1965-1966 - r W

of 32 /32
ZONDAG 26 JUNI 1966 29e JAARGANG - Nr 42 Vereniging zonder winstgevend doel Verschljnt elke zondag Abonnementsprijs : 600 F per jaar Postchekrekening nr. 3185.22 Beheer en Redactie: Mr. René VICTOR, JustirtJiestraat, 21, Antwerpen Inhoudstafel van de 29e Jaargang 1965-1966

Embed Size (px)

Transcript of 1965-1966 - r W

Page 1: 1965-1966 - r W

ZONDAG 26 JUNI 1966 29e JAARGANG - Nr 42

Vereniging zonder winstgevend doel

Verschljnt elke zondag Abonnementsprijs : 600 F per jaar

Postchekrekening nr. 3185.22

Beheer en Redactie: Mr. René VICTOR, JustirtJiestraat, 21, Antwerpen

Inhoudstafel

van de 29e Jaargang

1965-1966

Page 2: 1965-1966 - r W
Page 3: 1965-1966 - r W

BIJDRAGEN

Albers M., Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van de Conferentie der Jonge Balie te Kortrijk

Arts G., Enkele kanttekeningen bij de reglemen­tering van loonafstand en loonbeslag in de wet van 12 april 1965 op de bescherming van het loon der werknemers.

Baert Fr., Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting der Vlaamse Conferentie der Balie bij het Hof van Beroep te Gent.

Baete W., Rede uitgesproken op de Plechtige Openingszitting van de Conferentie der Jonge Balie te· Leuven.

Baeteinmn G. en Dekkers R., De hervorming van het huwelijksgoederenrecht.

Blanpain R., Juridische aspeèten van het medisch beroepsgeheim.

Buckinx H., Wetgeving in Beneluxverband. Carnoy H., Rede uitgesproken op de Plechtige

Openingszitting van de Conferentie der Jonge Balie te Leuven

Chabart J., Aggiornamento van de Advocatuur. Claeys M., Rede uitgesproken op de Plechtige

openingszitting van de Conferentie der Jonge Balie te Kortrijk.

Clerens-Stas A., De jongste wijzigingen van de internationale overeenkomst betreffende het goederenvervoer per spoorweg ( C.I.M.) van 25 februari 1961.

Corbet J., 1960-1964. Vijf jaar auteursrechtè Cornil M., Rede uitgesproken op de plechtige ope­

ningszitting van het Vlaams pleitgenootschap bij de Balie te Brussel

Custers J.L., Toepassing der wet van 15 juni 1935 op de vervlaamsing van het rechtswezen.

Dautricourt J.Y., De techniek en de aanwijzingen van de Belgische probatie.

De Beek.er W., Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van de Conferentie der Jonge Balie te Brugge.

De Bock G., Beschouwingen naar aanleiding van de nieuwe wet op de jeugdbescherming.

De Brouwer A., Edmond Picard, een veelzijdig man (1836-1924)

De Cordier A., Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van de Vlaamse Conferentie der Balie bij het Hof van Beroep te Gent.

De Cuyper G.F., De kollektieve overeenkomst voor de petroleumnijverheid en -handel. Een type uit oogpunt der rechtsverhoudingen in de onderneming.

De Gryse L., De «Proxy Regulation ». - Het stemmen door lastgeving in het Amerikaans vennootschappenrecht.

De Kempeneer R.F.M., De Vaste Commissie voor Taaltoezicht in 1965.

De Kempeneer R.F.M., Verdere activiteit van de - Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Dekkers R., Kongolees recht en romeins recht. Dekkers R., De bruidschat naar kongolees en

_ naar romeins recht. Dekkers R. en Baeteman G., De hervorming van

het huwelijksgoederenrecht. De Ley F., Betreffende de vijfjarige verjaring

inzake de bijdrage van de pensioenen der zelfstandigen.

Depelchin L., Overwegingen bij artikel 2 van het Strafwetboek.

387

331

591

1251

1575

273 513

1255 1089

385

1425 1889

1103

1715

1377

433

225

369

583

1481

705

833

1937 1029

1521

1575

1129

65

De Visscher P., De aanpassing van de Belgische grondwet aan de actuele internationale wer­kelijkheid. - Woord vooraf.

De Visscher P., De herziening van artikel 68 van de Belgische grondwet.

De Visscher P., De aanpassing van de Belgische grondwet aan de actuele internatiónale wer­kelijkheid. Synthese van de werkzaamheden van het colloquium.

De Winter F., Verzekering van de burgerrechte­lijke aansprakelijkheid. - Goederen na levering ( le deel). (Slot)

Dirickx P., Wet van 12 april 1965 op de bescher­ming van het loon der werknemers. - Regle­mentering van loonoverdracht en loonbeslag.

Dumon F., Rechtsgevolgen van de overbrenging naar België van een buitenlandse vennoot­schap (conclusies voor Cass. 12 nov. 1965).

Elst R., De regeling der rechtspositie en der bevoegdheden van de regeringscommissaris bij de beheerscomité's van de instellingen van openbaar nut der categorieën B, C en D.

Flamme M.A., Het aantreffen van kabels en leidingen tijdens de uitvoering van openbare werken.

Funke A.P., De rekestprocedure (z.g. vrijwillige rechtspraak) in het Nederlands burgerlijk procesrecht.

Goris R., Probleyen in verband met het concept en de structuurhervorming van de grote onderneming.

lmpens G., Pers en politiek. J3illSsens P., De jure en de facto schools.egre~

gatie in de Verenigde Staten. Kinsbergen A., Rede uitgesproken bij de plech­

tige openingszitting van de Vlaamse confe­rentie der Balie van Antwerpen.

Kinsbergen A" De Taalwetgeving. Rede uit­gesproken op de Academische Zitting van vrijdag 17 december 1965.

Lambrechts M., De samenloop tussen het voor­recht van de onbetaalde verkoper van roeren­de goederen en de pandhoudende schuldeiser van de handelszaak en hun onderlinge rang.

Lilar A., Rede uitgesproken bij de plechtige openingszitting van de Vlaamse Conferentie der Balie van Antwerpen.

Limpens J., Hulde aan Professor Baron Louis Fredericq.

Mayens L., Artikel 3, lid 3 van de Wet van 30 april 1951 op de huur van handelshuizen.

Maeyens L., Het persoonlijk bezit in het octrooi­recht.

Mestrum H., De ontheffing van legerdienst (art. 87 van de bij K.B. van 30 april 1962 gecoör­dineerde dienstplichtwetten).

Moeykens F., De muntdevaluatie in het inter­nationaal Privaat Recht.

Pollet P., Betreffende de· vijfjarige verjaring in zake de bijdragen van de pensioenen der zelfstandigen. - Wet van 12 april 1965.

Priem A., Medezeggenschap in de onderneming. Quintyn J.P., Het Weekeind over de Gerechtelijke

Hervorming te Knokke (21-22 januari 1966). Redactie, Koningin Elisabeth. t Redactie, Hulde aan Prof. Baron Louis Fredericq. Renard R.J., De betekenis van de taalwetgeving

in België. Rede uitgesproken op de Acade­mische Zitting van vrijdag 17 december 1965.

1993

2009

2041

1721 1769

669

873

1281

2065

1569

1816 465

1617

483

811

1185

481

1475

977

1665

659

1329

1983 417

1179 657

1473

819

Page 4: 1965-1966 - r W

v INHOUDSTAFEL VI

Rommel-Devos J., De erkenning en tenuitvoerleg­ging van vreemde strafvonnissen. - Het Beneluxontwerp in strafzaken.

Salmon J.J.A., Het primaat van het internationaal op het intern recht.

Schandevyl-Lamberty F., Europees Recht. - Het derde colloquium over Europees Recht.

Schuermans L., Rechters, Advokaten en Gerecht in New York.

Segers J., Het misdrijf schoolverzuim en de bescherming van de jeugd.

Smets F .F., De herziening van artikel 68 van de Belgische grondwet.

Suetens L.P., Kroniek van Europees Recht. Art. 119 E.E.G.-Verdrag: Gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke arbeid.

Suetens L.P., Kroniek van Europees Recht. Nieu­we tijdschriften voor Europees Recht.

Suy E., Het primaat van het internationaal op _het intern recht.

Top F., Alcohol en Verkeer Van Barel D., Opmerkingen betreffende het be­

grip «vaste datum» in art. 56 der wet van 12 april 1965 op de bescherming van het loon der werknemers.

Van Boxsom G., Kroniek van Europees Recht. Het eerste Ontwerp van richtlijn van de Raad inzake Vennootschappen.

Vandenbergh P., De prijsmaking. Van den Heuvel H., Kroniek van Europees Recht.

609

2025

797

321

1137

2009

257

1709

2025 561

981

549 1233

Prejudiciële vragen en bevoegdheidsproble-men in het Europees Recht. 1075

Vanderleenen A., Rede uitgesproken op de plech-tige openingszitting van het Vlaams Pleitge-nootschap bij de Balie te Brussel. 1097

Van der Mensbrugghe Y., De opdracht van grond­wettelijke bevoegdheden aan internationaal publiekrechtelijke instellingen. 1995

Vandervennet G., rede uitgesproken op de plech-tige openingszitting van de Conferentie der Jonge Balie te Brugge. 429

Van Hauwaert W., Enkele beschouwingen in ver-band met het voorrecht van rechtsmacht (le deel). 129 (Slot) 177

Van Mensel A., De verplichtingen opgelegd aan de werknemer krachtens art. 29 bis van de wet op het arbeidskontrakt dd. 10 maart 1900. ~ 767

Vermeiren L., Seminarie over de gerechtelijke hervorming te Lingneuville·. 1467

Verougstraete E., Invaliditeitsgraad en werkelijke schade. 761

Victor R., Overzicht van de Vlaamse rechtslite­ratuur gedurende het gerechtelijke jaar 1964-1965. 1

Von Schmid J.J., Over de rechtswetenschap in de huidige geestelijke ontwikkeling der mens-heid. 929

Waelbroeck M., De opdracht van· grondwettelijke bevoedheden aan internationaal publiek-rechtelijke instellingen~ 1995

BOE~BESPRmllNG

Berckx P. - Geordende en geannoteerde ver­zameling van reglementen, onderrichtingen, adviezen en rechtspraak met betrekking tot de statuten van het personeel der openbare diensten, Brussel, Simon Stevin, 1965 (door Prof. René Victor). 156

Les Codes Servais et Mechelynck. - Brussel, Ets. E. Bruylant, 5 dl. 1966. (door Prof. Dr. F. Amerijckx). 1468

De Beus P. - Overzicht van het Burgerlijk Recht. 1965. · - N.V. Van Mierle-Proost & C0

- Turn-hout (vijfde uitg.) (door Prof. R. Victor) 1224

De Caluwé A. - Les ventes, les prêts et les prêts personnels à tempérament. - Les obligations de brasserie. - Textes législatifs et commen­taires. - Brussel, Ets. E. Bruylant, 1966. (door Prof. Dr. F. Amerijckx). 1466

De Croo Herman-Frans. - Parlement et Gouver­nement. - Brussel, Etabl. Bruylant, 1965. (door Prof. Dr. F. Amerijckx). 1225

Europees kartelrecht. - Europese monografieën nr. 2 - Deventer Ac. I. Kluwer 1965 (door Prof. R. Victor). 363

Fiscaal Tijdschrift voor Euromarkt. - Brussel, Ets. E. Bruylant (door Prof. Dr. F. Ame-rijckx). 1466

Guissart Joseph. - avec la collaboration de Char­les Goossens, Paul Schetter et Jean Viatour. - Les Codes Larcier en cinq Tomes. -Brussel Larcier, 5 dl. 364

Nuyens Y. - Pressiegroepen in België. Universi-taire Boekhandel Leuven. 1965. - 436 blz. (door Prof. René Victor). 1019

Perelman · Ch. e.a. - Les antinomies du Droit. Brussel Ets. E. Bruylant, 1965, (door Prof. Dr. F. Amerijckx). 1517

Reugenbrink J. - Enkele beschouwingen over de neutraliteit van de omzetbelasting. - Deven­ter, A.E. Kluwer, 1966, (door Prof. Dr. F. Amerijckx). 1465

Ronse J .. - met de medewerking van Nuytinck G. Wetboek van Koophandel met bijzondere wet­ten en besluiten. Tweetalige teksten met com­mentaar geput uit de belangrijkste arresten van het Hof van Cassatie. - Gent E. Story 1965 (door Prof. R. Victor). 506

Screvens Raymond. - Raadsheer in het Hof van Beroep en Professor aan de Vrije Universi­teit te Brussel, Les Infractions dans les Codes Pénaux des Etats Socialistes, Brussel, Institut de Sociologie Solvay, 1966. (door J.R. Ver-vloet). 1613

Stellinga J.R. - Enkele aspecten van de ontmoe­ting van de Europese Gemeenschapsrecht met ons staatsrecht. A.E.E. Kluwer, Deventer, 1966. 20 blz. (door R.V.). 1326

Van Apeldoorn Prof. Mr. J.L. - Inleiding tot de studie van het Nederlands recht, 16e herziene druk Zwolle, Tjeenk Willink, 1966. (door R. Victor). 1419

Van Bemmelen Mr. J.M. - Ons Strafrecht I. ·Het materiële strafrecht. - Haarlem, Tjeenk Willink. 1965 (2e herziene druk) (door Prof. R. Victor). 1276

Van Bemmelen Mr. J.M. - Ons Strafrecht II. · Het formele strafrecht en het penitentiaire

Page 5: 1965-1966 - r W

VII INHOUDSTAFEL VIII

recht. - Haarlem, Tjeenk Willink, 1965. (door R. Victor). 1419

Van de Meerssche P. - Het Europees Openbaar Ambt, Leuvense Universitaire uitgaven, Nau­welaerts, 1965 - 552 blz. (door Prof. René Victor). 970

Vanden Avyle Gaston, bedrijfsrevisor en accoun­tant N.C.A.B. - Beknopte verzameling van Wetten en Besluiten. - Uitgeverij Vio-Buro, Cantersteen, 7, te Brussel 1. 1988

Vanden Borre Ph. en Senelle R. - Ruimtelijke ordening en stedebouw. - Administratief Le­xion. - Die Keure, Brugge 1965, 61 blz. over 2 kol. (door R. V.). 1325

Van Haecke R. - «Rijksbegroting». - Adminis­tratief Lexicon. - Brugge, Die Keure 1965. 76 blz. over 2 kol. (door Prof. R. Victor). 694

Van Reepingen Charles. - avec la concours de Robert Pirson, Cyr. Cambier, Jacques Lepaffe et Christian Vanderveeren. - Recueil annuel de Jurisprudence Belge. - Brussel, Larcier, 1965, 505 p. (door Prof. R. Victor). 364

Viseur Gustave. - Commentaire de la loi du 16 mars 1964 relative au Fonds des Communes. - Brussel, Etabl. Buylant 1965. (door Prof. Dr. F. Amerijckx). 1277

Von Schmid Prof. Jhr. J.J. - Het denken over Staat en Recht in de tegenwoordige Tijd. - Volksuniversiteitsbibliotheek, Haarlem, De erven Bohn N.V. 1965, (door Prof. René Victor). 315

Vranckx Prof. Dr. A. - Geesteszieken. - Admi­nistratief Lexicon. - 2e uitg. Die Keure, Brugge 1965, 74 blz. over 2 kol. (door R.V.). 1325

Wilkin Robert. -'- « Commentaire de la loi com­munale». Addendum voor het jaar 1964 door Gustave Viseur, Directeur van de Dienst der Geschillen van de stad Charleroi, Brussel, E. Bruylant 1965. (door Prof. Dr. F. Amerijckx) 651

World Unfair Competition Law. An encyclopedia. - Edited by H.L. Pinner, Leiden, A.W. Sijt­hoff, Brussel, F. Larcier, 1965, 2 vol. (door R. Victor). 1420

MEDEDELINGEN

Pierre de Harven-prijs. Studiecentrum voor J eugdmisdadigheid. Vijf de

colloquium. Katolieke Universiteit te Leuven. - Postdoctorale

Leergang. «De individuele rechtsbescherming in de Europese Gemeenschappen».

Vrije Universiteit te Brussel. - Werkprogramma van het R. Marcq-Centrum voor het Acade­misch jaar 1965-1966.

Jaarlijkse vergaderi:r;ig van de Vereniging voor de verlijkende studie van het Recht van België en Nederland op 12 en 13 november.

Pro Civitate. - Prijs Recht en Economie 1966. -Reglement.

Hulde aan Professor Baron L. Fredericq. Vlaams Rechtsgenootschap aan de Universiteit

te Leuven. - 80-jarig bestaan. Driejaarlijkse prijs van het Antwerps Notariaat. Universiteit Leuven. - Faculteit der Rechtsge­

leerdheid.Voordrachten-cyclus Administratief recht op maandag 22 november 1965.

Vlaams Rechtsgenootschap-Themis, Leuven « Iura Falconis ».

Vlaams Rechtsgenootschap : XVIII Vlaams Inter­universitair Rechtscongres.

Universiteit te Leuven. - Studiecentrum voor buitenlands recht en rechtsvergelijking.

Rijksuniversiteit Gent. - Voordracht van Prof. Dr. J. Rivero.

Kosteloze rechtsbijstand in Nederland. Leyden-Amsterdam-Columbia Summer Program in

American Law. - Leyden Sis-Sion 1966. Verzekering en burgerlijke verantwoordelijkheid.

- Voordracht van Prof. Tune. Mr. L. Delwaide Jr., In dubio pro reo. Verbond der Oud-Studenten aan de Vrije Univer-

siteit te Brussel. Vereniging «Handelsrecht» te Rotterdam. Internationaal Forum «E.E.G. Kartelrecht». Vereniging Handelsrecht. - Uitgeschreven prijs-

. vraag ..

60

175

267

269

319

367 509

558 559

607

607

1019

1019

1083 1085

1086

1131 1133

1135 1183 1278

1935

Vrije Universiteit te Brussel. --:- Vacaturen van colleges aan de Faculteit der rechtsgeleerd­heid.

Conseil de l'Europe. - Poste vacant de secrétaire adjoint de la Commission européenne des Droits de l'Homme.

Internationaal Congres voor Arbitrage te Rotter­dam 6-8 juli 1966. - Algemene inlichtingen. - Programma.

Pierre de Harven-prijs. Vrije Universiteit te Brussel. - Instituut voor

Europese Studiën. Reeks lezingen in de maand juni 1966.

BALIELEVEN

Balie van Brussel

Rouwhulde aan hare Majesteit Koningin Elisa­beth.

Balie van Antwerpen

Memorie van de Raad der Orde betreffende de oprichting van een Hof van Beroep te Ant­werpen.

Balie van Kortrijk

Raad der Orde. - Samenstelling.

Balie van Brugge

Raad der Orde. - Samenstelling.

Balie van Dendermonde

Raad 'der Orde. - Samenstelling.

Balie van Hasselt

Raad der Orde. - Samenstelling.

1990

1990

2109 2110

2110

757

803

267

58

58

126

Page 6: 1965-1966 - r W

IX INHOUDSTAFEL x

Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel

Openingszitting op zaterdag 15 januari. Verslag over de openingszitting. Voordracht van de heer Gilbert Jaeger. Eéndagsreis op zaterdag 18 juni e.k.

974 1183 1375 1989

Vlaamse Conferentie der Balie bij het Hof van Beroep te Gent

Plechtige openingszitting op 13 november: Voordracht Prof. Frans Bouckaert. Ontvangst van

de stagiairs, donderdag 7 oktober 1965. Uitstap. - Van Rubens naar Timmermans. Voordracht Prof. Mr. H. Fayat. Voordracht Prof. Mr. H.J. Beekhuis. Voordracht Vice-Gouverneur LL. Cappuyns.

Vlaamse Conferentie der Balie van Antwerpen

Rondschrijven aan de leden der Balie. Boottocht en havenbezoek, zaterdag 11 september. Plechtige openingszitting op 23 oktober. Bezoek aan de Se Biënnale voor Beeldhouwkunst. Plechtige openingszitting op zaterdag 23 oktober. Voordracht van de heer A. Dassen over : « Het

Sociaal en Juridisch Statuut van de verstan­delijk-gehandicapten ».

