Sportpunt de Caters, Moerstraat

  38e Jaargang - nr 5september-oktober 2014

 • Gemeentenieuws

  Inditnummer

  Gemeentenieuws 2

  Rechtenverkenner 7

  De tijd van toen 8

  Verkeer en mobiliteit 9

  Wonen 11

  Cultuur en bibliotheek 12

  Milieu 14

  Gezin en welzijn 18

  Toerisme 18

  Sport en gezondheid 19

  Sociaal huis 27

  Onderwijs 28

  Adviesraden 29

  Openingsuren 30

  Wachtdiensten 31

  Bespaar op zomeractiviteitenFiscaalattest(jeugd-,beweeg-ensportactiviteiten)Uhebtrechtopeenfiscaalattestvoorbelastingverminderingvooruwkinderenjongerdan12jaar.Hetfiscaalattestvooractiviteitenin2014,isvanafjanuari2015beschikbaarinuwaccountopschilde.grabbis.be.

  Terugbetalingviaziekenfonds(jeugd-,beweeg-ensportactiviteiten)Ziekenfondsengevendiversevoordelenvoorkinderen(ook+12jaar).Zehebbenhiervoorspecialeformulieren.Geefhetformuliervanuwziekenfonds(metkleefbriefje)afopdedienstsportengezondheidofdedienstgezinenwelzijnngeefaanvoorwelkeactiviteitugraagtegemoetkomingwiltkrijgen.Hetingevuldeformulierbezorgtuaanuwziekenfonds.

  VTofverhoogdetegemoetkoming(enkelbeweeg-ensportactiviteiten)GezinnenmethetVT-statuutkrijgen50%kortingopallebeweeg-ensportactiviteiten.Ukomtinaanmerkingalshetziekenfondsuditheefttoegekend.Uwkleefbriefjevanhetziekenfondseindigtdanopeen1.Vulhetattesttegemoetkomingdeelnamegeldbeweeg-ensportactiviteiteninenbezorgditaandedienstsportengezondheid.Ditattestkuntudownloadenopwww.schilde.be/vrijetijdofophalenbijdedienstsportengezondheid.Hetattestis1kalenderjaargeldigenmoetvoor1novembervanhetlopendekalenderjaarwordenbinnengeleverd.Degemeenteschrijftdeterugbetalingoveropderekeningvanhetgezinshoofdvoor31decembervandatjaar.

  Meer informatiedienstsportengezondheid&dienstgezinenwelzijnEugeenDierckxlaan24,[email protected]@schilde.be

  i

  2

 • Dit was de zomer van 2014

  3

 • Gemeentenieuws

  De taken van de vrijwillige brandweer zijn erg gevarieerdRegelmatigwordtuopgeroepenvoorinterventies.Vaakvooreenklus,zoalshetreinigenvandewegofhetdoorzagenvaneenomgevallenboom.Somsiseendringendetussenkomstnodig,zoalshetblussenvaneenbrand,eenziekevaneenbovenverdiepingevacuerenofhetbevrijdenvaneengekneldverkeersslachtoffer.

  Stel u kandidaatAlsuzichgraagwiltaansluitenbijhetbrandweerkorpsvanvoorpostSchilde,diendanuwkandidatuurin.Datkannogtot23septemberbijgemeentebestuurMalle,Antwerpsesteenweg246,2390Malle.Deaanwervingsvoorwaardenvindtuopwww.schilde.be/vrijwilligerswerk

  Meer informatie BrandweerMalle,033120508,[email protected]

  De brandweer is op zoek naar gemotiveerde mensen om als vrijwillig brandweerman/-vrouw het korps te komen versterken. Wilt u zich graag inzetten om mensen in nood te helpen? Dan bent u wellicht de geknipte kandidaat.

  Klaar zijn voor het onverwachte en altijd paraat zijn is ons motto.

  Opendeurdag brandweer op zondag 14 septemberInteresseindewerkingvandebrandweer?Komdannaardeopendeurdag.Viademonstratiesenpraktischeworkshopskomtumeertewetenoverditinteressanteberoep.Bovendiendoetuertalvantipsopomuwomgevingbrandveiligertemaken.Ubentvanhartewelkomopzondag14september2014tussen13en18uuropdeparkingaandeMuziek-enWoordacademie,Turnhoutsebaan204,Schilde.

  Brandweer (M/V) iets voor u?VoorpostSchildezoektvrijwilligers

  Kom ook naar de infoavond: dinsdag9septemberom19.30uur.Deinfoavondgaatdoorinhetveiligheidscentrum,Turnhoutsebaan8,Malle.

  Gemeentenieuws

  4

 • Omontvoogdteworden,moestdegemeentebeschikkenover: eengoedgekeurdgemeentelijkruimtelijkstructuurplan eengemeentelijkestedenbouwkundigeambtenaar eenconformverklaardplannenregister eenvastgesteldvergunningenregister eenregistervandeonbebouwdepercelen

  Concreetheeftdeontvoogdingalleenmaarvoordelen.VroegermoestvoorheelwatdossiersadviesgevraagdwordenaanhetDepartementRuimteVlaanderen(beterbekendalsStedenbouw).Nukandegemeentezelfstandigstedenbouwkundigevergunningenenverkavelingsvergunningenafleveren.

  Meer informatie dienstruimte,033801611,[email protected]

  Sinds 1 juli 2014 is Schilde ontvoogd. Dit betekent dat de gemeente nu autonoom stedenbouwkundige aanvragen kan afhandelen. Aanvragers van een bouwvergunning weten voortaan binnen 75 dagen waar ze aan toe zijn.

  Ditiseengrootvoordeelvoordeaanvrager.Determijnwaarbinnenhijofzijeenantwoordopdebouwaanvraagmagverwachtenisnamelijkeenstukkorter.Voorbouwdossiersgeldtdebindendetermijnvan75dagen(verlengdmet30dageningevalvaneenverplichtopenbaaronderzoek).Letwel:devergunningispasuitvoerbaaralsmenbinnen35dagennaaanplakkingvandevergunninggeenmeldingvanberoepontvangenheeft.

  Hetaldannietbindendadviesvanandereoverheidsdienstenblijftwelnodigvooreenaantaldossiers,afhankelijkvandeliggingvanhetperceelendeaardvandeaanvraag.DaarnaastoefentRuimteVlaanderennogsteedseencordinerendefunctieuit,inhetbijzonderbijgroteredossiers.

  Bouwvergunningen vlugger afgeleverdSnellerstartenmetbouwen

  5

 • Verenigingen starten nieuw werkingsjaar Staat u te trappelen om deel te nemen aan een gevarieerd en uitgebreid aanbod van activiteiten en hebt u goesting om nieuwe mensen te leren kennen? Dan is het begin van een nieuw werkingsjaar een ideaal moment. Want vanaf september draaien de meeste verenigingen weer op volle toeren. Sluit u nu aan en dompel u onder in het rijke verenigingsleven van Schilde.

  In2970actiefkrijgtueenoverzichtvanallesportieveactiviteitentijdens

  deweekvandesportclub.

  Meer informatieJeugd, senioren, personen met een handicap, ontwikkelingssamenwerking:dienstgezinenwelzijn,033800747Sociocultureel: dienstcultuurenbibliotheek,033801637Sport: dienstsportengezondheid,033800740Milieu: milieudienst,033843737

  i

  Kinderengeborenvoor1juni2014 Deminderjarigekinderenzijnkindvanbeideoudersdiede

  aanvraagindienen. Deouderskunnentot31mei2015eenverklaringafleggenvoor

  deambtenaarvandeburgerlijkestandomdenamenvandeminderjarigekinderenteveranderen.Indiendeoudersaleengemeenschappelijkkindhebbendatmeerderjarigis,kandenaamvanhetminderjarigekindnietmeergewijzigdworden.

  Meer informatie dienstburgerzaken,033801600,[email protected]

  Reispaspoorten goedkoper en langer geldigNormale procedure

  Leeftijd Geldigheid Prijs LevertermijnTot 18 jaar 5 jaar geldig 35 euro 7 werkdagenVanaf 18 jaar 7 jaar geldig 70 euro 7 werkdagen

  Spoedprocedure (prijzen ongewijzigd)

  Leeftijd Geldigheid Prijs LevertermijnTot 18 jaar 5 jaar geldig 210 euro 24 uurVanaf 18 jaar 7 jaar geldig 245 euro 24 uur

  Dekwaliteitvandefotosdieumeebrengtisbelangrijk.Vraagdaaromaanuwfotograafomeenfototemakenvooreenbiometrischpaspoortmetgezichtsherkenning.

  Wijzigingwetgeving

  Dubbele familienaam kan ook in Belgi

  Sinds 1 juni kunnen ouders van Belgische kinderen kiezen voor een dubbele familienaam. Kinderen kunnen de naam krijgen van de vader of van de moeder. Ook een combinatie van de twee namen is nu mogelijk. Ouders kiezen zelf de volgorde van de dubbele familienaam.

  Kinderengeborenna1juni2014 Alserandereminderjarigekinderenzijnvanbeideouders,

  wordtdenaamvanhetnieuwekindtoegekendvolgensdeoudewetgeving.

  Deoudershebbenvanafdegeboortedatumvanhetnieuwekind3maandendetijdomeenverklaringafteleggenvoordeambtenaarvandeburgerlijkestandomdenamenvanalleminderjarigekinderenaantepassen.

  Artikel12vandewetvan8mei2014geeftoudersofadoptantendemogelijkheidomhunminderjarigekindereneenanderenaamtoetekennen.Hierbijmoetwelaanvolgendevoorwaardenvoldaanzijn:

  Gemeentenieuws

  6

 • Rechtenverkenner

  Meer informatie

  Sociaalhuis-OCMWLucKnaepkensofMartineKussTurnhoutsebaan67,Schilde033836218HetSociaalHuisiselkewerkdagopenvan8.30tot12uur.

