25 mozaiek maart 2014

of 23 /23
Nr 25, maart 2014 Het maandblad van de Tuindorpkerk

Embed Size (px)

description

Utrecht Tuindorpkerk maart 2014 PKN

Transcript of 25 mozaiek maart 2014

Page 1: 25 mozaiek maart 2014

Nr 25, maart 2014

MOZAÏEKHet maandblad van de Tuindorpkerk

Page 2: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

p3 Uit de Kerkenraadp2 Liturgie in Bewegingp8 Denk mee, doe meep14 Lief en Leedp16 Jongp18 Bericht van de Penningmeesterp19 Diaconiep21 Huis in de wijkp23 Rooster Kerkdiensten

Redactie: Reitze Verkerk, Marjanneke de Jong

Correspondentie Kerk in de Stad: Jan [email protected]

Druk:Imago Prints

Coverfoto: Ties VerkerkLocatie: Neurenberg, St. Sebalduskirche

De Mozaïek is een maandblad vóór en dóór de leden van de Tuindorpkerk. Uw bijdrage aande Mozaïek is altijd welkom op het volgende e-mail adres:

[email protected](Aanmelden voor de digitale editie kan ook via dit e-mail adres)

Postadres RedactieObbinklaan 83571 NG Utrecht

De volgende editie verschijnt op 6 april 2014. De deadline voor inleveren kopij is 25 maart.

Heeft u artikelen die niet kunnen wachten op de deadline? Stuur ze naar de webredactie:

[email protected]

Colofon Uit de kerkenraad

2

Inhoud

Page 3: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

Wie zijn we, voor wie zijn we er?Laten zien wat de (Tuindorp)kerk te bieden heeft. Dat wordt steeds belangrijker als de kerk een minder vanzelfsprekende plaats gaat innemen in de samenleving. Daar doen we al veel aan met website, Mozaïek, nieuwsbrieven, mededelingen en Kerk in de Stad en met alle concrete activiteiten om mensen dichtbij en verder weg te ondersteunen en samen te werken. Maar we kunnen nog meer en andere mensen aanspreken. Daarom heeft een groepje creatieve en kundige mensen nagedacht over andere communicatiemiddelen en hier een sprankelend plan op gemaakt. De eerste ideeën zijn aan de kerkenraad gepresenteerd en enthousiast ontvangen. Binnenkort hoort en ziet u hier vast meer over!

Verkiezingsdebat: armoede in UtrechtWat gaat de politiek doen om de acht voedselbanken in Utrecht overbodig te maken? Hoe kan de lokale overheid mensen helpen om uit de armoede komen? Is het een goed idee om mensen met een uitkering te vragen vrijwilligerswerk te doen? De kerken trekken zich de groeiende armoede in de stad aan. Lokale politici van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, D66, SP en VVD gaan hierover met elkaar in debat op 5 maart om 20.15 uur in De Wijkplaats in de wijk Lombok. De toegang is vrij, belangstellenden zijn van harte welkom.

Toevlucht voorziet in behoefteDe Toevlucht is de nachtopvang voor dakloze ongedocumenteerde migranten. Het is een samenwerkingsproject van een aantal kerken, hulpverleningsorganisaties in Utrecht en de stichting OMDUW en wordt gerund door veel vrijwilligers. De Toevlucht heeft inmiddels 50 nachten 49 verschillende mannen opgevangen, met een gemiddelde van 20 mannen per nacht. Dat komt erop neer dat er ongeveer 650 matrassen zijn beslapen in totaal en even zoveel ontbijtjes zijn gemaakt. De Toevlucht heeft inmiddels een mooie website en is actief op facebook en twitter. Een van de nachtwachten heeft een brief geschreven naar de burgemeester, als protest. Op 11 februari heeft burgemeester Van Zanen een bezoek gebracht aan De Toevlucht. Ook Joël Voordewind, Tweede Kamerlid van de

Christen Unie, was aanwezig. Twee ‘vaste’ gasten van De Toevlucht deden hun verhaal. Ook de nachtwachten en leden van de initiatiefgroep legden de huidige situatie voor aan de burgemeester. Ondanks alle inzet is het doel – opvang vanuit de overheid – nog niet gerealiseerd. De Toevlucht is open tot mei. Wilt u meer informatie over dit project, of misschien een bijdrage leveren, neemt u dan contact op Marieke Sillevis Smitt, e-mail: [email protected], tel. 06 - 1226 4584. Onze 12+-groep heeft inmiddels ook een bezoek gebracht aan De Toevlucht en veel te zien en te horen gekregen! En: De Toevlucht kan nog wat spullen gebruiken, zoals: een fiets, plastic bekertjes, aluminiumfolie, schoonmaakdoekjes, brood en een cd-speler of radio.

Tot slot…• Dit jaar begint de veertigdagentijd voor Pasen

op woensdag 5 maart. Het thema is: Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt. Vanuit de diaconie worden in deze periode verschillende activiteiten georganiseerd. Meer hierover in deze Mozaïek.

• In De Lichtkring zijn extra handen nodig om mensen naar de kerkdienst te begeleiden en na de dienst weer naar hun kamer. Wilt u hier (met enige regelmaat) bij helpen of kent u misschien mensen die hiervoor benaderd kunnen worden, neemt u dan contact op met Mariëtte Goudzwaard.

• De komende tijd worden er allerlei kleine en grotere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om de veiligheid in en om het kerkgebouw te verbeteren en ‘gebreken’ aan te pakken.

• Ook in 2015 wordt weer een Kerkennacht georganiseerd. Op 10 maart vindt een eerste bijeenkomst plaats om de contouren te bespreken. De avond begint om 20.00 uur, locatie is De Prinsenhof.

• Vergeet u niet om onze gemeente ook financieel te blijven steunen? Uw kerkelijke bijdrage is onmisbaar voor het voortbestaan en voor de uitvoering van alle activiteiten.

Harriët Smitscriba

Uit de kerkenraad

32

Page 4: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

Liturgie in beweging door Bas van den Berg

1

6. Uitgangspunten en randvoorwaarden voor liturgie in de Tuindorpkerk Bij het werken met de genoemde vragen om de liturgie bij de tijd te brengen en te vernieuwen, moeten we rekening houden met de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden.

Gericht op de groep mensen die regelmatig in de Tuindorpkerk kerkt, dus een brede variatie aan bezoekers, jong, oud, gezinnen en alleen gaanden. Voor iedereen in zijn of haar eigen levensfase, als vaste basis en als “doorgangshuis”. De aanwezigheid en betrokkenheid van iedereen doet ertoe.

