20140702_nl_metro special

Click here to load reader

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 20140702_nl_metro special

 • Pag. 2 >> Shell: 100 jaar innovatie . Pag. 4 >> Wetenschap vs kunstPag. 6 >> Van kroegidee naar wereldbedrijf . Pag. 7 >> Onderwaterrobots voor seismisch onderzoek

  BluetoothJaap Haartsen

  Bluetoothverbindt allesmet iedereen!

  Fred

  TV FormatsJohn de Mol

  John de Mol jr.zette Nederlandinternationaal op

  de kaart!

  Hans

  Plastic kettingkast voor fietsWil Looijen-

  van der Woerd

  KweekvleesMark Post

  Ik ben hetmeest blij met deplastic kettingkastvoor de ets!

  Aline

  KunstgrasKoninklijke Ten Cate

  FlitspaalGatsometer

  GTLShell

  KunstnierWillem Kolff

  TomTomHarold Goddijn/

  TomTom

  Fijn dieTomTom. Hoef ik geenkaart meer te lezen oponze vele reizen doorEuropa bijvoorbeeld.

  FlaviaSenseoPhilips

  Mijn favorietis de Senseo. Zo

  makkelijk dat je geenhele potten kofe meer

  hoeft te zetten!

  Meindert

  Benjij ook zo trots op

  Nederland? De warmegevoelens voor ons kikkerlandje

  stijgen naar koortsachtige hoogte metde resultaten van ons elftal. Maar vergisje niet. Nederland is in nog veel meerdingen groot. Bijvoorbeeld in innovatie!

  Deze uitvindingen staan allemaalop naam van Hollandse

  uitvinders.

  WelkeNederlandse

  uitvinding maakt hetmeeste indruk opjou? Dit vondenonze lezers.

  Open InnovatieSpecia

  lDIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING2

  Honderd jaar geleden startte Shell met onderzoeksactiviteiten inAmsterdam. Wat in 1914 begon als een bescheiden laboratorium, metslechts negen man personeel en een beperkt werkterrein, is uitgegroeidtot n van de drie belangrijkste technologiecentra van Shell wereldwijd.Sindsdien is Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) uitgegroeid totd kraamkamer voor vele toonaangevende innovaties. Wij zijn trots opde bijdrage die wij aan de samenleving en economie hebben geleverd. Envanuit die trots vieren wij onze verjaardag, blikken wij terug n kijken wijvooruit. Want R&D en innovatie gaan immers niet alleen over het verleden,maar juist over de toekomst.

  Innovatie staat bij Shell hoog in het vaandel. Wij doen ons uiterste best omantwoorden te vinden voor de groeiende vraag naar energie. Voor een deeldoen we die innovatie binnenshuis, in onze eigen laboratoria. Maar om hettempo van technologie en innovatie hoog te houden, loont het om daar-naast veel te schakelen met de buitenwereld. Samenwerken, nieuwe ideenzoeken, nieuwe talenten aanboren en uitnodigen om samen mee te denken.

  Met een groeiende en meer welvarende wereldbevolking hebben we in 2050naar verwachting twee keer zoveel energie nodig als nu. We vinden het metzn allen belangrijk dat energie ook in de toekomst beschikbaar, betaalbaaren op verantwoorde wijze geproduceerd wordt en daarvoor is innovatieessentieel. Het is belangrijk dat we kijken hoe we sneller en slimmer kun-nen innoveren. Zo kunnen we als energiesector, met ontwikkelingscyclivan rond de 30 jaar, veel leren van bijvoorbeeld de IT, consumer electronicsen medische sector. Cycli van 5 tot 10 jaar zijn daar heel gewoon. Als zij albinnen deze korte tijd een nieuwe smartphone op de markt kunnen brengen,waarom zouden wij dat dan niet kunnen?

  Daarnaast is het van groot belang dat bedrijven als Shell samenwerkenmet onderzoeksinstellingen, universiteiten en lokale en nationale over-heden. Ook moeten we actief over de grenzen blijven kijken - inclusiefde grens van onze eigen sector - en op zoek gaan naar meer verrassendepartnerschappen.

  Shell zet zich daarom actief in om innovatieve technologien te ontwikke-len bij en met partners, om daarvan te leren en ze sneller in te kunnen zet-ten. Dat doen we langs diverse wegen. Zo hebben we het Shell TechnologyVentures (STV) initiatief dat zich richt op veelbelovende start-ups in deenergiesector. Shell TechWorks is een ander programma, waarmee weShells aanwezigheid in wereldwijde innovatie-hotspots willen versterken.Aanwezigheid in een stad of regio met veel technisch innovatieve start-ups moet de ontwikkeling van technologien versnellen en een cultuurvan open innovatie creren. Zo neemt Shell deel in het onlangs opgerichteAmsterdamMetropolitan Solutions (AMS), het onderzoeksinstituut voorgrootstedelijke vraagstukken in Amsterdam van de TU Delft, WageningenUniversiteit, het Amerikaanse MIT en hopelijk snel vele andere universiteitenen bedrijven. Kortom, door samenwerking kunnen we de vraagstukkenvoor de toekomst aanpakken en de volgende honderd jaar aan innovatiestegemoet gaan.

  Tdens de viering van het 100-jarig bestaan van ShellTechnology Centre Amsterdam (STCA), onderstreeptShell Chief Technology Ofcer Gerald Schotman nut ennoodzaak van open innovatie en inspiratie. Want zoalseen oud gezegd luidt: wie niet kan delen, kan ook nietvermenigvuldigen.