  Meer informatie

  dienstfinancinBrasschaatsebaan30,Schilde033801651of033801652

  i

  i

  Toelage voor mindervalidenSociaalHuis(Turnhoutsebaan67,Schildeof033836218)Toelage voor grote gezinnengemeentehuis(Brasschaatsebaan30,Schildeof033801651/033801652)

  Toelage voor mindervalidenDe toelage voor mindervaliden wordt vanaf 2014 uitgekeerd door het OCMW en niet meer door de gemeente. Contacteer het Sociaal Huis voor meer informatie.

  Toelage voor grote gezinnenNet als vorige jaren voorziet de gemeente Schilde in een financile tegemoetkoming of ristorno voor grote gezinnen. U kunt deze ristorno ontvangen als u drie kinderen of meer ten laste hebt en het aanvraagformulier op tijd indient. De bedragen van de ristorno zijn in onderstaande tabel opgenomen.

  Let op! Vanaf dit jaar voorziet de gemeente niet meer in een ristorno voor personen met een handicap. Hiervoor kunt u voortaan bij het OCMW terecht. Dit maakt het voor u eenvoudiger. Alles wat met het aanvragen van toelagen en erkenning van een handicap te maken heeft, vindt u vanaf nu op n adres.

  De regels voor het toekennen van de toelage zijn veranderd. Op deze manier willen de gemeente en het OCMW ertoe bijdragen dat de financile tegemoetkoming eerlijker wordt verdeeld en dan ook terechtkomt bij diegenen die er het meeste nood aan hebben.

  gezin met 3 kinderen ten laste (*) 80 euro

  gezin met 4 kinderen ten laste (*) 130 euro

  gezin met 5 of meer kinderen ten laste (*) 200 euro

  (*) kind ten laste = recht op gezinsvergoedingbewijs = verklaring op eer

  De ristorno aanvragen kan tot vrijdag 14 november 2014 bij de dienst financin. Dat kan: Persoonlijk werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur Per post (poststempel geldt als bewijs)

  BELANGRIJK: Na 14 november 2014 worden geen aanvragen meer

  aanvaard. Als u in de periode 1/11/2014 t/m 31/12/2014 wijzigingen

  in uw gezinssituatie verwacht, dan raden we u aan om vr 14/11/2014 contact op te nemen met de gemeentelijke dienst financin.

  Financile toelage voor grote gezinnen en mindervaliden

  Hoe aanvragen?Inwonersdievorigjaareenristornoalsgehandicapte+66%aanvroegen,krijgeneenbriefmethetnieuweOCMW-reglement.

  Hoe aanvragen?Alle gezinnen met drie of meer kinderen ten laste zijn rechtstreeks aangeschreven.

  Indien u deze brief niet krijgt en toch voldoet aan de voorwaarden, kunt u vanaf begin september 2014 een aanvraagformulier bekomen bij de dienst financin op het gemeentehuis of kunt u het formulier downloaden via www.schilde.be/subsidiewegwijzer.

  GEWIJZIGDE procedure

  7

 • 8De tijd van toen Ontdekhetmilitaireerfgoedinuwgemeente

  De schans van Schilde

  Eenschansofredouteiseenmilitairverdedigingsbouwwerk.Hetmoeststrategischeplaatsenbeschermentegenbelegeringofdiendealsbijkomendeverdedigingvaneenstad.OmAntwerpenzoveelmogelijktevrijwarentegendeinvalvanvijandelijkelegersbeslistedeBelgischeregeringomeenfortengordelmettwintigpermanentebouwwerkenaanteleggen.Dooreengebrekaanpolitiekemoedeneentekortaanfondsenduurdehetlangvoorereffectiefmetdebouwwerdgestart.Instedelijkgebiedmoestenwoonhuizenofboerderijendikwijlswordenonteigend.VoordebouwvandeschansvanSchildewasdatnietnodig.Alslocatiewerdeengebiedgekozen,vervanhetcentrumvanhetdorp.

  Deze schans maakt deel uit van de buitenste fortengordel die Antwerpen moest versterken.

  Baksteenenongewapendbeton.Datwarendematerialendiedestijdswerdengebruiktvoorhetaanleggenvanhetbouwwerk.Hetstaatopeenovaalvormigeiland,isbedektmetzandenbomen.Een15meterbredegrachtomringtdegroteschansvanSchilde.Totvlaknadetweedewereldoorlogwashetgebiedten

  oostenvandeschansenantitankgrachteengroteopenvlakte.Ooktussendefortenwasertoenvrijzicht.Hetispreciesdaaromdaterlaterindeomgevingbossenontstonden,groenwaarwenunogvankunnengenieten.

  Weetjes: Deschanssoldatenhebbenzichnooitovergegeven Deschansisintotaaltweehectarengroot Devernielingenaandeschanswerdendooronzeeigentroepen

  aangebracht Erzijnookloopgravenronddeschans Eindjarendertigzijnernogbunkersbijgebouwd

  Deplaatselijkevisclubheetiedereenwelkomvooreenzichtopdeschans.

  Deschanswerdgebouwdtussen1909en1912

 • Waarom is trager beter?

  Uitsnelheidsmetingenensnelheidscontrolesblijktnogsteedsdatheelwatautomobilistenmoeitehebbenomzichtehoudenaandemaximumsnelheid.Ditiseenpijnlijkevaststelling,zekeromdatereenwezenlijkverbandbestaattussensnelheidenongevallen.Daaromhernemenwehiernogmaalswaaromoverdrevensnelheidweldegelijkgevaarlijkis.

  Hoehogerdesnelheid,hoelangerdestopafstand.Dezestopafstandbestaatuitdereactieafstandenderemafstand.Dereactieafstandhangtafvandealertheidvandechauffeur.Eendronkenchauffeurzaleenlangerereactieafstandhebbenomdatzijnreflexenmindergoedzijn.Deremafstandhangtafvandesnelheid.Tegen50km/uurbedraagtderemafstand26meterentegen100km/uural77meter.Dezeafstandenhoudendannogrekeningmetdeidealeomstandigheden:alertechauffeur,droogwegdek,goedezichtbaarheid,..

  Overdrevensnelheidbenvloedtookhetgezichtsveldvandebestuurder.Hetcentraalzichtneemtdetailsop,terwijlhetperifeerzichtgevoeligisvooralwatbeweegt.Naarmatedesnelheidhogerligt,boethetperifeerzichtinaandoeltreffendheidenscherpte,engaatdechauffeurstrakvoorzichuitkijken.Ditstaatbekendalstunnelzicht.Hoesnellermenrijdt,hoenauwerdushetperifeerzicht.

  Overdrevensnelheidleidtertoedatchauffeursdecontrole verliezen over het stuur ineenbocht.Hoehogerdesnelheid,hoehogerdemiddelpuntvliedendekracht.Endusookhoemeerkansomuitdebochttevliegen.

  Entenslottezijndeverwondingenvoorzowelbestuurderalsanderebetrokkenenin een ongeval zwaarder alsdesnelheidhogerligt.Hoehogerdesnelheid,hoegroterdebotsingkrachtdiementeverwerkenkrijgt.Bij30km/uurkomtdeimpactvaneenbotsingovereenmeteenvalvan3,5meter,bij50km/uurmeteenvalvan10meterenbij70km/uurmeteenvalvan19meter.Bovendienstijgtookdekansopoverlijdenvandezwakkeweggebruikerdieineenongevalbetrokkenisexponentieel.Tegen30km/uurligtdekansopoverlijdenop15%,tegen50km/uuralop60%entegen60km/uurzelfsop85%.

  DitennogveelmeerkuntuterugvindenopdeficheoversnelheiddiedoorhetBIVVwerdsamengesteld,endieterugtevindenisophunwebsitewww.bivv.be.

  Enkele praktische voorbeelden (zonderrekeningtehoudenmetvertragendeelementen): Sint-JobsteenwegvanafdegrensvanSint-Jobtotaanhetkasteel:

  aan90km/uurduurthet1.30minuut;aan70km/uurduurthet2minuten.

  DeasCatharinadreefSchildedreefNoorderlaanFortsteenwegSint-Jobsteenweg:aan70km/uurduurthet4.30minuten;aan50km/uurduurthet6.20minuten.

  Iseendergelijkeminimaletijdswinstderisicoswaard?

  WehopenvanhartedatgeenenkeleSchildenaarernogaantwijfelt:tragerisbeter.

  Meer informatie dienstmobiliteit,033801694i

  Verkeer en mobiliteit

  9

 • Inhetnajaarwordtgestartmethetheraanleggenvanbestaandevoetpadenomdekwaliteitvanhetvoetgangersnetwerkteverbeteren.Erisgekozenomhetgehelebudgetvandevolledigelegislatuurinnkeertegebruiken,ennietzoalsinhetverledenelkjaareenapartdossieroptestarten.Doorhetbundelenvanhetbudgetkrijgenwebetereprijzendoordegroterehoeveelhedenenwordtdeadministratievelastkleiner.Dezewerkwijzeisdusefficinteropfinancieelenadministratiefvlak.

  De volgende voetpaden werden geselecteerd: ontbrekendstukjetussenLiersebaanenWaterlaatstraat overblijvenddeelKwekerijstraat HetSchoemeken KleinveldwegtussenKwekerijstraatenWaterlaatstraat Zwaneweg EugeenDierckxlaantussenHendrikConsciencestraat

  enSchoolstraat Nieuwstraat

  Binnenhetzelfdebudgetvan325.000eurowordtookhetwegdekvanDeRentfortvernieuwd,metbetonnengotenlangsweerszijde.Aandeschoolingangwordendegrastegelsverderuitgebreidomdebermentebeschermentegenhetveelvuldigparkeren.