Openheid en oecumenische gastvrijheid voor mensen die kennis willen maken met onze vieringen en onze gemeente.

Een coherent geheel in de liturgie, dus niet van alles wat, maar een logische, herkenbare opbouw met elementen van verrassing. Liturgie moet niet afleiden, maar toe leiden en de concentratie ondersteunen.

Vieringen met veel herkenning en waardering van gegroeide onderdelen, elementen en rituelen die de tand des tijds ook hebben doorstaan.

In iedere viering zou iedereen ten minste één moment moeten ervaren van verrassing, verwarring, vernieuwing, een moment dat je even “opgelicht” wordt, een moment van inspiratie. Niet alle momenten zullen voor alle aanwezigen op dezelfde manier inspirerend zijn; dat moeten deelnemers aan de vieringen zich realiseren.

Vieringen waarin de verbondenheid met God, met elkaar en de verbondenheid met de wereld en met de kerk van alle tijden en plaatsen gestalte krijgt.

Vieringen waarin hoofd, hart, handen en ziel op een integrale en gelijkwaardige wijze aandacht krijgen.

Vieringen waarin ruimte wordt geschapen voor geloofsvernieuwing: het beleven, vernieuwen, verdiepen en versterken van het eigen geloof.

Vieringen waarin muziek en zang een cruciale rol spelen. In iedere viering is plaats voor kinderen van de basisschoolleeftijd. De liturgie van de viering past binnen het kerkelijk jaar – dus de liturgie is

toegesneden op die periode in het kerkelijk jaar. Een liturgie die veel afwisseling kent in expressies van woord, toon, beeld en

gebaar. Omdat mensen verschillende vormen van geloofsbeleving hebben, zal de liturgie ruimte dienen te geven aan verschillende vormen van woord, toon, beeld en gebaar. Dit biedt de brede groep bezoekers van de Tuindorpkerk de mogelijkheid op eigen wijze in contact te komen met God, medemensen en de wereld, en de beweging van buiten naar binnen en van binnen naar buiten te maken. 7. Historisch perspectief In onze huidige liturgie zien we een aantal invloeden die de relatie met de kerken van alle tijden en plaatsen en met de joodse gemeenschap weergeven. De relatie met de joodse bronnen en de joodse traditie als uitdrukking van de verbondenheid met de joodse gemeenschap door de tijden heen komt tot uitdrukking in de 7-armige kandelaar waaraan de Paaskaars wordt aangestoken, in het Hoor Israël en de Thora-lezing, in de gelijkwaardigheid in de lezingen uit het Eerste en Tweede Testament, in de Seder maaltijd in de Paasweek, in het inschrijven van de namen in de boekrol bij de doop, en in de viering van schrift en tafel met matses. In deze in de liturgie opgenomen besef van verbondenheid met Israël en van de gelijkwaardigheid in het verbond van God, mens en wereld van de christelijke gemeente en de synagoge komt het eigen profiel van de liturgie van de Tuindorpkerk sterk tot uitdrukking. (de verbinding met de joodse wortels). Daarin is in het land de Tuindorpkerk ook wel tamelijk uniek te noemen. De relatie met de kerken van alle tijden en alle windstreken (de katholieke kerk van de eerste tien eeuwen, de oosters orthodoxe kerken en de katholieke kerk vanaf 1054, de

4

Page 5: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

2

reformatorische kerken vanaf 1517) komt tot uitdrukking in de aandacht voor het kerkelijk jaar, voor symboliek, kleuren, gebaren en beelden in de vieringen (iconen, symbolen bij preekstoel en avondmaalstafel), aandacht voor rituelen (bloemen, vormen van doop en avondmaalsviering, het zalven van de kinderen), het kruis en de kruisjes in de kerk, de aandacht voor de gedachtenis van de overledenen, het inrichten van een gedachtenishoek, aandacht voor stilte en meditatie in de viering en de ruimte voor heel nieuwe typen liederen en voor nieuwe manieren van zingen. Daarnaast is ook de protestantse traditie haar stempel gezet op de liturgie, bijvoorbeeld in de grote aandacht voor het lezen van de Schriften en voor ‘uitleg en overweging’. Al deze invloeden hebben de liturgie van de Tuindorpkerk tot een waarlijk oecumenische liturgie gestempeld. In de derde plaats hebben contacten met andere christelijke gemeenschappen (de Paulusparochie in de stad, met Rogätz en Castelmoron / Villeneuve in het buitenland) het besef binnen de gemeente voor de kerk in uiteenlopende culturele gestalten versterkt. De verbondenheid met dergelijke gemeenschappen, in onze eigen stad en daarbuiten heeft het open en gastvrij karakter van onze vieringen gestempeld in de laatste 25 jaar. Die open blik naar buiten, ook voor wat er in de wereld gebeurt is herkenbaar in de wijze waarop we onze gebeden vormgeven, in de liederen die we zingen en in de ruimte voor acties en activiteiten (Huis in de Wijk), in ontmoetingen met andere gemeentes en andere instellingen (contacten met de Van der Hoevekliniek, met de wereld van de gevangenis in het Exodusproject. 8. Vernieuwde opzet van de liturgie (2007) In 2007 heeft de liturgie commissie het voorstel voor vernieuwing van de liturgie gepresenteerd in de kerkenraad. In het uiteindelijke voorstel is gezocht naar een opbouw voor de liturgie in de Tuindorpkerk, die past bij het profiel van de gemeente. Wat zijn herkenbare onderdelen die de liturgie kracht geven en welke van de huidige onderdelen leiden eerder af van de kracht van de viering? In gesprekken met de kerkenraad, met gemeenteleden en bezoekers van de kerkdiensten tijdens diverse ontmoetingen (een open huis, een liturgiemiddag en een aantal gesprekken met diverse groepen uit de kerk) is steeds duidelijker geworden welke onderdelen als kenmerkend worden gezien en welke aan vernieuwing toe zijn. De liturgiecommissie heeft in haar notitie “Liturgie in beweging” aangegeven dat zij op zoek is naar een goede balans tussen herkenning, verrassing en onderlinge verbondenheid in de liturgie. Daarnaast kunnen we de vieringen duidelijker opbouwen met drie achtereenvolgende delen:

- De weg naar binnen - Verbinding met de bronnen - De weg naar buiten

Op grond van bovenstaande inventarisatie en ervaringen heeft de liturgiecommissie ervoor gekozen de volgende onderdelen in de liturgie te behouden als herkenbaar, als verbonden met de kerk van alle eeuwen of juist als ruimte voor verandering en verrassing. De liturgie zal zich aanpassen aan de periode in het kerkelijk jaar, waarbij verschil wordt gemaakt in de responsies die we zingen na de gebeden, in litaniegebeden in sommige perioden en in lezingen.

