1983 editie 1

of 32 /32
argang nummer STUU tter ar is gmeester plv. voorz. Mr. C.H.M. Last, Lekdijk West 26, 3411 MV Lopik. tel.:(03475)-2726. Dhr. D. Weers, Duindigt 5, 2244 BR Wassenaar, tel.:(070)-281052. Dhr. C.A.P. Bolhuis, Toermalijnstr.11, 7314 JD Apeldoorn, tel.:(055)-555560. Dhr. A.H. van der Snee, Julianalaan 12, 6717 JK Ede. tel.:(08380)-33509. Dhr. A.C. Hildering, Stichtse Meije 35a, 3474 KR Zegveld, tel.:(01726)-85527. •MAATSCHAP .den, telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat, [en, uitsluitend schriftelijk vóór één december van elk lan het secretariaat. NTRIBUTIE Lig entreegeld ƒ 10,00 per lid. itschap f 25,,00 per jaar. slid ƒ 5,00 per jaar. (geen clubblad) Ing van de contributie w O C l R f lar. eind januari van :hrijven op rek.nr.: 10.31.50.404 t.n.v.: DEERHOUND p/a: Toermalijnstraat 11, 7314 JD Apeldoorn. Gironummer van de bank is: 86.87.88, RABO/Apeldoorn. DACTIE \.E. van der Snee J.J.H, van Engelen 3. Matser p/a: Rembrandtlaan 67, 6717 NR EDE. Bestuursafgevaardigde. redactie lid. redactie lid. UT

Embed Size (px)

description

Verenigingsblad Deerhoundclub

Transcript of 1983 editie 1

 • a r g a n g nummer

  STUU t t e r

  ar i s

  gmeester

  plv. voorz.

  Mr. C.H.M. Last, Lekdijk West 26, 3411 MV Lopik. tel.:(03475)-2726.

  Dhr. D. Weers, Duindigt 5, 2244 BR Wassenaar, tel.:(070)-281052.

  Dhr. C.A.P. Bolhuis, Toermalijnstr.11, 7314 JD Apeldoorn, tel.:(055)-555560.

  Dhr. A.H. van der Snee, Julianalaan 12, 6717 JK Ede. tel.:(08380)-33509.

  Dhr. A.C. Hildering, Stichtse Meije 35a, 3474 KR Zegveld, tel.:(01726)-85527.

  M A A T S C H A P .den, telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat, [en, uitsluitend schriftelijk vr n december van elk lan het secretariaat.

  NTRIBUTIE Lig entreegeld 10,00 per lid. itschap f 25,,00 per jaar. slid 5,00 per jaar. (geen clubblad)

  Ing van de contributie w O Cl Rf lar.

  eind januari van

  :hrijven op rek.nr.: 10.31.50.404 t.n.v.: DEERHOUND p/a: Toermalijnstraat 11, 7314 JD Apeldoorn. Gironummer van de bank is: 86.87.88, RABO/Apeldoorn.

  DACTIE \.E. van der Snee J.J.H, van Engelen 3. Matser

  p/a: Rembrandtlaan 67, 6717 NR EDE.

  Bestuursafgevaardigde. redactie lid. redactie lid.

  UT

 • VERSLAG OPRICHTINGSVERGADERING; DECEMBER '82.

  Binnen een kleine groep liefhebbers leefde al lang het verlangen tot oprichting van een eigen Deerhoundvereni-ging. Nadat gebleken was dat bij een grote groep Deer-houndliefhebbers dit verlangen ook leefde, werd daad-werkelijk overgegaan tot het oprichten van een Deerhound vereniging.

  Een vergadering, met de bedoeling tot oprichting van een aparte rasvereniging t.b.v. de Deerhound te komen, onder (op dat moment voorlopig) voorzitterschap van Mr. Cor Last, n der initiatiefnemers.

  Na een uiteenzetting van de doelstelling van deze op te richten vereniging, waarbij de behartiging van de be-langen en de mogelijke verbetering van het ras de Deer-hound een voorname rol speelden, werd overgegaan tot vaststelling van de Statuten. De verschillende artikelen van deze statuten passeerden de reveu en werden waar nodig aangevuld of gewijzigd, waarna ze unaniem werden goedgekeurd en vastgesteld.

  Vervolgens stelde de voorzitter de direct betrokkene voor aan de vergadering met het verzoek deze te willen aanvaarden in navolgende functies:

  Mr. C.H.M. Last (voorzitter) Dhr. D. Weers (secretaris) Dhr. c.A.P. Bolhuis (penningmeester) Dhr. A.H. van der Snee (lid & plv.voorzitter) Dhr. A.C. Hildering (lid)

  De vergadering verklaarde zich accoord met deze voordracl

  Na vaststelling van de hoogte van de lidmaatschapsgelden voor 1983 werd de secretaris opgedragen een officieel verzoek tot erkenning van de: DEERHOUND CLUB te richten tot de Raad van Beheer te Amsterdam, (dit verzoek werd op 21-12-'82 door de R.v.B ontvangen.seor.).

  Na vorming van een redactiecommissie (dhr. Matser, dhr Engelen en namens het bestuur dhr. v.d. Snee) en een ballotagecommissie voor nieuwe leden (Mej. de Jong, Dr Fernhout, dhr. Bolhuis en Mr Last) werd de vergadering besloten.

  Den Haag, 16/01/'83.

  (2)

 • VERSLAG BESTUURSVERGADERING OP 17 DECEMBER 1982.

  Aanwezig waren: Mr. C. Last; dhr. D. Weers; dhr. A. Bolhuis,-dhr. A.H. v.d. Snee en dhr. A.C. Hildering.

  Opening door de voorzitter.

  Notulen oprichtingsvergadering goedgekeurd na enkele schrijf-correcties.

  Hr. A.H. van der Snee spreekt zijn dank uit het het in hem ge stelde vertrouwen en verklaart dat "de deerhound" n van zij facoriete rassen is waarvoor hij zich gaarne wil inzetten.

  dhr. Hildering entameert een discussie aangaande het feit wat er met de naam "IERDEE" zal gebeuren als de erkenning van de DEERHOUND CLUB een feit zal zijn. Aanzwezigen zijn het er over eens, dat de redelijkheid gebiedt, daar waar de Raad van Beheer in het verleden een voorstander van afzonderlijke rasclubs bleek, de erkenning van de DEERHOUND CLUB in de rede lijke verwachting ligt. Voorzitter verklaart in een eventueel gesprek met de Raad van Beheer te zullen benadrukken, dat toe-eigening van de naam of een gedeelte daarvan niet in de be-doeling ligt.

  Besloten wordt door het bestuur dat in aanvulling op de Sta-tuten (artikel 10) de secretaris zorg draagt voor verslag-geving van bestuursvergaderingen naar de leden, middels een samengevat verslag in het clubblad "DE DEERHOUND".

  Vervolgens wordt nogmaals de procedure behandelt welke ge-voerd dient te worden ter verkrijging van de erkenning door de Raad van Beheer. Aanvraag dient geheel overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Raad van Beheer te zijn. Tevens zal secretaris voor inschrijving in het verenigings-register zorgdragen.