  Meer informatie dienstopenbarewerken,033801631i

  Verbeteren voetpaden

  Parkeer correct en maak de schoolomgeving veiligerGoedevoornemensmakenwemeestalop1januari.Maarwaaromnietookop1september?Descholengooienhundeurenterugopenenhetwordtweerdrukronddeschoolpoort.Misschienkunnenwemetznallenhetgoedevoornemenmakenomdeparkeerregelsnateleven.Uverhoogthiermeedeveiligheidvanuweigenkinderenndievanalleschoolgenootjes.Kunnenweookopurekenen?

  Debelangrijkstefoutendiegemaaktworden: parkerenopfietspadofvoetpad parkerenopeenzebrapad dubbelparkeren destraatofhetkruispuntvolledigblokkeren

  Omhetzoekennaareenparkeerplaatstevermijden,kuntuookdefietsnemen.Hoemeerfietsers,hoeminderautos.Zowordtdeschoolomgevingnogveiliger.

  Verkeer en mobiliteit

  10

 • Wonen

  Kamp C is een uniek provinciaal domein waar duurzaam bouwen en wonen centraal staan. Doorheen de jaren is het meer geworden dan een adviescentrum voor particuliere bouwers en verbouwers. Het domein is uitgegroeid tot een platform waar ook lokale besturen, educatieve centra, scholen, bouwheren en architecten elkaar kunnen ontmoeten en waar informatie wordt doorgegeven.

  Duurzaam bouwen is verstandig bouwen UkuntterechtbijdeexpertsvanKampCvoorindividueeladvies,eenrondleidingdoorExpoC,eeninfosessieofpraktischeworkshops.Heeftuconcretebouwplannen,dankuntugratisdeplannenopduurzaamheidlatenscreenentijdenseenplanadvies.

  OokvoorscholenheeftKampCeengevarieerdaanbodafgestemdopverschillendegraden.Datdoenzeondermeerviarondleidingen,doe-koffersenhandigezelfgidspakketten.

  Naasthetinformerenensensibiliserenvanbouwers,bouwprofessionelenenstudenten,biedtKampCookkantoor-envergaderruimteaanondernemersinhetlaagenergiebedrijvencentrumDeBasis.Kennisuitwisselingomtrentduurzaambouwentussenoverheidenprivstaathiercentraal.

  Kamp C, das duurzaam bouwen!

  EXPO C, d tentoonstelling over duurzaam (ver)bouwenDezeexpoiseeninteractievetentoonstellingenideaalwanneerumeerwilwetenoverduurzaambouwenofdelaatstetrendsopgebiedvanenergiezuinigwonen.Opverschillendelocatiesophetdomeinkomtumeertewetenoverdeenergie-enwaterproblematiekindewereldenopwelkemanieruhiermeerekeningkunthoudenbijdebouwofverbouwingvanuwwoning.

  Demowoning CasanaWiltuookeenswonenineenbio-ecologischewoning?DankuntumetdehelefamilieeenweekendofavondlogerenindedemonstratiewoningCasana.DenaamCasanaiseensamentrekkingvandeLatijnsewoorden'casa'(huis)en'sana'(gezond).Hetiseenlaag-energiewoningdievolgensecologischeenduurzametechniekenisgebouwd.Dewoningisnietalleenopgetrokkenmetecologischverantwoordematerialen,erwordtookzuinigomgesprongenmetenergieenwater.Deconstructieiseencombinatievanhoutskeletbouwenstrobalen,afgewerktmetleempleisterenhoutenplanken.Ookdebinnenafwerkingisecologischenduurzaam.

  DedemonstratiewoningCasanamoethetduurzaambouwenpromotenenbekendmakenbijhetbredepubliek.

  Meer informatieKampC(ProvinciaalCentrumDuurzaamBouwenenWonen)Britselaan20,[email protected]://www.kampc.be

  i

  In

  ge Van

  den

  Heu

  vel

  11

 • Cultuur en bibliotheek

  Meer informatie dienstcultuurenbibliotheek,033801601,[email protected]

  i

  Leveruwboekeninwanneerhetupast!

  Ontdek onze boekenschuifAan de ingang van het gemeentehuis vindt u hiervoor een speciale inleverbus. Registratie gebeurt bij het eerstvolgende openingsmoment van de bibliotheek.

  Is de bibliotheek open, dan is de inleverbus dicht en loopt u gewoon de bib binnen voor een normale registratie van uw boeken of dvds.

  Meer informatie en kaartenverkoopEvenementenloketTurnhoutsebaan200,[email protected]

  i

  Myriam Bronzwaar is SHIRLEY VALENTINETheatervoorstellingopdonderdag30oktoberinhetdienstencentrum

  Shirley is de 45 gepasseerd. De kinderen zijn het huis uit en van haar man moet ze al jaren geen romantiek meer verwachten. Is dit het nu? Ze slijt haar dagen met dagdromen over hoe het had kunnen zijn.Wanneer haar vriendin een reis wint naar een exotisch Grieks eiland besluit Shirley het avontuur aan te gaan en te ontsnappen aan de sleur van alledag. Eenmaal daar aangekomen knapt ze zienderogen op. Lacht het leven haar weer toe?

  PraktischTheatervoorstelling op donderdag 30 oktoberVan 20.30 tot 22 uurDienstencentrum grote zaal - Schoolstraat 44 - SchildeKaarten: voorverkoop en aan de kassa 5 euro

  Ontroerende, grappige en ontwapenende voorstelling

  waar ras-comdienne Myriam Bronzwaar

  (Julia uit de n serie Thuis) keihard haar tanden inzet!

  12

 • Meer informatie dienstcultuurenbibliotheekBrasschaatsebaan30,Schilde033801637,[email protected]

  i

  OpenMonumentendag

  Het park Schildehof heeft een rijke geschiedenis. Verschillende gidsen van heemkring Scilla leiden u rond in het park en geven een historische uitleg over de verschillende visies en bouwfases van de baronnen. Kom zeker ook de presentatie in de Oranjerie bekijken. Deze licht het erfgoedplan uit 2012 toe waarin u een duidelijke kijk krijgt op de toekomstvisie van het park en zijn erfgoedrelicten.

  Schildehof herbergt immers een enorme rijkdom, uniek voor Schilde. Het is dan ook n van de voornaamste doelstellingen van de gemeente om deze erfgoedrelicten te bewaren en in stand te houden. Daarnaast is het behoud van de specifieke natuur- en recreatiewaarden essentieel. Heel af en toe worden er lokale evenementen georganiseerd. Kortom, het evenwicht tussen al deze gebruiken en functies werd bestudeerd in het erfgoedplan.

  Ook andere projecten zullen aan bod komen: de restauratie van het Christusbeeld op het Lodewijk De

  Vochtplein in s-Gravenwezel de toekomstvisie van de werkgroep erfgoed

  over het behoud van erfgoed (wat en waarom) zoals bijvoorbeeld de Kraanhoeve, het fort van s-Gravenwezel, s-Gravenhof, ).

  Dit alles zal ook in een mooie brochure aangeboden worden die tijdens Open Monumentendag te verkrijgen is aan de Oranjerie.

  Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst

  PraktischOpen Monumentendag: Erfgoed vroeger, nu en in de toekomstZondag 14 september 2014Van 10 tot 18 uurDoorlopend diavoorstelling in de OranjerieDoorlopend rondleidingen in het park (start aan de Oranjerie, De Pont 45, Schilde). Het maximum aantal deelnemers per gidsbeurt is 25 personen. Er zullen voldoende gidsen aanwezig zijn om op hetzelfde moment met verschillende groepen samen te vertrekken.

  Schilde

  verkozen tot

  topper door

  organisatie

  13

 • WegmetdenaaldGratis naaldcontainers voor particulierenMoet u om medische redenen zelf regelmatig bloed prikken? Of hebt u diabetes en is insuline een dagelijkse noodzaak? Gebruikt u wel eens speciale mesjes om een blaar te doorprikken?

  Voorkom prikongelukken en haal uw gratis naaldcontainer bij de milieudienst

  Met de gratis naaldcontainer voorkomt u dat iemand zich kwetst aan gebruikte naalden. In de container stopt u gebruikte naalden, pennaalden of blarenprikkers. Breng een attest van uw arts mee.

  Milieu

  14

  Vissterfte? Kom het melden! Met de kwaliteitsverbetering van onze waterlopen herstelt ook het visbestand zich geleidelijk. Maar vissen hebben het niet altijd even gemakkelijk. Vissen sterven door zuurstoftekort of door hevige regen- en onweersbuien, waardoor riooloverstorten plaatsvinden. Maar een vissterfte kan ook wijzen op een illegale lozing of een ziekte.Een snelle melding is cruciaal om op tijd te kunnen ingrijpen. Merkt u dus dode vissen of vissen in nood, meld het dan onmiddellijk aan de milieudienst (03 384 37 37) of aan politie Voorkempen (03 385 16 16).

  Meer informatieMilieudienst,033801698,[email protected] p

 • Behaag Natuurlijk-actie 2014 Plantzelfookhagenuitdestreek

  Extra aanbod: Bijenhotels te koop!Hetgaatnietzogoedmetdebijen.Honingbijenverdwijnenuithunkorvenenwildebijendoenhetzomogelijknogslechter.Hoogtijdominactietekomen.Hangdaaromeenbijenhotelinuwtuinengeefbijeneenwarmethuis.

  Wistudat wildebijennietsteken? dezebijensolitairlevenenelkeeneigennestjemaken? zebessenstruiken,fruitbomenenanderegewassen

  bestuiven?

