2030 Voorzieningenkaart Geffen 2016-05-25آ  28 september 2015 startbijeenkomst voorzieningenkaart...

download 2030 Voorzieningenkaart Geffen 2016-05-25آ  28 september 2015 startbijeenkomst voorzieningenkaart in

If you can't read please download the document

 • date post

  16-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2030 Voorzieningenkaart Geffen 2016-05-25آ  28 september 2015 startbijeenkomst voorzieningenkaart...

 • 1

  Voorzieningenkaart Geffen

  2030

  April, 2016

 • 2

  Antoon Romme, voorzitter KBO Geffen en voorzitter het Oude Klooster

  “Ik was betrokken bij de Voorzieningenkaart 2030, als penningmeester van

  de Stichting Beheer Geffen (nieuwbouw Scouting, Gilde en Jeugdvakan-

  tiewerk), als voorzitter van de KBO Geffen en als voorzitter van het Oude

  Klooster (samen met Cor Louwers). Vanaf de start zijn veel mogelijkheden

  geboden, aan iedereen, om te participeren in de Voorzieningenkaart 2030.

  Middels discussies in werkgroepen, schriftelijke inbreng, en één op één

  gesprekken. “Out of the box” denken bleek niet mijn sterkste kant. Van een

  voormalige werkgever kreeg ik het boekje “Ja, maar….”. Daarin staat dat je

  “Ja, maar “ niet te vlug moet gebruiken omdat het nieuwe initiatieven geen

  kans geeft. Geert Jan en Fleur hebben “ Ja, maar…” nooit gebruikt de laatste

  zes maanden. Complimenten daarvoor.”

  Chrisjan van Dinther, voorzitter scouting Geffen

  “Al voor de samenvoeging van Geffen bij Oss, stond de voorzieningenkaart

  op de agenda. Als voorzitter van scouting Geffen heb ik samen met het Gilde

  en Jeugdvakantiewerk uitleg gegeven over de positie van onze verenigingen.

  Kijkend naar de mogelijkheden binnen de bestaande accommodaties maar

  eerlijk naar de wensen vanuit onze activiteiten. Tijdens de verschillende

  thema gesprekken zijn we onderwerp van gesprek geweest wat ons sterkt

  in het geloof dat we breed gesteund worden door de inwoners van Geffen.

  Als ontheemde verenigingen was onze wens in eerste plaats dat er op korte

  termijn duidelijkheid zou komen over onze huisvesting.

  In de bijeenkomst van december is door alle aanwezigen aangegeven dat

  de huisvesting van Scouting, Gilde en Jeugdvakantiewerk met voorrang

  opgepakt dient te worden. Ondertussen hebben de eerste gesprekken met

  de verantwoordelijk wethouder en ambtenaren plaats gevonden. Uiteraard

  zijn we nog niet onder de pannen en is de weg naar een locatie die recht

  doet aan onze activiteiten in de natuur nog lang, maar dat neemt niet weg

  dat we positief gestemd zijn.

  2030 Voorwoord

 • 3

  Wat mij uiteindelijk het meeste opvalt aan het gehele project, is dat er veel

  verenigingen betrokken zijn geweest. Dit typeert de gemeenschapszin en

  leefbaarheid in ons dorp. Daarnaast stel ik ook vast dat als je de uitkom-

  sten leest, je jezelf kan afvragen of je hier al die maanden over had moeten

  praten, want de meeste inzichten waren al bekend bij verschillende kleine

  groepen mensen. Het voordeel na deze maanden is dat er uiteindelijk eens

  een keer iets op papier staat waarvan we al jaren vinden dat het zo is of zou

  moeten zijn. Nu is het aan de politiek, ambtenaren en dorpsraad om uitvoe-

  ring te geven aan de plannen, want met dit stuk in de hand kun je onmoge-

  lijk de mensen in Geffen met een volgend kluitje het riet in sturen. De deel-

  nemers zullen het scherp volgen in de komende jaren. Ik wil alle betrokken

  bedanken voor de scherpe geest, het out of the box denken, het vasthouden

  aan het oude, het opzoeken van overeenkomsten en uiteindelijk voor de tijd

  die men heeft geïnvesteerd.”

  Fleur van der Zandt en Geert-Jan van den Brand, gemeente Oss

  Voor u ligt het advies voorzieningenkaart 2030 voor Geffen. De afgelopen

  maanden hebben we met plezier samengewerkt met de vele deelnemers uit

  Geffen. Van de eerste gesprekken tot het definitieve advies hebben we veel

  medewerking en betrokkenheid ervaren. We hebben Geffen leren kennen als

  bijzonder dorp, een mooie hechte gemeenschap, waarin verenigingsleven,

  familie-verbanden en vriendschappen prachtig door elkaar heenlopen. Veel

  van onze collega’s hebben in dit proces kennis kunnen maken met Geffen.

  We willen iedereen bedanken voor de fijne samenwerking. Wij hopen dat dit

  advies de komende jaren een bruikbare richtlijn biedt om Geffen ook in de

  toekomst leefbaar te houden.

 • 4

 • 5

  1. Opdracht en aanpak 6

  2. Maatschappelijk vastgoed en de begroting 8

  3. Demografie 10

  4. Leefbaarheid in Geffen 11

  5. Sport 12

  6. Centrum en dorpsplein 14

  7. Activiteiten, ontmoeten en gebouwen 16

  8. Geffen Zorgt 19

  9. Financiële paragraaf 20

  10. Samenvatting en conclusies 24

  Inhoudsopgave 2030

 • 6

  In september 2015 zijn we gestart met de

  Voorzieningenkaart 2030 Geffen.

