2013 01 21 presentatie ser nn vfg arbeidsmarkt

of 15 /15
TUSSENTIJDS ADVIES ARBEIDSMARKT

Embed Size (px)

Transcript of 2013 01 21 presentatie ser nn vfg arbeidsmarkt

Page 1: 2013 01 21 presentatie ser nn vfg arbeidsmarkt

TUSSENTIJDS ADVIESARBEIDSMARKT

Page 2: 2013 01 21 presentatie ser nn vfg arbeidsmarkt

Aanleiding

- Veranderingen sociaal economisch beleidsterrein

• Steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten

• Verschuiving focus SER Noord-Nederland

- Voorgenomen Invoering Wet Werken naar Vermogen (WWnV)

• Veranderende situatie voor werknemers/werkzoekenden

• Werkgeversbenadering richting bedrijven/instellingen

• Financiële risico’s voor gemeenten

Ongevraagd advies in samenwerking met VGG, VDG, VFG, UWV

Page 3: 2013 01 21 presentatie ser nn vfg arbeidsmarkt

Adviestraject

- Voorjaar 2012

• Overleg met VGG, VDG, VFG, UWV

• Onderzoeksvraag CAB/RUG naar aard & omvang onderkant arbeidsmarkt

- Zomer 2012

• Controversieel verklaren Wet Werken naar Vermogen NU: Participatiewet

• Resultaten CAB/RUG bekend

- Najaar 2012

• Tussentijdsadvies

• Voorbereidingen vervolg advies

Page 4: 2013 01 21 presentatie ser nn vfg arbeidsmarkt

Regeerakkoord

- Wet Werken naar Vermogen Participatiewet

- Overeenkomsten WWnV

• WWB, WSW en (deel van de) Wajong onder één regeling

• Gemeenten worden verantwoordelijk voor de participatie

Page 5: 2013 01 21 presentatie ser nn vfg arbeidsmarkt

Regeerakkoord

- Nieuw

• Quotumregeling arbeidsgehandicapten

• Afbouw sociale werkvoorziening

• Transitiebudget WSW van 400 miljoen geschrapt, achteruitgang door

Participatiewet in euro’s per inwoner (Deloitte)

• Perifere gemeenten aan de landsgrens: 50-80

• Grote steden in midden Nederland: 30-50

• Groeikernen rondom steden: 10-20

Page 6: 2013 01 21 presentatie ser nn vfg arbeidsmarkt

Contourenbrief Particitatiewet

- Nieuw

• De bezuinigingen op de WSW gaan een jaar later in

• De bezuinigingen op de WSW worden over een tijdsbestek van zes

jaar doorgevoerd i.p.v. drie jaar

• De WSW is vanaf 1 januari 2014 niet meer toegankelijk voor

nieuwe werknemers, voor huidige WSW’ers verandert er niets

Het kabinet wil de wetgeving in het voorjaar van 2013, na advies van

de Raad van State, bij de Tweede Kamer indienen

Margreet Visser
Page 7: 2013 01 21 presentatie ser nn vfg arbeidsmarkt

Samenvatting advies

- Uitgangspunten

• Doelgroep WWnV – WWBers, WSWers & Wajongers

• Marktvraag met name aan de onderkant arbeidsmarkt (elementair & lager

niveau)

- Indeling op 3 niveau’s

• Geen afstand tot de arbeidsmarkt

• Afstand tot de arbeidsmarkt, maar overbrugbaar

• Onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt

Page 8: 2013 01 21 presentatie ser nn vfg arbeidsmarkt

Doelgroep WWnV

0,9% 1,4% 1,7% 1,1% 1,5%

3,2%3,6%

4,3%

3,4% 3,0%

1,9%

2,6%

2,7%

2,4% 2,6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Nederland Noord Nederland Groningen Friesland Drenthe

WSW WWB Wajong

als % van de pbb (juni 2011) Bron: CBS, POR WSW, UWV, bewerking CAB

Page 9: 2013 01 21 presentatie ser nn vfg arbeidsmarkt

Afstand tot de arbeidsmarkt

Totaal Nee Ja, overbrugbaar Nee, niet overbrugbaar

WWB 40.310 12.090 12.090 16.120

WSW 20.380 8.150 - 14.260 6.110 - 12.230

Wajong 28.930 650 16.690 – 23.130 4.260 - 10.700

TOTAAL 89.620 12.740 36.930 – 49.480 26.490 - 39.050

100% 14% 41 – 55 % 30 - 44%

Page 10: 2013 01 21 presentatie ser nn vfg arbeidsmarkt

Doelgroep WWnV 2011

WWB+WSW+Wajong 2011, als % van de bevolking 15-64 jaar (inclusief overlap)

Page 11: 2013 01 21 presentatie ser nn vfg arbeidsmarkt

Bedreigingen

- Obstakels

• Mate van beschikbaarheid van werk

• Mate van mobiliteit van inactieven

• Gemeentegrensoverschrijdend probleem

- Vraagkant arbeidsmarkt

• Aantal vrij te spelen baanopeningen lager & elementair ca. 25.000 banen

• Concurrentie op de arbeidsmarkt van nieuwkomers (schoolverlaters) en

mensen met een midden tot hoger opleidingsniveau (verdringing)

Page 12: 2013 01 21 presentatie ser nn vfg arbeidsmarkt

Kansen

- Rol werkgevers

• Actief inzetten reintegratiemiddelen verhoogt bereidheid om iemand met of

zonder arbeidshandicap aan te nemen

• Werkgevers kunnen banen creëren door functies te herontwerpen (oplossing

ook voor tekorten hoogopgeleiden)

• Gemeenten en (semi) publieke instellingen zijn ook werkgevers

- Kansen

• Overeenkomsten tussen sectoren waar de meeste geschikte vacatures lijken te

ontstaan en bereidheid van werkgevers voor het aannemen

• Ontschotting van middelen binnen gemeenten begroting & overige

decentralisaties

Page 13: 2013 01 21 presentatie ser nn vfg arbeidsmarkt

Aanbevelingen

- Aandacht werkgelegenheid onderkant arbeidsmarkt

• Aanbestedingen

• Social Return

• Arbeidsintensief aanbesteden

• Slim koppelen van middelen binnen gemeenten

• Heroriëntatie SW bedrijven

- Gezamenlijke werkgeversbenadering

• Ontlasten van de werkgever (ook na plaatsing)

• Jobcarving (aanpassen vraag bij werkgevers)

• Bevorderen doorstroming binnen bedrijven

Page 14: 2013 01 21 presentatie ser nn vfg arbeidsmarkt

Aanbevelingen

- Samenwerken

• Binnen & tussen gemeenten

• Vergroten kansen door beter aansluiten vraag & aanbod

• Terugdringen van onderlinge concurrentie

• Samen met andere actoren op arbeidsmarkt

• UWV

• Werkgevers

• Vakbonden

• Marktpartijen

• Eén regionaal aanspreekpunt voor werkgevers dat als bemiddelaar kan

optreden en beschikking heeft over de hele toolbox aan reïntegratie

instrumenten

Page 15: 2013 01 21 presentatie ser nn vfg arbeidsmarkt

Vervolg

- Gesprekken met de Verenigingen van Gemeenten in Friesland,

Groningen en Drenthe

• Behoeften aan vervolg?

• Inventariseren van ideeën / initiatieven / discussiepunten

• Inventariseren van vervolg adviesvragen

- Vervolgadvies

• Betrokkenheid gemeenten – hoe in te vullen?