Academische zitting op 17 december.

317

508 927 974

1884 1885

59 223

318 463

555 757 757 Bezoek aan de N.V. Genera! Biscuits Cy.

Pingpong-Tornooi. 804 en 1568 926

1082 Op bezoek bij de Jonge Balie van Breda. Voordracht van de heer Armand Pien. Voordrachten door de heer Advokaat-Generaal

J. Krings. Ontvangst der stagiairs. Voordrachten door de heer Advokaat-Generaal

Mr. E. Krings. Worstenfeest. Voordracht van de heer Onderzoeksrechter E.

Paternostre. Voetbalwedstrijd Balies Amsterdam-Antwerpen. Voordracht van de heer Krijgsauditeur J. Maes. Voetbalwedstrijd Balies Parijs-Antwerpen. Omzendbrief aan de leden der Conferentie aan-

gaande de uitstap naar Rotterdam op 19 mei 1966.

Bezoek aan de haven van Rotterdam. Voordracht van de heer Staatsraad Prof. Dr. G.

Baeteman.

Conferentie der Jonge Balie te Brugge

Plechtige openingszitting op 16 oktober.

Conferentie der Jonge Balie te Kortrijk

Plechtige openingszitting.

Conferentie der Jonge Balie te Leuven

Samenstelling bestuur. Plechtige openingszitting. Voordracht van Senator P. Vermeylen over« Pers

en Gerecht».

Conferentie der Jonge Balie te Tongeren

Voordracht van Prof. L. P. Suetens over: «De Werkstaking in het Recht. Rechtsvergelijkend overzicht».

Conferentie der Jonge Balie te leper

Samenstelling bestuur.

1182 1182

1328 1374

1421 1422 1567 1613

1767 1934

2107

318

415

318 758

1278

556

318

Conf érence du Jeune Barreau te Mons

Op 3 en 4 december wordt het 75-jarig bestaan der vereniging gevierd. 557

Plechtige academische zitting op 18 maart te Mons naar aanleiding van de 75e verjaardag. 1.423

Jonge Balie te Amsterdam

Op vrijdag 28 jan. hield de Vereniging De Jonge Balie te Amsterdam haar jaarvergadering.

Vlaamse Juristenvereniging

Algemene vergadering van zaterdag 14 mei. Van Baarle K. - Vlaamse Juristenvereniging. -

Verslag der algemene vergadering van zater­dag 14 mei.

Eigentijdse Rechtstrukturen in België. - Manifest van de Vlaamse Juristenvereniging.

Verbond der Belgische Advokaten

1230

1815

1837

1839

Congres te Charleroi van zaterdag 18 september. 58 Aankondiging van de jaarlijkse pleitwedstrijd. 126 Verslag over het Jaarlijks Congres van het Ver-

bond der Belgische Advokaten te Charleroi op 18 september 1965. 264

Voorzorgskas voor Advokaten

Buitengewone Algemene Vergadering. 554 Ontwerp tot wijziging der pensioenen. - Verslag

over het probleem. 696 Algemene statutaire vergadering op 23 april 1966. 1564

Internationale Vereniging van Jonge Advokaten

Vierde Congres te Athene (25-28 augustus 1966). 1519

Unie der Jonge Balies en der Advokaten

Rondschrijven statuten. 167 Eerste jaarlijkse algemene vergadering op 30 sep-

tember. 223 Werkvergadering van 3 november. 556

Congres der Italiaanse Advokaten te Milaan

Nationaal congres op 8 januari 1966.

Confraternitas Sancti Yvonis

Requiemmis voor notaris Edgard Oyen. 1615 Rondschrijven aan de leden van het broederschap. 1767 Rondschrijven betreffende het jaarlijks feest van

haar beschermheilige St. Ivo. 1886

TAALKNDIGE KRONIEK

Marginalia (R.W. 27-9-64) door J. Leliard. 56 Gaaf Nederlands in de Senaat door A. Blontrock. 805

EUROPEES RECHT

De rechten die worden geheven op de afgifte van invoervergunningen vallen niet onder de ver-dragsbepalingen inzake belastingen. 650

Ondernemingsconcentratie in de Gemeenschappe-lijke Markt. 1874

Twee prejudiciële beslissingen van het Hof van Justitie betreffende verordening nr. ~ (socia-

, Ie zekerheid van migrerende werknemers). 1933

Page 7: 1965-1966 - r W

XI INHOUDSTAFEL XII

Oprichting van een academie voor gemeenschaps­recht.

Belastingplicht van de gehuwde vrouw in de lid­staten der E.E.G.

WETGEVING

Overzicht der Belgische wetgeving (juli en augus­tus 1965).

Belgische Senaat. - Voorstel van wet houdende instelling van het ambt van Landsprocureur.

BIBLIOGRAPHIE

158

TIJDSCHRIFTEN

60 415 759

1135 1472 1816

127 464 808

1183 1520 1887

175 512 869

1231 1568 1935

458

224 559 928

1280 1615 1991

747

271 607 975

1328 1664 2111

1362

320 656

1024 1375 1720

1987

2106

219

654

1877

368 703

1087 1423 1768

NECROLOGIE

Referendaris Cyriel Deswaef. - Rede van Minis­ter L. Servais en van Mr. W. Verougstraete.

De heer L. Van Winckel. - Ere-Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Gent (door René Victor).

Stafhouder Charles Van Reepinghen, (door René· Victor).

Stafhouder Alfred Raport. In memoriam Prof. em. Jonkheer P. Thuysbaert.

Lid van de K. Vl. Academie voor Wetenschap­pen, (door Prof. Dr. F. Van Goethem).

Jonkheer Prof. em. Prosper Thuysbaert, (door Prof. Z. Van Hee).

Stafhouder Marcel Roost, (door René Victor):

1607

1518

1226 925

652

605 457

Edward Goris, Voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg te Dendermonde (door W.M.). 413

CURIOSA

In het Bulletin van Vragen en Antwoorden (Se-naat, Ur. 4 van 30 nov. 1965, blz. 127). , 759

Page 8: 1965-1966 - r W

XIJJ INHOUDSTAF-EL XIV

REOHTSPRAA!K VAN HOV\EN EN RECHTBANKEN

Aannemer Aansprakelijkheid Abnormalen en krankzinnigen Afbetalingsovereenkomsten Afstamming Apotheker Arbeidsduur en feestdagen Arbeidsgerecht Arbeidsongevallen Arbeidsovereenkomsten Arbitrage Architect Auteursrecht

Bediendenovereenkomst Belastingen Benadeling Beroep in burgerlijke zaken en

zaken van koophandel Beroep in strafzaken Beroepsvereniging Berusting Beslag Betaling en in betalinggeving Bestendige deputatie Bevoegdheid en aanleg Bevoegdheid in strafzaken Bewaargeving Bewijs in burgerlijke zaken en

zaken van koophandel Bewijs in strafzaken Boedelbeschrijving Borgtocht Bouwvergunning Burenrecht Burgemeester Burgerlijke partij

Cassatie in burgerlijke zaken en zaken van koophandel

Cassatie in strafzaken Cheque Commissiecontract Commissionair-expediteur Concessie

Deskundige Diamantbedrijf Diefstal

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed

Economische reglementering Eerherstel Eis, wedereis en nieuwe eis Electrici tei t Erfdienstbaarheden Erfenis Erfpacht Europese gemeenschappen Evocatie Exploot

Factuur Faillissement

Lijs·t der trefwoorden

Garageovereenkomst Geheimhouding Geldlening Gemeente Geneesheer Gerechtskosten Getuige in strafzaken Gewijsde Gezinsvergoedingen Grondwet

Handelaar Handelsreiziger-

handelsvertegenwoordiger Huur van handelshuizen Huur van woonhuizen Huwelijk Huwelijksvermogensstelsel

Indeplaatsstelling Ingenieur Interesten

Jacht

Koop-verkoop Koopvernietigende gebreken Kortgeding

Landpacht Landschappen en monumenten Lastgeving

- Levensonderhoud

Machten (staats-) Machtsafwending Machtsoverschrijding Medeeigendom Merken Militie

Naam Nabuurschade Nalatenschappen (kleine) N.M.B.S. Notaris

Octrooien Ondernemingsraad Onrechtmatige daad Onrechtmatige mededinging Onteigening Ontvoering van minderjarigen Oorzaak Opeisingen (militaire) Openbare orde Oplichting , Overdracht van schuldvordering Overeenkomst Overheidsdaad Overschrijving, inschrijving en

randmelding Overtreding

Pand Paritaire comités

Pensioenen Pers Politie Probatie en opschorting

Rechtspleging ill' burgerlijke· zaken en zaken van koophandel

Rechtspleging in strafzaken Regeling van reçhtsgebied · Registratierechten · Rekening-courant Retentie Rijkscomptabiliteit

Schade en schadeloosstelling Schenkingen Schuldvergelijking Schuldvernieuwing Sociale verzekeringen Sport Stedebouw en ruimtelijke ordening Sterkmaking Straf Strafbeding

Taalgebruik in· gerechtszaken Tekeningen en modellen Testament Tussenkomst en vrijwaring in

burgerlijke zaken en zaken van koophandel

Uitlevering

Valsheid Vennootschappen Verbintenissen Verjaring in burgerlijke zaken en

zaken van koophandel Verjaring in strafzaken Verkeer Verlating van familie Verstek en verzet in burgerlijke

zaken en zaken van koophandel Vervoer Vervoerovereenkomst Verzekeringen Verzekering tegen ziekte en inva-

liditeit Verzuimsdelicten Vlees Vonnissen en arresten in burger­

lijke zaken en zaken van koop­handel

Vonnissen en arresten in straf­zaken

Voorrechten

Wegmaking van inbeslaggenomen voorwerpen

Wet en koninklijk besluit Wilsgebreken Wisselagent Wisselbrief en orderbriefje Zee- en binnenvaartrecht

Page 9: 1965-1966 - r W

XV INHOUDSTAFEL XVI

AANNEMER

Zie ook : Aans.prakelijkheid Architekt

Aannemer. - Werken aan de openbare weg. - Be­schadiging van electrische kabel. - Schade aan derde. - Misleidende aanduiding van de ligging der kabels.. - Geen aansprakelijkhe11d van de aannemer. Rechtb. kooph. St.-Niklaas, 23 maart. 1459

Schade aan de openbare weg bij afbraakwerken door gebruik van zware rupskraan. - Uitsluitende fout van de aannemer. Hof Gent, 18 oktober 1965. 1271

AANSPRAKELIJKHEID

Zie ook : Aannemer Architekt NotaTis Onrechtmatige daad Onrechtmatige mededinging Overeenkomst Overheidsdaad (onrechtmatige) Schade en schadeloosstelling Verkeer

Meerderjarige werkstudent. - Burgerlijke aanspra­kelijkheid van de werkgever en niet van de vader. - Fout van de aangestelde impliceert een sJechte keuze van de aansteller. Corr. Rb. Brusse•l, 17 april 1964. 1068

Aansprakelijkheid voor zaken. - Gebrek. Cassatie, 2•1 mei 1964.

Bewijs: 775

Aansprakelijkheid. - Schade. Oorzakelijkheids.ver-band. Corr. Rb. Dendermonde, 5 okt. 1964. 1653

Wegenis. - Verplichting tot onderhoud. Verplich-ting tot signalisatie van wegbelemmeringen. -Aansprakelijkheid van Staat en gemeente. Vredegerecht Brecht, 18 maart 1965. 692

Aansprakelijkhhe-id. - Instorting van ee•TIJ bouwvallig huis" nadat een vliegtuig, overigens reglementair, is overgevlogen. - Geen aansprakelijkheid. Burg. Rechtb. Tongeren, 8 april 1965. 112

Aansprakelijkheid. - Schade veroorzaakt door aange­stelden in de bediening waartoe zij gebezigd wer­den. - Art. 1384 lid 3 B.W. - In principe geen uitbreiding van de aansprakelijkheid van de werk­gever tot feiten op de weg en van en naar het werk. - Versoepeling van deze regel door recht­spraak eTIJ rechtsleer. - Geen toepassing op een gewoon . ongeval op weg naar het werk. Hof Gent, 15 juni 1965. 1759

Aansprakelijkheid voor dieren. - Hond loopt plots de straat over. Hof Brussel, 7 oktober 1965. 547

Aansprakelijkheid van de we·rkgever. Hof Gent, 6 decembe·r 1965.

Draagwijdte. 1063

,1

Aansprakelijkheid. - Respectieve aansprakelijkheid van leidend ingenieur, uitvoerend aannemer en na-

burige eigenaar ter oorzake van het uitvoeren van rioleringswerken in de onmiddellijke nabijheid van bes.taande gebouwen. - Instorting van een gebouw met dood van een werkman tot gevolg. -Mogelijk labiel evenwicht van het ingestorte ge­bouw, ondanks dit aan het uitzicht vaTIJ het ge­bouw niet merkbaar was. Hof Brussel, 26 maart 1966. 1801

ABNORMALEN EN KRANKZINNIGEN {

Abnormalen en krankzinnigen. - Probatie. Ver-wijzing naar de rechtbank voo·r beslissing over de te treffen maatregel. Corr. Rechtb. Brussel, 4 sept. 1964. 632

Abnormalen en krankzinnigen. - Wet van 1 juli 1964. - Internering. - Geen onmiddelijke tenuitvoer­legging. Hof Brussel, 9 september 1965. 1205

AFBETALINGSOVEREENKOMSTEN

Zie : Koop en verkoop Wisselbrief en orderbriefje

AFSTAMMING

Afstamming. - Art. 331 B.W. - Wettiging van een door de vader niet ontkend kind, dat tijdens de procedure van echtscheiding maar meeir dan 300 dagen na het P.V. van art. 239 B.W. is geboren. - Staat van wettig kind. - Begrip. - Bewijs. -Machtiging wordt verleend. Burg. Rechtb. Hasselt, 10 maart 1965. 499

Natuurlijk kind. - Onderhoudsgeld (art. 340 b B.W.). - Kraambedkosten (art. 340 c B.W.). - Bewijs van geregelde gemeenschap. - Eén enkele daad van gemeenschap onvoldoende. Hof Gent, 29 juni 1965. 788

APOTHEKER

Zie : Bevoegdheid en aanleg Handelaar

ARBEIDSDUUR EN FEESTDAGEN

Diamantbedrijf. -· Toepassingsgebied van de wet van 16 mei 1938. Hof Brussel, 5 juni 1963. 1355

ARBEIDSGERECHT

Geschillen tuss.en de N.M.B.S. en de leden van haar statutair personeel. - Bevoegdheid. - Weerslag van de op ruststelling van de bediende. Cassatie, 20 november 1964. 1532

Sententie. - Beknopte samenvatting van eis en ver­dediging. - Mondelinge conclusies. Cassatie, 2 september 1965. 1197

ARBEIDSONGEVALLEN

Zie ook : Gewijsde Schade en s.chadeloosstelling Verzekeringen Vonnissen en arresten

Arbeidsongeval. - Zeelieden. Vredeg. Antwerpen, 16 mei 1962. 119

Page 10: 1965-1966 - r W

xvu INHOUDSTAFEL XVIII

Arbeidsongevallen. - Werken aan kanaal. - Verdrin­king van werkman die op een boot logee,rt. Burg. Rechtb. Tongeren, 29 maart 1963. 96'1

Arbeidsongeval. - Zeelieden. Burg. Rechtb. Antwerpen, 29 april 1963. 113

Verergering van de arbeidsongeschiktheid do0ir een fout van de getroffene. - Omv·ang van het bewijs te leveren door het ondernemingshoo:Dd of zijn verzekeraar. Cassatie, 17 september 1964. 1345

Bij de vaststelling van tijdelijke arbeidsongeschiktheid moet met het beroep van de arbeider (in casu grondwerker) rekening gehouden worden. Vredeg. Mechelen, 9 oktober 1964. 1126

Werken aan kanaal. - Verdrinking van werkman die op een boot logeert. Cassatie, 23 oktober 1964. 1531

Weg van het werk. - Gerechtvaardigde onderbreking. Burg. Rechtb. Brugge, 13 februari 1965. 307

Arbeidsongevallen. - Werknemer vervoert ko,len, waarbij het de werkgever vooral interesseert dat het vervoer beëindigd is binnen de voorgeschreven tijd. - Werknemer onderbreekt zijn werk. Doet vervolgens een vervoer tijdens de nacht. -Werkongeval. Burg. Rechtb. Hasselt, 5 april 1965. 918

Arbeidsongeval. - Verhaal van de verzekeraar tegen de dader. - Overeenkomst tussen dade1r en slacht­offer. - Niet tegenstelbaar aan de verzekeraar. -Ondanks blijvende ongeschiktheid heeft het slachtoffer het werk hervat zonder loonverlies. -Er is niettemin materiële schade. Burg. Rechtb. Tongeren, 22 april 1965. 356

Wetsbesluit van 13 december 1945. - Art. 1, lid 3. -Loon van bediende. - Betaling door o.verschrij­ving. - Bediende gaat geld van zijn rekening af­halen. -· Ongeval. Cassatie, 6 mei 1965. 780

Vordering van de wetsverzekeraar tegen dader van het ongeval. - Slachtoffer reeds ve,rgoed door de dader. Burg. Rechtb. Tonge·ren, 18 juni 1965. 1449

Arbeidsongevallen. - Berekening van het basisloon. -· Art. 6, lid 9. - Bouwbedrijf. Jaarlijkse vorst. - Abnormale gebeurtenis? Cassatie, 10 september 1965. 1676

Basisloon. - Afwezigheid wegens gervangenzitting. -Toepassing van art. 6, 2e lid Arbeidsongevallen­wet. Burg. Rechtb. Kortrijk, 19 oktober 1965. 1119

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Zie ook : Arbeidsongevallen Bediendenovereenkomst Gezinsvergoedingen N.M.B.S.

Arbeidsovereenkomst. - Contractbreuk. - Niet uitbe~ talen van loon. - Dringende reden. - Vakantie-

geld. - Berekening op de opzeggingsvergoeding. Werkrechtersr. Brugge, 27 s,ept. 196·3. 1220

Comité voor veiligheid. - Afdanking van een lid. -Vraag tot wedempneming in de onderneming. -Termijn. -:--- Vo,rde'fing om de afdanking niet ge-rechtigd te doen verklaren. Ontvankelijkheid. Cassatie, 23 oktobe1r 1964. 147

Scho·rsing wegens staking. - Geldigheid van tijdens de schorsing gegeven opzegging. - Werking van de opzegging eerst na de beëindiging van de schor­sing. Werkrechtersr. Gent, 6 november 1964. 314

Gezagsverhouding. - Vergoeding wegens kontrakt­breuk. - Berekening loon in geval van ziekte. Werkrechtersr. Gent, 12 februari 1965. . 120

Arbeidsovereenkomst (handarbeiders). - Recht tijdens de opzeggingstermijn om een- of tweemaal per week afwezig te zijn om een nieuwe betrekking te zoeken. - Verdwijnt wanneer de werknemer een nieuwe betrekking gevonden heeft. Cassatie, 9 april 1965. 446

Arbeidsovereenkomst. - Ge·waarborgd weekloon. -Controle door geneesheer, aangeduid door ve1r­zekeringsmaatschappij van de werkgever. Werkrechtersraad Mechelen, 18 mei 1965. 361

ARBITRAGE

Zie ook : Faillissement

Scheidsrechterlijk beding. - Scheidsrechterlijke over­eenkomst. - Weigering van de scheidsrechter zijn opdracht uit te voeren. - Hypothese dooir het gel­dige en niet-verzaakte scheidsrechterlijk beding geregeld. - Onbevoegdheid van de gewone recht­banken. Hof Gent, 26 april 1965. 684

Onderscheid tussen scheidsrechterlijk beding en scheids­rechterlijke overeenkomst. Hof Gent, 29 juni 1965. 953

ARCHITEKT

Architekt. - Taak beperkt tot ondertekening der plans. - Verdere vefäntwoordelijkheid. Hof Brussel, 8 december 1964; 351

Tijdelijk conducteur in dienst van gemeente. - Wet­. telijk verbod tot uitoefening van zijn beroep van

architekt. Hof Gent, 5 februari 1966. 1592

Ongeoodoof de oorzaak. - Overeenkomst tussen bouw­heer en tekenaar-technieker niet houder van het diploma van architekt. - Plans mede ondertekend door een arch'itekt. - Wet van 20 febr. 1939 op de bescherming van de titel en het bernep van architekt. - Wet van openbare orde. - Ontdui­king. - Vordering tot hetalinng van saldo van ereloon. - Niet-ontvankelijkheid. Hof Gent, 1 april 1966. 1855

Architekt. - Aannemer. - Onverenigbaarheid van beide beroepen. ~ Ereloon van architekt, gèrvraagd door aanneme·r. --,.. Niet toelaatbaar. Hof Brussel, 14 april 1966. . 1905

Page 11: 1965-1966 - r W

XIX INHOUDSTAFEL ::xx

AUTEURSRECHT

Cätalogus. - Blijvende waarde. - Geen verslaggeving. -- Art. 2'1bis auteurswet niet van toepassing. -Onderwerping; Burg. Rechtb. Antwerpen, 29 juni 1965. 1314

1

J

Auteursrecht oip foto. - Voorwaarden van bescher~ ming. - Originaiiteit. Burg. Rechtb. Hasselt, 28 maart 1966. 2096

BEDIENDENOVEREENKOMST

Zie ook : Arbeidsovereenkomst

Onderneming van kantoárwerken. - Band van onder­geschikthe1id. - Tewerkstelling bij een klant van de ondememing. Cassatie, 7 januari 1965. 532

Bediendenovereenkomst. - Opzegging zonder vooraf­gaande kennisgeving. - Hoe moeten de zwaar­wichtige redenen uitgedrukt worden ? Cassatie, 2 april 1965. 333

Loon. - Wijze van betaling. . Cassatie, 6 mei 1965. 780

Bediendenovereenkomst. - Verbreking. - Kan niet ongedaan worden gemaakt, dan met instemming der partijen. Werkrechtersraad Gent, 21 juni 1965. 1929

Bediendenovereenkomst. 1. Opzegging. - Overeenkomst een andere termijn te

vestigen. - Vóór het verstrijken van de reeds betekende opzegging. - Geoorloofd.

