1983 - Nummer 109 - november 1983

of 16 /16
o E LUCHTENDE FACKEL VAN HET ITALIAENS .JJOECK - HOVDEN, Hand cI cnde van de Compagnie - handel. Het derde decl defes Boccks , o 0 0 R. D A V I D KOCK 'l. dn Enckhll Jftn. DEN T \V E E DEN 0 RUe K , aiUt.,. · ban alIt fauttn tit misfttJlin(Jtn gttoJtiQmt/ en wn/ en na be bebtl\baqJfJfe Negotie gelleft/ D 0 0 B. H. Gcefievdc, Boeckhouder. . tfA M S ,:!"E R IA ' .. ' .. lit bp be II'rbuUtt ban :rbcunis Ja cobfz . ...... ' ...,." op " leaml mDe .001 ....

Embed Size (px)

description

o E 'l.dn EnckhllJftn. DEN T \V E E DEN 0 RUe K , VAN HET Het derde decl defes Boccks , o 0 0 R. B. H. Gcefievdc, Boeckhouder. . tfA MS ,:!"E R D_~ ~. .. lit bp be II'rbuUtt ban :rbcunis Jacobfz ....... ' aiUt.,.· ban alIt fauttn tit misfttJlin(Jtn gttoJtiQmt/ en oer~ wn/ en na be bebtl\baqJfJfe Negotie gelleft/ HandcIcnde van de D 0 0 • IA' .. '

Transcript of 1983 - Nummer 109 - november 1983

 • o E LUCHTENDE FACKEL

  VAN H E T ITALIAENS

  .JJOECK - HOVDEN, H andcIcnde van de

  Compagnie - handel. Het derde decl defes Boccks ,

  o 0 0 R.

  D A V I D KOCK 'l. d n EnckhllJftn.

  DEN T \V E E DEN 0 RUe K , aiUt.,. ban alIt fauttn tit misfttJlin(Jtn gttoJtiQmt/ en oer~

  wn/ en na be bebtl\baqJfJfe Negotie gelleft/ D 0 0

  B. H. Gcefievdc, Boeckhouder.

  . tfA M S ,:!"E R D_~ ~. IA ' .. ' .. lit bp be II'rbuUtt ban :rbcunis Jacobfz . ...... '

  ...,." op " leaml mDe .001' ....

 • REDACTIE Pieter Boot Adriaan Dorresteijn Harko van denHende Joke Jansen Schoon hoven Jos Jongstra Marcel Klopper Herman P. Kreulen Marcel Michelson Ruurd Mulder

  ADRES Jodenbreestraat 23 kamer 1339 tel. 525 2497 1011 NH Amsterdam

  ADRESWlJZIGINGEN: Studentenadministratie Jodenbreestraat 23

  REACf!ES De redactie stelt zich open voor reacties, behoudt zich echter het recht voor deze in te korten

  ADVERTENTIES Bij voorkeur schriftelijk op bovenstaand adres. Of telefonisch : 020 - 525 24 97 020 - 735171

  Rostra verschijnt gemiddeld acht keer per jaar in een oplage van 2500 ex.

  COVER Dick von Hell

  DRUK Drukkerij Kaal bv Nieuwe Herengrocht 61

  BLAD VAN DE ECONOMISCHE FACUL TEIT AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM REDACTIONEEL In dit nummer wordt als tweede in de serie aandacht besteed aan vakgroep vier, bedrijfsinformatica en accountancy. Dot deze vakgroep bol staat van de hoogleraren die in deeltijd hun universitaire werk verrichten mag bekend worden verondersteld . Waar het andere deel van de tijd onder andere aan besteed wordt, wordt ons bij tijd en wijle via de dagbladen meegedeeld. Zo reageerde Professor Dr. A.J . Bindenga nogal ongerust op het via de affaire Van Dien, DNB en de Ti lburgse intrekken van het 01 dan niet vanzelfspreken-de zwijgrecht (of zwijgplicht) van de accountants . In de volgende Rostra zal hier het een en onder over verschijnen. Dot diezelfde hoogleraren ook aardig bezeten zijn van hun werk op de facul-teit zal minder bekend zijn . Professor E.J. Joels (geen familie van Billy) is als buitengewoon hoogleraar verbonden aan de afdelingen Bestuurlijke infor-matie verzorging en informatie techno logie, kortweg BIVIT, en de Com pta-bele afdeling. Daar de goede man de leeftijd van de wijzen en bevoordeel-den bereikte, hij werd vijfenzestig, was het volgens de nieuwe richtlijnen van de waarschijnlijk iets jongere minister van onderwijs noodzakelijk dot onze parttimer het facu ltaire deel van zijn tijd anders ging besteden . Hij moest dus stoppen met het geven van colleges BIVIT-klein . Echter, Joels werd hels, trok zich niets van de nieuwe richtlijnen aan , verkondigde dot hij ge-woon les ging geven, kreeg het bestuur achter zich en begon in september in-derdaad met de colleges BIVIT-klein . Echter Joels hield geen rekening met Deetman . Deze floot de ongehoorzame vijfenzestiger terug en de studenten bleven zoals gewoonlijk met de panne zitten : Midden in een trimester met een half vak waarin je geen tentamen kunt doen en bovendien te loot om nog een onder vak te goon volgen. Via een lapregeling blijkt half november een en onder toch teruggedraaid te zijn : Joels goat weer doceren en iedereen is weer tevreden .

  INHOUD 4x vokgroep vier . MK pag . 3 Interview met prof . van Winden . JJS, RM pag . 5 recensie . JJ pag . 7 Interview met prof. Kessler . HvdH pag. S Ecoline . Steven Adolf pag . 10 John Stuart Mill . RM pog o 11 Deregulering . Herman Prokke, Roe lof Stapel pogo 12 Economische hervormingen in Polen. PB pag. 13 Raodsels . Rick Ie Roy pag . 15

 • 4x Vakgroep IV No de uitvoerige bespreking in het vorige nummer van hetwel en wee van de Micro-vakgroep, lieten we onsditmaal ontbieden bi j de vakgroep bekendals Vakgroep IV. Even leek.hefatsofdeze aileen in naam bestond en wetenschap-pelijk personeel ontbrak. Een kort gesprek met de secretaresse, mevrouw A. van der Horst, verklaarde echter alles.

  No twee we ken lang tevergeefs aankloppen en telefoneren bi j diverse leden van het we-tenschappeli jk person eel besloten we de se-cretaresse te raadplegen. Hier kwam ons ter ore dot de wetenschappelijke staf voor het grootste deel uit part-timers bestaat, die in de meeste gevallen aileen op vri jdag aanwezig zijn . Gewapend met deze informatie togen we opn ieuw op pad en Qntmoetten binnen de vakgroep een grote bereidheid ons te woord te staan .

  Vakgroep IV is een van de meest uitzonderlil-ke vakgroepen die onzefaculte it kent. Niet ai-leen door hoar op het eerste gezicht slechte bereikbaarheid en door het feit dot zij slechts bUitengewone hoogleraren heeft (vijf in to-tool), maar voora I door hoar ongewone struc-tuur. De vakgroep heeft nameli jk vier takken, die min of meeronafhankelijk van elkaar zi jn, te weten: deafdeling BIVIT (bestuurlijke info -matieverzorging en informatietechnologie), de comptabele afdeling, de afdeling Infor-matica en de Accountancy-afdeling .

  De vierledige structuur

  Op soortgelijke wi jze is de Informatica onder-dee I van Vakgroep IV geworden. Prof. Frie-link werd aangetrokken om, naast Accoun-tancy, dit in die tijd nog onderontwikkelde yak te doceren, waarmee de gediversificeerde opbouw van de vakgroep voltooid werd .

  De comptobele of de ling Prof. Starreveld, die deze afdeling een tijdje onder zi jn hoede had, is later opgevolgd door Prof. Joels, die dit jaar is opgestapt. Daar de plaats van Prof. Joels niet is opgevuld, bestaat er op dit moment een afdelingssamenstel-ling, die strijdig is met de WUB. Hierin is im-mers verplicht gesteld dot medewerkers in til-delijke dienst onder toezicht van een hoogle-raar en medewerkers met een vaste aanstel-ling in samenwerking met een kroondocent hun taak verrichten. ('In samenwerking met' hield niet altijd in dot het over leg optimaa~ was.)

  Gelijktijdig met dr. Koopman verliet een an-dere medewerker van de comptabele afde-ling, drs. l. van der Bergh, de faculteit. Deze--- .. vacatures zijn ook nog niet ingevuld, waar-door er voar de overige 'boekhouders' wein ig tijd overblijft om naast hun uitgebreide onderwijs- en beheerstaak veel aandachtaan onderzoek te schenken. Van de buitengewo- . ne hoogleraren van de andere afdelingen kun je niet verwachten dat zij en onderwijsge-yen en onderzoek doen en beheerstaken uit- . voeren. Toch wordt de publicatienorm over het algemeen wei gehaald, maar promoties zitten er op de korte termijn zeker niet in. Prof. De Mare en drs. Woudhuysen zijn het in deze dan ook roerend met elkaar eens. Ze vinden beiden dot men het totale aantal for-matieplaatsen afwegen moet tegen de totale output en dot de vakgroep anderling moet beslissen hoe de verschillende taken ver-deeld worden, waarbij gelet wordt op ieders bekwaamheden . Een tweede argument is dot een dergelijke taakverdeling in andere lan-den wei gebruikelijk is. Inkrimpen De duur van het onderwijs in het boekhouden is in de loop der jaren flink ingekort. Het werd pas . een verplicht yak in de propedeuse in

  De op het eerste gezicht merkwaardige sa-menstelling van de vakgroep volt te verklaren uit hoar geschiedenis. Deze begint in 1972 bij de invoering van de WUB. De voorbereiding voor de indeling in het hUidige vakgroepen -bestand geschiedde door dr. Duisenberg en drs. Halberstadt. Daarbij sloten zij zoveel mo-geli jk aan op de bestaande leerstoelenstruc-tuur, waarin ongeveer evenveelleerstoelen

  v~~r algemene economie en bedrijfsecono-mie aanwezig waren . Wat no de invoer ing van de WUB Vakgroep IV zou worden, was voor 1972 de post-doctorale Accountancy-opleiding. Deze bestond uit twee delen, de Administratieve Organisatie (A.O.) en de leer van de Accountantscontrole. In de tijd vlak voor het ontstaan van Vakgroep IV veri iet Prof. van Rietschoten de faculteit. Voor hem kwamen er per saldo drie in de plaats.

  Een van hen was Prof . Starreveld, die een grote invloed op Administratieve Organisatie, het huidige BI-VIT, zou hebben . Hij maakte dit een onder-deel van hetdoctoraalpakket, hetgeen leidde tot een verkorting van de post-doctorale Accountancy-opleiding .

  d. cillers!

  In dezelfde periode ging Prof . van der Schroeff, onder wie de comptabele afdeling ressorteerde, met emeritaat. Eerdergenoem-de Prof. Starreveld nam zijn plaats in als kroondocent van de comptabele afdeling, waardoor deze no invoering van de WUB in dezelfde vakgroep terecht kwam als Accoun-tancy.

  Constructies die op gespannen voet met de wet staan behoren in de geschiedenis van Vakgroep IV niet tot de uitzonderingsgeval-len. De vorige voorzitter van het vakgroep-bestuur, dr. c.A. Koopman, was bijvoorbeeld 'geen hoogleraar. Hoewel de WUBookditniet toelaat, bleek het in de praktijk een ideale oplossing te zijn . Buitengewone hooglerar.en zijn niet te allen tijde bereikbaar, terwijl dit voor het vakgroepbestuur, indien niet nood-zakelijk, in ieder geval heel wenselijk is. (Over dr. Koopman zal in een komende Rostra een artikel komen.)

  1969; daarvoor was het bezit van het prakti j k-diploma boekhouden ingangseis voorde eco-nomiestudie.Het boekhpudkundig onderwijs in de propedeuse is daarom geent op het praktijkdiploina, dot echter een veel breder terrein bestrijkt. De tijd die men in de prope-de use aan boekhouden besteedt, is terugge-bracht van vijftrimesters in 1969tot een blok in de tweefasenstructuur. Woudhuysen is het hier niet mee eens. Hij stelt dot boekhouden een technische vaardigheid is, te vergelijken met pianospelen of autorijden, die men zich slechts in veel langere tijd dan tien weken

  3

 • 'goed eigen kon maken. Het zou naar zijn me-ning didactisch verantwoorder zijn het prope-deutisch programma uit te spreiden over twee trimesters, waarbij er evenredig minder uren gegeven worden, en hetzelfde te doen met een onder technisch yak, bijvoorbeeld wis-kunde.

