2-2-2011 Mehsana

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

çkwÄðkh,;t.2-2-2011 bnu m tKt ³Ít rJmldh rJòÃþh fjtu j rnk b ;ldh ctgz Ezh btu z tmt vtxK nthes zemt vtjlÃþh «tk r íks CMYK CMYK (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.1 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.1 (Mkt.LÞwt.Mk.) Ãkkxý,íkk.1 (Mkt.LÞwt.Mk.) Ãkkxý,íkk.1 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.1 (Mkt.LÞw.Mk.) f÷ku÷, íkk. 1 Mkkhðkh yÚkuo ÷E síkk níkk íku ËhBÞkLk íkuykuLkwt {kuík rLkÃkßÞwt níkwt. f÷ku÷, íkk.1 (Mkt.LÞw.Mk.) çku[hkS,{nuMkkýk, íkk.1

Transcript of 2-2-2011 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk.) fku, kk.1fku kkwfkLkk Mkkwh kk{Lke

  Lk{ok fuLkk{kt kze y{kkLkkkrhek wkLku yk{nk fhe ukkkuLke k knkh fkZk{kt yke nkey{kkLkk kxkurzk{kt hnukku 40keo krhek hS hkkEh{ekE kk kk.h9/1/11Lkk hkus

  kkukkLkk uh fkuELku fkk rLkk Lkefekku nkku khkk kuu fkuE fkhkuMkhfuLkk{kt kzkq {wfe ykkkk fhkkkuLke k knkh fkZk{kt yke nkekLkkkk fku kkwfk kkueMkLkks{kkh hksufw{kh kkkwhkuyfM{kk {kukLkku kwLkku k fhekLke ykurr fhkLke rfk

  kwhe fhe nke yLku {]kfLkkkrhkhsLkkuLku fhe kMkkUke nke. yk kLkkLku kkuMk{k ktkf{kt kufLke kkeVukE sk kk{e Au.

  (Mkt.Lwt.Mk.) kkx,kk.1kkx nuh{kt yku kkrfk

  kh kku ku kuyu Vrhke{rnk kkMku sE {rnkLku hkk tkfhku Aku kuwt ske kkueMkLkku Mktkh[e nwt ke.yuMk.ykE. Awt kuwt fneYk.k000Lke {ktke fhe nke.Yk.h000 E ku{s {kukkE EkkueMk khefuLkku kko fhe {rnkLku

  {fe ykkkk Vrhkeyu kkx nuhke zeeLk kkueMk MxuLk kkuVrhk LkkUke nke.hBkLk yksukkkuh kk kkueMku ktLku ykhkukeykuLkuzke fkuMkhLke fkokrn nkk henke.

  kkueMk Mkqkku khk {ke {krnke{wsk kkxLke kkrfk kh kku kuku [kzk rkw ku{s u ktLku

  EMk{kuyu kkueMkLkku Mktk hku nkkuku{s [kzk rkwu kkukuke.yuMk.ykE. Au kuwt fne Vrhke{rnk hk kuskuLk hk{kkELku{fke nkkLke {kke fhe nke. h{rnLku Yk.k000Lke {ktke fhkkYk.h000 kkk {kukkE VkuLk Ekk nkk. ku{s yk khk ykhLkkh nuh{kt kkuku ke.yuMk.ykE.

  nkukLkwt ske kufkuLku {fkkku ku{snkkLke {ktke fhkku nkukLke {ktkefhkku nkku. yk ytku kkueMkuVrhkeLke VrhkLkk ykkhu

  (Mkt.Lwt.Mk.) kkx,kk.1ykh kk{u hnukk Mkkutfe

  zkkkkE LkhMkekE hnu.ykhkk.kkx kkLke Vrhk yLkwMkkhMkkutfe {nufw{kh zkkkkEW.ko.46 hnu.ykh kk.kkxkeyu fkuE rk{kheLkk fkhu kuykuLkuAkke{kt wkku kkk kuyku [hkELku Lke[u kze skkt kuykuLku