  Voordeprijshoeftuhetniettelaten:voor20eurokooptualeenkant-en-klaarbijenhotel.Ditbijenhotelwordtsamenmetdebehaagnatuurlijk-actieverdeeldop29november.Bestellenkanviahetzelfdeformulier.

  Meer [email protected]

  i

  pWaarom streekeigen groen?Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen tussen de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en priv-tuinen kunnen samen groene linten vormen en zo de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes gedeeltelijk vervangen en voor een waardevoller landschap zorgen.

  streekeigen bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten. Ze zijn ook heel wat budgetvriendelijker.

  Praktisch Een overzicht van de verschillende pakketten en het

  bestelformulier vindt u op www.schilde.be/behaagactie of bij de milieudienst.

  U kunt uw bestelling doorgeven aan de milieudienst en per overschrijving betalen tot vrijdag 17 oktober 2014. Op zaterdag 29 november tussen 13 en 15 uur haalt u uw bestelling af bij het gemeentemagazijn van de dienst der werken, Rozenhoek 2 in Schilde.

  U krijgt ook plant- en snoeitips, afstandsregels en een beschrijving van de verschillende planten die u kocht.

  Voor de 13e keer slaan de milieuraad, het gemeentebestuur van Schilde en vzw Natuurpunt de handen in elkaar voor de Behaag Natuurlijk-actie: een actie om het aanplanten van streekeigen hagen te bevorderen. Via de milieudienst kunt u groenpakketten aankopen aan gunstige prijzen.

  15

 • kunt u al uw plannen in detail bespreken met een specialist. Hij geeft u advies op maat over onder andere uw isolatie, koudebruggen, verwarmingssystemen, zonne-energie, premies en nog veel meer.

  Ecotoer 2014

  Meer leven met een kringlooptuin

  Wanneer? woensdag 22 oktober 2014 om 20.00 uurWaar? Oranjerie, Dodoenstuin, Schildehof (De Pont 45), SchildeDoor? Velt vzw i.s.m. Dodoenstuin Schilde

  Een moestuin, siertuin, kippen, visvijver, fruitbomen er is soms heel wat natuur in beweging rond onze woning. Maar hoe kunnen we dit nu best allemaal op elkaar afstemmen? Hoe kunnen we ons groenafval en onderhoud verminderen en zo meer van onze tuin genieten?Dat kan via kringlooptuinieren! We maken de juiste keuze van groenvormen, beperken het gazon, gebruiken minder meststoffen en tal van andere technieken om alles beter op elkaar af te stemmen. Verder zoeken we naar creatieve oplossingen om alle organisch materiaal uit onze tuin en keuken te verwerken of terug in de natuurlijke kringloop te brengen. Daardoor creren we mogelijkheden om allerlei interessante dieren en insecten aan te trekken. Voor ons betekent dat minder werk en meer genieten!

  Deskundig individueel bouwadvies

  Opgelet! Inschrijven verplicht vr 29 september 2014

  Wanneer? donderdag 9 oktober 2014Waar? gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30 Door? Kamp C (zie ook p. 11 van deze 2970 info).

  Bouw- of renovatieplannen? Zin om energiezuinig en duurzaam aan de slag te gaan, maar ziet u door de bomen het bos niet meer? Geen nood, via het individueel bouwadvies van Kamp C

  HetvolledigeprogrammavandeEcotoervindtuoponzewebsitewww.schilde.be/ecotoer.

  MilieuSamen met de gemeenten Brecht, Schoten en Stabroek organiseert Schilde voor de eerste keer een Ecotoer. Kom zeker naar onze infosessies en workshops. Thema: milieu, natuur, mobiliteit en duurzaamheid.

  vind de 10 verschillen

  16

  Volgendeactiviteitenvindenplaatsinonzegemeente:Voedselteams: gezond eten van lokale producenten

  Wanneer? donderdag 30 oktober 2014 om 20.00 uurWaar? Gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, SchildeDoor? Voedselteams vzw

  Een voedselteam is een groep mensen uit dezelfde buurt die gezamenlijk producten aankoopt bij lokale boeren (zuivel, fruit, groenten, vlees, ..). Een voedselteam staat voor duurzaamheid en kwaliteit en kiest voor gezonde voeding, geproduceerd met respect voor plant en dier. Alles wordt lokaal geproduceerd tegen een eerlijke prijs, zonder de overbodige kosten voor verpakking of tussenhandelaars. Kortom, een korte voedselketen. De werking van voedselteams vzw wordt uit de doeken gedaan en er wordt een oproep gelanceerd om een voedselteam in Schilde op te richten. Wilt u er alles over weten? Kom dan zeker luisteren!

 • Vooreenlagereenergiefactuur

  Tot 200 euro premie voor energie-auditHebt u plannen om uw woning te renoveren en energiezuiniger te maken? Of wilt u gewoon minder betalen voor energie? Nodig dan een erkend energiedeskundige uit. Die komt bij u langs en geeft uw woning een grondige doorlichting. Hij kijkt hierbij naar uw: verwarmingssysteem isolatie gebruikte materialen warm water voor sanitair zomercomfort ventilatie

  Bij een energie-audit krijgt u bezoek van een energiedeskundige

  Op basis van deze doorlichting, krijgt u een verslag met uitleg over hoe u uw energieverbruik kunt verminderen. Dat kunnen kleine aanpassingen zijn in hoe u met energie omgaat. Maar het kan ook gaan over kleine of grotere investeringen.

  Hoe werkt het Downloadhetsubsidiereglementenaanvraagformulier

  opwww.schilde.be/subsidiewegwijzerofvraaghetbijdemilieudienst.

  Maakeenafspraakmeteenenergiedeskundige(lijstdeskundigenopwww.energiesparen.be).

  Houdeenaantalzakenbijdehandvoorhetbezoekvandeenergiedeskundige: facturenvangas,stookolie,elektriciteit facturenoftechnischeinformatievanvroegereingrepen

  openergievlak(dakisolatie,vernieuwenstookketelofboiler,)

  schetsvandebuitenkantvanuwwoningmetdeafmetingenvanallebuitengevels,deuren,ramen.

  Vervolgensgeeftdeenergiedeskundigeuhetauditrapport,metdaarineenbeschrijvingvandetoestandvanuwwoningeneenvoorsteltotverbeteri[email protected]schilde.be.Gewoonlangskomenkannatuurlijkook.Ukrijgtdepremieuitbetaaldnagoedkeuring.

  Meer [email protected]

  Groepsaankoop groene energieDat kan. Doe mee met de groepsaankoop groene stroom en gas.

  Zo werkt het: U kunt gratis inschrijven tot 30 september. Houd uw

  laatste eindafrekening bij de hand. In oktober is er een veiling waarop de

  energieleveranciers hun beste bod doen. Kort daarna ontvangt u een voorstel op maat en ziet u wat uw besparing kan zijn.

  Pas dan beslist u of u ingaat op het aanbod en van energieleverancier verandert. Een overstap kost u niets en uw nieuwe leverancier brengt dit voor u volledig in orde.

  Meer informatiemilieudienst,Brasschaatsebaan30,Schilde,033801698,[email protected]

  i

  i

  Inschrijven doet u op www.samengaanwegroener.be

  Geen internetheld?Bel dan op het gratis nummer 0800 21 134. Zij begeleiden u stap voor stap.

  Geen internetaansluiting?Kom langs bij de milieudienst.

  17

 • Gezin en welzijn

  Toerisme

  Speelplein herfstvakantie (27 tot en met 31 oktober 2014)

  5 jaar Wezel Culinair!

  Alles op n plek van s morgens tot s avonds!Iedereen tussen 4 en 12 jaar is welkom op het speelplein aan de Jos in t Parkske (Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde).

  Wat gaan we doen?Boeiende spelactiviteiten, creatieve workshops, bouwen, knutselen, bewegen, lezen of spelen Het kan allemaal op het speelplein!

  MeebrengenOp het speelplein wordt een vieruurtje voorzien. Boterhammen en een drankje moeten de kinderen zelf meebrengen, liefst in een brooddoos.

  Inschrijven via schilde.grabbis.be vanaf maandag 8 september om 10 uur.

  In samenwerking met verscheidene restaurateurs en ondernemers uit Schilde en de wijde omgeving, kunt u op het dorpsplein van s-Gravenwezel genieten van een driedaagse verwennerij van uw smaakpapillen.

  U kunt ter plaatse degusteren en vergelijken: gevestigde waarden en aanstormend talent, bistrokeuken, gastronomie, wereldkeuken, desserts en niet te vergeten een uitgebreide cocktail-, wijn- en bierbar.

  Er is voor ieder wat wils. Elk restaurant onderscheidt zich met een eigen karakter en stijl. Dit alles in een totaalconcept met aangename sfeer, aanvaardbare prijzen en kinderanimatie.

  Meer informatiedienstgezinenwelzijnEugeenDierckxlaan24,[email protected]

  i

  Wat? Wanneer? Waar? Prijs

  vooropvang 8 - 10 uur Jos t Parkske 3 euro

  Speelplein voormiddag

  10 - 13 uur Jos t Parkske 3 euro

  Speelplein namiddag

  13 - 16 uur Jos t Parkske 3 euro

  Na-opvang 16 - 18 uur Jos t Parkske 3 euro

  Vakantiewerkingkinderen4-12jaar

  18

 • Sport en gezondheid

  Kinderen tussen 3 en 8 jaar kunnen op zondagvoormiddag op een creatieve, gevarieerde manier bewegen. Multimove legt de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden waarbij de sporttak niet onmiddellijk herkenbaar is. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn van cruciaal belang en moeten al op jonge leeftijd geprikkeld worden.

  Multimove voor kinderen is de start van een gezonde levensstijl met veel beweging en sport, je hele leven lang.

  Meer informatiedienstsportengezondheidEugeenDierckxlaan24,[email protected]

  i

  Er beweegt iets op zondag! KOM MEE MuLTIMOVEN!