  Na kort beraad wordt besloten alle windhonden-verenigingen in kennis te stellen van de oprichting van onze vereniging. Dit in het vertrouwen dat een goede ralatie met de andere verenigingen als zeer gewenst wordt beschouwd.

  De penningmeester licht de begroting ter productie van het clubblad toe. Bij verschijning van 6 maal per jaar zijn de kosten goed te dragen. De kaftomslag en advertentiepagina

  (3)

 • zullen afzonderlijk worden gedrukt. Het aantal adverten-tie' s is voldoende kostendekkend.

  Vervolgens wordt de eventuele afhankelijkheid van het clubblad aan de orde gesteld c.q. de afhankelijkheid van de redactie ten opzichte van het bestuur. Voorge-steld wordt dit in latere instantie te regelen in het Huishoudelijk reglement.

  Er wordt voorgesteld het clubblad ca. n week voor het verschijnen toe te sturen aan de bestuursleden, zodat dit college niet verrast kan worden door vragen over het clubblad terwijl zij - de leden van het bestuur - de inhoud nog niet kennen. Penningmeester merkt wel op dat het clubblad dan niet meer kan worden tegengehouden, de drukker heeft e.e.a. dan al klaar.

  Het schema van aftreden van bestuursleden volgens artikel 9 van de statuten is als volgt: (o.o.v.)

  per 1984 dhr. A.C. Hildering. per 1985 dhr. A. van der Snee. per 1986 dhr. C.A.P. Bolhuis, per 1987 dhr. D. Weers. per 1988 Mr. C. Last.

  Deze volgorde is zo gekozen om de grootste kontinuiteit voor de vereniging te verkrijgen.

  Er waren geen vragen voor de rondvraag.

  Volgende bestuursvergadering (o.o.v.) is vastgesteld op 25 februari 1983.

  De voorzitter sluit de vergadering.

  Besluitenlijst: Aanvraag erkenning. Info windhondenverenigingen. Inschrijving Kamer v, Koophandel. Drukken omslag + advertentie pagina.

  20 januari 1983, Den Haag.

  dhr. D. Weers. (secretaris). (4)

 • KENNISMAKING BESTUURSLEDEN

  DE VOORZITTER:

  Op verzoek van de redactie van ons clubblad wil ik mij graag aan U voorstellen. Mijn naam is Cor Last. Ik ben geboren in Limburg, waar ik ook mijn jeugd heb doorgebracht. Momenteel woon ik in Willige Langerak (gemeente: Lopik).

  Van jongs af aan hebben honden altijd een belangrijke plaats in mijn leven ingenomen. De laatste twintig jaar zijn het de norfolk terrirs en vooral de schotse terrirs, die ik een warm hart toedraag. Samen met Hans van den Berg heb ik onder de kennelnaam: "RYMORE" veel goede honden gefokt en tentoon-gesteld. Honden zijn overigens niet de enige dieren thuis. Twee katten en een aantal schapen vragen ook de nodige aan-dacht. Wat het fokken betreft is het de laatste tijd wat rustiger geweest, doordat mijn baan erg veel tijd opeiste. Ik ben op dit moment werkzaam als jurist bij de ANWB. Als hoofd van de afdeling juridische ledenservice voor Nederland heb ik een boeiende werkkring, waarin ik verantwoordelijk ben voor een zo goed mogelijke hulpverlening aan ANWB-leden, die vragen of problemen hebben op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer.

  Ik spreek de hoop uit dat onze vereniging zal uitgroeien tot een bloeiende vereniging, waarin de belangen van de Deerhound optimaal worden behartigd en waarin U zich thuis zult voelen. Uw medewerking en steun zal ik als voorzitter daarbij nodig hebben.

  w.g.: Cor Last.

  DE SECRETARIS:

  Als goede geheimschrijver (secretaris) van Uw bestuur denk ik dat ieder woord te wijden aan mijn persoon wellicht de fantastische integriteit, die mij bij uitstek geschikt maakt voor deze functie, zou kunnen schaden. Maar vooruit, enige gegevens: Geboren op 1 maart 1947 te Den Haag en na het ge-bruikelijke en vrij zinloze leerproces uiteindelijk toch terecht gekomen; adjunct-directeur van n van 's lands be-faamde symfonie-orkesten, (nog) niet bedreigd door eniger-lei bezuiniging. Veel buitenlandse tournees, waarbij ik met smart denk aan mijn vijf Deerhounds, die thuis op mij

  (5)

 • wachten (mijn vrouw en kind ook, denk ik). Als kleine doch voor de onmiddelijke omgeving hinderlijke afwijking speel ik trompet, waarmee ik in dit geval een klaroenstoot van blijdschap zou willen geven ter gelegenheid van de op-richting van deze club.

  w.g.: Detlev Weers.

  DE PENNINGMEESTER:

  Ook aan mij is gevraagd iets over mezelf te vertellen om U als leden van de nieuwe vereniging niet in het duister te laten tasten omtrent mijzelf. In het dagelijks leven ben ik druk bezig mijn bedrijf functioneel te laten werken in het belang van onze klanten. Een dienstverlenend be-drijf op het gebied van Telecommunicatie. Daarnaast heb ik mij in het verleden voor diverse verenigingen inge-zet om te komen tot goed en verantwoord financieel be-heer. Zo ook voor de vereniging: DEERHOUND CLUB". Naast al deze werkzaamheden ben ik politiek aktief, doe ik diverse werkzaamheden voor scholen etc. etc. Thuis hebben wij - op dit moment - n hond en twee poezen. Ons gezin bestaat uit mijn vrouw en ik alsmede vier dochters. Een druk bezet leven maar ik zeg U al mijn inzet toe om te komen tot een goede vereniging, dienstbaar aan haar leden.

  w.g.: Alex Bolhuis.

  BESTUURSLID (plv. voorzitter):

  Andries Hendrik van der Snee, roepnaam Ad. Altijd n of meer honden gehad: bastaards, Duitse Herders, Afghaanse Windhonden en Drentse Patrijshonden. Keurmeester van Af-ghanen, greyhounds, barsois en drentse patrijshond. Jaren-lang op de "B-lijst" van keurmeester voor o.a.: Ierse Wolfs honden en Deerhounds en kandidaat keurmeester. Sommigen kennen mij door mijn belangstelling voor deze rassen en van mijn keuring op de "jongehondendag" van de Ned. Ver. voor de Ierse Wolfshond en Deerhound in 1982. Verder ben ik secretaris van de Ned. Ver. voor Oosterse Windhonden. Ik vind het hoopvol dat een zo groot aantal mensen lid is geworden van de Deerhound Club. Dit biedt perspectieven voor het ras in Nederland en zal internationaal op den duu: zeker ook effect hebben. We rekenen er allen op een prettic

  (6)

 • en nuttige samenwerking te zullen hebben in de vereniging en binnen het bestuur.