  Het doel van het proces Voorzieningenkaart is tweeledig:

  1. Behoud van leefbaarheid. Dit doen we door goed in

  te spelen op (toekomstige) behoeften van inwoners,

  activiteiten te behouden en samenwerking te

  versterken.

  2. Oplossingen bedenken waarmee we in de toekomst

  vervangingsinvesteringen zoveel mogelijk voorkomen.

  Dit kan door bestaande gemeentelijke en particuliere

  voorzieningen optimaal te gebruiken. Gebouwen die

  daardoor niet meer nodig zijn hoeven we namelijk

  niet te vervangen. Het geld dat we hierdoor besparen

  kunnen we inzetten voor voorzieningen en leefbaarheid

  in Geffen.

  Met het project Voorzieningenkaart komen we op een

  nieuwe manier tot raadsadviezen, namelijk door middel

  van co-creatie met inwoners.

  Met het advies zetten we een stip aan de horizon voor de

  toekomst van de voorzieningen in Geffen. Dit advies is voor

  de gemeenteraad richtinggevend bij besluitvorming over

  toekomstige investeringen.

  Wat is co-creatie? Bij de Voorzieningenkaart is co-creatie samen een advies

  maken binnen een vooraf bepaald kader of opdracht.

  In geval van de voorzieningenkaart is het resultaat een

  advies aan de gemeenteraad van Oss over vastgoed en

  leefbaarheid in Geffen.

  Met wie doen we dat? Iedereen die zich betrokken voelt bij de leefbaarheid en

  maatschappelijk vastgoed in Geffen krijgt de mogelijkheid

  om mee te werken aan de Voorzieningenkaart. Dat kan zijn

  namens verenigingen, besturen of gewoon als bewoner of

  gebruiker.

  Hoe doen we dat? Bij co-creatie werken we op basis van betrokkenheid

  en gezond verstand. Belangrijk is gezamenlijk feiten

  verzamelen. Alle vragen die gedurende het proces

  worden gesteld, worden beantwoord. Gemeente en

  inwoners zijn samen verantwoordelijk voor het proces.

  De dorpsraad heeft een adviserende rol op het proces

  en de communicatie. Iedereen die wil kan zich opgeven

  voor de werkgroep van inwoners, (bestuurs-)leden van

  verenigingen en professionals uit het dorp. We streven

  naar de best mogelijke oplossingen door:

  • te zoeken naar win-win voor alle betrokken partijen;

  • de gevolgen van de verandering zo rechtvaardig

  mogelijk te verdelen;

  • binnen het kader van de opdracht en wet- en

  regelgeving te blijven.

  1. Opdracht en aanpak 2030

 • 7

  Verslagen van deze bijeenkomsten zijn steeds gedeeld

  met de deelnemers en beschikbaar gesteld op de

  website van de voorzieningenkaart: http://www.oss.nl/

  voorzieningenkaart.

  Het proces In Geffen hebben we de volgende bijeenkomsten gehouden:

  28 september 2015 startbijeenkomst voorzieningenkaart in de Koppellinck

  21 oktober 2015 1e werkgroepbijeenkomst

  12 november 2015 2e werkgroepbijeenkomst

  1 december 2015 3e werkgroepbijeenkomst

  2 februari 2016 extra bijeenkomst werkgroep sport

  7 maart 2016 1e bijeenkomst over de visie ‘Geffen zorgt’

  8 maart 2016 extra bijeenkomst werkgroep sport

  8 maart 2016 concept advies voorzieningenkaart verzonden

  14 maart 2016 extra bijeenkomst werkgroep dorpscentrum en gemeentehuis

  16 maart 2016 bespreking concept advies met alle deelnemers

  22 maart 2016 ondernemersvereniging geïnformeerd over concept advies en voortgang

  gemeentehuis en dorpscentrum

  12 april 2016 Overhandiging definitieve advies aan wethouder den Brok

 • 8

  De gemeente Oss bezit veel gebouwen, ook in Geffen.

  In onderstaand overzicht ziet u kenmerken van de

  gemeentelijke gebouwen in Geffen. De bouwdatum en

  datum van grote renovaties zijn genoemd. In de kolom

  ‘Begroting 2015’ staat wat het gebouw de gemeente

  jaarlijks kost. In de kolom ‘vervangingsinvestering’

  staat wanneer het gebouw ‘theoretisch’ vervangen of

  grootschalig gerenoveerd moet worden en wat dat dan

  zou kosten.

  De jaarlijkse kosten voor de gemeente bestaan uit rente

  en afschrijving van de investering, groot onderhoud,

  belastingen en verzekeringen. Het onderhoud

  van de gemeentelijke panden is geregeld via een

  meerjarenonderhoudsplan. De jaarlijkse kosten zijn in de

  begroting opgenomen.

  Op dit moment heeft de gemeente 11.591 m2 aan

  vastgoed in Geffen. Dit is zonder de sportvelden en de

  kantines van de sportverenigingen. Wanneer alles in stand

  wordt gehouden kost dit de gemeente, jaarlijks € 698.500,

  -. Daarnaast zou over een periode van 40 jaar nog eens 15,5

  miljoen geïnvesteerd moeten worden voor grootschalige

  renovaties of ver