  Mkkhkh ykuo E skk nkk kuhBkLk kuykuLkwt {kuk rLkkwt nkwt.

  kwkh, ;t.2-2-2011 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  CMYK

  CMYK

  ku[hkS{kt {fkLkLkwt kkwtkkuze 49 nhLke kMfhekkeLkk yLku hkufz hf{Lkku nkkVuhku fkuo

  ku[hkS,{nuMkkk, kk.1

  ku[hkS kku hksuheMkkuMkkxeLkk kt {fkLkLkwt kkwt kkuzerkuhe{ktke Y.49,000Lke {kkLke[kuhe fhe kMfhku Vhkh kE kk nkk.yk xLkk ytku yuk kk{Lkk {fkLk{krfu ku[hkS kkueMk {kf{ktVrhk LkkUke nke.

  fuMkLke rkk yLkwMkkh ku[hkSkkwfkLkk yuk kk{Lkk kZekukLk kswkLkLke {krfeLkwtku[hkS{kt hksuhe MkkuMkkxe{kt{fkLk ykuwt Au. yk kt {fkLkLkwt kkwt

  kkuze kMfhku hnuXk{kt u~k nkk.rkuhe{ktke MkkuLkkLke [uELk, MkkuLkkLkekwe, [kteLkk kkeLkk ku{s hkufzkY.11,500 {e fw Y.49,000Lke{kkLke [kuhe fhe rLkk[hku Vhkh kEkk nkk. Mkkhu xLkkLke kkktkukLk kZeyu ku[hkS kkueMk{kf{kt Vrhk LkkUke nke. MkWkh knkU[ue kkueMku w fkoknenkk he nke. yk fuMkLke kkkMkku[hkS kkueMk {kfLkk Mkk ELMk.su.yu[.kuk w kkkMk [ke hkkAu.

  kkrkMk{kt s{eLk fkiktz:[kuh fkuxkLku tzu kue rMkrkkkuLke kk Lkerk yLku xk[khLku fkhu fkiktzku yk[hkkt

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.1

  {nuMkkk kkwfkLkk kkrkMkkk{Lke Lke hk{ktke sqLke hk{ktkke fhk ku{s MkxeoVkEz nwf{LkeLkf {uk fhku yhS ktkyrfkheLke f[uhe{ktke fkuLkk Ekhuku{s fk f{o[kheLkk xuk Wkhkekw{ kE nke. kuLke kkkfe fuVkuskhe hknu kkkMk fhkk{kt ykukku kkrkMk s{eLk fkiktz{kt{nuMkqe ktkLke r{ekk nkukLkwtfk{kt yke fu ku{ Au.

  k {krnke yLkwMkkh {nuMkkk

  kLk yrfkhe kkkwkE krkLkef[uhe{kt yk[hk{kt ykukkrkMk s{eLk fkiktz{ktYykkke s ktk yrfkheke {ktzefkuBwxh ykukhuxh Mkrnk fuxkff{o[kheyku tfkLkk khk{kt yke kkAu. Wkhkuk fuMkLke rsk fuxhLkkykuke kxMk kkkMk fhLkkhrMkLkkhLkk ykMke. fuxh hkkyuktk f[uheLkk hSMxe fkhfqLkLku kw{MkkuuLkk {k{u LkkurxMk VxfkherLkuLk ewt nkwt.

  {nuMkkk kLk yrfkheLke

  f[uhe{kt Vhs kkkt hSMxe fkhfqLkuyku rLkuLk{kt [kUfkLkkhe nfefkkuknkh yke nke. rLkuLk{kt skkyLkwMkkh yhskh khVLke sqLkehkLke nwf{Lke MkxeoVkEz Lkf{uk ykkk{kt yku yhSLkeyL Lkf{kt fkhfqLku ELkzo kkhe,Mkne ku{s rMkku fhe ykku nkku.khkk yL xkkku Mkkku ykyhSLku ELkzo hrsMxh{kt [Zkk{kxu kLk yrfkhe Mkwe knkU[kzk{kxu rhMkukhLku Mkwk fhkE nke.

