1987 editie 3

of 28 /28
deerheund elub richt 1 Januari 1983 gevestigd te 's- Gr»v»»-haqe erkend door de Raad van Beheer rschijnt 6 naai per jaar Nummer 3 juni 1987 OUDSOPGAVE Mededelingen bestuursvergadering 13 mei 1987 Deerhound op Cruft' door Broekhuizen Geboorte berichten Verslag deerhoundwandeling 10 mei door F.E.Cramer foto's door fam.Cramer Vakantie periode - Hond in pension ? Deerhound evenementen Inschrijfbiljet clubmatch Deerhound sprokkels Keurverslagen Leiden 29 maart Leeuwarden 20 april foto's fam. Weers Interview met Miss Noble Roosendaal 15 mei Bestuurssamenstelling Evenementen commissie + adressen Redactie samenstelling + adres Binnenzijde achter pagina Kontributie Aanmelding lidmaatschap Opzegging lidmaatschap pagina 2 - 5 6-8 8 9-11 12 13 - 16 - 18 19 - 20 - 26 - 30 - 32 32 32 14 17 20 25 29 31

Embed Size (px)

description

Verenigingsblad Deerhoundclub

Transcript of 1987 editie 3

 • deerheund elub richt 1 Januari 1983 gevestigd te 's- Grv-haqe

  erkend door de Raad van Beheer

  rschijnt 6 naai per jaar Nummer 3 juni 1987

  OUDSOPGAVE

  Mededelingen bestuursvergadering 13 mei 1987

  Deerhound op Cruft' door Broekhuizen

  Geboorte berichten

  Verslag deerhoundwandeling 10 mei door F.E.Cramer foto's door fam.Cramer

  Vakantie periode - Hond in pension ?

  Deerhound evenementen

  Inschrijfbiljet clubmatch

  Deerhound sprokkels

  Keurverslagen Leiden 29 maart Leeuwarden 20 april foto's fam. Weers Interview met Miss Noble Roosendaal 15 mei

  Bestuurssamenstelling

  Evenementen commissie + adressen

  Redactie samenstelling + adres

  Binnenzijde achter pagina Kontributie Aanmelding lidmaatschap Opzegging lidmaatschap

  pagina 2 - 5

  6 - 8

  8

  9 - 1 1

  12

  13 -

  16 -

  18

  19 -20 -

  26 -30 -

  32

  32

  32

  14

  17

  20 25

  29 31

 • BESTUURSVERSLAGEN

  Mededelingen uit de bestuursvergadering van 13 mei 1987 te Ermelo. Aanwezig: allen

  1. Notulen van 19 maart 1987 worden goedge-keurd.

  2. Clubblad. Gezien de ruime kopy is een vas pagina uitbreiding nodig. De samenstelling wordt daardoor evenwichtiger. Veel waarderin is er voor de opmaak van het laatste nummer,

  3.Clubmatch Ierdee voor deerhounds. Tegen dit voornemen, ondanks eerdere verbode van de Raad, in 1987 opnieuw een poging te wagen zal door het Bestuur bij de Raad van Beheer worden geprotesteerd. De Ierdee zal een afschrift van dit schriftelijk protest worden gestuurd.

  4. Relatie Ierdee - DC. Vernomen is dat de Deerhoundbezitters van de Ierdee in een extra vergadering bij hun be-stuur op hernieuwd overleg met de DC hebben aangedrongen. Van de brief die de Ierdee aan de Raad over de Deerhound Club heeft gezonden, is overi-gens nog geen kopie ontvangen. Het DC-bestuur is van mening dat het Ierdee bestuur door haar hardnekkige stellingname de onderlinge verhoudingen blijft verstoren, terwijl er voldoende voorstellen en initia -tieven door de Deerhoundclub zijn ontwikkelc en gedaan om in het belang van alle bezit-ters en bezitsters van dit ras in dit kleine land op n lijn te krijgen.

  - 2 -

 • De Deerhoundclub is met haar eerste lustrum in aantocht tot een levendige, actieve en plezierige club uitgegroeid die de zinvol-heid en levensvatbaarheid van haar bestaan heeft bewezen. We moeten het moeizame verleden achter ons laten en ons alleen op de toekomst richten.

  5. Taakverdeling bestuursleden. Dhr.Horst wordt vice-voorzitter. Dhr.Van Andel zal de verbinding met de Evene-mentencommissie (voorzitter v.d.Snee) onder-houden.

  6. Rooster van aftreden wordt goedgekeurd als volgt: 1988 Hagemeyer en Engelen 1989 Horst 1990 Brinkman en Van Andel

  7. Nieuwe leden J.H.Sweeren te IJmuiden W.J.R.K. Snel te AbbeKerk E.v.d. Berg te Culemborg

  8. Evenementencommissie Dhr.Cramer wordt als lid van deze commissie benoemd.

  g . Rasgroep windhonden, eelname aan de Rashondendag in Amsterdam wordt aan de clubs over gelaten. De bruikbaarheid van het deerhound-gegevens-formulier uit de USA wordt door de clubs be sproken. Met de redacteur van de windhondenrubriek van de Hondenwereld wordt over samenwerking gesproken.