  Voortgezet boekhouden behoorde v~~r de WUB niet tot het studieprogrammo, maar was ingangseis voor de Accountancy- en leraren-opleiding. No de WUB is het, in het kader van de vrije studieinrichting, een 'menu a 10 carte', als keuzevak gedoceerd. Voor voort-gezet boekl ouden geldt in principe hetzelfde als voor propedeutisch boekhouden. Het pro-gramma moet in een te korte tijd worden af-gewerkt. Bi j voortgezet boekhouden heeft men dit bezwaar gedeeltelijk kunnen onder-vangen, daar dit Oit twee delen bestaat, nl. boekhouden en financiele rekenkunde . Bei-de onderdelen worden in een cursus gege-yen .

  ,Over de toemomstige inrichting van het door Van den Bergh opgezette computerprakticum wordt op het ogenblik gediscussieerd. Moet de programmeertaal Basic blijven of Pascal worden? Moet wellicht het prakticum als workshop worden voortgezet 01 of niet gein-tegreerd met boekhouden? Is oefening van programmeren nog wei gewenst in het kader van de boekhoudcolleges of moet worden volstaan met gebruikersvriendelijke pro -gramma' s? Vucalc bijvoorbeeld? Woudhuy-sen geeft overigens de voorkeur aan works-hops.

  ) 1.. - ~. ~. _ ~ . . . ~~ ~ - . --- -

  BIVIT Dit yak mag zich in een veel geringere be-

  kendheid onder studenten verheugen dan boekhouden en Informatica. De reden ligt voor de hand: het komt pas in een later~ stu-diefase om de hoek kijken. BIVIT is door Prof. Starreve ld ontwikkeld en in de doctoraalfase getrokken , omdat het niet aileen nuttig bleek voor accountants, maar ook v~~r bedrijfseco-nomen.

  Het is een integrerend yak voor wat bij Kost-prijs, Firianciering, Marketing, Waarde en Winst en Interne Organisatie wordt gedo-ceerd .Hierin wordt getracht duidelijk te ma-ken hoe je gestructureerde informatie, nood-zakelijk om een bedrijf soepel te laten draai-en, tijdig en betrouwbaar op tafel krijgt.

  4

  Er bestaan twee varianten waarin onderwijs wordt gegeven door Prof . De Mare, het enige lid dot de afdel ing rijk is, te weten BIVIT AC & BI. In het kleine allernatief worden aileen de grondslagen van de theorie van de inform '-tiebehoefte en -voorziening behandeld, ter-wijl hel in de grole vorm, die verplichl is voor een loekomslige accountanl, eveneens de toepassingen loot zien.

  Accountancy Voor een afgestude erd econoom, die naa st BIVIT-groot nog allerlei andere vakken gelo-pen heeft , bestaal de mogelijkheid de poSI-doclorale acco unlanlsopleiding te volgen. Vaak w ordtditgecombineerd met w erkzaam-heden op een accounlanlskantoor of b i j een inlerne accountantsdienst. Wanl aileen mel theorelische kenni s kan bij de opleiding lot registe -accounlani niel worden vol slaan . Aanvullende praktische vaardigheden zijn van grole betekenis. Om dit mogeli jk te maken zijn aile colleges geconcenlreerd op de vri jdag . Zi j w orden ge-geven in hel yak Leer van de accountantscon-Irole, waarbij de algemene grondslagen en de techniek van de accounlanlsconlrole wor-den behandeld a lsmede de uitwerk ing van vraagstu kken. Hoewel de opleiding erg prak-tijkgericht is, kan men op de universiteit de realite itslechtsbenaderen . Daarom ishetvol-gens De Mare belangrijk voor studenten dot hoogleraren Accountancy met een been in de accountantspraktijk Sloan. Indien dit niel zo zou zijn, krijg je professoren die hun theorieen illustreren met altijd dezelfde verouderde

  voorbeelden. Hun onderzoekswerkzaamhe-den verrichten de accountancyhoogleraren voor een belangrijk deel in het verband van het Limperg instituut. Dit instituut werd in 1974 opgericht op initiatief van onze faculteit en is thans een interuniversilair instituut voor ac-countoncy.

  Informatica Voor economen, die zich wat meer willen orienteren op het computergebruik is er een Informaticatok, woar sinds korl een nieuwe hoogleraar, Prof. Maes, is aangesteld . Aan hem is on longs in Rostra een uitvoerig inter-view gewijd (Rostra 106), reden voor ons om niet 01 te diepgaand op deze afdeling in te goon.

  Toch nog enkele kanttekeningen over deze snelgroeiende tak van afdeling IV. Maes is buitengewoon hoogleraar met een aanstel-ling van 0, 9 formatieplaats. Behalve aan onze faculteit, is hij ook benoemd op de wis- en na-tuurkunde faculteil, waar het programmeren zelf een belangrijke plaats inneemt. Informa-tica bij economie houdt vooral in leren om-goon met de beschikbare soft- en hardware. Ook voor deze afdeling geldt dot onderwijs een groot beslag legt op de beschikbare tijd . Daarbij komt nog dot dit vakgebied een storm-achtige ontwikkeling doormaakt, zowel in de prakti jk al sde theorie, die steedsgeavanceer-der wordt.

  Eenzelfde ontwikkeling maakt het aanlal slu-dente n door dot Informatica loopt. Naar onze mening zou men zich daarom kunnen afvra-gen of Informatica niet een zelfstandige vak-groep moet wo rden, eventueel samen met BIVIT. Vooral nu Accountancy in de Iweefa-senstructuur misschien een beroepsopleiding in de tweede fase goat vormen, woarna boek-houden terecht zou kunnen komen waar het hoort ; bij Vakgroep III.

  MK

 • Mannen met baarden. die varen mee Drie manne.n.met baarden. Onbelangrijke-,-maar zo op het eerste gezi.chiDp-vallende kenmerken van de drie nieuwe professoren die Rostra dit jaar inter-viewde. De ~edoeling van deze vraaggesprekken is uiteraard om juist verder te gaan dan deze indruk op het eerste gezicht. Bij het interview met de heer F. van Winden, sinds 1 septemberprofessorOpenbare Financien bij de vakgroep micro-economie, is ons het volgende overkomen: we kunnen onze lezers meer vertellen over het vakgebied dan over de man erachter. Degenen die hoopten via het faculteitsblad te horen wat de favoriete sport is van de heer van Winden, naar welke muziek hij graag luistert of hoeveel hij verdient, ko-men bedrogen uit. Het laatstewist hij zelf nieten de andere zaken zijn we een-voudig vergeten te vragen. Wei weten we hoe hij aankijkt tegen de overheid, de collectieve sector, verschillende onderzoeksmethoden en onderwijs.

  Nu isditalles niet zo verwonderlijk. Een eerste kennismaking voor de studenten met profes-sor van Winden was zijn optreden op de mil-joenennotadag, waarbij volgens sommigen wat lastige, zo niet te lange formules, op het bord verschenen. Van Winden wi lde zelf tijdens het interview ook graag de indruk wegnemen dat zijn aan pak van het yak een ' erg theoretische, wis-kundige, moeilijke ja zelfs afschrikwekken-de' zou zijn. Rostra was benieuwd wat hij van plan is de studenten voor te leggen . Oordeelt u zelf!

  Wat intrigeert professor van Winden in de economie van de collectieve sector?

  "De activiteiten van de overheid hebben te maken met 70% van het nationaal inkomen. Een zeer belangrijke factor in de economie." Wat hem vooral boeit is het gedrag van men sen bij de overheid: "Dit aspect heeft in het veri eden te weinig aandacht gekregen. Ik ben er een voorstan-der van heel nuchter tegen de overheid aan te

  kijken. Je moet de overheid zien als een orga-nisotie van gewone mensen. Daarom is het niet juist te starten met verheven denkbeel-den over een overheid die altijd het goede met ons voorheeft. We moeten proberen no te gaan onder wat v~~r omstandigheden je zou mogen verwachten dot de overheid iets doet. Waar streven de politici naar, waarstreven de ambtenaren naar, wat ziin hun belangen en welke restricties liggen er op hun gedrag?"

  Restricties en be langen, sleutelwoorden in het gesprek over het vakgebied Open bare Fi-nancien.

  " Een ambtenaar zal anders staan tegenover het inkrimpen van de collectieve seclor dan een werknemer in de particuliere sector. Kijk bijvoorbeeld naar het verschil van opvalling dot zichtboor wordt lussen industriebonden en ambtenarenbonden. Dan merk Ie dol de mensen anders aankiiken tegen de colleclie vesector. Jewerkgelegenheidzal maarindie sfeer liggen. Je kunt het dan wei eens zijn mel iemand anders, dOl bijvoorbeeld de efficien-

  lie geweld wordt aangedaan bij verdere uit bre id ing van de collectieve sector, maar je vreesl misschien wei op straat te zullen komen te slaan als het niet gebeurt. "

  Bij de belangen van mensen speell hel tijds. aspect een belangrijke rol , dot zeker niel ver geten moet worden bij de bestuder ing van ge drag.

  " Mensen denken vaak op korte lermijn en don liggen de zaken heel anders dan wan neer je het op een langere termijn bekijkt. Op de langere lermijn zou misschien ook die ambte naar er voordeel bij kunnen hebben als de collectieve sector zou in kr impen . Mogelij. ke posit ieve effecten op belastingnivo e n so cia Ie premies zijn ook in zijn belong."

  Met andere woorden, vat Van Winden so men, is het inleressanl en belangrijk Ie weten wat de preferenties van de mensen zijn en op welke lermijn ze den ken. Daarbij is het onder. zoek naar preferenlies niet aileen belangrijk om het gedrag van de overheid te begrijpen, maar ook om Ie ontdekken wat de preferen. ties zijn von de mensen len aanzien van de overheidsgoederen. Hoe waarderen ze de dienslen en de kosten die daarlegenover slaan?

  "Mensen maken die preferenties v~~r de col lectieve sector nogal eens niet duidelijk om dal ze dat in hun voordeel achten. Het zoge noamde 'freerider' probleem, zoals u wellicht weet."

  Als je zegldal in het politieke proces belangen en invloed van mensen meespelen dan heb je, volgens Van Winden, twee aangrij-pingspunten, die de gang van dOl proces beinvloeden:

  "Je kunt mel kennis inzake de belangen en restricties, die een rol spelen, informatie overbrengen. lemand kan wei denken, dal hij zijn doe I zal bereiken, maar dat kan besl eens n iel kloppen. Een economisch adviseur van

  5

 • de regering, van vakbonden of welke belan-gengroep dan ook, kan proberen te laten zien longs welke weg de betrokkenen hun belan-gen waarschijnlijk veel beter kunnen beharti-gen. In Amerika heb je bedrijven, die zich be-zig houden met het adviseren van andere on-dernemingen op het gebied van lobbyen. Zij houden zich in feite bezig met iets dot econo-men ook zouden kunnen doen . Zij onder ken-nen, dot belangen en invloed een ?ol spelen bij de overheid . Wil je bijvoorbeeld, dot jou produkten beschermd worden tegen import uit Japan, dan moet je bepaalde politieke ka-nalen volgen, bepaalde senatoren benade-ren en mensen op bepaalde plaatsen inzet-ten. "

  "E lke economiestudent komt de overheid in de meest simpele economische modellen van de theorie tegen. De invalshoek van de eco-nomie van de collec!ieve sector bij de bestu-dering van overheidsbeleid verschilt met die van de bekende benadering in de Macro-economie. De Macro-economie kijkt naar de effecten van beleid opde economie, wij moe-ten met name onderzoeken waarom de over-heid een bepaalde beleidsvorm kiest . Beide ir;valshoeken zijn overigens belangrijk."

  Hoe zien de onderzoeksmethoden naar het gedrag van de overheid er uif?

  Er zijn veel aspecfen, verzekerf Van Winden ons haastig, van hef yak die volsfrekt geen wiskunde vereisen . Bij de beschrijving van de verschillende instrumenten in het kader van de Open bare Financien, de sfrucfuur van de overheidsorganisafie, het tOf stand komen van beslissingen .. . , "komi geen wiskunde aan Ie pas. "

  "Hel is niel zo daf je perse modellen nodig hebl om een idee Ie krijgen van hel vakge-bied, maar als je dieper op hef gedrag van de overheid will ingaan - een uildaging van ie-dere sludenl - zoals ook in geval van hel consumenten- en producenlengedrag, kom je vroeg of 1001 op modellen lerechl. De kwan-lificering werkl verhelderend."