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.1

  {nuMkkk kku ykh.xe.yku.f[uhe{kt fkuBwxhLke ykuLk kELkf[uhe{kt LkkkkMk kuk [kfLku zkkxuMx fu {kkk rLkk Mkhfkh {kLftkLkeLkk Mkku^xuh{ktke kkhkukkhM{kxofkzo kMkLMk EMw fhkLkwt fkiktzfk{kt ykwt Au. kwshkk Mkhfkh MkkkuXkkE yk[hkLkk yk fuMk{ktrMkLkkhLkk Mk r Vkuskhe kwLkkuLkkUk{kt ykku nkku. yk fuMk{kt{nuMkkk ke rzrLkLkk Mkk ELMk.yu

  w kkkMk nkk he Au.fuMkLke rkk yLkwMkkh ykh.xe.yku.

  f[uheLkk rLk{ yLkwMkkh zkkkMkLMk ukkt knukt fkuBwxh WkhykuLk kELk khekk{kt kkMk kwtVhrskk Au. yk khekk kkMk fko kAe30 rMk kAe zkkLkku xuMx kMkkhfko kAe s yhskhLku kMkLMk EMwfhk{kt yku Au.

  ku{Akkt rMkLkkh kku hkuEfkukuLke hkuz Wkh hnukk kxu nkf-fw{kh h{ku yhskh kxu

  {unwfw{kh h{k (kukwhk)fkuBwxh xuMx{kt LkkkkMk kk nkukAkktkMkLMk EMw fwO nkwt. fkuEk kLkkzkEk xuMx fu {kkk rLkk Mkhfkh{kL ftkLkeLkk Mkku^xuh{ktke M{kxofkzokMkLMk EMw fhkLkk ykhkuk{kt kktehkfufw{kh hAkuzkEyu {nuMkkk kerzrLk{kt Vrhk LkkUke nke. MkkELMk.ku yk fuMkLke w kkkMk nkkhe Au. {nuMkkk ykh.xe.yku. f[uhe{ktWkhkuk fkiktzLkk ynukke [f[khVukE Au.

  ykhxeyku f[uhe kku kkukMkkRMkLMk E~q fhkLkwt fkiktz

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.1hk Mkhfkh khk kksukh{kt Lke

  stke Lke fhk MkuoLke fk{kehe nkkhk fhku rLko eku nkku.Wkhkuk fk{kehe {kxu 31{eLwykheke 10{e Vukwykhe Mkwekkwfk fkkyuke Lkkk {k{kkh,kkxe ku{s kk{ MkufkuLku VhsMkkUkk{kt yke nke. khtkw hkkkxe f{ {tke {nk {tzLkk ykuLkukku rskLkk ytksu 350 suxkkkxeyku stke MkuoLke fk{kehekeykk hnuu.

  k {krnke yLkwMkkh Mk{k hkMkrnk {nuMkkk rsk{kt ko{kLkMkrkyu yu.yuMk.ykh. 2006Lke stke{wsk r{fk ku{s s{eLkLkk u-u[{kxu kkkt Mkkuu{kt MxuBk zqxeMkqk{kt ykke nke. khtkw, Aukfuxk Mk{ke s{eLkku{kt [fkukkuLku ukkt kksukh{kt hk MkhfkhuLkuMkhke stke Lke fhk MkuoLkefk{kehe {kxu 31{e Lwykheke10{e Vukwykhe MkweLkku fko{ rLkkfhkku nkku. su{kt Lkkk {k{kkh,kkxe ku{s kk{ MkufkuLke xe{ku kLkke

  fk{keheLku kkh kkzkLke Vhu MkkUkkEnke.