  10. Clubmatch deerhoundclub d.d. 13 september a.s. Plaats: Fjord Hestegard in Hoenderloo. Keurmeester: Mevr. Stuifbergen-Hoetjes

  - 3 -

 • Voor het inschrijfformulier:zie elders in dit blad. Toegang :ook voor niet-leden van de DC, welke volgens art 20.6 van de RvB als gentroduceer den worden beschouwd.

  11. Inventarisatie deerhoundbestand. Na verschijnen van dit clubblad worden alle clubleden door het bestuur telefonisch bena-derd voor in formatie over de honden die zij bezitten. Elk lid wordt gevraagd een kopie van de stam-boom op te sturen, dan wel tenmin ste de vol-gende gegevens te verstrekken: a. aantal deerhounds - teef - reu b. geboortedata. Tevens wordt nagegaan hoeveel leden en honden we op de a.s. clubmatch kunnen verwachten.

  12. Automatisering stamboek. Nu een van de leden zijn Personal Computer daarvoor ter beschikking wil stellen wordt uitgezocht welke gegevens het beste voor sys-tematische opslag en verwerking in aanmerking komen. Aanstaande fokkers moeten in de toe-komst op deze vraagbaak als ondersteuning voor hun fokbeleid kunnen terugvallen.

  13. Kampioenschapsclubmatch 1988 Nagegaan wordt welke keurmeester of keumees-teres uit Groot Brittanni zal worden ge-vraagd. SUGGESTIES VAN LEDEN zijn van harte welkom. Zonodig is een lid bereid financile bijstand te verlenen (waarvoor hartelijk dank), maar het bestuur hoopt het zelf te kunnen finan-cieren.

  14. Pupbemiddeling Na uitvoerig beraad wordt besloten geen re-gels voor pupbemiddeling op te stellen,omdat de vereniging feitelijk geen pupbemiddeling

  - 4 -

 • verleent, maar zich beperkt tot informatie aan belangstellenden over aangemelde nesten. Zou in de toekomst blijken dat een verder-gaande dienstverlening nodig of gewenst blijkt dan kan het opstellen van regels opnieuw wor-den overwogen.

  15. Kontribuieafdracht. Degenen die nog niet betaalden zullen door de penningmeester worden benaderd.

  16. Herroeping ontzetting Op basis van de rapportage door een bestuurs-lid over een gesprek met b etrokkene en gelet op de procedurefout dat betrokkene destijds niet door het bestuur over de ontzetting is gehoord, besluit het bestuur de ontzetting van dhr.Sake de Haan nietig te verklaren.

  17. Volgende bestuurs vergadering: 19 augus-tus 1987.

  Is er nog betaalbaar kwaliteits hondevoer?

  jazeker.. . Vleesbrokken, Krokant, Diner, Puppy-brokjes en Puppy-melk zijn kwaliteitsprodukten van Jonker, modem uitgebalanceerd diervoedsel. Ze bevatten in de juiste verhouding vlees, granen (gexpandeerd), mineralen en alle vitaminen die nodig zijn voor een gezonde voeding van uw hond. Resultaat van research. Bovendien bewijst de prijs dat topkwaliteit niet duur hoeft te zijn.

  Inlichtingen en produktinformatie: Fa. Jonker diervoeders, 4264 ZG Veen Postbus 3 - Telefoon 04164-1217

  - 5 -

 • DEERHOUNDS op de CRUFTS' 1987.

  Een nagekomen verslag van een van onze leden over de deerhounds op de Crufts' dit jaar.

  Special junior dog. Vrij hoge honden, met een mooie rugbelijning en mooie ruglengte, goed gespierde honden. Zo te zien zijn sommige wat vlak in rib. En hond met een gekrulde staart.

  Special yearling dog De meeste honden hadden wat te weinig knie-hoeking; een paar te hoog gedragen staarten, mooie diepe borsten, sommige te dun in vacht, n zeer korte hals, een paar rechte ruggen.

  Post graduate dog Zeer verschillende van type en hoogte. Een aantal te hoog gedragen staarten en ring-staarten; een paar te dikke honden, bij sommige geen mooie onderbelijning en Jfat vlak in rug. Wel een aantal zeer krachtige honden.

  Limit dog. Verschillend in type, de hoogte was onge-veer gelijk, n zeer zwaar gebouwde hond, in het algemeen een betere onderbelijning dan in de vorige klasse; een paar vlakke ruggen, de hoeking achter was redelijk tot zeer mooi; er waren 2 honden met wat ondie-pe borst.