54

Page 6: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

3

I. De weg naar binnen

De volgende aanpassingen aangebracht

- De dienst begint met orgelmuziek. - De predikant komt direct naar voren, dus niet eerst een welkom door de

ouderling van dienst. - We gaan aan het begin van de dienst staan – als teken van eerbied. - Er is een ruime stilte vóór en tijdens het aansteken van de paaskaars. - We behouden votum en groet – en De Eeuwige zal bij U zijn, De Eeuwige zal u

bewaren. Nadat we elkaar de vrede van de Heer hebben gewenst, gaan we weer zitten.

- Het kyriegebed biedt ruimte om de nood van de wereld voor God neer te leggen, en voor toenadering tot God, waarbij onze eigen tekortkomingen als mensen onder woorden kunnen worden gebracht.

- We volgen met een responsie die past bij het kerkelijk jaar, of zingen een litaniegebed .

- Daarna zingen we aansluitend een glorialied, behalve tijdens de advent en de 40-dagentijd, waarin we een litaniegebed zingen.

De kinderen gaan aan het eind van deze eerste boog – de weg naar binnen - naar hun eigen ruimte en nemen het licht en een bijbel mee. II. De verbinding met de bronnen

In dit tweede deel van de viering is de focus op de bronnen. We willen het openen van de bronnen – de bijbel – duidelijk markeren:

6

Page 7: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

4

- Dat doen we door het letterlijk openen van de grote bijbel, en door na een stilte een kort gebed uit te spreken bij het openen van de bronnen.

- Hierbij gaan we op zoek naar de verbinding met de joodse bronnen en de kerk van alle eeuwen.

- Dat spreken we uit door met Israël mee te zeggen het Hoor Israël. Daarom voegen we de zin: we zeggen met Israël mee.

- We zien dat Jezus ons de kern van de wet heeft geleerd, zoals verwoord in de Thora. Daarom voegen we hier de zin toe: Jezus heeft ons geleerd.

- In iedere viering wordt gelezen uit de Thora (in de ruime betekenis van Thora, dat wil zeggen de 5 boeken van Mozes, de Profeten en de Geschriften. Daarbij laten we los dat het per se de lezing moet zijn die in de Sjabbat van afgelopen zaterdag wordt gelezen.

- De tweede lezing wordt uit het Evangelie gelezen, ook in de ruime betekenis van evangeliën, Handelingen van de apostelen, Brieven van Paulus en de Openbaring.

- Na de uitleg en overweging is er een antwoordlied. Daarna komen de kinderen terug uit de kindernevendienst. Zij hebben hun eigen verbinding met de bronnen gehad.

III De weg naar buiten

In de weg naar buiten, de derde boog van de liturgie, kunnen we, gevoed door de bronnen, weer op weg gaan naar ons dagelijks leven. Daarbij zijn de voorbeden en de gaven van belang, Ook de mededelingen vinden hier hun plaats: - Jongeren kunnen muziek maken en spelen in verschillende vieringen. - De responsies bij de voorbeden worden aangepast aan de periode van het

kerkelijk jaar. Er is meer ruimte voor stil gebed. - We gebruiken het Onze Vader in de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling. - De kinderen van de crèche worden pas gehaald nadat de mededelingen zijn

gedaan, om rumoer te beperken. Het aantal mededelingen zal beperkt blijven. De rest komt op het liturgieblad te staan.

- De zegen gaan we aanpassen. We kiezen daarbij voor de combinatie van de Priesterzegen die we beamen met ‘Alle eer en alle glorie…’.

- De organist kan bij het slotlied een voorspel spelen, omdat de kinderen dan uit de crèche gehaald worden.

- Na de dienst speelt de organist een kort naspel

6 7

Page 8: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

5

9. Met het oog op morgen Nu zijn we weer zeven jaar verder. Er is weer het nodige veranderd in onze liturgie. We hebben het eindelijk voor elkaar gekregen dat de organisten in alle rust hun muziekstuk kunnen spelen aan het begin van de viering, omdat het ritueel van het aansteken van de Paaskaars het teken is dat de viering begint. Er zit al weer meer variatie in de liturgie en voorzichtig worden er experimenten uitgeprobeerd. Het is aan alle gemeenteleden van de Tuindorpkerk om handen en voeten te geven aan deze visie. Wij zijn een veelkleurige en veelvormige gemeenschap met veel gaven en talenten. Als het goed is gaat zich dat meer en meer weerspiegelen en een waaier van liturgische vieringen waarin het gevonden profiel herkenbaar blijft en er tegelijkertijd veel ruimte wordt gemaakt voor vernieuwing. Bas van den Berg Januari-Februari 2014.

Gezellig samen eten.Contactmaaltijd voor ouderen rond de Nieuwe Kerk en de

TuindorpkerkVoor 55-plussers rond de Nieuwe Kerk en de Tuindorpkerk is er weer gelegenheid om samen te genieten van een driegangen diner voor slechts 4 euro per persoon. Vindt U het ook fijn om samen te eten, kom dan op woensdag 5 maart 2014 en woensdag 2 april 2014, naar de Nieuwe Keten, Bollenhofsestraat 138a waar om 12.00 uur de maaltijd klaar staat. Vanaf 11.00 uur staat de koffie klaar.Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom, zowel alleenstaanden als echtparen. Met het oog op het inkopen doen voor de maaltijd, verzoeken wij nieuwe deelnemers om zich telefonisch aan te melden en de trouwe deelnemers die verhinderd zijn, zich af te melden op maandag 3 maart 2014 en maandag 31 maart 2014 vóór 12.00 uur, via telefoonnummer 2613474 of 2713946.

Wij nodigen U allen van harte uit om te komen.Tot ziens bij de maaltijd.