  D,~ indruk van zwaar Iheoretisch, wiskundig onderwijs is onlerechl?

  "Naluurli jk zal ik in hel pakkef, dalwe sluden-len aanbieden geen zaken opnemen, waar-van ik weel dOl zij niel aansluilen op aanwe-zig fe achlen kennis. Dol heefl geen enkele zin. Wiskundige modellen zijn juisf insfru-menlen, dus moel hel gebruik ervan ergens loe leiden. Een sfudenl is een econoom in opleiding en hoeft nielallesle kunnen begrij-pen waf een afgestudeerd econoom mel on-derzoekservaring onder de knie heeft."

  Zoals in de Folia vermeld is, zal dil jaar hetvak Open bare Financien voor hel eersl gesplilsl zijn in twee varianfen , een bedr ijfseconomi-sche en een algemeen economische. Bij de bedrijfseconomische variant, die in hellwee-de Irimesler zal worden aangeboden, zol de ,iiteraluur bestaan uit een algemeen deel en een reader mel specifieke onderwerpen .

  6

  Hel algemene deel omvat, naasl collegeslof en Miljoenennola, onderdelen van hel leer-

  boek van C. Goedharl, 'Hoofdlijnen van de leer der openbare financien' en het boek van R. Musgrave en P. Musgrave, 'Public finance in theory en praclice."

  In de reader komen de volgende onderwer-pen aan de orde : verklaringen van het over heidsgedrag, managemenl van de colleclie-ve seclor (w.o. begrolingsbeleid, produktivi -leit van de overheid , besluilvormingsstruc-tuur van de colleclieve seclor), Rijk en lagere overheid, overheid en bedrijfsleven (w. o. de-regulering, sleunverlening).

  " De gedragsrelaties binnen hel probleemge-bied zijn ingewikkeld. Je hebt in geval van de overheid Ie maken mel een onlzellend com-plexe organisalie . Hel is mogelijk om door een 'verbaal model' van Ie maken; analyse-ren mel behulp van woorden hoe hel gedrag van de overheid eruil ziet en wal de effeclen daarvan weer zijn op de particuliere sector . Maar mijn stelling is dOl als je ver wilt goon in die analyse hel 01 heel snelle moeilijk goal worden. Ais effeclen legen elkaar in goon werken weel je niel waf de uitkomsl zal zijn. Wellichf heb je die uifkomsl nodig om ielsan-ders Ie besluderen. De enige weg die je dan nog resl is de wiskundige aanpak. De wiskun-de als insfrument, omdal er geen betere me-Ihode is om de problemen Ie analyseren."

  Van een hoogleraar mef de economie van de colleclieve seclor als vakgebied willen we na-luurlijk ook een mening horen over actuele problemen .

  Friedman heeft gesteld, dOl de colleclieve seclor niel meer dan 60% van hef nalionaal inkomen mag zijn. Geloofl Van Winden in normen voor de omvang van de colleclieve seclor?

  " Flauwekul! Dol kun je zo nielslellen. Vlak no de oorlog heeft Colin Clark ook 01 eens een norm gesteld van 25% . Theoretisch is hel ech-fer volstrekf denkbaar, dOl je zelfs tol 90% komI. Of je de colleclieve sector te groot vindt, hangl van je belangen of. Wei is hef zo, dot de overheid een grote organisatie is. Bij elke gro-te organisatie krijg je zogenaamde 'red fape' , bij een bedr i jf als Philips even goed. In die zin moel je ontzellend uitkijken mel het laten toe-nemen van de overheidssector ."

  De polilieke keuzen, die op hel moment ge-maakl worden - 3Y2 % korting op ambtena-rensalarissen en uitkeringen - keurt Van Win-den dot goed?

  "Ik vindtde manier, waaropdafgegaan is niel juisl. Ik ben geen voorsfander van het on-derscheid, daf hier gemaakf wordt tussen ver-schillende groepen. Ais hef zo is, dot de amb-fenaren meer moefen inleveren don dewerk-nemers in de particuliere seclor, omdat ze er zo vee I rianter voorstaan, dan kan ik er achier sfaan. Maar pakketvergelijking om dit aan Ie fonen heeft, ondanks aandringen van de vak-bond, nooit plaalsgevonden . Wanneer men-sen dan de slraal opgaan tegendergelijke po-lilieke keuzen, kan ik me dOl heel goed voor-slellen."

  JJS,RM

  "'" CD 0.. a n ....

  CD C "'"

  ---..

  ~ ...........

  < -.....

  n a "'" .... o o ::l --en ....

  ---..

  ~ ...........

  < -.....

  =a o 1ft .. .. II < .. II II

  CD ..

  Vraag je je of hoeveel tijd het kosi om mee fe werken aan hel tol stand komen van het fa-culleilsblad, hoe je hel kunt inpassen in je slu-die of hoe de algemene gang van zaken is bij Rostra? Kom het vragen! Je bent allijd welkom op kamer 1339 (lei: 5252497). In het geval dot je niemand van ons aantreft, loot dan een briefje achter bij de portier in ons postvak met je naam, adres en lelefoonnummer. We nemen dan zo snel mo-gelijk kontakl met je op.

 • Rechtvoor ziineconomischeraap Recensie van IDe iuridische organisatie van de onderneming' door c. Boukema en A. Dorresteijn. Twee heren aan onze faculteit kunnen weer opgelucht adem halen. Een beneden-norm brief zoals hun collega tijdens haar promotie-receptie kreeg zullen ze voorlopig niet ontvangen. In de zomer verscheen namelijk een boek van hun hand. Een bijzonder boek. Want bedoeld voor economen is het ge-schreven door twee niet-economen. De laatste twee mannelijke vertegen-woordigers van een misschien wei uitstervend ras aan onze faculteit: de ju-risten Cees Boukema en Adriaan Dorresteijn. Ahichtelijk paars voor zestig piek komsten behandeld worden, wordt het juri-

  disch jargon weliswaar wat meer toegepast, maar je kan nu eenmaal geen timmerman

  ---_ .... -

  DNOERNEMI'"

  'De juridische organisatie van de onderne-ming' is verschenen als nummer 21 in de fisca-Ie studieserie. Dat het hier een boek betreft van twee jurislen zonder blijkbaar een gede-gen commercieel economische achlergrond blijkl meteen uil hel uiterlijkende prijsvan hel boek. Het in een afzichlelijk paars uilgevoerd werk van bijna tweehonderd pagina's kosi een kleine zestig gulden. Nou kan me dal eerste gestolen worden en zil ik als recensenl ook niet zo met de prijs. (Hel grole voordeel van recensenlen: een gralis volle boeken-kasl.) Maar zestig piek is voor een gemiddel-de beurssludent toch een niel gering bedrag, ook niet na de SEF 10%-korting.

  worden zonder te weten wat een verzonken _____ ---- ---------bolkop is.

  Bevooroordeeld Belangrijker dan dit alles is vanzelfsprekend de inhoud. Nu moel allereerst gezegd wor-den dat de recensenl niel onbevooroordeeld aan het lezen is begonnen. Ten eersle is een van de schrijvers reeds gedurende twee jaar een zeer gewaardeerd lid van de redactie von dit blad. Ten tweede heeft ondergetekende vorig joar een moeizoam lenlamen afgelegd mel als lileroluur onder andere een syllabus die in herschreven vorm tot het zojuist ver-schenen boek is geworden. Deze omstandig-heden hebben echter aileen maar kennisver-ruimend gewerkt, zodateen aileen moardie-pere en objeclievere beoordeling mogelijk is geworden.

  Verademing Nu dan de inhoud. Studenten die in de keuze-gedeelten van hun studie ook daadwerkelijk van deze keuzemogelijkheden gebruik ge-maakt hebbendoor bijvoorbeeld een C-vak te kiezen hebben zich er al veelvuldig aan geer-gerd. Zo gauw je de sociologische, psycholo-gische of juridische kanlen von de economi-sche wetenschap wil gaan bestuderen, dien je je door pogino's onbewijpelijk vakjargon heen te werken. Berucht bij bedrijfsecono-men is bijvoorbeeld het strategieboek van Snellen . Het is om die reden aileen al een ver-ademing om in het boek van Boukema en Dor-resteijn te gaon lezen. I'n een overzichtelijke loy-out wordt in korte zinnen in helder nederlands juridische be-grippen ols onderneming, juridische organi-satie, vermogen en zeggenschapsverhoudin-gen uitgelegd. Je wordt niet meteen doodge-gooid met allerlei verwijzingen naar artikel zoveel van boek 2 BW. In het middengedeel-te, waarin de samenwerkingsovereen-

  De juridische organisatie Het onderwerp, de juridische organisatie von de onderneming, duidt op de wijze waarop bevoegdheden binnen de onderneming zijn verdeeld. Het ondernemingsbegrip wordt hierbij zeer ruim gezien. Hieronder vallen zo-wei de advokatenpraklijk, de aanne-mersmaalschappij als bijvoorbeeld de ideo-logische Slichtingen. Opvallend zi jn de sub-tie Ie verschillen in definiering van het begrip onderneming in dit boek en in het boek 'Inlei-ding bedrijfsrecht' van dezelfde Boukema maar nu in samenwerking met Wouters. Is in het laatslgenoemde boek nog sprake von een onderneming als organisalie van mensen en middelen gericht op het verwerven van een duurzoam inkomen voor de bij die organisatie betrokken rechtssubjekten, in het laalstver-schenen boek zijn de middelen kapitaalmid-delen geworden en wordt het in komen olleen nog maar verworven voor rechlssubjecten in dienst van deonderneming. Zout op een slok of

  'weloverwogen beperking? Binnen onderne-mingen worden besluiten genomen en rechtshondelingen verricht namens die on-derneming. Wie hierloe bevoegd zijn wordt nu bepa'ald door de juridische organisalie. Deze bevoegdheidsverdeling wordtdoor drie zaken bepaald: de rechtsvorm (NV, Vof), ver-schillende wetten die opdeonderneming von toepassing zijn; op de onderneming als or-beidsorganisatie (WOR, Arbo-wel) en door de slatulen, reglemenlen en overeenkomslen.

  Complicaties Doordol de keuze van de rechtsvorm in princi-pe vrij is voor de ondernemer is de juridische orgonisotie niet gebonden aan de economi-sche oklivileil, de groolle of aan enig ander uiterlijk kenmerk van de onderneming. Bo-vendien zitde onderneming niel vaslaan een eenmaol gekozen rechtsvorm: deze is Ie allen lijde om Ie zetten in een ondere. Daarbij komI dol de forme Ie verdeling van de bevoegdhe-den, niet hoefl overeen Ie komen mel de fei-lelijke silualie. Tol welke complicalies dil al-les kan leiden kunnen we regelmalig uil de dagelijkse aclualileil vernemen. Hel malafi-de gekonkel mel 01 dan niel lege BV's, de sterfhuisconstruclie en andere fiscale schijn-

  Boukema, c.A. en Dorresteiin, A.F.M. - "de Juridische organisatie vandeonderneming", Kluwer fl. 53,00

  bewegingen. In hel meest inleressanle, laalsle deel van hel boek behandelen de schrijvers enige hierdoor afwijkende con-struclies von de basisvarianlen.

  Basisvarianten De behandeling von deze basisvarionlen vormt helgrole middenstuk van hel boek. Hier wordl een compleel uilgewerkt overzichl ge-geven von de verschillende rechlsvormen . Niel olleen de rechlspersonen (de vereni-ging, de NV, BV) maar ook de eenmanszaok

  en de samenwerkingsovereenkomslen (de vennoolschap onder firma, de commandilai-re vennootschap en de maalschap) . Enige vennoolschappelijke voorkennis is hierbij wei gewensl. Hierna komen achlereenvol-gens hel enquelerechl, de ondernemings-raad en de jaarrekening aan de orde. Helaas wordt de Arbo-wet maar zeer summier be-handeld. Ais ontwikkeling die in de toekomst mogelijkeen vrij grote invloed kon hebbenop de juridische organisatie zou een uitgebrei-dere parogroof niet misstaan hebben.

  Meest interessant Zoals gezegd, de meesl interessante pagina's zijn de loalste twintig. Daar worden de reor-gonisoties behandeld. Zowel die leiden lot verandering van de juridische organisatie als reorganisoties die deze intakt laten. Tol deze laatste groep horen ondermeer het colleclie-ve ontslog, fusie en overname. Hierbij komen ook actuele onderwerpen ter sprake. Zo komt bij defusieart. 1639ao e. V . over helovergaan van rechten en plichten ten aonzien van het personeel opde nieuwewerkgeveraandeor-de . In de volgende parogroof word I, helaast te kort, ingegoan op de sterfhuisconstructie. Ook de rol van de overheid middels steunver-lening wordt oon de orde gesteld.

