2013 05-19 pinksteren

download 2013 05-19 pinksteren

of 62

 • date post

  13-Apr-2017
 • Category

  Spiritual

 • view

  319
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2013 05-19 pinksteren

 • Pinksteren

 • Kome over ons uw Geest, uw kracht tot vrede.Geef het kwaad geen macht over ons.

 • Lord, have mercy.Christ, have mercy.Lord, have mercy.

  Heer, ontferm uChristus, ontferm uHeer, ontferm u

 • Glory to God in the highest, peace to His people on earth.Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory.

  Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.

 • Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world: have mercy on us.You are seated at the right hand of the Father, receive our prayer.

  Jezus Christus; eniggeboren Zoon van de Vader, Heer God, Lam Gods, Jij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Jij die zit aan de rechterhand van de Vader, aanvaard ons gebed.

 • For you alone are the holy one, you alone are the Lord, you alone are the most high, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of the Father. Amen.Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de heilige Geest in de heerlijkheid van de Vader. Amen

 • Handelingen 2

  1 - 11

 • Geest van hierboven, leer ons geloven,hopen, liefhebben door uw kracht!Hemelse Vrede, deel U nu medeaan een wereld die U verwacht!Wij mogen zingen van grote dingen,als wij ontvangen al ons verlangen,met Christus opgestaan. Halleluja!Eeuwigheids-leven zal Hij ons geven,als wij herboren Hem toebehoren,die ons is voorgegaan. Halleluja!

 • Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,Liefde die ons hebt liefgehad?Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,Gij houdt ons bij de hand gevat.Gij hebt de zege voor ons verkregen,Gij zult op aarde de macht aanvaardenen onze Koning zijn. Halleluja!Gij, onze Here, doet triomferendie naar U heten en in U weten,dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

 • Joh 20,

  19-23

 • Dat wij zonder angst gaan leven wat wij hier hebben gehoord.

 • liefde

 • vreugde

 • vrede

 • geduld

 • goedheid

 • geloof

 • Verdraag-zaamheid(solidariteit)

 • Ik geloof in de ene God,dat Woord van het begin,die leven geeft en leven doeten nooit zegt: nu is het genoeg.

  Ik geloof in Jezus Christus,mens geworden Woord van God,die liefhad, de armen eerst,en voordeed wat echt leven is.

 • Ik geloof in de goede Geest,drager van het Levende Woord,die waait waar mensen samen zijnen beweegt wat was verlamd.

  Ik geloof in alle mensen voor wie deze God het Leven is,die samen kerk willen zijnen teken van hoop voor deze wereld.

 • Ik geloof dat God van ons houdtzoals we zijn en worden mogen,omdat we allen uniek en enig zijn,eeuwig geborgen in zijn liefde.

  Ik geloof dat wij geroepen zijnte leven naar Gods Woordin navolging van Jezus Messiasen in de verwachting van zijn Rijk.

 • Geest van God, adem van leven,Geest van God, adem van vuur,Geest van God, troost en kracht:U heiligt ons.

  Kom o Geest, kom in ons hartkom o Geest, wees ons nabij;Geest van leven, Geest van moed:Wij zien naar U uit.

 • Geest van God, adem van leven,Geest van God, adem van vuur,Geest van God, troost en kracht:U heiligt ons.

  Kom, o Geest van heiligheid,Geest van waarheid kom in ons,Geest van liefde maak ons n: Wij zien naar U uit.

 • Geest van God, adem van leven,Geest van God, adem van vuur,Geest van God, troost en kracht:U heiligt ons.

  Kom o Geest, houd ons bijeen,Geest van vuur brandt in ons hart.Kom, o Geest, maak ons nieuw: Wij zien naar U uit.

 • Laten we opstaanvoor het grote dankgebed

  De Heer zal bij u zijn.De Heer zal u bewaren.

  Verheft uw hart.We zijn met ons hart bij de Heer.

  Brengen wij dank aan de Heer, onze GodHij is onze dankbaarheid waardig.

 • Gij die Uw gemeenschap bijeen roepthier en waar ook ter wereld,Die ons raakt met uw woord, Die ons kent van gezicht, niet vergeet onze namen,kom over ons met uw Geest.

  Spreek uw woord tot ons. Leg uw naam op ons.Zend over ons uw Geest die leven geeft.

 • Gezegend zijt Gijom licht en levensadem, woord en geestkracht,om mensen die leven uit kracht van u, om Jezus van Nazaret, uw Joods kind.

 • Die ons voorbeeld werddie, tot op het laatst van zijn levensgang,Uw Thora volbracht, toegewijd en trouw.Die ons leerde gaan op de oude weg van Uw liefdeswoordnaar een goed en wijd land waar de dood niet heerst .

 • Spreek uw woord tot ons. Leg uw naam op ons.Zend over ons uw Geest die leven geeft.

  Die ons een teken heeft gesteldwaar Zijn Geest in openbaar en werkzaam is tot op vandaag.

 • Die op de avond

 • Zo doen wij dan wat Hij heeft voorgedaan,eten, drinken, delen, brood en wijn,teken van geloof dat niets bij God niet kan.Dat ook door ons en met ons en in onseen nieuwe wereld komen zalwaar brood en liefde is, genoeg voor allen.