Namens de Protestante Commissie voor OuderenHylkje Volberda en Riet de Haas-van Riemsdijke-mail: [email protected]

Denk mee, Doe mee

8

Page 9: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

BARMHARTIG BELEID Op de vooravond van de komende gemeenteraadsverkiezingen, 19 maart, houdt de Martinusparochie in samenwerking met de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken een vesper in de Domkerk. In deze oecumenische gebedsviering kunnen mensen luisteren naar woorden uit het Oude en Nieuwe Testament, liederen zingen en samen bidden. Martinus-parochiaan Frans Snijders van de voorbereidingsgroep: ‘We hebben expres gekozen voor liederen die zowel in de katholieke bundel Gezangen voor Liturgie staan als in het protestantse Liedboek.’ Om het oecumenische karakter van de gebedsdienst te benadrukken zal er geen pastoor of dominee voorgaan, maar doen de leden van de voorbereidingsgroep dat zelf. Snijders ziet de vesper als een oproep tot barmhartigheid in de gemeentepolitiek. Vandaar ook de slogan ‘Barmhartigheid maakt de wet tot recht’. ‘Daarbij dachten we gelijk aan Sint Maarten die in de praktijk zijn barmhartigheid liet zien door zijn mantel te delen met een bedelaar. We beginnen de viering dan ook met een verhaal over hem.’ Alle huidige gemeenteraadsleden en alle kandidaten voor de raad zijn uitgenodigd. ‘Van links en rechts, iedereen is welkom’, aldus Snijders. De muzikale invulling is in handen van de Pauluscantorij met dirigent Alice van Eldik en organist Caralita Vincenten. Zij zullen onder andere een motet zingen op een tekst van Henriette Roland Holst. ‘Al fluisterde de dirigent me wel in: “Dat was een socialist hoor!” Ach, de link tussen de kerk en de vakbeweging is historisch, nietwaar?’ Dinsdagavond 18 maart, Domkerk, open vanaf 18.45 uur, aanvang 19.00 uur

Kerk & Israël

26 maart a.s is er alweer de laatste leerhuisavond van dit seizoen. Het broek van de profeet Ezechiël zal die avond aan de orde komen.Leiding ligt als gewoonlijk bij Tirtzah Middleton.We komen weer samen in de Antoniuskerk, Kanaalstraat 200.Vanaf 19.45 u. staan koffie/thee klaar.Bijdrage: twee euro.

11 mei a.s. vindt de jaarlijkse herdenking van de Jom Hashoah plaats.We ontmoeten elkaar in de Doopsgezinde ‘vermaning’ - Oude gracht 270.De herdenking begint om 19.00 u.Nadere informatie volgt nog.

namens werkgroep Kerk & IsraëlC.P. Bouman

8 9

Page 10: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

Wijkreisje rondom NK/TKWe gaan op woensdag 4 juni 2014 weer een dagtocht maken. In overleg met de vertrouwde busonderneming Verschoor hebben we het onderstaande reisje vastgesteld:

P R O G R A M M A:

10.00 uur vertrek vanaf de Nieuwe Kerk (hoek Bollenhofsestraat/Poortstraat);10.10 uur vertrek vanaf de Tuindorpkerk (hoek Van Riellaan/Suringarlaan);10.20 uur vertrek vanaf de Lichtkring ( hoek Eijkmanlaan).Wij gaan met de touringcar rechtstreeks naar Dussen. Om 11.00 uur arriveren we voor een bezoek de ambachtelijke klompenmakerij Den Dekker, waar we ontvangen worden met koffie en gebak. Na de koffie volgt een humoristische demonstratie klompen maken.Van 13.00-14.00 uur gebruiken we bij de klompenmakerij een heerlijke Brabantse koffietafel met kroket.Om 14.15 uur vertrekken we met de touringcar naar Drimmelen, waar we om14.45 uur aan boord gaan van een prachtige boot van Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw voor een twee uur durende tocht door Nationaal Park De Biesbosch. Tijdens de vaartocht vertelt de schipper het een en ander over hetgeen u onderweg te ziet en krijgt u een consumptie aangeboden (koffie, thee of frisdrank) met daarbij een lekker plakje cake. Na deze prachtige tocht vertrekken we om 17.00 uur vanuit Drimmelen weer huiswaarts, waar we om 18.00 – 18.30 uur aankomen.

Het belooft weer een mooie tocht te worden. Hebt u zin om mee te gaan, geeft u dan zo snel mogelijk op met onderstaande strook, telefonisch mag ook. Aanmelden bij:H. Volberda, Kwangodreef 44, 3564 PR Utrecht, telefoon 030-2613474;A. Luijmes, Dr. ‘s Jacoblaan 22, 3571 BM Utrecht, telefoon 030-2710737.

De kosten aan het reisje verbonden, bedragen € 34,-- per persoon. Dit bedrag kunt u overmaken t.n.v. Actiefonds Tuindorpkerk, Utrecht, postgiro NL 88 INGB 0002 2850 17.

Met vriendelijke groet namens de P.C.v.O. Annie Luijmes, Hylkje Volberda Riet de Haas--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende neemt deel aan het wijkreisje op woensdag 4 juni 2014.

Naam :………………………………………………………

Adres: :………………………………………………………..

Telefoon :………………………………………………………..

Opstapplaats :…………………………………………………………

Handtekening:

10

Page 11: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

Nieuwe Kerk/Tuindorpkerk De Heer is waarlijk opgestaan!april 2014

P A A S V I E R I N GDe Protestante Commissie voor Ouderen nodigt U van harte uit om het Paasfeest te vieren op donderdag 24 april a.s. in de Nieuwe Kerk, Bollenhofsestraat 138a. U bent ’s middags vanaf 4 uur welkom, de viering begint om half 5. De meditatie wordt verzorgd door ds. Piet Jan Rebel en mevr. Willemien van der Vlist-van Asselt vertelt een verhaal. Na de viering staat er een feestelijke broodmaaltijd klaar in de Nieuwe Keten.

Komt u ook, dan graag telefonisch of met het strookje opgeven vóór 22 april a.s. bij één van de onderstaande adressen. Ook kunt u gehaald en weer thuis gebracht worden.

Met vriendelijke groet,Riet de Haas-van Riemsdijk, secr. P.C.v.Oe-mail: [email protected]

mw. H. Volberda (vervoer) Kwangodreef 44 3564 PE tel: 261 34 74mw. A. Luymes (vervoer) Dr. ‘s Jacoblaan 22 3571 BM tel: 271 07 37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam :

Adres :

Telefoon :

hoopt op donderdag 24 april a.s. aanwezig te zijn bij de Paasviering in de Nieuwe Kerk.

Wilt U gehaald worden? Zeg of schrijf het erbij!

