1965-1966 - r W

of 32/32
ZONDAG 26 JUNI 1966 29e JAARGANG - Nr 42 Vereniging zonder winstgevend doel Verschljnt elke zondag Abonnementsprijs : 600 F per jaar Postchekrekening nr. 3185.22 Beheer en Redactie: Mr. René VICTOR, JustirtJiestraat, 21, Antwerpen Inhoudstafel van de 29e Jaargang 1965-1966
 • date post

  19-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1965-1966 - r W

Vereniging zonder winstgevend doel
Postchekrekening nr. 3185.22
Inhoudstafel
1965-1966
BIJDRAGEN
Albers M., Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van de Conferentie der Jonge Balie te Kortrijk
Arts G., Enkele kanttekeningen bij de reglemen­ tering van loonafstand en loonbeslag in de wet van 12 april 1965 op de bescherming van het loon der werknemers.
Baert Fr., Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting der Vlaamse Conferentie der Balie bij het Hof van Beroep te Gent.
Baete W., Rede uitgesproken op de Plechtige Openingszitting van de Conferentie der Jonge Balie te· Leuven.
Baeteinmn G. en Dekkers R., De hervorming van het huwelijksgoederenrecht.
Blanpain R., Juridische aspeèten van het medisch beroepsgeheim.
Buckinx H., Wetgeving in Beneluxverband. Carnoy H., Rede uitgesproken op de Plechtige
Openingszitting van de Conferentie der Jonge Balie te Leuven
Chabart J., Aggiornamento van de Advocatuur. Claeys M., Rede uitgesproken op de Plechtige
openingszitting van de Conferentie der Jonge Balie te Kortrijk.
Clerens-Stas A., De jongste wijzigingen van de internationale overeenkomst betreffende het goederenvervoer per spoorweg ( C.I.M.) van 25 februari 1961.
Corbet J., 1960-1964. Vijf jaar auteursrechtè Cornil M., Rede uitgesproken op de plechtige ope­
ningszitting van het Vlaams pleitgenootschap bij de Balie te Brussel
Custers J.L., Toepassing der wet van 15 juni 1935 op de vervlaamsing van het rechtswezen.
Dautricourt J.Y., De techniek en de aanwijzingen van de Belgische probatie.
De Beek.er W., Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van de Conferentie der Jonge Balie te Brugge.
De Bock G., Beschouwingen naar aanleiding van de nieuwe wet op de jeugdbescherming.
De Brouwer A., Edmond Picard, een veelzijdig man (1836-1924)
De Cordier A., Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van de Vlaamse Conferentie der Balie bij het Hof van Beroep te Gent.
De Cuyper G.F., De kollektieve overeenkomst voor de petroleumnijverheid en -handel. Een type uit oogpunt der rechtsverhoudingen in de onderneming.
De Gryse L., De «Proxy Regulation ». - Het stemmen door lastgeving in het Amerikaans vennootschappenrecht.
De Kempeneer R.F.M., De Vaste Commissie voor Taaltoezicht in 1965.
De Kempeneer R.F.M., Verdere activiteit van de - Vaste Commissie voor Taaltoezicht.
Dekkers R., Kongolees recht en romeins recht. Dekkers R., De bruidschat naar kongolees en
_ naar romeins recht. Dekkers R. en Baeteman G., De hervorming van
het huwelijksgoederenrecht. De Ley F., Betreffende de vijfjarige verjaring
inzake de bijdrage van de pensioenen der zelfstandigen.
Depelchin L., Overwegingen bij artikel 2 van het Strafwetboek.
387
331
591
1251
1575
1521
1575
1129
65
De Visscher P., De aanpassing van de Belgische grondwet aan de actuele internationale wer­ kelijkheid. - Woord vooraf.
De Visscher P., De herziening van artikel 68 van de Belgische grondwet.
De Visscher P., De aanpassing van de Belgische grondwet aan de actuele internatiónale wer­ kelijkheid. Synthese van de werkzaamheden van het colloquium.
De Winter F., Verzekering van de burgerrechte­ lijke aansprakelijkheid. - Goederen na levering ( le deel). (Slot)
Dirickx P., Wet van 12 april 1965 op de bescher­ ming van het loon der werknemers. - Regle­ mentering van loonoverdracht en loonbeslag.
Dumon F., Rechtsgevolgen van de overbrenging naar België van een buitenlandse vennoot­ schap (conclusies voor Cass. 12 nov. 1965).
Elst R., De regeling der rechtspositie en der bevoegdheden van de regeringscommissaris bij de beheerscomité's van de instellingen van openbaar nut der categorieën B, C en D.
Flamme M.A., Het aantreffen van kabels en leidingen tijdens de uitvoering van openbare werken.
Funke A.P., De rekestprocedure (z.g. vrijwillige rechtspraak) in het Nederlands burgerlijk procesrecht.
Goris R., Probleyen in verband met het concept en de structuurhervorming van de grote onderneming.
lmpens G., Pers en politiek. J3illSsens P., De jure en de facto schools.egre~
gatie in de Verenigde Staten. Kinsbergen A., Rede uitgesproken bij de plech­
tige openingszitting van de Vlaamse confe­ rentie der Balie van Antwerpen.
Kinsbergen A" De Taalwetgeving. Rede uit­ gesproken op de Academische Zitting van vrijdag 17 december 1965.
Lambrechts M., De samenloop tussen het voor­ recht van de onbetaalde verkoper van roeren­ de goederen en de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak en hun onderlinge rang.
Lilar A., Rede uitgesproken bij de plechtige openingszitting van de Vlaamse Conferentie der Balie van Antwerpen.
Limpens J., Hulde aan Professor Baron Louis Fredericq.
Mayens L., Artikel 3, lid 3 van de Wet van 30 april 1951 op de huur van handelshuizen.
Maeyens L., Het persoonlijk bezit in het octrooi­ recht.
Mestrum H., De ontheffing van legerdienst (art. 87 van de bij K.B. van 30 april 1962 gecoör­ dineerde dienstplichtwetten).
Moeykens F., De muntdevaluatie in het inter­ nationaal Privaat Recht.
Pollet P., Betreffende de· vijfjarige verjaring in zake de bijdragen van de pensioenen der zelfstandigen. - Wet van 12 april 1965.
Priem A., Medezeggenschap in de onderneming. Quintyn J.P., Het Weekeind over de Gerechtelijke
Hervorming te Knokke (21-22 januari 1966). Redactie, Koningin Elisabeth. t Redactie, Hulde aan Prof. Baron Louis Fredericq. Renard R.J., De betekenis van de taalwetgeving
in België. Rede uitgesproken op de Acade­ mische Zitting van vrijdag 17 december 1965.
1993
2009
2041
Rommel-Devos J., De erkenning en tenuitvoerleg­ ging van vreemde strafvonnissen. - Het Beneluxontwerp in strafzaken.
Salmon J.J.A., Het primaat van het internationaal op het intern recht.
Schandevyl-Lamberty F., Europees Recht. - Het derde colloquium over Europees Recht.
Schuermans L., Rechters, Advokaten en Gerecht in New York.
Segers J., Het misdrijf schoolverzuim en de bescherming van de jeugd.
Smets F .F., De herziening van artikel 68 van de Belgische grondwet.
Suetens L.P., Kroniek van Europees Recht. Art. 119 E.E.G.-Verdrag: Gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke arbeid.
Suetens L.P., Kroniek van Europees Recht. Nieu­ we tijdschriften voor Europees Recht.
Suy E., Het primaat van het internationaal op _het intern recht.
Top F., Alcohol en Verkeer Van Barel D., Opmerkingen betreffende het be­
grip «vaste datum» in art. 56 der wet van 12 april 1965 op de bescherming van het loon der werknemers.
Van Boxsom G., Kroniek van Europees Recht. Het eerste Ontwerp van richtlijn van de Raad inzake Vennootschappen.
Vandenbergh P., De prijsmaking. Van den Heuvel H., Kroniek van Europees Recht.
609
2025
797
321
1137
2009
257
1709
Prejudiciële vragen en bevoegdheidsproble- men in het Europees Recht. 1075
Vanderleenen A., Rede uitgesproken op de plech- tige openingszitting van het Vlaams Pleitge- nootschap bij de Balie te Brussel. 1097
Van der Mensbrugghe Y., De opdracht van grond­ wettelijke bevoegdheden aan internationaal publiekrechtelijke instellingen. 1995
Vandervennet G., rede uitgesproken op de plech- tige openingszitting van de Conferentie der Jonge Balie te Brugge. 429
Van Hauwaert W., Enkele beschouwingen in ver- band met het voorrecht van rechtsmacht (le deel). 129 (Slot) 177
Van Mensel A., De verplichtingen opgelegd aan de werknemer krachtens art. 29 bis van de wet op het arbeidskontrakt dd. 10 maart 1900. ~ 767
Vermeiren L., Seminarie over de gerechtelijke hervorming te Lingneuville·. 1467
Verougstraete E., Invaliditeitsgraad en werkelijke schade. 761
Victor R., Overzicht van de Vlaamse rechtslite­ ratuur gedurende het gerechtelijke jaar 1964-1965. 1
Von Schmid J.J., Over de rechtswetenschap in de huidige geestelijke ontwikkeling der mens- heid. 929
Waelbroeck M., De opdracht van· grondwettelijke bevoedheden aan internationaal publiek- rechtelijke instellingen~ 1995
BOE~BESPRmllNG
Berckx P. - Geordende en geannoteerde ver­ zameling van reglementen, onderrichtingen, adviezen en rechtspraak met betrekking tot de statuten van het personeel der openbare diensten, Brussel, Simon Stevin, 1965 (door Prof. René Victor). 156
Les Codes Servais et Mechelynck. - Brussel, Ets. E. Bruylant, 5 dl. 1966. (door Prof. Dr. F. Amerijckx). 1468
De Beus P. - Overzicht van het Burgerlijk Recht. 1965. · - N.V. Van Mierle-Proost & C0
- Turn- hout (vijfde uitg.) (door Prof. R. Victor) 1224
De Caluwé A. - Les ventes, les prêts et les prêts personnels à tempérament. - Les obligations de brasserie. - Textes législatifs et commen­ taires. - Brussel, Ets. E. Bruylant, 1966. (door Prof. Dr. F. Amerijckx). 1466
De Croo Herman-Frans. - Parlement et Gouver­ nement. - Brussel, Etabl. Bruylant, 1965. (door Prof. Dr. F. Amerijckx). 1225
Europees kartelrecht. - Europese monografieën nr. 2 - Deventer Ac. I. Kluwer 1965 (door Prof. R. Victor). 363
Fiscaal Tijdschrift voor Euromarkt. - Brussel, Ets. E. Bruylant (door Prof. Dr. F. Ame- rijckx). 1466
Guissart Joseph. - avec la collaboration de Char­ les Goossens, Paul Schetter et Jean Viatour. - Les Codes Larcier en cinq Tomes. - Brussel Larcier, 5 dl. 364
Nuyens Y. - Pressiegroepen in België. Universi- taire Boekhandel Leuven. 1965. - 436 blz. (door Prof. René Victor). 1019
Perelman · Ch. e.a. - Les antinomies du Droit. Brussel Ets. E. Bruylant, 1965, (door Prof. Dr. F. Amerijckx). 1517
Reugenbrink J. - Enkele beschouwingen over de neutraliteit van de omzetbelasting. - Deven­ ter, A.E. Kluwer, 1966, (door Prof. Dr. F. Amerijckx). 1465
Ronse J .. - met de medewerking van Nuytinck G. Wetboek van Koophandel met bijzondere wet­ ten en besluiten. Tweetalige teksten met com­ mentaar geput uit de belangrijkste arresten van het Hof van Cassatie. - Gent E. Story 1965 (door Prof. R. Victor). 506
Screvens Raymond. - Raadsheer in het Hof van Beroep en Professor aan de Vrije Universi­ teit te Brussel, Les Infractions dans les Codes Pénaux des Etats Socialistes, Brussel, Institut de Sociologie Solvay, 1966. (door J.R. Ver- vloet). 1613
Stellinga J.R. - Enkele aspecten van de ontmoe­ ting van de Europese Gemeenschapsrecht met ons staatsrecht. A.E.E. Kluwer, Deventer, 1966. 20 blz. (door R.V.). 1326
Van Apeldoorn Prof. Mr. J.L. - Inleiding tot de studie van het Nederlands recht, 16e herziene druk Zwolle, Tjeenk Willink, 1966. (door R. Victor). 1419
Van Bemmelen Mr. J.M. - Ons Strafrecht I. ·Het materiële strafrecht. - Haarlem, Tjeenk Willink. 1965 (2e herziene druk) (door Prof. R. Victor). 1276
Van Bemmelen Mr. J.M. - Ons Strafrecht II. · Het formele strafrecht en het penitentiaire
VII INHOUDSTAFEL VIII
recht. - Haarlem, Tjeenk Willink, 1965. (door R. Victor). 1419
Van de Meerssche P. - Het Europees Openbaar Ambt, Leuvense Universitaire uitgaven, Nau­ welaerts, 1965 - 552 blz. (door Prof. René Victor). 970
Vanden Avyle Gaston, bedrijfsrevisor en accoun­ tant N.C.A.B. - Beknopte verzameling van Wetten en Besluiten. - Uitgeverij Vio-Buro, Cantersteen, 7, te Brussel 1. 1988
Vanden Borre Ph. en Senelle R. - Ruimtelijke ordening en stedebouw. - Administratief Le­ xion. - Die Keure, Brugge 1965, 61 blz. over 2 kol. (door R. V.). 1325
Van Haecke R. - «Rijksbegroting». - Adminis­ tratief Lexicon. - Brugge, Die Keure 1965. 76 blz. over 2 kol. (door Prof. R. Victor). 694
Van Reepingen Charles. - avec la concours de Robert Pirson, Cyr. Cambier, Jacques Lepaffe et Christian Vanderveeren. - Recueil annuel de Jurisprudence Belge. - Brussel, Larcier, 1965, 505 p. (door Prof. R. Victor). 364
Viseur Gustave. - Commentaire de la loi du 16 mars 1964 relative au Fonds des Communes. - Brussel, Etabl. Buylant 1965. (door Prof. Dr. F. Amerijckx). 1277
Von Schmid Prof. Jhr. J.J. - Het denken over Staat en Recht in de tegenwoordige Tijd. - Volksuniversiteitsbibliotheek, Haarlem, De erven Bohn N.V. 1965, (door Prof. René Victor). 315
Vranckx Prof. Dr. A. - Geesteszieken. - Admi­ nistratief Lexicon. - 2e uitg. Die Keure, Brugge 1965, 74 blz. over 2 kol. (door R.V.). 1325
Wilkin Robert. -'- « Commentaire de la loi com­ munale». Addendum voor het jaar 1964 door Gustave Viseur, Directeur van de Dienst der Geschillen van de stad Charleroi, Brussel, E. Bruylant 1965. (door Prof. Dr. F. Amerijckx) 651
World Unfair Competition Law. An encyclopedia. - Edited by H.L. Pinner, Leiden, A.W. Sijt­ hoff, Brussel, F. Larcier, 1965, 2 vol. (door R. Victor). 1420
MEDEDELINGEN
colloquium. Katolieke Universiteit te Leuven. - Postdoctorale
Leergang. «De individuele rechtsbescherming in de Europese Gemeenschappen».