2. Opzegging. - Van onvoldoende duur. - Voorstel de duur te verlengen. - Weigering. - Gevolgen. ·cassatie, 5 november 1965. 1399

Bediendenovereenkomst. -:-- Loon meer- dan 120.000 ·fr. per jaar. - Acoo,rd van de partijen betreffende de verlenging van de opzeggingstermijn. Na het sluiten van het contract. - Wettelijk. Cassatie, 5 norvember 1965. 1395

BELASTINGEN

Zie ook: N.M.B.S.

Inkomstenbelastingen. Raadpleging van de fiscale kommissie. Cassatie, 2 maart 1965. 491

Directe belastingen. - Beroep. Ingesteld door ge-volmachtigde die noch advocaat noch pleitbezorger is. - Nietig. - Regelmatige aanzeggin_g. Doet de nietigheid niet verdwijnen. Cassatie, 18 mei 1965. 783

Niet toepasselijkheid van art. 97 Gro~dwet voor. be~ slissingen van de Bestendige. Deputatie inzake .di-recte belastingen. · Gemeentebelastingen. - Directe en indirecte· ge-

. gemeentehelastingen. - Criterum . .uiteraard voor~ . bijgaande daad oif verrichting vanwe1ge belasting­

plichtige. Cassatie, 18 jan. 1966. 2087

BENADELING

Benadeling. - Verkoop van onroerend. goecl. ~ Tegen lijfrente. - Is vernietiging mog.elijk? .. Burg. Rechtb. Antwerpen, 8 maart. 1963. 46

BEROEP IN BURGERLIJKE ·ZAKEN EN ZAKEN VAN KOOPHANDEL

Zie : Bevoegdheid en aanleg Recht~.plègfog · in burgerlijke zaken

BE~OEP IN STRAFZAKEN

Zie : Rechtspleging in strafza~en

BEROEPSVERËNIGiNG

- 1

Verbintenis. door de ~oorzitter. van een beroepsvereni­ging . in zijn hoedanigheid aangegaan. - Vorde­ring tegen hé:tn persoonlijk niet ontvankelijk. Burg. RE'.chtb .. Antweirpen, 18 mei i956. · 1~15

t: BERUSTING

Berusting. - Ve1red.sten. :___ Deelnéminng aan orider­zoeksma!ltregel, . bevolen door een. arrest, . dat t;ü~ voor. 0.ps,chortende voorziening vatbaar is., - Geen berusting. · Cassatie, 3 december 1964. 1493

Stilzwijgend. - Vereiste. Cassatie, 15 januari 1965. 1673

Betekenis. -· Opgeleverd door stilzwijgen· van ee:rî partij. - Wanneer . ..;,._·Taak van de rechtèr. Cassatie, 24 mei 1965. 1797

BESLAG

Beslag op onroerend goed. - Art. 27' · wet- van 15 augustus 1854. __,. Geen abso,lute nietigheid .. Hof Gent, 18 mei 1965. 1207

Beslag tot tenuitrvoerlegging. Handlichting na her-vorming van ·het.· vonnis op grond. waarvan werd uitgevoerd. Burg. Rechtb. Brugge, 17 juni 1965. 501

BESTENDIGE DEPUTATIE

Rechterlijke beivoegdheid van de Bestendige ·Deputatie. - Reclamatie tegen gemeente-aanslagen. - Onder". zoek nàar de ·wettelijkheid ervan." """.'."" Grief .. vaii' mach tsiafwending. · · · Cassatie, 13 oktober 1965. '126f

'.'.' '.;

BETALING. EN INBETALINGGEVING

Uitstel van betaling. - Termijn voor de" ·aahvraag. Rechtb. Kooph. St.-Niklaas, _22 mei 1962. 51

~:i·

BEVOEGHEID EN AANLEG

Bevoegdheid en aanleg. ---. Bevoegçlheid ratione mate­riae. - Apotheker. --:- Gedagvaard tot'· befal'irig van een plan voor apotheêk ~e·t woning. : Rechtb. Kooph; St.-Nikläas, 11 dec. 1962. .,. 1514

Bevoegdheid van de vrederechter. - Algemene draag­wijdte van art. 3, 7° der wet op de··bevo:egdheid., . Vredeg. Duffel; 2 december 1964. , 53

Page 12: 1965-1966 - r W

XXI INHOUDSTAFEL XXII

Eis die verschillende punten omvat, waarvan sommige behoren tot de bijzondere bevoegdheid van de vre" derechteT, andere tot zijn gewone bevoegdheid. -Alle punten hebben één oorzaak. - Samengete.id bedrag overschrijdt 10.000 frank. - Beivoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg. - Toepassing van art. 473, lid 3 Rv. · Cassatie, 18 februari. 1642

Bevoegdheid rationi loci. - Landpacht. - Exceptie. - Op te we·rpen in limine litis tijdens verzoenings ... procedure. Yredeg. Veurne, 8 april 1965. 2104

1. Bevoegdheod en aanleg. - Eis van een geldsom. -Schatting nutteloos. - Voorbehoud voor de toe­komst. - Geyolg.

2. Bevoegdheid en aanleg. - Dagvaarding door ver:. scheidene, in de rechten van één verzekerde ge.­subrogeerde assuradeur. - Bepaling vian · de vat­baarheid voor hoger bemep.

3. Exceptie. - Bevoegdheid ratione loci. - Ontslag van rechtsingang. - Inroepen van de exceptie in hoger beroep. Hof Brussel, 20 mei 1965. 737

Bevoegdheid rationae loci. - Handlichting van beslag tot tenuitvoerlegging. Burg. Rechtb. Brugge, 17 juni 1965. 501

Bevoegdheid ratione loci. - Art. 39, al. 2 en 52, 10° van de wet op de Bevoegdheid van 25 maart 1876. - Contractuele afwijking van de bervoegdheids­rege!ls. - ·Verschillende verweerders. - Vordering niet ontvankelijk ten overstaan van Belgische ver­weerder. - Gervolgen t.o.v. bevoegdheidsregels. Rechtb. Kooph. AntweTpen, 27 sept. 1965. 1551

Ratione loci. - Bijzonde·rste vestiging van een ven­nootschap. Rechtb. Kooph. Brussel, 15 nov. 1965. 1654

Bevoegdheid en aanleg. - Art. 37, § 1, derde lid, be­voegdheidswet. - Feit dat aan de oorspronkelijke vordering ten grondslag ligt. - Begrip. Cassatie, 24 decembe·r 1965. 1679

Bevoegdheid ratione loci. 1. Clausule van toekenning van jurisdictie. - Tegen­

stelbaarheid van dergelijk beding. - BewijsJast der aanvaarding ervan.

2. Kennis van en instemming met deze clausule door de medecontractant.

3. Kennis. van het beding bij de vroe·gere afsluiting van een andere overeenkomst tussen dezelfde partijen. - Geen bewijs ipso facto van de huidige kennis, noch van de aanvaarding ervan. Rechtb. Kooph. Brussel, 4 mei 1966. 2099

BEVOEGHEID IN STRAFZAKEN

Eindbeslissing over de openbare vordering en ove·r de burgerlijke vordering, - Akte van voorbehoud aan de burgerlijke partij voor de toekoms.t. Nieuwe vordering van de burgerlijke partij. -Onbevoegdheid van het strafgerecht. Cassatie, 8 febr. 1965. 1534

Bevoegdheid· ratione loci. Corr. Rechtb. Hasselt, 30 maart 1965. 1410

BEWAAGEVING

Be·waargeving. - Wanprestatie van de bewaarneme!r. - Schadeloo~stelling. - Uitgestrektheid. - Wette­lijke interesten. - Muntonwaarding. Hof Gent, 11 mei 1965. 603

BEWIJS IN BURGERLIJKE ZAKEN EN ZAKEN VAN KOOPHANDEL

Zie ook : Gewijsde V eTzerkeringen

Bewijs in burgerlijke zaken en in zaken van koop­handel. - Beding van de ove•reenkomst \vijkt af van de « algemene voorwaarden » die op de keer­zijde van de factuur voorkomen. - Overeenkomst. - Gevolgen die ze heeft in de verklaring welke de rechter ervan geeft. - Bindende kracht. Cassatie, 29 mei 1964. 197

Bewijs van een negatief feit. Vredeg. Duffel, 2 december 1964. 53

Persoonlijke kennis van de rechter. Cassatie, 12 maart 1965. 733

Bekentenis van een feit. - Geen bewijswaarde voor de draagwijdte o.f de gevolgen van dit feit. Hof Gent, 15 juni 1965. 1754

Kwijting. - Betekenis van de· uitdrukking «Voor vol­daan» . ...,.... Middel om dubbel gebruik te vool'ko­rnen. - Cheque. - Bewijs van betaling. Ho.f Brussel, 4 februari 1966. 1442

BEWIJS IN STRAFZAKEN

1. Bewijs in strafzaken. - Besturen van een voertuig op de openbare weg in staat van dronkenschap of zonder de vereiste hoedanigheden. - Bewijsmid­delen.

2. Vonnissen en arresten. - Aanduiding van het aan­tal stemmen. - Wannee·r.

3. Vonnissen en arresten. - Rege•l: vo·lstrekte meerder­heid. - Waaruit blijkt die meerde·rheid? Cassatie, 4 oktober 1965. 1901

BOEUELBESCHRIJVING

Aanvaarding van nalatenschap met voorrecht van boe­delbeschrijving. - Gevolgen bij de tenuitvoer­legging van een vonnis op de persoonlijke goede­ren van de erfgenaam. Burg. Rechtb. Brugge, 17 juni 1965. 501

BORGTOCHT

Zie : Wisselagent

BOUWVERGUNNING

Z'ie : Stedebouw en ruimtelijke ordening

BURENRECHT

Zie ook : Erfdienstbaarheden

Bouwen tegen een gemene muur. - Verplichtingen van wie eerst heeft gebouwd. - Verplichtingen van nieuwe bouwe•r en van :Zijn aannemer. - Na· buurs.chade. - Aansprakelijkheid. Verdeling. Hof Brussel, 19 november 1965. 950

Page 13: 1965-1966 - r W

XXIII INHOUDSTAFEL xxiv·

Burenrecht. - Overname van een scheidsmuur. -VroegeT bestaande muur in betonplaten vervan­gen door een gemetste muur. - Voor gebuur en­kel dienend als afsluiting. - Prijs der orvername berekend op de waarde van een muur in beton­platen. Burg. Rechtb. Antwerpen, 6 dec. 1965. 1447

Afstand van hoogstammige bomen tot de scheiding. -Bomen afzonderlijk of als haag. - Onderscheid zonde,r belang. - Begrip «hoogstammig». - Cri­terium. - Voorwaarde voor de vordering tot weg­neming. - Schade? - Niet vereist. Vredeg. Beveren-Waas, 14 dec. 1965. 1705

BURGEMEESTER

Zie : Landscha:ppen en monumenten

BURGERLIJKE PARTIJ

Zie : Bevoegdheid in strafzaken Cassatie in strafzaken Rechtspleging in strafzaken Vonnissen en arresten

Burgerlijke partij. - Deskundige. - Kosten. Corr. Rechtb. Tongeren, 2 juni 1965. 1409

Ontvankelijkheid van de burgerlijke vordering. - Cau­saal verband tussen schade en misdrijf. Hof Brussel, 16 juni 1965. 305

Stelling van burgerlijke partij na verJarmg der pu­blieke vordering. - Onontvankelijkheid. Corr. Rechtb. Hasselt. 1600 ·

CASSATIE IN BURGERLIJKE ZAKEN EN ZAKEN VAN KOOPHANDEL

Ondeelbaar geschil. - Voorziening niet regelmatig aan sommige verweerders betekend. - Gevolgen. Cassatie, 27 februari 1964. 1155

Berusting voor het Ho.f van beroep in oplossing die door de eerste rechter was gegeven. - ·Een daarop gesteund cassatiemiddel, dat niet de openbare orde raakt, is niet ontvankelijk. Cassatie, 3 december 1964. 1493

Het exploot van betekening dient bij het verzoek­schrift te worden gevoegd. - Exploot door een derde vernietigd. - Verlenging van termijn door overmacht. - Betekenis.. - Grond van niet-ont­vankelijkheid ambtshalve door het openbaar mi­nisterie opgeworpen. Cassatie, 28 mei 1965. 1537

Cassatie. - Oproeping in tussenkomst. - Door ver­weerder. - Van een reeds door eiser in tussen­komst opgeroepen partij. Cassatie, 29 oktobe•r 1965. 1538

Taak van het Hof. - Een gecritiseerd motief vervan­gen. - Middel tegen materiële vergissing. Cassatie, 26 november 1965. 1198

CASSATIE IN STRAFZAKEN

Wegens onbevoegdheid van het strafgerecht om van de burgerlijke vo1rdèring kennis te nemen na uit-

putting van zijn rechtsmacht. Cassatie, 8 februari 1965.

Geen verwijzing. 1534

1. Cassatie in strafzaken. - Voorziening van het open­baar ministerie. - Om een einde te stellen aan de verwarring, die in de goede .gang van het gerecht is teweeggebracht door een beslissing, welke er de voortzetting van doet ophouden. -Beslissing overgele·gd in al haar bestanddelen.

2. Taalgebruik in gerechtszaken. - Opheffing van art. 57 van de wet van 15 juni 1935. - Recht­bank in hoger beroep neemt kennis van een zaak in de taal van de andere landstreek. - Hand­having van het principe der verwijzing. Cassatie, 5 april 1965. 1304

Grief van onwettigheid. - Op grond dat een regel ten gunste van de verdachten waarvan de inacht­neming in onderhavig geval niet vereist was, toch werd in acht genomen. - Niet ontvankelijk. Cassatie, 4 oktober 1965. 1678

CHEQUE

Zie ook : Bewijs in burgerlijke zaken

Niet-gedagtekende cheque met valse handtekening. Exoneratieclausule betreffende verloren cheque­formulieren. - Sluit de grove schuld niet uit. -- De niet-gedagtekende cheque is geen cheque. - Fout bij uitbetaling ervan. Hof Brussel, 2 april 1965. 2:14

Cheque. - Abstract karakter. Onvoorwaardelijke opdracht. - Gevolgen ten aanzien van de provisie. Rechtb. Kooph. Brussel, 19 noiv. 19i65. 1654

COMMISSIECONTRACT

Commissiecontract. - Recht op commissie. waarden. Hof Gent, 11 juni 1964.

COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR

Voor-

740

1 Commissionair-expediteur. - Aansprakelijk voor de

bewaring van de hem toevertrouwde goederen. Vanaf welk tijdstip? - Geen ontheffing van zijn aanspriakelijkheid volgens de algemene voorwaar­den der Federatie der expediteurs van België, in­dien daardoor het wezen van de overeenkomst te­niet wordt gedaan. Rechtb. Kooph. Antwerpen, 11 okt. 1965. 1121

CONCESSIE

Zie ook : Koop - verkoop

Eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenve•rkoop. - Bij ge. breke van akkoord ove•r te·rmijn van opzegging of bedrag v:an ver•goeding is deze door de Rechtbank te bepalen. - Basis voor de berekening van deze vergoeding. Burg. Rechtb. Hasselt, 23 dec. 1964. 635

Concessie van alleenverkoop. - Wet van 27 juli 1961. - Bevoegdheid ratione loci. - Bepaling van art. 4. - Dagvaarding vóór de inwerkingtreding van de wet. - Toepassing krachtens art. 6. - Grote te­kortkoming van een der partijen . .-.. Uitzondering

Page 14: 1965-1966 - r W

xxv: INHOUDSTAFEL XXVI

· op de regel welke de wet bepaalt. art. 4. - Vereiste. Cassatie, 25 juni 1965.

Regel van

622

Concessie- van alleenverkooip . .,....... Van onbepaalde duur. - . Opzeigging. - Interpretatie. - Vorm. - Aan­vang van de opzeggingstermijn. .Cassatie, 16 september 1965. 1438

Conces.sie van alleenve1rkoop. 1. Wet van 27 juni 1961. - Toepasselijk zo,wel op de

. « onperf ecte » of « open » als op de· « perfecte» -_ of « besloten », genaamde concessies.

2. Beperkende interpretatie hare1r bepalingen. - Het ' ·-··verleende monopolie moet de doo•r de wet vereiste.

karakteristieken vertonen en uitgestrekt genoeg en op voldoende precieze wijze -afgebakend zijn.

3. Tot - de openbare orde -behorende wet. - Rechts­·awaling onaannemeHjk; ~ Geen bedrog bij gemis aan, bedrieglijk inzicht.

4. Globale vergoeding, die al de -uit de veTbreking van het contract voortvloeiende schadelijke gevo·lgen van financiële aard omvat.

5. Vergoeding vonr een bekende meerwaarde inzake cliënteel, die door de concessiehoude·r is -aange ... bracht. - Verschuldigd op voorwaarde dat de aan­kopen dezer cliënteel uitsluitend o.f voornamelijk door de kwaliteiten van het me•rkprodukt van de conc:essie1geve•r ingegeven zijn. - Beperkt tot de ,uitgaven, dewelke tot gevolg hadden een cliënteel toename, waarvan uitsluitend de consessiegever, in­

,_ ·~ gevolge de door hem_ verwekte verbreking der con­cessie, geniet.

6. Verbodsbepalingen -van a·rtikel 85- van het E.E.·G.­Verdra;g., ..,..... In principe geen algehele nietigheid

:· der alleenve·rkoopov_ereenkomsten, die blijven be­staan, doch met uitsluiting van de niietige bedin­gen. - De wet van 27 juli 1961 blijft toepasselijk.

7. Geen schoTsing van de procedure, wanneer de ge" , . -heurlijke nietigheid van de ene of andere- clausule -·- -- ener conêessie ' geen de ininste weerslag op het

-. proces kan hebben. Rechtb. Kooph. Brussel, 22 dec. 1965. 1003

DESKUNDIGE

Zie _ook: Bµrgedijke partij

Omy~g van zijn taak. . : -Hor Brussel, 8 december 1964.