  We vertrouwen erop dat de balngen van het ras voorop zuller staan in een sportieve sfeer, wat de beste kans geeft op een hoge kwaliteit van het rasbestand en optimaal genoegen in onze gezamenlijke liefhebberij.

  w.g.: Ad van der Snee.

  BESTUURSLID:

  Hierbij heb ik het genoegen mij als lid van Uw bestuur aan U voor te stellen. Geboren in "Nederlands Indi" in 1937, na de Japanse bezetting met ouders naar Nederland afgereisd Werkzaam in Amsterdam bij een dochteronderneming van een groot Nederlands bankiershuis.

  Kynologisch sinds 1962 aktief en in 1967 geheel het hart verloren aan de Deerhound waarvan in onze kennel: "of the Funny Hill" vele van deze edele dieren aanwezig zijn. Met onze honden bezoeken wij, met regelmatig sukses, nationale en internationale tentoonstellingen.

  U als leden en mijn collegea bestuursleden zeg ik mijn voll inzet toe daarbij vertrouwend op Uw en hun medewerking. Ik wens de vereniging een lang leven toe waarbij ik in het bijzonder op artikel 2 lid 1 van onze statuten onze aan-dacht wil vestigen.

  w.g.: Lex Hildering.

  VAN DE REDAKTIE;'

  Hier dan het eerste nummer van het clubblad van de kers-verse: DEERHOUND CLUB".

  Het ligt in de bedoeling van dit blad vooral een informa-tie-bron betreffende de Deerhound te maken. We zullen ons best doen om van de Nederlandse tentoonstellingen de uit-slagen vlot te publiceren, eventueel met een algemeen commentaar van de kermeester(esse), als deze hiertoe be-reid is. Verder hebben enkele leden al toegezegd hun mede-

  (7)

 • werking te zullen verlenen'in de vorm van artikelen over wat er met ons ras gebeurt in o.a. Engeland en Scandinavi Fokken, tentoonstellingen, showen, rasstandaard en coursi zullen regelmatig aandacht krijgen.

  Het ligt wel in de bedoeling om verhalen over b.v.: de D hound die zo leuk speelt met de fik van de buren, een bec binnen de perken te houden.

  De vereniging is opgericht om de belangen van het ras te behartigen, dus w willen ons zo veel mogelijk gaan bezie houden met de Deerhound als ras.

  Er zullen wat rubrieken gaan verschijnen over: de kampioe in ons ras, erfelijkheid en de geschiedenis van de Deerhc Verder willen wij regelmatig U uitnodigen eens wat op par te zetten voor dit blad, want het is onmogelijk om met ee paar mensen iedere paar maanden een lezenswaardige uitga\ te verzorgen waarin alle geachtspunten evenredig aan bod komen.

  Wat betreft de buitenlandse CAC-tentoonstellingen: als U die bezoekt of er inschrijft, noteer dan de uitslagen zo volledig mogelijk en stuur ze mij alstublieft toe. Resultaten, behaald op plaatselijke clubmatches, kunnen ook worden geplaatst maar meld ze dan wel even s.v.p.

  Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij de wijsheid niet in pacht hebben, dus gaan we eens per ongeluk op tennen staan, zet Uw kritiek op papier en zend dat aan de redactie. Wetenswaardigheden en artikelen worden met spanning tegemoet gezien.

  Copy voor het eerst volgende clubblad moet voor de eerste week van april bij de redactie zijn.

  w.g . : Gert Matser (namens redactie)

  R E D A K T I E A D R E S :

  R e m b r a n d t l a a n 6 7 ,

  6717 NR EDE.

  (8)

 • U G E M E N E L E D E N V E R G A D E R I N G

  0 P

  lO APRIL 1983 OM 15.OO UUR

  1 N

  Ontmoetingscentrum "DE DAM"

  Wilhelminaweg 15,

  3441 XB WOERDEN.

  AGENDA;

  _1. Opening 2. Ingekomen stukken. 3_. Benoeming Kascontrole commissie. 4. Rondvraag (gaarne suggesties voor eventuele

  evenementen). 5. Sluiting.

  Na de ledenvergadering is er een kennismakings-bijeenkomst waarin tevens een lezing zal worden gehouden over:

  "Veterinaire problemen bij grote windhonden rassen"

  door:

  Drs. J.R.S. Vermeulen (dierenarts).

  (9)

 • RASPUNTEN VAN DE DEERHOUND:

  HOOFD: Het hoofd moet het breedst zijn bij de oren en vei smalt een weinig naar de ogen terwijl de snuit zi< sterker versmalt naar de neus. De snuit moet punt: zijn, doch de tanden en lippen sluiten. Het hoofd moet lang wezen, de schedel eerder vlak dan rond, met een zeer lichte verhoging boven de ogen, maar met niets dat op een stop gelijkt. De schedel moei bedekt zijn met matig lang haar, dat zachter is d< de overige vacht. De neus moet zwart wezen (ofsch< bij sommige rossig-blauwe de kleur blauw is) en ei weinig gebogen. Bij de lichter gekleurde honden heeft een zwart masker de voorkeur. Er moet een gi ontwikkelde snor van tamelijk zijdeachtig haar zi; en een behoorlijke baard.

  OREN: De oren moeten hoog aangezet zijn en in rust acht waarts worden gevouwen, zoals die van de Greyhoun doch bij opwinding boven het hoofd geheven, zonde evenwel de vouw te verliezen, en in sommige geval zelfs halfopgericht worden. Een rechtop-staand oo (prik-oor) is fout. Een groot, dik oor dat vlak tegen het hoofd hangt of zwaar behaard is met lan haar,is de ergste fout. Het oor moet zacht zijn, glanzend en aanvoelen als een muizevelletje en ho kleiner het is, hoe beter. Het moet niet zwaar be haard zijn of lange franje hebben, maar er is dik wij Is een zijdeachtig, zilverkleurige beharing op het oor en de punt van het oor. Wat ook de kleur van de hond zij, de oren moeten steeds zwart zijn of donker gekleurd.

  HALS/SCHOUDERS: De hals moet lang wezen, d.w.z. van een lengte, welke past bij de Windhondvorm van de hon Een overlange hals is niet nodig, noch gewenst, want van de hond wordt niet verlangd, dat hij zal neerbukken bij zijn werk zoals een Greyhound. Men moet bedenken dat het langere kraaghaar, dat elk goed exemplaar moet hebben, de hals korter doet schijnen. Bovendien heeft een Deerhound een zeer sterke hals nodig om een hert vast te houden. Het bovendeel van de hals, daar waar het hoofd is aan gezet, is zeer sterk ontwikkeld, de keel moet drc

  (10)

 • zijn en goed zichtbaar. De schouders moeten goed schuin liggen, de schouderbladen flink naar achteren zijn geplaatst met niet te veel ruimte er tuisen. Zware en steile schouders zijn zeer grote fouten.