  Benieuwd? Kijk zeker al eens naar dit filmpje!'

  Vakantiewerkingkinderen4-12jaar

  nieuw

  3 en 4-jarigen: van 9 tot 10 uur5 en 6-jarigen: van 10 tot 11 uur7 en 8-jarigen: van 11 tot 12 uur

  Voor n lessenreeks betaalt u 30 euro.De lessenreeksen gaan door in sporthal Vennebos, Hoevedreef, Schilde.

  Inschrijven via schilde.grabbis.beInschrijvingen voor lessenreeks 1 starten op dinsdag 2 september om 10 uur.

  PraktischLessenreeks 1: najaar 2014Zondagvoormiddag. Data: 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 21/12Lessenreeks 2: voorjaar 2015Zondagvoormiddag. Data: 25/01, 1/02, 8/02, 15/02, 1/03, 8/03, 15/03, 22/03, 29/03, 5/04

  19

 • Sport en gezondheid

  voorafinschrijvenverplicht

  Neem deel aan de gratis fittest op 27 september Was de zomer voor u ook zo lekker? Heeft u genoten van een zorgeloze vakantie waarbij u uw gezonde levensstijl misschien wat liet varen? Of heeft u net super hard getraind en de zomer doorgebracht op sla en water? Wilt u graag eens weten hoe het nu met uw conditie gesteld is? Op zaterdag 27 september 2014 bent u van harte welkom op onze gratis fittest!

  U kunt hiervoor terecht in het Fitness Center Schilde dat speciaal voor de gelegenheid die dag zijn deuren open zet voor al onze inwoners. Voor de fittest trekt u best een uurtje uit, want uw conditie wordt grondig in kaart gebracht: conditietest op de fiets een lichaamsanalyse een krachttest van de grote spiergroepen een lenigheidstest.

  Daarbovenop krijgt u ook voedingsadvies en persoonlijk bewegings- en trainingsadvies. Dit alles is volledig gratis en zonder verdere verplichtingen! U kunt die dag naast de zware inspanningen uiteraard ook gebruik maken van de kleedkamers, douches, sauna, die het Fitness Center te bieden heeft.

  Kom dus zeker langs en doe uw lichaam een mooi cadeau een fitte nieuwe start!

  PraktischWanneer: zaterdag 27 september 2014Aanvang: 9 uur Einde: 16 uurWaar: Fitness Center Schilde, Turnhoutsebaan 350Vooraf inschrijven verplicht bij: dienst sport en gezondheid, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde, 03 380 07 40, [email protected]

  20

 • Kent u onze fit-o-meter 50+ al? Wilt u samen met leeftijdsgenoten de conditie op peil brengen of houden? Dat kan! De fit-o-meter voor 50+ is een 1100m lang parcours met 18 oefeningen. Iedere vrijdag verzamelt de groep om 15.30 uur. U kunt gratis en onder deskundige begeleiding deelnemen.

  PraktischVrijdagnamiddag: 12/09, 19/09, 26/09, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12Telkens om 15.30 uur aan sportpunt Schildehof Bellevue (hoofdingang park), SchildeInschrijven is verplicht.

  Inschrijven via schilde.grabbis.beInschrijvingen starten op dinsdag 2 september om 10 uur.

  Meer informatiedienstsportengezondheidEugeenDierckxlaan24,[email protected]

  i

  Fitnesstoren reist door de gemeenteDe fitnesstoren reist ook in september en oktober door de gemeente. Nadien zal de toren overwinteren aan sportpunt de Caters in s-Gravenwezel. Kom nu dus zeker kennismaken met onze fitnesstoren en geniet van deze uitdaging.

  Planning

  septemberplein voor gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde

  oktoberbuurtterrein De Wingerd, s-Gravenwezel

  november april sportpunt de Caters, Moerstraat, s-Gravenwezel

  Meer informatiedienstsportengezondheidEugeenDierckxlaan24,[email protected]

  i

  21

 • Van zaterdag 13 tot en met zondag 21 september organiseert Bloso samen met de Vlaamse Sportfederatie de Week van de Sportclub. Tijdens deze week zetten sportclubs hun deuren open zodat u kennis kunt maken met hun sportclubaanbod.

  Ook Schilde doet mee!Natuurlijk nemen ook de sportclubs uit onze gemeente deel aan deze sportieve week. Zo zijn er verschillende proeflessen, open trainingen en demonstraties. Het volledige programma vindt u in 2970 actief september (middenkatern van deze 2970 info).

  Blijf dus niet stilzitten en sport mee!

  22

  Gezondheid is alles, luidt het clich. Alleen beseft u dat pas ten volle wanneer een ziekte uw plannen dwarsboomt. Zelfs een doodgewone seizoensgriep kan mooie vooruitzichten in rook doen opgaan. Maar gelukkig kunt u griep op een eenvoudige manier voorkomen.

  Griepvaccinatie is aan te raden voor alle 65-plussers. Als dat al een gewoonte is, beschouw deze oproep dan als een herinnering. Als u zich nog niet laat vaccineren, dan willen wij u er op attent maken dat griepvaccinatie belangrijk is.

  Laat u zich vaccineren tegen griep? Voor de meesten onder u die al eens griep te pakken kregen, was een paar dagen rust voldoende om te herstellen. Maar bij het ouder worden verandert het afweersysteem en kan het griepvirus gemakkelijker complicaties veroorzaken, zoals een longontsteking. Het is daarom verstandig om u vanaf 65 jaar hiertegen te beschermen. Vaccinatie is hiervoor de beste manier.

  Laat u jaarlijks in oktober of november tegen griep vaccineren. Uw huisarts of apotheker weten raad. Meer informatie over griep en griepvaccinatie vindt u op www.griepvaccinatie.be of haal de folder bij de dienst sport en gezondheid, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde.

  Meer informatiedienstsportengezondheidEugeenDierckxlaan24,[email protected]

  i

  Ontdek de sport van uw dromen

  Sport en gezondheid

  De week van de mobiliteit in september is uitgegroeid tot de belangrijkste campagne in het teken van duurzame mobiliteit en bewust

  autogebruik. Niet alleen bij ons, maar in heel Europa zetten lokale besturen, scholen, bedrijven en verenigingen hun

  schouders onder duizenden autoluwe initiatieven.

  In Schilde zetten onze scholen mee hun beste beentje voor met de STRAPDAG op vrijdag 19 september.

  Op deze verkeersveilige dag gaan de kinderen al stappend of trappend naar school. De auto blijft aan de kant. Doet de school van uw kind ook mee? Waar wacht u dan nog op? Smeer uw benen alvast in en fiets of wandel mee naar school op 19 september!Heeft u geen kinderen, maar bouwt u ook graag mee aan een gezonde en veilige toekomst? Laat uw auto deze week zo veel mogelijk op stal. Een vlotte, comfortabele, veilige en milieuvriendelijke mobiliteit is immers voor iedereen een belangrijke bekommernis!

  16totenmet22september2014

  Doe mee met de week van de mobiliteit

  22

 • Voor meer tips en informatie bent u van harte welkom op onderstaande vorming:

  Mijn kind eet gezond. Eet mijn kind gezond?'

  Een gezonde en evenwichtige voeding van jongs af aan kan de kans op overgewicht en andere gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, kanker, diabetes en osteoporose op latere leeftijd verminderen. U kunt er dan ook maar best zo vroeg mogelijk mee beginnen. De eetgewoonten die u als kind aanleert, bepalen bovendien in sterke mate uw latere voedingspatroon. Ouders, grootouders en opvoeders krijgen aan de hand van de actieve voedingsdriehoek informatie over wat een kind elke dag gemiddeld nodig heeft om goed te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Ruime aandacht gaat uit naar een evenwichtig voedingsplan in de praktijk met veel praktische tips. De meest voorkomende problemen en misverstanden worden toegelicht. Wanneer donderdag 2 oktober 2014 om 19 uurPlaats conferentiezaal gemeentehuis Schilde, Brasschaatsebaan 30Prijs gratis

  De brooddoos een gezonde en lekkere smuldoos!

  Dit schooljaar gaat de aandacht naar een gezonde lunch. Wat geeft u de kinderen mee naar school? Wat neemt u zelf mee naar uw werk?

  Enkele tips: In de brooddoos kan u ook wat rauwkost

  (sla, komkommer, tomaat, augurk, radijsjes) kwijt. Combineer uw slaatje met kaas, vlees, vis of eens een eitje.

  Bruin brood is gezonder dan wit brood. Probeer wat te variren en geleidelijk aan meer volkoren producten op het menu te zetten. Ga gerust ook eens voor een wrap of knckebrd. Ook koude volkorenpasta of koude aardappeltjes bieden een lekker alternatief. Of wat dacht u van quinoa, wilde rijst,

  Een vrolijke boterham smaakt lekkerder. Maak een lachend gezichtje met beleg, groenten en fruit. Of probeer eens een boterham op een stokje.

  Meer informatie en inschrijvendienstsportengezondheid,EugeenDierckxlaan24,Schilde,033800740,[email protected]

  i

  vorming

  Het schooljaar is gestart. De boekentas, de pennenzak, de turnzak alles werd zorgvuldig nagekeken en indien nodig vervangen. En hoe zit het met de brooddoos? Terug de oude? Of een nieuwe? Eentje met een prachtige tot de verbeelding sprekende foto? Of misschien zocht u naar een doos die meer geschikt is om gezonde slaatjes mee te nemen?

  23

 • Sport en gezondheid

  Iemanduituwomgevingheefteenhartstilstand.Hoekuntuhelpen?