  Billagen De behandeling van het boek tijdens de doc-toroalcolleges gebeurt door de schrijvers zelf

  vervolg op biz. 14

  7

 • Onvoorwaardeliik afscheid Het bij zijn afscheid verschenen boekje 'Voorwaorden voor economisch her-stel' maakte hem meteen tot de meest geciteerde econoom van na de vakan-tie. In 1981 nam hij, na een peri ode van 28 jaor waorvan 18 als direkteur, af-scheid van De l\lederlandsche Bank. Twee jaor later hangt hij ookzijn toga aan de wilgen. Niet dat hij doceren vervelend vond, integendeel. Maar, "ik heb mijn hele leven vrij hard gewerkten moestgewoon een beetje gezelligerwor-den." Een gesprek met prof.dr. G.A. Kessler over het te voeren beleid in Ne-derland, de internationale economische crisis, de inflatie en de rentestand. Dit alles geplaatst in het kader van de 'functional finance'. Wat houdt dat ei-genlijk in?

  "Functionol finonce is een mooi woord. De fi-nanciering, het financiE?ringstekort heeft een funktie. Je kan zeggen dat het tautologisch is maar het is niet te ontkennen dat het een rol speelt. Het klinkt eigenwijs, ik heb het zelf be-dacht, ik ben niet de boeken van functional fi-nance gaan lezen. Ik dacht, het is gewoon zoo Er is niets gevaarlijker dan wanneer je blind vaart op een theorie van iemand anders. Heb het voorol ook zelf bedacht en uitgerekend."

  "Ik ben er altijd erg gericht op geweest om te weten hoe iets in elkaar zit en heb een zekere weerstand om het maarsnel te vertalen in slo-gans en onbewezen stellingen. En daar droeg het werk op de bank erg toe bij. Je moet daar voortdurend doordenken. leer ondogma-tisch zijn. Geleidelijk aan kreeg ik daar toch een soort gedachtenbouwwerk dat een zo goed mogelijke benadering gaf van hoe de werkelijkheid in elkaar zit."

  De minister van financien "Het is een beetje een andere benadering dan wat gebruikelijk is. Ik vind het belangrijk condities te formuleren die hoe dan ook ver-vuld moeten worden. In het regeerakkoord wordt gezegd dat het financieringstekort om-laag moet, de lastendruk niet omhoog mag en hei rendement moet stijgen. Dan zeg ik als mlcro-econoom: hebben jullie ooit wei eens nc. gedacht of dat niet strijdig met elkaar is? Ik kon je wei vertellen dat zolang de investerin-gen niet toenemen dit strijdig is. Datkan niet!" "Het formuleren van condities zou naar mijn smaak nog veel belangrijker moeten worden. Je komt er nooit uit door te zeggen dat voor vermindering van de werkloosheid die en die monetaire impuls noodzakelijk is. Het gaat om een samenwerking van talloze faktoren. Je kan je wei afvragen of de moneta ire condi-ties zoals renteniveau, liquiditeitsruimte en wisselkoers zijn zoals ze zouden moeten zijn. Daar kan je over praten. lo kan je dezelfde vraag stellen voor bijvoorbeeld de loonont-wikkeling. ledereen moet conditiebeleid voeren en dan wi I het beestje wei weer groei-en.'1

  Sommige mensen den ken daar echter anders over. De minister van jinancien verklaarde in eeh interview weI belangrijker avondlectuur dan Uw recent verschenen boek te hebben. Hoe denkl U over zo'n uitspraak?

  8

  "Ik had hem het boekje toegezonden hoor. Dus hij was een van de eersten die het had. Maar ik begrijp het wei. Ik denk dat hij heeft gedacht dat de tegenstelling groter is dan de-ze in werkelijkheid is. Er is volstrekte over-eenstemming over de noodzaak de marktsec-tor weer aan het draaien te krijgen. Nou gaat het er om hoe je dat doet. Daar lopen de me-ningen misschien een beetje uiteen. Waar het om gaat iswanneer een ondernemer nou ein-delijk investeert. Welke voorwaarden zijn daarvoor nodig?"

  Ongerustheid "Nou is er duidelijk een he Ie sterke stroming die meent dat het financieringstekort zo af-schrikwekkend is voor de ondernemer dat hij vandaag eigenlijk niet zal investeren. Ik kan me dan indenken dat je zegt dat we op de eerste plaats het financieringstekort moeten terugdringen. Nu kom je in een geweldig di-lemma als gelijktijdig hiermee de afzet-perspectieven van het bedrijfsleven worden vernietigd. Dan is het voor mij de vraag of er werkelijk ge'lnvesteerd zal worden."

  Maar dal is nog geen reden om Uw boekje niel te lezen. "Nee, nee. Maar ik kan me indenken dat wanneer je met erg veel moeite trocht het fi-nancieringstekort niet meer te laten stijgen of zelfs terug te dringen dat het natuurlijk heel verve lend is wanneer iemand voor je voeten loopt die bovendien van de Nederlandsche Bank afkomstig is. En ja, wat heb ik gezegd? Ik heb helemaal geen politiek verhaal geschreven. Ik heb me alsanalist zorgen gemaaktdatwewel erg ons bestdoen maar we er opdeze manier niet zul-len komen. Ik maak me ongerust dat het be-drijfsleven niet echt gaat investeren." "Tja, er zal wei iets van investeringsgroei zijn. Ais tenm i nste Ameri ka het vol houdt. Maar a Is je in een tijd van hoogconjunctuur in de we-reid, en die tijden duren ntet zo lang, een in-vesteringsgroei hebt van 3% zoals Nederland dan is dat natuurl ijk een he Ie trieste prestatie. Oat vind ik erg zorgwekkend. En dan zeg ik: verdorie, laten we toch eens met elkaar door-denken of je niet vee I sneller ookde verlaging van het financieringstekort bereikt. lorg er voor dat de omstandigheden voor het be-dri jfsleven zo zi j n dat er echt meer za I worden geinvesteerd. Omdat er afzetperspectieven

  blijken te zijn. En dan denk ik dat geplaatst in dit kader een tijdelijke stijging van het finan-cieringstekort niet zo afschri kwekkend is. Dit is dus een schets hoe principieel we hetzelfde wi lien. De discussie daarover zou veel opener moeten plaatsvinden."

  Maardan moeten de partijen weI kennis nemen van elkaars standpunten. "Natuurlijk. Maar je moet je niet blind staren op die ene opmerking van die minister. Ais je om je heen kijkt vindt ik het jammer dat iede-reen, ik ook hoor, praat vanuit z'n eigen den-ken. Probeer door hardop te den ken en goed te luisteren naar de anderen er achter te ko-men waar de verschillen van inzicht vandaan komen. Die komen voort uit de inschatting wanneer een ondernemer investeert. Is afzetperspec-tief essentieel ja of nee? Ais je m i j kan overtu i-gen dat het niet essentieel is en het aileen maar gaat om reductie van het financie-ringstekort dan zeg ik: je hebt mijn zegen! Ga onmiddellijk door! Onmiddellijk!

  Gaat het dan aileen maar om overtuiging, ver-trouwen en niet om wetenschappelijke analy-se? "Geloof is wei belangrijk maar het gaat tenslotte om de werkelijkheid. Van verschil-lende kanten hoor je dat afzetperspectief heel belangrijk is. Maar aan de andere kant schrikken we ons een hoedje als iemand durft te vertellen dat we dan ook de consequenties van een ti jdel ijke verhoging van het financie-ringstekort moeten aanvaarden. We hebben de mensen zo aangepraat dat de wereld ver-gaat wanneer het financieringstekort niet on-middellijk daalt, we concentreren ons zo op eenvoudige slogans dat je je niet meer kan permitteren er van af te wijken. Te constate-ren dat je niet meer voor ofachteruit kan isook onbevredigend."

  Dan komI het uiteindelijk toch weer aan op overtuigingskracht. "De vertrouwensfaktor moet op te lossen zijn. Ik verzet me er tegen dat je een beleid voert dat logisch eigenlijk weinig kans van slagen heeft omdat je meent dat het logische beleid onvoldoende vertrouwen zal ontmoeten. Dan zeg ik: luister toch eens eventjes, daar ben je toch zelf bij! Maak het dan duidelijk! Vertel dan! Ik verbeeld me dat ik dat zou behoren te kunnen."

  Stel dat U nog bij de bank zat, ZOU U het ook aan Duisenberg duidelijk kunnen maken? "Oat weet ik niet (Iachend). Oat weet ik niet. Hij is er zeer van overtuigd dat terugdringen van hetfinancieringstekorteen voorwaarde is om het bedrijfsleven weer aan het investeren te krijgen. We proten ons natuurlijk ook vast. Ik kan me indenken dat men zegt dat nu in-eens de mededeling dat we minder zwaar moeten tillen aan het niet onmiddellijk verla-gen van het financieringstekort het paard achter de wagen spannen is."

 • Dus hoe langer het huidige beleid wordt volge-houden, hoe kleinerde kans op verandering is. "We hebben ons hier in vastgebeten en moe-ten het nu hebben van de opleving in Ameri-ka. Van de kant van de vakbeweging wordt opgemerkt dot reele inkomensmatiging aI-leen nu kan en later niet meer. Dot is killing voor wat ik beweer. Ais straks de investerin-gen goon sti igen moeten andere bestedingen worden teruggedrongen. Je zal een pas op de plaats moeten maken met de reele inkomens. Ais dan wordt gezegd dot dot niet kan dan denk ik: verdorie die uitspraak iseen geweldi-ge ondersteuning van het huidige beleid. La-ten we dan nu maar bezuinigen."

  Maar het druist in tegen uw economische logi-ca. "We zitten nu opditspoor. Laten we hopen dot het lukt. Achteraf kunnen we dan constateren dot we ziin gered door een beleid van andere landen waarvan wii vonden dot we het niet moesten voeren."

  Is dat berusting dat Uw stem niet is doorge-drongen? "Nou, berusting. Het is realiteit. Ik heb dot boekie geschreven. Maar om dageliiks op de televisie te verschiinen. Nee .... ie moet ook niet hinderliik worden."

  Een laatste opmerking over dat boekje. Het verhaal doet Keynesiaansaan maar het lijk t net alsoj de naam Keynes zorgvuldig wordt geme-den. "Ik hou er niks van om te zeggen ik ben Keyne-siaan en daarom iswat ikzegwaar. Wewillen iets omdat we menen dot het verstandig is. AI die etiketten ziin de pest. Nou is Keynes in-eens dood, vies en ik weet niet wat. Morgen ligt dot echt anders. Over viif iaar is Keynes weer goed. Dot goat vast zo."

  Wat is de kansdat over vijjjaardeinjlatie weer sterk zal zijn opgelopen? "Het voorkomen van inflatie bliift in de toe-komst uiterst belangriik. Ik beweer dot de Westerse Wereld niet kan ontkomen aan een inkomenspol itiek gericht op vervull ing van de macro-econom ische rendementsvoorwaar-de."

  Wat is eigenlijk het grate kwaad aan injlatie? "In de goeie ouwe tiid van Keynesspeelde de cost-push inflatie nog geen rol. Toen had ie meer demand-pull. Het rendement werd niet echt aangetast. Naar miin smoak is de niet weg te praten betekenis van Keynes dot hii heeft gezegd dot de economische kringloop niet voor zichzelf zorgt. Monetaristen zeggen dot de private sector zo stabiel is. Ik vraag me dan of of ze dan niet hebben nagedacht over de rendementsvoorwaarde. Zelfs indien de collectieve sector veel kleiner zou ziin zorgt die voorwaarde niet voor zich zelf. Vroeger stond de literatuur vol over de verstoringen van de economische kringloop. Maar nu is daar nog wat bii gekomen.

  Topjaartje "Het staat voor mii vast dot de macro-conditi van voldoende rendement door de moderne inflatie wordt aangetast. De ondernemers kunnen nog zo hard werken, als aan deze

  voorwaarde niet is voldaan dan is de hogere winst voor de ene ondernemer een groter ver-lies voor de andere. Dot is wat is gebeurd in de iaren zeventig." "Maar we moeten ons niet blind staren op de verwachting dot het allemaal beter zal goon in 1984. En de iaren daarna. Kiik ie dan naar de ontwikkelingslanden dan bliikt dot hun enorme schulden (waarvoor het westen mede-verantwoordeliik is) aileen gesaneerd kunnen worden bii een gemiddelde groei-voet in het westen van tenminste 3%. Gemid-delde groei! Dot is niet zomaar een topiaartie van misschien 3% en daarna weer terugval-len." "Is de gemiddelde groei lager dan moet ie ook wei even doordenken wat dot zal beteke-nen voor hun schuldenlast. We moeten ons dan goed rea I iseren welke reele rente bii lO'n lager gemiddelde hoort. Dot vind ik een ge-weidig belangrii~ vraagstuk. Historisch was de reele rente lager dan de gemiddelde groeivoet. Op het ogenblik I igt de verhouding omgekeerd. Ik denk dot economen daar heel watopte zeggen zouden moeten hebben. Bo-vendien vloeien daar belangriike conse-quenties uit voort biivoorbeeld met betrek-king tot de noodzakeliike omvang van ont-wikkel ingshulp."

