22-05-22 ALV

of 46 /46
ALV Welkom Algemene Leden Vergadering 22/05/12

Embed Size (px)

description

Presentatie van Algemene Leden Vergadering TSV Park Hoeven d.d. 22/05/12

Transcript of 22-05-22 ALV

Page 1: 22-05-22 ALV

ALV

Welkom

Algemene Leden Vergadering

22/05/12

Page 2: 22-05-22 ALV

ALV

Agenda

1. Opening2. Ingekomen stukken en mededelingen3. Vaststellen verslag ALV 22/11/114. Jaarverslag verenigingsjaar 20115. Balans en resultatenrekening 20116. Bevindingen kascontrolecommissie7. Verkiezing bestuursleden8. Voorstellen van de leden9. Mededelingen van het bestuur10. Rondvraag11. Sluiting

Page 3: 22-05-22 ALV

ALV

1. Opening

Ieder half jaar wisselend een lid van het bestuur die het

vice-voorzitterschap op zich neemt en de ALV leidt.

Page 4: 22-05-22 ALV

ALV

Agenda

1. Opening2. Ingekomen stukken en mededelingen3. Vaststellen verslag ALV 22/11/114. Jaarverslag verenigingsjaar 20115. Balans en resultatenrekening 20116. Bevindingen kascontrolecommissie7. Verkiezing bestuursleden8. Voorstellen van de leden9. Mededelingen van het bestuur10. Rondvraag11. Sluiting

Page 5: 22-05-22 ALV

ALV

Agenda

1. Opening2. Ingekomen stukken en mededelingen3. Vaststellen verslag ALV 22/11/114. Jaarverslag verenigingsjaar 20115. Balans en resultatenrekening 20116. Bevindingen kascontrolecommissie7. Verkiezing bestuursleden8. Voorstellen van de leden9. Mededelingen van het bestuur10. Rondvraag11. Sluiting

Page 6: 22-05-22 ALV

ALV

Agenda

1. Opening2. Ingekomen stukken en mededelingen3. Vaststellen verslag ALV 22/11/114. Jaarverslag verenigingsjaar 20115. Balans en resultatenrekening 20116. Bevindingen kascontrolecommissie7. Verkiezing bestuursleden8. Voorstellen van de leden9. Mededelingen van het bestuur10. Rondvraag11. Sluiting

Page 7: 22-05-22 ALV

ALV

Agenda

1. Opening2. Ingekomen stukken en mededelingen3. Vaststellen verslag ALV 22/11/114. Jaarverslag verenigingsjaar 20115. Balans en resultatenrekening 20116. Bevindingen kascontrolecommissie7. Verkiezing bestuursleden8. Voorstellen van de leden9. Mededelingen van het bestuur10. Rondvraag11. Sluiting

Page 8: 22-05-22 ALV

ALV

5. Balans en Resultaatrekening 2011

1. Opbrengsten € 175.273 2. Kosten € 139.1873. Resultaat € 36.0864. Balans5. Aandachtspunten

Page 9: 22-05-22 ALV

ALV

5. Balans en Resultaatrekening 2011Opbrengsten € 175.273

• Budget € 155.700 € 20.000 meer

• Voornamelijk veroorzaakt door resultaat horeca (€ 20.000 beter)

• Meer omzet• Gunstiger ingekocht € 5.000• Brutomarge 58,5%

In budget 51,3% vorig jaar 52,8%

Page 10: 22-05-22 ALV

ALV

5. Balans en Resultaatrekening 2011Opbrengsten € 175.273

• Budget € 155.700 € 20.000 meer

• Voornamelijk veroorzaakt door resultaat horeca (€ 20.000 beter)

• Meer omzet• Gunstiger ingekocht € 5.000• Brutomarge 58,5%

In budget 51,3% vorig jaar 52,8%

Page 11: 22-05-22 ALV

ALV22/11/11

5. Balans en Resultaatrekening 2011

1. Opbrengsten € 175.273 2. Kosten € 139.1873. Resultaat € 36,0864. Balans5. Aandachtspunten

Page 12: 22-05-22 ALV

ALV

5. Balans en Resultaatrekening 2011Kosten € 139.187

• Budget € 144.200 € 5.000 bespaard

• Voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van de huur en opstal kosten.In budget € 9.600, betaald € 3.749

Verlaging vloeit voort uit gelijke korting voor alle buitensportaccommodaties.Gemeente sportstructuur gevolg!