  Volg een Rode Kruis-opleiding en leer werken met een AED-toestel Een AED-toestel kan levens redden. Dit toestel bedienen is niet moeilijk. Volg dit najaar n van de gratis opleidingen om de werking van een AED-toestel aan te leren. Tijdens de opleidingen wordt alles van naaldje tot draadje uitgelegd en krijgt u de kans om zelf te oefenen. Zo krijgt u de nieuwste reanimatietechnieken het best onder de knie.

  Wanneer?Zaterdag 18 oktober van 19 tot 22 uurZaterdag 8 november van 14 tot 17 uurDinsdag 9 december van 19 tot 22 uur

  Meer informatie en inschrijvingendienstsportengezondheidEugeenDierckxlaan24,[email protected]

  i

  Scholenveldloop(lagereschoolkinderen)Loop mee tijdens de Vlaamse Veldloopweek Tijdens de week van 20 tot en met 28 september wordt in heel Vlaanderen de 26ste Vlaamse Veldloopweek voor scholen georganiseerd. Dit is een initiatief van de Stichting Vlaamse Schoolsport en BLOSO. In onze gemeente ligt de organisatie opnieuw in handen van Schilde Atletiek Club en de dienst sport en gezondheid.

  Heb je zin om door gras, zand, modder en plassen te rennen? Dan is dit echt iets voor jou! Iedereen kan deelnemen. De school met het meeste aantal leerlingen neemt een bijzondere trofee mee naar huis! Er is ook een trofee voor de school met het meeste aantal podiumplaatsen.

  Waar?conferentiezaal, gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, SchildeInschrijven is verplicht.

  Praktischzaterdag 20 september 2014Sportpunt de Caters looppiste, Moerstraat, s-Gravenwezel.We starten om 14 uur met de meisjes van het eerste leerjaar en eindigen rond 16 uur met de jongens van het zesde leerjaar. Deelname is gratis. Inschrijven kan op voorhand via de school. Vraag informatie aan de turnleerkracht.

  l

  24

 • Dikkedarmkanker is de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen (na borstkanker) en de derde meest voorkomende kanker bij mannen (na prostaat- en longkanker). Jaarlijks overlijden er in Vlaanderen ongeveer 1800 personen aan deze ziekte.Het duurt gemiddeld tot 10 jaar vooraleer een poliep, een uitstulping in de wand van de dikke darm, zich ontwikkelt tot een kwaadaardig gezwel. Het voordeel is dat dikkedarmkanker daardoor in veel gevallen vroeg, of zelfs nog voor het om kanker gaat, opgespoord kan worden. Als de kanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, is de overlevingskans 95%.Enkele jaren geleden was Schilde pilootgemeente voor het preventief bevolkingsonderzoek. Ondertussen is het onderzoek van start gegaan voor alle Vlamingen tussen 56 en 74 jaar. Zij worden afwisselend tweejaarlijks per brief uitgenodigd.

  Voor medische informatie over dit thema kan u zich altijd wenden tot uw huisarts. Meer informatie over het bevolkingsonderzoek vindt u op www.bevolkingsonderzoek.be

  Als lokale overheid slaan 6 gemeenten de handen in elkaar om dit thema bespreekbaar te maken in hun gemeenten. Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel hebben een zeer boeiend programma uitgewerkt voor hun bevolking.

  Ook u kunt nu al meedoen met de selfiewedstrijd!

  Check snel www.schilde.be/dikkedarmkanker.

  8.10 12.11.2014 Panelgesprek

  Hebt u vragen over darmkanker of het nieuwe bevolkingsonderzoek? Kom er alles over te weten tijdens ons professioneel panelgesprek met dokters en ervaringsdeskundigen.

  Praktisch: 08.10 19.30 uur, Lokaal Dienstencentrum Het Sluisken, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

  22.10 19.30 uur, Dienstencentrum De Ring, Blijkerijstraat 71, 2390 Malle

  12.11 19.30 uur, Theaterzaal t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem

  15.10.2014 LezingHet hoe en waarom van darmkanker en het bevolkingsonderzoekPraktisch: 19.30 uur, raadzaal gemeentehuis, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

  Dikkedarmkanker Doe mee met onze gezondheidscampagne

  29.09.2014 KICK OFF

  Met veel enthousiasme trappen we samen met u deze nieuwe gezondheidscampagne in gang. Onthul mee het campagnebeeld dat onze actie gedurende drie weken zal ondersteunen.Praktisch: 10 uur, patio, administratief centrum Zoersel Handelslei 167.

  30.09 07.10.2014 Bezoek onze campagne-standen op de markt

  30.09 Schilde Zandhoven

  01.10 s-Gravenwezel Sint-Job-int-Goor

  (14 17 uur)

  02.10 Sint-Lenaarts

  03.10 Wijnegem

  07.10 Zoersel

  Praktisch: In elke gemeente, behalve Sint-Job-int-Goor, telkens van 8.30 12.30 uur op de marktplaats.

  6.11.2014 Jan en alleman stand-up comedySamen met Jan en alleman kunt u genieten van een ontspannend avondje uit. Wij voorzien een hapje en een drankje en een gadget om mee naar huis te nemen.

  Praktisch: 19.30 uur de Kapel, Handelslei 167, 2980 Zoersel

  30.11.2014 dress-in-blue-theaternamiddag door InspinazieKom met een blauwe toets in uw kleding genieten van deze theaternamiddag. Inspinazie trakteert u op eigentijdse creatieve improvisaties rond het thema. Smeer uw lachspieren alvast in. Het wordt de moeite!

  Nadien kunt u nog nagenieten van een hapje en een drankje tijdens de prijsuitreiking van onze campagnewedstrijd.

  Praktisch: 14.30 17 uur Dienstencentrum, Schoolstraat 44, 2970 Schilde

  l

  25

 • Voorwaarden

  Tijdens het seizoen 2013 - 2014 een kampioenstitel behaald hebben in n van de volgende categorien:

  gouwkampioenschappen regionale kampioenschappen gewestelijke kampioenschappen provinciale kampioenschappen Vlaamse kampioenschappen

  Tijdens het seizoen 2013 - 2014 een podiumplaats behaald hebben in n van de volgende categorien:

  Belgische kampioenschappen Benelux kampioenschappen

  Sport en gezondheid

  17 oktober is Nacht van de SportBentusportkampioenofkentusportkampioenen?

  Ook dit jaar huldigt de gemeente Schilde haar sportkampioenen. Meer dan n inwoner uit onze gemeente blinkt uit in een (on)bekende sporttak. Tijdens de Nacht van de Sport worden deze kampioenen in de bloemetjes gezet. Op vrijdag 17 oktober 2014 zijn alle kampioenen en hun genodigden welkom vanaf 19.30 uur om mee te feesten in het Dienstencentrum (Schoolstraat 44 Schilde).

  Sport en gezondheid

  Meer informatiedienstsportengezondheidEugeenDierckxlaan24,[email protected]

  i

  Sportkampioenen die aan onderstaande voorwaarden voldoen, kunnen zich tot 28 september 2014 kandidaat stellen. Bezorg het inschrijvingsformulier aan de dienst sport en gezondheid, samen met de nodige documenten die de behaalde titel staven en enkele fotos (graag digitaal). Deze voorwaarden gelden zowel voor een individuele sport als voor een ploegsport. Als de kampioenstitel door een ploeg werd behaald, gelieve dan de naam van alle spelers n hun adres door te geven. De juiste gegevens zijn belangrijk voor het versturen van de uitnodigingen.

  Tijdens het seizoen 2013 - 2014 een belangrijke plaats behaald hebben, ongeacht podium- en finaleplaats, in n van de volgende categorien:

  wedstrijden met internationale uitstraling (wereldbekerwedstrijden,)

  Europese kampioenschappen wereldkampioenschappen

  In de gemeente Schilde wonen en/of aangesloten zijn bij een plaatselijke sportvereniging

  1

  2

  34

  26

 • voorjongeren

  Beweeg je graag en zoek je een leuke afwisseling? Wil je de kneepjes van badminton leren kennen? Dan is deze reeks zeker een aanrader. Leef je met andere jongeren uit op woensdagmiddag.

  PraktischWoensdagnamiddag: 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12.telkens van 14 tot 15.30 uur

  voorvolwassenen

  Het succes van de lessenreeks badminton voor volwassenen gaat verder. Wilt u graag bewegen op een ontspannende, leuke manier? Schrijf u in en ontdek badminton als een actieve, sociale sport.

  PraktischWoensdagnamiddag: 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12.telkens van 15.30 tot 17 uur.

  Recreatief badminton

  DeMMCzoekt: Gemotiveerde vrijwilligers met rijbewijs en een

  eigen wagen Sociaal voelende mensen die zich af en toe

  kunnen vrijmaken Liefst mensen uit Schilde of directe omgeving

  DeMMCbiedt: Een kilometervergoeding van 0.34 /KM Een omniumverzekering aanvullend op de

  eigen verzekering Mogelijkheid om zelf te beslissen wanneer wel of

  niet kan worden gereden Eenvoudig en zonder verplichtingen aansluiten

  of stoppen Ondersteuning vanuit de centrale (planning van

  de ritten)

  Meer informatieSociaalHuis,MarleenVrelustTurnhoutsebaan67,Schilde033836218

  Voor1lessenreeksbetaaltu30euro.DelessenreeksgaatdoorinsporthalVennebos,Hoevedreef,Schilde.

  Inschrijven via schilde.grabbis.be vanaf dinsdag 2 september om 10 uur.

  i

  i

  Minder Mobielen Centrale (MMC) zoekt chauffeurs

  De MMC is een dienst die mensen met vervoersproblemen helpt. Niet enkel bejaarden, maar ook anderen die (tijdelijk) minder mobiel zijn of geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, kunnen hier terecht. Ook u kunt helpen door u aan te melden als chauffeur.