10 11

Page 12: 25 mozaiek maart 2014

Troosterhof 21 3571 NC Utrecht

Page 13: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

Wevelaan 71, 3571 XT Utrecht

Troosterhof 21 3571 NC Utrecht

13

Page 14: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

lief en Leed

Op weg naar Pasen

De veertigdagentijd is een stille tijd van inkeer en bezinning.Een tijd waarin we ons voorbereiden op de viering van het Paasfeest.In de weken voor Pasen is de kleur van de bloemen paars.In de symbolische bloemsierkunst is paars de kleur voor rouw, boete en ingetogenheid.We gebruiken in het boeket veel groen en ontluikende takken.Groen is de kleur voor hoop, rust, bezinning, verwachting, eeuwigheid, toekomst en nieuw leven.

Op de liturgische tafel liggen gedurende de veertig dagen een jute kleed, stenen, brood en een kruik met water, deze voorwerpen symboliseren de soberheid en het op weg gaan naar Pasen.Op de vierde zondag in de veertig dagentijd (zondag laetare) worden er roze bloemen aan het paarse boeket toegevoegd. Het licht van het komende Paasfeest breekt door, de kleur paars verandert in roze.

Op Palmzondag maken we een boeket met paars en veel groen.De eerste drie dagen van de Stille week, maandag, dinsdag en woensdag worden er in de Tuindorpkerk om 19:30 uur Vesperdiensten gehouden. Deze vespers worden samen met de Paulusgemeenschap georganiseerd. We proberen dan de stilte en de rust in een enkele tak, een paar stenen en een lap stof tot uitdrukking te brengen.

Donderdag zal de Sedermaaltijd worden gehouden (om 19:00 uur), de tafels worden dan met rode bloemen versierd. Volgens de legende bloeiden er anemonen aan de voet van het kruis. Door het bloed van Jezus werden de bloemen rood van kleur.Goede Vrijdag (viering om 19:30 uur) en Stille Zaterdag hangt er een houten kruis voorin de kerk. Het teken van het lijden en de opstanding van Jezus en de verbinding van hemel en aarde, van God en mensen. Er hangt een linnen doek als lijkwade over het kruis, onder het kruis staan rode bloemen.

Op Stille Zaterdag begint de Paaswake om 21:00 uur.Vanaf 19:00 uur kunnen er in de kerk witte en gele bloemen worden gebracht.Op de Eerste Paasdag is de liturgische kleur wit, de kleur van feest, vreugde, licht, reinheid, ongereptheid en zuiverheid. We gebruiken witte bloemen in het boeket, eventueel met bloesemtakken en takken met jong uitlopend groen, als beeld van het nieuwe leven.Het houten kruis wat voorin de kerk hangt is nu versierd met witgele bloemenNa afloop wordt het kruis door de kinderen naar buiten gedragen, waar het wordt bevestigd aan de kerkmuur.Christus is opgestaan. De bloemen gaan op Eerste Paasdag naar Bartimeushage en naar de Van der Hoevenkliniek.

De bloemengroep

14

Page 15: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

Mutaties

VerhuisdJelle van der Veen, Lofoten 115 Seringstraat 4, 3551 TL

Gedoopt op 16-2-2014:Jonathan Willem Herman, zoon van Jan Maarten en Carlien van der Ree-Jaspers, broertje van FlorianRosanna Maria, dochter van Martijn en Johanneke van Marle-Verduyn, zusje van DanielHanna Laura Elsa, dochter van Bas en Jolien Overboom-van Rijbroek, zusje van FrederiekeGabriel Cornelis Willem, zoon van Wesly en Iris Martens-VerkerkNicolaas Hilbert, zoon van Simon en Anne Marie Borgdorff-Rozeboom, broertje van Elize.

Overleden11-2-2014: Wietse S. Klukhuhn, Alb.Thaerlaan 11 66 jaar15-2-2014: Jacobus M. van Leeuwen, Maarssen 81 jaar

Archief Tuindorpkerk

Op woensdag 15 januari 2014 kon ik weer archiefstukken afleveren bij de Prinsenhof, alwaar Frans Rozemond, archivaris PKN de dozen in ontvangst nam.Het betrof de periode 1957 tot 1994 (plusminus) van de Tuindorpkerk.

In deze periode natuurlijk de notulen en correspondentie van de kerkenraad- commissie van beheer-diaconie-evangelisatie en zending. Ook stukken over het jeugd- en jongerenwerk-het werk van teams in de TK, zoals damescomité, verjaardagsfonds, pastorale teams, groot huisbezoek, bazaarcommissie.

Veel renovaties en verbouwingen aan de TK: P.van Hoeklaan (1960-1986); schade aan de TK: stormschade, diefstal en inbraak; glasschade ivm voetbal; plaatsing van de kerk op de gemeentelijke monumentenlijst; de plaatsing van het Oosterkerkorgel in de TK en de voorbereidingen daarvoor (1962-1988); kerkbladen Rondom de Tafel en de voorlopers hiervan (1967-1994).

En dan: het samen–op-weg proces van Nieuwe Kerk/Willem de Zwijgerkerk en Tuindorpkerk, met veel vergaderingen, correspondentie, rapporten, ook van de Voortrekkers (1975-1994/1997).

Het volgende archief, nu nog in de TK aanwezig, gaat over dit laatste onderwerp: SoW NK/TK 1994 tot plm. 2011.Een groot deel heb ik reeds geordend en geïnventariseerd.

Vraag: als er nog mensen zijn die delen van archieven thuis hebben en deze wel willen overbrengen naar het Tuindorpkerk-archief, dan hoor ik dat graag.

Joke Warnaar, coördinatie archivering TK, tel 030-2723915 of 06-2090480

1514

Page 16: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

Kindernevendienst in de 40 dagentijdZondag 9 maart is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. De 40 dagentijd is de periode vóór Pasen. Het thema van de kindernevendienst voor de 40 dagenperiode van dit jaar is: “Zoek de stilte”. Met de kinderen gaan we in deze periode nadenken over en op zoek naar stilte. In ons leven zijn er plaatsen en momenten waarop je de stilte kunt vinden. Wat gebeurt er als je helemaal stil wordt? Juist in de 40 dagentijd staan we wat meer stil bij wat we belangrijk vinden en wat niet of hoe we met anderen omgaan. We lezen verhalen uit de bijbel, verhalen die zich afspelen in de week voor Pasen: het begint met het verhaal van de intocht in Jeruzalem en het eindigt met Pasen met het verhaal van de opstanding van Jezus. In de verhalen gaat het soms ook over stilte (of juist geen stilte).