  Open dog. 5 a 6 honden van ongeveer hetzelfde type, waarvan n hond te dik. Het gangwerk was krachtiger dan dat van de honden uit de vorige klasse; n hond had een steppend gangwerk. Op een enkele na een zeer mooie onderbelijning, goed gehoek-te voor- en achterhand. Twee honden waren wat steil in voorhand.

  beste reu: EARNWOOD CAPERCAILLIE

  - 6 -

 • Special Puppy bitch Drie teven die bij mij zeer in de smaak vie-len. Mooie halzen, gangwerk mocht nog wel wat vaster, mooie ruugbelijning. * * De moeder van de 1 geplaatste hond is ge-fokt door S. de Haan en J. de Jong. 1 (Shenoal Druid X Ann-Bertha of Bellanagarei

  Special junior bitch. Mooi,vlot en sierlijk gangwerk;n krulstaart en wat koehakkig; op een enkele na zowel vr als achter goed gehoekt.

  Special yearling bitch Zeer mooi gangwerk, sommige wat weinig beharing, de onderbelijning bij enkele honden wat minder mooi, goed gehoekte voor- en achterhand en mooie halzen.

  Post graduate bitch In het algemeen mooie diepe borsten, gemakke-lijk en sierlijk gangwerk, mooie rugbelijning, bij sommige wat weinig beharing, op een enkele na een mooi gehoekte achterhand.

  Limit bitch. Bij deze teven verschillen in type; een paar te dikke honden, gangwerk bij sommige te slap, in het algemeen goed gehoekte voor- en achter-hand. De rugbelijning bij sommige honden lang niet ideaal.

  Open bitch. Hier waren opvallendgrote teven te zien, met verschillende vachttypes. Wel een krachtig gangwerk en mooie borstdiepte. De rugbelij-ning kon hier en daar wat beter, maar in het algemeen redelijk; 2 te dikke honden.

  beste teef: CH.ARDKINGLAS VAL

  BESTE DEERHOUND ARDKINGLAS VAL.

  - 7 -

 • Het lijkt ev op alsof ik alles van de nega-tieve kant bekeken heb, maar ik moet u zea-gen dat ik met volle teuaen aenoten heb van de deerhounds die werden voorgebracht.

  G.Broekhuis Apeldoorn.

  GEBOORTE BERICHT

  Op 26-5-1987 werden geboren : 3 reuen en 4 teven vader: Civil Carrick of the Dirty Mind

  Beffin Brandy of the Dirty Mind Koert Hesseling Belienberkdijk 27 5712 SE Someren-Eind tel: 04953 - 486

  moeder fokker

  Op 3 - 6 - 1987 werden geboren : 4 reuen en 4 teven vader: Jerk Jennifer of the Funny Hill

  Int.Deens Kamp. moeder: Curamach Cuma of the Funny Hill

  Int.Ned.Deens Kamp.W'86 fokker: fam.Fernhout

  Pompstationsweg 7 2597 JT Den Haag tel: 070 - 524918

  - 8 -

 • VERSLAG DEERHOUNDWANDELING OP 10 MEI

  De eerste wandeling dit jaar vond weer plaats op de heide bij Ede. Nu, op een voor ons nog onbekend gedeelte. Het was prachtig wandelweer en ondanks "moe-derdag" waren we toch nog met 17 man en 11 honden waarvan acht deerhounds en een minia-tuur deerhound.Deze was de levendigste van allemaal en fungeerde af en toe als haas. Al wandelend werd er natuurlijk veel over hon-den en het clubgebeuren gesproken.

  Voor n gezin was dit de eerste kennismaking met onze honden in levende lijve. Wij hopen dat het een leuke ervaring voor hen was. Als extra attractie graasde er op de heide een kudde schapen. De deerhounds toonden daar geen belangstelling voor, alleen mijn barsoi kreeg een wilde blik in zijn ogen en moest dus aan de lijn. Na de wandeling werd er nog nagepraat op het terras onder het genot van een drankje. Het was een geslaagde dag.

  Keuvelend over honden en clubgebeuren, op weg

  - 9 -

 • Het prettige van dit soort evenementen is de ongedwongen manier waarop iedereen met elkaar omgaat. De clubleden leren elkaar beter ken-nen en zich thuis te voelen in de club. Wij hopen bij de volgende wandeling weer vele leden te mogen begroeten en nieuwe gezichten te zien.

  Als er mensen zijn die belangstelling hebben voor, tijdens deze wandeling, gemaakte foto's kunnen zij deze tegen kostprijs bestellen bij F.E.Cramer Dahliastraat 13 1271 NA Huizen telef: 02152 - 67596

  De Evenementencommissie

  Een echt Nederlandse lucht; een eindeloze vlakte en

  dan stoeien ; wenden ; keren wat een genot voor mens en dier

  - 10

 • Nog even een p l a a t j e ten a fsche id op de l e n t e wandeldag van de deerhound c lub .

