WordPress.com · 2015. 2. 13. · der gewaagde gerechten geser-veerd worden en zullen ook ve- ......

of 1 /1
Het Nieuwsblad/Brugge-Oostkust 12/02/2015, bladzijden 22 & 23 All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Het Nieuwsblad/Brugge-Oostkust Het Nieuwsblad/Brugge-Oostkust 12/02/2015, bladzijden 22 & 23 All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Het Nieuwsblad/Brugge-Oostkust Innovating Digital Content In het Maritiem Ruimtelijk Plan werden voor de aanleg van een energie-atol twee zo- nes vastgelegd: een gebied ter hoogte van de Wenduine- bank, zo'n drie km in zee voor Wenduine, en een ge- bied ten oosten van de ha- venuitbreiding van Zeebrug- ge. Deze zones kwamen er in overleg met alle kustgemeen- ten, betrokken administraties en het Vlaams Gewest. Het eiland zal gebruikt worden voor de tijdelijke opslag van energie die onder meer komt van de windmolenparken. Het consortium iLand heeft zich als enige aangemeld voor de zone Wenduinebank. Vooraleer de aanleg kan star- ten, moet het consortium wel een milieuvergunning aan- vragen. ‘Als er duidelijk nega- tieve effecten uit het onder- zoek komen, dan moeten de plannen worden aangepast of wordt er zelfs geen vergun- ning afgeleverd. Uit de eerste wetenschappelijke voorstu- dies blijkt dat de effecten po- sitief zijn, maar ik wacht het milieueffectenrapport af. De meeste experts zijn positief tot zeer positief omdat het verhogen van de opslagcapa- citeit nodig is. Het is goed dat alle ingewonnen adviezen positief zijn, maar ook dat er wordt rekening gehouden met enkele onzekerheden. De bouw van een energie-atol zou een wereldprimeur zijn’, zegt staatssecretaris van de Noordzee Bart Tommelein (Open VLD). (nmi) Positieve adviezen voor aanleg van energie-atol Op het eiland wordt energie tijdelijk opgeslagen. Foto: nmi DE HAAN Uit een eerste studie van experts blijkt dat de meeste adviezen po- sitief zijn voor de aanleg van een energie-atol. De Vlaamse overheid heeft ook wel enkele bedenkin- gen.

Embed Size (px)

Transcript of WordPress.com · 2015. 2. 13. · der gewaagde gerechten geser-veerd worden en zullen ook ve- ......

 • Het Nieuwsblad/Brugge-Oostkust 12/02/2015, bladzijden 22 & 23All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Het Nieuwsblad/Brugge-OostkustHet Nieuwsblad/Brugge-Oostkust 12/02/2015, bladzijden 22 & 23All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Het Nieuwsblad/Brugge-Oostkust

  I n n o v a t i n g D i g i t a l C o n t e n t

  22 HET NIEUWS UIT UW STREEK DONDERDAG 12 FEBRUARI 2015 HET NIEUWSBLAD

  [email protected]

  WB

  SIJSELE Brouwer TonyTraen is volop bezig met devoorbereidingen voor zijnnieuwe brouwerij in de Stationsstraat. Traen en zijnvrouw Krystle hebben eendrankenhandel in Sijsele,maar krijgen steeds vaker devraag naar hun eigen Vivenbieren. Daarom beslisten ze

  dan ook om zelf ook eenbrouwerij in te richten. ‘Denieuwe brouwinstallatiekrijgt een plaats in de vroegere drankenhandel van mijnvader in de Stationsstraat’,zegt Tony Traen. ‘Met dienieuwe installatie hopen wevooral meer liters bier tekunnen brouwen.’

  Degustatieruimte

  ‘Het is mijn vrouw Krystledie in de Stationsstraat zalbrouwen. Ze heeft daarvooreen opleiding gevolgd. Naastde brouwerij komt een degustatieruimte, waar groepenonze bieren kunnen proeven.In de nieuwe brouwerij zullen enkel vaten en flessenvan 75 centiliter gevuld worden.’ Traen kreeg zin in bier

  brouwen door Willy De Lobel, die in 1999 begon met debieren de Kapel van Viven enhet Klooster van Viven.‘Sinds 2003 ben ik begonnenmet het brouwen van nieuweViven bieren. In al die jarenzijn er nieuwe varianten opde markt gekomen, zoals deViven Ale, de Viven Imperialen de Viven Porter.’

  Tony en Krystle Traen stonden het afgelopen weekend,zoals zoveel brouwers, op hetBrugse bierfestival. Ze mochten er hun nieuw bier, de Viven Master IPA, voorstellen.Dat is in de smaak gevallen,want er werden al honderdenliters van verkocht. ‘Ik hebde Viven Master IPA ontworpen als eerbetoon aan mijngrootouders’, zegt Tony Traen nog.