KerkraamIn de 40 dagentijd zie je op het podium van de kerk een poster met een kerkraam. Elke week wordt er een stuk “glas-in-lood” op het raam geplakt met een afbeelding die hoort bij het verhaal van die zondag. Met Pasen is dan het raam helemaal gevuld met mooie afbeeldingen!Wat speciaal is aan een echt kerkraam met glas-in-lood, is dat het zonlicht er zo mooi doorheen kan schijnen….het licht straalt als het ware door afbeeldingen op het raam heen. Zo is het ook bij de Bijbelverhalen die we in deze periode lezen. We horen de verhalen: we zien als het ware voor ons wat er gebeurd. Maar als we goed kijken zien we ook iets ‘achter’ de verhalen: het Licht van Pasen dat er doorheen straalt. In de soms moeilijke of verdrietige verhalen, zien we steeds ook iets van het feest van Pasen: dat het leven sterker is dan de dood en dat God ons nooit loslaat!

Sparen voor het goede doelMet de kinderen gaan we in de 40 dagentijd ook weer sparen, net als andere jaren. Door elke dag iets te doen, of juist niet te doen, kunnen ze geld verdienen voor een goed doel. Op de 1e zondag van de 40 dagentijd (9 maart) en de zondag erna (16 maart) zullen de vastenpotjes worden uitgedeeld. Om de kinderen te helpen is er weer een keuzeschijf gemaakt met daarop ideeën voor wat je kunt doen. Ook krijgen ze een folder waarin staat voor welk doel we gaan sparen.

De opbrengst van de potjes zal worden gebruikt voor één van de doelen van Kerk in Actie: het helpen van de boeren in Myanmar, een land in Azië. In Myanmar zijn veel goede veranderingen gaande. Het gesloten land wordt een democratie. Maar voor de boeren op het platteland is er nog niet veel veranderd. Elke dag maken zij zich zorgen of ze wel voldoende voedsel hebben. Zonder hulp is het voor hen niet mogelijk om hier iets aan te doen. De organisatie van World Concern werkt samen met kerken in het noordoosten van Myanmar. Zij ondersteunen 400 boerengezinnen. Er is bijvoorbeeld een ‘rijstleenbank’ en boeren leren op een goede manier groenten te verbouwen en zelf goede compost te maken in plaats van dure kunstmest. Dat betekent een flinke kostenbesparing en een veel hogere opbrengst. En dus gezond eten voor het eigen gezin en genoeg om nog te verkopen op de markt. Met Pasen mogen de kinderen de potjes met het gespaarde geld weer meenemen naar de kerk.

Jong

16

Page 17: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

Kinderlied maart Vanaf 2 maart zingen we het lied “In de ruimte van de kerk”.

In de ruimte van de kerk t. G.Brokerhof-vd Waa

m. G.v.Amstel

2. Hier een beker en een schaal

Die zijn voor het avondmaal voor het brood en voor de wijn waarmee wij gemeente zijn

3. Ook de Paaskaars hoort erbij Licht van God voor jou en mij Op het Paasfeest gaat hij aan en hij blijft een jaarlang staan

4. Hier de Bijbel, God’s verhaal

Dat is voor ons allemaal Samen lezen, samen stil samen horen wat God wil.

1716

Page 18: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

Bericht van de Penningmeester Diaconie

275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0

275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0

Wijkfinanciën: Resultaten Actie Kerkbalans 2013 Stand van zaken 2013 De Actie Kerkbalans 2013 is geeindigd op € 165.870. Samen met de wijkactie is in 2013 bijna € 183.000 ontvangen. Hartelijk dank aan iedereen die met een kleine of grotere gift heeft bijgedragen. Streefbedrag 2013: € 204.750 Ontvangen tot en met december 2013: € 182.870 Toch ben ik als penningmeester niet onverdeeld gelukkig met de opbrengst; in de onderstaande figuur ziet u waarom.

De opbrengst van de Actie Kerkbalans is de afgelopen jaren elk jaar met ongeveer € 7 000 gedaald. Hopelijk kunnen we deze trend in 2014 keren. In de volgende Mozaïek kan ik een eerste overzicht van de stand van zaken voor 2014 geven. Behalve voor de Actie Kerkbalans zijn (extra) bijdragen van harte welkom op het rekeningnummer van de Tuindorpkerk: NL98 FVLB 0699 7621 70, PGU wijk Oost – Tuindorpkerk, Utrecht. Hans-Paul Siderius ([email protected])

€ 186 882

€ 179 069

€ 171 846

€ 165 870

€ 150 000

€ 160 000

€ 170 000

€ 180 000

€ 190 000

2010 2011 2012 2013

Opbrengst AKB

18

Page 19: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

VEERTIGDAGENTIJD 2014

Dit jaar begint de veertigdagentijd voor Pasen op woensdag 5 maart. Het thema is: Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt. Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op ons leven. Maar ook hoe we met onze medemens omgaan of hoe we er juist voor een ander kunnen zijn. De veertigdagentijd is daar de ideale tijd voor.Vanuit de diaconie worden in deze periode diverse activiteiten georganiseerd. Wij hopen dat er voor velen, jong en oud, veel aansprekends bij is.

Vluchtelingen dichtbijIn de adventstijd hebben we ons op de vluchtelingen in Syrië gericht, in de veertigdagentijd staan de vluchtelingen dichtbij centraal. De opbrengst van de vastenpotten, de uitgangscollectes op alle zondagen in de veertigdagentijd, willen we bestemmen voor een diaconaal doel, de Nationale Stichting ter bevordering van Vrolijkheid, kortweg “De Vrolijkheid”. Dit is een netwerk van kunstenaars, theatermakers en musici die activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra in Nederland. Een derde van de vluchtelingen in Nederland zijn kinderen en jongeren onder de 18 jaar, vaak vergeten kinderen die al veel in hun jonge leven hebben moeten meemaken. Door middel van verhalen vertellen, muziek en theater maken, schilderen, kunnen deze kinderen zich uiten, ervaringen verwerken en hun talenten ontdekken. De diaconie hoopt op een mooie opbrengst om dit belangrijke werk mee mogelijk te maken. En we gaan de vrolijkheid ook naar ons toehalen door te kijken of de jongeren uit het asielzoekerscentrum in Utrecht samen iets creatiefs gaan doen met de jeugd van de Tuindorpkerk: dat worden ontmoetingen dichtbij! Overigens: 1 april is de dag van de vrolijkheid!In de veertigdagentijd staat op de website van de Tuindorpkerk iedere week een ander gedicht van of over een vluchteling.