  Ontwrichting "Gegeven het feit dot het westen niet de fan-tasie heeft of meent niet het vermogen te kun-nen opbrengen ze meer ontwikkelingshulp te geven en gegeven de hoge rentelasten kun-nen de ontwikkelingslanden twee dingen doen. Niet betalen en zeggen iullie zoeken het maar uit of hun betalingsbalans drastisch verbeteren zodat ze aan hun enorme rente-en aflossingsverplichtingen kunnen voldoen. En dot is nogal wat.

  Het eerste leidt tot een ontwrichting waarvan de internationale en nationale gevolgen niet ziin te overzien. Alles moet er inderdaad op gericht ziin dit te voorkomen. Maar ook het tweede is nogal wat, zowel in termen van de maatschappeliike repercussie in de ontwikkelingslanden als ook in termen van de terugslag van exportmogeliikheden van het westen."

  Dan gaat het dus om verlaging van de reele ren-te en verhoging van de economische groei. "Op het gebied van de rente zitten we in biina net zo'n probleem als bii het financieringste-kort. De rente-ontwikkeling in de wereld wordt sterk bepaald door de rente in Amerika. Door geldt in belangriike mate dot de hoge rente nauw samenhangt met het grote finan-cieringstekort in combinatie met het tekort op de betalingsbalans. Bovendien wordt de no-minale rente bepaald door de korte rente. De hoge korte rente is naar miin overtuiging man-made. Gemaakt door de moneta ire au-toriteiten."

  "Technisch gezien kunnen ze morgen zeg-gen: iongens, we doen de korte rente morgen vier procent omlaag. Nou, aardige medede-ling! Stel dot iedereen lOU begriipen dot het een verstandige maatregel is, de moneta-risten hebben toch niet helemaal geliik. Ais men zich dus niet een hoedie schrikt dan lOU op termiin ookde lange rente omlaag komen. Logisch. ledereen die wat te beleggen heeft weet dot hii op de korte markt minder kriigt. Dan bieden ze hungeldaan opde lange markt en goat daar ook de rente omlaag. Dot werkt ook internationaal door."

  "Dit is allemaal mooi gezegd. Wat goat er in feite gebeuren? Ze denken dot ze knettergek

  9

 • ziin geworden. De lange rente gaat in werke-lijkheid stijgen omdat het zo afwijkt van wat jarenlang gepredikt is. Zo vast zitten we. Ik vind dat tamelijk tragisch. Ik heb gelezen dat de Amerikanen nietdoor zijn gegaan met hun renteverlaging omdat ze merkten dat de da-ling op de korte markt gepaard ging met een stijging op de-IG~MElGF-Be~ voor. Maar hiermee is helaas bewezen dat deze weg is afgesneden."

  "Dit brengt mij tot de conclusie dat het des te noodzakelijk is dat de rendementen worden hersteld. De wereld zal het dus moeten heb-ben van een grote redenmentsstijging. En daartoe zal een beleid moeten worden ge-voerd dot in elk geval de noodzakelijke voor-waarden op het gebied van de categoriale in-komensverdeling en de economische kring-loop worden vervuld ."

  En de verhalen van selectieve groei moeten we dan maar even vergeten. "Ik constateer aileen moar dat we, naarmate het economisch proces meer verstoord is we ons op milieugebied minder kunnen veroor-loven. Ais het beter gaat kunnen weer meer randvoorwaarden met betrekking tot het mi-lieu worden gesteld. Volkomen essentieel is dat je het herstelproces niet verstoort. "

  Ekoline Panorama is een blad voor de echte fijnproe-ver. Prachtige verhalen volleed en ellende en altijd geillustreerd met tal van verhelderende foto's. Wei altijd dat afkeurende toontje, wat de kleine kruidenier zo eigen is als hij wordt betrapt op de wa lien, maor daar moet je even doorheen en dan valt er heel wat te leren over het leven. Zo kan ik mijn een fotoserie herin-neren waarin vrij gedetailleerd verslag werd gedaan van de gevaren die een eenvoudige fotosafari met zich mee kan brengen, in het bijzonder wat, leeuwen betreft. Daktari was toen een zeer populaire serie en ik yond die loensende leeuw altijd zo leuk, dus was dub-bel geinteresseerd. Plaatje een I iet een sullig in het niets starende mannetjesleeuw zien, terwijl een man in zijn richting liep. Plaatje twee was ook nog erg rustig: de leeuw keek wei in de richting van de man, maar deze zwaaide ontspannen lachend naar de foto-graaf en haalde met zijn andere hand een ca-mera tevoorschijn. Het onderschrift bij deze foto meldde iets geruststellends over het feit dat deze leeuw net gegeten had . In plaatje drie was de leeuw half gaan zitten. De man trouwensook wantzo kon hijblijkbaarmooie-re foto's maken . Het onderschrift zei iets over overmoed. Plaatje vier liet een door de lucht zwevende leeuw zien en een achteroverdui-kelende man. Men had het over bloedstol-lend gebrul en angstwekkend gegil. Plaatje vijf besloeg een he Ie pagina en list de leeuw zien terwijl hij het ontzielde karkas de scha-duw in zeulde. Moraal: dat krijg je ervan als je met dure camera's helemaal in Afrika foto's gaat nemen, in plaatsvan gewoon naarZand-voorttegaan endaar in een kuil zure bommen en kaneelstokken te sabbelen, wat minstens even leuk is en bovendien stukken goedko-

  10

  Even over naar twee andere milieu's. Hoe is de werksfeer op de bank Ie vergelijken met die op defaculteit? "Werken op de bank werd gekenmerkt door hardop denken. Niet achter je bureau zitten, iets bedenken en zeggen: dat is nu zoo Nee, echt met een open mind over dingen praten. Tijdens gesprekken je mening herzien. Wat ik op de faculteit heb meegemaakt is dat er zelden een echt hardop-denken gesprek plaatsvond. Je presenteerde je paper. De kri-tiek erop was niet om mee te denken maar omdat het nodig was. En daarmee was de kous of. " Kleine vergissing "Ik geef toe dot het op een centrale bank an-ders ligt. Je wordt minder gehinderd door lite-ratuur. Literatuur kan een enorme belemme-ring zijn. Je hebt een gezamenlijke taak waaruit een duidelijke en op de praktijk ge-richte probleemstelling voortvloeit. Natuur-I ijk moet je niet aan de theoretische literatuur voorbijgoan maar het mag niet in de plaats komen van het zelfstandig ordenen en door-denken van waargenomen feiten. De goeie dingen uit de literatuur blijven van-zelf wei hangen . De rest is flouwekul. " . U heeft Uw hele leven in de wereld van het geld geleefd. Welke waarde heeft geld voor U per-soonlijk? per. Ik was geschokt; datdeed die lieve leeuw van Daktari nooit. Had die niet een kunstge-bit? Pas moest ik plotseling aan de fotoserie den-ken, toen ik voor de zoveelste keer aan een geagiteerde lekenschare de zorgwekkende dilemma's van onze huidige ekonomische si-tuatie trachtte duidelijk te maken. De avond was zo leuk begonnen . Pretentieloos kabbel-de hetgesprek voort langsde oevers van de ri-sicoloze borrelpraat, waar menige televisie-omroep zijn zendschema mee volstort. Maar ik voelde de bui al hangen : vroeger of later zouden ze er over beginnen . Waarom ging ik niet weg, naar huis, een goed boek lezen. Maar je bent beleefd en blijft. lemand begon over bezuinigingen. Ik deed net of ik niets hoorde en keek een andere kant op. Onver-biddelijk werd de draad echter opgepakt. Er-gens werd 3,5% gemompeld, men sprak in-stemmend zijn afkeuring uit. Was dit dan de enige mogel ijkheid? Kon de krisis niet anders worden aangepakt. 'Kiens' riep een ander. Er volgde een betoog over het inzakken van de vraag. Had Albert Heijn niet zelf gezegd, dat het zo niet langer kon. Ik besloot om op mijn eigen kleintjes te gaan letten en zocht naar mijn jas, maar kon hem niet vinden. Weer een ander begon op ruzie-achtige toon een ver-haal op te hangen over schrikborend stijgen-de rentelasten, buitenlandse schulden en de daarmee samenhangende last voor het na-geslacht. Een zorgzaam type zo te horen. Toen kregen ze mijn in de gaten . De deskundige. Ik had net mijn jas gevonden, maar zag de uit-gang versperd door een horde, die naar mijn wijze raad snakte. De derde keer in die week. De eerste keer had ik nog vol vuur, als betrof het een diskussiekollege, uiteengezet wat de voars en tegens van de twee alternatieven waren. Vervolgens uitte ik dan heel voorzich-tig het vermoeden, dat er in de nabije toe-komst wei eens een grotere loonmatiging te

  "Dan moet je het niet over geld hebben. Dan moet je het hebben over hoe verrukkelijk het is om hier te wonen. Het is geen straf om hier te wonen als je niets hebt te doen."

  Maar U kan hier wonen omdat U in voldoende mate beschiktover geld. "Ik weet nieiof ik me nietgelukkigzou voelen wanneer ik heel ergens anders zou wonen. Ach natuurlijk. De een kan zich uitleven aan geweldige luxe jachten. Zwembaden. Heb ik niet. Vind ik verveldend. Tennisbanen. Hoeft niet. Dat kan je allemaal makkelijk zeggen hoor als je een stuk boven vier maal modaal zit. Maor wat voor ramp zou het zijn als je wordt teruggeworpen op modaal. Da's een uitdaging . Dan gebeuren er weer andere din-gen . Ais daar je geluk van af moet hangen."

  Tijdens Uw werk rekende U met bedragen die in het dagelijks leven onvoorstelbaar zijn. Gaf dat geen problemen? "Je hebt wei eens dat je je vergist. Ik ben bij-voorbeeld penningmeester van een stichting 'Wilde Planten' . Leuk werk . Je moet aileen opletten dat je niet per ongeluk in plaats van honderd gulden een miljord zegt. Klinkt een beetje gek. Nu heb ik daar geen last meer van. "

  HvdH

  verwachten viel , als er tenminste haast werd gemaakt met de arbeidstijdverkorting. Daar-na vervolgde ik mijn verhaal doorte beginnen over de zegeningen van de automatisering, om ze wat op te vrolijken natuurlijk, en ik sloat af met de konklusie dat ze niet een te hoge verwachti ng moesten hebben over de be-heersbaarheid van een ekonomie. Het effekt was enigszins anders dan ik ge-hoopt had. De stemming was na mijn akade-misch betoog om te snijden en het kostte me enige rondjes om mijn persoon weer enigs-zins acceptabel te maken . De tweede keer was net zo verlopen en nu dreigde het weer de mist in te gaan . De huidige ekonomenge-neratie zit opgezadeld met de beheersings-gedachte van de vorige. Met meterslange macro-ekonomische rekenmodellen wisten ze altijd wei te vertellen hoe de ekonomie te leiden was langs het mooie pad van de immer groeiende welvaart. En maar plaatjes maken van de volgevroten Nederlandse leeuw, die ze nu blijkbaar opgegeten heeft, want horen doe je ze nauwelijks meer. Volgens Galbraith zal een goede ekonoom immer weerstand ondervinden tegen zijn ideeen en moet je je pas zorgen gaan maken als iedereen enthou-siast begint te knikken . Dankzij de akelige boodschoppen die we te vertellen hebben, goon we volgensdezedefinitie de goede kant op. Tot slot enige praktische wenken voor de be-dreigde ekonoom: blijf kalm en vriendelijk . Benadrul< vooral de positieve kanten van de krisis: een zee van vrije tijd en het verdwijnen van een hoop geestdodend werk. En bega niet de fout om over de Nobelprijswinnaar te beginnen, want dot is precies de vlag op de modderschuit die we niet kunnen gebruiken.