Vrije Universiteit te Brussel. - Werkprogramma van het R. Marcq-Centrum voor het Acade­ misch jaar 1965-1966.
Jaarlijkse vergaderi:r;ig van de Vereniging voor de verlijkende studie van het Recht van België en Nederland op 12 en 13 november.
Pro Civitate. - Prijs Recht en Economie 1966. - Reglement.
Hulde aan Professor Baron L. Fredericq. Vlaams Rechtsgenootschap aan de Universiteit
te Leuven. - 80-jarig bestaan. Driejaarlijkse prijs van het Antwerps Notariaat. Universiteit Leuven. - Faculteit der Rechtsge­
leerdheid.Voordrachten-cyclus Administratief recht op maandag 22 november 1965.
Vlaams Rechtsgenootschap-Themis, Leuven « Iura Falconis ».
Vlaams Rechtsgenootschap : XVIII Vlaams Inter­ universitair Rechtscongres.
Universiteit te Leuven. - Studiecentrum voor buitenlands recht en rechtsvergelijking.
Rijksuniversiteit Gent. - Voordracht van Prof. Dr. J. Rivero.
Kosteloze rechtsbijstand in Nederland. Leyden-Amsterdam-Columbia Summer Program in
American Law. - Leyden Sis-Sion 1966. Verzekering en burgerlijke verantwoordelijkheid.
- Voordracht van Prof. Tune. Mr. L. Delwaide Jr., In dubio pro reo. Verbond der Oud-Studenten aan de Vrije Univer-
siteit te Brussel. Vereniging «Handelsrecht» te Rotterdam. Internationaal Forum «E.E.G. Kartelrecht». Vereniging Handelsrecht. - Uitgeschreven prijs-
. vraag ..
60
175
267
269
319
1935
Vrije Universiteit te Brussel. --:- Vacaturen van colleges aan de Faculteit der rechtsgeleerd­ heid.
Conseil de l'Europe. - Poste vacant de secrétaire adjoint de la Commission européenne des Droits de l'Homme.
Internationaal Congres voor Arbitrage te Rotter­ dam 6-8 juli 1966. - Algemene inlichtingen. - Programma.
Pierre de Harven-prijs. Vrije Universiteit te Brussel. - Instituut voor
Europese Studiën. Reeks lezingen in de maand juni 1966.
BALIELEVEN
Balie van Antwerpen
Memorie van de Raad der Orde betreffende de oprichting van een Hof van Beroep te Ant­ werpen.
Balie van Kortrijk
Openingszitting op zaterdag 15 januari. Verslag over de openingszitting. Voordracht van de heer Gilbert Jaeger. Eéndagsreis op zaterdag 18 juni e.k.
974 1183 1375 1989
Vlaamse Conferentie der Balie bij het Hof van Beroep te Gent
Plechtige openingszitting op 13 november: Voordracht Prof. Frans Bouckaert. Ontvangst van
de stagiairs, donderdag 7 oktober 1965. Uitstap. - Van Rubens naar Timmermans. Voordracht Prof. Mr. H. Fayat. Voordracht Prof. Mr. H.J. Beekhuis. Voordracht Vice-Gouverneur LL. Cappuyns.
Vlaamse Conferentie der Balie van Antwerpen
Rondschrijven aan de leden der Balie. Boottocht en havenbezoek, zaterdag 11 september. Plechtige openingszitting op 23 oktober. Bezoek aan de Se Biënnale voor Beeldhouwkunst. Plechtige openingszitting op zaterdag 23 oktober. Voordracht van de heer A. Dassen over : « Het
Sociaal en Juridisch Statuut van de verstan­ delijk-gehandicapten ».
Academische zitting op 17 december.
317
555 757 757 Bezoek aan de N.V. Genera! Biscuits Cy.
Pingpong-Tornooi. 804 en 1568 926
1082 Op bezoek bij de Jonge Balie van Breda. Voordracht van de heer Armand Pien. Voordrachten door de heer Advokaat-Generaal
J. Krings. Ontvangst der stagiairs. Voordrachten door de heer Advokaat-Generaal
Mr. E. Krings. Worstenfeest. Voordracht van de heer Onderzoeksrechter E.
Paternostre. Voetbalwedstrijd Balies Amsterdam-Antwerpen. Voordracht van de heer Krijgsauditeur J. Maes. Voetbalwedstrijd Balies Parijs-Antwerpen. Omzendbrief aan de leden der Conferentie aan-
gaande de uitstap naar Rotterdam op 19 mei 1966.
Bezoek aan de haven van Rotterdam. Voordracht van de heer Staatsraad Prof. Dr. G.
Baeteman.
Plechtige openingszitting op 16 oktober.
Conferentie der Jonge Balie te Kortrijk
Plechtige openingszitting.
Samenstelling bestuur. Plechtige openingszitting. Voordracht van Senator P. Vermeylen over« Pers
en Gerecht».
Conferentie der Jonge Balie te Tongeren
Voordracht van Prof. L. P. Suetens over: «De Werkstaking in het Recht. Rechtsvergelijkend overzicht».
Conferentie der Jonge Balie te leper
Samenstelling bestuur.
1182 1182
1328 1374
Conf érence du Jeune Barreau te Mons
Op 3 en 4 december wordt het 75-jarig bestaan der vereniging gevierd. 557
Plechtige academische zitting op 18 maart te Mons naar aanleiding van de 75e verjaardag. 1.423
Jonge Balie te Amsterdam
Op vrijdag 28 jan. hield de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam haar jaarvergadering.
Vlaamse Juristenvereniging
Algemene vergadering van zaterdag 14 mei. Van Baarle K. - Vlaamse Juristenvereniging. -
Verslag der algemene vergadering van zater­ dag 14 mei.
Eigentijdse Rechtstrukturen in België. - Manifest van de Vlaamse Juristenvereniging.
Verbond der Belgische Advokaten
1230
1815
1837
1839
Congres te Charleroi van zaterdag 18 september. 58 Aankondiging van de jaarlijkse pleitwedstrijd. 126 Verslag over het Jaarlijks Congres van het Ver-
bond der Belgische Advokaten te Charleroi op 18 september 1965. 264
Voorzorgskas voor Advokaten
Buitengewone Algemene Vergadering. 554 Ontwerp tot wijziging der pensioenen. - Verslag
over het probleem. 696 Algemene statutaire vergadering op 23 april 1966. 1564
Internationale Vereniging van Jonge Advokaten
Vierde Congres te Athene (25-28 augustus 1966). 1519
Unie der Jonge Balies en der Advokaten
Rondschrijven statuten. 167 Eerste jaarlijkse algemene vergadering op 30 sep-
tember. 223 Werkvergadering van 3 november. 556
Congres der Italiaanse Advokaten te Milaan
Nationaal congres op 8 januari 1966.
Confraternitas Sancti Yvonis
Requiemmis voor notaris Edgard Oyen. 1615 Rondschrijven aan de leden van het broederschap. 1767 Rondschrijven betreffende het jaarlijks feest van
haar beschermheilige St. Ivo. 1886
TAALKNDIGE KRONIEK
Marginalia (R.W. 27-9-64) door J. Leliard. 56 Gaaf Nederlands in de Senaat door A. Blontrock. 805
EUROPEES RECHT
De rechten die worden geheven op de afgifte van invoervergunningen vallen niet onder de ver- dragsbepalingen inzake belastingen. 650
Ondernemingsconcentratie in de Gemeenschappe- lijke Markt. 1874
Twee prejudiciële beslissingen van het Hof van Justitie betreffende verordening nr. ~ (socia-
, Ie zekerheid van migrerende werknemers). 1933
XI INHOUDSTAFEL XII
Oprichting van een academie voor gemeenschaps­ recht.
Belastingplicht van de gehuwde vrouw in de lid­ staten der E.E.G.
WETGEVING
Overzicht der Belgische wetgeving (juli en augus­ tus 1965).
Belgische Senaat. - Voorstel van wet houdende instelling van het ambt van Landsprocureur.
BIBLIOGRAPHIE
158
TIJDSCHRIFTEN
NECROLOGIE
Referendaris Cyriel Deswaef. - Rede van Minis­ ter L. Servais en van Mr. W. Verougstraete.
De heer L. Van Winckel. - Ere-Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Gent (door René Victor).
Stafhouder Charles Van Reepinghen, (door René· Victor).
Stafhouder Alfred Raport. In memoriam Prof. em. Jonkheer P. Thuysbaert.
Lid van de K. Vl. Academie voor Wetenschap­ pen, (door Prof. Dr. F. Van Goethem).
Jonkheer Prof. em. Prosper Thuysbaert, (door Prof. Z. Van Hee).
Stafhouder Marcel Roost, (door René Victor):
1607
1518
605 457
Edward Goris, Voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg te Dendermonde (door W.M.). 413
CURIOSA
In het Bulletin van Vragen en Antwoorden (Se- naat, Ur. 4 van 30 nov. 1965, blz. 127). , 759
XIJJ INHOUDSTAF-EL XIV
Aannemer Aansprakelijkheid Abnormalen en krankzinnigen Afbetalingsovereenkomsten Afstamming Apotheker Arbeidsduur en feestdagen Arbeidsgerecht Arbeidsongevallen Arbeidsovereenkomsten Arbitrage Architect Auteursrecht
Bediendenovereenkomst Belastingen Benadeling Beroep in burgerlijke zaken en
zaken van koophandel Beroep in strafzaken Beroepsvereniging Berusting Beslag Betaling en in betalinggeving Bestendige deputatie Bevoegdheid en aanleg Bevoegdheid in strafzaken Bewaargeving Bewijs in burgerlijke zaken en
zaken van koophandel Bewijs in strafzaken Boedelbeschrijving Borgtocht Bouwvergunning Burenrecht Burgemeester Burgerlijke partij
Cassatie in burgerlijke zaken en zaken van koophandel
Cassatie in strafzaken Cheque Commissiecontract Commissionair-expediteur Concessie
Deskundige Diamantbedrijf Diefstal
Economische reglementering Eerherstel Eis, wedereis en nieuwe eis Electrici tei t Erfdienstbaarheden Erfenis Erfpacht Europese gemeenschappen Evocatie Exploot
Factuur Faillissement
Handelaar Handelsreiziger-
Indeplaatsstelling Ingenieur Interesten
- Levensonderhoud
Octrooien Ondernemingsraad Onrechtmatige daad Onrechtmatige mededinging Onteigening Ontvoering van minderjarigen Oorzaak Opeisingen (militaire) Openbare orde Oplichting , Overdracht van schuldvordering Overeenkomst Overheidsdaad Overschrijving, inschrijving en
randmelding Overtreding
Rechtspleging ill' burgerlijke· zaken en zaken van koophandel
Rechtspleging in strafzaken Regeling van reçhtsgebied · Registratierechten · Rekening-courant Retentie Rijkscomptabiliteit
Schade en schadeloosstelling Schenkingen Schuldvergelijking Schuldvernieuwing Sociale verzekeringen Sport Stedebouw en ruimtelijke ordening Sterkmaking Straf Strafbeding
Taalgebruik in· gerechtszaken Tekeningen en modellen Testament Tussenkomst en vrijwaring in
burgerlijke zaken en zaken van koophandel
Uitlevering
zaken van koophandel Verjaring in strafzaken Verkeer Verlating van familie Verstek en verzet in burgerlijke
zaken en zaken van koophandel Vervoer Vervoerovereenkomst Verzekeringen Verzekering tegen ziekte en inva-
liditeit Verzuimsdelicten Vlees Vonnissen en arresten in burger­
lijke zaken en zaken van koop­ handel
Vonnissen en arresten in straf­ zaken
Voorrechten
XV INHOUDSTAFEL XVI
Zie ook : Aans.prakelijkheid Architekt
Aannemer. - Werken aan de openbare weg. - Be­ schadiging van electrische kabel. - Schade aan derde. - Misleidende aanduiding van de ligging der kabels.. - Geen aansprakelijkhe11d van de aannemer. Rechtb. kooph. St.-Niklaas, 23 maart. 1459
Schade aan de openbare weg bij afbraakwerken door gebruik van zware rupskraan. - Uitsluitende fout van de aannemer. Hof Gent, 18 oktober 1965. 1271
AANSPRAKELIJKHEID
Zie ook : Aannemer Architekt NotaTis Onrechtmatige daad Onrechtmatige mededinging Overeenkomst Overheidsdaad (onrechtmatige) Schade en schadeloosstelling Verkeer
Meerderjarige werkstudent. - Burgerlijke aanspra­ kelijkheid van de werkgever en niet van de vader. - Fout van de aangestelde impliceert een sJechte keuze van de aansteller. Corr. Rb. Brusse•l, 17 april 1964. 1068
Aansprakelijkheid voor zaken. - Gebrek. Cassatie, 2•1 mei 1964.