; •;

DIAMANTBEDRIJF

Zie ook : Arbeidsduur en feestdagen

'351

Inschrijving in het door artikel 6 le lid vani K.B. d.d. 27 mei 1958 voorzien regi~ter. Hof Brussel, 16 juni 1965. 244

_,-

HIEFSTAL ,,

l)iefst~ in zelfbedieningswinkels. C9rr. Recht.IJ. Oudenaarde, 24 dec. 1964. 1457

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

Zie_ ook :-·Huwelijk

EGhtscheiding" - ·Uitgesprok~n en overgeschreven ten : / ~ 'YQQtd~le van een der -echtgenoten~ ..:__ Vordering van

de andere echtgenoot nog hangende. - Wat kan de _voorzitter nog bevelen ? Cassatie, 30 april 1964. 299

Uitkering tot onderhoud. - Is uitvoeringsmodaliteit van de plicht tot hulpverlening van art. 212 B.W. tijdens de procedure. - Echtscheiding op hoof deis van de vrouw toegestaan en overgeschreven. -Wedereis nog hangende. - Nog geen uitspraak mo­gelijk over uitke-ring op grond van art. 301 B.W. -Maatregelen die de vrouw kan vragen . Cassatie, 30 april 1964. 296

Echtgenoten van vreemde nationaliteit. - Wet van 27 juni 1960 en art. 2 B.W. - Echtscheidingsgronden die van vóór de wet van 1960 dagtekenen. - Te volgen procedure. - Gronden tot echtscheiding, -Voorwaarden. Cassatie, 8 oktober 1964. 294

Omzetting van scheiding van tafel en bed in echtschei­ding. - Verweer op grond dat de uitkering tot onderhoud zal vervallen. - Volstaat niet om de eis te doen verwerpen. Cassatie, 11 maart 1965. 349

Hoofdeis toegekend, wedereis nog hangende. - Hoede der kinderen. - Art. 302 B.W. niet toepasselijk. Cassatie, 1 april 1965. 543

Echtscheiding door onderlinge toestemming. -· Hoede der kinderen. - Vordering tot ·wijziging. - . Ont­

. vankelijkheid. - Grond voor de wijziging. - Onder­zoeksmaatregel. - Sociale assistente. Burg. Rechtb. Mechelen, 3 mei 1965. 249

Hoede der kinderen. - Artikel 302. - Schuldige -echt­genoot. - Vraag tot bekomen der hoede van de kinderen onontvankelijk. Hof Brussel, 5 mei 1965. 37

Verweerder geïnterneerd wegens geesteszwakte. - Geen hinderpaal voor het toestaan der echtscheiding. Hof Brussel, 25 mei 1965. 102

Hoofdeis toegekend, wedereis nog hangende. - Art. 302 B.W. niet toepasselijk, - Bewaring der kinde­ren. - Welke maatregelen kan de rechtbank tref­fen. - Voorlopig karakter van de beslissing. -Onderhoudsgeld. Cassatie, 24 september 1965. 1435

Exceptie van verzoening. - Elementen. Cassatie, 25 september 1964.

ECONOMISCHE REGLEMENTERING

Bewijs. 490

Vleeswinkel. - Koninklijk Besluit van 12 december 1955. - Verkoop van andere artikelen dan vlees,

-vleeswaren en verduurzaamde of bewerkte· produk­ten dienend tot het kruiden en bewerken van vlees. - Toegelaten. - Verbod is machtsoverschrijding _wanneer het niet genomep wordt met het doel de openbare gezondheid en hygiëne te beschermen en het bedrog te voorkomen. Corr. Rechtb. Kortrijk, 18 fe-bruari 1966. 1548

Verkoop van slachtvlees. - Smeerkaas. - Verkoop er­van toegelaten in vleeswinkel. Politierechtb. Antwerpen, 29 sept. 1965. 504

Handel in vlees -en vleeswaren. - Verkoop van vlees en andere-waren in hetzelfde lokaal. --- Groot distri-

Page 15: 1965-1966 - r W

XXVII INHOUDSTAFEL XXVIII

butiebedrijf. - Geldigheid van koninklijk besluit van 12 december 1955. - Geen controle betreffen­de doelmatigheid. Politierechtb. Beringen, 27 october 1965. 1557

Vleeswinkel. - Koninklijk Besluit van 12 december 1955. - Verkoop van smeerkaas. - Toegelaten.·­Verkoop van smeerkaas in vleeswinkels is toegelaten daar deze geen gevaar oplevert voor de hygiëne en de openbare veiligheid en wel kan dienen voor de bereiding van vleeswaren. Corr. Rechtb. Dendermonde, 8 nov. 1965. 1546

EERHERSTEL

Eerherstel. - Weigering. - Motivering. Cassatie, 16 november 1964. 489

EIS, WEDEREIS EN NIEUWE EIS

Wedereis voor de Rechtbank van Koophandel. - Bij conclusie óf bij dagvaarding. Cassatie, 24 december 1965. 1679

ELECTRICITEIT

Ligging der kabels. - Aanduiding. - Verplichting. Rechtb. Kooph. St.-Niklaas, 23 maart 1965. 1459

ERFDIENSTBAARHEDEN

Zie ook : Burenrecht

Erfdienstbaarheid. - Op goed van het openbaar· domein. - Voorwaarde. Cassatie, 11 september 1964. 494

Erfdienstbaarheid van ladderrecht. - Artikel 31 Veld­wetboek. Vredegerecht Ronse, 13 juli 1965. 967

ERFENIS

Zie ook : Boedelbeschrijving Nalatenschappen Voorrecht

ERFPACHT

Erfpacht. - Geen stilzwijgende vernieuwing. Burg. Rechtb. Brussel, 30 dec. 1965. 1594

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Zie ook : Concessie Onrechtmatige mededinging

Gemeenschappelijke markt. - Exclusief verkoopsrecht. - Parallele invoer en verkoop. - Art. 85 E.E.G.­Verdrag. - Oneerlijke handelspraktijken. - Ver­

. bodsmaatregelen. - Bevoegdheid van de Voorzitter zetelende in kortgeding. Burg. Rechtb. Hasselt, i6 september 1965. 1001

Geineenschappelijke· markt. - Exclusief verkoopsrecht. - Parallele invoer en verkoop. - Art. 85 E.E.G.­Verdrag. -:-'..Oneerlijke handelspraktijken. - Ver­bodsmaatregelen. - Bevoegdheid van de Voorzitter zetelende in kortgeding. Burg. Rechtb .. Turnhout; 16 sept. 1965. 994

Gemeensèhappèlijke Markt. .......... Exclusief verkoopsrecht.

- Parallele invoer en verkoop. - Art. 85 E.E.G.­Verdrag. - Oneerlijke handelspraktijken. - Ver­bodsmaatregelen. - Bevoegdheid van de Voorzitter in kortgeding. - Gebrek aan hoogdringendheid. Hof Brussel, 18 januari 1966. · 1685

EVOCATIE

Evocatie facultatief in burgerlijke zaken. Hof Gent, 29 juni 1965. 953

EXPLOOT

Zie ook : Cassatie Rechtspleging in burgerlijke zaken

Handtekening van deurwaarder. - Essentiële formali­teit. - Ontstentenis op origineel. - Staat gelijk met ontstentenis van betekening. - Gevolgen voor voorziening in cassatie. Cassatie, 27 februari 1964. 1155

Door artt. 68 en 70 Rv. vereiste vermeldingen. - Moe­ten ook in de copie voorkomen. - Nietigheid. -Toepassing van art. 173 Rv. Hqf Brussel, 25 februari 1966. 1650

FACTUUR

Zie ook.: Bevoegdheid en aanleg Faillissement

FAILLISSEMENT

Zie ook : Overeenkomst Sociale verzekeringen Wisselbrief en orderbriefje

Levensonderhoud voor de ge.failleerde en zijn gezin. -Bevoegdheid van de rechtbank. - Alleen tot aan de concordataire vergadering. Rechtb. Kooph. St.-Niklaas, 17 april 1962. 1276

1. Factuur. - Aanvaarde algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst en zijn. bij faillisse­ment tegenstelbaar aan de failliete boedel.

2. Pand. - Zakelijk recht. - Belofte van pand. - Uit­voering tijdens verdachte periode van faillissement. - Nietig.

3. Retentie. - Aard. - Ontstaan tijdens verdachte periode van faillissement. - Ex dispari causa. -Nietig.

4. Overeenkomst. - Exceptio non adimpleti contractus. - Geen voorrecht. - Vereiste van connexiteit. -Door de partijen in hun .handelsverkeer contractu­eel tot stand gebrachte veralgemeende connexiteit. - Nietig in geval van faillissement. Rechtb. Kooph. Antwerpen, 27 mei 1964. 638

Schuldvergelijking~ - Effen schuld. - Begrip. -Schuld is effen zodra zij door eenvou'dige bereke­ning kan vastgesteld worden. Rechtb. Kooph. Gent, 21 januari 1965. 1700

1. Faillissement. - . Rechtbank van Koophandel. - Be­voegdheid. - Betwistingen over schuldvorderingen en hun accessoria.

2. Art. 448 faillissemèntswet. _:_ Nietigheid van hypothe­caire inschrijvingen. - Bedrieglijke benadering van andere schuldeisers vereist.

3. Onroerend beslag. - Nietigheid van vervreemdingen of hypotheekstellingen (Art. 27 wet van 15 augustus

Page 16: 1965-1966 - r W

XXIX INHOUDSTAFEL XXX

1854). - Geen absolute nietigheid. - Betekenis. Hof Gent, 18 mei 1965. 1207

Staking van betaling. - Conclusies daarover. Cassatie, 28 mei 1965. 1306

Faillissement. - Scheidsrechterlijk beding blijft zonder uitwerking. - Curator. - Niet gerechtigd tot het afsluiten van een scheidsrechterlijke overeenkomst. - Bevoegdheid van de gewone rechtbanken. Hof Gent, 29 juni 1965. 953

Wissel op zicht. - Aangifte van schuldvordering door trekker, houder van de wissel. - Verplichting de onderliggende overeenkomst over te leggen. Rechtb. Kooph. Aalst, 13 juli 1965. 503

Schuldoverdracht. - Nietig ingevolge art. 445 F.W. -Gevolgen. Cassatie, 29 oktober 1965. 1538

GARAGEOVEREENKOMST

Zie ook : Verzekeringen

In een gemeenschappelijke bergplaats ondergebracht voertuig. - Verplichting van toezicht en teruggave in hoofde van de garagehouder. - Bewaargeving en geen verhuring van zaken. Rechtb. Kooph. Brussel, 15 december 1965. 964

GEHEIMHOUDING

Geneesheer. - Schending. Strafbaarheidsvoorwaar-den. Hof Gent, 12 april 1965. 104

Schending door geneesheer. Hof Gent, 22 mei 1965.

GELDLENING

Zie ook : Koop-verkoop

GEMEENTE

Zie ook : Aansprakelijkheid N.M.B.S. Overheidsdaad (onrechtmatige) Pensioenen Politie Stedebouw en ruimtelijke ordening. Overtreding

GENEESHEER

Zie ook : Arbeidsovereenkomst Geheimhouding Overeenkomst Verzekering tegen ziekte en invaliditeit

38

1. Tuchtraad van de Orde der Geneesheren ten aan­zien van tekortkomingen van een ingeschreven ge­neesheer. - Tekortkomingen gepleegd toen hij en­kel militair arts was. - Vordering van de orde ont­vankelijk.

2. Tuchtraad van de militaire tuchtoverheid tegenover een militaire arts. - Tekortkoming aan de genees­kundige plichtenleer. - Miskenning van de militai­re of administratieve tucht. Cassatie, 26 april 1965. 675

Geneesheer. - Beslissing van de Raad der Orde. -Beveelt stopzetting van praktijk in een gemeente·. -Beperkt dus de beroepswerkzaamheid. Beroep ontvankelijk. Cassatie, 10 mei 1965. 680

GERECHTSKOSTEN

1

Zie ook : Rechtspleging en strafzaken

GETUIGE IN STRAFZAKEN

Vals getuigenis. - Intrekking. Cassatie, 14 december 1964. 1799

Kind beneden de leeftijd van 15 jaar gehoord na afleg· ging van de eed. - Getuigenis nietig. - Gevolgen ten aanzien van de rechtspleging. Cassatie, 4 januari 1965. 529

GEWIJSDE

Zie ook : Levensonderhoud

Burgerlijke eis van benadeelde door strafrechter afge­wezen, omdat het ging om een arbeidsongeval. -Vordering van de benadeelde voor de vrederechter op grond van de arbeidsongevallenwet. - Verzeke­raar in zake geroepen. - Beslissing van de straf­rechter heeft geen gezag van gewijsde tegenover de verzekeraar. Vredegerecht Maaseik, 8 januari 1965. 122

Juridische identiteit van de partijen. - Twee gedingen over arbeidsongeval. - Verzekeraar telkens in an­dere hoedanigheid. Cassatie, 22 februari 1965. 1106

Tussenvonnis. - Geen gezag van gewijsde. Hof Gent, 29 juni 1965. 788

GEZINSVERGOEDINGEN

Zie ook : Vennootschappen

Loonarbeiders. - Familieleden. - Aannemen van het bestaan van een dienstverhuringscontract, als de belanghebbende niet onder de toepassing van de wetgeving op de sociale zekerheid valt. - Voor­waarden. - Gebiedend. Cassatie, 5 maart 1965. 673

Werkgevers en niet-loontrekkenden. Cassatie, 25 maart 1965

GRONDWET

Zie ook : Belastingen

HANDELAARS

Letterkundige. 399

Handelaar. - Gehuwde vrouw. - Vermoedens van artikel 10, lid 2. - Wetboek van Koophandel. -Strekking. - Mogelijkheid van bewijs dat de ge­huwde vrouw desniettemin koopvrouw is. Cassatie, 28 mei 1965. 1306

Handelaar. - Apotheker. Rechtb. Kooph. Antwerpen, 22 sept. 1965. 743

HANDELSREIZIGER­HANDELSVERTEGENWOORDIGER

Handelsvertegenwoordiger. - Wet van 30 juli 1963. -

Page 17: 1965-1966 - r W

XXXI INHOUDSTAFEL XXXII

Echtelijke verblijfplaats. - Aanduiding door de rech-Van het gemeen recht afwijkend statuut. Cassatie, 11 februari 1965. 346 ter. - Wettige redenen. - Betekent: voldoende

zwaarwichtige redenen. HUUR VAN HANDELSHUIZEN

Art. 6 van de wet van 30 april 1951. - Herziening van de huurprijs. - Voorwaarde: continuïteit van de nieuwe omstandigheden. - De billijkheid komt niet ter sprake als er geen nieuwe omstandigheden in de zin van art. 6 zijn. Cassatie, 13 september 1964. 619

Art. 3, lid 3, van de wet van 30 april 1951. - Recht van de huurder om de huur te beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode. - Dwin­gend recht. Cassatie, 14 januari 1965. 344

Huurder ziet af van zijn vraag tot huurhernieuwing, n~dat deze huurhernieuwing principieel is toege­staan, doch voordat de rechter uitspraak heeft ge­daan over prijs en voorwaarden. - Gevolgen. Vredegerecht Zaventem, 3 maart 1965. 311

Vraag tot huurhernieuwing. - Termijn. - Ten vroeg­ste 18 maanden. - Berekening. Cassatie, 1 april 1965. 239

Beding in het huurcontract, dat de eventuele verkrijger zich zal mogen beroepen op art. 12, wet 1951. -Sluit de toepassing van art. 1.745 e.v. B.W. uit. Cassatie, 8 april 1965. 241

Vraag tot hernieuwing. - Andersluidende voorwaar­den. - Verhuurder stelt de integrale aanvaarding ervan als vereiste voor de hernieuwing. Burg. Rechtb. Hasselt, 9 juni 1965. 741

Opzegging te geven door de verkrijger van het onroe­rend goed. Vredegerecht Antwerpen, 22 juli 1965. 1074

Art. 25, 1° handelshuurwet. - «Ouderdom». - Begrip. Burg. Rechtb. Antwerpen, 15 febr. 1966. 1598

HUUR VAN WOONHUIZEN

Aansprakelijkheid van de huurder voor brand (art. 1733 B.W.). Burg. Rechtb. Brussel, 18 januari 1965. 920

Eigenaar verhuurt huis en neemt het terug in huur. -Voorwaarden van beide contracten verschillend. -Vernietigen beide contracten elkaar ? Cassatie, 1 april 1965. 235

Verplichting de huurder het rustig genot te doen heb­ben. - Ontheffing door vreemde oorzaak, over­macht of toeval. - Begrip. Cassatie, 10 september 1965. 986

Verkoop van het gehuurde. - Strekking van art. 1743 B.W. - Behoud van beplantingen en gebouwen op het einde der huur. - Welke vergoeding? - Rege­ling dienaangaande tussen vroegere verhuurder, verkoper van het goed, en de huidige verhuurder, koper. Cassatie, 23 april 1965. 1158

HUWELIJK

Gehuwde vrouw. - Bekwaamheid om in rechte op te treden betreffende eigen goed. Cassatie, 21 :triei 1964. 775

Cassatie, 14 mei 1965. 437

Gehuwde vrouw. - Machtiging om «handel te drijven». - Draagwijdte. Cassatie, 21 januari 1966. 1647

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS

Gemeenschap. - Lichamelijk letsel van de vrouw. -­Kapitaal van de vergoeding : eigen goed. - Inkom­sten van het kapitaal worden in de gemeenschap opgenomen. Cassatie, 21 mei 1964. 775

Wettelijke gemeenschap. - Door de vrouw vóór het huwelijk gekochte auto. - Aansprakelijkheidsver­zekering. - Bewijs van de datum, zoals bedoeld in art. 1410 B.W. - Roerend goed dat in de gemeen­schap valt. - Geen overneming. Vredegerecht Hasselt, 29 september 1964. 1127

Wettelijke gemeenschap. - Als een roerend goed in de gemeenschap valt, is er geen overdracht. - Gevol­gen ten aanzien van de premie voor de verzekering van het goed. - Verzekeringsovereenkomst die in de gemeenschap valt. - Verplichting tot nakoming van alle bedingen. Burg. Rechtb. Hasselt, 11 oktober 1965. 1113

INDEPLAATSSTELLING

Zie ook : Bevoegdheid en aanleg

Betaling met werkelijke indeplaatsstelling. - Vereisten. Rechtb. Kooph. Kortrijk, 28 oktober 1965. 1124

INGENIEUR

Titel van Ingeniieur. - Luidens de wet van 11-9-1933 moeten de technische ingenieurs hun titel nader bepalen en uitdrukkelijk of door middel van begin­letters de examencommissie of de insteUing aan­duiden welke hen gediplomeerd heeft. Hof Luik, 30 juni 1965. 454

INTERESTEN

Zie ook : Koop - verkoop. Rekening-courant. Schade en schadeloosstelling.

Interesten. - Schuldeiser is geen handelaar. - Schul­denaar is handelaar. - Rentevoet. Rb. Kph. St.-Niklaas, 24 april 1962. 1814

Interesten. - Koop-verkoop. - Conventioneel. - Geen ingebrekestelling v~reist. Rb. Kph. Kortrijk, 19 november 1964. 216

Irutere-sten. - Aanmaning. - Noodzakelijkheid. Rb. Kph. St.-Niklaas, 5 oktober 1965. 1073

Interesten. - Wettelijke interest. - Begrip. - Ge­rechtelijke interest. - Begrip. Cassatie, 8 november 1965. 1902

JACHT

Zie : Taalgebruik in gerechtszaken.

Page 18: 1965-1966 - r W

XXXIII INHOUDSTAFEL XXXIV

KOOF'· VERIWOP

Zie ook : Benadeling. Concessie. Economische reglemteririg. Landpacht. Overeenkomst. Overschrijving. Voorrechten.

Koop-verkoop. - Beding dat bij niet betaling op de vervaldag van rechtswege interesten à 6 % zullen verschuldigd zijn. - Stelt de schuldeiser niet vrij van ingebrekesteHing. Rb. Kph. St.-Niklaas,, 11 mei 1965. 797

Verkoop van onroerende goederen. - Verplichting voor de verkop:er mede te werken aan het verlijden van de authenitieke akte. Rb. Gent, 1 juni 1965. 1212

Huis. - Scheidsmuur. - Gemeenheid. voor uitwinning.