  BROKKEN, DINER EN

  PUPPYVOER

  UITERST GEZOND EN LEKKER KWALITATIEF TOP-PRODUKT AL JARENLANG ERKEND BIJ

  VELE FOKKERS EN KENNELS UITSLUITEND VERKRIJGBAAR

  BIJ DE DIERENSPECIAALZAAK

  MEER INFORMATIE: Schrijf: Postbus 1 9269 ZR V e e n w o u d e n of bel 0 5 1 1 0 3205

  ^/WT 0 PUPPYVOER

  yiondoq HOOGWAARDIG KOMPLEET KONDITIEVOER ^ ^ f De samenstelling van Vtandog wordt regelmatig gekontroleerd door de ACV te Ri|swi|k.

  - 11 -

 • VAKANTIE PERIODE - HOND IN PENSION ?

  Dierenpensions aangesloten bij de DIBEVO, moeten behalve aan de wettelijk verplichte Honden- en Kattenbesluit voorschriften boven-dien voldoen aan een aantal door de DIBEVO vastgestelde ballotage-eisen en voorwaarden.

  Hondenbezitters die willen weten welke pen-sions aan de z.g. "leveringsvoorwaarden" vol-doen, dienen een aan zichzelf geadresseerde EN gefrankeerde envelop in een envelop, te sturen aan DIBEVO-dierenpensions

  Postbus 94 3800 AB Amersfoort.

  Enkele voorwaarden: het samenwerken met een dierenarts; het openstellen van het pension ter bezichti-ging; het proef-logeren van een hond die nog niet eerder in pension is geweest; het mogelijk eisen van de pensionhouder van extra inentingen van de in pension te nemen hond i.v.m. het tot een minimum beperken van besmetting; het schriftelijk bevestigen van de logeer periode van de hond door de pensionhouder aan de eigenaar van de hond; schadevergoeding bij in gebreke blijven van pensionhouder; samenspraak van dierenpension-houder met dierenarts i.v.m. medische maatregelen die eventueel moeten worden getroffen; bij onverhoopt overlijden van de hond,onafhan-kelijke deskundige (dierenarts) vaststellen van doodsoorzaak etc. -

  - 12 -

 • DEERHOUND MEETING op 5 en 6 september 1987 in Baden- Baden Steinbach -Duitsland Op 5 en 6 september a.s. zal in Steinbach Baden-Baden een deerhound meeting plaats vin-den. Discussie thema's zullen zijn: het fokken van deerhounds en het houden van deerhounds. Een soortgelijke bijeenkomst heeft ook in november 1984 plaatsgevonden en toen waren alle deelnemers enorm enthousiast. In ons volgend clubblad hopen wij u over deze op 5 en 6 september te houden deerhound meeting neer infromatie te kunnen geven. Diegene die een bijdrage over n van deze thema's wil leveren, wordt verzocht dit vr 30 juni a.s..te melden aan n van beide volgende adressen:

  - 13 -

 • Ruth OESS

  en

  dr. H.J.Apelt

  7541 Straubenhardt 6 Maisenbachtal 25 tel: Dtsl. 7248 5250

  4300 Essen 12 Stankeitsstrasse 11 tel: Dtsl. 201 342604

  Ook voor zakelijk en-of organisatorische vragen kan men terecht bij beide bovenstaande adressen.

  Houdt u verder rekening met onderstaande data?

  23 augustus Deelname door deerhoundbezitters aan de Rashondendag in het Vondelpark te Amsterdam Zie vorig nummer

  13 september Clubmatch voor deerhounds Inschrijfformulier in dit nummer. Keurmeester: Mevr.A.Stuifbergen-Hoetjes Plaats: Fjord Hestegard in Hoenderloo.

  Alle deerhounds in het bezit van Nederlanders kunnen worden ingeschreven. De Nederlanders moeten dan wel in Nederland wonen

  - 1A -

 • Leiden 29/3/ 1987 keurmeester E.R.E.Grevelt

  Reuen open klas Classic Carmen of the Dirty Mind res.CAC eig:S.v.d.Graaf 2U Bijna 3 jarige,donker grijze reu van een heel mooi type, met de juiste anatomische opbouw. Schitterend hoofd dat iets mannelijker kon tonen, mooi donker oog en een klein oor. Schitterende topline en een mooie gehoekte achterhand. De borst kon wat meer volume heb-ben en het gangwerk is, hoewel rastypisch, toch wat in stabiel voor en achter.