  Sociaal Huis

  27

 • Digidak is een laagdrempelig initiatief waar u op een eenvoudige manier kennis kunt maken met de computer en het internet.

  Vrije inloopTijdens de vrije inloop kunt u bij digidak gratis gebruik maken van een computer en staat er altijd een begeleider klaar om u verder te helpen met al uw computervragen. U mag ook uw eigen laptop of tablet meebrengen om uw computervragen voor te leggen. U moet dit niet vooraf laten weten. U komt gewoon langs.Sociaal Huis, Turnhoutsebaan 67, SchildeElke vrijdag van 9 tot 12 uurDorpshuis, Kerkstraat 24, s-GravenwezelElke woensdag van 18 tot 20 uur

  InitiatiesVanaf oktober start digidak weer met een heleboel initiaties in het Sociaal Huis en in het Dorpshuis. De initiaties bestaan meestal uit 3 lessen van ongeveer 3 uur. U neemt deel in een

  Onderwijs

  Nr. Cursus Dag Data UurSociaal Huis1 Excel maandag 29 sept,

  6-13 okt9 tot 12 uur

  2 Tabletwegwijs Ipad maandag 1-8-15 dec 9 tot 12 uur3 Computer Wegwijs

  voor Beginnersmaandag 29 sept,

  6-13-20 okt13 tot 16 uur

  4 Internet en e-mail maandag 3-10-17 nov 13 tot 16 uur5 Werken met Digitale

  Fotos-Picasamaandag 1-8-15 dec 13 tot 16 uur

  6 Internet en e-mail dinsdag 30 sept, 7-14 okt

  9 tot 12 uur

  7 Internet en e-mail dinsdag 2-9-16 dec 9 tot 12 uur8 Werken met Digitale

  Fotos-Picasawoensdag 1-8-15 okt 13 tot 16 uur

  9 Tabletwegwijs Android woensdag 12-19-26 nov 13 tot 16 uur10 Internet en e-mail woensdag 3-10-17 dec 13 tot 16 uur11 Powerpoint donderdag 6-13-20 nov 9 tot 12 uur12 Tabletwegwijs Android donderdag 9-16-23 okt 13 tot 16 uur13 Internet en e-mail donderdag 6-13-20 nov 13 tot 16 uur14 Veilig computergebruik donderdag 4-11-18 dec 13 tot 16 uur

  27 Tablets: Introductie maandag 20 oktober 9 tot 12 uur28 Werken met bestanden

  en USBmaandag 24 november 13 tot 16 uur

  29 Windows 8: Introductie dinsdag 21 oktober 9 tot 12 uur30 Gericht zoeken op het

  internetdinsdag 4 november 9 tot 12 uur

  31 Fotoboeken maken dinsdag 18 november 9 tot 12 uur32 Fotoboeken maken dinsdag 25 november 9 tot 12 uur33 Fotoboeken maken woensdag 22 oktober 13 tot 16 uur34 Fotoboeken maken woensdag 5 november 13 tot 16 uur35 Tablets: Introductie donderdag 2 oktober 13 tot 16 uur36 Windows 8: Introductie donderdag 27 november 13 tot 16 uur

  Gratis kennismaken met computer en internet

  groep van maximaal 5 personen en er staan een lesgever en een ondersteunende begeleider klaar om u te helpen.

  Inschrijven vrijdag 12 september van 9 tot 12 uur in

  de conferentiezaal van het gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde

  woensdag 10 en 17 september 2014 van 18 tot 20 uur in het Dorpshuis, Kerkstraat 24, s-Gravenwezel

  Na deze data kunt u zich nog inschrijven, indien er nog plaats is, tijdens de vrije inloop in Schilde en s-Gravenwezel. Alle initiaties zijn gratis, maar u moet wel vooraf inschrijven om uw plaats te reserveren. Bij de inschrijving betaalt u een deelnamewaarborg, die u na de initiatie terug krijgt.

  Let op: Het aantal plaatsen is beperkt. Als een bepaalde initiatie vol is, worden er wachtlijsten aangelegd. Bij een volgende reeks inschrijvingen worden de mensen op de wachtlijst vooraf gecontacteerd.

  Nr. Cursus Dag Data UurDorpshuis 15 Word maandag 29 sept,

  6-13 okt19.30 tot 22.30 uur

  16 Excel maandag 3-10-17 nov 19.30 tot 22.30 uur

  17 Veilig computergebruik maandag 1-8-15 dec 19.30 tot 22.30 uur

  18 Werken met Digitale Fotos-Photo Gallery

  dinsdag 30 sept, 7-14 okt

  9 tot 12 uur

  19 Internet en e-mail dinsdag 4-18-25 nov 9 tot 12 uur20 Tabletwegwijs Ipad dinsdag 2-9-16 dec 9 tot 12 uur21 Powerpoint donderdag 2-9-16 okt 9 tot 12 uur22 Veilig computergebruik donderdag 6-13-20 nov 9 tot 12 uur23 Tabletwegwijs Android donderdag 4-11-18 dec 9 tot 12 uur24 Sociale netwerken vrijdag 3-10-17 okt 9 tot 12 uur25 Computerwegwijs

  voor Beginnersvrijdag 7-14-21-28

  nov9 tot 12 uur

  26 Sociale netwerken vrijdag 5-12-19 dec 9 tot 12 uur37 Windows 8: Introductie maandag 20 oktober 19.30 tot

  22.30 uur38 Werken met bestanden

  en USBmaandag 24 november 19.30 tot

  22.30 uur39 Windows 8: Introductie dinsdag 21 oktober 9 tot 12 uur40 Tablets: Introductie donderdag 27 november 9 tot 12 uur41 Tablets: Introductie vrijdag 24 oktober 9 tot 12 uur

  Meer informatiewww.digidak.be014711103

  i

  l

  l

  28

 • AdviesraadGROS

  GemeentelijkeRaadvoorOntwikkelingssamenwerking

  Woning voor alleenstaande moeder

  Hoe zijn jullie begonnen aan dit project? Bouwen kan niet makkelijk zijn in een dorp zoals Mamsera.Kjell: De opdracht bestond uit het voorzien van een veilige kamer voor een alleenstaande moeder en haar dochter. Meteen na kennismaking met de familie en situatie zijn we aan een flexibel ontwerp begonnen. Wij bouwden het basishuis en hebben hun manier van bouwen toegepast op de buitenmuren. Concreet zorgen uitstekende bakstenen op de hoeken ervoor dat ze in de toekomst het huis makkelijk kunnen uitbreiden met meer kamers.

  We hebben ook ons uiterste best gedaan om er een aangename woning van te maken. Rekening houdend met het klimaat en de mogelijkheden. Neem nu bijvoorbeeld de ramen. Het oude, vervallen huis had enkele ramen maar die werden gesloten tegen de koude. Hierdoor was er geen natuurlijke ventilatie in het huis. Wij hebben in ons ontwerp beslist om maar n raam te plaatsen. Een plastic golfplaat op het dak moest nog extra licht in het huis brengen. De ventilatie hebben we voorzien via de dakstructuur die we gedeeltelijk open hebben gelaten.

  En het materiaal? Was dat gemakkelijk beschikbaar? Kjell: Nee, dat was helemaal niet evident. Het hout voor de dakstructuur bijvoorbeeld. Hiervoor hadden we houten balken nodig van zes meter. Het zoeken naar dit hout werd een heus avontuur. Eerst heb ik aan de zonen gevraagd waar ik het kon vinden en na lang aandringen hebben ze me met hun brommer meegenomen naar een afgelegen gebied. De man die we daar aantroffen kwam erg voorzichtig naar ons toe. Achteraf hoorde ik dat hij argwanend was omdat hij illegaal hout verhandelde. In de regio moeten er taxen betaald worden voor hout langer dan 3 meter. Gevolg: ofwel hebben ze geen hout dat langer is dan 3 meter, ofwel is het hout van 5 meter, maar de 6 meter die ik nodig had was er niet. Veel materiaal, zoals hout en staal, hebben we dan ook gekocht in Moshi en met een kleine vrachtwagen naar Mamsera gebracht.

  Zijn ze er tevreden met jullie werk?Kjell: Achteraf blijkt alles goed te gaan. Moeder en dochter wonen er graag. De mama is zelfs begonnen met een eigen zaak in de woning. Klanten kan ze makkelijk ontvangen in het portaal en ze heeft haar eigen veilige kamer waar ze zich kan terugtrekken. Er was maar n opmerking: een raam vooraan was handig geweest. s Morgens vroeg staan er al klanten aan de deur om goederen te kopen. Zij had liever de mogelijkheid gehad om de goederen door het raam aan te geven. Het was in ieder geval een enorm interessant en leerrijk avontuur.

  Daar mogen jullie trots op zijn, Kjell!

  Ook dit is een project van C-re-a.i.d., een non-profit organisatie uit Moshi (Tanzania). Samen met studenten architectuur wil C-re-a.i.d. de levenskwaliteit van noodlijdende gezinnen verbeteren door middel van een architecturale ingreep.

  Kjell

  Marlies

  llIn de vorige editie van 2970 info kon u lezen over de Maasai keuken die mee ontworpen en gerealiseerd werd door Marlies Struyf en Kjell Keymolen, twee Schildenaren in Tanzania. Naast de Maasai keuken bouwden ze mee aan een volledige woning voor een weduwe met dochter in Mamsera, een dorpje op 40 minuten rijden van Moshi (Tanzania).

  29

 • Geenuitzonderlijkesluitingsdagengemeentelijkediensten,containerpark,bibliotheekensociaalhuisinseptember/oktober.