Bewijs: 775
Wegenis. - Verplichting tot onderhoud. Verplich- ting tot signalisatie van wegbelemmeringen. - Aansprakelijkheid van Staat en gemeente. Vredegerecht Brecht, 18 maart 1965. 692
Aansprakelijkhhe-id. - Instorting van ee•TIJ bouwvallig huis" nadat een vliegtuig, overigens reglementair, is overgevlogen. - Geen aansprakelijkheid. Burg. Rechtb. Tongeren, 8 april 1965. 112
Aansprakelijkheid. - Schade veroorzaakt door aange­ stelden in de bediening waartoe zij gebezigd wer­ den. - Art. 1384 lid 3 B.W. - In principe geen uitbreiding van de aansprakelijkheid van de werk­ gever tot feiten op de weg en van en naar het werk. - Versoepeling van deze regel door recht­ spraak eTIJ rechtsleer. - Geen toepassing op een gewoon . ongeval op weg naar het werk. Hof Gent, 15 juni 1965. 1759
Aansprakelijkheid voor dieren. - Hond loopt plots de straat over. Hof Brussel, 7 oktober 1965. 547
Aansprakelijkheid van de we·rkgever. Hof Gent, 6 decembe·r 1965.
Draagwijdte. 1063
Aansprakelijkheid. - Respectieve aansprakelijkheid van leidend ingenieur, uitvoerend aannemer en na-
burige eigenaar ter oorzake van het uitvoeren van rioleringswerken in de onmiddellijke nabijheid van bes.taande gebouwen. - Instorting van een gebouw met dood van een werkman tot gevolg. - Mogelijk labiel evenwicht van het ingestorte ge­ bouw, ondanks dit aan het uitzicht vaTIJ het ge­ bouw niet merkbaar was. Hof Brussel, 26 maart 1966. 1801
ABNORMALEN EN KRANKZINNIGEN {
Abnormalen en krankzinnigen. - Probatie. Ver- wijzing naar de rechtbank voo·r beslissing over de te treffen maatregel. Corr. Rechtb. Brussel, 4 sept. 1964. 632
Abnormalen en krankzinnigen. - Wet van 1 juli 1964. - Internering. - Geen onmiddelijke tenuitvoer­ legging. Hof Brussel, 9 september 1965. 1205
AFBETALINGSOVEREENKOMSTEN
AFSTAMMING
Afstamming. - Art. 331 B.W. - Wettiging van een door de vader niet ontkend kind, dat tijdens de procedure van echtscheiding maar meeir dan 300 dagen na het P.V. van art. 239 B.W. is geboren. - Staat van wettig kind. - Begrip. - Bewijs. - Machtiging wordt verleend. Burg. Rechtb. Hasselt, 10 maart 1965. 499
Natuurlijk kind. - Onderhoudsgeld (art. 340 b B.W.). - Kraambedkosten (art. 340 c B.W.). - Bewijs van geregelde gemeenschap. - Eén enkele daad van gemeenschap onvoldoende. Hof Gent, 29 juni 1965. 788
APOTHEKER
ARBEIDSDUUR EN FEESTDAGEN
Diamantbedrijf. -· Toepassingsgebied van de wet van 16 mei 1938. Hof Brussel, 5 juni 1963. 1355
ARBEIDSGERECHT
Geschillen tuss.en de N.M.B.S. en de leden van haar statutair personeel. - Bevoegdheid. - Weerslag van de op ruststelling van de bediende. Cassatie, 20 november 1964. 1532
Sententie. - Beknopte samenvatting van eis en ver­ dediging. - Mondelinge conclusies. Cassatie, 2 september 1965. 1197
ARBEIDSONGEVALLEN
Arbeidsongeval. - Zeelieden. Vredeg. Antwerpen, 16 mei 1962. 119
xvu INHOUDSTAFEL XVIII
Arbeidsongevallen. - Werken aan kanaal. - Verdrin­ king van werkman die op een boot logee,rt. Burg. Rechtb. Tongeren, 29 maart 1963. 96'1
Arbeidsongeval. - Zeelieden. Burg. Rechtb. Antwerpen, 29 april 1963. 113
Verergering van de arbeidsongeschiktheid do0ir een fout van de getroffene. - Omv·ang van het bewijs te leveren door het ondernemingshoo:Dd of zijn verzekeraar. Cassatie, 17 september 1964. 1345
Bij de vaststelling van tijdelijke arbeidsongeschiktheid moet met het beroep van de arbeider (in casu grondwerker) rekening gehouden worden. Vredeg. Mechelen, 9 oktober 1964. 1126
Werken aan kanaal. - Verdrinking van werkman die op een boot logeert. Cassatie, 23 oktober 1964. 1531
Weg van het werk. - Gerechtvaardigde onderbreking. Burg. Rechtb. Brugge, 13 februari 1965. 307
Arbeidsongevallen. - Werknemer vervoert ko,len, waarbij het de werkgever vooral interesseert dat het vervoer beëindigd is binnen de voorgeschreven tijd. - Werknemer onderbreekt zijn werk. Doet vervolgens een vervoer tijdens de nacht. - Werkongeval. Burg. Rechtb. Hasselt, 5 april 1965. 918
Arbeidsongeval. - Verhaal van de verzekeraar tegen de dader. - Overeenkomst tussen dade1r en slacht­ offer. - Niet tegenstelbaar aan de verzekeraar. - Ondanks blijvende ongeschiktheid heeft het slachtoffer het werk hervat zonder loonverlies. - Er is niettemin materiële schade. Burg. Rechtb. Tongeren, 22 april 1965. 356
Wetsbesluit van 13 december 1945. - Art. 1, lid 3. - Loon van bediende. - Betaling door o.verschrij­ ving. - Bediende gaat geld van zijn rekening af­ halen. -· Ongeval. Cassatie, 6 mei 1965. 780
Vordering van de wetsverzekeraar tegen dader van het ongeval. - Slachtoffer reeds ve,rgoed door de dader. Burg. Rechtb. Tonge·ren, 18 juni 1965. 1449
Arbeidsongevallen. - Berekening van het basisloon. -· Art. 6, lid 9. - Bouwbedrijf. Jaarlijkse vorst. - Abnormale gebeurtenis? Cassatie, 10 september 1965. 1676
Basisloon. - Afwezigheid wegens gervangenzitting. - Toepassing van art. 6, 2e lid Arbeidsongevallen­ wet. Burg. Rechtb. Kortrijk, 19 oktober 1965. 1119
ARBEIDSOVEREENKOMSTEN
Arbeidsovereenkomst. - Contractbreuk. - Niet uitbe~ talen van loon. - Dringende reden. - Vakantie-
geld. - Berekening op de opzeggingsvergoeding. Werkrechtersr. Brugge, 27 s,ept. 196·3. 1220
Comité voor veiligheid. - Afdanking van een lid. - Vraag tot wedempneming in de onderneming. - Termijn. -:--- Vo,rde'fing om de afdanking niet ge- rechtigd te doen verklaren. Ontvankelijkheid. Cassatie, 23 oktobe1r 1964. 147
Scho·rsing wegens staking. - Geldigheid van tijdens de schorsing gegeven opzegging. - Werking van de opzegging eerst na de beëindiging van de schor­ sing. Werkrechtersr. Gent, 6 november 1964. 314
Gezagsverhouding. - Vergoeding wegens kontrakt­ breuk. - Berekening loon in geval van ziekte. Werkrechtersr. Gent, 12 februari 1965. . 120
Arbeidsovereenkomst (handarbeiders). - Recht tijdens de opzeggingstermijn om een- of tweemaal per week afwezig te zijn om een nieuwe betrekking te zoeken. - Verdwijnt wanneer de werknemer een nieuwe betrekking gevonden heeft. Cassatie, 9 april 1965. 446
Arbeidsovereenkomst. - Ge·waarborgd weekloon. - Controle door geneesheer, aangeduid door ve1r­ zekeringsmaatschappij van de werkgever. Werkrechtersraad Mechelen, 18 mei 1965. 361
ARBITRAGE
Scheidsrechterlijk beding. - Scheidsrechterlijke over­ eenkomst. - Weigering van de scheidsrechter zijn opdracht uit te voeren. - Hypothese dooir het gel­ dige en niet-verzaakte scheidsrechterlijk beding geregeld. - Onbevoegdheid van de gewone recht­ banken. Hof Gent, 26 april 1965. 684
Onderscheid tussen scheidsrechterlijk beding en scheids­ rechterlijke overeenkomst. Hof Gent, 29 juni 1965. 953
ARCHITEKT
Architekt. - Taak beperkt tot ondertekening der plans. - Verdere vefäntwoordelijkheid. Hof Brussel, 8 december 1964; 351
Tijdelijk conducteur in dienst van gemeente. - Wet­ . telijk verbod tot uitoefening van zijn beroep van
architekt. Hof Gent, 5 februari 1966. 1592
Ongeoodoof de oorzaak. - Overeenkomst tussen bouw­ heer en tekenaar-technieker niet houder van het diploma van architekt. - Plans mede ondertekend door een arch'itekt. - Wet van 20 febr. 1939 op de bescherming van de titel en het bernep van architekt. - Wet van openbare orde. - Ontdui­ king. - Vordering tot hetalinng van saldo van ereloon. - Niet-ontvankelijkheid. Hof Gent, 1 april 1966. 1855
Architekt. - Aannemer. - Onverenigbaarheid van beide beroepen. ~ Ereloon van architekt, gèrvraagd door aanneme·r. --,.. Niet toelaatbaar. Hof Brussel, 14 april 1966. . 1905
XIX INHOUDSTAFEL ::xx
Cätalogus. - Blijvende waarde. - Geen verslaggeving. -- Art. 2'1bis auteurswet niet van toepassing. - Onderwerping; Burg. Rechtb. Antwerpen, 29 juni 1965. 1314
1
J
BEDIENDENOVEREENKOMST
Bediendenovereenkomst. - Opzegging zonder vooraf­ gaande kennisgeving. - Hoe moeten de zwaar­ wichtige redenen uitgedrukt worden ? Cassatie, 2 april 1965. 333
Loon. - Wijze van betaling. . Cassatie, 6 mei 1965. 780
Bediendenovereenkomst. - Verbreking. - Kan niet ongedaan worden gemaakt, dan met instemming der partijen. Werkrechtersraad Gent, 21 juni 1965. 1929
Bediendenovereenkomst. 1. Opzegging. - Overeenkomst een andere termijn te
vestigen. - Vóór het verstrijken van de reeds betekende opzegging. - Geoorloofd.
