2970 info november december 2014

download 2970 info november december 2014

of 32

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Gemeentelijk informatieblad van Schilde 2970 info november - december 2014

Transcript of 2970 info november december 2014

 • Informatieblad Schilde en s-Gravenwezel

  Meesters & leerling

  Feestbussennietmeergratis 5

  Gemeentetekentvoorveiligerverkeer 7

  Laadpaalvoorelektrischewagensaangemeentehuis 13

  Ciamberlani, Opsomer & Van Dyck21/10 - 28/12

  38e Jaargang - nr 6november-december 2014

  met

  DOSSIERSTROOMSCHAARSTE

 • Gemeentenieuws

  Inditnummer

  Gemeentenieuws 2

  Verkeer en mobiliteit 6

  Politie en mobiliteit 7

  Wonen 8

  Cultuur en bibliotheek 9

  Milieu 13

  Dossier stroomschaarste 15

  Gezin en welzijn 19

  Lokale economie 21

  Sport en gezondheid 22

  Sociaal huis 26

  Adviesraden 28

  Openingsuren 30

  Wachtdiensten 31

  11november1918betekendeheteindevan'DenGrootenOorlog'.Om11uurpreciesginghetstaakt-het-vurenin.Destrijdendepartijenslotendeovereenkomstineentreinwagon,dienunogsteedsopdezelfderailsstaatinhetFranseplaatsjeCompigne.Deoorloghad8,5miljoenmensenlevensgekost.AlleenalinWest-Vlaanderensneuvelden400.000jongemensenindezeverschrikkelijkeloopgravenoorlog.

  Nu staat 11 november voor de herdenking van alle oorlogen in de wereld.Dewapenstilstandnadeoorlogvan'14-'18,maarookdebevrijdingvan1945wordtopdezelfdedagherdacht.Vernieling,onnoemelijkveeldoden,hertekendewereldkaarten,slagveldenvolgesneuvelden.Erzijnveelgelijkenissentussendeeersteendetweedewereldoorlog,maarerzijnookopmerkelijkeverschillen.Detweedewereldoorlogwasnamelijknogwreder.

  Herdenking oorlogsslachtoffers in Schildeop dinsdag 11 november

  10.30uur:bloemenhuldeaanhetmonumentvandegesneuveldenaandeSint-Catharinakerkin's-Gravenwezel

  11uur:eucharistievieringindeSint-GuibertuskerkinSchilde,gevolgddooreenbloemenhuldeaandegravenvandegesneuveldenenburgerslachtoffers

  Meer informatieSecretariaatgemeentehuis,Brasschaatsebaan30,Schilde,033801621

  i

  2

  Wapenstilstand herdacht

 • DegemeenteSchildehechtveelbelangaanserene,rustgevendebegraafplaatsen.Eennetteomgevingenzoveelmogelijkuniformiteittussendeverschillendepercelen,bewarenhetrustigekarakter.Ditwerdgeformaliseerdinhetbegrafenisreglementvan1september2013.

  WijvragenuvriendelijkomvolgendeconcreteactiesteondernemenomzichinregeltestellenmethetbegrafenisreglementvandegemeenteSchilde:

  Voor 30 november 2014 Verwijderalleornamenten,plantenensteentjesofkiezels

  rondomhetgrafmonumentofheturnenveld.Dezevallenbuitendeperceelgrens.

  Zorgervoordatdebeplantingopdegrafzerkennietnaastdezerkgroeit.Beplantingmagookniethogerzijndan50cm.Deidentificatiegegevensvandeoverledenenmoetenduidelijkzichtbaarblijven.

  Na 30 november 2014 Alleswatnietconformhetbegrafenisreglementwerd

  weggehaald,zalambtshalvewordenverwijderdenvernietigd.

  Allerheiligenperiode Enkeltijdensdeallerheiligenperiodeblijfthettoegelatenom

  bloempottenvoorhetgrafmonumentofurnenveldteplaatsen.

  Dezemaatregellaatdemedewerkersvandegemeenteooktoeomefficintertewerktegaanbijhetonderhoudenvandebegraafplaatsen.