  Krystle Traen, de vrouw van Tony, heeft eenopleiding gevolgd om bier te brouwen. Foto: mvn

  Sijsele krijgt brouwerijIn de Stationsstraat inSijsele wordt allesvoorbereid voor denieuwe brouwerij vanTony Traen. Nubrouwt hij zijn bierennog in de Proefbrouwerij van Dirk Naudtsin Lochristi. ‘Maarbinnenkort krijgt Sijsele een eigen brouwerij.’

  STEFAAN REUSE

  De Viven bieren zullen voortaanin Sijsele worden gebrouwen

  Verrassende, exotische gerechten bereid in originele rollende keukens, met veel randanimatie en een zuiders sfeertje: dat is in een notendop hetconcept van Barrio Cantina,dat van donderdag 4 tot en metzondag 7 juni neerstrijkt in hetKoning Albertpark in Brugge.

  Inwoners van grote stedenoveral ter wereld maakten eerder al kennis met food truckfestivals, en nadat het evenement vorige zomer 7.000 bezoekers in Gent en 20.000 inAntwerpen aan het smullenhad gebracht, is binnenkortBrugge aan de beurt.

  ‘We gaan op zoek naar demeest originele, ludieke foodtrucks. Aan interesse is er geengebrek, want we zitten al aan300 inschrijvingen. Een luxeprobleem, want we plannen omer een dertigtal te selecteren’,zegt Tim Van Den Heuvel. Er

  zullen verrassende en somszelfs gewaagde gerechten geserveerd worden. Zo stondenbij de vorige editie onder meersprinkhaan, slakken en zebraop het menu.

  ‘Uiteraard zullen er ook minder gewaagde gerechten geserveerd worden en zullen ook vegetariërs hun gading vinden.Maar Barrio Cantina is volgensons wel de ideale gelegenheidvoor jonge chefs om te experimenteren en om hun kookkunsten te tonen. De toegang isoverigens gratis, en met eenmaximumprijs van zeven europer gerecht blijven de prijzenook democratisch.’

  Dalperiode

  Volgens schepen van Evenementen Annick Lambrecht(SP.A) is Barrio Cantina eenmeerwaarde voor de nochtansal goed gevulde Brugse evenementenkalender. ‘Een evenement als dit hadden we nogniet, en toevallig was er in juniook een dalperiode. Ik ben ervan overtuigd dat, gelet op delaagdrempeligheid, heel watBruggelingen en toeristen deweg zullen vinden naar BarrioCantina.’ (ktb)

  Brugge trekt nieuwculinair evenement aan

  Vlnr: organisatoren Jo Bonte, Kristin Costeur, TimVan Den Heuvel en schepen Annick Lambrecht. Foto: mvn

  BRUGGE Brugge ontvangtin juni een nieuw meerdaags culinair festival:Barrio Cantina. Met het zogenaamde food truck festival scoorde de organisatievorige zomer al in Antwerpen. ‘We mikken op eendertigtal verrassende eetstandjes.’

  In het Maritiem RuimtelijkPlan werden voor de aanlegvan een energieatol twee zones vastgelegd: een gebied terhoogte van de Wenduinebank, zo'n drie km in zeevoor Wenduine, en een gebied ten oosten van de havenuitbreiding van Zeebrugge.

  Deze zones kwamen er inoverleg met alle kustgemeenten, betrokken administratiesen het Vlaams Gewest. Heteiland zal gebruikt wordenvoor de tijdelijke opslag vanenergie die onder meer komt

  van de windmolenparken.Het consortium iLand heeftzich als enige aangemeldvoor de zone Wenduinebank.Vooraleer de aanleg kan starten, moet het consortium weleen milieuvergunning aanvragen. ‘Als er duidelijk negatieve effecten uit het onderzoek komen, dan moeten de

  plannen worden aangepast ofwordt er zelfs geen vergunning afgeleverd. Uit de eerstewetenschappelijke voorstudies blijkt dat de effecten positief zijn, maar ik wacht hetmilieueffectenrapport af. Demeeste experts zijn positieftot zeer positief omdat hetverhogen van de opslagcapa

  citeit nodig is. Het is goeddat alle ingewonnen adviezenpositief zijn, maar ook dat erwordt rekening gehoudenmet enkele onzekerheden. Debouw van een energieatolzou een wereldprimeur zijn’,zegt staatssecretaris van deNoordzee Bart Tommelein(Open VLD). (nmi)

  Positieve adviezen voor aanleg van energieatol

  Op het eiland wordt energietijdelijk opgeslagen. Foto: nmi

  DE HAAN Uit een eerstestudie van experts blijktdat de meeste adviezen positief zijn voor de aanlegvan een energieatol. DeVlaamse overheid heeftook wel enkele bedenkingen.