Page 13: 22-05-22 ALV

ALV

5. Balans en Resultaatrekening 2011Kosten € 139.187

• Budget € 144.200 € 5.000 bespaard

• Voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van de huur en opstal kosten.In budget € 9.600, betaald € 3.749

Verlaging vloeit voort uit gelijke korting voor alle buitensportaccommodaties.Gemeente sportstructuur gevolg!

Page 14: 22-05-22 ALV

ALV22/11/11

5. Balans en Resultaatrekening 2011

1. Opbrengsten € 175.273 2. Kosten € 139.1873. Resultaat € 36,0864. Balans5. Aandachtspunten

Page 15: 22-05-22 ALV

ALV

5. Balans en Resultaatrekening 2011Resultaat € 36.086

• Budget € 11.500 € 24.500 beter

• Bestemmingsreserve € 25.000 ipv € 11.000• Eindresultaat € 11.086 ipv 1.500• Vorig jaar € 8.268 geen bestemmingsreserve

• Resultaat fraai door structurele bezuiniging op huur/opstal en betere inkoopprijzen

Page 16: 22-05-22 ALV

ALV

5. Balans en Resultaatrekening 2011Resultaat € 36.086

• Budget € 11.500 € 24.500 beter

• Bestemmingsreserve € 25.000 ipv € 11.000• Eindresultaat € 11.086 ipv 1.500• Vorig jaar € 8.268 geen bestemmingsreserve

• Resultaat fraai door structurele bezuiniging op huur/opstal en betere inkoopprijzen

Page 17: 22-05-22 ALV

ALV22/11/11

5. Balans en Resultaatrekening 2011

1. Opbrengsten € 175.273 2. Kosten € 139.1873. Resultaat € 36,0864. Balans5. Aandachtspunten

Page 18: 22-05-22 ALV

ALV

5. Balans en Resultaatrekening 2011Balans

• Eigen vermogen + reserves + voorzieningen2011 2010 2009 2008

173.500 134.500 132.000 172.800

• Schulden lange termijn2011 2010 2009 2008

10.000 16.200 22.000 59.800

• Belegd in gebouwen, velden, inventaris2011 2010 2009 2008

113.800 93.600 115.600 134.700

Page 19: 22-05-22 ALV

ALV

5. Balans en Resultaatrekening 2011Balans

• Eigen vermogen + reserves + voorzieningen2011 2010 2009 2008

173.500 134.500 132.000 172.800

• Schulden lange termijn2011 2010 2009 2008

10.000 16.200 22.000 59.800

• Belegd in gebouwen, velden, inventaris2011 2010 2009 2008

113.800 93.600 115.600 134.700

Page 20: 22-05-22 ALV

ALV22/11/11

5. Balans en Resultaatrekening 2011

1. Opbrengsten € 175.273 2. Kosten € 139.1873. Resultaat € 36,0864. Balans5. Aandachtspunten

Page 21: 22-05-22 ALV

ALV

5. Balans en Resultaatrekening 2011Aandachtspunten

1. Investering terras is gedaan in 2012

2. Kosten goed onder controlePrima werk en resultaat inkoop ( Gerard)

3. Groot zorgenkindje is te weinig leden Streven 100 – 150 leden erbij

Page 22: 22-05-22 ALV

ALV

5. Balans en Resultaatrekening 2011Aandachtspunten

1. Investering terras is gedaan in 2012

2. Kosten goed onder controlePrima werk en resultaat inkoop ( Gerard)

3. Groot zorgenkindje is te weinig leden Streven 100 – 150 leden erbij

Page 23: 22-05-22 ALV

ALV

Agenda

1. Opening2. Ingekomen stukken en mededelingen3. Vaststellen verslag ALV 22/11/114. Jaarverslag verenigingsjaar 20115. Balans en resultatenrekening 20116. Bevindingen kascontrolecommissie7. Verkiezing bestuursleden8. Voorstellen van de leden9. Mededelingen van het bestuur10. Rondvraag11. Sluiting

Page 24: 22-05-22 ALV

ALV

6. Bevindingen kascontrolecommissie

Page 25: 22-05-22 ALV

ALV

6. Kascontrolecommissie

Benoeming leden kascommissie:• Dit jaar Will Vorstenbosch, Perry Vleeshouwers

• Voor volgend jaarPerry Vleeshouwers, Mari Verkuylen

Wij zoeken nog een derde kandidaat.Wie meldt zich bij de penningmeester?