  khtkw, hk MkhfkhLkk yk rLkokeLkkhks kE hk kkxe f{{tke {nk{tzu Wkhkuk fk{kehe kksukh{ktrLk{wtf fhk{kt yku huLwkkxeykuLku MkkUkkLkku {k ykku nkku.khu kt[kk nMkfLkk kkxe f{{tkeykuLku yk fk{kehe{kt Lkne uzkkyknTkLk fhk{kt ykwt nkwt. su kku{nuMkkk rsk{kt ytksu 350 suxkkkxe f{ {tkeyku stke MkuoLke fk{ke-heke ykk hnuu.

  rskLkk kkxeyku stke MkuoLkefk{kehe{ktke Mktkh qh hnuu

  fkuBwxh xuMx{kt LkkkkMk yhskhLku zkEk kRMkLMk ykkwt{nuMkkk rskLkk 3k0 suxk f{o[kheykuyu rhku koku

  fku{kt VxkfzkLkk kkkewfkLk{kt ykk qfe QXe !

  yuf {kuxhfkh{kt w{kzk Lkefkk LkkMkkk {[e(Mkt.Lw.Mk.) fku, kk. 1

  fku{kt yku kkuheMkk [khhMkkkkMku yku kuxhe, Mku, zkuLkk{kt kkkykuxkukEzkLke wfkLk{kt hrkhu{kuzehkku LkSf{kt Vqxe hnuk VxkfzkLkkeu kw kzkk ykk qfe WXe nkekhkk kLkk ytku fhk{ktykkk Vkhkekuz xLkkMku kuzeykw nkw yLku kkfkrf kkeLkku {khku[ke ykkLku fkkw{kt ee nkeykkLkk eu wfkLk{kt hnuku Mkk{kLkMkke kku nkku kLkkLkk kkuykMkkkMkLkk kufku xLkk Mku W{xekzk nkk skhu hrkhu kkkuhu nkEu

  kh kMkkh kke Mke.yuLk.S. {kuxhfkh{ktykkLkk kku w{kzk Lkefkk

  ykMkkkMkLkk kufku ukk kE kk nkkufu ku{k krf LkwfkLk kw nkwt.

  Su {Lkkkk rr{Lk fkutkkunu{kuhursf Vehu Mk rMk ykkW ukukkt yk ke{kheLkk WT MkkLk {Lkkkky{kk rskLkk LkkLkfzk fkukuxkk{{kt ykhku rkkLke xwfzeykuyukkf Mkuok nkk wO nkwt. yks Mkwe{kt[kh rfkLkku kuk uLkkh fkutkku Veh{ktMkkzkuk fuxkf eoykuLkwt MkM

  kune-kLkk Lk{qLkk [fkMkk ktk Mks

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.1

  Su {Lkkkk fkutkku VehLkku kuk kLkuk wkLk kkek kehyeLkk {kukLku kku {nuMkkkrskLkk zLkkh kkwfkLkk fuMkeBkk kk{{kt kkekkuLke xwfzeyku k{k Lkkk Au. y{kk rMkrnkuMkxLke kkfeLku kku Mkku{khu {kuze Mkktsu s MkkLk Mkht{ke Mks xwfzeyku fuMkeBkk knkut[e nke

  yLku tfkMk Veh hkkk hnekuLke kkkMk nkk he nke. {hLkkh kkek kehye (swnkkwhk) kkukkLkkfkfkLku kt A rMk ykkW fuMkeBkk kk nkk yLku ktke yk [uke hkukLkku kuk kLk nkukLkwt yLkw{kLk Au.fkh fu {hLkkh kkekLkk hnuXk fu rMkr nkuMkxLke ykMkkkMkLkk rMkkh{kt fkUkku VehLkku hkuk kkkue fkuE fkk Lkke.