2. Opzegging. - Van onvoldoende duur. - Voorstel de duur te verlengen. - Weigering. - Gevolgen. ·cassatie, 5 november 1965. 1399
Bediendenovereenkomst. -:-- Loon meer- dan 120.000 ·fr. per jaar. - Acoo,rd van de partijen betreffende de verlenging van de opzeggingstermijn. Na het sluiten van het contract. - Wettelijk. Cassatie, 5 norvember 1965. 1395
BELASTINGEN
Directe belastingen. - Beroep. Ingesteld door ge- volmachtigde die noch advocaat noch pleitbezorger is. - Nietig. - Regelmatige aanzeggin_g. Doet de nietigheid niet verdwijnen. Cassatie, 18 mei 1965. 783
Niet toepasselijkheid van art. 97 Gro~dwet voor. be~ slissingen van de Bestendige. Deputatie inzake .di- recte belastingen. · Gemeentebelastingen. - Directe en indirecte· ge-
. gemeentehelastingen. - Criterum . .uiteraard voor~ . bijgaande daad oif verrichting vanwe1ge belasting­
plichtige. Cassatie, 18 jan. 1966. 2087
BENADELING
BEROEP IN BURGERLIJKE ·ZAKEN EN ZAKEN VAN KOOPHANDEL
Zie : Bevoegdheid en aanleg Recht~.plègfog · in burgerlijke zaken
BE~OEP IN STRAFZAKEN
BEROEPSVERËNIGiNG
- 1
Verbintenis. door de ~oorzitter. van een beroepsvereni­ ging . in zijn hoedanigheid aangegaan. - Vorde­ ring tegen hé:tn persoonlijk niet ontvankelijk. Burg. RE'.chtb .. Antweirpen, 18 mei i956. · 1~15
t: BERUSTING
Stilzwijgend. - Vereiste. Cassatie, 15 januari 1965. 1673
Betekenis. -· Opgeleverd door stilzwijgen· van ee:rî partij. - Wanneer . ..;,._·Taak van de rechtèr. Cassatie, 24 mei 1965. 1797
BESLAG
Beslag op onroerend goed. - Art. 27' · wet- van 15 augustus 1854. __,. Geen abso,lute nietigheid .. Hof Gent, 18 mei 1965. 1207
Beslag tot tenuitrvoerlegging. Handlichting na her- vorming van ·het.· vonnis op grond. waarvan werd uitgevoerd. Burg. Rechtb. Brugge, 17 juni 1965. 501
BESTENDIGE DEPUTATIE
'.'.' '.;
BETALING. EN INBETALINGGEVING
Uitstel van betaling. - Termijn voor de" ·aahvraag. Rechtb. Kooph. St.-Niklaas, _22 mei 1962. 51
~:i·
BEVOEGHEID EN AANLEG
Bevoegdheid en aanleg. ---. Bevoegçlheid ratione mate­ riae. - Apotheker. --:- Gedagvaard tot'· befal'irig van een plan voor apotheêk ~e·t woning. : Rechtb. Kooph; St.-Nikläas, 11 dec. 1962. .,. 1514
Bevoegdheid van de vrederechter. - Algemene draag­ wijdte van art. 3, 7° der wet op de··bevo:egdheid., . Vredeg. Duffel; 2 december 1964. , 53
XXI INHOUDSTAFEL XXII
Eis die verschillende punten omvat, waarvan sommige behoren tot de bijzondere bevoegdheid van de vre" derechteT, andere tot zijn gewone bevoegdheid. - Alle punten hebben één oorzaak. - Samengete.id bedrag overschrijdt 10.000 frank. - Beivoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg. - Toepassing van art. 473, lid 3 Rv. · Cassatie, 18 februari. 1642
Bevoegdheid rationi loci. - Landpacht. - Exceptie. - Op te we·rpen in limine litis tijdens verzoenings ... procedure. Yredeg. Veurne, 8 april 1965. 2104
1. Bevoegdheod en aanleg. - Eis van een geldsom. - Schatting nutteloos. - Voorbehoud voor de toe­ komst. - Geyolg.
2. Bevoegdheid en aanleg. - Dagvaarding door ver:. scheidene, in de rechten van één verzekerde ge.­ subrogeerde assuradeur. - Bepaling vian · de vat­ baarheid voor hoger bemep.
3. Exceptie. - Bevoegdheid ratione loci. - Ontslag van rechtsingang. - Inroepen van de exceptie in hoger beroep. Hof Brussel, 20 mei 1965. 737
Bevoegdheid rationae loci. - Handlichting van beslag tot tenuitvoerlegging. Burg. Rechtb. Brugge, 17 juni 1965. 501
Bevoegdheid ratione loci. - Art. 39, al. 2 en 52, 10° van de wet op de Bevoegdheid van 25 maart 1876. - Contractuele afwijking van de bervoegdheids­ rege!ls. - ·Verschillende verweerders. - Vordering niet ontvankelijk ten overstaan van Belgische ver­ weerder. - Gervolgen t.o.v. bevoegdheidsregels. Rechtb. Kooph. AntweTpen, 27 sept. 1965. 1551
Ratione loci. - Bijzonde·rste vestiging van een ven­ nootschap. Rechtb. Kooph. Brussel, 15 nov. 1965. 1654
Bevoegdheid en aanleg. - Art. 37, § 1, derde lid, be­ voegdheidswet. - Feit dat aan de oorspronkelijke vordering ten grondslag ligt. - Begrip. Cassatie, 24 decembe·r 1965. 1679
Bevoegdheid ratione loci. 1. Clausule van toekenning van jurisdictie. - Tegen­
stelbaarheid van dergelijk beding. - BewijsJast der aanvaarding ervan.
2. Kennis van en instemming met deze clausule door de medecontractant.
3. Kennis. van het beding bij de vroe·gere afsluiting van een andere overeenkomst tussen dezelfde partijen. - Geen bewijs ipso facto van de huidige kennis, noch van de aanvaarding ervan. Rechtb. Kooph. Brussel, 4 mei 1966. 2099
BEVOEGHEID IN STRAFZAKEN
Eindbeslissing over de openbare vordering en ove·r de burgerlijke vordering, - Akte van voorbehoud aan de burgerlijke partij voor de toekoms.t. Nieuwe vordering van de burgerlijke partij. - Onbevoegdheid van het strafgerecht. Cassatie, 8 febr. 1965. 1534
Bevoegdheid· ratione loci. Corr. Rechtb. Hasselt, 30 maart 1965. 1410
BEWAAGEVING
BEWIJS IN BURGERLIJKE ZAKEN EN ZAKEN VAN KOOPHANDEL
Zie ook : Gewijsde V eTzerkeringen
Bewijs in burgerlijke zaken en in zaken van koop­ handel. - Beding van de ove•reenkomst \vijkt af van de « algemene voorwaarden » die op de keer­ zijde van de factuur voorkomen. - Overeenkomst. - Gevolgen die ze heeft in de verklaring welke de rechter ervan geeft. - Bindende kracht. Cassatie, 29 mei 1964. 197
Bewijs van een negatief feit. Vredeg. Duffel, 2 december 1964. 53
Persoonlijke kennis van de rechter. Cassatie, 12 maart 1965. 733
Bekentenis van een feit. - Geen bewijswaarde voor de draagwijdte o.f de gevolgen van dit feit. Hof Gent, 15 juni 1965. 1754
Kwijting. - Betekenis van de· uitdrukking «Voor vol­ daan» . ...,.... Middel om dubbel gebruik te vool'ko­ rnen. - Cheque. - Bewijs van betaling. Ho.f Brussel, 4 februari 1966. 1442
BEWIJS IN STRAFZAKEN
1. Bewijs in strafzaken. - Besturen van een voertuig op de openbare weg in staat van dronkenschap of zonder de vereiste hoedanigheden. - Bewijsmid­ delen.
2. Vonnissen en arresten. - Aanduiding van het aan­ tal stemmen. - Wannee·r.
3. Vonnissen en arresten. - Rege•l: vo·lstrekte meerder­ heid. - Waaruit blijkt die meerde·rheid? Cassatie, 4 oktober 1965. 1901
BOEUELBESCHRIJVING
Aanvaarding van nalatenschap met voorrecht van boe­ delbeschrijving. - Gevolgen bij de tenuitvoer­ legging van een vonnis op de persoonlijke goede­ ren van de erfgenaam. Burg. Rechtb. Brugge, 17 juni 1965. 501
BORGTOCHT
BURENRECHT
Zie ook : Erfdienstbaarheden
Bouwen tegen een gemene muur. - Verplichtingen van wie eerst heeft gebouwd. - Verplichtingen van nieuwe bouwe•r en van :Zijn aannemer. - Na· buurs.chade. - Aansprakelijkheid. Verdeling. Hof Brussel, 19 november 1965. 950
XXIII INHOUDSTAFEL xxiv·
Burenrecht. - Overname van een scheidsmuur. - VroegeT bestaande muur in betonplaten vervan­ gen door een gemetste muur. - Voor gebuur en­ kel dienend als afsluiting. - Prijs der orvername berekend op de waarde van een muur in beton­ platen. Burg. Rechtb. Antwerpen, 6 dec. 1965. 1447
Afstand van hoogstammige bomen tot de scheiding. - Bomen afzonderlijk of als haag. - Onderscheid zonde,r belang. - Begrip «hoogstammig». - Cri­ terium. - Voorwaarde voor de vordering tot weg­ neming. - Schade? - Niet vereist. Vredeg. Beveren-Waas, 14 dec. 1965. 1705
BURGEMEESTER
Zie : Bevoegdheid in strafzaken Cassatie in strafzaken Rechtspleging in strafzaken Vonnissen en arresten
Burgerlijke partij. - Deskundige. - Kosten. Corr. Rechtb. Tongeren, 2 juni 1965. 1409
Ontvankelijkheid van de burgerlijke vordering. - Cau­ saal verband tussen schade en misdrijf. Hof Brussel, 16 juni 1965. 305
Stelling van burgerlijke partij na verJarmg der pu­ blieke vordering. - Onontvankelijkheid. Corr. Rechtb. Hasselt. 1600 ·
CASSATIE IN BURGERLIJKE ZAKEN EN ZAKEN VAN KOOPHANDEL
Ondeelbaar geschil. - Voorziening niet regelmatig aan sommige verweerders betekend. - Gevolgen. Cassatie, 27 februari 1964. 1155
Berusting voor het Ho.f van beroep in oplossing die door de eerste rechter was gegeven. - ·Een daarop gesteund cassatiemiddel, dat niet de openbare orde raakt, is niet ontvankelijk. Cassatie, 3 december 1964. 1493
Het exploot van betekening dient bij het verzoek­ schrift te worden gevoegd. - Exploot door een derde vernietigd. - Verlenging van termijn door overmacht. - Betekenis.. - Grond van niet-ont­ vankelijkheid ambtshalve door het openbaar mi­ nisterie opgeworpen. Cassatie, 28 mei 1965. 1537
Cassatie. - Oproeping in tussenkomst. - Door ver­ weerder. - Van een reeds door eiser in tussen­ komst opgeroepen partij. Cassatie, 29 oktobe•r 1965. 1538
Taak van het Hof. - Een gecritiseerd motief vervan­ gen. - Middel tegen materiële vergissing. Cassatie, 26 november 1965. 1198
CASSATIE IN STRAFZAKEN
Wegens onbevoegdheid van het strafgerecht om van de burgerlijke vo1rdèring kennis te nemen na uit-
putting van zijn rechtsmacht. Cassatie, 8 februari 1965.
Geen verwijzing. 1534
1. Cassatie in strafzaken. - Voorziening van het open­ baar ministerie. - Om een einde te stellen aan de verwarring, die in de goede .gang van het gerecht is teweeggebracht door een beslissing, welke er de voortzetting van doet ophouden. - Beslissing overgele·gd in al haar bestanddelen.
2. Taalgebruik in gerechtszaken. - Opheffing van art. 57 van de wet van 15 juni 1935. - Recht­ bank in hoger beroep neemt kennis van een zaak in de taal van de andere landstreek. - Hand­ having van het principe der verwijzing. Cassatie, 5 april 1965. 1304
Grief van onwettigheid. - Op grond dat een regel ten gunste van de verdachten waarvan de inacht­ neming in onderhavig geval niet vereist was, toch werd in acht genomen. - Niet ontvankelijk. Cassatie, 4 oktober 1965. 1678
CHEQUE
Niet-gedagtekende cheque met valse handtekening. Exoneratieclausule betreffende verloren cheque­ formulieren. - Sluit de grove schuld niet uit. - - De niet-gedagtekende cheque is geen cheque. - Fout bij uitbetaling ervan. Hof Brussel, 2 april 1965. 2:14
Cheque. - Abstract karakter. Onvoorwaardelijke opdracht. - Gevolgen ten aanzien van de provisie. Rechtb. Kooph. Brussel, 19 noiv. 19i65. 1654
COMMISSIECONTRACT
Commissiecontract. - Recht op commissie. waarden. Hof Gent, 11 juni 1964.
COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR
Voor-
740
1 Commissionair-expediteur. - Aansprakelijk voor de
bewaring van de hem toevertrouwde goederen. Vanaf welk tijdstip? - Geen ontheffing van zijn aanspriakelijkheid volgens de algemene voorwaar­ den der Federatie der expediteurs van België, in­ dien daardoor het wezen van de overeenkomst te­ niet wordt gedaan. Rechtb. Kooph. Antwerpen, 11 okt. 1965. 1121
CONCESSIE
Zie ook : Koop - verkoop
Eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenve•rkoop. - Bij ge. breke van akkoord ove•r te·rmijn van opzegging of bedrag v:an ver•goeding is deze door de Rechtbank te bepalen. - Basis voor de berekening van deze vergoeding. Burg. Rechtb. Hasselt, 23 dec. 1964. 635
Concessie van alleenverkoop. - Wet van 27 juli 1961. - Bevoegdheid ratione loci. - Bepaling van art. 4. - Dagvaarding vóór de inwerkingtreding van de wet. - Toepassing krachtens art. 6. - Grote te­ kortkoming van een der partijen . .-.. Uitzondering
xxv: INHOUDSTAFEL XXVI
· op de regel welke de wet bepaalt. art. 4. - Vereiste. Cassatie, 25 juni 1965.