Page 26: 22-05-22 ALV

ALV

Agenda

1. Opening2. Ingekomen stukken en mededelingen3. Vaststellen verslag ALV 22/11/114. Jaarverslag verenigingsjaar 20115. Balans en resultatenrekening 20116. Bevindingen kascontrolecommissie7. Verkiezing bestuursleden8. Voorstellen van de leden9. Mededelingen van het bestuur10. Rondvraag11. Sluiting

Page 27: 22-05-22 ALV

ALV

7. Verkiezing bestuursleden

Statuten Art 9.1 Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester …Statuten Art 9.3 De voorzitter wordt door de algemene vergadering in funktie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

Van oudsher heeft het bestuur gekozen dat een voorzitter van een commissie automatisch een bestuurslid werd.

Page 28: 22-05-22 ALV

ALV

7. Verkiezing bestuursleden

Probleem is het vinden van leden die bestuursfunctie willen invullen. Redenen:

• Geen tijd.• Als er een klus is dan wil ik best wel meehelpen,

maar niet op een vaste basis.• Ik wil best iets doen, maar niet in het bestuur zitten.

• Het is te veel werk, bestuursvergaderingen EN werk als voorzitter van een commissie.

• Ik heb geen zin om pispaal te worden.

Tijd om na te denken, hoe het dan wel georganiseerd kan worden.

Page 29: 22-05-22 ALV

ALV

7. Verkiezing bestuursleden

We gaan een andersoortige structuur invoeren

• Een bestuurslid wordt verantwoordelijk voor 0, 1 of meerdere commissies.

• Een commissie draait met een operationeel verantwoordelijke (“de bedrijfsleider”) voor het dagelijks werk en voor projecten werken met een projectleider.

• Bestuurslid bestuurt en doet zelf zo weinig mogelijk dagelijks werk.

Page 30: 22-05-22 ALV

ALV

7. Verkiezing bestuursleden

We gaan een andersoortige structuur invoeren

• Een bestuurslid wordt verantwoordelijk voor 0, 1 of meerdere commissies.

• Een commissie draait met een operationeel verantwoordelijke (“de bedrijfsleider”) voor het dagelijks werk en voor projecten werkt met een projectleider.

• Bestuurslid bestuurt en doet zelf zo weinig mogelijk dagelijks werk.

Bestuurslid facilitair Gerard van der Ven, verantwoordelijk voor accommodatie en bar

Page 31: 22-05-22 ALV

ALV

7. Verkiezing bestuursleden

Bestuur bestaat nu uit 8 mensen (niet oneven!)Ary Stuifbergen, Cock de Jong, Gerard van der Ven, Kees-Jan Leliveld, Michel Poels, Oscar Huls, Richard de Gier , Wim van Lamoen

Aftredend:• Cock de Jong, Kees-Jan Leliveld, Michel Poels, Osca r Huls

Herkiesbaar• Kees-Jan Leliveld, Michel Poels, Oscar Huls

Vacatures• Voorzitter en nog 1 bestuurslid

Page 32: 22-05-22 ALV

ALV

7. Verkiezing bestuursleden

Verkiezing• Kees-Jan Leliveld, Michel Poels, Oscar Huls

Page 33: 22-05-22 ALV

ALV

Agenda

1. Opening2. Ingekomen stukken en mededelingen3. Vaststellen verslag ALV 22/11/114. Jaarverslag verenigingsjaar 20115. Balans en resultatenrekening 20116. Bevindingen kascontrolecommissie7. Verkiezing bestuursleden8. Voorstellen van de leden9. Mededelingen van het bestuur10. Rondvraag11. Sluiting

Page 34: 22-05-22 ALV

ALV

Agenda

1. Opening2. Ingekomen stukken en mededelingen3. Vaststellen verslag ALV 22/11/114. Jaarverslag verenigingsjaar 20115. Balans en resultatenrekening 20116. Bevindingen kascontrolecommissie7. Verkiezing bestuursleden8. Voorstellen van de leden9. Mededelingen van het bestuur10. Rondvraag11. Sluiting

Page 35: 22-05-22 ALV

ALV

9. Mededelingen van het bestuurVoornemen veranderd lidmaatschap

Mensen zijn lid van Tennis EN Squash vereniging Park Hoeven

Voorstel:• Geen onderscheid Tennis en Squash• Een lid mag/kan tennissen EN squashen• Definitief contributie voorstel in ALV november

Gedachte is om dit te stellen op € 150,- (is nu € 140)

Page 36: 22-05-22 ALV

ALV

9. Mededelingen van het bestuurWerving

Wervingsactie op einde van het jaar:

Bij ons kunt u voor hetzelfde geldtennissen en squashen

Als u zich nu opgeeft voor 2013,dan mag u nu al GRATIS beginnen met uw

lidmaatschap

Advertentiecampagne via Social MediaFacebook advertentie campagne, Google Adwords

Page 37: 22-05-22 ALV

ALV

9. Mededelingen van het bestuurWerving

Een zaak voor ALLE LEDEN

Bij start campagneHoort zegt het voort!