  Argyll Bryan from the market Garden CAC eig: C. van Zanten 1 U 3 jarige, krachtig gebouwde donkergrijze reu. Van een mooi type, krachtig hoofd, goed donker oog, gespierde hals en een mooie be-lijning boven en onder. De achterhand kon iets meer hoeking tonen, ruime borst, krachtig bot en een goed gangwerk.

  teven open klas Chubby Claire of the Dirty Mind res . CAC eig: Koert Hesseling 2 U 3 jarige donkergrijze teef, mooi iets ferm hoofd, prachtig donker oog, mooi klein oor. Uitmuntende topline met een lang krachtig bekken. Krachtig gehoekte achterhand, goed geplaatste schouder, mooie ruime borst. Gangwerk achter- iets nauw, voor iets insta-biel, Uitmuntende conditie, spieren en vacht.

  Imaschar Ivy of Maropa's Arran CAC eig: Paula en Roger Dictus 1U BOB 2 jr.donkergrijze teef.Schitterend type,mooi lang hoofd, prachtig donker oog.Mooie lange gespierde hals en uitmuntend silhouet.Goed gehoekt achterbeen, maar wat steil in elleboog voor. Ruime borst en uitstekend rastypisch gangwerk

  - 19 -

 • Beryll Beli's of the Dirty Mind 3 ZG eig: Sandra de Graaf 3 jarige grijze teef met ingetogen karakter goed hoofd, oog en oor , goede ruglijn, maar

  de lendenen zijn wat te kort en de achterhand door een te steil bekken, wat te veel onder-gesteld. Goed geplaatste schouder, voldoend ruime borst, gangwerk kon iets meer stuwing hebben.

  LEEUWARDEN 20 april 1987

  keurmeester: Miss A.Noble.

  reuen openklas Argyll Bryan from the Market Garden G eig: S en C van Zanten Big upstanding dog, good body, nice shoulder -

  IJ placement, good teeth, tail carriage not so good.

  Actavish Gal of the Dirty Mind 1U CAC CACIB BOB eig: K.Hesseling Very good quality dog, very good body, good shoulders, dark eye, needs years, qualitydog all over.

  Classic Carmen of the Dirty Mind G eig: S,v.d.Graaf rather light in bone, needs more depth in body nice topline, nice ears, free mover.

  Ardkinglas Affric 2U eig: mevr.M.Hageman-Pors good body, nice topline, very good feet,nice expression, moves rather close behind

  Duke Devlin of the Dirty Mind 3 ZG eig: F.A.Koers-Vos Good mover, would like bend of stifle, very nice ears, nice deep body.

  - 20 -

 • Secretis Corrachan 4 ZG eig:K.Jansen Nice quaiity dog, sound mover, a little flat in the back, would like darker eye ? ear ? Feet ?(onleesbaar)

  Aragorn from the MaRKET Garden G eig: S en C van Zanten Attractive dog, very good dog, nice feet, rather short in neck, eyes too light.

  jeugdklas Kintyre Kim of Maropa's Arran 3G eig: M.Berthemin Nice youngster, good bent stifle, nice top-line, rather proud of his tail ( ..rather high)

  Brandon of Bellanagare 2 ZG eig:I.v.d.Linden Nice dark colour, good body, A little flat in the back, nice dark eyes, good ears.

  Buchanan of Bellanagare res CAC 1 U eig: S. de Haan en J. de Jong Good dog, good bone, nice topline, good feet, eye a little light Could do wity a little more depth of body, nice free mover and sound.

  kampioens klas Avari of Bellanagare 2 U eig: S. de Haan en J. de Jong a little flat in the back, 'good bone, nice feet, nice eye, good ears.

  Curamach Cuma of the Funny Hill 1 U eig: drs W.J.G. en mw.Fernhout Nice depth of body, good quarters, shoulder could be better, good feet, sound mover.

  - 21 -

 • Ardkinglas Haydn 3 U eig:H.Quaritsch-Fricke Good quarters, good bone, rather soft coat, shoulder not -too good, carries his years (of wordt hier bedoeld ears?) well

  Ardkinglas Xavier 4 ZG eig: A.Chabaud Not quite big enough, movement rather irregular, nice bend if stifle , nice dark eyewould like more spring of rib.

  teven open klas Shamrock Clare ZG eig: mevr.H.Hageman-Pors Very good body ?? quarters, good bend of stifle, nice topline, rather light in bone rather soft in coat.

  Angie of Kilmartin 3 ZG eig: S. de Haan en J. de Jong Nice coat, rather light of bone, feet are not very good in front action, nice bend of stifle good eye.

  Argyll of Bellanagare 4 ZG eig: S.J. de Haan en J.v.d. Linden Rather muskulin (masculine?) looking, good bone and body, nice shoulders, nice and ?? in quarters, free mover.

  Carn Mairg v. 't Loechtje 2 U eig: N.Mollema-Bakker Very feminine, good body, nice topline, sound mover, lovely feet, eye could be darker.