Vrijwaring

Vredeg. Aalst, 7 september 1965. 1516

1. Koopvernietigende gebreken (Huisdieren). - Ziekte die niet op de lijst voorkomt. - Geen toepassing van art. 1641 B.W.

2. Koop-verkoop. - Dier met besmettelijke ziekte. Buiten de handel. - Volstrekte nietigheid. Gevolgen.

3. Nietigheid van een overeenkomst. - Niet door resti­tutie gedekte schade. Rb. Leuven, 18 november 1965. 1406

Koop-verkoop. - Van eigen huis op andermans grond. - Art. 1599 niet toepasselijk. Rb. Brussel, 30 december 1965. 1594

1. Openbare verkoop van een onroerend goed. - Be· tekenis van het in openbare verkoop stellen. -Voltooiing van de verkoop. - Vereiste.

2. Recht van voorkeur. - Bij verkoop. - Verplichting van de eigenaar. - Vereiste.

3. Openbare verkoop van een onr:oe·rend goed. - Recht van voorkeur. - Toewijzing aan een derde. - Wer­king van voorkeur. Cassatie, 13 januari 1966. 1897

Verkoop op afbetaling. - Aanvaarding van globale wissel geprotesteerd voor hogere bedragen dan de nog verschuldigde afbetalingen. - Verwe·rping van de eisen vreemd aan de wissel. Ineresten­berekening.

· Rb. Kph. Gent, 1 februari 1966. 1321

KOOPVERNIETIGENDE GEBREKEN

Koopvernietigende gebreken bij huisdieren. - Ziekte die niet op de lijst voorkomt. - Geen toepassing van art. 1641 B.W. Rb. Leuven, 18 november 196'5. 1406

KORTGEDING

Zie ook : Europese Gemeenschappen. Stedebouw en ruimtelijke ordening ..

Kortgeding. - Gemeente plaatst verkeersteken midden op de weg. - Miskenning van art. 99 verkeers­reglement. - Belet de uitoefening van een privaat recht van doorgang. · - Handelwijze . niet eens in

o·ve·reenstemming met administratieve beslissing. -Feitelijke hinder. - Bevoegdheid van de rechter. Hof Brussel, 24 mei 1965. 1109

Bevoegdheid. Hoogdringendheid. Voorlopige ma:atregel. - Stopzetten handelshedrijvigheid. -Onherstelbaar nadeel. Hof Luik, 30 maart 1966. 1761

LANDPACHT

Zie ook : Bevoegdheid en aanleg.

Ruilverkaveling. - Ontstaan van een pachtovereen­komst sui generis. - Vaste datum. - Eerste inge­bruikneming. Vredeg. Sint~Truiden, 8 december 1964. 648

Alleen de eerste twee gebruikspeiriodes zijn beschermd. - Opzegging. - Termijn. Vredeg. Sint-Truiden, 30 maart 19~5. 1219

Recht van voorkoop. - Bouwgrond. __;, Voorafgaande erkenning door de vrederechte1r vereist. - Verzuim zulks te laten doen. - Inde.plaatsstelling van de pachter. Rb. Brussel, 23 april 1965. 1317

Ruilverkaveling. - Ontstaan van een pachtove:reen­komst sui generis" - Vaste datum. - E'er.ste inge­bruikneming. Rb. Hasselt, 31 mei 1965. 790

Recht van voorkoop. - Openba.re verkoop. -- Kennis­geving van de vedrnop aan de pachter ten minste 15 dagen te voren. Vredeg. Brugge, 2 juli 1965. 1659

1. Beperking van de pachtprijs. - Grondslag 1939. -Gebiedende regel. - Toepassing van de nominale waarde. - Voorwaarde.

2. Prijs. - Art. l 764te·r B.W. - Temgbetalirig van door pachte1r betaalde grondbelastingen. Vonnis. -Motivering. Cassatie, 1 oktober 1965. 1263

Recht van voorkoop. - Bouwgrond. - Geen vooraf­gaande erkenning door de vrederechter vereist. -De uitzonder'ing kan als verweermiddel en exceptie te.gen een eis van de pachter, gesteund op mis­kenning van zijn recht van voorkoop, opgeworpen worden. Vredeg. Nazareth, 13 oktober 1965. 1926

Verkoop van het verpachte· goed. - Beding· in de koopakte ten voordele van de pachter. - Eerste ingebruikneming. - Pachtovereenkomst met vaste datum. - Ontbreken van elke overeenkomst we'1ke de vervroegde opzegging toelaat. :-- Opzegging ongegrond. - Tegeneis wegens tergend en roeke­loos geding. - Gebrek aan voorzichti.gheid en vooruitzicht. Vredeg. Beveren-Waas, 14 december 1965. 1870

LANDSCHAPPEN EN MONUMENTEN

Besluit van burgemeester tot sloping van gekla!:!~e·rrd gebouw. -- Wet op bewaring van monumenten en landschappen. - Bestuurshandeling strijdig met de wet. - Grondwet (artikel 107). Politiernchtb. Beringen, 9 december 1964 .. : .. ' 1323

Page 19: 1965-1966 - r W

XXXV INHOUDSTAFEL XXXVI

LASTGEVING

Bewijs. - Volmacht. - Overlegging ervan niet vooraf geëist door derde. - Gevolgen. Cassatie, 18 september 1964. 1103

LEVENSONDERHOUD

Minderj,arig kind. - Eis tegen grootoude,rs. - Kan slechts worden ingewilligd als de nood van het kind bewezen 'is d.i. als beweezn is dat de vader zijn verplichtingen niet uitvoeit. - Hoe wordt dit bewijs geleverd ? Cassatie, 20 februari 1964. 1752

Bevel voor een bepaalde periode ten aanzien van de verplichting gedurende die periode. CasiSatie, 1 maart 1965. 1754

Vader, veroordeeld tot betaling van onderhoudsgeld voor minderjarige kinderen. - Eis tot opheffing. -Eis door meerderjarige dochter. Gewijsde. -Bewijslast. Cassatie, 2 september 1965. 983

MACHTEN (STAATS-)

Zie : Kortgeding.

MACHTSAFWENDING

Begrip. Cassatie, 13 oktober 1965. 1261

MACHTSOVERSCHRIJDING

Zie : Economische reglementering

MEDEEIGENDOM

Zonder toestemming van allen door een medeëigenaar aangebrachte veranderingen. - Persoonlijk na­deel voor enkele medeëigenaars. Ontvankelijk­heid van hun vordering. Cassatie, 7 januari 1966. · 1849

MERKEN

Zie ·ook : Naam

Merk. - Naam. - Onderscheid. - Onrechtmatige mededinging. - Namaak van een handels- of een fabrieksmerk. - Geen vordering tot ophouding voor de voorzitte1r van de rechtbank van koophan­del op grond van het K.B. van 23 december 1934. Rechtb. Kooph. Kortrijk, 6 febr. 1964. 690

Diacem tegen Diab. - Diamantbedrijf. - Geen nama­king. Reclitb. Koop:h. Leuven, 26 mei 1964. 1455

Namaking van een merk. - Valt buiten het toepas­singsgebied van het K.B. van 23 december 1934. -Naam. -·Kan als een merk gebezigd worden.

- Hof . Gent, 22 maart 1965. 1167

Merken. - Sinalco en Sunco. Geen verwarring. -Motivering. Cassatie, 25 juni 1965. 397

MILiTIE

Militie. - Dienstweigering op grond van gewetens-

bezwaren. - Waarde der voorgelegde bewijzen. -Soervereine beoordeling. Cassatie, 4 oktober 1965. 1203

NAAM

Zie ook : Merken

Gebruik van een familienaam in de benaming van een vennootschap. - Naam van de stichter. - Verzet van andere dragers van de naam. - Schadelijk gebruik. Cassatie, 4 februari 1965. 536

Naam. - Vertaling van vreemde voornaam. Burg. Rechtb. Tongeren, 12 nov. 1965. 1812

NATUURSCHADE

Zie : Burenrecht

NALATENSCHAPPEN (KLEINE)

Gronden die voor speculatie dienden. - Niet voor overname vatbaar. - Herberg geëxpfoiteerd door de decujus op naam van inwonende dochter. -Overname. - Waarde van handelszaak. Vredeg. Maaseik, 22 mei 1964. 358

N.M.B.S.

N.M.B.S. - Gemeentebelastingen. - Ruiming van wa­terlopen niet onderworpen aan de wet op de niet­bevaarbare waterlopen ten laste gelegd van de aangelanden. - Aard. - Gemeentebelastingen in natura. - Vrijstelling van de N.M.B.S. Best. Dep. Antw., 23 juli 1964. 505

N.M.B.S. - Rook van locomotief. - Niet te vermijden. Burg. Rechtb. Hasselt, 4 nov. 1964. 1211

NOTARIS

Nalatigheid. - Schadevergoeding. Burg. Rechtb. Gent, 1 juni 1965. 1212

OCTROOIEN

Revindicatie van een werkwijze. - Verplichting tot voorlezing van een deskundig versl,ag. ~ Inter­pretatie van een octrooi. - Persoonlijk bezit. Burg. Rechtb. Dendermonde, 26 dec. 1961. 1694

Verplichting tot voorlezing van een deskundig ve1r­slag. - Anteriodteit voortspruitende uit publica­tie. - Anterioriteit van het persoonlijk bezit. -Revindicatie van een werkwijze. Hof Gent, 19 okt. 1964. 1688

ONDERNEMINGSRAAD

Klacht betreffende de samensteUing van de kiezers­lijst. - Rechtspleging. Cassatie, 29 oktober 1964. 31

ONRECHTMATIGE DAAD

Zie ook : Aansprakelijkheid Bevoegdheid en aanleg Garageorvereenkomst Overheidsdaad (onrechtmatige) Schade en schadeloosstelling Verkeer

Onrechtmatige daad. - Excursie van een school. -Ongeval van een leerling. - Aansprakelijkheid van de onderwijzers ? Hof Brussel, 7 juni 19-61. 1506

Page 20: 1965-1966 - r W

XXXVII INHOUDSTAFEL XXXVIII

Onrechtmatige daad. - Bewijs de1r fout. - Door ver­moedens. - Uitsluiting van andere mogelijke oor~ zaken. - Tegenbewijs. Cassatie, 8 april 1965. 1349

ONRECHTMATIGE MEDEDINGING

Zie ook : Europese gemeenschappen Merken

Boycot. - Is vernietigingsboycot niet foutief, als hij een wettig belang verdedigt ? - Niet gemotiveei'de be­slissing. Cassatie, 22 mei 1964. 337

Onrechtmatige mededinging. - Verpakking van dia­mantboort. - Doorschijnende pakjes in polyethyline

met strip-sealsluiting. - Algemeen gebruikt. Rechtb. Kooph. Leuven, 26 mei 1964. 1455

Onrechtmatige mededinging. - Benzinestation. - Be­houd van paal met schild waarop merk van niet meer verkochte benzine. - Behoud van de kleu­ren van het merk op de wanden van het station. - Merkenwet niet toepasselijk, - Bevoe1gdheid van de voorzitter der rechtbank van koophandel. - Onrechtmatige mededingingsdaden. Hof Brussel, 3 december 1965. 1067

ONTEIGENING

Onteigening. 1. Rechtspleging. - Door vrederechter vooirlopig vast­

gestelde vergoeding. - Vordering tot verhoging. - Vordering tot vermindering. - Samenhang.

2. Schadeloosstelling. - Omschrijving van sommige· waardebestanddelen. - Wezenlijke aanwendings­waarde. - Toekomstwaarde. - Zeldzaamheids­waarde. - Geschiktheidswaarde.

3. Voorafgaande schadeloosstelling. - Toekomstige, thans nog onzekere schade. - Voorbehoud voor de toekomst.

4. Schadeloosstelling. - Waardering. Burg. Rechtb. Antwerpen, 18 dec. 1964. 1908

Voorafgaande feitelijke inbezitneming. - Maakt de procedure niet nietig. - Bezitsvorde·ring van de eigenaar. - Termijn voor het herstel in bezit. Burg. Rechtb. Antwerpen, 21 sept. 1965. 792

Onteigening toit algemeen nut. - Wedereis strekkende tot toepassing van artikel 51 van de wet van 16 september 1807. - Voorwaarden tot e·n gevolgen van de toepassing van die wet. Vredeg. Oudenaarde, 14 febr. 1966. 1560

ONTVOERING VAN MINDERJARIGEN

Onttrekking van minde·rj arigen aan de bewaring van diegene van de ouders aan wie ze werden toever­trouwd. - Zedelijke dwang. Cassatie, 4 juni 1965. 531

OORZAAK

Zie : Architekt Overeenkomst

OPEISINGEN (MILITAIRE)

Omvang der vergoeding. -Wettelijke wijziging van de munteenheid tussen ogenblik der s,chade en datum van het vonnis. Cassatie, 15 januari 1965. 1673

OPENBARE ORDE

Zie ook: Architekt

Openbare orde. - Onherroepelijkheid van vonnis, waartegen geen rechtsmiddel meer openstaat. -Zelfs zo geveld door een onbevoegd rechter. Cassatie, 1 maart 1965. 1754

OPLICHTING

Doen afnemen of afleveren, geen begrip van «dwang». - Sneeuwbalactie : toepassing van art. 496 van het Strafwetboek. - Listige kunstgrepen : eenzij­dige voorstelling van een sneeuwbalactie aan het publiek. Corr. Rechtb. Hasselt. 30 maart 1965. 1410

OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING

Zie : Faillissement

OVEREENKOMST

Zie ook : Bewijs in huwelijkszaken Faillissement Garageovereenkomst Verzekeringen

Overeenkomst. - Aan kopers uit te reiken waarborg­kaarten. - Register ervan. - Beding van con­trole door afgevaardigde. - W eigerjng het register te laten controleren door een daartoe aangestelde deurwaarde1r. - Inbreuk op het contract. - Toe• passing van strafbeding, Rechtb. Kooph. Antwerpen, 20 mei 1963. 923

Overeenkomst. Exclusiviteitscontract. Schending door de'l'de ? - Criteria. - T'oepassing op publi­citeit in bioscopen. Rechtb. Kooph. Brussel, 11 okt. 1963. 116

Overeenkomst. - Zoeken van gegadigden voor het kopen van een onroerend goed. --- Geen exclusivi­teit bedongen. - Bewijsfast. Cassatie, 8 oktober 1964. 151

Overeenkomst. - Onderscheid tussen het bewijs van de overeenkomst en het bestaan van de overeen:. komst. Cassatie, 3 december 1964. 1301

1. Beroepsvereniging. - Verbintenis door de voorzitter in zijn hoedanigheid aangegaan. - Vordering tegen hem persoonlijk. - Niet ontvankelijk.

2. Gezagsverhouding. - Leraar V'an een technische schooL - Geen band van ondergeschiktheid. -Contract sui generis. - Geen toepassing van wet­telijke bep1alingen op de maatschappelijke zeke·r­heid. Burg. Rechtb. Antwerpen, 18 mei 1965. 1115

Contract tussen chirurg en mutualiteit. - Overeen­komst zonde1r gezagsve·rhouding. - Van onbepaal­de duur. - Op~eggingstermijn bedongen. - Bij­komende vergoeding in billijkheid. - Wijze van berekening. · Pr. Raad Orqe Geneesh. Oost-VI., 11 juni 1965. 254

Overeenkomst. - Interpretatie. - Vreemde ooirzaak. - Aansprakelijkheidsbedingen. - Eigen fout. Çassatie, 18 · juni 1965. 1496

Page 21: 1965-1966 - r W

XXXIX INHOUDSTAFEL XL

1. Overeenkomst. ;__ Synallagmatisch. - Feitelijke re­tentie wegens niet-uitvoering door de tegenpartij. - Toepassing van de exceptio non adimpleti con­tractus~

2. Faillissement. - Exceptio non ad.impleti contractus. - De schuldeise1r kan niet tot afgifte wo,rden ge­dwongen. - Oplossing. Rechtb. Kooph. Antwerpen, 10 nov. 1965. 1214

Interpretatie. - Ve1rzekering doo·r een tijdschrift. -Beding : geen dekking «indien bij de voerder het gebruik van alcoholica is vastgesteld». - Toepas­sing van art. 1156 B.W. Cassatie, 7 jan. 1966. 1845

Brouwerijcontract. - Toepassingsgebied van de Ko~ ninklijke Besluiten van 28 november 1961 en 25 september 1964. - Schadevergoeding. Bereke~ ning. Rechtb. Kooph. Leuven, 11 jan. 1966. 2102

OVERHEIDSDAAD (ONRECHTMATIGE)

Onrechtmatige overheidsdaad. - Gemeente. - Veilig­heid van het verkeer. - Verplichting van voor­zichtigheid. - Macht van de rechters ten aanzien van door de administratie getroffen beslissingen. Cassatie, 5 maart 1964. 339

OVERSCHRIJVING, INSCHRIJVING EN RANDiMELDING

Overschrijving. - Derden die zonder bedrog gecon­tracteerd hebben. - Betekenis. Cassatie, 19 maart 1965. 391

OVERTREDING

Bouwvallig gebouw. - Persoon verantwoordelijk voor herstelling of afbraak. - Niet toepasselijk op pachters of vruchtgebruikers. Politierechtb. Beringen, 9 dec. 1964. 1323

PAND

Zie ook : Faillissement Voorrechten

Pand van de handelszaak. - Gemachtigde banken en kredietinsteUingen. - Machtiging individueel. -Gevolg van de wijziging in de rechtspersoonlijk­heid van de vennootschap, die ze geniet. Cassatie, 4 februari 1966. 1976

Handelszaak. - Zaakvervanging. Schuldvorderin-gen. - Toepasselijkheid van art. 1 der wet van 5 mei 1872 op het handelspand. - Toepasselijk­heid van art. 1690 B.W. Rechtb. Kooph. Kortrijk, 17 maart 1966. 1864

PARITAIRE COMITES

1. Paritaire Comités. - Oprichting. - Vereiste. 2. Wet en koninklijk besluit. - K.B. betreffende pari­

taire comités. - Vereiste van verzoek of advies van de betrokken beroepsorganisaties. Vermel­ding in het Staatsblad. - BeWijs, Cassatie, 19 no.vember 1965. 1265

PENSIOENEN

Pensioen van ambtenaar. - Verkregen recht. - Ge- 1

meentepensioen. - Wet van 25 april 1933. - Uit­zondering. Cassatie 10 december 1964. 1581

Pensioenen voor zelfstandigen. - Bijdragen. - Wet van 12 ap1ril 1965. - Verjaring. - Vervaltermijn. - Van openbare 0 1rde. Burg. Rechtb. Hasselt, 28 juni 1965. 1863

PERS

Pers. - Recht op antwoord. - Toepassing van de wet van 23 juni 1961. - Veirmeld.ing van derden. -Onmiddellijk verband met de tekst van het artikel waarop werd geantwoord. - Feitelijke vaststelling en souvereine beoordeling. - Geldboete wegens vertraging voor inlassing. - In . beroep verhoogd zonder vermelding van eenparigheid. Verbre­king. Cassatie, 8 december 1965. 1259

POLITIE

Politiecommissaris. - Beweerde fout. - Orgaan van de gemeente ? Cassatie, 19 november 1964. 1491

Vreemdelingenpolitie. - Vreemdeling zeeman. - Af­monstering. - Aan wal gezet op Belgisch grond­gebied. - Verplichtingen van matroos en scheeps­kapitein. - Toelating van waterschout. - Buiten­landse matrnos regelmatig afgemonsterd doch aan wal gezet zonder voormelde toelating. - Ge,en strafbare deelneming van scheepskapitein. - Te· kortkoming van scheepskapitein niet strafbaar. Hof Gent, 18 december 1965. 1111

PROBATIE EN OPSCHORTING

Opschorting. - Voorwaarden. - Twee ve1rdachten. -Verstek van één hunner. Corr. Rechtb. Antweirpen, 10 sept. 1965. 960

Raadkamer. - Vereiste. - Feiten reeds ruchtbaar ge­maakt. - Geen opschorting. Corr. Rechtb. Antwerpen, 17 jan. 1966. 1906

RECHTSPLEGING IN BURGERLIJKE ZAKEN EN ZAKEN VAN KOOPHANDEL

Ondeelbaar geschil. - Hoger bevoep door tussenko­mende partij. - Komt ten goede van medebelang­hebbende. Hof van Cassatie, 22 april 1965. 1162

Vordering tot nietigverklaring van een testament. -Geen ondeelbare vordering. Cassatie, 7 februari 1964. 1149

Ondeelbaar geschil. - Begrip. Cassatie, 27 februari 1964. 1155

Omzetting van een vennootschap in een andere rechts­vorm. - Niet ontvankelijkheid van een eis tegen de oorspronkelijke vennootschap. Rechtb. Kooph. Antwerpen, 27 mei 1964. 638

Vredegerecht. ....;_ Dagvaarding. - Inhoud. - Nadeire bepaling in conclusie. Cassatie, 25 september 1964. 1347

Page 22: 1965-1966 - r W

XLI INHOUDSTAFEL XLII

Punt gemeen aan hoofdvordering en vordering in vrij- RETENTIE waring. - Onsplitsbaar geschil. - Gevolgen met betrekking tot de procedure in cassatie. Zie: Faillissement Cassatie, 23 april 1965. 1158

Samenvoeging. - Geen invloed op vroeger geding. -Weigering. Burg. Rechtb. Gent, 1 juni 1965. 1212

RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN

Rechtstreekse dagvaarding in gedwongen tussenkomst en vrijwaring voor· de straf gerechten. - Dagvaar-

. ding van ·een burgerlijk aansprakelijke door het Openbaar Ministerie. - Geldigheid van ·een dag~ vaarding in gedwongen tussenkomst en vrijwaring dooir deze beweerde burgerlijk aansp1r1akelijke uit­gebracht tegen een ander burgerlijk aansprakelijke. Corr. Rechtb. Brussel, 17 april 1964. · 1068

Conclusies van de verdachte. - Vo·rm. Cassatie, 14 december 1964. 150

Hoofdelijke· veroordeling in de kosten. Cassatie, 14 december 1964. 1795

Overlijden van de verdachte vóór de uitspraak. -Hoger .·beroep tegen het vonnis dat de oveiriedene veroordeelt. - Openbaar Ministerie. - Ontvan­kelijk .. - Zoon van overledene. - Niet ontvank:e-.