  Steven Adolf

 • John Stuart Mill. Econoom en nog veel meer. Hoeveel Rostra-Iezers zullen bij het zien van de naam John Stuart Mill denken: 'he?'. Want er is aan onze faculteit dan wei een wetenschappelijk medewer-ker verbonden, die Mill meeneemt als vakantielectuur, echt bekend is deze Britse econoom toch niet meer, hoewel hij trouw genoemd wordt in het rijtje klassieke economen en er in prof. Klant'ssyllabusoverde geschiedenis van de economie keurig enige alinea's aan hem worden gewijd. Reden om eens wat meer aandacht aan hem te besteden. Een aardige bijkomstigheid in gedenk-jaar 1983 is nog, dat Mill exact 110 jaar geleden te Avignon overleed .

  De belangstelling voor John Stuart Mill is ove-rigens wei weer groeiende. AI staan namel ijk in de bibliotheek van het Seminarium voor Staathuishoudkunde (micro, macro) louter l 'n belangri jkste economische werken en z'n au-tobiografie, recentelijk zijn er twee boeken van hem opnieuw vertaald en uitgegeven ('Over Vrijheid ' en 'De onderwerpirig van de vrouw') .

  Leven en werk John Stuart Mill (JSM) werd geboren op twin-tig mei 1806 als de oudste zoon van de intel-lectueel James Mill. Deze was ook econoom, filosoofen zo nog heteen en ander, maar was aanzienlijk minder begaafd dan lOon John Stuart. Hij schreef dan ook voornamelijk schoolboekjes, en over erkende denkers als Smith, Ricardo en Malthus. Wot voor het leven van JSM van groter belang bleek te zijn waren James Mill's vriendschop-pelijke bonden met de utilitaristische filosoof Jeremy Bentham , bekend van zijn 'greatest happiness for the greatest number'. De jonge Mill werd opgevoed volgens de principes van de utilitaristische Bentham, hetgeen resul-teerde in een opvoeding, die tegenwoordig elke moderne pedagoog terstond zou doen verbleken. JSM's jeugd bestond voornomelijk uit leren en studeren. Sociale contacten hod hij niet en vokanties kreeg hij niet, 'opdot de gewoonte von het werk niet zou worden on-derbroken'. Door deze aanpak was het zon-der meer mogelijkom JSMeen wonderkind te noemen . Zo begon hij reeds in 1809 met het leren von Grieks en had hij op zevenjarige leeftijd de meeste diologen van Plato gele-zen. Tussen z'n ochtste en twaalfde las hij Aristoteles en Socrates, wot niet ongemerkt aon hem voorbij is gegaon, terwijl de kleine Mill op dertienjarige leeftijd een overzicht maakte van alles, dat er te weten viel in die tijd op sociaal-economisch gebied. Uiteindelijk ging JSM oan deze in geestelijk opzicht Spartoonse opvoeding ten onder en mookte op twintigjarige leeftijd een ernstige lichamelijke en mentole cris.isdoor. Hij begon te lijden aon meloncholie en las werken van de romantici Goethe en Wordsworth . lets waar je op zich 01 een mentole crisis von zou krijgen . AI eerder, in 1823, was Mill begonnen met werken. Hij was in eerste instontie werkzaom als ambtenaar bij de 'East Indio Compony' , waarvan hij in 1836 de leiding in honden

  kreeg. Voet op Indiase bodem heeft Mill ove-rigens nooit gezet. Belongrijker was echter, dat zijn werk hem zoveel tijd verschafte, dat hij van alles kon publiceren in kranten en tijd-schriften en dat hij in staat was verscheidene boeken te schrijven . Desondanks heeft Mill a ls bestuurder wei degelijk iets betekend voar India. Na een conflict in 1858 ging Mill met pensioen en was van 1865 tot 1868 parle-mentslid . Mill werd in 1868nietherkozen, om-dot hij strikt principieel was en daarom gere-geld progressieve en weinig populaire stand-punten moest verdedigen. Een ontmoeting, die voor Mill van groot be-lang is geweest, was die in 1830 met mrs. Har-riet Taylor. De bewondering van John Stuart voor de intelligente en kordate Harriet was ongelooflijk groot en het was dan oak tame-lijk spijtig te noemen voor JSM, dat er een mr. Toylor, een vriendelijk, doch verder weinig briljant heer, bestond. Mr. Taylor had niet veel in te brengen enwerd over hetalgemeen gewoon genegeerd. Harriet en Mill reisden somen, schreven elkoor en woonden soms tij-den in hetzelfde huis, wat mr. Taylor eenvou-dig maar diende te slikken. Echter Harriet's eego stierf vrij jong en twee joar no zijn dood trouwden Mill en mrs. Taylor.

  Economische ideeen. Zools reeds gezegd, wordt Mill meestol nogal klokkeloos bij de 'klossieken' gevoegd. Op zich is dat ook niet geheel onjuist. Mill verdui-delijkte, nuanceerde en vulde de ideeen van de ' klossieken' aan. Wei besteedde hij in tegenstelling tot bijvoor-beeld Smith, Ricardo en Malthus aondacht aan vraagfactoren. Mill geloofde' iet zonder meer in de 'Wet van Soy' en boande een weg voor de latere critici van de 'klassieken'. Met deze latere critici heeft John Stuart Mill even-eens gemeen, dot hij bemoeienissen van de overheid niet zag als het economisch grootst mogelijke kwoad. Voornomelijk , omdot hij meende, dat overheidsingrijpen niets aan de economische ' wetten' zou veronderen . Stootsinterventie hod in de ogen van Mill geen overdreven slechte invloed op de eco-nomische groei en opde ollocotie von goede-ren en diensten. Daarentegen ochtte hij de overheid wei in staat tot een positieve bijdro-ge aan het menselijk gel uk. De staat moest, oldus JSM, onderwijs en cultuur bevorderen en tevens maatschappel ijke rijkdom verde len door middel van subsidies, belostingen en ten

  dele onteigeningen. In dat kader gaf hij zelf het 'goede voorbeeld' door herdrukken von zijn belongrijkste economische werk (Princi-ples of political economy, 1848) te subsidie-ren, zodat de ideeen, die daarin verkondigd werden, ook voor minder bedeelden toegon-kelijk waren . Ondankszijn duidelijke betrokkenheid en zijn aandacht voor het armoedeprobleem, kun je Mill niet echt een socialist noemen. Hij reoli-seerde zich weliswaar te leven in een moat-schappij , woarin 'het produkt van de arbeid verdeeld werd in omgekeerde rede von de ar-beid zeW, maar was toch te veel 'klossiek eco-noom' om olgehele sociolisatie van de pro-duktiemiddelen te bepleiten. Mill wilde de produktiemiddelen in bezit laten van porticu-lieren en slechts het geproduceerde beter ver-delen.

  Vrouwen en Vrilheid Naast over economie heeft de produktieve Mi 110. a. ook geschreven over vrouweneman-cipotie en over kwesties, die verbond hielden met de individuele vrijheid van de mens. Om met dot eerste te beginnen zou het onjuist zijn op te merken, dot Mill altijd wei oog heeftge-had voor emoncipatie. Z'n nadenken en schrijven over de ochtergestelde positie von de vrouw, werd sterk gestimuleerd door Har-riet Taylor. Zij was het, die Mill wees opde er-barmelijke situatie van vrouwen in hun do-gen. Zijn voornaamste ideeen over emancipatie heeft Mill neergelegd in 'The subjection of Women ' (1869). Dit no Mill's dood lange tijd gecensureerde boek gold geru ime ti jd als een stondoordwerk voor de kopstukken von de vrouwenbeweging. Dat Mill zich inzette voor de vrouwenstrijd werd hem niet in dank ofge-nomen . Hij was in het algemeen behoorlijk populoir zo rond 1860, maar z'n geflirt met emancipotie en sociolisme ging velen te ver . 'The subjection of Women' was dus in ieder gevol een controversieel werkstuk. Verras-send isdat bepoold niet, gezien de heersende opvottingen toendertijd, hoewel Mill het ge-hele boek door uiterst redelijk blijft. Ais je de 'Subjection' nu leest, is het maar zeer ten dele verouderd. De argumenten, die Mill oon-draagt zijn ook nu nog zeerwoardevol, 01 was

  vervolg op biz . 12

  1 1

 • nRealisatie deregulering harde dobber ziinn

  zal

  Aldus Prof. Dr. J.A.A. van Doorn, hoogleraar sociologie in Rotterdam, tijdens een actualiteitencollege Recht, gehouden op 21 oktober. Hij noemde een aantal redenen waarom deregulering, het vereenvoudigen van het complex van wet- en regelgeving, een beperkte kans van slagen heeft. Hieronder een verslag. Deregulering is een vertaling van het Ameri-kaanse begrip deregulation, een term die daar de betekenis heeft het beperken en stroomlijnen van de regulering van het be-dri jfsleven. In Nederland werd de term dere-gulering voor het eerst gebruikt in de Hero-verweging '81, maar dan in het kader van lastenverlichting voor de overheid. De Vere-niging van Nederlandse Ondernemers pikte het thema van de deregulering op met een congres in mei '82, het idee volgend dat dere-gulering ook voor het Nederlandse be-drijfsleven positieve kanten zou kunnen heb-ben. Deze gedachte kreeg zijn beslag tijdens de formatie van het Kabinet Lubbers, toen bleek dat dit thema een van de 'grondpeilers' van de coalitie zou worden. Er werden snel een aantal zware commissies aan het werk gezet die zich vooral richten op lastenverlich-ting voor het bedrijfsleven. Te noemen zijn de commissies v.d. Grinten (ondernemings-recht), Rutten (milieu) en Kaland (vergunnin-genbeleid). De commissie Geelhoed richt zich meer op deregulering in het algemeen, dus zowel met betrekking tot de private als de publieke sector.

  Noodzaak In zijn betoog ging van Doorn in op de nood-zaak van deregulering. Deze noodzaak ligt hierin, dat her laatsle decennium een explo-sie van veelal slechle kwaliteit wetgeving heeft gebracht. Hij cileerde hierbij de jurisl en socioloog Schuyl: 'Als we het welge-vingsproces vergelijken mel een fabriek, dan verlaten vele produkten de fabriekspoorl zonder dal een garantie kan worden gege-yen dat het produkt bruikbaar is en zal vol-doen aan de gestelde verwachtingen, dat her efficient zal zijn en geen schadelijke bijwer-kingen zal verlonen. Wetten worden losgela-len en er wordt niel meer nagegaan of zij werken.' Het blijkt dat deze gedachte langzamerhand doorwerkl bij wet- en regelgevers. Zo zijn de VAD, de Wet op de uitverkoop en de Kader-wet Specifiek Welzijn een ' vroege dood gestorven omdat getwijfeld werd aan de doelmatigheid in de praktijk. Dit zijn slechts de eerste stappen in de richti ng van daadwer-kelijke deregulering. Van Doorn noemde vier barrieres waarop men zou kunnen stuiten bij verdere dereguleringspogingen.

  Barrieres Ten eerste noemde hij het juridisch baslion. Jurislen willen wetten graag zoveel mogelijk perfectioneren en verfijnen. Deregulering is een aanslag op hun werk, hun prelenlies en

  12

  hun motivatie, hetgeen vanuil die hoek tot weerstanden zal leiden . Voor hel eerst ko-men nu economische maatstaven aan de or-de bij her maken en implementeren van wet-ten en regels. Ze zullen moeite hebben met her oprichlen van een 'juridische rekenka-mer' en begrippen als 'betaalbare wetge-ving'. De Iweede barriere wordt gevormd door het ambtelijk apparaat. Ambtenaren hebben be-lang bij een continue stroom van Ie behande-len en uil Ie voeren wetten en regels. Zij ver-dienen daarmee hun brood. Ook voor hen betekent deregulering een aanslag op hun werk. Ten derde spelen belangengroepen een gro-te rol in de Nederlandse somenleving. Zij hebben zich ingevochten bij de overheid; hun belangen zijn geregeld. Het aantasten van deze regels brengt onzekerheid v~~r de-ze groepen met zich mee. Ook bedrijven wier belangen met het hUidige subsidiest~lsel worden gediend, en zich loegang hebben verschaft tot dat slelsel (via subsidiologen), zullen zich verzetten tegen deregulering op dat gebied. Ais laatste noemde Van Doorn de politieke en maatschappelijke orde in Nederland . Neder-land kent van oudsher een actieve bevolking en een zwakke slaat. Conflicten tussen staat en delen van de maatschappij (b. v. kerk) zijn geregeld. Staat en maalschappij zijn via vele insliluties mel elkaar vervlochten zoals bij-voorbeeld in de S.E.R. Er is een tendens Ie bespeuren om bovenge-noemde vervlechting van slaat en maat-schappij te ontrafelen. Het is Ie zien oan het feit dal de S.E. R. tegenwoordig wei 'opzij wordt gezet' en dat lal van adviesorganen worden opgeheven, aldus Van Doorn.