  STAART:De staart is tamelijk lang, loopt puntig toe en reikt tot op ongeveer \h inch (+ 4 cm) van de grond. Wanneer de hond in rust is, volkomen recht naar beneden hangend of iets gebogen gedragen. Beweegt de hond en is hij opgewonden, dan moet e staart gebogen zijn, maar in geen geval boven de lijn van de rug worden geheven. Hij moet goed be-dekt zijn met haar, dik en ruw aan de binnenkant, aan de onderzijde langer; een lichte franje aan het einde is geen bezwaar. Een krul- of ringstaart is zeer ongewenst.

  OGEN: De ogen moeten donker zijn, zij zijn meestal donkerbruin of hazelnootkleurig. Een zeer licht oog wordt niet gewenst. Het oog is matig vol, met een zachte uitdrukking wanneer de hond in rust is, doch met een doordringende, in de verte turende blik, wanneer hij opgewonden is. De randen van de oogleden moeten zwart zijn.

  LICHAAM:Het lichaam en de algemene vorm zijn die van een Greyhound van groter gestalte en zwaarder beender-gestel. Borstkas eerder diep dan breed, doch niet te smal of te vlak. De lendenen zijn goed gebogen en lopen af naar de staart. Een rechte rug is niet gewenst, daar deze vorm niet dienstig is voor het beklimmen van heuvels en zeer on-ogelijk.

  BENEN & VOETEN: De benen moeten breed en vlak zijn, een goed brede bovenarm en elleboog zijn gewenst. Voor-benen natuurlijk zo recht als mogelijk. Voeten ge-sloten en vast, met goed gebogen tenen. Aflopend kruis, zo breed en krachtig als mogelijk, de heupen liggen wijd uiteen. De achterbenen moeten goed ge-bogen zijn in de knien, met grote lengte van heup tot hiel, die breed en vlak moet zijn. Koehakken, zwakke polsen, steile knien en spreidtenen zijn zeer zware fouten.

  (11)

 • BEHARING: Het haar op het lichaam, de hals, voor- en achterhand moet hard en ruw zijn en ongeveer 7*5 a 10 cm. (3 a 4 inches) lang; dat op het hoofd, de borst en buik is veel zachter. Er moet enige harige franje aan de binnenzijde van de voor-en achterbenen zijn, echter niets dat op bevedering van een Collie gelijkt. De Deer-hound is een ruige hond, doch niet overdreven behaard. Een wollige beharing is slecht. Sommig goede stammen hebben een lichte mengeling van zijdeachtig en hard haar, hetgeen verkieselijk is boven een wollige vacht, maar de juiste be-haring is een dikke, vast aanliggende, ruige vacht, die hard of stug aanvoelt.

  KLEUR: De kleur is grotendeels een kwestie van smaak. Maar er bestaat geen twijfel, dat het donker-blauwgrijs de voorkeur verdient. Daarna komen de donker- en lichter grijzen en gestroomden, waarvan de donkerste meestal de voorkeur ge-nieten. Geel en"andkleurig-rood of rossig, voo] al met zwarte punten-d.w.z. oren en snuit- zij] ook gelijk in aanzien, daar dit de kleur is vai de oudst bekende stammen, de Mc. Neil en de Ch hill Menzies. Wit wordt door alle oude autori-teiten veroordeeld, maar een witte borst en wil tenen, zoals dit voorkomt bij vele van de donk* gekleurde honden, wordt niet zo sterk afgekeurc doch hoe minder hoe beter, daar de Deerhound ef nkleurige hond is. Een witte bles op het hoo: of een witte kraag zijn volstrekt diskwalifi-cerend. In andere gevallen, al zijn zij ook to< gestaan, moet er toch naar worden gestreefd dal de witte aftekeningen verdwijnen. Hoe minder w: he beter, doch een kleine witte punt aan de staart komt in de beste stammen voor.

  MAAT & GEWICHT: Reunen van 85-105 lbs.(38-48 kg) en mii stens 30 inches(76 cm) hoog. Teven van 65-80 11 (29-36 kg) en minimaal 28 inches (71 cm) hoog.

  FOUTEN: Dikke, vlak tegen het hoofd gedragen oren, of en zwaarbehaard. Krul- of ringstaart. Licht ooi Rechte rug. Koehakkig, gespreide voeten, wollii vacht, beladen en rechte schouders, witte afte!

  '12) ning.

 • TENTOONSTELLINGS UITSLAGEN:

  Eurodogshow: KORTRIJK/Belgi 0 7 - 1 1 - * 8 2 . K e u r m e e s t e r e s s e : Mw. M. Smetse r -

  v . d . Nieuwenhuizen .

  Beste reu en b e s t e van he t r a s :

  Yashuo of the funny h i l l . van I . Vunderink.

  Beste t ee f :

  Yukio of the funny hill. van I. Vunderink.

  Van de ingeschreven koppels (30 stuks) werd dit twee-tal tevens Beste koppel.

  Yashuo of the funny hill werd in de groep 3e windhond.

  Winnertentoonstelling: Amsterdam 20-ll-*82. Keurmeester: Mr. W. Siggers(G.B).

  Openklas reuen:

  2U Selwood Skua 4U Yashuo of the funny hill ZG Upland Chevron 1U Dunvalanree Castor 3U Dirty Mind As Aran An

  Uachtarain

  Jeugdklas reuen:

  2U Zealah-Bryan of the funny hill 1U Zebilah of the funny hill

  3ZG Jock

  Kampioensklas reuen:

  2U Shamrock Cormac

  1U Iegara of the funny hill

  3U Fernhills Thor O' Maropas Arran

  van D. Weers. van I. Vunderink. van J.H. Gersie. van P.J. Voogd-Milo.

  van K. Hesseling.

  van S.J. de Haan. van D. Weers. (Jeugd Winner). van P.E. Ebbes.

  van Papenfuss/Rsner. (Res.CAC/Res. CACIB). van I. Vunderink. (CAC/CACIB Winner 1982) BESTE REU.

  van R. & R. Dictus.

 • Openklas teven:

  3U Daisy Dynamit As Aran An Uachtarain U Dark Lass As Aran An Uachtarain 1U Yukio of the Funny Hill

  4U Ximenes Xancini of the Funny Hill abs. Dunvalanree Carol 2U Fair Taura O'Maropas Arran U Orchis Grey of the Funny Hill

  van M. van A. van I. (Res. van J. van P. van P

  Melser-Spc v. Reenen. Vunderink. CACIB). , Engelen. ,J. Voogd-M] & R. Dictui

  van K. Hesseling,

  Jeugdklas teven:

  2U Yccelli of the Funny Hill 1U Farland the Deerhunter

  Kampioensklas teven:

  van G. Matser. van R. Jdicke. (Res. CAC & Jeugi Winster 1982).