' lijk. Corr. Rechtb. Leuven, 16 april 1965. 1603

Raadkamer. - Kamer van Inbeschuldigingstelling. -Regeling van de ·strafprocedure. - Pleegvormen van de Wet van 25 oktober 1919. - Afstand. -Verwijzing naar de rechtbank. -:-- Ve·rdedigings­recht. - Hoger beroep (verzet) van het openba1ar ministerie tegen beschikking van de Raadkamer. Hof Gent, 26 mei 1965. 449

Gerechtelijk· strafonderzoek tegen onbekende. - Raad­kamer. - Ontslag van onderzoek. - Navolgende klacht met burgerlijke partijstelling vóór de on­derzoeksrechter oip grond van nieuwe bezwaren. -Mededeling van de stukken aan de procureur des Konings. - Aanvullend strafrechtelijk opsporings­onderzoek ingesteld door deze magistraat. - Geen vordering tot nieuw geTechtelijk strafonderzoek. -Burgerlijke partijstelling niet ontvankelijk. Hof Gent, 23 februari 1966. 1981

REGELING VAN RECHTSGEfüED

Hof van Be1roep onbevoegd. Hof Luik, 25 maart 1964. 1060

Positief conflict. - Negatief conflict. - Bevoegdhe·id. Cassatie, 12 april 1965. 1051

REGIESTRATIERECHTEN

Registratierechten. - Ondeelbare verplichting. Burg. Rechtb. Gent, 1 juni 1965. 1212

REKENING-COURANT

Rekening-courant. - Anatocisme; - Verjaring de·r in­teresten. Rechtb. Kooph. Leuven, 4 januari 1966. 1922

RIJKSCOMPTABILITEIT

Rijkscomptabiliteit. Verjaring. Vo·rderingen waarvan de ordonnaciering en de betaling binnen de bepaalde termijn niet konden geschieden ten gevo·lge van gedingen ingesteld voor de gerechte­lijke overheid. - Gemeen recht. Cassatie, 15 januari 1965. 1673

SCHADE EN SCHïDELOOSSTE.LLING

Zie ook : Arbeidsongevallen Onrechtmatige daad Overeenkomst Vervoer

Schade en schadeloosstelling 1. Appreciatie van de rechter over de omvang de·r schac

de, de vergoedende interesten en de begindatum ervan.

2. Toekomstige schade. - Kapitalisatie. - De. interes­ten moeten worden afgetrokken. Cassatie, 14 september 1964. 945

Invloed op de siehatting ervan door voorafbestaande werkonbekwaamhe·id. Hof Brussel, 12 december 1964. 497

Werkgever moet wegens werkonbekwaamheid van zijn bediende tijdelijk een hulpbediende nemen. -Recht op vergoeding. Hof Gent, 16 maart 1965. 216

Ongeval. - Tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Be~ rekening op brutoloon. - Verantwoording. Cassatie, 12 april 1965. 1645

Wegvallen van beroepsinkomsten van overleden echt­genoot. - Nadeel voor de weduwe. - Berekening op brutoloon of op nettoloon. Verantwoording. Cassatie, 12 april 1965. 1796

Bij onge'Val beschadigde auto. - Verletschade·. - Da­der van het ongeval vraagt expertise. - ·Lange· duur hiervan. - Nadelige gevolgen ten laste van de dader van het ongeval. Politierechtb. Antwerpen, 16 juni 1965. 2105

Fout is onmiddellijke oorzaak van de schade. - Nood­zakelijk karakter. Cassatie, 4 oktober 1965. · 1641

Dodelijk: ongeval. - Aan weduwe van de getroffene wegens inkomstenverlies toegekende; vergoeding. - Inte·resten. - Vanaf de dag van het vonnds. Corr. Rechtb. Leuven, 24 januari 1966. 1550

SCHENKINGEN

Zie ook: Testament

Onrechtstreekse schenking. - Lijfrente ten behoeve van een derde. - Voorwaarde van de vrijstelling van de voor schenkingen vereiste vo·rmen. Cassatie, 15 februari 1965. 97

Page 23: 1965-1966 - r W

XLIII INHOUDSTAFEL XLIV

SCHULDVERGELIJKING

Zie : Faillissement

SCHULDVERNIEUWING

Zie: Wisselbrief en orderbriefje

SOCIALE VERZEKERINGEN

R.M.Z. - Familieonderneming. - Vereiste. - Uitslui­tend gezag van vader, moeder of voogd. - Toe" ziende voogd. - Geen toepassing. Cassatie, 26 maart 1965. 444

Sociale verzekeringen. - Ongeval dat geen arbeidson­geval is. - Vergoeding voor tijdelijke arbeidson­geschiktheid. - Geen bijdragen. Cassatie, 12 april 1965. 1645

Sociale verzekeringen. - Werkloosheidsvergoedingen. Voorwaarde. Opzeggingsvergoeding.

Faillissement van de werkgever. - Uitkering toe te rekenen op achterstallig loon. Comm. Ber. Werkloosheid, 23 juni 1965. 744

SPORT

Doping. - Wielrenners. - Verdovende middelen. ;-­Bezit zonder oogmerk te verkopen. - Strafbaar­heid. Hof Gent, 29 sept. 1965. 407

Doping. - Verdovende middelen. - Invoer en ver­voer door wielrenners in niet reglementaire ver­pakking. - Strafbaarheid. Corr. Rechtb. Dendermonde, 13 okt. 1965. 1016

STEDEBOUW EN RUIMTE.LIJKE ORDENING

Aanvraag tot bouwvergunning. - Geen beslissing van de gemeente en geen schorsingsbeslissing van de gemachtigde van stedebouw binnen de termijn van 75 dagen. - Aanvang der we·rken. - Genorloofd. - Voorwaarden. '--. Beslissing van de gemeente betekend na de termijn van 75 dagen. - Onwette­lijk. - Werken voorlopig geschorst door een be­vel in ko1rtgeding. - Fout van de gemeente. Burg. Rechtb. Brugge, 29 juni 1965. 1444

Miskenning van artikel 44. - Derden hebben geen vordering tot stopzetting. - Wel een vordering tot herstel en een vordering tot schadevergoeding. - Latere vergunning. - Vordering op grond van de wet op de stedenaanleg. - Vervalt. - Vorde­ring tot herstel op grond van art. 1382 B.W. -Burenhinder. Burg. Rechtb. Tongeren, 15 oktober 1965. 1511

Vorderingen van de gevolmachtigde ambtenaar. -Vordering in kortgeding. - Voorwaarde. · Burg. Rechtb. Brugge, 27 oktober 1965. 958

Werken in strijd met de vergunning. van art. 64 wet 29 maart 1962. Hof Brussel, 1 december 1965.

STERKMAKING

Toepassing

1269

Inhoud en strekking van een verbintenis tot steirk­making. Burg. Rechtb. Gent, 1 juni 1965. 1212

STRAF

Straf. - Ideale samenloop tussen misdrijf van ge­meen recht en fiscaal misdrijf. - Art. 100 S.W. Hof Gent, 3 juni 1965. 246

STRAFBEDING

Zie : Overeenkomst

TAALGEBRUIK IN GERECHTSZAKEN

Zie ook : Cassatie in strafzaken

Taalgebruik in gerechtszaken. - Toepassingsgebied van de artikelen 10 en 17 van de wet van 9 augustus 1963. Hof Luik, 25 maart 1964. 1060

Taalgebruik in gerechtszaken , in strafzaken. - Regel van artikel 14 der wet van 15 juni 1935. - Wet 9 augustus 1963. - Art. 17. - Toepassingsgebied : hangende procedures. - Art. 10. - Afwijking van de regel van art. 14 der wet van 15 juni 1935. - Toepassingsgebied. - Nieuwe procedures; Cassatie, 12 april 1965. 1057

Taalgebruik in gerechtszaken. - Jachtmisdrijf. -Nietigheid der klacht ingesteld in de Franse taal en niet in het Nederlands bevestigd in daaropvol­gend proces-verbaal. Corr. Rechtb. Tongeren, 8 juni 1965. 50

TEKENINGEN EN MODELLEN

1. Nabootsing van een natuurprodukt. - Creatie niet uitgesloten.

2. Creatie. - Kan het gevolg zijn van technische mid­delen.

3. Creatie. - Mogelijk voor werken die niet zuiver kunst zijn. Cassatie, 15 maart 1965. 1201

TESTAMENT

Zie ook : Rechtspleging in burgerlijke zaken

Vorm. - Handtekening. - Begrip. Cassatie, 2 oktober 1964. 1440

Olographisch testament. - Geestestoestand van de de cujus. - Attest afgeleverd in strijd met het me­disch beroepsgeheim. - Geen b(j)wilsmiddel. Hof Gent, 4 mei 1965. 629

Eigenhandig. - Met de hulp van een derde geschre­ven. - Geldigheidsvereis1te. - Erflater gaat over de tot leidraad diendende tekst. Cassatie, 5 november 1965. 1500

Vorm. ...:..._ Codicil. - Marginale verwijzingen. - Be­grip. Burg. Rechth. Brussel, 3 febr. 1966. 1509

TUSSENKOMST EN VRIJWARING IN BURGERLIJKE ZAKEN EN ZAKEN VAN KOOPHANDEL

Zie ook : Rechtspleging in burgerlijke zaken

Vrijwillige tussenkomst. - Wanneer ontvankelijk? Cassatie, 22 april 1965. 1162

Ontvankelijkheid van vrijwillige tussenkomst in hoger beroep. - Beperking. Hof Gent, 18 mei 1965. 1207

Page 24: 1965-1966 - r W

XLV INHOUDSTAFEL XLVI

UITLEVERING

Uitle:ve.ring. - Voorlopige aanhouding. - Betekening van het aanhoudinigsbevel. - Termijn. - Dies a quo non computatur. Hof Brussel, 29 juli 1965. 1590

VALSHEID

Valsheid in geschriften. - Medisch attest · met heit oog op gedwongen opneming van de zieke in een krankzinnigengesticht. - Wettelijke ·en reglemen­taire voorwaarden. - Valse bevestigingen door de geneesheer in het attest. - Bedrieglijk opzet. - Strafschuld van de geneeshee·r. - Gebruik­maken met zelfde opzet van het attest door echt­genoot van de zobeweerde zieke. - Stirafüaarhe·id. Hof Gent, 22 mei 1965. 38

Valsheid in geschriften. - Bestanddelen van het mis­drijf. - Mogelijkheid om door- het als vals aange• merkt geschrift schade te berokkenen. Corr. Rechtb. Dendermonde, 25 juni 1965. 639

Valsheid in geschriften. - Vermelding in proces.-ver ... baal der vergadering van aandeelhouders van N.V. dat er ze-ven zijn, al zijn e·r minder. - Bestand­delen. - Appreciatie van de rechter over de fei­ten. - Gebruik van valse stukken. ~ Duur van het gebruik. Cassatie, 4 oktober 1965. 1637

Valsheid in geschriften. - Architect in dienst van de gemeente. - Opmaken van bouwplannen voor par­ticulieren ondanks wettelijk verbod. - Onder­tekening van de plannen door een architect mits deling van ereloon. - Strafbaarheid. Hof Gent, 5 februari 1966. 1592

VENNOOTSCHAPPEN

Zie ook : N a•am

Vennootschappen. - 1. Ontbinding. - Afsluiten der vereffening. - Rechtsgevolg. - Ve·rjaring. - 2. N.V. - Ontbinding door vereniging van alle aan­delen in één hand. - Afsluiten der vereffening. -Gevolgen voor de aandeelhouder met betrekking tot de niet vereffende schulden. Cassatie, 17 juni 1965. 940

Beheerder. - Ontslag. - Bekendmaking. - Bestaans­reden. - Gevolgen. - Begrip « derden ». - Toe~ passing in verband met gezinsvergoedingen. Cassatie, 17 september 1965. 989

Samenwerkende vennootschap, aangenomen door de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken (thans Nationale Maatschappij voo·r de Huisvesting). - Bouwen, aankopen, ver­beteren, verkopen en verhuren van goedkope wo­ningen en woonvertrekken. - Burge.rlijke vennoot­schap. Rechtb. Kooph. Bruss,el, 25 sept. 1965. 1360

Vermindering tot minder dan zeven vennoten in de N.V. - Gevolgen. Cassatie, 4 oktober 1965. 1637

P.V.B.A.

1. Statutaire wijziging, - Gebrek aan authentieke akte. - Nietigheid.

2. Gemis aan « affectio societatis », ingevolge ernstig en voortdurend misverstand tussen de twee venno­ten. - Wederzijdse schuld dezer laatsten. - Ont­binding ten laste en grieven van beiden.

3. Benoeming van vereffenaar en vaststelling der ver­effeningsmodaliteiten. - Interpretatie van statu­tair beding desbetreffende. - Benoeming en va·st­stellirig door de Rechtbank.

4. Eis van één der vennoten tot schadevergoeding, uit hoofde van vervroegde ontbinding. - Ongegrond. Rechtb. Koo:ph. Brusse1l, 10 nov. 1965. 1173

Vennootschappen: onderworpen aan het recht van het land waar de hoofdzetel is gevestigd. - Overbren­ging van de hoofdzetel uit het buitenland naar België. - Voortbestaa'n van de rechtspersoonlijk­heid. - Maximum duur van de N.V. - Geen substantieel vereiste. Cassatie, 12 november 1965. 911

Bijzonderste vestiging. - Begrip. Rechtb. Kooph. Bruss~l, 19 november 1965. 1654

Omzetting van P.V.B.A. in N.V. - Impliceert de ont­binding van de P.V.B.A. - Tot stand komen van een nieuwe rechtspe·rsoon. Cassatie, 4 februari 1966. 1976

VERBINTENISSEN

Zie : Architekt Huur Koop- Verkoop Overeenkomsten

VERJARING IN BURGERLIJKE ZAKEN EN ZAKEN VAN KOOPHANDE.L

Zie ook : Pensioenen Rekening-courant Rijkscomptabiliteit

Verjaring. 1. Wet van 1 mei 1913. - Begrip ambachtsman. -

Vorderingen waaTop de ve·rjaring toepasselijk is. 2. Het middel van ve·rjaring is een verweermiddel ten

gronde. Burg.. Rechtb. Brussel, 9 maart 1965. 353

VERJARING IN STRAFZAKEN

Verzending naar de politierechtbank. - Verjaring van een jaar voor de publieke vordering. Con. Rechtb. Hasselt, 2 november 1965. 1600

VERKEER

Zie ook : Aansprakelijkheid Kortgeding Schade en schadeloosstelling Wet en koninklijk besluit

Art. 16/1. - Voorrang van rechts. Politierechtb. Mechelen, 13 dec. 1964. 154

Vervallenverklaring. - Omvang. - Mogelijke beper­king. Cassatie, 20 september 1965. 1793

Verkeer. - Ongeval op een private eigendom. - Ver­keersregelement niet toepasselijk. Rechtb. Kooph. Brussel, 2 okt. 1965. 1217

Verbodsteken nr. 26. - Aangebracht op een weg, te·r­wijl teken nr. 2 niet is aangebracht op de weg die wordt bèreden door de bestuurder die men moet laten voorgaan. Burg. Rechtb. Leuven,· 4 okt. 1965. 1170

Page 25: 1965-1966 - r W

XLVII INHOUDSTAFEL XLVIII

Verkeer. - Overtreding van een ander weggebruiker. - Niet noodzakelijk een onvoorzienbare gebeur­tenis. Cassatie, 4 oktober 1965. 1641

Voorrang van rechts. - Bewijslast. Vredeg. le Kanton Antw., 22 dec. 1965. 1562

Vrachtwagen met aanhangwagen. - Op parking. Deel der lading ver en hoog boven de rijweg. Aanrijding bij nacht. - Aansprakelijkheid. Hof Brussel, 20 januari 1966. 1543

Verlichting van gevaartekens tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag. - Art. 116, lid l verkeersreglement. .:._ Gebiedende bepaling. - « Gevaartekens». - Begrip. - Teken nr. 9. -Rijbaanversmalling. Cassatie, 28 januari 1966. 1973

VERLATING VAN FAMILIE

Rechterlijke beslissing van veroordeling tot uitkeiring van levensonderhoud. - Omvat bevel krachtens art. 221 B.W. Cas:satie, 1 maart 1965. 1754

VERSTEK EN VERZET IN BURGERLIJKE ZAKEN EN IN ZAKEN VAN KOOPHANDEL

Verzetstermijn. - Proces~verbaal van niet-bevinding·. - Betekening aan woonplaats. Burg. Rechtb. Leuven, 25 nov. 1965. 1545

Uitvoering in de zin van artikel 159 Rv. - Begrip. Burg. Rechtb. Veurne, 10 januari 1966. 1601

VERVOER

Zie ook : Commissionair-expediteur · Verzekeringen

Internationaal vervoer per spoo,r. - Schö·rsing van de leveringstermijn door douaneformaliteiten. Be~ wijslast. Cassatie, 1 oktober 1964. 27

Ongeoodoofü vervoer van zaken. - Vergoeding. Verlies van een kans. Politierechtb. Ovèrijse, 22 okt. 1964. 455

Ongeoorloofd vervoer van personen. - Misdrijf. -B.W. van 30 december 1946, art. 3L _:_ P.V. -Afschrift aan nvertreder. - Niet binnen 3 dagen na vaststelling. - Geen nietigheid ipso facto. -Art. 173, Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging toepasselijk. - Schadeloosstelling. - Toepassings­geval. - Schatting e1x aequo et bono. Politierechtb. Antwerpen, 30 nov. 1964. 1765

Vervoer te land. - Verjaringstermijn. - Aanvang. -Afgifte van de goederen. Hof Brussel, 20 mei 1965. 737

VERVOEROVEREENKOMST

Tegenstelbaarheid door en aan de geadresseerde, die geen partij was. - Gemengd vervoe,r. - Protest ten oversta1an van de laatste vervoerder.