Regel van
Concessie- van alleenverkooip . .,....... Van onbepaalde duur. - . Opzeigging. - Interpretatie. - Vorm. - Aan­ vang van de opzeggingstermijn. .Cassatie, 16 september 1965. 1438
Conces.sie van alleenve1rkoop. 1. Wet van 27 juni 1961. - Toepasselijk zo,wel op de
. « onperf ecte » of « open » als op de· « perfecte» -_ of « besloten », genaamde concessies.
2. Beperkende interpretatie hare1r bepalingen. - Het ' ·-··verleende monopolie moet de doo•r de wet vereiste.
karakteristieken vertonen en uitgestrekt genoeg en op voldoende precieze wijze -afgebakend zijn.
3. Tot - de openbare orde -behorende wet. - Rechts­ ·awaling onaannemeHjk; ~ Geen bedrog bij gemis aan, bedrieglijk inzicht.
4. Globale vergoeding, die al de -uit de veTbreking van het contract voortvloeiende schadelijke gevo·lgen van financiële aard omvat.
5. Vergoeding vonr een bekende meerwaarde inzake cliënteel, die door de concessiehoude·r is -aange ... bracht. - Verschuldigd op voorwaarde dat de aan­ kopen dezer cliënteel uitsluitend o.f voornamelijk door de kwaliteiten van het me•rkprodukt van de conc:essie1geve•r ingegeven zijn. - Beperkt tot de ,uitgaven, dewelke tot gevolg hadden een cliënteel toename, waarvan uitsluitend de consessiegever, in­
,_ ·~ gevolge de door hem_ verwekte verbreking der con­ cessie, geniet.
6. Verbodsbepalingen -van a·rtikel 85- van het E.E.·G.­ Verdra;g., ..,..... In principe geen algehele nietigheid
:· der alleenve·rkoopov_ereenkomsten, die blijven be­ staan, doch met uitsluiting van de niietige bedin­ gen. - De wet van 27 juli 1961 blijft toepasselijk.
7. Geen schoTsing van de procedure, wanneer de ge" , . -heurlijke nietigheid van de ene of andere- clausule -·- -- ener conêessie ' geen de ininste weerslag op het
-. proces kan hebben. Rechtb. Kooph. Brussel, 22 dec. 1965. 1003
DESKUNDIGE
; •;
'351
_,-
l)iefst~ in zelfbedieningswinkels. C9rr. Recht.IJ. Oudenaarde, 24 dec. 1964. 1457
ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
Zie_ ook :-·Huwelijk
EGhtscheiding" - ·Uitgesprok~n en overgeschreven ten : / ~ 'YQQtd~le van een der -echtgenoten~ ..:__ Vordering van
de andere echtgenoot nog hangende. - Wat kan de _voorzitter nog bevelen ? Cassatie, 30 april 1964. 299
Uitkering tot onderhoud. - Is uitvoeringsmodaliteit van de plicht tot hulpverlening van art. 212 B.W. tijdens de procedure. - Echtscheiding op hoof deis van de vrouw toegestaan en overgeschreven. - Wedereis nog hangende. - Nog geen uitspraak mo­ gelijk over uitke-ring op grond van art. 301 B.W. - Maatregelen die de vrouw kan vragen . Cassatie, 30 april 1964. 296
Echtgenoten van vreemde nationaliteit. - Wet van 27 juni 1960 en art. 2 B.W. - Echtscheidingsgronden die van vóór de wet van 1960 dagtekenen. - Te volgen procedure. - Gronden tot echtscheiding, - Voorwaarden. Cassatie, 8 oktober 1964. 294
Omzetting van scheiding van tafel en bed in echtschei­ ding. - Verweer op grond dat de uitkering tot onderhoud zal vervallen. - Volstaat niet om de eis te doen verwerpen. Cassatie, 11 maart 1965. 349
Hoofdeis toegekend, wedereis nog hangende. - Hoede der kinderen. - Art. 302 B.W. niet toepasselijk. Cassatie, 1 april 1965. 543
Echtscheiding door onderlinge toestemming. -· Hoede der kinderen. - Vordering tot ·wijziging. - . Ont­
. vankelijkheid. - Grond voor de wijziging. - Onder­ zoeksmaatregel. - Sociale assistente. Burg. Rechtb. Mechelen, 3 mei 1965. 249
Hoede der kinderen. - Artikel 302. - Schuldige -echt­ genoot. - Vraag tot bekomen der hoede van de kinderen onontvankelijk. Hof Brussel, 5 mei 1965. 37
Verweerder geïnterneerd wegens geesteszwakte. - Geen hinderpaal voor het toestaan der echtscheiding. Hof Brussel, 25 mei 1965. 102
Hoofdeis toegekend, wedereis nog hangende. - Art. 302 B.W. niet toepasselijk, - Bewaring der kinde­ ren. - Welke maatregelen kan de rechtbank tref­ fen. - Voorlopig karakter van de beslissing. - Onderhoudsgeld. Cassatie, 24 september 1965. 1435
Exceptie van verzoening. - Elementen. Cassatie, 25 september 1964.
ECONOMISCHE REGLEMENTERING
Bewijs. 490
Vleeswinkel. - Koninklijk Besluit van 12 december 1955. - Verkoop van andere artikelen dan vlees,
-vleeswaren en verduurzaamde of bewerkte· produk­ ten dienend tot het kruiden en bewerken van vlees. - Toegelaten. - Verbod is machtsoverschrijding _wanneer het niet genomep wordt met het doel de openbare gezondheid en hygiëne te beschermen en het bedrog te voorkomen. Corr. Rechtb. Kortrijk, 18 fe-bruari 1966. 1548
Verkoop van slachtvlees. - Smeerkaas. - Verkoop er­ van toegelaten in vleeswinkel. Politierechtb. Antwerpen, 29 sept. 1965. 504
Handel in vlees -en vleeswaren. - Verkoop van vlees en andere-waren in hetzelfde lokaal. --- Groot distri-
XXVII INHOUDSTAFEL XXVIII
butiebedrijf. - Geldigheid van koninklijk besluit van 12 december 1955. - Geen controle betreffen­ de doelmatigheid. Politierechtb. Beringen, 27 october 1965. 1557
Vleeswinkel. - Koninklijk Besluit van 12 december 1955. - Verkoop van smeerkaas. - Toegelaten.·­ Verkoop van smeerkaas in vleeswinkels is toegelaten daar deze geen gevaar oplevert voor de hygiëne en de openbare veiligheid en wel kan dienen voor de bereiding van vleeswaren. Corr. Rechtb. Dendermonde, 8 nov. 1965. 1546
EERHERSTEL
EIS, WEDEREIS EN NIEUWE EIS
Wedereis voor de Rechtbank van Koophandel. - Bij conclusie óf bij dagvaarding. Cassatie, 24 december 1965. 1679
ELECTRICITEIT
ERFDIENSTBAARHEDEN
Erfdienstbaarheid. - Op goed van het openbaar· domein. - Voorwaarde. Cassatie, 11 september 1964. 494
Erfdienstbaarheid van ladderrecht. - Artikel 31 Veld­ wetboek. Vredegerecht Ronse, 13 juli 1965. 967
ERFENIS
ERFPACHT
Erfpacht. - Geen stilzwijgende vernieuwing. Burg. Rechtb. Brussel, 30 dec. 1965. 1594
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Gemeenschappelijke markt. - Exclusief verkoopsrecht. - Parallele invoer en verkoop. - Art. 85 E.E.G.­ Verdrag. - Oneerlijke handelspraktijken. - Ver­
. bodsmaatregelen. - Bevoegdheid van de Voorzitter zetelende in kortgeding. Burg. Rechtb. Hasselt, i6 september 1965. 1001
Geineenschappelijke· markt. - Exclusief verkoopsrecht. - Parallele invoer en verkoop. - Art. 85 E.E.G.­ Verdrag. -:-'..Oneerlijke handelspraktijken. - Ver­ bodsmaatregelen. - Bevoegdheid van de Voorzitter zetelende in kortgeding. Burg. Rechtb .. Turnhout; 16 sept. 1965. 994
Gemeensèhappèlijke Markt. .......... Exclusief verkoopsrecht.
EVOCATIE
Evocatie facultatief in burgerlijke zaken. Hof Gent, 29 juni 1965. 953
EXPLOOT
Handtekening van deurwaarder. - Essentiële formali­ teit. - Ontstentenis op origineel. - Staat gelijk met ontstentenis van betekening. - Gevolgen voor voorziening in cassatie. Cassatie, 27 februari 1964. 1155
Door artt. 68 en 70 Rv. vereiste vermeldingen. - Moe­ ten ook in de copie voorkomen. - Nietigheid. - Toepassing van art. 173 Rv. Hqf Brussel, 25 februari 1966. 1650
FACTUUR
FAILLISSEMENT
Levensonderhoud voor de ge.failleerde en zijn gezin. - Bevoegdheid van de rechtbank. - Alleen tot aan de concordataire vergadering. Rechtb. Kooph. St.-Niklaas, 17 april 1962. 1276
1. Factuur. - Aanvaarde algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst en zijn. bij faillisse­ ment tegenstelbaar aan de failliete boedel.
2. Pand. - Zakelijk recht. - Belofte van pand. - Uit­ voering tijdens verdachte periode van faillissement. - Nietig.
3. Retentie. - Aard. - Ontstaan tijdens verdachte periode van faillissement. - Ex dispari causa. - Nietig.
4. Overeenkomst. - Exceptio non adimpleti contractus. - Geen voorrecht. - Vereiste van connexiteit. - Door de partijen in hun .handelsverkeer contractu­ eel tot stand gebrachte veralgemeende connexiteit. - Nietig in geval van faillissement. Rechtb. Kooph. Antwerpen, 27 mei 1964. 638
Schuldvergelijking~ - Effen schuld. - Begrip. - Schuld is effen zodra zij door eenvou'dige bereke­ ning kan vastgesteld worden. Rechtb. Kooph. Gent, 21 januari 1965. 1700
1. Faillissement. - . Rechtbank van Koophandel. - Be­ voegdheid. - Betwistingen over schuldvorderingen en hun accessoria.
2. Art. 448 faillissemèntswet. _:_ Nietigheid van hypothe­ caire inschrijvingen. - Bedrieglijke benadering van andere schuldeisers vereist.
3. Onroerend beslag. - Nietigheid van vervreemdingen of hypotheekstellingen (Art. 27 wet van 15 augustus
XXIX INHOUDSTAFEL XXX
1854). - Geen absolute nietigheid. - Betekenis. Hof Gent, 18 mei 1965. 1207
Staking van betaling. - Conclusies daarover. Cassatie, 28 mei 1965. 1306
Faillissement. - Scheidsrechterlijk beding blijft zonder uitwerking. - Curator. - Niet gerechtigd tot het afsluiten van een scheidsrechterlijke overeenkomst. - Bevoegdheid van de gewone rechtbanken. Hof Gent, 29 juni 1965. 953
Wissel op zicht. - Aangifte van schuldvordering door trekker, houder van de wissel. - Verplichting de onderliggende overeenkomst over te leggen. Rechtb. Kooph. Aalst, 13 juli 1965. 503
Schuldoverdracht. - Nietig ingevolge art. 445 F.W. - Gevolgen. Cassatie, 29 oktober 1965. 1538
GARAGEOVEREENKOMST
In een gemeenschappelijke bergplaats ondergebracht voertuig. - Verplichting van toezicht en teruggave in hoofde van de garagehouder. - Bewaargeving en geen verhuring van zaken. Rechtb. Kooph. Brussel, 15 december 1965. 964
GEHEIMHOUDING
Geneesheer. - Schending. Strafbaarheidsvoorwaar- den. Hof Gent, 12 april 1965. 104
Schending door geneesheer. Hof Gent, 22 mei 1965.
GELDLENING
GENEESHEER
38
1. Tuchtraad van de Orde der Geneesheren ten aan­ zien van tekortkomingen van een ingeschreven ge­ neesheer. - Tekortkomingen gepleegd toen hij en­ kel militair arts was. - Vordering van de orde ont­ vankelijk.