  1U Saphire of the Funny Hill van F. Giesen. (CAC/CACIB, BESTE TEEF & BESTE VAN HET RAS)

  In de groep Windhonden werd "Saphire" als 5e geplaatst.

  lSlSlfilL .,.-. -

  *'*'-"' _ m ' ..'.-*

  -..~..y~-' *

  (14)

 • PfTlAH: VOER VOOR KAMPIOENEN

  GEVARIEERD

  GEZOND

  VOORDELIG

  LEKKER

  GEMAKKELIJK Inlichtingen;

  VERKRIJGBAAR IN:

  PITTAH:2,5EN25KG

  PITTAH DINER: 2'/2 EN 12Vi-KG

  PITTAHPUP:5EN25KG

  H. J. P. v. d. BELT

  I.JENSMA

  R. C. M. KLUBERG

  H. KUIPER

  J.E DE ZEEUW

  NIEUWKOOP Noord en Zuid Holland

  GOOR Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel

  SITTARD mburg

  BUNNIK Utrecht, Gelderland

  'S-GRAVENDEEL Noord-Brabant, Zeeland, Zuid Hollandse eilanden

  01725- 1436

  05470- 3429

  04490-10509

  03405- 1437

  01853- 1532

  alleen vlees,is niet genoeg voor mij

  rmaties: tma's delmaatschappij b.v. tbus 676 AR Apeldoorn 055 334695

  Toegegeven: er zijn schijnbaar goedkopere produkten op de markt, maar alle waar is naar zijn geld. Bovendien zult u bemerken dat uw met "Reza" gevoederde hond meer voeding uit kleinere hoeveelheden voer haalt. Logisch, want "Reza" voeders bevatten louter bouwstoffen . . . geen vulstoffen. Uw hond kan dus ook met minder volstaan. Omriat de voedingsbehoefte van uw hond niet altijd gelijk is. is er

  wel!

  Reza" volledig fokvoer "Reza" volledig.puppyvoer ^ > S Reza" volledig hondenvoer "Reza" volledig prestatievoer Reza" volledig diner "Rezamel"

 • bE$MfaV

  4ed - Int.ch. legara of the Funny Hill IW'77 - W'78 - '80 - '81 - '82 JICLsg. '78-'81 - Weltsg. '81 .ux - Belg. ch.

  egara is n van de vier kampioenen uit het l-nest sn n van de 14 Deerhoundkampioenen uit onze kennel

  OF THE FUNNY HILL".

  IDO VUNDERINK - STICHTSE MEIJE 35A - 3474 KR ZEGVELD

  TEL. 01726-85527

 • Er is hondevoer en er is Rodi...

  I Dat weet uw hond ook. Rodi en hon-devoer zijn twee verschillende dingen. Het verschil tussen saaie sleur en haute cuisine.

  En een hond heeft dat in de gaten. Rodi is honden-haute-cuisine. Louter vlees. Vers vlees. Zo van de slachterij, en meteen diepgevroren.

  Neem Rodi Kompleet. Bestaat voor 88% uit hart, lever, nier, long, milt, pens, boek- en lebmaag.

  De rest plantaardige voeding, mineralen en vitaminen. Gezond en... verschrikke-lijk lekker. H... 't bakje is alweer leeg.

  Rodi Kompleet koopt u bij uw dieren-speciaalzaak, bij de slager of de supermarkt

  ^i*w5S3* hond

  HONDENTRIMSALON ANJO

  Voor het verzorgen en/of showklaarmaken van Uw honden.

  Ook bij U aan huis.

  Rijksgediplomeerd hondentrimster Mej. L.Schutrup

  Canadalaan 14, 7316 BX Apeldoorn, tel. (055)-219561

 • Honden zijn geen alleseters. Wie zich intensief en toegewijd bezighoudt met honden weet dat maar al te goed. Niks geen liflafjes of restjes van de tafel, maar een zorgvuldig uitgebalanceerde voeding, da's wat een hond nodig heeft om gezond en in een onverslaanbare kondirie te blijven.

  Met Kiddo en Kynolac doet u dan een uitstekende keus. Want Kiddo (brokken of diner) benadert de natuurlijke voedselsituatie het beste. De hond - een aaseter - kan slecht koolhydraten verteren. In Kiddo zijn die koolhydraten (een onmis-baar onderdeel van zijn voedsel) als het ware voorverteerd.

  De smaakstoffen van natuurlijke, dierlijke eiwitten maken Kiddo extra aan-trekkelijk voor de hond. Kiddo brokken, verkrijgbaar in 3 en 15 kg verpakkingen. Kiddo diner in VA en 15 kg.

  Kynolac Speciaal voeding geeft puppies, vanaf de derde week extra bescherming. Zodat ze snel, gezond en wel

  'inij'/ff j ^JZJ ti J J J

  op eigen poten staan. Kynolac is een zorgvuldig uitgebalanceerde voeding met lichtverteerbare eiwitten en ontsloten rijstebloem.

  Kynolac is volledig afgestemd op uw huisdier, dus altijd 'n betere bijvoeding dan pap.

  Ook voor drachtige en zogende dieren, of voor zieke en herstellende honden is Kynolac een uitstekend versterkend bijvoedsel. Kynolac is verkrijg-baar in een speciale 3 kg verpakking.

  Kiddo en Kynolac zijn produkten van Petfood Service, specialist op het gebied van diervoeding. Wilt u een uitgebreide produktspecificatie van Kiddo en Kynolac, 'S . ^fc \ \ bel dan 04130-41515.

  wi miimm urn CXSfd Pettood Semce B.V., Postbus 174. 5460 AD Veghel, Telefoon (04130) 41515.

  service.

 • LOe Schaa l d e r Kempen/Belgi 2 8 - 1 1 - ' 8 2 ( e u r m e e s t e r e s s e : Mw. M. Tempelman-v .d . M e i j .

  Beste reu en bes t e van he t r a s :

  tevens 3e Windhond. Yashuo of the Funny H i l l

  Beste t ee f :

  Yukio of the Funny Hill

  Van de ingeschreven koppels werd dit tweetal tevens BESTE

  eigenaar van beide honden: I. Vunderink.

  30-01-'83. :AC-Show Brussel/Belgi Keurmeester: Mr. Appleton(G.B.)

  Openklas Reuen:

  1U Zealah-Bryan of the Funny Hill van S.J. de Haan & J. de Jong.

  (Res. CAC). 2ZG Dirty Mind As Aran An Uachtarain van K. Hesseling.

  Kampioensklas Reuen:

  1U Isamashii of the Funny Hill van S.J. de Haan & J. de Jong.

  (CAC & BESTE v.h. Ras)

  (19)

 • GESCHIEDENIS VAN DE DEEJRHOUND. (vrij naar: Scotch Deerhounds and their Masters-G. Cuppj

  Ongeveer rond 1800 waren er in verschillende delen van schotland al een flink aantal Deerhounds, vooral aan de westkust. In het uiterste noorden en in de laaglanden kwam het ras maar weinig voor.

  In deze tijd waren er vijf grote bossen in Schotland, waarvan er voor ons eigenlijk maar twee interessant zijn, omdat in die bossen de Deerhound werd gebruikt voo de jacht op herten.