  ZEEBRUGGE

  112 cruiseschepen verwacht

  Van vrijdag 6 maart totzaterdag 20 februari 2016worden 112 cruiseschepenverwacht aan de ZweedseKaai. Op 24 juli liggen deCarabbean Prinses, de Explorer of the Seas en deOcean Dream in de haven.Op maandag 13 juli en 22augustus doet de QueenElizabeth de haven aan.

  De Queen Mary ligt aande Zweedse kaai opwoensdag 16 december ende Queen Victoria is opzaterdag 2 januari 2016 tezien in de haven. Dezecruiseschepen die de haven zullen aandoen, zijneen opsteker voor het toerisme. Vooral handelszaken die chocolade verkopen, zien de cruisetoeristen graag komen. (nmi)

  HET NIEUWSBLAD DONDERDAG 12 FEBRUARI 2015 23HET NIEUWS UIT UW STREEK

  BRUGGEOOSTKUST

  WB

  De populaire Belgischegroep, bekend van hits als Islands, Regrets en Delay, speeltop het podium van De Rondevan Vlaanderen, op de vooravond van de wielerklassieker.Evenementenschepen AnnickLambrecht (SP.A) is blij denaam te kunnen aankondigen.‘Opnieuw serveren we eenportie livemuziek van de bovenste plank’, klinkt het.

  Al sinds 2007 houdt de stadde traditie van een optredenop de avond voor de start vanDe Ronde van Vlaanderen inere. Daarbij passeerden ondermeer Bart Peeters, Garland

  Jeffreys, Das Pop, AbsyntheMinded en, vorig jaar, PragaKhan de revue.

  Het optreden van Intergalactic Lovers begint om20.30 uur. (ktb)

  Intergalactic Lovers op vooravond De Ronde

  Brugge Pluscollega’s Filip Strobbeen Noël Steen enschepen Lambrechtkondigen hetoptreden vanIntergalactic Loversaan. Foto: mvn

  BRUGGE IntergalacticLovers geeft op 4 april eengratis optreden op de Brugse Markt. Dat heeft hetstadsbestuur van Bruggebekendgemaakt.

  Voor een keer geen al te slechtnieuws over de visserij. De totaleopbrengst in 2014 wordt geraamd op 81,2 miljoen euro,8,1 miljoen euro meer dan in2013. De vangsten gingen eropvooruit en ook de visprijs vertoonde na een moeilijke start eenpositieve trend in de tweede helftvan het jaar. De aanvoer in deveilingen steeg met twintig procent tot 19.621 ton. De belangrijkste soorten die werden opgevist, waren schol en tong. Beidenmaken de helft uit van de totaleaanvoer.

  Maar het is niet allemaal rozen

  geur en maneschijn. ‘Er zijn vorigjaar geen nieuwe of vervangendevissersboten bijgekomen, en eenbelangrijk deel van de resterende79 boten blijkt verouderd’, zegtVlaams minister Joke Schauvliege (CD&V). ‘Betere visprijzen engeringere brandstofkosten zijnnodig voor een gunstig investeringsklimaat. Onze vloot moetzich immers voorbereiden op hetnieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid, waarvoor de maatregelen dit jaar worden uitgewerktom in voege te treden vanaf 1 januari 2016. Belangrijkste uitdagingen zijn de geleidelijke invoering van het teruggooiverbod ennog duurzamer vissen. Tegen heteind van dit decennium moetende voornaamste visbestandeneen jaarlijkse aangroei kennendie de jaarlijkse vangst compenseert’, aldus nog de minister. (vln)

  Vlaamse visserij aan beterhand,maar nog werk aan de winkelZEEBRUGGE De Vlaamsevisserij deed het vorig jaarbeter dan verwacht. Tochheeft de sector het nogaltijd allesbehalve gemakkelijk.