 • Spreek uw woord tot ons. Leg uw naam op ons.Zend over ons uw Geest die leven geeft. We gaan zitten

 • Gezegend zijt Gij om Isral, uw heilige wijnstokwaaraan Gij ons deel hebt gegeven door Jezus, uw dienstknecht.Gezegend zijt Gijom het levend woord van Mozes en de profeten waaraan Gij ons deel hebt gegeven door Jezus, uw dienstknecht.

 • Hem noemende, gedenken wij al uw gemartelde, vermiste, weggegooide mensen. Voor uw Aangezicht gedenken wij de namelozen die zijn afgeslacht in oorlog na oorlog.

  Voor Uw Aangezicht gedenken wij hen wiens namen wij blijvend in ons hart dragen

 • Gij die uw gemeente bijeenroepthier en waar ook ter wereld,die ons raakt met Uw Woord,die ons kent van gezicht,niet vergeet onze namen.

 • Spreek uw woord tot ons. Leg uw naam op ons.Zend over ons uw Geest die leven geeft.

  Dan zal de wereld echt een wereld zijn van U en van onze Heer Jezus, de Christus.

 • Door Hem, en met Hem, en in Hem,zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader,in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

  Amen.

 • We staan op om het Onze Vader te bidden

 • Paz, paz, paz,el mundo pide paz;logra la paz en tu interiory derramala en la tierra.

  Vrede, vrede, vrede,de wereld vraagt vrede;ontvang vrede in je innerlijkeen verspreidt ze over de aarde.

 • Solo la paz trae la paz,la guerra engendra guerra;paz es la hermana del amor,cuando vence no hay vencidos.

  Alleen vrede trekt vrede aan,oorlog brengt oorlog;vrede is het zusje van de liefde, wanneer ze overwint zijn er geen verliezers.

 • Paz, paz, paz,el mundo pide paz;logra la paz en tu interiory derramala en la tierra.

  Vrede, vrede, vrede,de wereld vraagt vrede;ontvang vrede in je innerlijkeen verspreidt ze over de aarde.

 • Paz es la fuerza con que saleel sol cada maana,es la conciencia universalque descansa en su inocencia. Vrede is de kracht waarmeede zon iedere morgen opkomt,is ook het universele gewetendat rust vindt in eigen onschuld.

 • Paz, paz, paz,el mundo pide paz;logra la paz en tu interiory derramala en la tierra.

  Vrede, vrede, vrede,de wereld vraagt vrede;ontvang vrede in je innerlijkeen verspreidt ze over de aarde.

 • Siembra el arbol de la pazpor doqiera que vayas;y el cielo enterio regaralas semillas con tu paz. Zaai de boom van vredevoor iedereen, waar je ook gaat;en de hele hemel zalhet zaad van jouw vrede geven.

 • Paz, paz, paz,el mundo pide paz;logra la paz en tu interiory derramala en la tierra.

  Vrede, vrede, vrede,de wereld vraagt vrede;ontvang vrede in je innerlijkeen verspreidt ze over de aarde.

 • Solo si tienes puedes darla paz no es un decreto;es una forma de vivir,un camino a seguir.

  Alleen als je ze hebt kan je ze geven;vrede is geen bevel;het is een vorm van leven,een weg om te volgen.

 • Paz, paz, paz,el mundo pide paz;logra la paz en tu interiory derramala en la tierra.

  Vrede, vrede, vrede,de wereld vraagt vrede;ontvang vrede in je innerlijkeen verspreidt ze over de aarde.

 • Staat op en weest niet bang. Hij heeft ons aangeraakt.Staat op en weest niet bang.

  Hij heeft ons meegenomen ver van het alledaagseom vrij en onverdeeld te wonen in zijn dromen.

 • Staat op en weest niet bang. Hij heeft ons aangeraakt.Staat op en weest niet bang.

  Wij zien Hem in de ogen, hervinden onze oorsprong,gekoesterd door zijn zon. Zijn licht is mededogen.

 • Staat op en weest niet bang. Hij heeft ons aangeraakt.Staat op en weest niet bang.

  Hij is de welbeminde, de door God zelf gewilde zoon,Jezus, mensenkind. Zijn stem weet ons te vinden.

 • Staat op en weest niet bang. Hij heeft ons aangeraakt.Staat op en weest niet bang.

  Wij kunnen hier niet blijven, de wereld roept ons wakker.Jezus gaat voor ons uit; zijn liefde zal ons drijven.

 • Wees gegroet,Maria...

 • God wil bij mensen wonen, Hij vraagt om onderdak, wie stelt zich voor Hem open, wie geeft aan Hem zijn hart?Waar is het huis op aarde dat Hem een welkom roept,wie is voor God de Vader de mens naar wie Hij zoekt?

 • Een vrouw neemt Hem ter harte,Maria is haar naam,haar God is haar te machtig,zij biedt haar diensten aan.Zij huivert van ontroering,geluk valt in haar schoot,God kiest haar tot de moeder van zijn geliefde Zoon.

 • Maria zingt haar loflied, God voelt zich thuis bij haar,wie is Hij dat Hij omziet naar haar geringe staat?Hij is de God der armen, voor wie Hem roept in nood, Hij is de mens barmhartig die nederig op Hem hoopt.