  Nessi vom Welzerberg ZG eig:E.Homann Tall bitch, could do with more body, rather light in bone, good feet, narrow in front.

  - 22 -

 • Secretis Cardhu res.CACIB 1 U eig: dr. Reinhard Jdicke A little small, but very typical, lovely quarters, good body and topline, eye could be darker, good feet.

  jeugdklas Bevis of BeELanagare \ U Mature bitch, good bone, good feet, nice body, nice bend of stifle , sound mover. Ardkinglas Duna 2 U eig. P.Daenen Feninine youngster, nice topline, good bend of stifle, nice dark eye, good feet.

  Ardkinglas Delta 3 ZG eig: Br.Belin-Bernaudin A little light in bone, could do with more depth in body, good coat, front is not half fortune (not good in front).

  kampiHsKlas Fair Taura of MaROPA's Arran 2 U eig: P. en R.Dictus Good body, nice bend of stifle, nice free mover, rather light in eye. Quodlibet Caledonia 3 U eig: H.Quaritsch-Fricke Very attractive bitch, good topline, rather soft coat, eye rather light, sound free mover. Cu-Cabhag of the Funny Hill CAC CACIB 1U eig: I.Vunxderink,G.Matsen Lovely dark colour, very nice body, good shower, nice feet, eye a bit light, would like more bend of stifle.

  - 23 -

 • Gusty of t h e S c i t t i s h H i g h l a n d s 4 ZG e i g : U . A n d r i e j e w s k i Ra the r l i g h t i n b o n e , l i g h t e y e , n i c e e a r s , good f e e t , n i c e bend of s t i f l e

  Hier en daar heb ik een ? gezet, omdat de doorslagen van diverse rapporten driedubbel waren doorgedrukt en daardoor nauwelijks t e lezen. Bovendien was het Engels soms min of meer fonetisch geschreven, hetgeen de duidelijkheid n ie t verhoogde - Jeanny Braakman.

  Miss Noble met: Actavish Gal of the Dirty Mind 1U CAC CACIB, BESTE van het ras met KoertHesseling

  Cu-Cabhag of the Funny Hill 1U CAC CACIB beste van de andere sexe met G.Matsen

 • Avari of Bellanagre foto fam.Weers

  2U in Kamp.kl. Sake de Haan

  Curanach Cuma of the Funny Hill 1U Kamp.kl. foto fam.Weers mevr.Fernhout

 • interview met Miss Noble

  LEEUWARDEN 1987 door Henny Hageman

  Op 2e Paasdag keurde Miss Noble van de bekende Ardkinglas Deerhounds uit Schotland ons ras in de Frieslandhal. 29 deerhounds waren inge-schreven, waarvan 2 absent. Keurverslagen staan elders in dit blad. Na afloop kreeg ik toestemming haar te interviewen via mijn tape-recorder en dit gesprek wil ik hierbij letter-lijk weergeven. Miss Noble duid ik als M.N. en mijzelf als H.H. En nu maar hopen dat u er aldus wijs uit kunt worden.

  H.H. Wat is uw impressie van de deerhounds in Nederland vandaag . M.N. Over het algemeen goede fronten en sound la 2 waren een beetje klein, daarentegen ook een paar die ik nogal groot en grof vond. De oren waren opvallend goed klein en fijn. H.H. Wat denkt u over de honden in de verschil-lende klassen. Prefereert u de jeugdklasse of de open klas honden. M.N. Over het algemeen prefereer ik jonge hon-den. Daar heb ik een zwak voor. De hond die het beste van het ras is geworden is geloof ik ook nog vrij jong. Zoals ik zei jonge honden doen me meer dan de oude. Over het geheel genomen vond ik dat ze goed waren. H.H. We probeerden al kijkend er achter te ko-men aan welk type deerhound u de voorkeur gaf, maar dat viel, eerlijk gezegd, niet mee. M.N. Ik denk niet dat er zo veel typeverschil was. Twee teven zagen er een beetje reu-achtig uit.Een beetje te grof en zwaar, maar als je alleen maar lichte teven hebt kan het nageslacht wel eens te klein en te lic,ht wor-den. Dus voor de fok is zo'n teef niet slecht. H.H. Kunt u onze honden vergelijken met de Britse deerhounds of vindt u daar een groot verschil in.