  De bekendste die deze jacht nog bedreef is ongetwijfeld kolonel Alaster Ranaldson MacDonnell, beter bekend als Glengarry. De honden die hij en zijn clan bezaten, waren erg beroemd en zeer geschikt voor de hertenjacht, hoewel het niet altijd raszuivere Deerhounds waren.

  Andere bekende mensen in verband met de Deerhound in die tijd waren kolonel Mitchell of Strathmashie, die erg vee waarde hechtte aan de raszuivere Deerhound. Ook de honde: van de familie Lochiel waren vrij bekend, n van hun honden heeft waarschijnlijk de laatste wolf in Schotland gedood. De Camerons fokten ook zeer goede honden, maar ze konden hun Deerhounds lang niet altijd proberen op herten, dus jaagden ze voornamelijk op vossen en otters.

  Ook een dominee, namelijk Dr. Thomas Ross, heeft vrij veel met Deerhounds gefokt en gejaagd, hij was er zelfs trotser op dat zijn honden afstamden van de honden van de Hertog van Gordon, dan op zijn eigen adelijke voor-ouders .

  Lord Seaforth bezat in die tijd ook erg goede, zeer grote honden, waarvan gezegd wordt dat ze afstamden van de "Irish wolf-grew" (wellicht werd hier de "Ierse Wolfs-hond mee bedoeld), evenals de honden van Mackenzie of Applecross.

  Uit oude boeken wordt niet echt duidelijk hoe die oude Deerhound, die toen nog met hele verschillende namen werd aangeduidt, er nu precies heeft uitgezien. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen de Highland Deerhound en de ruwharige greyhound, de laatste zou een hond gewees zijn, groter dan de greyhound, maar met een ruwe vacht. Van de Highland Deerhound wordt gezegd, dat hij nog grote

  (20)

 • en zwaarder van bot was.

  Wij hebben nu een standdaard die stelt dat:"het lichaam en de algemene vorm zijn als die van de Greyhound, maar groter en met zwaardere beenderen". Het is natuurlijk wel zo, dat vroeger veel meer naar de werk kwaliteiten werd gekeken dan naar het uiterlijk van de hond.

  Als men dacht zijn honden te kunnen verbeteren door er een ander ras in te kruisen, dan werd dit gewoon gedaan, iets wat nu bijna onmogelijk is in de rashonden fokkerij.

  Van Glengarry is bekend dat hij zeer veel kruisingen heeft geprobeerd met onder andere de Pyreneese Mastiff (berg-hond?) en de bloedhond. Er wordt over hem wel gezegd dat hij bezig was een volkomen nieuw ras te fokken. "Maida", n van zijn beroemdste honden, was gefokt uit een Deer-hound-teef en een Pyreneer-reu.

  Toch zijn' er ook in die tijd mensen als bijvoorbeeld Lord Seaforth en Dr. Ross geweest, die nooit andere rassen hebben ingekruist om de Deerhound te "verbeteren", en de Deerhound zoveel mogelijk raszuiver hielden.

  Gert Matser

  EEN "KLEINTJE" GENETICA IS ERFELIJKHEIDSLEER.

  Fokker worden maar... Je wordt geen fokker volgens de kook-boekmethode: Men neme... een loopse teef en brengt die bij een dekwillige reu en zie daar, na negen weken is men hondenfokker. ZO NIET. Voor alles staat pertinent de liefde voor het dier. En toch mag deze liefde nooit ontaarden in sentimentaliteit. Het is een liefde die offers moet durven en willen brengen. Deze eis dwingt de fokker steeds en telkens weer tot hande-ling, die weliswaar in het belang van het ras, maar beslist niet in het belang van een bepaald individu zullen zijn. Een doelbewuste fok eist, ondanks alle liefde voor de hond, af en toe een bepaalde hardheid. Wie een dergelijke hardheid niet kan opbrengen, deugt weinig als fokker. Moet ik fokken? Veel zijn van mening dat het voor de gezondheid van hun teef absoluut noodzakelijk is, dat ze tenminste eenmaal

  (211

 • moeder wordt. Gelukkig is deze mening geen reden tot fokk

  Melkkliertumoren en baarmoederaandoeningen komen even vaa voor bij teven die geworpen hebben. Het leven van de teef wordt door het werpen niet verlengd en beschermt haar gee zins tegen ziekten der voortpiantingsorganen. Fokken uit dit oogpunt is gewoon onzin. JE WORDT NOOIT RIJK. Vele lieden werpen zich op de hondensport in de veronder-stelling er gemakkelijk een aanzienlijke bijverdienste uit te slepen. Deze ideen vinden alleen steun bij de zgr "broodfokkers". Dergelijke lieden hebben geen liefde vooi de kynologie; zij vermeerderen domweg het hondenbestand e om ras en karakter, schoonheid en erfelijkheid bekommerer zij zich niet. Als U dergelijke lieden in de handen valt, kunnen deze g< makkelijk hun levensonderhoud bestrijden. Maar de echte fokker wordt om de drommel niet rijk, in-tegendeel. Zijn liefde voor de hond kost hem handen vol geld; hier moet je inderdaad GELD MEEBRENGEN.

  Kennis, de grondregels van de genetica:

  Een ieder die wil fokken, moet zich een minimum van de erfelijkheidsleer en van de wetten die er aan ten grond-slag liggen, eigen maken. Over het algemeen is de geneti< bij de fokkers en fokcommissies van rasverenigingen niet bijster geliefd. Schuld is voor de leek vaak onbegrijpe-lijke taal. Ikzelf ben ook geen erfelijkheidsdeskundige maar door zelfstudie, gesprekken met fokkers en veel vragen en vooral luisteren kom je een heel eind.

  Bloed geen drager van de erfmassa:

  Aangezien zich twee vloeistoffen laten mengen tot een derde, nieuwe vloeistof, moesten er wel noodzakelijker-wijze volkomen verkeerde voorstellingen ontstaan van de wijze waarop het erfgoed door de ouders op de kinderen werd overgedragen. Erfelijke eigenschappen vermengen zie niet als vloeistoffen. De overerving voltrekt zich volge de wet der splitsing en niet volgens een aandeelregel. Erfelijkheidsdragers zijn zwarte en witte balletjes, die onveranderlijk zwart en wit blijven; hoe wij ze ook door elkaar mengen.

  (22)

 • Het erfgoed wat een hond van wie ook uit zijn voorgeslacht meekrijgt, blijft volstrekt overgelaten aan het toeval. De fokker die er nog in gelooft (in de vermening van de vloei-stoffen) wordt uit de droom geholpen. Kampioenstitels, aantekeningen, hoe geweldig allemaal, zijn verworven eigenschappen en zijn zodoende niet en nimmer over-erfelijk. Een zeer belangrijk grondbeginsel van de fokkerij, om het even welke diersoort, is; dat zich het genotype van een dier door natuurlijke milieufaktoren niet laat ben-vloeden (tenzij het wordt blootgesteld aan extreme inwerk-ingen van buitenaf). Verbetering of achteruitgang van een ras hangt rechtstreeks samen met de uitgezochte gebruikte fokdieren. Het leven van een jonge hond begint bij de vereniging van de mannelijke zaadcel (spermatozon) met de vrouwelijke eicel. En omdat er dus twee individuen nodig zijn (teef en reu), bestaat er geen zuiver hondenras in de zin der genetica.