  Wie niet kandelen, kan ook nietvermenigvuldigenGerald Schotman

  Chief Technology Ofcer

  Royal Dutch Shell

  Shell Innovation Open House: een TEDx voor energietechnologieMet stilstaan is Shell niet groot geworden. Daarom investeert de energiemaatschapp al een eeuw inonderzoek en ontwikkeling. Best iets om even b stil te staan. Of nee, te vieren. Daarom organiseertShell op 2 juli een Innovation Open House, voor het eerst in Europa. Hoe voorzien we in de toenemendevraag naar energie? Kan het sneller? Hoe leer je van andere sectoren? Deze en andere vragenworden beantwoord door vooraanstaande sprekers. Op de technologiemarkt tonen ondernemersenergieinnovaties die de wereld veroveren

  Shell laat hiermee zien dat de moderne uitvinder geen zonderlinge einzelgnger meer is. Wie cht hetverschil wil maken, bvoorbeeld om te kunnen blven voorzien in de energiebehoefte van een groei-ende wereldbevolking, moet partnerships aangaan. Samenwerken dus. Het liefst op zoveel mogelkniveaus. Naast een conferentie en beurs biedt de Innovation Open House genodigden dan ook volopgelegenheid tot netwerken. Aanwezig: vertegenwoordigers van kennisinstituten, denktanks, overheid,verschillende bedrven en organisaties, investeerders, academici, beleidsmakers en start-ups.

  Feiten en cijfersB Shell Technology Centre Amsterdamwerken meer dan 1.000 mensen, afkom-stig uit 50 landen. In totaal werken ervoor Shell in Nederland ongeveer 11.000mensen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Succesvolle innovatie vereist eer-steklas experimentele faciliteiten. InShell Technology Centre Amsterdamstaat daarom onder andere de eerste3D-metaalprinter in Nederland, die vanmetaalpoeder elk getekend voorwerp kanprinten. NASA gebruikt eenzelfde printervoor het maken van specialistischerakketonderdelen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Jim-Bob Butoh is een jongeonderzoeker die nu zonanderhalf jaar werkt b hettechnologiecentrum van Shell inAmsterdam. H houdt zich daarvooral bezig met nanotestingvoor gas tot liquids-producten,zoals vloeibare, vrwel geheelbiologisch afbreekbare brand-stof gemaakt van aardgas. Datklinkt ingewikkeld, maar in znlmpje op internet legt Jim-Bobduidelk uit welke voordelendit kan bieden voor stedelkvervoer. Minder uitstoot vanjnstof, roet, geur en lawaaidoor een schonere verbran-ding. Meer weten? Kk opwww.shell.nl/amsterdam.

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING 3

  ColofonDe special Open Innovation is een publicatie vanMetro Custom Publishing i.s.m. Shell

  SalesManagerDennis Lanson Editorial ManagerJessica van Leeuwen Redacteur Ilja PostVormgevingMental Creatie | Theo Hagtingius

  Voor meer informatie over de themakranten vanMetro Custom Publish-ing of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact opnemenmet Sales Manager Dennis Lanson, 088 824 2898

  Het ideeWe waren nog maar een klein ingenieursbedrijfjetoen Shell ons eind jaren 90 uitdaagde een oplossingte vinden voor een steeds groter wordend probleem.Toen al was duidelijk dat er een einde ging komenaan makkelijk bereikbare olievoorraden in deoffshore industrie. De velden die overblijven liggenniet langer dicht bij de kust, maar op honderden,soms zelfs duizenden meters diepte.Goedkoop is het niet om die olie omhoog tepompen. Omdat ze erg zwaar zijn, vragen de langestalen buizen die daarvoor nodig zijn om veeldrijfvermogen. Dat leidt tot kostbare installaties.Een ander nadeel is corrosie: stalen pijpen corro-deren immers. Maar inspectie en onderhoud zijnin diepe wateren zeer kostbaar. Beter investeerje dus in pijpleidingen van een minder corrosie-gevoelig materiaal. Vandaar dat Shell Airbornebenaderde met de vraag of het technisch mogelijkwas buizen uit composiet te maken.Dat kan. Op dit moment zijn wij de enige terwereld die dit soort buizen kunnen leveren.Maar het is ons alleen gelukt, omdat Shell deelshet onderzoek en de ontwikkeling financierde.Al hebben we daarnaast ook zelf flink genves-teerd, zodat we kunnen voldoen aan de strengekwaliteitseisen in de offshore industrie. Inmiddelsworden onze composiet buizen wereldwijd ingezetbij oliewinning op grote diepte. De voordelen zijnimmens. Composiet buizen kun je zo lang makenals je zelf wilt. Daarna rol je ze in relatief korte tijdde zee in vanaf een veel kleiner schip. Vele malengoedkoper dan bij stalen buizen. Kortom, eengame changer voor de olie- en gasindustrie.

  Geert van de Wouw,Managing Director Shell Technology Ventures:Om in de groeiende vraag naar energie te blven voorzien moeten we samenwerken.B Shell realiseren we ons dat we de technologie die daarvoor nodig is, niet alleenkunnen ontwikkelen. Daarom zn we altd op zoek naar innovatieve oplossingenontwikkeld door derden. Deze composiet buizen ontwikkelt door Airborne zn daareen prachtig voorbeeld van. Het idee biedt een duurzame oplossing voor de moeilkbereikbare olie- en gasvelden waar w opereren. Al 15 jaar lang ervaren w een goedesamenwerking met Airborne Oil & Gas. We zien dat de technische samenwerkingdie w en anderen hebben met gedaan Airborne hen in staat stelt om dit productsucce