  {hLkkh kkek hk{eyu fkfkLku {k yn ykk nkk: y{kkLkk fkukx kk fuMkeBkk hks Mkhu [[koLkk fuL{ktfkUkku Veh

  fuMkeBkk{kt kkekkuyu k{k Lkktk

  fku kk.Lke Lk{ok fuLkk{ktkrhek wkLkLkku ykkkk

  ykh kk{u [h kELke[u kzkkt MkLkwt {kuk

  nkku WhkLkkh ku wkLkku Mkk{u Vrhkkkx{kt Lkfe kkueMkLkku Mktk h[e

  ywkt tt k 3 Wh

  ywkt tt k 3 Wh

  fkutkku VehLkku [uk {hLkkh eoLkk Mktkfo kk rfkyku{kt Vukku Au fu fu{ ku[fkMkk {kxu yksu {]kf kkek kehyeLkk Mktkof{kt ykue h9 suxkrfkLkk kuneLkk Lk{qLkk yufk fhe yksu kwLkk kku {kufe ykkk{kt ykknkk. zLkkh kuf nuk ykuVeMkh zko.yu[.fu.kxuu skwt nkwt fu, LkkkrhfkuyukhkkLke sYh Lkke. kk{{kt kkt[ {uzef ykuVeMkhku yLku 7 MkuoLMk xe{kukhk k{k{ kLke ykhkuLke [fkMke nkk hkE Au. kkkMk hr{kLkMkk{kL kkke khu kku hkke yuf k rfk kk{{ktke {e yke Lkke.

  h9 rfkykuLkk kuneLkk Lk{qLkk kwLkk {kufkk kk, UMk MkrnkLkk k{k{ kwykuLku hMke ykkEfkUkku Veh Lkk{Lkku khMk Vukke EkhzeLkk Lkk {kxu rsk kwkkLkyrfkhe zko.kZeLkk {kkooLk nuX fuMkeBkkLkk kk, UMk, fqkhk MkrnkLkkk{k{ kwykuLku hMke MkrnkLke xex{uLx ykkk{kt yke hne Au. khtkw, ktehkk, {kkkLkku w:kku fu nu{hus suk kku hkkk fkUkku VehLkwt fkuE r[nTLk Lkukkkt ykhku rkkLku hknk kE nke. u fu, yk{[ukeLkk kkYku Mkk{kLkkkk eoykuLkk xuBkhu[hLkwt h yuf fkfu [fkMke fhkLke fk{kehe [kwhkk{kt yke Au.ywkt tt k 3 Wh

 • swrLkh fkkLkku kkfkuMk kuku{nuMkkk : tfw kuxh kkfo Mkk rzkELk [kEz ELxhLkuLk Mfq, {nuMkkk kku

  Mkk swrLkh fkkLkku 17{ku kkfkuMkkk.29-1-11 rLkkhLkk hkus kukunkku. 1994{kt Mkkrkk rzkELk[kEz MfqLke yu khtkhk Au hufrkkeoLku kkukkLke rkk kfhkLke kf ykkk{kt yku Au. y{khkyk fko{Lkwt ke{ [wkwu kwkwurzkLkkExTMk hkk{kt ykku Au. yk

  kk khk yuf s {kMk ykkW [kuke k hkxe fkkLkk h{kkuMkLkwt ykkusLk fhe fko{Lkwt oLk fhk{kt ykwt nkwt yLku qk s xqtfk kkk{kt fko{LkwtykkusLk fhe kkLke fkok{kkLku k fhe nke.kwshkkLkk 300ke w yktsk hLkku MkL{krLkk{nuMkkk : M.uXe SkE {kkkE [kiheLke M{]rk tLkkLkk Wk{u kwshkk

  hkLkk yktsk [kihe Mk{ksLkk ko-1 yLku ko-2Lkk W[ yrfkheykuke.ykE, ke.yuMk.ykE ku{s hksfeMknfkhe kuku rsk fkkyukkrfkheyku ku{s rrrkkykuLkku MkL{kLk Mk{kht kk.30-1-11Lkk hkus hrkhLkk hkuskkteLkkh xkWLknku {wfk{u kuku

  nkku. rfkhkwhk yk{Lkk kkekrk k.kq.e khk{S {nkhksLke Lkek{kt yLkukwshkk u kskLkk {nk{tke ku{s khkMk yLku wk Lkukk tfhkE [kiheL