De Present-activiteitTijd vrijmaken voor een ander is één van de mogelijke manieren om vorm te geven aan de veertigdagentijd. Op zaterdagmiddag 15 maart zijn meer dan 25 Tuindorpkerkers en Pauluskerkers present in de wijk. Twee groepen zullen die middag voor een gezellige tijd in de Lichtkring en Tuindorp Oost zorgen. Nog eens twee kringen gaan praktisch aan de slag en knappen klussen op bij mensen die goed een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Aan het einde van de middag ontmoeten alle Presenters elkaar in de Pauluskerk voor een borrel. Opgeven voor de acties kan niet meer, maar wilt u met uw kerkgroep een andere actie op een andere datum organiseren, neem dan contact op met Mariëlle Hoff (marielle.ho[email protected]) of Edward Mac Gillavry ([email protected]).

De sobere maaltijdenOok dit jaar wordt deze goede gewoonte voortgezet. Op drie avonden eten we met elkaar een eenvoudige, vleesloze maaltijd en is er aandacht voor een thema. We beginnen om 18.00 uur in de Blauwe Zaal van de Tuindorpkerk, het geheel duurt tot ongeveer 19.30 uur.Door aan te sluiten bij deze maaltijden helpt u mee met geld inzamelen voor ons vastenproject, De Vrolijkheid. De kosten voor deelname aan een van de sobere maaltijden zijn € 6,- per volwassene en € 3,- per kind (4-12 jaar). Aanmelden kan de twee zondagen voorafgaand aan de maaltijd na de kerkdienst. In de Voorhof is dan een intekenlijst aanwezig. U kunt zich, onder vermelding van uw naam

Diaconie

18 19

Page 20: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

en telefoonnummer, ook aanmelden via [email protected], tot en met de zondag voorafgaand aan de maaltijd. Als u zich aanmeldt, rekenen wij op uw komst en dus ook op uw financiële bijdrage. Het bedrag dat overblijft na aftrek van de kosten komt ten goede aan ons vastenproject.Donderdag 13 maart is onze gast Esther Nieuwenhuizen, die met Togetthere naar Burkina Faso is geweest (zie ook www.togetthere.nl) Togetthere is het internationaal jongerenprogramma van ICCO en Kerk in Actie. Esther zal over haar reis en ervaringen vertellen. Op zondag 13 april is een van de collecten bestemd voor het project waar Esther aan heeft meegewerkt. Deze maaltijd biedt dus een uitstekende kans om vooraf alles over het project te weten te komen!Woensdag 26 maart komt ds. Pieter Dronkers vertellen over zijn werk in het Centrum voor Studie en Dialoog in Nes Ammim. Dit centrum is in de periode 2013-2014 het vaste doel voor de ZWO-uitgangscollectes in de Tuindorpkerk. Hoe gaat het met de dialoog en lukt het resultaten te behalen in een omgeving vol dreiging? Een boeiend vraagstuk.Donderdag 10 april wordt de rij gesloten door Julien Oomen, centrumcoördinator azc Utrecht van De Vrolijkheid, dit jaar ons doel voor de vastenpotten. Julien is betrokken bij alle soorten van Vrolijke activiteiten en kan daar enthousiast over vertellen.

PaasgroetenactieIeder jaar sturen gemeenteleden vanuit de PKN in Nederland een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties die zich inzetten voor Amnesty International. De kaarten zijn gemaakt door gevangenen over het thema ‘Nieuw leven’.Ook als Tuindorpkerk doen we mee aan deze actie en kunt u kaarten versturen aan gevangenen, dit jaar in Nederland. De actie sluit aan bij de aandacht die we in de tijd voor Pasen willen geven aan de vluchtelingen in onze omgeving, mensen die soms moeite hebben zich veilig te voelen in ons land of soms als ongedocumenteerden worden vastgezet. Op de zondagen 23 en 30 maart kunt u na de kerkdienst kaarten inclusief postzegel meenemen of direct ondertekenen. Een vrijwillige bijdrage hiervoor is welkom. De dubbele kaarten worden in Nederland via gevangenispredikanten uitgereikt aan gedetineerden. Door deze kaartenactie geeft u niet alleen een persoonlijke groet aan iemand in een gevangenis, u geeft hem of haar ook een extra kaart met postzegel om een groet aan familie of bekenden te kunnen sturen. De kaarten moeten voor 5 april verstuurd zijn en worden op 13 en 20 april uitgereikt.Het is de bedoeling dat u met uw naam ondertekent, maar niet met uw adres en woonplaats. Verder is het fijn als u iets persoonlijks op de kaart zet, een tekst of een bemoedigend woord. Een kaart krijgen doet mensen al goed, maar nog meer als iemand de moeite heeft genomen er zelf iets bij te schrijven. Wilt u meer weten over de actie, op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie staat dit initiatief beschreven.We hopen dat velen Paasgroeten zullen versturen!

40dagentijd-app en vastenkalendersVoor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie iets nieuws: de handige en inspirerende 40dagentijd-app. Onder het motto “Zoek de stilte, weet wat je beweegt” leidt deze app je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden,foto’s of praktische tips. De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. Kijk om de app te downloaden op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp. Wie liever een papieren kalender in handen heeft, kan ook bij Kerk in Actie terecht. Er is via de webwinkel zowel een 40dagentijdkalender voor volwassenen als een voor kinderen verkrijgbaar: https://webwinkel.pkn.nl/kerk-in-actie/campagnes/campagne-40dagentijd. Hebt u wel interesse in dit materiaal, maar geen computer, dan kunt u bellen met de Servicedesk van Kerk in Actie via 030 - 880 1456.

De diaconie wenst u een zinvolleen inspirerende veertigdagentijd toe.

20

Page 21: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

Activiteitenkalender Maart

activiteit: omschrijving wanneer?

Daar zit muziek in.. Mozart

Een reis door het leven en werk van een muzikaal genie. Gids: Wout van Veen ( musicus)

Donderdag 6 maart

20.00- 22.00

De kracht van verhalen…

Inspirerende verhalen rond het thema ‘een nieuwe lente, een nieuw geluid ’ Presentatie: Ankie Hoyer ( vertelster van verhalen)

Donderdag 20 maart

20.00- 22.00

Huis in de Wijk

( naast de Tuindorpkerk) Prof. Suringarlaan 1, 3571 WH

Voor meer info www.huisindewijk.nl

-advertentie-

Uit eten gaan en tegelijkertijd het goede doel steunen, wie wil dat nou niet? Het is mogelijk, want Happietaria Utrecht opent weer haar deuren!