2. Tuchtraad van de militaire tuchtoverheid tegenover een militaire arts. - Tekortkoming aan de genees­ kundige plichtenleer. - Miskenning van de militai­ re of administratieve tucht. Cassatie, 26 april 1965. 675
Geneesheer. - Beslissing van de Raad der Orde. - Beveelt stopzetting van praktijk in een gemeente·. - Beperkt dus de beroepswerkzaamheid. Beroep ontvankelijk. Cassatie, 10 mei 1965. 680
GERECHTSKOSTEN
1
GETUIGE IN STRAFZAKEN
Vals getuigenis. - Intrekking. Cassatie, 14 december 1964. 1799
Kind beneden de leeftijd van 15 jaar gehoord na afleg· ging van de eed. - Getuigenis nietig. - Gevolgen ten aanzien van de rechtspleging. Cassatie, 4 januari 1965. 529
GEWIJSDE
Zie ook : Levensonderhoud
Burgerlijke eis van benadeelde door strafrechter afge­ wezen, omdat het ging om een arbeidsongeval. - Vordering van de benadeelde voor de vrederechter op grond van de arbeidsongevallenwet. - Verzeke­ raar in zake geroepen. - Beslissing van de straf­ rechter heeft geen gezag van gewijsde tegenover de verzekeraar. Vredegerecht Maaseik, 8 januari 1965. 122
Juridische identiteit van de partijen. - Twee gedingen over arbeidsongeval. - Verzekeraar telkens in an­ dere hoedanigheid. Cassatie, 22 februari 1965. 1106
Tussenvonnis. - Geen gezag van gewijsde. Hof Gent, 29 juni 1965. 788
GEZINSVERGOEDINGEN
Loonarbeiders. - Familieleden. - Aannemen van het bestaan van een dienstverhuringscontract, als de belanghebbende niet onder de toepassing van de wetgeving op de sociale zekerheid valt. - Voor­ waarden. - Gebiedend. Cassatie, 5 maart 1965. 673
Werkgevers en niet-loontrekkenden. Cassatie, 25 maart 1965
GRONDWET
Letterkundige. 399
Handelaar. - Gehuwde vrouw. - Vermoedens van artikel 10, lid 2. - Wetboek van Koophandel. - Strekking. - Mogelijkheid van bewijs dat de ge­ huwde vrouw desniettemin koopvrouw is. Cassatie, 28 mei 1965. 1306
Handelaar. - Apotheker. Rechtb. Kooph. Antwerpen, 22 sept. 1965. 743
HANDELSREIZIGER­ HANDELSVERTEGENWOORDIGER
XXXI INHOUDSTAFEL XXXII
Echtelijke verblijfplaats. - Aanduiding door de rech-Van het gemeen recht afwijkend statuut. Cassatie, 11 februari 1965. 346 ter. - Wettige redenen. - Betekent: voldoende
zwaarwichtige redenen. HUUR VAN HANDELSHUIZEN
Art. 6 van de wet van 30 april 1951. - Herziening van de huurprijs. - Voorwaarde: continuïteit van de nieuwe omstandigheden. - De billijkheid komt niet ter sprake als er geen nieuwe omstandigheden in de zin van art. 6 zijn. Cassatie, 13 september 1964. 619
Art. 3, lid 3, van de wet van 30 april 1951. - Recht van de huurder om de huur te beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode. - Dwin­ gend recht. Cassatie, 14 januari 1965. 344
Huurder ziet af van zijn vraag tot huurhernieuwing, n~dat deze huurhernieuwing principieel is toege­ staan, doch voordat de rechter uitspraak heeft ge­ daan over prijs en voorwaarden. - Gevolgen. Vredegerecht Zaventem, 3 maart 1965. 311
Vraag tot huurhernieuwing. - Termijn. - Ten vroeg­ ste 18 maanden. - Berekening. Cassatie, 1 april 1965. 239
Beding in het huurcontract, dat de eventuele verkrijger zich zal mogen beroepen op art. 12, wet 1951. - Sluit de toepassing van art. 1.745 e.v. B.W. uit. Cassatie, 8 april 1965. 241
Vraag tot hernieuwing. - Andersluidende voorwaar­ den. - Verhuurder stelt de integrale aanvaarding ervan als vereiste voor de hernieuwing. Burg. Rechtb. Hasselt, 9 juni 1965. 741
Opzegging te geven door de verkrijger van het onroe­ rend goed. Vredegerecht Antwerpen, 22 juli 1965. 1074
Art. 25, 1° handelshuurwet. - «Ouderdom». - Begrip. Burg. Rechtb. Antwerpen, 15 febr. 1966. 1598
HUUR VAN WOONHUIZEN
Aansprakelijkheid van de huurder voor brand (art. 1733 B.W.). Burg. Rechtb. Brussel, 18 januari 1965. 920
Eigenaar verhuurt huis en neemt het terug in huur. - Voorwaarden van beide contracten verschillend. - Vernietigen beide contracten elkaar ? Cassatie, 1 april 1965. 235
Verplichting de huurder het rustig genot te doen heb­ ben. - Ontheffing door vreemde oorzaak, over­ macht of toeval. - Begrip. Cassatie, 10 september 1965. 986
Verkoop van het gehuurde. - Strekking van art. 1743 B.W. - Behoud van beplantingen en gebouwen op het einde der huur. - Welke vergoeding? - Rege­ ling dienaangaande tussen vroegere verhuurder, verkoper van het goed, en de huidige verhuurder, koper. Cassatie, 23 april 1965. 1158
HUWELIJK
Gehuwde vrouw. - Bekwaamheid om in rechte op te treden betreffende eigen goed. Cassatie, 21 :triei 1964. 775
Cassatie, 14 mei 1965. 437
Gehuwde vrouw. - Machtiging om «handel te drijven». - Draagwijdte. Cassatie, 21 januari 1966. 1647
HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
Gemeenschap. - Lichamelijk letsel van de vrouw. -­ Kapitaal van de vergoeding : eigen goed. - Inkom­ sten van het kapitaal worden in de gemeenschap opgenomen. Cassatie, 21 mei 1964. 775
Wettelijke gemeenschap. - Door de vrouw vóór het huwelijk gekochte auto. - Aansprakelijkheidsver­ zekering. - Bewijs van de datum, zoals bedoeld in art. 1410 B.W. - Roerend goed dat in de gemeen­ schap valt. - Geen overneming. Vredegerecht Hasselt, 29 september 1964. 1127
Wettelijke gemeenschap. - Als een roerend goed in de gemeenschap valt, is er geen overdracht. - Gevol­ gen ten aanzien van de premie voor de verzekering van het goed. - Verzekeringsovereenkomst die in de gemeenschap valt. - Verplichting tot nakoming van alle bedingen. Burg. Rechtb. Hasselt, 11 oktober 1965. 1113
INDEPLAATSSTELLING
Betaling met werkelijke indeplaatsstelling. - Vereisten. Rechtb. Kooph. Kortrijk, 28 oktober 1965. 1124
INGENIEUR
Titel van Ingeniieur. - Luidens de wet van 11-9-1933 moeten de technische ingenieurs hun titel nader bepalen en uitdrukkelijk of door middel van begin­ letters de examencommissie of de insteUing aan­ duiden welke hen gediplomeerd heeft. Hof Luik, 30 juni 1965. 454
INTERESTEN
Interesten. - Schuldeiser is geen handelaar. - Schul­ denaar is handelaar. - Rentevoet. Rb. Kph. St.-Niklaas, 24 april 1962. 1814
Interesten. - Koop-verkoop. - Conventioneel. - Geen ingebrekestelling v~reist. Rb. Kph. Kortrijk, 19 november 1964. 216
Irutere-sten. - Aanmaning. - Noodzakelijkheid. Rb. Kph. St.-Niklaas, 5 oktober 1965. 1073
Interesten. - Wettelijke interest. - Begrip. - Ge­ rechtelijke interest. - Begrip. Cassatie, 8 november 1965. 1902
JACHT
Zie ook : Benadeling. Concessie. Economische reglemteririg. Landpacht. Overeenkomst. Overschrijving. Voorrechten.
Koop-verkoop. - Beding dat bij niet betaling op de vervaldag van rechtswege interesten à 6 % zullen verschuldigd zijn. - Stelt de schuldeiser niet vrij van ingebrekesteHing. Rb. Kph. St.-Niklaas,, 11 mei 1965. 797
Verkoop van onroerende goederen. - Verplichting voor de verkop:er mede te werken aan het verlijden van de authenitieke akte. Rb. Gent, 1 juni 1965. 1212
Huis. - Scheidsmuur. - Gemeenheid. voor uitwinning.
Vrijwaring
1. Koopvernietigende gebreken (Huisdieren). - Ziekte die niet op de lijst voorkomt. - Geen toepassing van art. 1641 B.W.
2. Koop-verkoop. - Dier met besmettelijke ziekte. Buiten de handel. - Volstrekte nietigheid. Gevolgen.
3. Nietigheid van een overeenkomst. - Niet door resti­ tutie gedekte schade. Rb. Leuven, 18 november 1965. 1406
Koop-verkoop. - Van eigen huis op andermans grond. - Art. 1599 niet toepasselijk. Rb. Brussel, 30 december 1965. 1594
1. Openbare verkoop van een onroerend goed. - Be· tekenis van het in openbare verkoop stellen. - Voltooiing van de verkoop. - Vereiste.
2. Recht van voorkeur. - Bij verkoop. - Verplichting van de eigenaar. - Vereiste.
3. Openbare verkoop van een onr:oe·rend goed. - Recht van voorkeur. - Toewijzing aan een derde. - Wer­ king van voorkeur. Cassatie, 13 januari 1966. 1897
Verkoop op afbetaling. - Aanvaarding van globale wissel geprotesteerd voor hogere bedragen dan de nog verschuldigde afbetalingen. - Verwe·rping van de eisen vreemd aan de wissel. Ineresten­ berekening.
· Rb. Kph. Gent, 1 februari 1966. 1321
KOOPVERNIETIGENDE GEBREKEN
Koopvernietigende gebreken bij huisdieren. - Ziekte die niet op de lijst voorkomt. - Geen toepassing van art. 1641 B.W. Rb. Leuven, 18 november 196'5. 1406
KORTGEDING
Zie ook : Europese Gemeenschappen. Stedebouw en ruimtelijke ordening ..
Kortgeding. - Gemeente plaatst verkeersteken midden op de weg. - Miskenning van art. 99 verkeers­ reglement. - Belet de uitoefening van een privaat recht van doorgang. · - Handelwijze . niet eens in
o·ve·reenstemming met administratieve beslissing. - Feitelijke hinder. - Bevoegdheid van de rechter. Hof Brussel, 24 mei 1965. 1109
Bevoegdheid. Hoogdringendheid. Voorlopige ma:atregel. - Stopzetten handelshedrijvigheid. - Onherstelbaar nadeel. Hof Luik, 30 maart 1966. 1761
LANDPACHT
Ruilverkaveling. - Ontstaan van een pachtovereen­ komst sui generis. - Vaste datum. - Eerste inge­ bruikneming. Vredeg. Sint~Truiden, 8 december 1964. 648
Alleen de eerste twee gebruikspeiriodes zijn beschermd. - Opzegging. - Termijn. Vredeg. Sint-Truiden, 30 maart 19~5. 1219
Recht van voorkoop. - Bouwgrond. __;, Voorafgaande erkenning door de vrederechte1r vereist. - Verzuim zulks te laten doen. - Inde.plaatsstelling van de pachter. Rb. Brussel, 23 april 1965. 1317
Ruilverkaveling. - Ontstaan van een pachtove:reen­ komst sui generis" - Vaste datum. - E'er.ste inge­ bruikneming. Rb. Hasselt, 31 mei 1965. 790
Recht van voorkoop. - Openba.re verkoop. -- Kennis­ geving van de vedrnop aan de pachter ten minste 15 dagen te voren. Vredeg. Brugge, 2 juli 1965. 1659
1. Beperking van de pachtprijs. - Grondslag 1939. - Gebiedende regel. - Toepassing van de nominale waarde. - Voorwaarde.
2. Prijs. - Art. l 764te·r B.W. - Temgbetalirig van door pachte1r betaalde grondbelastingen. Vonnis. - Motivering. Cassatie, 1 oktober 1965. 1263
Recht van voorkoop. - Bouwgrond. - Geen vooraf­ gaande erkenning door de vrederechter vereist. - De uitzonder'ing kan als verweermiddel en exceptie te.gen een eis van de pachter, gesteund op mis­ kenning van zijn recht van voorkoop, opgeworpen worden. Vredeg. Nazareth, 13 oktober 1965. 1926
Verkoop van het verpachte· goed. - Beding· in de koopakte ten voordele van de pachter. - Eerste ingebruikneming. - Pachtovereenkomst met vaste datum. - Ontbreken van elke overeenkomst we'1ke de vervroegde opzegging toelaat. :-- Opzegging ongegrond. - Tegeneis wegens tergend en roeke­ loos geding. - Gebrek aan voorzichti.gheid en vooruitzicht. Vredeg. Beveren-Waas, 14 december 1965. 1870
LANDSCHAPPEN EN MONUMENTEN
Besluit van burgemeester tot sloping van gekla!:!~e·rrd gebouw. -- Wet op bewaring van monumenten en landschappen. - Bestuurshandeling strijdig met de wet. - Grondwet (artikel 107). Politiernchtb. Beringen, 9 december 1964 .. : .. ' 1323
XXXV INHOUDSTAFEL XXXVI
Bewijs. - Volmacht. - Overlegging ervan niet vooraf geëist door derde. - Gevolgen. Cassatie, 18 september 1964. 1103
LEVENSONDERHOUD
Minderj,arig kind. - Eis tegen grootoude,rs. - Kan slechts worden ingewilligd als de nood van het kind bewezen 'is d.i. als beweezn is dat de vader zijn verplichtingen niet uitvoeit. - Hoe wordt dit bewijs geleverd ? Cassatie, 20 februari 1964. 1752
Bevel voor een bepaalde periode ten aanzien van de verplichting gedurende die periode. CasiSatie, 1 maart 1965. 1754
Vader, veroordeeld tot betaling van onderhoudsgeld voor minderjarige kinderen. - Eis tot opheffing. - Eis door meerderjarige dochter. Gewijsde. - Bewijslast. Cassatie, 2 september 1965. 983
MACHTEN (STAATS-)
Zie : Kortgeding.