  Onthaal en dienst burgerzakenBrasschaatsebaan30,2970Schilde033801600,[email protected],www.schilde.be

  Voormiddag Namiddag Avond

  maandag 8.30-12.30

  dinsdag 8.30-12.30 18-20*

  woensdag 8.30-12.30 14-16

  donderdag 8.30-12.30

  vrijdag 8.30-12.30

  ArchiefBrasschaatsebaan30,[email protected]:elkewerkdagvan8.30tot12.30uurRaadplegingen(opzoekingswerk)enkelopafspraak

  Stedenbouwkundig ambtenaar (enkelopafspraak)

  HoofdbibliotheekHoofdbibliotheek(bovenverdieping)Brasschaatsebaan30,2970Schilde033801601,[email protected]

  dienst cultuur en bibliotheekBrasschaatsebaan30,2970Schilde(bovenverdieping)

  033801628,[email protected]

  Gemeentelijke lagere school De WingerdFransPauwelslei19,2970Schilde(s-Gravenwezel)036588618,[email protected],www.glsdewingerd.be

  Openingsurengemeentelijke diensten

  Administratieve dienstenBrasschaatsebaan30,2970Schilde(financin,financieelbeheer,milieu,ruimtelijkeordening,openbarewerken,mobiliteit,secretariaat,archief,communicatieenpersoneel)

  Voormiddag Namiddag

  maandag 8.30-12.30

  dinsdag 8.30-12.30

  woensdag 8.30-12.30

  donderdag 8.30-12.30

  vrijdag 8.30-12.30

  Voormiddag Namiddag

  dinsdag 8.30-12.30

  donderdag 8.30-12.30

  Filiaal s-Gravenwezel en digidakKerkstraat24,2970Schilde,036460822

  Voormiddag Namiddag Avond

  maandag 16-20

  dinsdag 9.30-11.30 16-20

  woensdag 13-17

  donderdag 9.30-11.30 16-20

  vrijdag

  zaterdag 14-17

  Voormiddag Namiddag Avond

  maandag 18-20*

  dinsdag 13.30-15.30**

  digidakvrijeinloop 18-20

  woensdag 14-16 18-20

  donderdag

  vrijdag

  zaterdag 10-12

  Voormiddag Namiddag

  maandag 9.30-12 13.30-16

  dinsdag 9.30-12 13.30-16

  woensdag 9.30-12 13.30-16

  donderdag 9.30-12 13.30-16

  vrijdag 9.30-12 13.30-16

  Museum Albert Van DyckBrasschaatsebaan30,2970Schilde(bovenverdieping)033801628,[email protected]

  ***enkeleerstevolledigweekendvandemaand

  Voormiddag Namiddag

  maandag

  dinsdag 10-12 14-16

  woensdag 10-12 14-16

  donderdag 10-12 14-16

  vrijdag 10-12 14-16

  zaterdag*** 13-17

  zondag*** 13-17

  Sociaal HuisTurnhoutsebaan67,2970SchildeOCMW:033836218,[email protected]:[email protected]:033850635,[email protected]:033853747Opvoedingspunt:033801109,[email protected]

  Voormiddag Namiddag Avond

  maandagocmw opvoedings-punt

  8.30-12

  17-20

  dinsdagocmwPWA

  8.30-129.15-12

  woensdagocmw 8.30-12

  donderdagocmw 8.30-12

  vrijdagocmw

  digidak(vrijeinloop)

  8.30-12

  9.00-12

  *UITGEZONDERDJULIENAUGUSTUS**ENKELVOORKLASSENENGROEPENNAAFSPRAAK,NIETTIJDENSDESCHOOLVAKANTIES

  dienst gezin en welzijn Jeugd033800744,[email protected],[email protected]

  dienst sport en gezondheid033800740,[email protected],2970Schilde

  ContainerparkRozenhoek,2970Schilde,033830420

  dienst der werkenRozenhoek2,2970Schilde,033801480,[email protected]

  Voormiddag Namiddag

  maandag 10-12 13.30-16

  dinsdag 10-12 13.30-16

  woensdag 10-12 13.30-16

  donderdag 10-12 13.30-16

  vrijdag 10-12

  Voormiddag Namiddag

  maandag

  dinsdag 8.30-12 12.45-17.15

  woensdag 8.30-12 12.45-15.45

  donderdag 8.30-12 12.45-15.45

  vrijdag 8.30-12 12.45-15.45

  zaterdag 8.30-12 12.45-15.45

  Voormiddag Namiddag

  maandag 8.30-12

  dinsdag 8.30-12

  woensdag 8.30-12

  donderdag 8.30-12

  vrijdag 8.30-12

  EvenementenloketTurnhoutsebaan200,[email protected]

  Voormiddag Namiddag Avond

  maandag 8.30-12.30 14-16*

  dinsdag 8.30-12.30 14-16*

  woensdag 8.30-12.30 14-16 16-19*

  donderdag 8.30-12.30* 14-16

  vrijdag 8.30-12.30 14-16 16-18*

  *OPAFSPRAAK

  30

 • Weekenddienst dokters 0900 70 212Vanvrijdagavond19uurtotmaandagochtend8uur.

  Wachtdienst apothekers 0900 10 500www.apotheek.be

  Wachtdienst tandartsen 090 399 591Vanvrijdagavond21uurtotmaandagochtend9uur.

  Wachtdienst dierenartsen ZoneAntwerpen: 03 233 56 51Regionaal:474 69 22 88

  Palliatieve zorgTelefonischepermanentiepalliatieveconsulente:03 633 20 11PalliatieveHulpverleningAntwerpen:03 820 25 31www.pha.be

  Wit-Gele Kruis 03 383 23 85

  2970infoGemeentelijk informatieblad van het gemeentebestuur van Schilde.

  Redactieadresdienstcommunicatieenonthaa[email protected]schilde.be

  Grafische vormgevingAntilopeCommunications

  DrukAntilopePrinting

  Fotos, illustratiesdienstcommunicatie,dienstgezinenwelzijn,dienstsportengezondheid,...Shutterstock,Photocase

  Verantwoordelijke uitgeverBurgemeesterDirkBauwens,Amazonenlaan9,2970Schilde

  Sluitingsdatum inzendingenGegevensvoorhetgemeentelijkinformatiebladvannovember/december2014moeten,bijvoorkeurdigitaal,toekomenopdedienstcommunicatie,uiterlijkopdonderdag25september2014om11uur..

  Inzendingendielaterbinnenkomen,komennietinaanmerkingvoorpublicatie.

  Hetstaatderedactiekernvrijingezondentekstendieinaanmerkingkomenvoorpublicatieeventueelverkortweertegeven,metrespectvoorhetmeestessentilevandeinhoud.

  Aanteksteninhetinformatiebladkangeenrechtskrachtwordenontleend.

  Wachtdiensten

  Ukuntopverschillendemanierencontactopnemen:Schriftelijke-mailennaar:[email protected]:Collegevanburgemeesterenschepenen,Brasschaatsebaan30,2970SchildePersoonlijkvooreenafspraakmetdeburgemeester:033801621vooreenafspraakmetnvandeledenvanhetcollege:www.schilde.be/schepencollege

  Burgemeester:DirkBauwensbevoegdheden:algemenecordinatie,burgerzaken,personeel,[email protected]

  Schepenen:StevenDietvorstbevoegdheden:ruimtelijkeordening,financin,[email protected]

  PeterMendonckbevoegdheden:woonbeleid,openbarewerken,patrimonium,[email protected]

  LieveStruyf bevoegdheden:senioren,gezinnen, gezondheid,welzijnen ontwikkelingssamenwerking [email protected]

  KathleenKrekelsbevoegdheden:cultuuren bibliotheek,onderwijs,toerisme, communicatieenevenementen [email protected]

  AnkeFierens bevoegdheden:milieu, mobiliteitensport [email protected]

  LeenScholiersbevoegdheden:[email protected]

  Contactmetburgemeesterenschepenen

  0000000000000000

  bezoekwww.schilde.be

  schijfuinopdenieuwsbriefviawww.schilde.be/nieuwsbrief

  wordfanvanonzeFacebookpagina,www.facebook.com/2970.Schilde

  volgonsopTwitter,@2970Schilde

  Uhebtthuisgeeninternetaansluiting,maaruwiltdegemeentelijkewebsitetochgraagbezoeken?IndebibliothekenvanSchildeens-Gravenwezelkuntugratisinternetten(max.nuurperdag).Reserveervoorafophetnummer033801601.

  Blijf nog beter op de hoogte van al het nieuws uit Schilde en s-Gravenwezel

  31

 • MaakkennismetdeverenigingenuituwgemeenteVERENIGINGENDAG 2014zondag 7 september 2014 13 tot 17 uur

  Plein voor gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde

  Bib op de markt: verkoop van boeken en dvds promotie van enkele nieuwigheden zoals e-boeken en de zadenbib

  Dansvoorstelling van volksdansgroep Mieke Stout om 15 uur

  Optreden van Blue Dead Koala (uit Schilde) om 16 uur

  Een ideale manier om uw zondagmiddag op een leuke en ontspannen manier door te brengen! En wie weet vindt u

  wel een nieuwe hobby vlakbij huis

  Hapjes en drankjes Labelen van fietsen Demonstraties en optredens Fietstocht doorheen de gemeente (eigen

  fiets) start om 12.30 uur Leeshoek en bungeebasket

  EN VERDER:

  IN DE KIjKER

  Nieuw in onze gemeente? Dan bent u al wat vroeger welkom!

  11 uur: receptie op het gemeentehuis met de burgemeester, de schepenen en de verschillende gemeentelijke diensten.

  11.30 uur rondleiding in het museum Albert van Dyck en in de bibliotheek.

  12.30 uur: busrit of fietstocht langs de fraaiste plekjes in Schilde en s-Gravenwezel. Ervaren gidsen geven een animerend woordje uitleg.

  Meer informatiedienstcultuurenbibliotheek,033801637,[email protected]

  i

  l