· Rechtb: 'Koupfr.· Antwerpen, 27 sept .. 1965. · 1551

VERZEKERINGEN

Zie ook : Arbeidsongevallen Gewijsde Overeenkomsten

Brandverzekering. - Bewijs van de overeenkomst. -Verzekering slechts aangegaan volgens verzekerde onder voo·rwaarde. - Inlasblad alleen getekend door verzekerde. - Onvoldoende bewijs in geval van betwisting. Vredeg. Beringen, 19 juni 1964. 309

Bewijs der overeenkomst. - Zegel en handtekening van een aansprakelijkheidsverzekering op de aan­vraag tot inschrijving van een motorvoertuig. -Bewijsmiddel. Rechtb. Kooph. Leuven, 28 juli 1964. 1514

Onderverzekering. - Gevolgen. - ·Evenredigheidsregel. - Verzwijging v:an de verzwaring van het risico? Burg. Rechtb. Brussel, 19 jan. 1965. 920

Aansprakeilijkheidsverzekering (motorvoertuigen). Verdachte beweert dat het ongeval te wijten is aan de fout van een onbekend gebleven derde be­stuurder. - Tussenkomst van het Gemeens.chapipe­lijk Motorwaarbo·rgfonds voor de strafrechter. -Niet ontvankelijk. Corr. Rechtb. Leuven, 4 febr. 1965. 687

Wat dienen de verzekerde en de verzekeraar te be­wijzen ten aanzien van een schadegeval. Cassatie, 19 februari 1965. 540

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motor­rijtuigen. - Sleet van band. - Gmve fout. -Noodzakelijkheid van oorzakelijk verband tussen fout en schadegeval. Burg. Rechtb. Tongeren, 26 maart 1965. 1171

Dubbele verzekering. - De regel van art. 12 van de wet van 11 juni 1874 is op de verzekeringen in het algemeen, o.m. op de aansprakelijkheidsverzeke­ring, toepass,elijk. Cassatie, 2 april 1965. 442

Art. 16. - Gmve fout. - Begrip. Abnormale ver-moeidheid. Burg. Rechtb. Antwerpen, 20 april 1965. 247

Art. 16 van de wet van 11 juni 1874. - Verhaal van de verzekeraar. - Voorwaarde. - Art. 6 en 11 van de wet van 1 juli 1956. Cassatie, 17 juni 1965. 1401

Vervaltermijn voor uit de polis voortspruitende vorde­ringen. - Geldt hij ook voor premies? Burg. Rechtb. Tongeren, 24 sept. 1965. 1652

Erkenning van verantwoordelijkheii.d. - Verhaal tegen verzeke1rde niet gegrond. · Rechtb. Kooph. Leuven, 24 se'Pt. 1965. 412

Begrip aansprakelijhheidsverzeke,ring. - Verplichtin­gen van de verzekerde. - Bepe,rkingen van de schade (art. 17 wet van 11 juni 1874). - Gevol­gen van het niet naleven van de~e verplichting. Rechth. Ifooph. Antwerpen, 18 okt. 1965. 1451

Verzekeringspolis «stoffelijke schade»> voor motorvoer-tuigen. ·

Page 26: 1965-1966 - r W

XLIX INHOUDSTAFEL L

1. Geen interpretatie van klare en duidelijke bewoor­dingen. - Wet der partijen.

2. Uitdrukkelijke vermelding van het grondgebied tot hetwelk de dekking zich uitstrekt. - Uitsluiting van al de andere landen of verbindingswegen.

3. Speciale dekking waarvan de premie in verhouding met wel bepa1alde en beperkte risico·'s wordt . be" rekend. Rechtb. Kooph. Brussel, 23 okt. 1963. 688

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering i.nzake motor­voertuigen. - Eigen recht van de benadeelde te­gen de verzekeraar. - Wanneer kan de scho·rsing of ontbinding van de overeenkomst aan de be­nadee.Jde tegenge·WO'l'pen worden. Cassatie, 26 november 1965. 1198

1. Ongeval veroorzaakt door de aangestelde van een garagehouder. - Dubbele verzekering. - Verplicn­te aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar van de wagen en persoonlijke aansprakelijkheidsr verzekering van de garagehouder. - Waarborg is verschuldigd doo,r de verplichte aansprakelijk­heidsve,rzekerinig, die tevens de oudste is. Hof Gent, 6 december 1965. 1063

Bewijs der o·vereenkomst. - Zegel en handtekening van een aansprakelijkheidsverzekera1ar op de aanvrnag tot inschrijving van een motorvoertuig. Geen bewijsmiddel. Vredeg. Ekeren, 16 december 1965. 1462

Verplichte aansprakelijkheidsverzekeTing voor moto·r­voertuigen. - K.B. van 5 maart 1936. - Vervoer van zaken. - Art. 23 wet van 1 juli 1956. - Geen discriminatie met betrekking tot de rechtsitreekse vordering van de benadeelde. Cassatie, 28 januari 1966. 1585

VERZEKERING TEGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT

Vrije keuze van arts. - Controle-onderzoek. Commissie van beroep Z.I.V., 27 sept. 1965. 1930

VERZUIMSDELICTEN

Motivering. - Schadeloosstelling door de eerste rech­ter toegekend. - Geen conclusie daarover in be._ roep. Cassatie, 1 maart 1965. 1754

Uitleg van een vorige beslissing. - Begrip. Cassatie, 8 november 1965. 1902

Tegenstrijdige redengeving ? Cassatie, 12 november 1965. 911

Vonnis dat de zaak terug naar de algemene rol verwijst, omdat de zaak niet in staat is. - Draagwijdte. Rechtb. Kooph. Antwerpen, 13 dec. 1965. 2101

VONNISSEN EN ARRESTEN IN STRAFZAKEN

Zie ook : Bewijs in strafzaken

Vonnis dat de· verdachte tot een straf en tot betaling van schadevergoeding aan de burgerlijke partij ver­oordeelt. - Voorbehoud voor de toekomst. - Eind­beslissing. Cassatie, 8 februari 1965. 1534

Aanduiding van eenparigheid van stemmen in een geval, waarin de wet dit niet voorschrijft. - Geldigheid der beslissing. Cassatie, 4 oktober 1965. 1678

VOORRECHTEN

Voorrecht van de pandhoudende schuldeiser van een handelszaak. - Voorrecht van de verkoper van niet betaalde voorwerpen. - Welk voorrecht heeft voor-rang. Cassatie, 29 mei 1964. 197

Voorrechten van begrafeniskosten en van kosten van laatste ziekte. - Begrip. - Wanneer kan de erfge­naam die de begrafenis van de gefailleerde heeft bekostigd, aanspraak maken op het voorrecht krach­tens subrogatie. Rechtb. Kooph. St.-Niklaas, 15 juni 1965. 252

Kosten voor het behoud van de zaak. - Begrip. Schuldig verzuim. - Groot gevaar.

vaststelling. - Betekenis. Persoonlijke Rechtb. Kooph. Kortrijk, 28 okt. 1965 1124

Hof Brussel, 22 februari 1966.

VLEES

1404 Rang van het voorrecht van de onbetaalde verkoper van machines en van dit van de schuldeiser die een pand heeft op de handelszaak.

Zie ook : Economische reglementering

VONNISSEN EN RECHTEN IN BURGERLIJKE ZAKEN EN IN ZAKEN VAN KOOPHANDEL

Zie ook : Berusting

Feitelijke omstandigheden. - Onzekerheid of ze op een wettelijk bewijs dan wel op de persoonlijke weten­schap van de rechter berusten. - Onvoldoende mo­tivering. Cassatie, 24 september 1964. 943

Motivering. - De rechter moet niet antwoorden op beweringen die geen eis, geen verweer of geen exceptie opleveren. Cassatie, 1 oktober 1964. 599

Motivering. - Verweer beantwoord. - Argument dat het verweer ontwikkelt. - Geen antwoord vereist. Cassatie, 10 decémber 1964. 1581

Hof Gent, 22 maart 1966. 2090

WEGMAKING VAN INBESLAG GENOMEN VOORWERPEN

« Voorlopige » beslaglegging. Hof Brussel, 30 juni 1965.

WET EN KONINKLIJK BESLUIT

Zie ook : Paritaire comités

406

Toepassing van de strafwet. - Naar de plaats. - Prin­cipe. - Internationaal verkeer. - Uitzondering. Politierechtbank Beveren-Waas, 18 nov. 1965. 1605

WILSGEBREKEN

Bedrog. - Bedrieglijke verzwijging. - Begrip. Burg. Rechtb. Brussel, 30 december 1965; 1594

Page 27: 1965-1966 - r W

LI INHOUDSTAFEL Lil

WISSELAGENT

Borgtocht. - Voorrecht van de schuldeisers. - Duur. - Door bank gestelde borgtocht. - Eis tot terug­gave. - Begrip. Hof Gent, 23 februari 1962. 1357

WISSELBRIEF EN ORDERBRIEFJE

Zie ook : Faillissement Koop-verkoop

Maakt een op zich zelf bestaande titel van schuldvor­dering uit. - Abstract karakter van de verbintenis van de ondertekenaar van het orderbriefje, ook in­geval van faillissement. Cassatie, 24 september 1965. 727

1. Monetaire functie en abstract karakter van het order­briefje. - Titel en oorzaak van de vordering.

2. Faillissement van de ondertekenaar van het order­briefje. - Titel en oorzaak bij de aangifte van schuldvordering van de begunstigde of de derde houder. - Geen verplichting te steunen op de extra-

cambiaire verbintenis of de titel ervan bij de aan­gifte te voegen. - Rechten van de curator. Cassatie, 24 september 1965. 937

Geen schuldvernieuwing. - Verzuim van de houder zijn rechten uit te· oefenen. - Gevolgen. Rechtb. Kooph. Leuven, 4 januari 1966. 1922

ZEE- EN BINNENVAARTRECHT

Binnenscheepvaart. - Wetsbesluit van 12 december 1944. - In dienst stellen van sleepboten. - Zelfs voor het slepen van eigen vaartuigen. - Vereiste toelating. Cassatie, 20 april 1964. 341

Rivierbevrachting. - Liggeld in de bestemmingshaven. Rechtb. Kooph. Antwerpen, 29 juni 1965. 1604

Bevrachting. - Beding « One safe port between Ant­werp and Hamburg». - Betekenis. - Beding « al­ways afloat ». - Toepassing van beide bedingen. -Beding «free in & out». - Toepassing. Rechtb. Kooph. Antwerpen, 7 februari 1966. 1412

Page 28: 1965-1966 - r W

LIII INHOUDSTAFEL LIV

RIECHTSPRAAIK VAN DE BAAID VAN STATE (in chrono.logische orde)

Rijkspersoneel. - Toelage voor de uitoefening van hogere functies. - Rechtspleging. - Tussenkomst. Raad van State, 16 februari 1965. 99

N.M.B.S. - Personeel. - Statuut. - Hoofdstuk XIII Syndikaal Statuut. - Artikel. 7. Draagwijdte van de tussenkomst van de directeur-generaal. Raad van State, 18 februari 1965. 447

Gemeen ter aadsver kiezingen. Raad .van State, 19 februari 1965. 35

Geschil nietigverklaring. - Bevogdheid. - Onteigening tot algemeen nut. Raad van State, 9 më:tart 1965. 153

Voorwaarden tot uitoefening van een beroep. - Rechts­pleging. ~ Kosten. Raad van State, 19 Maart 1965. 211

Militair anciënniteitspensioen. - Bevoegdheid Raad van State. - Subjectief Recht. Raad van State, 25 maart 1965. 303

Buitengewone schade. - Ontvankelijkheid. zeese gebieden. - Magistraten. Raad van State, 2 april 1965.

Geschil nietigverklaring. - Bevoegdheid. naren. - Bevordering. Raad van State, 14 april 1965.

Over-

403

Ambte-

545

Ruimtelijke ordening. - Aanlegplannen. - Herziening. Raad van State, 15 april 1965. 495

Geschil nietigverklaring. - Onteigening tot algemeen nut. - Bevoegdheid. - Verzoekschrift. - Belang. Raad van State, 20 april 1965. 601

Commissie van Openbare Onderstand. - Voorwaarden tot aanwerving van personeel. - Prioriteitswetten. Raad van State, 30 april 1965. 682

Statuut der Rijksambtenaren. - Geschil nietigverkla-ring. - Belang. Raad van State, 30 april 1965. 735

Gewone en administratieve rechtsmacht. Bevoegd-heid. - Ziekte en invaliditeitsverzekering. - Ge­schillen. Raad van State, 30 april 1965. 784

Geschil herstelvergoeding. - Sociale Zekerheid. -Vreemdelingen. Raad van State, 21 mei 1965. 915

Vernietiging. - Subjectieve rechten. Belang. -Intercommunale electriciteitsvereniging. - Verschil tussen concessie aan en inbreng in een intercom­munale vereniging. Raad van State, 28 mei 1965. 625

Geschil nietigverklaring. - Begrip bevestigende be­slissing. Raad van State, 2 juni 1965. 948

Geschil nietigverklaring. - Akte vatbaar voor beroep. - Bevoegdheid. - Subjectiev recht.

Raad van State, 3 juni 1965. 1108

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Talen in bestuurszaken. Rechtspleging. -Belang. Raad van State, 3 juni 1965. 992

Gemeentepersoneel. - Tuchtregeling. - Rechtspleging. ~ .Rechten van de verdediging. Raad van State, 3 juni 1965. 1204

Pensioenen ·voor arbeiders en bedienden. tigden. Raad van State, 15 juni 1965.

Gerech-

1310

Administratieve akten. - Administratieve overheid. -Gesèhil nietigverklaring. - . Bevoegdheid. Sub-jectief recht. Raad van State, 24 juni 1965. 1207

1. Rechtspleging. - Termijnen. - Aanvang. 2. Bevolkingsregisters. 3. Administratieve akten. - Motieven.

Raad van State, 29 juni 1965. 1353

Onbevaarbare waterlopen. - Procedure inzake onteige­ningen tot algemeen nut. - Bevoegdheid. Raad van State, 10 september 1965. 1541

Gemeenten. - Rechtsvorderingen. - Tussenkomst. -Afstand van het geding. Raad van State, 5 oktober 1965. 1403

Schriftelijk onderwijs. - Bekrachtiging van administra­tieve akten. Raad van State, 13 oktober 1965. 1589

Raadvan State. - Akte vatbaar voor beroep. Rechtspleging. - Middel van ambtswege.

Raad van State, 19 oktober 1965. 1649

Rechtspleging. - Termijnen. - Verlenging en stuiting. Raad van State, 28 oktober 1965. 1505

Vergoedingspensioenen. - Interpretatie van de wet. Raad van State, 4 november 1965. 1757

Gemeentekieswet. - Onverenigbaarheden. Raad van State, 9 nov·ember 1965. 1800

Stedebouw en ruimtelijke ordening. - Bijzonder plan van aanleg. - Afwijkingen. Raad van State, 9 november 1965. 1979

Vergoedingspensioenen. - Tijdstip van het ongeval. Raad van State, 1 december 1965. 1852

Openbare ambtenaren en beambten. - Aanwerving. -Commissies van openbare onderstand. - Gemeente­raad. - Stemming. Raad van State, 10 december 1965. 2093

Gemeentewet. - Artikelen 86 en 87. - Beraadslagingen van de gemeenteraad. - Termijnen voor schorsing en vernietiging. Raad van State, 18 januari 1966. 1165

Ruimtelijke ordening en stedebouw. Bevoegdheden van de Bestendige Deputatie. - Schorsingsrecht van de Gouverneur. - Schending van het algemeen belang. Raad van State, 15 maart 1966. 1682

Page 29: 1965-1966 - r W

LV INHOUDSTAFEL LVI

·OHRONOLOGISCH R'.EGliSTER DER RECH'l'SPRAAK

1961

Juni 7 - Hof Brussel - Onrechtmatige daad 1506 Dec. 29 - Rb. Dendermonde - Octrooi 1694

1962

Febr. 23 - Hof Gent . Wisselagent 1357 April 17 - Rb. Kph. St.-Nikl. - Faillissement 1276 April 24 - Rb. Kph. St.-Nikl.- Intresten 1814 Mei 16 - Vredeg. Antw. -Arbeidsongeval 119 Mei 22 - Rb. Kph. St.-Nikl. - Verbintenissen 51 Dec. 11 - Rb. Kph. St.-Nikl. - Bevoegdheid en aanleg 1514

1963

Maart 8 - Rb. Antwerpen Maart 29 - Rb. Tongeren April 29 - Rb. Antwerpen Mei 20 - Rb. Kph. Antw. Juni 5 - Hof Brussel

Sept. 27 - W.R.R. Brugge Okt. 11 - Rb. Kph. Brussel Okt. 23 - Rb. Kph. Brussel

- Benadeling - Arbeidsongevallen - Arbeidsongeval - Overeenkomst - Arbeidsduur en feestdagen

. Contractbreuk - Overeenkomst - Verzekeringen

1964

46 961 113 923

1355 1220 116 688

F·ebr. 6 - Rb. Kph. Kortrijk - Merk. Naam 690 Febr. 7 - Cassatie - Rechtspleging in burger-

Febr. 20 - Cassatie Febr. 21- Cassatie Maart 5 - Cassatie Maart 25 - Hof Luik

April 17 - Rb. Brussel

April 20 - Cassatie April 30 - Cassatie April 30 - Cassatie Mei 21 - Cassatie

Mei 22 - Cassatie

Mei 22 - Vredeg. Maaseik Mei 26 - Rb. Kph. Leuven Mei 27 - Rb. Kph. Antw. Mei 29 - Cassatie

Juni 11 - Hof Gent Juni 19 - Vredeg. Beringen Juli 23 - Best. Dep. Antw. Juli 28-Rb. Kph. Leuven Sept. 4 -Rb. Brussel

Sept. 11 - Cassatie Sept. 13 - Cassatie

Sept. 14 - Cassatie

lijke zaken en in zaken __ van koophandel 1149

- Levensonderhoud 1751 ~ Exploot 1155 - staatsmachten 339 - Regeling van rechts-

gebied 1060 - Rechtstreekse dagvaarding

in gedwongen tussenkomst en vrijwaring voor de straf-gerechten 1068

- Binnenscheepvaart 341 - Echtscheiding 299 - Echtscheiding 296 - Huwelijksgoederen~ stelsels 775

- Onrechtmatige mede-dinging 337

-Kleine nalatenschappen 358 - Merken 1455 - Vennootschap 638 .., Bewijs in burgerlijke zaken

en in zaken van koophandel

- Commissiecontract - Brandverzekering -N.M.B.S. - Verzekeringen - Abnormalen ·en

197 740 309 505

1514

krankzinnigen 632 - Erfdienstbaarheid 494 - Huur van handelshuizen

619 - Schade en schadeloos-stelling 945

Sept. 17 - Cassatie Sept. 18 - Cassatie Sept. 24 - Cassatie Sept. 25 - Cassatie Sept. 25 - Cassatie

- Arbeidsongeval 1345 - Lastgeving 1103 - Vonnissen en arresten 943 - Rechtspleging 1347 ~ Echtscheiding en scheiding van taf el en bed 490

Sept. 29 - Vredeg. Hasselt - Huwelijksvermogen-stelsels 1127

Okt. 1- Cassatie - Vervoer 27 Okt. 1- Cassatie ~Vonnissen en arresten 599 Okt. 2 - Cassatie -Testame!)ten (Vorm) 1440_ Okt. 5 - Rb. Dendermonde - Aansprakelijkheid 1653 Okt. 8 - Cassatie - Overeenkomst 151. Okt. 8 - Cassatie - Echtscheiding 293_ Okt. 9 - Vredeg. Mechelen - Arbeidsongevallen 1126 Okt. 19 - Hof Gent - Octrooi 1688 Okt. 22 - Pol.rb. Overijse - Strafzaken_ 455_ Okt. 23 - Cassatie - Arbeidsongevallen 1531. Okt. 23 - Cassatie - Comité voor veiligheid 147 Okt. 29 - Cassatie - Ondernemingsraad 31 Nov. 4-Rb. Hasselt -N.M.B.S. Verke·er 1211 Nov. 6- W.R.R. Gent -Arbeidsovereenkomst 314 Nov. 16 - Cassatie - Eerherstel 489 Nov. 19 - Cassatie - Politie 1491 Nov. 19 - Rb. Kph. Kortrijk - Intresten 217_ Nov. 20- Cassatie - Sociale zaken 1532 Nov. 30-Pol.rb. Antwerpen- Ongeoorloofd vervoer

van personen 1765 Dec. 3 - Cassatie - Vonnissen en arresten 1493 Dec. 3 - Cassatie - Overeenkomst 1301 Dec. 8 - Hof Brussel - Architekt 351 Dec. 8 - Vredeg. St.-Truiden- Huur - Verhuur 648 Dec. 9- Pol.rb. Beringen - Bouwvallige gebouwen