  Betekenl deze tendens dat er een harde staat aan het onlstaan is, die steeds autonomer op zal Ireden? Van Doorn noemt in dit verband de no-nonsense poliliek van Lubbers. Hoe-wei hij deregulering een goede zaak vindl vraagl hij zich af hoever deze zich zal kunnen ontwikkelen. Hij onderkende de gevaren van een harde aanpak, in de zin van een Ie grote versimpeling van, wetten en regels, waarbij hij juristen waarschuwde voor hel gevaar van Ie drastische loepassing van economische cri-leria, wanneer dal van hen geeist zou wor-den. Maar, mits zorgvuldig uitgewerkl, voor een doorzichtig en efficienter wet- en regel-systeem is deregulering een vereisle. En zo een systeem is in een tijd van economische crisis noodzaak.

  Concluderend stelde Van Doorn dat zodra de economie weer wat zal aanlrekken, de be-langslelling v~~r deze maler ie snel zal ver-flauwen, mede gezien de eerder genoemde barrieres: ' Hel zal mij niet verbazen als we over 364 jaar niels meer horen over deregu-ler,inq', Vragen Een vragensteller in de zaal benadrukle de parlijpolitieke kant van deregulering, waar- ' bij Van Doorn beaamde dat deregulering en de daarmee samenhangende vermindering van overheidsbemoeienis uitslekend past bij de no-nonsense politiek van het huidige kabi-net, hoewel ook de sociaal-democratie nooit zo' n ingewikkelde samenleving als die van deze tijd voor ogen heeft gehad. Later merkte hi j op nielte verwachlen datderegulering ooit een (partij)politiek 'Hot Item' zal worden. Een andere vragensteller loonde zich bezorgd over het gevaar dat de zwakste belangen-groepen de dupe zullen worden van deregu-latie. Van Doorn zag dalgevaar ook, en stelde nogmaals dat 'deregulering een inbraak is van de economie in de rechlssfeer, en niet de inbraak van een meer ontspannen, vrijere sa-menleving , Hel is geen liberaal punt, het is een economisch punt dat aan de orde is'. Met deze voltreffer eindigde het college , Hoe hard de dobber van de realisatie van de-regulering is, zal blijken wanneer de aanbe-velingen van de genoemde commissies in de ambtelijke en politieke molen verdwijnen,

  Roelof Stapel Herman Prakke vervolg von biz . I I

  de positie van de vrouw in zijn dagen aan-zienlijk beroerder dan legenwoordig. Ook immer aktueel is JSM's boek over (indivi-duele) vri jheid, 'On Liberty' (1859). Mill inlro-duceert in 'On Liberty' een interessant en zijns inziens eenvoudig principe. Hij stell namelijk, dal het enige oogmerk, dat de mensheid hel recht geefl om collectief of individueel in te grijpen in hel handelen van een van hen, hun eigen bescherming is, Ais voorbeeld geeft Mill dan een dronkaard. Volgens hel eenvou-dige principe mag je een dipsomaan wei ver-manend loespreken, maar mag je pas hande-lend optreden, wanneer hij de boel dreigt te gaan slopen. Bij het beoordelen van staatsingrijpen in de persoonlijke levenssfeer liel Mill zich eve-neens leiden door z'n 'eenvoudig principe' . In zekere zin was hij bang voor een alles rege-lend staatssocialisme. Hij geloofde niet in een maatschappij, die bestuurd zou worden door enkele knappekoppen en die uilmaakten wal al dan niel goed was voor die maatschappij. Over dergelijke problemen heefl Mill nog aanzienlijk meer geschreven en ook z'n an-dere filosofische ideeen zijn de moeite waard. Het zou echter te ver voeren om dal eveneens te behandelen. Daarom zou ik wil-len besl u iten metde concl usie, dat John Stuarl Mill een grootdenkerwas, die meeraandachl verdient dan hij momenteel krijgt.

  RM

 • Ekonomiese hervorming in Polen een lezing door Kalman Miszei De betekenis van de poolse hervormingen hangt uiteindelijk of van de vraag of er in het poolse systeem daadwerkelijk sinds augustus 1980 iets is veran-derd, of dot het sinds december 1981 is terug gevallen in het oude 'total itaire' systeem. Volgens Miszei moeten dan drie aspekten van het systeem nader be-keken worden: de rol van de kommunistiese partij, de positie van de kerk en de kracht van het ondergrondse verzet. Korokteristiek voor het oude systeem waren drie hierarchieen (von overheid, leger en pOo Idie), die elk gekontroleerd werden door de parti j-hierarchie. Het meest essentiele onder-deel von de 'Ieidende rol von de portij' wos hoar zeggenschop over benoemingen in de drie ondere hierarchieen. Voorlopig kunnen we konkluderen dot de portij deze zeggen-schap in Polen is kwijt gerookt. De partij trekt zich op hoar eigen terrein (interne orgoniso-tie, ideologie) terug . De belangrijkste beslis-singen worden bijvoorbeeld niet meer door het Politburo moor door enkele mensen uit de Ministerraad genomen. lelfs in de bedrijven funktioneren de partij-ofdelingen nauwelijks meer. Ook de regionole portijleiding is hoar macht kwijt. Vraeger gof deze 'informeel' besl issende 'adviezen ' aan managers; daar is nu geen sprake meer van. De verondering van de positie van de partij heeft tenminste twee gevolgen, een positieve en een negotieve. Negatief is dot het politie-opporoot zeeroutonoom isgeworden en min-der dan oo it gekontroleerd door anderen. Po-sitief is dot de kwoliteit van het overheidsbe-leid kon toenemen: met name de Min isteries von Finoncien en Londbouw nemen nu men-sen op grond von hun kwoliteiten oan, niet omdot ze een portijboekje bezitten. Het over-heidsbeleid is progmotieser en het respekt voor overheidsmootregelen kan daordoor toenemen.

  Kerk De mootschappel ijke positie van de kerk is be-longrijker geworden . Inzake grote regerings-besl issingen wordt de kerkelijke top gekon-sulteerd . Het belangrijkste gevolg doarvon is dot de kerk hoor eigen belongen steeds kroch-tiger kon behartigen. De lagere scholen zijn feitelijk bijvoorbeeld in honden van de kerk gekomen. In het ekonomies leven isde krach-tiger positie van de kerk vooral voor de land-bouw von belong. In Polen is de londbouw grotendeels in partikuliere honden en de kerk is een verdedigster von het portikuliere boe-ren. In het begin von de joren zeventig stimuleer-dede toenmalige portijleider Gierek een mo-dernisotie van de partikuliere landbouw; von-of 1974 begint hij echterde staats- en kobpera-tieve landbouw te bevoordelen. Van de 375 .000 hektare landbouwgrond die in 1975 in het bezit van het Landbouwfonds kwam (met name door bedrijfsbeeHndiging van oudere boeren) ging slechts 17.000 hektare noar par-tikulieren. Dot is nu onders: in 1982 was het 240.000 van de 277.000 hektare. Nog steeds is de boer echter door aan- en afvoermonopo-

  lies omringd. Indien een boer land oon een onder wil verkopen of een trekker wil kopen heeft hij daarvoor toestemming van de ge-meentelijke administratie nodig . Onder druk von de kerk is de staat gedwongen de rol van de portikuliere landbouw te aksepteren, moor nog steeds is deze aan beperkingen ge-bonden. Ook zullen de boeren de plotselinge 'koerswijziging uit 1974 niet snel vergeten. De-sondanks zijn de boeren zelf nu optimistieser dan voorheenover hun toekomstmogelijkhe-den, meent Miszei. Het is nog niet helemaol duidelijk welke nieu-we mogelijkheden het nieuw op te richten 'Londbouwkrediet' zal scheppen. Dit wordt een met westers geld (2 miljard dollar) en deels door de kerk beheerd fonds, dot waar-schijnlijk in de vorm van een ontwikkelings-bank goedkope kredieten aan de boeren goot verstrekken . Von een volstrekt stootsmonopo-lie zol geen sprake meer zijn . De illegale aktiviteiten von Solidariteit zijn nog sleeds groot. Elke grotere fabriek heeft z' n eigen organisotie, elke provincie een ei-gen ondergrondse krant, die doorgoons re-gelmat ig verschijnl en veel wordt gelezen: Miszei heeft echter de indruk dot de onder-grondse oktiviteiten verminderen en dot het niet uitgesloten is dot er uiteindelijk een aan-tal horde kernen met weinig onderlinge bin-ding overblijft. Maar het is niet uitgesloten dot een echt illegaal netwerk in stand blijft, Planning Wat hielden de ekonomiese hervormingen nu precies in? Ten eerste werden de verplich-te ploninstrukties aan de kant gezet. Onder-nemingsmanagers - binnen een gegeven glo-

  baal produktprofiel - mogen over de eigen produktie besl issen, Het is echter erg moeilijk om aan grondstoffen en andere maleria len Ie komen , Proklies lukt dot olleen indien men zich b i j len von de 14 'operalie-progromma's' van de slool aonsluit. Deze houden echler in' dot legenover bepoolde inputs ook voorof overeengekomen oulputsdienen teslaan . Op d il moment neeml90 procent von de onderne-mingen aon zo'n progrommo deel. Dil houdl uiteroard in dol er feilelijk geen marktmecha-nisme funktioneert. Volgend jaar zullen de door deze programma's geslelde beperkin-gen overigens woarschijnlijk verdwijnen, Verder worden bedrijven slrakker dan voor-heel door bonken in de golen gehouden. Het plonproces beslaal nu in de eerste plaats uit onderhandelingen met bonken (Ie vergelij-ken met de gong van zaken in Hongarije). Bonken liggen voorldurend in de klinch met de industriele ministeries. De uitkomst von 01 deze 'gevechten' is per seklor verschillend. In de mijnbouw heeft hel ministerie, gerug-gesteund door hel leger nog veelle zeggen, elders minder. De direkleuren worden wei nog sleeds door de minisleries benoemd. For-meel is er van enig arbeiders-zelfbestuur sprake, maar in de praktijk slell dot niel vee I voor, Afgezien van de mijnbouw heeft het le-ger in de bedrijven echter weinig meer Ie ver-,ellen.

  Een tweede hervorming is dot de parlikuliere seklor, niet olleen in de londbouw, grolere mogelijkheden heeft gekregen, lowel de omvang van de traditionele parlikuliere in-dustrie ols van de zgn, Polonia-sektor (dot zijn investeringen door buitenlanders, meestal Polen die voorheen in het builenlond woon-den) is enorm toegenomen, Er zijn nu zo'n 400 Polonia -bedrijven met behulp von buiten-lands kapitaal opgericht. Die zijn niet olle even klein, er zijn er bij mel 200 tot 400 arbei-ders. Arbeiders willen hier graog werken, de lonen zijn er hoger don elders. De eersle drie

  vervolg op biz . 14

  13

 • vervolg von biz. 13 joar hoeven dergelijke bedrijven geen be-lasting te beta len, doorna is er een winstbe-lasting van zo ' n 50 procent. Het gevaor bestaat dot deze bedri jven dan weer gesloten worden, maar voorolsnog zijn ze er en dot is voorol ideologies van belong.

  Koopkracht De ekonomiese situatie in Polen is nu enigs-zins ges.lahUlsae.rd. Enerzi jds is er sprake von een verbetering von het aonbod von kon-sumptiegoederen, (voorol die woarvan de prijzen relolief flexibel zijn, afhankelijk von vroog en aanbod) . Anderzijds is de levensstondaard oonzienlijk gedoald. In 1982 en '83wos de inflotie resp. 100 en ongeveer 30 procent, terwijl de lonen resp. 40 - 45 en 20 - 22 procent toenamen. In twee jaar een koopkrochtdaling von bijna 70 procent! Het aanbod in de winkels is vergroot, maar minder mensen kunnen de uitgestalde

  vervolg von biz. 7 aon de hand van vrogen. Hierbij dienen arti-kels uit vakbloden en dog- en weekbladen ols werkmateriaal, zodat de theorie middels praktijksituoties duidelijk wordt gemaakt. Volgens het voorwoord is dit materiaal tegen kostprijs te verkrijgen.