  Meer informatie Dienstburgerzaken,Brasschaatsebaan30,Schilde,033801600,burgerzaken@schilde.bei

  Breng de begraafplaatsen in orde voor 30 november

  Voormeerrustensereniteit

  3

 • volgons

  Gemeentenieuws

  Voor snelle vogelsmeerwetendoortevolgen

  Gemeentenieuws

  @2970SchildemetgemeentenieuwsuitSchildeens-Gravenwezel@BWPostSchildebrengtnieuwsovertussenkomstenvandebrandweer@PZVoorkempentweetoverinterventiesenveiligheid

  Bewoners Molenerf vieren feest

  Al twintig jaar serviceflats in Schilde

  Wijziging OCMW-raadRaadslidBartVanEeckhovenverhuisdenaarAntwerpen.DaaromkanhijnietmeerzetelenindeOCMW-raadinSchilde.HansHanssenvervangthem.Hijlegdedeeedafbijdeburgemeester.

  Sint Ludgardis kiest voor les buitenshuisLerenoverdegemeenteendepolitie.Hoekandatbeterdantijdenseenbezoekaanhetgemeentehuis?DeleerlingenvanhetvierdeleerjaarvanSintLudgardiswarendanookdolenthousiast.Wanteenuitstapdoejenietelkedag.Zekregeneenrondleidingbijdeverschillendegemeentedienstenenzemochtenookbijdepolitieaankloppen.

  4

 • Neem de feestbus en rijd veilig van oud naar nieuwHetfeestbussenprojectgingvanstartin2000alseensamenwerkingtussendeprovincieAntwerpen,DeLijnenheelwatAntwerpsegemeentes.Samenzorgdenzevooropenbaarvervoertijdensoudejaarsnacht.

  Speciale feestbussen brengen u veilig thuisDeprovincieAntwerpenstoptmetdefinancileondersteuningvandefeestbussen.GemeenteskunnenzelfbeslissenofzeditmetDeLijnverderorganiseren.SchildezalsamenmetWijnegemfeestbusseninleggenoplijn410naarAntwerpen.Erwordt1busperuurvoorzieninbeiderichtingen.Dejuisteuurregelingisnognietbekend.VoordezeinformatiehoudtubestdewebsitevanDeLijninhetoog.

  Vanafditjaarbetaaltu1,50europerticket.Dezebijdrageisnogsteedsmaardehelftvandeprijsdieudeavondzelfopdebusmoetbetalen.Wehebben250ticketsvan1,50eurovooronzeinwoners.Deticketszijnnognietbeschikbaar.Wehoudenuopdehoogteviadenieuwsbrief.

  Nognietingeschreven?Doehetnuviawww.schilde.be/nieuwsbrief.

  Masterplan openbare verlichting is klaarmetextraaandachtvoorhetenergieverbruikenverminderingvanlichthinderSchildeheeftsamenmetenkelebuurgemeenteseenregionaalmasterplanvoordeopenbareverlichtingopgemaakt.Inditmasterplanstaanondermeerdeplaatsenvandeverlichtingspalenenwanneerenhoebepaaldezonesmoetenwordenverlicht.DitprojectwerdbegeleiddoornetbeheerderEandis.2970infohoudtuopdehoogteoverdepraktischeuitwerkingvanditmasterplan.

  5

 • Verkeer en mobiliteit

  Fluoactie: Wij zijn graag gezien

  MetdesloganWijzijngraaggezieneneenbijhorendeaffichecampagnemoetenleerlingenwordenaangemoedigdomeenfluohesjetedragenophunwegvanennaardeschool,zodatzebeterensnelleropgemerktwordeninhetverkeer.Zonhesjeisenblijfteengoedemanieromdeautomobilistenattenttemakenophunaanwezigheidinhetverkeer.

  Metdonkereklerenwordtupasgezienvanop20meterafstand.Meteenfluohesjezieteenchauffeurualvanop150meter.

  Draag fluo en word zichtbaar

  Voor de achtste keer organiseren de gemeentes Brecht, Malle, Ranst, Schilde, Zandhoven en Zoersel, de politiezones Voorkempen en ZARA en de scholen uit onze omgeving de gekende fluoactie. Met de donkere maanden in het vooruitzicht slaan we opnieuw de handen in elkaar om samen te werken rond meer zichtbaarheid in het verkeer.

  Scholen uit Schilde doen meeAllebasisscholenenmiddelbarescholenophetgrondgebiedvanSchildedoenmeeaandeactie.Intotaalnemen9secundairescholenen46basisscholendeelaandeactie.DepolitiezonesVoorkempenenZARAdelengratisfluohesjesuit,diegefinancierdwordendoorhetverkeersveiligheidsfonds.