  TORHOUT IndeBrugserechtbankheeftdeadvocatevandeTorhoutseschepeninspeHansBlomme(CD&V)mildheidge

  vraagdvoorenkelebouwmisdrijven.Nadegemeenteraadsverkiezingen

  in2012werdeenonderzoekgeopendtegenstallenbouwerenpoliticusHansBlomme.AlsnieuwkomerkreegBlomme892voorkeurstemmen,wathemnormaalmeteeneenzitjehadmoetenoplevereninhetschepencollege.MaaroppositiekartelSP.AGroenstakdaareenstokjevoor.AlsgevolgvanenkelestedenbouwkundigeinbreukenopzijneigendommenindeKruiskensstraatendeKortemarkstraatinTorhout,moestBlommetijdelijkeenstapjeterugzettenentoteind2015alsgewoongemeenteraadslidzetelen. Dediscussiedraaitondermeerrondenkelebedrijfsloodsen,maarookeenprivézwembad.Destedenbouwkundigeinspectieeistdeafbraakvandeillegaleconstructies,binnendezesmaanden,opstraffevaneendwangsomvan500europerdagvertraging.

  Blommedaagdegisterennietopinderechtbank.‘Zijnpolitieksuccesheefthemtothiergebracht’,zegtzijnadvocateKatiaBouve.‘Hijheeftuiteraardeenvoorbeeldfunctie,maarditiseenzuivereaanvalopzijnpersoon.Mijncliëntleefdeindeovertuigingdathijlegaalbezigwasomdathijovereenplanologischattestvandegemeentebeschiktevoorzijnzonevreemdebedrijfsconstructies.Wijhopendateenopschortingkanvolstaan.’

  VolgensNickDeWindt,deadvocaatvanstedenbouw,washetattestonwettig.Ookdeprocureurvindtdat,maarvroeggeenconcretestraf.Blommeriskeerteenfikseboete.VolgensburgemeesterDeCuyper(CD&V)zoueeneventueleveroordelingzijnaanstellingalsschepenin2016echternietindewegstaan.Vonnisop11maart.(aft)

  Schepen in speriskeert boete voorbouwmisdrijven

  Foto: aft

  BRUGGE Van eind maarttot half mei wordt heel watverkeershinder verwacht opde ring rond Brugge. Waterwegen en Zeekanaal zal danimmers de hoge Boudewijnbrug sluiten voor het verkeer.De brug krijgt een grondigebeurt omdat ze nog lang moetmeegaan.

  De beweegbare Boudewijnbrug over de Verbindingssluis werd gebouwd in de jaren zestig van de vorige eeuwen maakt deel uit van deBrugse ring. Ze wordt dagelijks gebruikt door vele duizenden voertuigen, waaronder heel wat zware vrachtwagens.

  ‘Minderhindermaatregelen’

  En dat eiste zijn tol. ‘Dewerken omvatten zandstralenvan de brug, herschilderenmet een beschermlaag tegencorrosie, vernieuwen van deasfaltlaag, elektromechanischonderhoud en een volledigtechnisch nazicht’, verteltClaudia Van Vooren vanW&Z. ‘Zo kunnen we onver

  wachte werken vermijden,die anders voor zowel het auto als het scheepvaartverkeer hinder zouden veroorza

  ken. De brug zal tijdens dewerken volledig ingepakt zijnzodat de aannemer niet afhankelijk is van het weer.’

  ‘Het autoverkeer wordt tot18 mei omgeleid via de Kra

  kelebrug, Komvest en de Warandebrug. Voor de fietsersen voetgangers is er een omlegging via de kleine Boude

  wijnbrug’, aldus Van Vooren.‘Het scheepvaartverkeer zalalleen hinder ondervinden ophet moment dat de oude asfaltlaag verwijderd wordt ener een nieuwe wordt aange

  bracht. Dan kan de brug immers niet opengezet worden.’

  ‘We voorzien heel wat minderhindermaatregelen, waarbij de onderbreking van debrug zal aangeduid worden opde verkeersinformatieborden.Bovendien zullen de Krakelebrug en de Warandebrug niettegelijkertijd worden gedraaid voor de doortocht vanschepen.’

  Nu staat de Boudewijnbrugnog tot volgende week ’snachts open van maandag toten met donderdagnacht voorvoorlopige herstellingswerken aan de Verbindingssluis.De grote werken aan die sluiszijn gepland in het najaar.

  In opdracht vanWaterwegen en Zeekanaal (W&Z) starten opmaandag 30 maartgrootschalige onderhoudswerken aan deBoudewijnbrug. Diezullen anderhalvemaand duren. Hetverkeer wordt omgeleid.

  STEFAAN REUSE

  Grondige onderhoudsbeurt start op maandag 30 maart

  Boudewijnbrug straks tot18 mei dicht voor verkeer

  ,,CLAUDIA VAN VOORENWaterwegen en ZeekanaalDe brug zal tijdens de werken volledigingepakt zijn zodat de aannemer nietafhankelijk is van het weer

  De Boudewijnbrug staat nu al elke nacht open voor werken.Vanaf 30 maart zal dat ook overdag zo zijn. Foto: mvn

  http://www.gopress.be/