Attendeer mensen op prachtige mogelijkheid die geboden wordt.

Gebruik Social Media om vrienden hierop attent te maken (Facebook, Hyves, Twitter)

Page 38: 22-05-22 ALV

ALV

9. Mededelingen van het bestuurVoornemen veranderd lidmaatschap

Mensen zijn lid van Tennis EN Squash vereniging Park Hoeven

Voordeel:• Aantrekkelijkheid van lidmaatschap verhogen• Iedereen lid van KNLTB met pasje• Eenvoudiger administratie• Squashbaan wordt baan 10 t/m 13 met afhangsysteem• Wij bieden tennis/squash leden meer mogelijkheden• Squash speeltijd wordt standaard 45 minuten ipv 30

minuten.Daardoor wordt vrije verhuur/10 rittenkaart duurder.Vrije verhuur € 15,- (was € 10,-), 10 rittenkaart € 115,- (€ 75,-)

Page 39: 22-05-22 ALV

ALV

9. Mededelingen van het bestuurOverleg gemeente

Gezamenlijk optrekken met LTC en TC Volkel.

Planning• Kruisjeslijsten vaststellen apr-mei 2012• Doorrekeningen kosten apr-mei 2012• Principe besluit College eind mei 2012• Offerte voor de Raad mei 2012• Aanbieding/gesprekken vereniging juni-aug 2012• ALV besluit sept 2012• Definitief Collegebesluit nov 2012• Contracten dec 2012

Page 40: 22-05-22 ALV

ALV

9. Mededelingen van het bestuurStand van zaken realisatie investeringen

Verslag van Gerard van der Ven,(Aswin Derks)

Page 41: 22-05-22 ALV

ALV

9. Mededelingen van het bestuurRegels en afspraken (“her-ijking ”)

1. Afspreken om elkaar op een opbouwende manier van ideeën en kritiek te voorzien op een respectvolle wijze(bestuur-> leden, leden ->bestuur)

2. Bij geen competitie/toernooi1. Lampen uit om 23:00 uur2. Barsluiting om 24:00 uur

3. Bij competitie/toernooi1. Lampen uit na laatste wedstrijd2. Barsluiting om 24:00 uur of 1 uur na de

laatste wedstrijd

Page 42: 22-05-22 ALV

ALV

9. Mededelingen van het bestuurRegels en afspraken (“her-ijking ”)

1. Afspreken om elkaar op een opbouwende manier van ideeën en kritiek te voorzien op een respectvolle wijze(bestuur-> leden, leden ->bestuur)

2. Bij geen competitie/toernooi1. Lampen uit om 23:00 uur2. Barsluiting om 24:00 uur

3. Bij competitie/toernooi1. Lampen uit na laatste wedstrij2. Barsluiting om 24:00 uur of 1 uur na de

laatste wedstrijd

Page 43: 22-05-22 ALV

ALV

Agenda

1. Opening2. Ingekomen stukken en mededelingen3. Vaststellen verslag ALV 22/11/114. Jaarverslag verenigingsjaar 20115. Balans en resultatenrekening 20116. Bevindingen kascontrolecommissie7. Verkiezing bestuursleden8. Voorstellen van de leden9. Mededelingen van het bestuur10. Rondvraag11. Sluiting

Page 44: 22-05-22 ALV

ALV

10. Rondvraag

Page 45: 22-05-22 ALV

ALV

Agenda

1. Opening2. Ingekomen stukken en mededelingen3. Vaststellen verslag ALV 22/11/114. Jaarverslag verenigingsjaar 20115. Balans en resultatenrekening 20116. Bevindingen kascontrolecommissie7. Verkiezing bestuursleden8. Voorstellen van de leden9. Mededelingen van het bestuur10. Rondvraag11. Sluiting

Page 46: 22-05-22 ALV

ALV22/11/11