  Meerfluoopstraatdankzijdefluoactie

  Loop in de kijker en winDeactiestartnadeherfstvakantieenlooptdoortotdepaasvakantie.Delokalepolitienoteertoponaangekondigdeplaatsenentijdstippendenamenvanleerlingenuitdesecundairescholendieeenfluohesjedragen.Wieeenhesjedraagt,maaktkansopeenleukeprijs.Debasisscholenzullenzelfhunleerlingencontroleren,waarnaookprijzenuitgedeeldworden.

  Elkeschoolplantactiviteitenopeigenmaat,zoalsbijvoorbeeldeenstrapdag(stappenoftrappen)waarbijdekinderenaangemoedigdwordenomtevoetofmetdefietsnaarschooltekomen.

  6

 • Politie en mobiliteit

  DeburgemeestersvanSchilde,Zoersel,MalleenBrechtendekorpschefvandeLokalePolitieVoorkempenondertekendenopdinsdag30septemberhetSAVE-charter.ZekwamenhiervoorsameninhetgemeentehuisvanSchilde.Hiermeeonderstrependegemeentesendepolitiezonedatzeveelbelanghechtenaanverkeersveiligheid.Wantdoorsamentewerken,kunnenzeeenbeterenveiligermobiliteitsbeleidvoeren.HetisdeeerstekeerinVlaanderendatallegemeentesvannpolitiezonesamenditcharterondertekenen.

  HetSAVEcharteriseeninitiatiefvandeverenigingOudersvanVerongelukteKinderen(OVK).

  OVKstaatbijdemeestemensenbekendvoordeSAVEherdenkingsborden.Dergelijkebordenwordenvaakopdeplaatsvaneenongevalgezet.OVKwilviaditcharterdegemeentesblijvendaansporenomeenbeterenveiligermobiliteitsbeleidtevoeren,inhetbijzonderopplaatsenwaarkinderenenjongerenvaakaanhetverkeerdeelnemen.HetuiteindelijkedoelvanhetprojectisomallestedenengemeentesinBelgihetSAVEchartertelatenondertekenen.Totnutoetekenden26Vlaamseen14Waalsegemeenteshetcharter.

  Gezamenlijkactieplanmeteeneigenaccent.

  Hetondertekenenvanhetcharterisdeeerstestapvanhetproces.DegemeenteszulleninsamenwerkingmetdeLokalePolitieVoorkempeneengezamenlijkactieplanverkeersveiligheidopmaken.Tochkanookelkegemeenteeeneigenaccentleggen.Alsdegemeentesdezeactiesuitvoeren,krijgenzeeenevaluatievanhetOVK.Scorenzegoed,danverdienenzehetSAVElabel.

  Hetgezamenlijkeactieplanmoetaansluitenbijminstensnvanonderstaandedoelstellingen: Opmaakenevaluatievaneenverkeersveiligheidsanalyse ImplementatievanhetSTOPprincipe Afstemmingvanhetmobiliteitsbeleidopkinderenenjongeren Garanderenvaneenhooghandhavingsniveau Voorbeeldfunctievandegemeenteenvande

  beleidsverantwoordelijken Actiefsensibilisatie-eneducatiebeleidvoeren Opvangvanverkeersslachtoffersoptimaliseren

  Veiliger verkeer in uw gemeente VierbuurgemeentesenpolitiezoneondertekenenhetSAVE-charter

  Meer informatie over het charteropwww.ovk.bei

  7

 • MEESTERS & LEERLING CIAMBERLANI, OPSOMER & VAN DYCK

  Wonen

  1. Kijk dak en dakgoten naHetdakwordtvaakoverhethoofdgezien. Controleerbijplattedakendedakrandenendeaansluitingenen

  herstelwaarnodig. Kijkmeteenevenofergeenscheureninhetdakzelfzitten,

  ookronddeschoorsteen. Verwijderbladeren,dennennaaldenenvuiluitdedakgoten.

  Samengeklittebladerenkunnenvoorveelellendezorgen. Liggendedakpannennoggoedvast?Lossedakpannenkunnen

  lekkenveroorzakenofvanhetdakvallenbijeenherfststorm.

  2. Herstel lekkende kranenVoordetemperatuurondernulzakt,controleertubestofdekranenindekeuken,debadkamersenhetwashoklekken.Hebtueenbuitenkraan?Maakdandeleidingleegensluitzeafvrdeeerstevorst.Zovoorkomtudatdeleidingstukvriest.

  3. Vervang de filters in de woningVervangfiltersvankachels,verwarmingselementenofverluchtingssystemen.Schonefilterszorgenvooreengezondereleefomgev