  Kritiek Toch nog enkele woorden van kritiek. Hoewel vergelijkende literatuur mij ontbreekt, en het daarmee ongetwijfeld erger is gesteld, blijft de behandeling van de juridische organisatie ook in dit boek toch vooreen nietonbelangrijk deel een opsomming van wetjes, artikelen en uitzonderingen hierop. Natuurlijk kan een ju-ridisch onderwerp zonder een dergelijke op-somming niet behandeld worden . Maar de hoofdzaken von r.et vennootschopsrechtwor-den bekend verondersteld. lou het daarom het boek niet aantrekkelijker maken als uit de

  waren kopen . De poolse ekonomie is vergaond ofhonkelijk van de uitkomst von onderhondelingen met westerse bonkiers. Afgelopen voorjoar is er een zeer gunstig onderhondelingsresultaat geboek, het kan de komende joren woar-schijnlijk niet beter zijn . Dit betekent dot er bij een export van zo'n 5 05 V2 miljard dollar per joor een surplus von 1 miljord dollar ge-kreeerd moet worden voor rentebetoling (bij een schuld von meerdon 20miljarddollar iser don nog nouwelijks von oflossing sprake). Marktsocialisme? Het huidige ekonomiese systeem is niet meer zools het voor augustus 1980 was. Het lijkt enigszins op dot in Hongarije in 1968. Een ver-goonde liberalisatie lijkt Miszei waarschijn-lijk, maar niet geheel zeker. In dot verband is van belong dot de Sovjet-Unie een groot deel van de oanvonkelijke skepsis tegen ekono-miese hervormingen wellicht heeft loten vo-

  bestaande set bij lagen wat niet-ti jdgebonden voorbeelden zouden worden opgenomen? Om dezelfde reden zou het laotste d~el, reor-ganisaties, wat verder uitgediept kunnen worden. Naar aile waorschijnlijkheid is hel boek echter niet met die opzet geschreven. Wei als collegeboek. In samenhang met vra-gen en bijlagen voldoet 'De juridische orgoni-satie van de onderneming' volledig aon die opzel. Toch vallen de schrijvers helemaal aan het eind uit hun ral. Pag. 169: 'Het bestuur (van de onderneming) is bij wijziging van de organi-satie de centrale instantie. Is ze onofhanke-lijk, don kan ze de spil zijn von de besluitvor-mingomtrent reorgonisaties. Een bestuur ech-terdot slechtsdespreekbuis isvan het kapitool of in zichzelf is verdeeld, vormt een bedrei-ging voor de conlinuiteit von de onderne-ming' . Dot zou mooi noder uitgewerkt kunnen worden in een ortikel in Uwfaculteitsblod, he-ren Boukema en Dorresteijn . JJ

  ren o Moor elke verondering blijft door de Sovjet-Un ie met orgusogen bekeken worden: Polen is immers vee I groter en belongrijker don Hongarije. Toch zou een stop naar een 'marklsociolisme' een grote vooruilgong zijn. Vermindering von planning is noodzokelijkomwerkelijk voorde behoeflen von de mensen te kunnen produ-ceren . Slrokke planning is in de eersle ploots hel beperken van individuele mogelijkhe-den; eike vermindering van zO'nbeperking is -een vooruitgang. Op zich ben je er don uile-raard niet: een verdere onlwikkeling in de richting von arbeiderszelfbestuul of 'stoats-holdings' zou .dan gewensl zijn, aldus deze

  hongao~eekonoom. PB

  Verder over hervorming in Polen : zie hetartikel van Botora Simalupang in Oosl Europa Verkenningen, december 1983 en in Rostra nr. 97, zomer 1982.

  Rectificatie Tot onze spijt is het onderschrift bij een von de twee vokgroepsecretaresses als denigrerend opgevol. Dit is nooit de bedoeling geweesl. Een excuus oan mevrouw J. Don is op zijn ploats. Hierbij onze excuses. Wij hopen der-gelijke fouten in de toekomst te vermijden.

  'N PAAR STELLINGEN VANDEMEEST

  GEPROMOVEERDE DRUKKER Krips Repro - drukker van de meeste proefschriften in Neder-

  land - stelde een aardig stellingenboelge samen. U ontvangt het als u uw dissertatie in produktie geeft bH Krips Repro.

  Bel voor informatie met de afdeling Dissertaties.

  ~kriPS repro meppel Kaapweg 6, 7944 HV Meppel Postbus 106, 7940 AC Meppel telefoon 05220 - 53731

 • Raadsels De a fgel o pen maanden is er hard gewerkt op de ekonomi sche fakulteit. Er is flink onder-zocht en druk onderwezen, waardoor blijk-boar geen tijd overbleef om extra te besturen en te beheren. Dot zo u men tenminste kunnen konkluderen uit het aflasten van de laatste fa-kulteit sraadvergadering, omdat er geen agendapunten beschikbaar waren. Derhalve geen verslag dit keer, wei een bespreking van het evaluatierapport prope-deuseonderwijs 1982/'83 , dot is samen-gesteld door de onderwiisadviseur drs. J.e. H. Oostendo rp . Werkwijze AI een aantal jaren kent onze fakulteit de pro-pedeuseraad. Deze road vervult , naast een aantal andere funkties, een took in het tussen-tiids evalueren van het propedeuseonder-wiis. Aangezien op deze fakulteit verleden jaar de TweeFasen Struktuur (TFS) is inge-voerd, werd aan de evaluatie van dit jaar ex-tra tijd en zorg besteed , om eventuele knel-punten in een vroegtijdig stadium te kunnen verhelpen. Allereerst werd uit de propedeuseraad een kleine werkgroep samengesteld , die werd belast met de uitvoering en verslaggeving van de evaluaties. Vervolgen s werd de werkwiize van de werk-groep vastgesteld . De evaluatie werd ver-deeld in drie gedeeltes, die korresponderen met de dr ie trimesters waaruit het jaar isopge-bouwd. Opvallend bleek hierbij de terugval in het aantal invullende studenten . Konden in blok I nog 205 vragenlijsten ingezameld wor-den , in blok II waren dit er n og maar 177, ter-wiil in blok III het aantal invullers geredu-ceerd was tot 93 . Ook was jammer dot om reden van de totaal andere organisatie en opbouw van de avondstudie niet aan aile avondstudenten de enquete kon worden voorgelegd. Studenteninspanning Voor onze fakulteit is de studielast in de TFS per student genormeerd op 32 uur per week. Omdat er per kollegeweek vier vakken staan geprogrammeerd betekent dit dot een stu-dent acht uur aan een yak besteden moet. Tenminste zo hebben de programmamakers zich dit op pa pier voo rgesteld . Maar hoe goat dit er nu in de werkelijkheid aan toe? Uit de enquete blijkt onder meer het vo lgende.

  Het aantal studenten dot meer dan acht uur aan een yak besteedt is erg laag . In het algemeen loopt de werkelijk beste-de tiid aan de voorbereiding van en het bezoek aan de kolleges achter bij de ge-normeerde studiebelasting . Er wordt dus minder dan acht uur in de week besteed aan een yak . De meesten achten de beste-de tijd echter voldoende om bij te blijven. Uit de vrije opmerkingen blijkt dot studen-ten de ti jd tussen het einde van de kollege-periode en de tentamenperiode te kort vinden. Ook de tijd tussen de verschillen-de tentamens zou uitgebreid mogen wor-den.

  Oostendorp konkludeert hieruit dot in de ten-tamenweken blijkbaar de inspanning wordt geleverd, die in de kollegeweken niet nodig wordt geacht. Zo beoordelen dus de studen-ten hun e lgen inspanning . Hoe scoort het do-

  cerend personeel? Docenteninspanning Zoals bekend ve rzorgen de docenten in het algemeen het onderwiis op twee manieren . Enerzijds maken ze gebruik van het werk-groepensysteem, onderzijds gebruiken ze hoorkolleges. De bedoeling van hoarkolleges is om iets ak-tueels of iets interessants, dot aansluit bij de stof, te behandelen . Sloat dit idee aan bii de studenten uit de propedeuse '82/'83? Loot ik me beperken tot het weergeven van de kon-klusies.

  Hoorkolleges waren som s slecht voorbe-reid en saai. Hoorkolleges waren slecht verstaanbaar, er ontbrak een goede installatie. Hoorkolleges vonden pi oats in een te klei-ne zaal.

  (Aangezien de hoorkolleges in het nu lopen-de jaar ziin verschoven naar het Roetersei-land zijn de laatste twee problemen waar-schijnlijk 01 verholpen . ) Gelukkig is er dan tenminste nog het werk-groepensysteem . Bij het systeem van werk-groepen is het de bedoeling dot studenten de stof vooraf bestudeerd hebben . (Uit de cijfers bl i jkt dot een behoorliik grote groep dit niet doet.) Omdat de werkgroepen klein (beho-ren) te zijn , zijn ze uitermote geschikt om over de stof te diskussieren of om opgaven te oefe-nen . Konklusies uit de enquete laten van dit ideaalbeeld we inig over.

  Er is k ri tiek op docenten van verschillende vakken bij hun rol alsstimulator van de dis-kussie. Degroepen (ca. 30studenten )zijn te groot. De werkgroepen zijn verkopte hoorkolle-ges.

  Met uitzondering van de werkkolleges wis-kunde, die ook dit jaar goed uitde bus komen , kan gekonkludeerd worden dot ook het werk-groepensysteem niet ideaal funktioneert. Wanneer we onszelf mogen afvragen hoe dit komt komen we 01 snel in een vicieuze cirkel terecht. De studenten worden in de werkgroepen vaak slecht gestimuleerd om over de stof te diskussieren en zo over de stof no Ie denken . Daarom bereiden ze het steeds minder voor . Docenten worden gedwongen verkopte hoor-kolleges te geven want de studenten berei-den het toch niet voor en lo nen nauweli jks in-teresse. Oostendorp doet enkele suggesties om deze cirkel te doorbreken. Allereerst stelt hii dot uit eerder evaluatieonderzoek is gebleken dot er wei degelijk een verband bestaot tussen het aktiej volgen van de kolleges en hettenta-menresultaat; uitzonderingen als Keynes en Tinbergen, die kennelijk nooit kolleges volg-den, daargelaten. Wil onze fakulteit dusdat de tentamenresulta-ten verbeteren en dot het studierendement omhoog goat dan zal ze ervoor moeten zor -gen dot de kolleges beter bezocht, maar voor-01 beter voorbereid worden. Hiermee wordt bereikt dot de studielast meer evenredig lus-sen de kollege- en de tentamenperiode ver-deeld wardt dan nu het geval is. Deze betere verdeling van de studielast kan op verschil-lende monieren bereikt worden . Getracht kan worden nuttige aktiviteiten in het onderwiis te verwerken . Studenten zou bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden kun-

  nen worden mini-papers te schriiven. Deze mini-papers zouden beloond moeten worden met studiepunten of beter nog met een ge-deelteliike vrijstelling voor het tentamen . Tevens moet overwogen worden de stof in kleinere gedeeltes te tentamineren, waarbij bijvoorbeeld halverwege de kollegeperiode een tussentoets afgenomen wordt. Studenten die zo'n tussentoets met goed gevolg afleg-gen krijgen een vrijstelling voor een gedeelte van het uiteindeliike tentamen. Oostendorp zal het komende jaar onderzoek doen dot zal resulteren in een plan voar het onderwijsbeleid voor de komende jaren. Waarschijnlijk zullen de hier genoemde sug-gesties dan verder worden uitgewerkt. Tot hier het algemene verhaal dot uit de eva-luatie gehaald kan worden . Hieronder vol-gen nog enkele specifieke punten die opval-len of van belong zijn . Referatensysteem Ook het referatensysteem, dot pas voor de tweede keer draaide, is dit joar nauwgezet geevalueerd. Het schrijven van een referaat in de propedeuse dient twee doelen. Ten eerste is het een logische voorbereiding op het schrijven van een skriptie. Moest in het veri eden de sprong van spreekbeurt (middel-bare school) naar skriptie in een keer geno-men worden, door de jaren heen is deze sprong verdeeld in een aantal tussenstoppen. De cyclus is nu als voigt: spreekbeurt-referaat-werkstuk-skriptie. De tweede doelstelling is om studenten oktie-ver met de stof om te laten goon don voor-heen. Hoe komt - ditwetende - het referaat uit de evaluatie naar voren? Bi jna de helft van de studenten blijkt meer tiid aan het referaat te hebben besteeddon dege-normeerde 15 uren, terwiil de reakties enorm uiteenlopen. Vindt de ene student het zonde van de kollegetijd omdat de verhalen slecht ziin waardoor er toch geen diskussie ontstaot, de andere student toont niets dan lof voor het referatensysteem, ' omdat je op een positieve manier met je studie bezig kan zijn in plaats van slechts theorie in je kop te stompen '. Het merendeel