Dec. 10 - Cassatie Dec. 12 - Hof Brussel

Dec. 13 - Pol.rb. Mechelen Dec. 14- Cassatie Dec. 14 - Cassatie Dec. 14- Cassatie

Dec. 18 -Rb. Antwerpen Dec. 23 - Rb. Hasselt

Dec. 24 - Rb. Oudenaarde

-Ambtenaar - Schade en schadeloos-stelling

- Verkeer ~ Strafrecht - Strafrecht - Rechtspleging in

strafzaken - Onteigening - Concessie van

alleenverkoop - Diefstal

1323 1581

497_ 154

1799 1795

150 1908

635 1457_

1965

Jan. 4- Cassatie Jan. 4 - Cassatie_ Jan. 7 - Cassatie

Jan. 8 - Vredeg. Maaseik Jan. 8 -Rb. Tongeren

Jan. 14 - Cassatie

Jan. 15 - Cassatie Jan. 18 -Rb. Brussel Jan. 21- Rb. Kph. Gent Febr. 4 - Cassatie Febr. 4 - Rb. Leuven

- Strafrecht 531 _ - Getuige in strafzaken 529 - Bediendenovereenkomst

532 .., Gezag van gewijsde -Taalgebruik in gerechts-

122

__ zaken - 50 _ - Huur van handelshuizen

- Berusting - Huur - Verhuur - Faillissement -Naam - Aansprakelijkheids-

verzekering (motor-­voertuigen)

344_ 1673

920_ 1700_

536

687

Page 30: 1965-1966 - r W

LVII INHOUDSTAFEL LVIII

Febr. 8 - Cassatie

Febr. 11- Cassatie

Febr. 12 - W.R.R. Gent Febr. 13--Rb. Brugge Febr. 15- Cassatie

Febr. 16 - Raad van State Febr. 18 - Cassatie Febr. 18 - Raad van State Febr. 19 -Raad van State

- Vonnissen en arresten in strafzaken 1534

. Handelsvertegenwoordiger 346

- Gezagsverhouding 120 • Arbeidsongevallen 307

Onrechtstreekse schenking 97

Rijkspersoneel 99 Bevoegdheid en aanleg 1642

- N.M.B.S. - Personeel 447 . Gemeenteraads-verkiezingen 35

Febr. 19 - Cassatie - Verzekeringen 340 Febr. 22- Cassatie - Gewijsde 1106 Maart 1 - Cassatie - Openbare Orde 1754 Maart 2 - Cassatie . Inkomstenbelastingen 491 Maart 3 - Vredeg. Zaventem - Huur van

handelshuizen 311 Maart 5 - Cassatie - Gezinsbijslag 673 Maart 9 - Raad van State - Geschil nietigverklaring

Maart 9 - Rb. Brussel Maart 10 - Rb. Hasselt Maart 11 - Cassatie

Maart 12 - Cassatie Maart 15 - Cassatie

Maart 16 - Hof Gent

Maart 18 - Vredeg. Brecht Maart 19 - Cassatie Maart 19 - Raad van State

Maart 22 - Hof Gent

153 - Verjaring 353 - Afstamming 499 - Echtscheiding en scheiding

van taf el en bed 349 - Bewijs 733 - Tekeningen en modellen

1201 - Schade en schadeloos-

stelling 216 . Aansprakelijkheid 692 - Overschrijving 391 . Voorwaarden tot uitoefe-

ning van een beroep 211 -Namaking van een merk

Maart 23 - Rb. Kph. St.-Nikl.. Electriciteit 1167 1459

Maart 25 - Cassatie . Gezinsvergoedingen 399 Maart 25 - Raad van State . Militair anciëniteits-

Maart 26 - Rb, Tongeren Maart 26 - Cassatie Maart 30 - Rb. Hasselt

pensioen 303 - Verzekeringsn 1171 - Sociale verzekeringen 444 - Bevoegdheid « ratione

loci» 1410 Maart 30 - Vredeg. St.-Truid. _Landpacht 1219 April 1 - Cassatie "Huur van handelshuizen

April 1 - Cassatie April 1 - Cassatie April 2 - Cassatie April 2 - Raad van State April 2 - Hof Brussel April 2 - Cassatie

April 5 - Cassatie April 5 -Rb. Hasselt April 8 - Cassatie April 8 - Cassatie

April 8 - Rb. Tongeren April 8- Vredeg. Veurne April 9 - Cassatie

April 12 - Cassatie

April 12 - Cassatie April 12 - Cassatie

April 12 - Hof Gent April 14 - Raad van State

239 - Huur - Verhuur 235 - Echtscheiding 542 • Verzekeringen 442 - Buitengewone schade 403 - Cheque 214 - Bediendenovereenkomst

333 - Cassatie in strafzaken 1304 • Arbeidsongevallen 918 - Onrechtmatige daad 1349 - Huur van handelshuizen

• Aansprakelijkheid - Bevoegdheid -Arbeidsovereenkomst

241 112

2104

(handarbeiders) 446 - Regeling van rechtsgebied

1057 - Sociale verzekeringen 1645 - Schade en schadeloos-

stelling 1796 - Beroepsgeheim 104 - Geschil nietigverklaring

545

April 15 - Raad van State April 16 - Rb. Leuven

April 20 - Raad van State

April 20 - Rb. Antwerpen April 22 - Cassatie

April 22 - Rb. Tongeren April 23 - Rb. Brussel April 23 - Cassatie

April 26 - Cassatie April 26 - Hof Gent

April 30 - Raad van State

April 30 - Raad van State

April 30 - Raad van State

Mei 3- Rb. Mechelen

Mei 4 - Hof Gent

Mei 5 - Hof Brussel Mei 6 - Cassatie

Mei 10 - Cassatie

Mei 11 - Hof Gent Mei 11- Rb. Kph. St.-Nikl. Mei 14 - Cassatie Mei 18 - Hof Gent

Mei 18 - Cassatie Mei 18 - W.R.R.Mechelen Mei 18 - Rb. Antwerpen Mei 20 - Hof Brussel Mei 21- Raad van State

Mei 22 - Hof Gent Mei 24 - Cassatie Mei 24 - Hof Brussel Mei 25 - Hof Brussel Mei 26 - Hof Gent Mei 28 - Cassatie Mei 28 - Cassatie Mei 28 - Raad van State Mei 31 - Rb. Hasselt Juni 1-Rb. Gent Juni 2- Rb. Tongeren Juni 2 - Raad van State

Juni 3 - Raad van State Juni 3 - Raad van State

Juni 3 - Raad van State

Juni 3 -Hof Gent Juni 9 - Rb. Hasselt

Juni 11 - Prov. Raad Orde

- Ruimtelijke ordening 495 - Rechtspleging in

strafzaken 1603 - Geschil nietigverklaring

601 - Verzekeringen 24 7 - Tussenkomst in burger-

lijke zaken 1162 - Arbeidsongeval 356 - Landpacht 1317 - Rechtspleging in burger-

lijke zaken en in zaken van koophandel 1158

- Geneesheer 675 - Scheidsrechterlijk beding

684 - Gewone en administratieve

rechtsmacht 784 - Statuut der Rijksambtenaren 735

- Commissie van Openbare Onderstand 682

- Echtscheiding door onder-linge toestemming 249

- Holographisch testament 629

- Echtscheiding 37 Bediendenovereenkomst

780 • Geneesheer - Beslissing van

de Raad der Orde 680 - Bewaargeving 603 -Koop - Verkoop 797 - Huwelijk 437 - Vrijwillige tussenkomst in hoger beroep 1207

- Directe belastingen 783 Arbeidsovereenkomst 361

- Beroepsvereniging 1115 - Bevoegdheid en aanleg 737 . Geschil herstelvergoeding

915 - Valsheid in geschriften 38 - Berusting 1797 Scheiding der machten 1109

- Echtscheiding 102 - Raadkamer 449 - Exploot 1537 - Handelaar 1306 - Vernietiging 625 -Huur - Verhuur 790 - Samenvoeging 1212 - Burgerlijke partij 1409 - Geschil nietigverklaring

948 - Gemeentepersoneel 1204 - Geschil nietigverklaring

1108 - Rijksinstituut voor ziekte­en invaliditeitsverzekering

992 - Straf 246 - Huur van handelshuizen

741

Geneesheren O.-Vl. . Gezagsverhouding 254 Juni 15 - Raad van State Pensioenen voor arbeiders

en bedienden 1310 Juni 15 - Hof Gent - Burgerlijke aansprakelijk-

heid 1759 Juni 15 - Rb. Kph. St.-Nikl. - Voorrechten 252 Juni 16-Hof Brussel - Diamanten 244

Page 31: 1965-1966 - r W

LIX INHOUDSTAFEL LX

Juni 16 - Hof Brussel -Burgerlijke vordering 305 Juni 16 - Pol.rb. Antwerpen - Schade en schadeloos-

Juni 17 - Cassatie Juni 17 - Cassatie Juni 17 - Rb. Brugge

Juni 18 - Cassatie

stelling 2105 - Vennootschappen 940 - Verzekeringen 1401 - Bevoedgeheid « rationi loci » 501

- Overeenkomst - Inter-pretatie 1496

Juni 18 - Rb. Tongeren -Arbeidsongevallen 1449 Juni 21- W.R.R. Ber. Gent -Bediendenovereenkomst

1929 Juni 23- Comm. v. Beroep i.z. werkloosheid 744 Juni 24 - Raad van State -Administratieve akten 1267 Juni 25 - Cassatie - Concessie van alleen-

verkoop 622 Juni 25 - Rb. Dendermonde - Valsheid in geschriften 634 Juni 25 - Cassatie - Merken 397 Juni 28 - Rb. Hasselt - Pensioenen 1863 Juni 29 - Raad van State - Rechtspleging 1353 Juni 29 - Rb. Brugge - Stedebouw 1444 Juni 29 - Hof Gent - Scheidsrechtelijk beding

Juni 29-Rb. Kph. Antw. Juni 29-Rb. Kph. Antw. Juni 29 - Hof Gent Juni 30 -Hof Luik Juni 30 - Hof Brussel

Juli 2 - Vredeg. Brugge Juli 13 - Rb. Kph. Aalst Juli 13 - Vredeg. Ronse Juli 22 - Vredeg. Antw.

Juli 29 - Hof Brussel Sept. 2 - Cassatie Sept. 2 - Cassatie Sept. 7 - Vredeg. Aalst Sept. 9 - Hof Brussel

953 - Rivierbevrachting 1604 - Auteursrecht 1314 - Natuurlijk kind 788 - Titel van Ingenieur 454 - Wegmaking van inbeslag-

genomen voorwerpen 406 - Landpacht 1659 · Faillissement 503 - Erfdienstbaarheid 957 - Huur van handelshuizen

1074 - Uitlevering 1590 - Levensonderhoud 983 "Werkrechtersraad 1197 -Koop - Verkoop - Huis 1516 - Abnormalen en krank-

zinnigen 1205 Sept. 10 - Raad van State - Onbevaarbare waterlopen,

Sept. 10 - Cassatie Sept. 10 - Rb. Antwerpen Sept. 10 - Cassatie Sept. 16 - Rb. Hasselt

Sept. 16 - Rb. Turnhout

Sept. 16 - Cassatie

Sept. 17 - Cassatie Sept. 20 - Cassatie Sept. 21-Rb. Antwerpen Sept. 22 - Rb. Kph. Antw. Sept. 24 - Cassatie Sept. 24 - Rb. Tongeren Sept. 24 - Cassatie Sept. 24 - Cassatie

Sept. 24 - Rb. Kph. Leuven

1541 - Arbeidsongevallen 1076 - Opschorting van straf 960 - Huur - Verhuur 986 - Gemeenschappelijke markt

1001 - Gemeenschappelijke markt

994 - Concessie van alleen-verkoop

- Vennootschappen - Wegverkeer - Onteigening -Handelaar - Echtscheiding - Verzekering ~ Orderbriefje - Wisselbrief en

1438 989

1793 792 743

1435 1652 727

Orderbriefje 937 - Verzekeringsovereenkomst

Sept. 25 - Rb. Kph. Brussel - Bevoegdheid 412

1360 1930 Sept. 27 - Comm. Ber. Z.I.V. - Vrije keuze van arts

Sept. 27 -Rb. Kph. Antw. - Bevoegdheid

Sept. 29 - Hof Gent Sept. 29 - Pol.rb. Antw.

Okt. 1 - Cassatie Okt. 2 - Rb. Kph. Brussel Okt. 4 - Cassatie

« rationi loci » 1551 -Doping 407 - Verkoop van slachtvlees

-Pacht - Verkeer - Verkeer

504 1263 1217 1641

Okt. 4 - Cassatie Okt. 4 - Cas~zltie Okt. 4 - Cassatie Okt. 4 - Cassatie Okt. 4- Rb. Leuven Okt. 5 - Raad van State Okt. 5 - Rb. Kph. St.-Nikl. Okt. 7 - Hof Brussel

Okt. 11 - Rb.Kph. Antw.

Okt. 11 - Rb. Hasselt

Okt. 13 - Raad van State Okt. 13 - Cassatie Okt. 13- Vredeg. Nazareth Okt. 13 - Rb. Dendermonde Okt. 15 - Rb. Tongeren Okt. 18 - Hof Gent

Okt. 18-Rb. Kph. Antw. Okt. 19 - Raad van State

Okt. 19 - Rb. Kortrijk Okt. 27 -Pol.rb. Beringen

Okt. 27 - Rb. Brugge Okt. 28 - Raad van State

Okt. 28 - Rb. Kph. Kortrijk Okt. 29 - Cassatie Nov. 2 - Rb. Hasselt Nov. 4-Raad van State

Nov. 5 - Cassatie

Nov. 5 - Cassatie

Nov. 5 - Cassatie

- Bewijs in strafzaken 1901 - Vennootschappen 1637 - Vonnissen en arresten 1678 - Militie 1203 - Wegverkeer 1170 - Gemeenten 1403 - Intresten 1073 • Aansprakelijkheid voor

dieren 547 Commissionair - expediteur

1121 - Huwelijksvermogen-

stelsels 1113 - Schriftelijk onderwijs 1589 - Machtsafwending 1261 - Landpacht 1926 - Sport 1016 - Stedebouw 1511 - Schade en schadeloos-stelling 1271

- Verzekering 1451 - Akte vatbaar voor beroep

1649 - Arbeidsongeval 1119 - Handel in vlees en

vleeswaren 1557 - Stedeaanleg 958 - Rechtspleging - Termijnen

1505 - Indeplaatsstelling 1124 - Faillissement 1538 - Verjaring 1600 - Vergoedingspensioenen

1757 - Bediendenovereenkomst -- Opzegging 1399 - Holographisch testament

1500 - Bediendenovereenkomst

1395 Nov. 8 - Cassatie - Vonnissen en arresten 1902 Nov. 8 -Rb. Dendermonde - Vleeswinkel 1546 Nov. 9 - Raad van State - Stedebouw en ruimtelijke

Nov. 9 - Raad van State Nov. 10-Rb. Kph. Brussel Nov. 10 - Rb. Kph. Antw. Nov. 12- Rb. Tongeren Nov. 12 - Cassatie Nov. 18-Rb. Leuven

ordening 1979 - Gemeentekieswet 1800 - Vennootschappen 1173 - Overeenkomst 1214 -Naam 1812 - Vonnissen en arresten 911 - Koopvernietigende gebre-ken (huisdieren.) 1406

Nov. 18-Pol.rb. Beveren-W. - Wet en Koninklijk besluit

Nov. 19 - Rb. Kph. Brussel Nov. 19 - Cassatie Nov. 19 - Hof Brussel Nov. 25-Rb. Leuven

Nov. 26 - Cassatie Dec. 1 - Hof Brussel Dec. 1 - Raad van State

Dec. 3 - Hof Brussel

Dec. 6 - Rb. Antwerpen Dec. 6 - Hof Gent

Dec. 8 - Cassatie Dec. 10 - Raad van State

1605 - Bevoegdheid 1654 - Paritaire Comité's 1265 - Burenrecht 950 - Rechtspleging - Verstek-vonnis 1545

- Verzekeringen 1198 - Stedebouw 1269 - Vergoedingspensioenen

1852 - Onrechtmatige mede-

dinging 1067 - Burenrecht 1447 - Burgerlijke aansprakelijk-heid van de werkgever 1063

-Pen 1259 - Openbare ambtenaren en

beambten 2093 Dec. 13 -Rb. Kph. Antw. - Vonnissen en arresten 2101 Dec. 14 - Vredeg. Beveren-W.- Pacht 1870

Page 32: 1965-1966 - r W

LXI INHOUDSTAFEL LXII

Dec. 14- Vredeg. Beveren-W.-Burenrecht 1705 Dec. 15 - Rb. Kph. Brussel - Garageovereenkomst 964 Dec. 16- Vredeg. Ekeren - Verzekeringen 1462 Dec. 18 - Hof Gent .vreemdelingenpolitie 1111 Dec. 22 - Vredeg. Antw. - Verkeer 1562 Dec .. 22 - Rb. Kph. Brussel - Concessie van alleen-

.. verkoop 1003 Dec. 24 ~ Cassat_ie - Eis, wedereis en nieuwe eis

1679 Dec. 30 - Rb. Brussel - Erfpacht 1594

Jan. 4-Rb. Kph, Leuven

Jan. 7 - Cassatie Jan. 7 - Cassatie Jan. 10 -Rb. Veurne Jan. 11-Rb. Kph. Leuven Jan. 13 - Cassatie Jan. 17 - Rb. Antwerpen

Jan. 18 - Cassatie Jan. 18 - Hof Brussel

Jan. 18 - Raad van State Jan. 20 - Hof Brussel Jan .. 21 · Cassatie

- Wisselbrief en orderbriefje 1922

- Overeenkomst 1845 - Medeëigendom 1849 - Verzet en verstek 1601 - Overeenkomst 2102 - Koop - Verkoop 1897 - Probatie en opschorting

- Grondwet art. 97 - Gemeenschappelijke

- Gemeentewet - Verkeer - Gehuwde vrouw

1900 2087

markt 1685 1165 1543 1647

Jan. 24- Rb. Leuven

Jan. 28 - Cassatie Jan. 28 - Cassatie Febr. 1-Rb. Kph. Gent

Febr. 3 - Rb. Brussel Febr. 4 - Cassatie Febr. 4 - Hof Brussel Febr. 5- Hof Gent Febr. 7 - Rb. Kph. Antw. Febr. 14 - Vredeg. Ouden.

- Schade· en schadeloos-stelling 15_@

- Verkeer 1973 - Verzekeringen 1585 - Verkoop of leningen op - afbetaling, 1321 Testament (vorm) 1509

- Vennootschappen 1976 _ - Bewijs - Kwijting 1442 - Architekt 1592 - Bevrachting 1412. - Onteigening tot algemeen nut 1560

Febr. 15 - Rb. Antwerpen - Huur van handelshuizen

Febr. 18 - Rb. Kortrijk Febr. 22 - Hof Brussel Febr. 23 - Hof Gent Febr. 25 - Hof Brussel Maart 15 - Raad van State

. 1598 - Vleeswinkel 1540 - Schuldig verzuim 1404 - Strafvordering . 1981 - Exploot 1650. - Ruimtelijke ordening en stede bouw 1682.

Maart. 17 - Rb. Kph. Kortrijk - Handelszaak 1864 Maart 22 -Hof Gent - Voorrechten 2090 Maart 26 - Hof Brussel - Aansprakelijkheid 1801. Maart 28 - Rb. Hasselt - Auteursrecht op foto 2096 Maart 30 - Hof Luik - Kortgeding 1761 April 1 - Hof Gent - Verbintenissen 1855 April 14-Hof Brussel - Architekt 1905 Mei 4 - Rb. Kph. Brussel - Bevoegdheid 2099

. 1

1

1

i