MACHTSOVERSCHRIJDING
Zonder toestemming van allen door een medeëigenaar aangebrachte veranderingen. - Persoonlijk na­ deel voor enkele medeëigenaars. Ontvankelijk­ heid van hun vordering. Cassatie, 7 januari 1966. · 1849
MERKEN
Zie ·ook : Naam
Merk. - Naam. - Onderscheid. - Onrechtmatige mededinging. - Namaak van een handels- of een fabrieksmerk. - Geen vordering tot ophouding voor de voorzitte1r van de rechtbank van koophan­ del op grond van het K.B. van 23 december 1934. Rechtb. Kooph. Kortrijk, 6 febr. 1964. 690
Diacem tegen Diab. - Diamantbedrijf. - Geen nama­ king. Reclitb. Koop:h. Leuven, 26 mei 1964. 1455
Namaking van een merk. - Valt buiten het toepas­ singsgebied van het K.B. van 23 december 1934. - Naam. -·Kan als een merk gebezigd worden.
- Hof . Gent, 22 maart 1965. 1167
Merken. - Sinalco en Sunco. Geen verwarring. - Motivering. Cassatie, 25 juni 1965. 397
MILiTIE
bezwaren. - Waarde der voorgelegde bewijzen. - Soervereine beoordeling. Cassatie, 4 oktober 1965. 1203
NAAM
Zie ook : Merken
Gebruik van een familienaam in de benaming van een vennootschap. - Naam van de stichter. - Verzet van andere dragers van de naam. - Schadelijk gebruik. Cassatie, 4 februari 1965. 536
Naam. - Vertaling van vreemde voornaam. Burg. Rechtb. Tongeren, 12 nov. 1965. 1812
NATUURSCHADE
Zie : Burenrecht
NALATENSCHAPPEN (KLEINE)
Gronden die voor speculatie dienden. - Niet voor overname vatbaar. - Herberg geëxpfoiteerd door de decujus op naam van inwonende dochter. - Overname. - Waarde van handelszaak. Vredeg. Maaseik, 22 mei 1964. 358
N.M.B.S.
N.M.B.S. - Gemeentebelastingen. - Ruiming van wa­ terlopen niet onderworpen aan de wet op de niet­ bevaarbare waterlopen ten laste gelegd van de aangelanden. - Aard. - Gemeentebelastingen in natura. - Vrijstelling van de N.M.B.S. Best. Dep. Antw., 23 juli 1964. 505
N.M.B.S. - Rook van locomotief. - Niet te vermijden. Burg. Rechtb. Hasselt, 4 nov. 1964. 1211
NOTARIS
OCTROOIEN
Revindicatie van een werkwijze. - Verplichting tot voorlezing van een deskundig versl,ag. ~ Inter­ pretatie van een octrooi. - Persoonlijk bezit. Burg. Rechtb. Dendermonde, 26 dec. 1961. 1694
Verplichting tot voorlezing van een deskundig ve1r­ slag. - Anteriodteit voortspruitende uit publica­ tie. - Anterioriteit van het persoonlijk bezit. - Revindicatie van een werkwijze. Hof Gent, 19 okt. 1964. 1688
ONDERNEMINGSRAAD
ONRECHTMATIGE DAAD
Onrechtmatige daad. - Excursie van een school. - Ongeval van een leerling. - Aansprakelijkheid van de onderwijzers ? Hof Brussel, 7 juni 19-61. 1506
XXXVII INHOUDSTAFEL XXXVIII
Onrechtmatige daad. - Bewijs de1r fout. - Door ver­ moedens. - Uitsluiting van andere mogelijke oor~ zaken. - Tegenbewijs. Cassatie, 8 april 1965. 1349
ONRECHTMATIGE MEDEDINGING
Zie ook : Europese gemeenschappen Merken
Boycot. - Is vernietigingsboycot niet foutief, als hij een wettig belang verdedigt ? - Niet gemotiveei'de be­ slissing. Cassatie, 22 mei 1964. 337
Onrechtmatige mededinging. - Verpakking van dia­ mantboort. - Doorschijnende pakjes in polyethyline
met strip-sealsluiting. - Algemeen gebruikt. Rechtb. Kooph. Leuven, 26 mei 1964. 1455
Onrechtmatige mededinging. - Benzinestation. - Be­ houd van paal met schild waarop merk van niet meer verkochte benzine. - Behoud van de kleu­ ren van het merk op de wanden van het station. - Merkenwet niet toepasselijk, - Bevoe1gdheid van de voorzitter der rechtbank van koophandel. - Onrechtmatige mededingingsdaden. Hof Brussel, 3 december 1965. 1067
ONTEIGENING
gestelde vergoeding. - Vordering tot verhoging. - Vordering tot vermindering. - Samenhang.
2. Schadeloosstelling. - Omschrijving van sommige· waardebestanddelen. - Wezenlijke aanwendings­ waarde. - Toekomstwaarde. - Zeldzaamheids­ waarde. - Geschiktheidswaarde.
3. Voorafgaande schadeloosstelling. - Toekomstige, thans nog onzekere schade. - Voorbehoud voor de toekomst.
4. Schadeloosstelling. - Waardering. Burg. Rechtb. Antwerpen, 18 dec. 1964. 1908
Voorafgaande feitelijke inbezitneming. - Maakt de procedure niet nietig. - Bezitsvorde·ring van de eigenaar. - Termijn voor het herstel in bezit. Burg. Rechtb. Antwerpen, 21 sept. 1965. 792
Onteigening toit algemeen nut. - Wedereis strekkende tot toepassing van artikel 51 van de wet van 16 september 1807. - Voorwaarden tot e·n gevolgen van de toepassing van die wet. Vredeg. Oudenaarde, 14 febr. 1966. 1560
ONTVOERING VAN MINDERJARIGEN
Onttrekking van minde·rj arigen aan de bewaring van diegene van de ouders aan wie ze werden toever­ trouwd. - Zedelijke dwang. Cassatie, 4 juni 1965. 531
OORZAAK
Omvang der vergoeding. -Wettelijke wijziging van de munteenheid tussen ogenblik der s,chade en datum van het vonnis. Cassatie, 15 januari 1965. 1673
OPENBARE ORDE
Zie ook: Architekt
Openbare orde. - Onherroepelijkheid van vonnis, waartegen geen rechtsmiddel meer openstaat. - Zelfs zo geveld door een onbevoegd rechter. Cassatie, 1 maart 1965. 1754
OPLICHTING
Doen afnemen of afleveren, geen begrip van «dwang». - Sneeuwbalactie : toepassing van art. 496 van het Strafwetboek. - Listige kunstgrepen : eenzij­ dige voorstelling van een sneeuwbalactie aan het publiek. Corr. Rechtb. Hasselt. 30 maart 1965. 1410
OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING
Zie ook : Bewijs in huwelijkszaken Faillissement Garageovereenkomst Verzekeringen
Overeenkomst. - Aan kopers uit te reiken waarborg­ kaarten. - Register ervan. - Beding van con­ trole door afgevaardigde. - W eigerjng het register te laten controleren door een daartoe aangestelde deurwaarde1r. - Inbreuk op het contract. - Toe• passing van strafbeding, Rechtb. Kooph. Antwerpen, 20 mei 1963. 923
Overeenkomst. Exclusiviteitscontract. Schending door de'l'de ? - Criteria. - T'oepassing op publi­ citeit in bioscopen. Rechtb. Kooph. Brussel, 11 okt. 1963. 116
Overeenkomst. - Zoeken van gegadigden voor het kopen van een onroerend goed. --- Geen exclusivi­ teit bedongen. - Bewijsfast. Cassatie, 8 oktober 1964. 151
Overeenkomst. - Onderscheid tussen het bewijs van de overeenkomst en het bestaan van de overeen:. komst. Cassatie, 3 december 1964. 1301
1. Beroepsvereniging. - Verbintenis door de voorzitter in zijn hoedanigheid aangegaan. - Vordering tegen hem persoonlijk. - Niet ontvankelijk.
2. Gezagsverhouding. - Leraar V'an een technische schooL - Geen band van ondergeschiktheid. - Contract sui generis. - Geen toepassing van wet­ telijke bep1alingen op de maatschappelijke zeke·r­ heid. Burg. Rechtb. Antwerpen, 18 mei 1965. 1115
Contract tussen chirurg en mutualiteit. - Overeen­ komst zonde1r gezagsve·rhouding. - Van onbepaal­ de duur. - Op~eggingstermijn bedongen. - Bij­ komende vergoeding in billijkheid. - Wijze van berekening. · Pr. Raad Orqe Geneesh. Oost-VI., 11 juni 1965. 254
Overeenkomst. - Interpretatie. - Vreemde ooirzaak. - Aansprakelijkheidsbedingen. - Eigen fout. Çassatie, 18 · juni 1965. 1496
XXXIX INHOUDSTAFEL XL
1. Overeenkomst. ;__ Synallagmatisch. - Feitelijke re­ tentie wegens niet-uitvoering door de tegenpartij. - Toepassing van de exceptio non adimpleti con­ tractus~
2. Faillissement. - Exceptio non ad.impleti contractus. - De schuldeise1r kan niet tot afgifte wo,rden ge­ dwongen. - Oplossing. Rechtb. Kooph. Antwerpen, 10 nov. 1965. 1214
Interpretatie. - Ve1rzekering doo·r een tijdschrift. - Beding : geen dekking «indien bij de voerder het gebruik van alcoholica is vastgesteld». - Toepas­ sing van art. 1156 B.W. Cassatie, 7 jan. 1966. 1845
Brouwerijcontract. - Toepassingsgebied van de Ko~ ninklijke Besluiten van 28 november 1961 en 25 september 1964. - Schadevergoeding. Bereke~ ning. Rechtb. Kooph. Leuven, 11 jan. 1966. 2102
OVERHEIDSDAAD (ONRECHTMATIGE)
Onrechtmatige overheidsdaad. - Gemeente. - Veilig­ heid van het verkeer. - Verplichting van voor­ zichtigheid. - Macht van de rechters ten aanzien van door de administratie getroffen beslissingen. Cassatie, 5 maart 1964. 339
OVERSCHRIJVING, INSCHRIJVING EN RANDiMELDING
OVERTREDING
PAND
Pand van de handelszaak. - Gemachtigde banken en kredietinsteUingen. - Machtiging individueel. - Gevolg van de wijziging in de rechtspersoonlijk­ heid van de vennootschap, die ze geniet. Cassatie, 4 februari 1966. 1976
Handelszaak. - Zaakvervanging. Schuldvorderin- gen. - Toepasselijkheid van art. 1 der wet van 5 mei 1872 op het handelspand. - Toepasselijk­ heid van art. 1690 B.W. Rechtb. Kooph. Kortrijk, 17 maart 1966. 1864
PARITAIRE COMITES
1. Paritaire Comités. - Oprichting. - Vereiste. 2. Wet en koninklijk besluit. - K.B. betreffende pari­
taire comités. - Vereiste van verzoek of advies van de betrokken beroepsorganisaties. Vermel­ ding in het Staatsblad. - BeWijs, Cassatie, 19 no.vember 1965. 1265
PENSIOENEN
Pensioen van ambtenaar. - Verkregen recht. - Ge- 1
meentepensioen. - Wet van 25 april 1933. - Uit­ zondering. Cassatie 10 december 1964. 1581
Pensioenen voor zelfstandigen. - Bijdragen. - Wet van 12 ap1ril 1965. - Verjaring. - Vervaltermijn. - Van openbare 0 1rde. Burg. Rechtb. Hasselt, 28 juni 1965. 1863
PERS
Pers. - Recht op antwoord. - Toepassing van de wet van 23 juni 1961. - Veirmeld.ing van derden. - Onmiddellijk verband met de tekst van het artikel waarop werd geantwoord. - Feitelijke vaststelling en souvereine beoordeling. - Geldboete wegens vertraging voor inlassing. - In . beroep verhoogd zonder vermelding van eenparigheid. Verbre­ king. Cassatie, 8 december 1965. 1259
POLITIE
Politiecommissaris. - Beweerde fout. - Orgaan van de gemeente ? Cassatie, 19 november 1964. 1491
Vreemdelingenpolitie. - Vreemdeling zeeman. - Af­ monstering. - Aan wal gezet op Belgisch grond­ gebied. - Verplichtingen van matroos en scheeps­ kapitein. - Toelating van waterschout. - Buiten­ landse matrnos regelmatig afgemonsterd doch aan wal gezet zonder voormelde toelating. - Ge,en strafbare deelneming van scheepskapitein. - Te· kortkoming van scheepskapitein niet strafbaar. Hof Gent, 18 december 1965. 1111
PROBATIE EN OPSCHORTING
Raadkamer. - Vereiste. - Feiten reeds ruchtbaar ge­ maakt. - Geen opschorting. Corr. Rechtb. Antwerpen, 17 jan. 1966. 1906
RECHTSPLEGING IN BURGERLIJKE ZAKEN EN ZAKEN VAN KOOPHANDEL
Ondeelbaar geschil. - Hoger bevoep door tussenko­ mende partij. - Komt ten goede van medebelang­ hebbende. Hof van Cassatie, 22 april 1965. 1162
Vordering tot nietigverklaring van een testament. - Geen ondeelbare vordering. Cassatie, 7 februari 1964. 1149
Ondeelbaar geschil. - Begrip. Cassatie, 27 februari 1964. 1155
Omzetting van een vennootschap in een andere rechts­ vorm. - Niet ontvankelijkheid van een eis tegen de oorspronkelijke vennootschap. Rechtb. Kooph. Antwerpen, 27 mei 1964. 638
Vredegerecht. ....;_ Dagvaarding. - Inhoud. - Nadeire bepaling in conclusie. Cassatie, 25 september 1964. 1347
XLI INHOUDSTAFEL XLII
Punt gemeen aan hoofdvordering en vordering in vrij- RETENTIE waring. - Onsplitsbaar geschil. - Gevolgen met betrekking tot de procedure in cassatie. Zie: Faillissement Cassatie, 23 april 1965. 1158
Samenvoeging. - Geen invloed op vroeger geding. - Weigering. Burg. Rechtb. Gent, 1 juni 1965. 1212
RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN
Rechtstreekse dagvaarding in gedwongen tussenkomst en vrijwaring voor· de straf gerechten. - Dagvaar-
. ding van ·een burgerlijk aansprakelijke door het Openbaar Ministerie. - Geldigheid van ·een dag~ vaarding in gedwongen tussenkomst en vrijwaring dooir deze beweerde burgerlijk aansp1r1akelijke uit­ gebracht tegen een ander burgerlijk aansprakelijke. Corr. Rechtb. Brussel, 17 april 1964. · 1068
Conclusies van de verdachte. - Vo·rm. Cassatie, 14 december 1964. 150
Hoofdelijke· veroordeling in de kosten. Cassatie, 14 december 1964. 1795
Overlijden van de verdachte vóór de uitspraak. - Hoger .·beroep tegen het vonnis dat de oveiriedene veroordeelt. - Openbaar Ministerie. - Ontvan­ kelijk .. - Zoon van overledene. - Niet ontvank:e-.