  Stamboom:

  Je moet kritisch staan tegenover de geweldige lange stam-boom. Terecht. Steeds gaat er een aanzienlijk deel van het erfgoed der grootouders verloren (reductiedeling). Het is volstrekt onmogelijk (zoals de genetische wetenschap aan-toont) vast te stellen, welk deel een dier nu precies van ie erfmassa van zijn grootouders aan moederzijde heeft ge-kregen. Het is zinloos uit de stamboom de waardevolle dieren bij elkaar op te tellen en dan uit de verkregen som de fok-waarde van een hond te willen bepalen. Vijf of meer gene-raties vermeld in een stamboom hebben slechts dan waarde, als een fokker of een groep van deze, over meer generaties, systematisch inteelt bedrijft en op deze wijze stammen op-bouwt die erfzuiver zijn. Bij een dergelijke opeenhoping van uniform erfgoed kunnen uit studies van stambomen gevolgtrekkingen worden gemaakt.

  Kampioen X Kampioen - nog lang geen Kampioen.

  Dergelijke fokkerssprookjes moeten uit de wereld. Het gaat zelden of nooit op. Een hoog gekwalificeerde reu of teef kan ten aanzien van talrijke fouten en/of goede eigen-schappen fokonzuiver zijn. (Heterozygoot); fokzuiver (Homo-zygoot).

  (23)

 • Heeft de fokker pech, dat zijn teef precies dezelfde o: gewenste eigenschappen recessief (verbergend) in haar i massa heeft, als de hoog gekwalificeerde reu, dan kan, overeenstemming met de Wetten van Mendel, het nest een ongelooflijke zorg zijn.

  Een dergelijke kampioen kan een ras zelfs min of meer rulneren, omdat hij door de jaren heen door fokkers steeds weer als dekreu wordt gevraagd. Andersom kunnen wij geen hoge dekkosten sparen door de broer van de kar pioen als dekreu te nemen, in de veronderstelling bloec is bloed, dus zal er ook wel dezelfde erfmassa aanwezic zijn.

  Wij weten gelukkig dat nestbroers en nestzusters niet allen fenotypisch (uiterlijk) maar ook genotypisch (in erfmassa) zeer verschillen. De theorie van "hetzelfde bloed" wordt dubbel gevaarlijk, wanneer de fokker om wille van de meerdere kosten de beste teven en reuen UJ zijn nest verkoop en verder gaat fokken met de minder-waardige aangezien immers (zoals hij denkt) bloed, blo is. (zoals de Duitsers zeggen:"Schnaps ist Schnaps")

  Bij het fokken van welke diersoort dan ook geldt het or omstotelijke principe: Voor de fok is het beste maar n genoeg.

  A. Bouwmeester, overgenomen uit:

  "De Duitse Dog"

  DE BESTE DEERHOUND VAN 1983.

  Wij willen een beker beschikbaar stellen voor de beste Deerhound van het jaar, volgens de resultaten op Neder-landse Tentoonstellingen.

  De puntentelling is als volgt:

  Open-/Jeugd-/fokkers-/kampioensklas: 1e 2e 3e

  reserve-CAC CAC

  Beste van het Ras 2e bij de groep windhonden Ie bij de groep windhonden

  = 2 punter = 1 punt. = 's punt. = 4 punter = 8 punter =10 punter =12 punten =16 punten

  (24)

 • op n na beste van de tentoonstelling = 20 punten. Beste van de tentoonstelling = 2 5 punten.

  ij iedere tentoonstelling krijgt de hond ALLEEN die punten ie behoren bij zijn of haar hoogst bereikte resultaat, bijvoorbeeld: Beste v.h. ras levert alleen 10 punten op).

  ij hopen hiermee te bereiken dat er nog meer Deerhounds p Nederlandse Tentoonstellingen worden ingeschreven. Om n aanmerking te kunnen komen voor deze beker, is het wel en vereiste, dat de eigenaar van de Deerhound lid is van e DEERHOUND CLUB.

  Wanda en Gert Matser

  RUFTS 1983 (Londen) aurmeesteresse: Mrs. B. Butler.

  12 februari 1983.

  pecial Junior Dog:

  igleby Halidon Chieftain (1) Dsha Roscoe of Moireach (2) ackhurst Invercreron (3)

  Lmit Dog:

  as t l e sp i e Avocet of Fingon(l sarnwood Tarce l allowood Timmo

  Decial Junior Bi tch :

  branwith Novra l a n t l e r s e l l a of Dr i s sa ig Lghstone's Zabel le of

  Melchior

  Lmit Bi tch:

  lenval Brocade =arnwood Goshawk rissaig Bell-Una

  Post Graduate Dog:

  Ingleby Halidon Chieftain (1) Sheillach Wild Whisper (2) Melchior Balfour (3)

  Open Dog:

  (1) (2) (3)

  (1) (2)

  (3)

  Upland Thorne Ch. Dufault Palladium Finbar of Champflower

  Post Graduate Bitch:

  Drissaig Bathsheda Fearnwood Goshawk

  Canerikie Adelina

  Open Bitch:

  (1) (2) (3)

  (1) (2)

  (3)

  (1) (2) (3)

  Torffric Quilla (1) Ch. Dawn Celebrity of Shighan(2) Ch. Ardkinglas Zuleika (3)

  =ste Reu: Upland Thorne (2/10/80), zoon van: Tweed of Gelts-dale & Upland Elva. Eig.: Mr. & Mrs. O SBORNE.

  =ste Teef en Beste v.h. ras: Torffric Quilla (16/7/78), dochte van Finbar of Champflower & Ch. Torffric Charlotte.

  Eig. Mrs. G. Smith. (25)

 • (26)

 • BRYAN VAN MIRANILE SPECTATU,

  DEERPOINT DESMOND. Eng. Ch. FRANCIS OF GELTSDALE.

  COLINA OF ARDKINGLAS.

  UPLAND KELPIE. CHAMPFLOWER STRACHAN OF MELCHIOR.

  RONA OF ENTERKJNE.

  Fokker Eigenaar Geboren op Geslacht Titels

  Dhr. R.G. van Grieken. Dhr. I. Vunderink. 24 juni 1973. Reu Ned. Int. Belg. & Lux. Kampioen, W'74; W'75; W'76. Bryan behaalde 24 maal CAC en 17 maal CACIB.

  Hij was vader van 7 nesten met in totaal 42 puppies. Moeders waren resp.: Banrigh Agh; Hopper of the funny Hill; Nollaig Paidir of the funny Hill; Memory Agh of the funny Hill (2 maal); Ardkinglas Illia en Geal of the funny Hill. Zijn eerste pups werden geboren op 12 september 1975, de laatste op 2 oktober 1982.

  Bryan overleed op: 12 december 1982.