Happietaria is een tijdelijk restaurant dat elk jaar door een team enthousiaste vrijwilligers wordt gerealiseerd om geld in te zamelen voor een goed doel. Dit jaar hopen we in Utrecht zoveel mogelijk geld op te halen voor projecten van BiD Network en TEAR.

Kom tussen 5 maart en 3 april genieten van een goede en betaalbare maaltijd in ons restaurant! De locatie is Oudwijkerdwarsstraat 148 te Utrecht, op steenworp afstand van het Wilhelminapark.

Een tafel reserveren kan via onze website, www.happietaria-utrecht.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de goede doelen en het menu.

Tot ziens bij Happietaria!

20 21

Page 22: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

Roosters

Huisnieuws- Kanttekeningen bij komende activiteiten. Daar zit muziek in…….Wolfgang Amadeus Mozart

De bekende protestantse theoloog Karl Barth was een grote fan van Mozart. Van hem is dan ook de beroemde uitspraak : Ik weet niet echt zeker of de engelen, wanneer ze zich met de lof Gods bezighouden, eigenlijk wel Bach spelen – maar ik weet wel zeker, dat ze- wanneer ze onder elkaar zijn- Mozart spelen, en dat ook de goede God daarbij bijzonder graag toehoort..

Als Barth moet uitleggen, waarom de muziek van Mozart hem zo aanspreekt , raakt hij- mijns inziens- aan de essentie met zijn woorden

Mozarts muziek is anders dan die van Bach geen verkondiging, en in tegenstelling tot Beethoven geen ontboezeming. (...) Mozart wil niets zeggen, hij zingt en klinkt alleen… Mozart wil ook niet Gods lof verkondigen. Dat doet hij alleen de facto: juist in de bescheidenheid, waarmee hij, als was hij zelf een soort instrument, anderen horen laat, wat hij zelf hoort.

Kortom Mozart is muziek.

Inmiddels is Mozarts populariteit wereldwijd verbreid en wordt zijn muziek als levendig en toegankelijk ervaren. Maar dat lag in zijn eigen tijd ( 18e eeuw) toch wel wat ingewikkelder. Hij begon als een wonderkind, dat op zijn 5e jaar de betere kringen imponeerde door zijn eerste composities en zijn virtuoze speelstijl maar eindigde in een anoniem graf voor arme burgers van Wenen.

Veel mensen hebben een beeld van Mozart door de film AMADEUS (1984) die hem neerzette als een geniale maar ook platvoerse jongeling. Maar er is zo veel meer over hem te vertellen: over de problematische verhouding met zijn vader, zijn muzikaal ondernemerschap ( eerste muzikale freelancer), zijn sympathie voor de denkbeelden van de vrijmetselarij etc. Zijn bezoek aan Nederland en zijn optreden bij het Utrechtse Vredeburg. Deze thema’s en onderwerpen komen langs op de muziekavond van 6 maart.

Maar vooral zal dan de muziek van Mozart klinken. Een keuze maken is lastig want zijn muzikale productiviteit was enorm : 655 muzikale werken ( symfonieen, orkestwerken, kamermuziek, opera koor, liederen) in een leven, dat slechts 35 jaar omvatte( 1756- 1791). We verklappen alvast een paar muzikale programma onderdelen: Bekende en geliefde werken als Symfonie nr.40, De Zauberflöte, het Requiem zullen niet ontbreken, maar ook minder bekende werken als een fluitconcert en een lied krijgen aandacht.Traditiegetrouw zal Wout van Veen de soiree muzikaal afsluiten met een live uitvoering van de Pianosonate nr. 9 op de vleugel in de kerkzaal.

Kortom een heerlijk avondje Mozart dat u niet mag missen. Duopresentatie: Wout van Veen ( musicus ) & Ruud Moll

Donderdag 6 maart 20.00- 22.00

De kracht van verhalen..

Ankie Hoyer vertelt inspirerende verhalen rond het thema: “Een nieuwe lente, een nieuw geluid!” Heeft U vroeger ook geboft met een meester of juffrouw op school, die heerlijk verhalen kon vertellen? Dan kunt U vast dan fijne gevoel nog oproepen dat dit teweeg bracht .En zo niet, dan kunt nu alsnog zelf eens ervaren hoe het voelt als iemand je een mooi of spannend verhaal vertelt. Ankie Hover heeft van verhalen vertellen haar beroep gemaakt. Sinds 1999 is zij professioneel verhalenvertelster. Maar ook voor die tijd vertelde ze al veel verhalen. Verhalen vindt ze overal, lezend, luisterend, wandelend: mooi, ontroerend, grappig, wijs en kleurrijk. Humoristisch of met een diepere betekenis. De verhalen komen uit de hele wereld en uit alle tijden; ooit opgeschreven of mondeling doorverteld. In haar verhalen is de hoofdpersoon vaak iemand , die iets dappers doet, zichzelf overwint, of een droom achterna gaat. Regelmatig speelt daarbij een lied een sleutelrol. Ankie gebruikt verhalen ook bij haar therapeutisch werk met kinderen. Kom luisteren, kom op verhaal!

Donderdag 20 maart 20.00- 22.00

22

Page 23: 25 mozaiek maart 2014

MOZAÏEK

Roosters

KERKDIENSTEN

Tuindorpkerk Lichtkring Tuindorp-Oost 10.00 uur 17.00 uur 10.00 uur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ zondag 2 maart zondag 2 maart ds P.J. Rebel mw ds N. Meijnen medewerking Psalmen voor Nu 15+ groep: wereldwinkel Mozaiek in de kerk ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zondag 9 maart begin 40-dagentijd zondag 9 maart mw drs I.van Keulen ds H. Zeldenrust medew: ad-hoc-zangers 15+ groep: huiskamerdienst ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zondag 16 maart zondag 16 maart zondag 16 maart ds P.J.Rebel ds P.J.Rebel hr R. Kil dienst van Schrift en Tafel medew: Psalmen voor Nu 15+groep: Bartimeushage ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zondag 23 maart zondag 23 maart ds B.C, van Wieren mw A. van der Schrier ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zondag 30 maart zondag 30 maart ds A.van Buuren, A’dam ds B.C. van Wieren ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zondag 6 april zondag 6 april dr B.van den Berg ds K. Bouman medew: ad-hoc-zangers 15+ groep: wereldwinkel Mozaiek in de kerk -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2322