  - 26 -

 • M.N. Nee, er is geen groot verschil in. Ze zijn in de basis allemaal van Britse honden afkomstig.Het type is gelukkig bijna riet ver-anderd. H.H. Ik las dat momenteel veel mensen in groot) Brittani met het fokken van deerhounds aan-vangen. Zit daar geen gevaar in voor het ras ,

  M.N. Nee, niet zodanig. Wij zijn met een veel groter aantal deerhoundmensen dan hier. Op deze manier krijg je natuurlijk ook veel slechte honden, maar ook veel goede. H.H. Vroeger waren er alleen maar bekende fok-kers zoals u zelf, Miss Hartley, Miss Cox etc. Nu zie je veel nieuwe namen. M.N. Dat is inderdaad waar, maar wij worden oud en daarom hebben we nieuwe mensen nodig en vanzelfsprekend ook meer mensen die zich inte-resseren voor het ras. Ik wil ze beslist niet veroordelen, maar je krijgt natuurlijk goede en slechte fokkers en aangezien we in Groot Brittani praten in honderdtallen van puppies in plaats van hier in tientallen, krijg je buiten slechte kwaliteit ook veel goede honden H.H. U denkt dus niet dat het een slechte zaak is dat iedereen fokaspiraties krijgt. M.N. Jawel, ik denk n.1. dat voor je van plan bent te gaan fokken, je eerst toch wel enige kennis moet hebben van het ras. Het is geen goede zaak als je zegt: ik heb een teef en ik ga fokken.Bovendien moet je ook aanvragen voor puppied hebben, anders is de kans groot dat je met onverkochte puppies blijft zitten. Je moet echt de tijd nemen en wachten tot je genoeg ervaring hebt gekregen. H.H. Ik probeer zinnige vragen te stellen en dat valt toch niet mee, zo maar even hier, Bovendien zei u dat u weinig tijd had. M.N.Lachend :nee het gaat goed.Vraag maar ver-der.Ik heb wel tijd. H.H. O.K. dan gaan we nog even verder met de vraag: Wat verwacht u van een goede deerhound?

 • M.N. Een goed ontwikkelde hak. Een breed bek-ken. Een lage hak, een goed lichaam, goede ribbenpartij. Dat zijn belangrijke punten. Ik ben niet al te streng op gangwerk, daar keur ik niet te zwaar op, mits -en dat is wel belangrijk- de hond op andere punten dan wel goed is. Lang geleden zei een bekende oude leermeester eens tegen me:Elke straathond kan een goed sound gangwerk hebben, maar als hij de raspunten mist, die een deerhound of een foxterrier moet hebben, als hij dus niet op het ras lijkt, is dat goede gangwerk niets

  f waard. Als je een deerhound hebt die een fantastisch gangwerk heeft, maar verder maaar

  I zeer matig is, dan wordt dat in mijn ogen niet mijn hond. Ik was en ben het dus met deze oude leermeester eens. Als je een deerhound hebt die een slecht gangwerk heeft, maar verder heel goed is en je zet die meteen achteraan en je geeft de voorkeur aan een hond die weliswaar een goed gangwerk heeft, maar die verder een slechte hond is, dan zit je -vol-gens mij- goed fout. Dus vind ik het niet erg als een hond achter een beetje nauw gaat, als hij verder goed is. Je moet ook niet op fou-ten keuren als je keurt. Ik kijk altijd eerst naar de goede punten en dan pas naar de fouten. Het is soms erg moeilijk het zo te doen. Je zegt n.1 veel gemakkelijker: die heeft een hoge staartdracht; die heeft te lichte ogen; die heeft een slecht front. Maar toch moet je eerst letten op de goede dingen. H.H. Tot slot nog een paar vragen over uw eigen honden: Hoe gaat het met Ch.Idol of Ardkinglas. M.N. Die krijgt deze week puppies. Ik dacht dat ze niet drachtig was, maar het tegendeel is waar* Ik ben daar erg blij om. H.H. Idol veroorzaakte krantenkoppen toen ze laatst enige weken vermist werd.

  - 28 /

 • M.N.lacht hartelijk en zegt dan: Dat weet ik Heel Europa wist het, geloof ik. Ik dacht per-soonlijk dat ze een hartaanval had gekregen op haar zwerftocht, maar de vrouw die me op de hoogte stelde van haar verblijfplaats zei dat ze dacht dat het n van de andere honden was, zo dicht zwierf ze om mijn huis. H.H. Ik dacht dat ze gestolen was. M.N. Nee, mensen vallen niet zo op dit ras. Dit soort nemen ze niet mee en bij mij in de buurt gebeurt zoiets niet. H.H. En met de andere honden gaat het daar goed mee. M.N. Ch.Enoch is overleden in november. Hij was juist 9 jaar geworden. Ik denk dat hij een soort kanker had. Ineens ging hij achter-uit en gezien zijn heupongeluk enige jaren geleden, deed dat ook geen goed aan de situ-atie. Hij overleed in de kennel toen ik niet thuis was. H.H. Vond u het leuk weer eens hier te keuren. M.N. Jazeker. Ik vind het altijd leuk in Europa te keuren.Ik ken het keursysteem goed maar het zal wel een lange tijd duren voor ik weer terug kom, omdat ik maar weinig rassen mag keuren. Ik ga dit jaar wel naar Australi om te keuren. H.H. Miss Noble. Ik kan niets meer bedenken dus wil ik dit gesprek beindigen,tenzij u nog wat wilt zeggen. M.N. Nee Ik heb niets meer te zeggen.

