2.1.4 building regulations 1pp

download 2.1.4 building regulations 1pp

of 59

Embed Size (px)

description

Fire Sound-insulation CE Dutch Building regulation

Transcript of 2.1.4 building regulations 1pp

  • 1. 12.1.4 BUILDING REGULATIONS (NL)

2. 2.1.4 INHOUD 3. 4 4. EUROPESE INVLOED OP BOUWREGELGEVINGIn de eerste plaats de Richtlijn Bouwproducten en de daarmee samenhangende Europese normen. Deze richtlijn zorgt ervoor dat bouwproducten in heel Europa op dezelfde manier worden getest en beoordeeld (CE-markeringen bouwproducten). Tot de Europese normen behoren ook de Eurocodes voor constructieve veiligheid en de Europese brandklassen. 5. 2.1.4BouwregelsCEFireSound Insulation 6. NL BOUWVOORSCHRIFTEN 2011Er gelden regels voor onder andere veiligheid, gezondheid en ter bescherming van het milieu en de omgeving. De kern van de bouwregelgeving staat in twee wetten: de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).1.Woningwet2.Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 7. 2.WABOWet algemene bepalingen omgevingsrechtDe Wabo is op 1 oktober 2010 ingevoerd om de procedures voor vergunningen te vereenvoudigen. Diverse vergunningen zijn gebundeld in n vergunning: de omgevingsvergunning. 8. 1.WONINGWETDe Woningwet vastgelegd in 2 besluiten (Algemene Maatregelen van Bestuur) en een regeling:Bouwbesluit 2012In het Bouwbesluit 2012 staan de bouwtechnische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de bouwwerkzaamheden goed en veilig worden uitgevoerd.Regeling Bouwbesluit 2012De Regeling Bouwbesluit 2012 stemt het Bouwbesluit af met NEN- normen, CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen. 9. 10 10. BB:PRESTATIE M.B.T. ESSENTILE EISENbetreffen zes aspecten:1. mechanische sterkte en stabiliteit2. brandveiligheid3. hygine, gezondheid en milieu4. gebruiksveiligheid5. geluidshinder6. energiebesparing en warmtebehoud. 11. EISEN AAN HET CASCO VANUIT BBSterkteSterkte bij brand/ brand door- en overslagGeluid: lucht- en contactgeluid 12. 13 13. 2.1.4BouwregelsCEFireSound Insulation 14. OVERTREDING VAN HET IN HET EERSTE LID GESTELDE VERBOD IS EEN STRAFBAAR FEITOp 18 januari 2011 is de Europese Verordening bouwproducten (Construction Product Regulation, kortweg CPR) aangenomen door het Europees Parlement. Na publicatie van de CPR in april 2011 geldt een overgangsperiode van twee jaar. De verordening wordt dan 1 juli 2013 van kracht, waarmee de CE-markering op bouwproducten en de prestatieverklaring verplicht worden. 15. VOORBEELD 16. MAATTOLERANTIE VB:209*99*110T1: 0,40 ( nominale maat )mm of 3mm afhankelijk welke de grootste is (6 * 4 * 5)T2: 0,25 ( nominale maat) mm of 2 mm afhankelijk wat het grootste is (4 * 3 * 3)205-213*96-102*107-113of Tm: een afwijking in mm gedeclareerd door de fabrikant (mag ruimer of nauwer zijn dan de andere categorien). 17. MAATSPREIDING VB:209*99*110De maat tussen de kleinste en grootste steen uit een partij (random 10 monsters uit partij) mag niet groter zijn dan de opgegeven maatspreiding. :R1: 0,60( nominale maat )mm (9 * 6 * 7)R2: 0,30( nominale maat) mm (5 * 3 * 4)Verschil tussen grootste-kleinste 1 partij max 5mm in lengte, 3mm breedte, 4mm hoogteof Rm: een spreiding in mm gedeclareerd door de fabrikant (mag ruimer of nauwer zijn dan de andere categorien). 18. S2,F2,HD 19. 2.1.4BouwregelsCEFireSound Insulation 20. EISEN M.B.T. BRAND: ZODAT BINNEN AFDOENDE TIJD VERLATEN EN DOORZOCHT 21. LID1. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt.2. Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin die bouwconstructie niet ligt, niet binnen de in tabel 2.10.1 aangegeven tijdsduur door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan dat brandcompartiment. Voor zover dat brandcompartiment een woonfunctie is, geldt dit niet voor een bouwconstructie van een aan dat brandcompartiment grenzend subbrandcompartiment of grenzende buitenruimte.Tabel 2.10.1woonfunctie tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken in minutenIndien geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau 60Indien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7 m en geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau 90Indien een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau 1203. In afwijking van het tweede lid wordt de in tabel 2.10.1 aangegeven tijdsduur met 30 minuten bekort, indien geen vloer van een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie hoger ligt dan 7 m boven het meetniveau en de volgens NEN 6090 bepaalde permanente vuurbelasting van het brandcompartiment niet groter is dan 500 MJ/m.4. Een bouwconstructie van een gebruiksfunctie met een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 5 m boven het meetniveau of lager dan 5 m onder het meetniveau bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen 90 minuten door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment.5. Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen de in tabel 2.10.2 aangegeven tijdsduur door het bezwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment. 22. EISEN M.B.T. BRAND:60 minuten tussen compartimenten t.b.v. beperking van brand 23. TOEPASSING METSELWERKEurocode 6:Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk Deel 1-2: Algemene regels Ontwerp en berekening van constructies bij brand 24. EIGENSCHAP AANGEDUID MET LETTER:E 30 of E 60,. . ., een element dat voldoet aan het integriteitscriterium, E, na 30 min of 60.. min blootstelling aan eenstandaardbrandVLAMDICHTHEID BETROKKEN OP AFDICHTINGI 30 of I 60,. . ., een element dat voldoet aan het thermische-isolatiecriterium, I, na 30 min of 60.. min blootstelling aaneen standaardbrandMAX. GEM. TEMPERATUURSSTIJGING 140 CELSIUSM 90 of M 120,. . ., een element dat voldoet aan het criterium, M, voor mechanische weerstand bij optreden van eenmechanische stootbelasting na 90 min of 120.. min blootstelling aan een standaardbrandR 30 of R 60,. . ., een element dat voldoet aan het draagvermogencriterium R na 30 min of 60.. min blootstelling aan eenstandaardbrand alleen dragend criterium R alleen scheidend criteria EI scheidend en dragend criteria REI dragend, scheidend en mechanische stootbelasting criteria REI-M scheidend en mechanische stootbelasting criteria EI-M 25. BASISPRINCIPES(P) De berekening bij brand mag worden uitgevoerd door gebruik te maken van n van de volgende methoden:beproeving van de constructie;gegevens in tabelvorm;berekening van elementen;berekening van een deel van de constructie;berekening van de constructie als geheel. 26. ELEMENT) Om te toetsen of de weerstand voldoet aan de eisen bij een standaardbrand, is een berekening van elementen voldoende. 27. NAAST BEPROEVING:Tabellen van elementenVereenvoudigde rekenmethode op basis van standaardbrandkromme(bijlage C)Geavanceerde berekeningsmethode(bijlage D) 28. BRANDWEERSTAND M.B.V. TABELLENAfhankelijk van:Belastinggraad (zwaar belast, weinig belast of onbelaste muur)Functie (al dan niet scheidend)Type metselsteen 29. NIET DRAGEND VB:KZSNiet dragende wanden tot 3 meter hoogte. 30. Ned(brand) = NRk / GloDe waarde van Glo moet gelijk zijn genomen aan 2,4.NRk = fk t (per eenheid van lengte ; zie EN 1996-1-1) 31. VOORBEELDBEREKENINGVb 3.1:180kN/m rekenwaardestel 180/1,35=133 bij brand;dan bij fk =6,3 N/mm2 is= ; = 1330002,40,756,31501000=0,44 32. OPNEEMBAAR REI TABEL N.B.2.2 33. OPNEEMBAAR R 2-ZIJDIG VUUR 34. VERSCHILLENDE TABELLEN1.niet dragende scheidingswanden2.Dragende scheidingswanden3.Dragende wanden >=1 meterDe onder 1&2 genoemde wanden worden aan 1 zijde belast door brand, waarbij dan de criteria R,E,I geldenDE onder 3 genoemde wand wordt aan twee zijden blootgesteld aan brand waardoor alleen criterium R geldt 35. TOEPASSINGENBij een scheidingswand in het gebouw kan zowel een eenzijdige brandbelasting aanwezig zijn als een tweezijdige (als twee compartimenten in brand staan) Houd de maatgevende dikte aan!Bij een binnenspouwblad van een buitenwand geldt tabel REI(eenzijdig belast door vuur) 36. 2.1.4 Bouwregels CE Fire Sound Insulationbouwbesluit 1992: Ico> = 0 dB / Ilu;k= 0 dB comfortklasse bouwbesluit 2003: Ico> = + 5 dB / Ilu;k= 0 dB comfortklasse comfortklasse : Ico> = + 10 dB / Ilu;k= + 5 dBcomfortklasse plus: Ico> = + 15 dB / Ilu;k= + 8 dB 37. EISEN M.B.T. GELUIDAfdeling 3.5 bouwbesluit stelt eisen aan geluidwering tussen verblijfsfuncties van verschillende gebruiksfuncties:Eisen worden gesteld aan contactgeluid en luchtgeluid 38. LUCHTGELUID CONTACTGELUID 39. ICO EN LnT,AOmdat wetgeving in Europa steeds meer met elkaar in overeenstemming moet zijn, zal de grootheid Ico, naar verwachting, in de loop van de tijd worden vervangen door LnT,A, een internationale maat. 40. Ln;T;ADe index voor contactgeluidsisolatie Ln;T;A (voorheen Ico) is een maat voor bescherming tegen contactgeluid tussen verschillende woningen. Zie afbeelding .Een lagere Ln;T;A betekent een betere isolatie. 41. +0 ? 42. Dn;T;A,KDe index voor luchtgeluidsisolatie Dn;T;A,k (voorheen Ilu;k) is een maat voor bescherming tegen het (lucht)geluid van naburige ruimten. Zie afbeelding. Een hogere Dn;T;A,k betekent een betere isolatie. 43. BB COMFORTKLASSE NPR5070De eisen met betrekking tot geluidwering in de woningbouw zijn beschreven in het Bouwbesluit, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen twee verschillende klassen, te weten:Bouwbesluitklasse: Luchtgeluidsisolatie (Ilu;k) > 0 dB (Maatgevend voor wanden) Contactgeluidsisolatie (Ico) > +5 dB (Maatgevend voor vloeren)Comfortklasse: Luchtgeluidsisolatie (Ilu;k) > + 5 dB (Maatgevend voor wanden) Contactgeluidsisolatie (Ico) > +10 dB (Maatgevend voor vloeren) 44. NPR5070 GELUIDWERING IN WOONGEBOUWENDe praktijkrichtlijn behandelt twee verschillende iso