 • 2 3 4

  11 12

  15

  19 B 2 0

  25

  29 30

  34 35

  40

  45

  51

  54

  62 6 3

  68

  155

  59

  5 6

  1 6

  | 2 " " t a

  26

  31

  27

  38

  47

  52

  48

  60

  BI64 1 !69

  7

  13

  22

  36

  43

  i57

  (65

  32

  49

  7 0

  8

  1 33

  1 61

  9

  .

  23

  28

  1 50

  "

  . 66

  1 7

  3 9

  44

  .

  10

  24

  F

  (28)

 • [QRIZONTAAL:

  .. geducht; 5. insekt; 7. muziekinstrument; 11. man van Eva;

  .3. Genevermerk; 15. kelner; 16. damp van een brandende stof;

  .8. Verenigde Energie Bedrijven (afk); 20. buiten Nederland; !2. motorrace; 23. wedgooi; 25. ik; 26. voegwoord; 28. uit [engels); 29. muntsoort; 31. waterbloem; 32 meisjesnaam; 34. jindhond; 36. rustbank; 37. Schotse windhond; 39. voegwoord; 10. jongensnaam; 42. hout naar het bos brengen (lat. afk.); 13. IsraKafk.) ; 44. nota bene; 45. gewas; 47. voor; 49. >laats in Overijssel; 51. telwoord; 52. strandjutter; 53. jroef; 54. ontkenning; 55 laag tij; 57 plaats (bijbels); 58. oorspronkelijk gemeenschappelijk bouwland in dorp; J9. afrikaans zoogdier; 60. bijvoer; 63 Griekse Letter B; j5. vogels; 68 niet koude; 69 bedorven; 70 soort platvis.

  VERTIKAAL:

  L. muzieknoot; 2. voorzetsel; 3. windhondenfokker; 4. steen-soort; 6. ondernemningsraad; 7. vis; 8. zoogdier; 9 Gedepu-teerde Staten; 10. berging; 12. onbep. voornaamwoord; 13. liet scherp; 14. steensoort; 17. plant; 18. verschaald; L9. mythologische naam; 21. haartype; 23. opperkleed; 24. /is; 26. inhoudsmaat; 27 stoomschip; 30 scherp (Ind); 33. jongensnaam; 35 gering; 36 met (lat). 41. Lichaamsdeel (mmervoud); 46 klein hert; 47 naschrift; 48. lengtegraad; 50. Ierland; 56. slang; 57. Plaats in Nederland; 59. ge-neente (afk.); 61. voorzetsel; 62. te weten (afk).; 63. aitroep van afkeer; 64. ontkenning(engels); 66. knolgewas; 67. salvo titulo (afk).

  Oplossing inzenden vr: 27 maart 1983 aan het redactie-adres: Rembrandtlaan 67, 6717 NR EDE.

  PRIJS: een kleine "Landseer" gravure voor n van de goede inzenders, bepaald door het lot.

  (29)

 • Buitenlandse Clubadressen;

  Scottish Deerhound Club of America, secr.: Robert Sellers,

  1691 West Strasburg Rd., West Chester. P.A. 19380 U.S.A.

  The Deerhound Club. secr.: Dr. Ph. Poyner-Wall,

  Glen Vieuw, 7 Bradford Road, Winsley, Bradford on Avon, Wilts. G.B.

  Svenska Vinthund Klubben. secr.: Lena Magnussen,

  c/o Hammei, Vultejus vagen 28, 16153 Bromma. Sweden.

  Boekenlijst:

  Days of Deerstalking Deerstalking in the Higlands of Scotland Pedigrees of Scottish Deerhounds Hounds, Hares & other Creatures Scotch Deerhounds and their Masters The Scottish Deerhound Hutchinson on Soghthounds The Scottish Deerhound Annual '80/'81/'82 The Deerhound

  W. Scrope. H.H. Crealock. G.A. Graham. Steve Copold. G. Cupples. E. Weston Bell.

  Amerika. A.N. Hartley.

  N. B.: voor zover ons bekend zijn de eerste drie boeken niet meer verkrijgbaar in Nederland. Indien U weet waar ze nog wel verkrijgbaar zijn, graag even een kort berichtje naar de redactie.

  (30)

 • rENTOONSTELLINGS AGENDA:

  Jederland:

  3 maart l april >1,22,23 mei

  !7,28 augustus

  .0,11 augustus

  14,25 september

  5,16 oktober

  9,20 november

  Zuidlaren, CAC en CACIB. Leeuwarden, CAC en CACIB. Arnhem, CAC en CACIB. seor. : Me-Cjhorst 53-49, 6537 HP Nijmegen. Rotterdam, CAC en CACIB. seor.: Gr. Visserijstr. 125 a, 3026 CH Rotterdam. Roosendaal, CAC en CACIB. seor. : J. Nieuwenhuyzenstr. 48, 4818 RK Breda. Doetinchem, CAC. seor. : Postbus 619, 7000 AP Doetinohem. Den Haag, CAC en CACIB. seor. : Hoflandplein 13, 2525 HA Den Haag. Amsterdam, CAC en CACIB. seor.: Badhuisstraat 31, 2012 CM Haarlem.

  uitenland:

  ,6 maart 9,20 maart ,10 april 6,17 april 0 april, 1 mei mei 8,29 mei 6,17 juli 0,11 september ,9 oktober ,6 november 9,10 november ,4 december

  mei (nagekomen red.)

  Stuttgart, Duitsland. Nrnberg, Duitsland. Antwerpen, Belgi. Oldenburg, Duitsland. Kiel, Duitsland. Brussel, Belgi.

  Dortmund (Europasieger) Duitsland. Luik, Belgi.

  Friedrichshafen, Duitsland. Charleroi, Belgi. Kortrijk, Belgi. Berlijn, Duitsland. Dortmund (Bundessieger) Duits-land . Neurenberg (UICL), Duitsland.

  /T1

 • Adressenlijst blz. 1.

  Bestuursverslagen blz. 2 t/m

  Bestuursleden stellen zich voor blz. 5 t/m

  Van de redactie blz. 7 t/m

  Uitnodiging Ledenvergadering blz. 9.

  Standaard van de Deerhound blz. 10 t/m

  Tentoonstellingsuitslagen blz. 13 t/m

  Geschiedenis van de Deerhound blz. 20 t/m

  Een "kleintje" Genetica is erfelijk-heidsleer ... blz. 21 t/m

  Verkiezing van de BESTE DEERHOUND 1983.. blz. 24 t/m

  Crufts 1983 blz. 25.

  Bryan van Miranile Spectatu blz. 26 t/m

  Puzzel blz. 28 t/m

  Buitenlandse Clubadressen/Boekenlijst .. blz. 30.

  Tentoonstellingsagenda blz. 31.

  Inhoudsopgave blz. 32.

  advertenties vallen buiten verantwoording van de redao

  niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toeste ming van het bestuur van de DEERWUW CLUB worden over genomen, vermenigvuldigt of gelijkwaardig.

  r (32)