  Hiermee wil ik dan mevr.Noble bedanken voor haar bereidwilligheid dit gesprek met mij te hebben willen voeren. Henny Hagman - Pors.

  OVERGENOMEN MET TOESTEMMING VAN DE IERDEE

  - 29 -

 • ROOSENDAAL 15 mei 1987 keurmeester: Mevr,.Ph.Heerkens-Verschuuren reuen O.K. Buchanan of Bellanagare 1U CAC CACIB BOB eig: S.de Haan en J. de Jong Schitterende reu van 15 mnd.Topkwaliteit.Man-nelijk hoofd dat nog in breedte zal winnen Fraaie uitdrukking, typische hals door juiste ligging van het schouderblad.Goede opperarm fraaie verhouding hoogte-lengte.Evenredige hoeking van voor- en achterhand.Moeiteloos gangwerk

  Secretis Corrachan 3 U eig: Karin Jansen Schoner groszer mannlicher Rde von sehr schone Qualitat.Beste Proportionen Schedel und Vorderschnauze.Richtige Halslange. Gute Winkelungen Hinten. Vorne etwas gerade im Oberarm.Gute Bewegungen.Etwas eng hinten Richtiges Haarkleid.Augen knnten etwas dunk-ler sein.

  Argyll Bryan of the Market Garden 2 U eig: Caroline van Zanten Zeer fraaie reu van 3 jr met hoofd dat pre-cies bij dit type past. Niet te lang maar heel krachtig. Fraaie en efficinte halslengte. Beste benen en voeten. Hij is 100% op nuttig-heid gebouwd.

  Classis Carmen of the Dirty Mind 4 U eig: Sandra v.d. Graaf Drie jarige reu die er wat onaangekleed uit ziet door wat weinig vacht.Mooi type,fraai hoofd met juiste expressie, goede bouw.Als ik wat supercitisch wil zijn zou ik het schouderblad en opperarm wat verder tegen de ribbenkast willen zien liggen.Fraaie uit-drukking

  - 30 -

 • Quick Quincy of the Funny Hill ZG eig: E.L.A.Schut Liber groszer Baby, die die Hhewachs gehabt hat und sich in die Breite noch entwickelen musz.Kraftiger Kopf, Ohren knnten etwas fei-ner sein. Bestes Wesen. Er braucht Zeit sich etwas besser zu zeigen im Ring.

  Kamp.klas Actavish Gael of the Dirty Mind 1U res.CAc res.CACIB eig: Koert Hesseling Schitterende reu en waardig kampioen 3 jaar oud.Fraai type, echt volwassen. In tip top toilet voorgebracht. Prima beweging.

  teven open klas Secretis Cardhu 2U res.CAC, res.CACIB eig: dr.Reinhard Jdicke Schone Hndin. 3 Jahre alt.Wunderbaren Kopf und Ausdrck. Gutes Gebisz. Mglichst kleine und feine Ohren. Schlanken, femininen HaLS Gute Oberlinie und Bewegungen.

  Chubby Clair of the Dirty Mind 1U CAC,CACIB eig: Koert Hesseling Teef van top kwaliteit, munt uit in type, maat, verhouding hoogte/lengte/geslachtstype en bouw. Er is geen overdrijving op welk punt dan ook.

  Niets uit dit clubblad mag worden overgenomen tenzij toestemming van de redactie is gekregen.

  Scottish Deerhound Ch. Selwood Dhowan, circa 1902.

  - 31 -

 • d e e p h e u n d elub

  BESTUUR

  voorzitter drs.J.J.H.Engelen Couwenhoven 90-09 3703 GB Zeist tel: 03404 / 52434

  secretaris C. van Andel Boslaan 17 3951 CB Maarn tel: 03432 / 1279

  penningmeester/ A.M.Hagemeijer ledenadministratie Laarhoekse weg 5

  8107 AP Broekland tel: 05703 / 1729

  notuliste

  vice voorzitter / pupbemiddeling stamboekredactie

  EVENEMENTEN COMMISSIE

  CONTACTADRES

  REDACTIE

  REDACTIE ADRES

  mevr.S.Brinkman Acacialaan 18A 3707 EV Zeist tel: 03404 / 16713

  A.J.Horst Faunaweg 14 3852 AZ Ermelo tel: 03417 / 53453

  A.H. van der Snee MEVR.A.Cramer F.E.Cramer T.Quartel A.H. van der Snee Julianalaan 12 6717 JK Ede tel: 08380 / 33509

  S.A.Braakman-Machielsen drs. J.J.H.Engelen

  S.A.Braakman-Machielsen Stougjesdijk 252 3261 KW Oud Beyerland tel: 01860 / 15364

  - 32 -