2014 09 13 portfolio cv

Click here to load reader

 • date post

  03-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 2014 09 13 portfolio cv

 • PORT

  FOLI

  OK

  LA

  AS

  GA

  RM

  YN

  architectuur maken is datgene op je blad weggommen wat niet zuiver is, steeds opnieuw tot je de essentie bereikt, zodat er een gelaagdheid ontstaat, deels zichtbaar en deels latent aanwezig.

 • Personalia Klaas Garmyn3 april 1990, Lier

  Mezenlaan 7, bus 2, 3001 Heverleeklaas.garmyn@gmail.com0498 78 33 60

  Opleiding

  2011-2013 Master Burgerlijk Ingenieur - Architect, KU Leuven/ optie bouwtechnisch ontwerp/ keuzevakken:

  Vernieuwbouw van structurenProject- en werfbeheerBrandbeheersingLandscape architectureUrban spatial structures and social change

  2008-2011 Bachelor Burgerlijk Ingenieur - Architect, KU Leuven

  2002-2008 Latijn-Wiskunde, Koninklijk Atheneum Keerbergen

  Talen Nederlands: moedertaal Frans: voldoendeEngels: goed

  SoftwareAutoCAD (2D) SketchUpArtlantis Studio

  Adobe photoshop, illustrator & indesignPowerframe

  Interesses muziekfestivals, backpacking, quizzen, snowboarding

  Cur

  ricu

  lum

  Vita

  e

  2013-nu Stagiair ir.-arch. bij Quirynen Jacobs architecten

  Vectorworks (2D)EPB-software

  2006-2008 Architecturale vorming, Kunstacademie Heist-op-den-Berg

  samenwonend

  Spaans: aanvang

 • PersonaliaKlaas Garmyn3 april 1990, Lier

  Boerenkrijglaan 4, 3120 Tremeloklaasgarmyn@gmail.com0498 78 33 60

  Opleiding2011-2013 Master Burgerlijk Ingenieur - Architect, KU Leuven

  / optie bouwtechnisch ontwerp/ keuzevakken:

  Vernieuwbouw van structurenProject- en werfbeheerBrandbeheersingLandscape architectureUrban spatial structures and social change

  2008-2011 Bachelor Burgerlijk Ingenieur - Architect, KU Leuven

  2002-2008 Latijn-Wiskunde, Koninklijk Atheneum KeerbergenTalen

  Nederlands: MoedertaalFrans: VoldoendeEngels: Goed

  SoftwareMS OfficeAutoCADSketchUpArtlantis Studio Adobe photoshop, illustrator & indesignPowerframe

  InteressesMuziekfestivals, backpakking, quizzen, snowboarding, zeilen

  Inkompaviljoen Middelheimpark, Antwerpenbegeleiding: Geert De Neuter, 1 bira

  Ontmoetingsplek kasteelpark, Heverleebegeleiding: Hans Verplancke, 1 bira

  Vakantiewoning Keizersberg, Leuvenbegeleiding: Tom Van Mieghem, 1 bira

  Ontwerp In Situ / Lichte structuur (per vier) begeleiding: Tom Vermeylen & Karel Vandenhende, 2 bira

  Cultureel centrum, Hoboken begeleiding: Francis Catteeuw, 2 bira

  Ontwerpende stadsanalyse, Ukkelbegeleiding: Ivo Van Hamme & Brecht Verstraete, 3 bira

  Wonen in een stedelijke context, Ukkel (per twee)begeleiding: Ivo Van Hamme & Brecht Verstraete, 3 bira

  Fietsersbrug, Leuven (per twee)begeleiding: Hans De Petter, 1 mira

  Laboratoria wetenschapspark, Waterschei (per twee)begeleiding: Robert De Lathouwer & Mauro Poponcini, 1 mira

  Uitbreiding door een lichte structuur, Leuven (per twee)begeleiding: Staf Roels & Joost Ruland, 2 mira

  Masterproef: Studio Groene Singel, Antwerpen (per twee)promotor: Mauro Poponcinicopromotor: Henk De Smetjury: Jan Mannaerts, Jan Schreurs, Sandra Lintermans, Kitty Haine, Patrick Janssens O

  verz

  icht

  Ont

  wer

  pen

 • Vaka

  ntie

  won

  ing

  Keiz

  ersb

  erg,

  Le

  uven be

  gele

  idin

  g: To

  m V

  an M

  iegh

  em,

  1 bi

  ra

  De beboste kavel is een hooggelegen restruimte binnen de stadsring vanwaar men een prachtig zicht heeft op het historisch centrum. De traditionele villa is gekanteld tot een woontoren waardoor de kavel zelf een publieke passage kan worden, voorzien van paviljoenen. De toren zelf ligt in het bos en fungeert daardoor als baken. De leefruimte, die zich op de eerste verdieping bevindt, heeft een glazen gevel met aluminium schuifpanelen. De ander gevels zijn voorzien van verticale houten lamellen. im

  pres

  sie

 • bove

  n el

  kaar

  leve

  l 0le

  vel 1

  leve

  l 3

  sned

  eui

  twer

  king

  1/5

  0

 • Cul

  ture

  el c

  entr

  um,

  Hob

  oken

  bege

  leid

  ing:

  Fran

  cis

  Cat

  teeu

  w,

  2 bi

  ra

  Een cultureel centrum wordt voorzien in een tuin in de dorpskern. Door relif te brengen in het park wordt een cultuurstrook uitgesneden, waarbin-nen een monoliet op pilotis contrasteert met het eclectische grondgebonden herenhuis. Een trappenpartij nodigt uit tot performance. Welgekozen raamopeningen in de nieuwbouw halen de relatie met het park en de trap-pen aan. Door uitsnijdingen en patios in het diepe volume wordt licht binnen gebracht. Op het dak worden paviljoenen georganiseerd rondom een terras.

  leve

  l 1

  leve

  l 2

  dake

  npla

  n

 • maq

  uett

  e

  dake

  npla

  n

 • Cul

  ture

  el c

  entr

  um,

  Hob

  oken

  bege

  leid

  ing:

  Fran

  cis

  Cat

  teeu

  w,

  2 bi

  ra

  bove

  nvo

  orna

  amst

  e ge

  vel

  onde

  rdw

  arse

  sne

  de

 • bove

  nge

  vel s

  traa

  tkan

  t

  onde

  rla

  ngse

  sne

  de

 • Ont

  wer

  pend

  e st

  adsa

  naly

  se,

  Ukk

  el beg

  elei

  ding

  : Ivo

  Van

  Ham

  me

  &

  Brec

  ht V

  erst

  raet

  e, 3

  bir

  a

  Het ontwerp voor dit restperceel, gelegen langs een invalsweg naar Brussel, bevat woningen met V/T anderhalf die georganiseerd zijn rond binnentuinen en speelstraten. Weg van de drukke hoofdbaan worden een buurtcentrum en een publiek park voorzien. De straat die hier aan de site grenst, wordt doodlopend: er zijn slechts enkele woningen. Aan de fiets- en wandelstrook, die de wooneenheden en het park scheidt, en aan de verharding die de site verbindt met de tramhalte bevinden zich op het gelijkvloers atelierwoningen. In de sokkel van de toren gelegen aan het westelijke, drukke kruispunt is er handelsruimte voorzien. Er is parkeermogelijkheid onder de volumes en de speelstraten, maar ook op het gelijkvloers van het westelijke bouwvolume die tegelijk dienst doet als uitrit. Hierboven wordt een daktuin aangelegd.

  situ

  atie

 • mas

  terp

  lan

 • Won

  en in

  een

  ste

  delij

  ke c

  on-

  text

  , U

  kkel

  bege

  leid

  ing:

  Ivo

  Van

  Ham

  me

  &

  Brec

  ht V

  erst

  raet

  e, 3

  bir

  a

  Binnen een masterplan worden verschillende woonblokken uitgewerkt. In het voorbeeld dat hier gegeven is, worden atelierwoningen en penthouses gestapeld in een verkeersluwe straat.

  sned

  e: st

  apel

  ing

  atel

  ierw

  onin

  g en

  pen

  thou

  se

 • Won

  en in

  een

  ste

  delij

  ke c

  on-

  text

  , U

  kkel

  bege

  leid

  ing:

  Ivo

  Van

  Ham

  me

  &

  Brec

  ht V

  erst

  raet

  e, 3

  bir

  a

  leve

  l -1

  leve

  l 0

  leve

  l 1

  leve

  l 2

 • Fiet

  sers

  brug

  , Le

  uven

  bege

  leid

  ing:

  Han

  s D

  e Pe

  tter

  , 1

  mir

  a

  De brug staat tussen een kantoorzone en een aan te leggen stadspark en moet de verbinding tussen centrum en stadsrand optimaliseren. De keuze voor een tuikabelstructuur is weloverwogen. Enerzijds dient het spoorwegemplacement in een keer te worden overspannen, anderzijds kan de pyloon beeldbepalend worden voor het park en een tegengewicht zijn voor de hoogbouw aan de overzijde. Daarnaast is de kabelstructuur kenmerkend voor de onderliggende spoorwegen.

 • onde

  rde

  tailt

  eken

  ing

  sned

  e do

  or h

  et b

  rugd

  ek

  rech

  tsbo

  ven

  stab

  ilite

  itsbe

  reke

  ning

  enm

  et p

  ower

  fram

  e

 • Labo

  rato

  ria

  wet

  ensc

  haps

  park

  , W

  ater

  sche

  ibe

  gele

  idin

  g: R

  ober

  t D

  e La

  thou

  wer

  &

  Mau

  ro P

  opon

  cini

  , 1 m

  ira

  Een rationeel ontwerp voor laboratoria in een wetenschapspark. De prefab betonstructuur wordt afgestemd op het parkinggrid, de laboruimtes en de plaatsing van de luchtgroepen. De architecturale vrijheid wordt vergroot door het spelen met lichtinval langs de patio en het atrium en door de detaillering van de gevels.

 • bove

  nsn

  ede

  onde

  rle

  vel 0

  bove

  nsn

  ede

  onde

  rle

  vel 2

  type

  plan

  labo

  s

 • Labo

  rato

  ria

  wet

  ensc

  haps

  park

  , Wa-

  ters

  chei bege

  leid

  ing:

  Rob

  ert

  De

  Lath

  ouw

  er

  & M

  auro

  Pop

  onci

  ni, 1

  mir

  a

  vent

  ilatie

  plan

  : fun

  ctio

  nele

  ver

  zam

  elin

  g va

  n de

  luch

  tleid

  inge

  n na

  ar

  6 ce

  ntra

  al g

  eleg

  en k

  oker

  s di

  e le

  iden

  naa

  r de

  luch

  tgro

  epen

 • deta

  iller

  ing:

  extr

  acte

  n ui

  t de

  gev

  e