' lijk. Corr. Rechtb. Leuven, 16 april 1965. 1603
Raadkamer. - Kamer van Inbeschuldigingstelling. - Regeling van de ·strafprocedure. - Pleegvormen van de Wet van 25 oktober 1919. - Afstand. - Verwijzing naar de rechtbank. -:-- Ve·rdedigings­ recht. - Hoger beroep (verzet) van het openba1ar ministerie tegen beschikking van de Raadkamer. Hof Gent, 26 mei 1965. 449
Gerechtelijk· strafonderzoek tegen onbekende. - Raad­ kamer. - Ontslag van onderzoek. - Navolgende klacht met burgerlijke partijstelling vóór de on­ derzoeksrechter oip grond van nieuwe bezwaren. - Mededeling van de stukken aan de procureur des Konings. - Aanvullend strafrechtelijk opsporings­ onderzoek ingesteld door deze magistraat. - Geen vordering tot nieuw geTechtelijk strafonderzoek. - Burgerlijke partijstelling niet ontvankelijk. Hof Gent, 23 februari 1966. 1981
REGELING VAN RECHTSGEfüED
Hof van Be1roep onbevoegd. Hof Luik, 25 maart 1964. 1060
Positief conflict. - Negatief conflict. - Bevoegdhe·id. Cassatie, 12 april 1965. 1051
REGIESTRATIERECHTEN
REKENING-COURANT
Rekening-courant. - Anatocisme; - Verjaring de·r in­ teresten. Rechtb. Kooph. Leuven, 4 januari 1966. 1922
RIJKSCOMPTABILITEIT
Rijkscomptabiliteit. Verjaring. Vo·rderingen waarvan de ordonnaciering en de betaling binnen de bepaalde termijn niet konden geschieden ten gevo·lge van gedingen ingesteld voor de gerechte­ lijke overheid. - Gemeen recht. Cassatie, 15 januari 1965. 1673
SCHADE EN SCHïDELOOSSTE.LLING
Zie ook : Arbeidsongevallen Onrechtmatige daad Overeenkomst Vervoer
Schade en schadeloosstelling 1. Appreciatie van de rechter over de omvang de·r schac
de, de vergoedende interesten en de begindatum ervan.
2. Toekomstige schade. - Kapitalisatie. - De. interes­ ten moeten worden afgetrokken. Cassatie, 14 september 1964. 945
Invloed op de siehatting ervan door voorafbestaande werkonbekwaamhe·id. Hof Brussel, 12 december 1964. 497
Werkgever moet wegens werkonbekwaamheid van zijn bediende tijdelijk een hulpbediende nemen. - Recht op vergoeding. Hof Gent, 16 maart 1965. 216
Ongeval. - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Be~ rekening op brutoloon. - Verantwoording. Cassatie, 12 april 1965. 1645
Wegvallen van beroepsinkomsten van overleden echt­ genoot. - Nadeel voor de weduwe. - Berekening op brutoloon of op nettoloon. Verantwoording. Cassatie, 12 april 1965. 1796
Bij onge'Val beschadigde auto. - Verletschade·. - Da­ der van het ongeval vraagt expertise. - ·Lange· duur hiervan. - Nadelige gevolgen ten laste van de dader van het ongeval. Politierechtb. Antwerpen, 16 juni 1965. 2105
Fout is onmiddellijke oorzaak van de schade. - Nood­ zakelijk karakter. Cassatie, 4 oktober 1965. · 1641
Dodelijk: ongeval. - Aan weduwe van de getroffene wegens inkomstenverlies toegekende; vergoeding. - Inte·resten. - Vanaf de dag van het vonnds. Corr. Rechtb. Leuven, 24 januari 1966. 1550
SCHENKINGEN
Zie ook: Testament
Onrechtstreekse schenking. - Lijfrente ten behoeve van een derde. - Voorwaarde van de vrijstelling van de voor schenkingen vereiste vo·rmen. Cassatie, 15 februari 1965. 97
XLIII INHOUDSTAFEL XLIV
R.M.Z. - Familieonderneming. - Vereiste. - Uitslui­ tend gezag van vader, moeder of voogd. - Toe" ziende voogd. - Geen toepassing. Cassatie, 26 maart 1965. 444
Sociale verzekeringen. - Ongeval dat geen arbeidson­ geval is. - Vergoeding voor tijdelijke arbeidson­ geschiktheid. - Geen bijdragen. Cassatie, 12 april 1965. 1645
Sociale verzekeringen. - Werkloosheidsvergoedingen. Voorwaarde. Opzeggingsvergoeding.
Faillissement van de werkgever. - Uitkering toe te rekenen op achterstallig loon. Comm. Ber. Werkloosheid, 23 juni 1965. 744
SPORT
Doping. - Verdovende middelen. - Invoer en ver­ voer door wielrenners in niet reglementaire ver­ pakking. - Strafbaarheid. Corr. Rechtb. Dendermonde, 13 okt. 1965. 1016
STEDEBOUW EN RUIMTE.LIJKE ORDENING
Aanvraag tot bouwvergunning. - Geen beslissing van de gemeente en geen schorsingsbeslissing van de gemachtigde van stedebouw binnen de termijn van 75 dagen. - Aanvang der we·rken. - Genorloofd. - Voorwaarden. '--. Beslissing van de gemeente betekend na de termijn van 75 dagen. - Onwette­ lijk. - Werken voorlopig geschorst door een be­ vel in ko1rtgeding. - Fout van de gemeente. Burg. Rechtb. Brugge, 29 juni 1965. 1444
Miskenning van artikel 44. - Derden hebben geen vordering tot stopzetting. - Wel een vordering tot herstel en een vordering tot schadevergoeding. - Latere vergunning. - Vordering op grond van de wet op de stedenaanleg. - Vervalt. - Vorde­ ring tot herstel op grond van art. 1382 B.W. - Burenhinder. Burg. Rechtb. Tongeren, 15 oktober 1965. 1511
Vorderingen van de gevolmachtigde ambtenaar. - Vordering in kortgeding. - Voorwaarde. · Burg. Rechtb. Brugge, 27 oktober 1965. 958
Werken in strijd met de vergunning. van art. 64 wet 29 maart 1962. Hof Brussel, 1 december 1965.
STERKMAKING
Toepassing
1269
Inhoud en strekking van een verbintenis tot steirk­ making. Burg. Rechtb. Gent, 1 juni 1965. 1212
STRAF
Straf. - Ideale samenloop tussen misdrijf van ge­ meen recht en fiscaal misdrijf. - Art. 100 S.W. Hof Gent, 3 juni 1965. 246
STRAFBEDING
Zie ook : Cassatie in strafzaken
Taalgebruik in gerechtszaken. - Toepassingsgebied van de artikelen 10 en 17 van de wet van 9 augustus 1963. Hof Luik, 25 maart 1964. 1060
Taalgebruik in gerechtszaken , in strafzaken. - Regel van artikel 14 der wet van 15 juni 1935. - Wet 9 augustus 1963. - Art. 17. - Toepassingsgebied : hangende procedures. - Art. 10. - Afwijking van de regel van art. 14 der wet van 15 juni 1935. - Toepassingsgebied. - Nieuwe procedures; Cassatie, 12 april 1965. 1057
Taalgebruik in gerechtszaken. - Jachtmisdrijf. - Nietigheid der klacht ingesteld in de Franse taal en niet in het Nederlands bevestigd in daaropvol­ gend proces-verbaal. Corr. Rechtb. Tongeren, 8 juni 1965. 50
TEKENINGEN EN MODELLEN
2. Creatie. - Kan het gevolg zijn van technische mid­ delen.
3. Creatie. - Mogelijk voor werken die niet zuiver kunst zijn. Cassatie, 15 maart 1965. 1201
TESTAMENT
Vorm. - Handtekening. - Begrip. Cassatie, 2 oktober 1964. 1440
Olographisch testament. - Geestestoestand van de de cujus. - Attest afgeleverd in strijd met het me­ disch beroepsgeheim. - Geen b(j)wilsmiddel. Hof Gent, 4 mei 1965. 629
Eigenhandig. - Met de hulp van een derde geschre­ ven. - Geldigheidsvereis1te. - Erflater gaat over de tot leidraad diendende tekst. Cassatie, 5 november 1965. 1500
Vorm. ...:..._ Codicil. - Marginale verwijzingen. - Be­ grip. Burg. Rechth. Brussel, 3 febr. 1966. 1509
TUSSENKOMST EN VRIJWARING IN BURGERLIJKE ZAKEN EN ZAKEN VAN KOOPHANDEL
Zie ook : Rechtspleging in burgerlijke zaken
Vrijwillige tussenkomst. - Wanneer ontvankelijk? Cassatie, 22 april 1965. 1162
Ontvankelijkheid van vrijwillige tussenkomst in hoger beroep. - Beperking. Hof Gent, 18 mei 1965. 1207
XLV INHOUDSTAFEL XLVI
VALSHEID
Valsheid in geschriften. - Medisch attest · met heit oog op gedwongen opneming van de zieke in een krankzinnigengesticht. - Wettelijke ·en reglemen­ taire voorwaarden. - Valse bevestigingen door de geneesheer in het attest. - Bedrieglijk opzet. - Strafschuld van de geneeshee·r. - Gebruik­ maken met zelfde opzet van het attest door echt­ genoot van de zobeweerde zieke. - Stirafüaarhe·id. Hof Gent, 22 mei 1965. 38
Valsheid in geschriften. - Bestanddelen van het mis­ drijf. - Mogelijkheid om door- het als vals aange• merkt geschrift schade te berokkenen. Corr. Rechtb. Dendermonde, 25 juni 1965. 639
Valsheid in geschriften. - Vermelding in proces.-ver ... baal der vergadering van aandeelhouders van N.V. dat er ze-ven zijn, al zijn e·r minder. - Bestand­ delen. - Appreciatie van de rechter over de fei­ ten. - Gebruik van valse stukken. ~ Duur van het gebruik. Cassatie, 4 oktober 1965. 1637
Valsheid in geschriften. - Architect in dienst van de gemeente. - Opmaken van bouwplannen voor par­ ticulieren ondanks wettelijk verbod. - Onder­ tekening van de plannen door een architect mits deling van ereloon. - Strafbaarheid. Hof Gent, 5 februari 1966. 1592
VENNOOTSCHAPPEN
Zie ook : N a•am
Vennootschappen. - 1. Ontbinding. - Afsluiten der vereffening. - Rechtsgevolg. - Ve·rjaring. - 2. N.V. - Ontbinding door vereniging van alle aan­ delen in één hand. - Afsluiten der vereffening. - Gevolgen voor de aandeelhouder met betrekking tot de niet vereffende schulden. Cassatie, 17 juni 1965. 940
Beheerder. - Ontslag. - Bekendmaking. - Bestaans­ reden. - Gevolgen. - Begrip « derden ». - Toe~ passing in ver