1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd...

of 36 /36
Bijlage A. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. IX. 3. Tweede KaiTier. 2. — IX. — 3. UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE STAAT. UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE STAAT BEHOORENDE BIJ DE RAMING VAN UITGAVEN VOOR HET DEPARTEMENT VAN WATERSTAAT VOOR HET DIENSTJAAR 1938. Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937—1938.

Embed Size (px)

Transcript of 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd...

Page 1: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

Bijlage A. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. IX. 3. Tweede KaiTier.

2. — IX. — 3.

UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE STAAT.

UITGEWERKTE EN TOELICHTENDE STAAT

BEHOORENDE BIJ DE

RAMING VAN UITGAVEN VOOR HET DEPARTEMENT VAN

WATERSTAAT

VOOR HET DIENSTJAAR

1938.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937—1938.

Page 2: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6
Page 3: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

VERGELIJKEND OVERZICHT.

GEHEELE DIENST.

Page 4: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

4 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. I—VI.

bc _C

'S 7=>

^ C (O ­^

os C3

SC c3

C CD

O M S C H R I J V I N G . GERAAMD BELOOP

voor 1938.

II

I

II

III

IV

V

VI

1—4

I

II

III

5—6

7—22

23—26

27

I

II

28—34

35—38

I

II

l i l

IV

VI

39—40

41

42—43

44—65

66

67

68

69—75

TITEL A. GEWONE DIENST

Departement

Waterstaat

Algemeen beheer

Rivieren en rivierwerken

Rijkswerken

Subsidiën en bijdragen

Overige uitgaven . . ,

Kustverdediging

Rijkswerken

Subsidiën en bijdragen

Kanalen, vaarten, sluiswerken en bruggen

Rijkswerken

Subsidiën en bijdragen

Afwateringsbelangen

Algemeene zaken en overige uitgaven betreffende den waterstaat

Geologische stichting

Luchtvaart

Spoor­ en Tramwegen

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut

f 780 650,-

12 000, -

12 000,-

399 750,—

532 544,—

735,-

30,

f 50 398 744,-

314860,—

6193 422,-

732000,-

804 650,-

932 294,-

765,-

27 320,-

3696 393,-

45 795 —

85 272,—

703 593 —

245 976,—

B i j l a g e A . Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. IX. 3. Tweede Kamer. 5

TOEGESTAAN

voor 1937.

V E R S C H I L tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven, gedaan of nog te doen

TOEGESTAAN

voor 1937. Meer. Minder. voor 1936.

! ' f 540 967 —

13 000,—

12 000,—

341 300,—

542 544,—

775,—

f 41529448 —

311601,—

5384 307,—

565 000 —

565 967,—

883 844,—

4

805,—

f 239 683,—

58 450,—

f 8 869 296 —

3 259,—

809 115—

167 000—

238 683,—

48 450,-

f 1 000—

10 000,—

4 0 , -

f 4 0 , -

f 549 240,35

19 939,21

10 726,85

345 785,51

602 544,—

633,15

f38951039,28

320980,47

5497 711,13

1140 000,—

579 906,41

948 329,51

663,15

! [ 3 0 , -

27 320,—

3 341371,—

40 650,—

85143,—

700842,—

187 148,—

-

355 022,—

5145,—

129 —

2 751 —

58 828,—

30,—

27 320,—

2 801 492,06

40650,—

85 123.—

622 729,—

173517,93

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937—1938.

Page 5: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

6 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. VII—XIII. Titel B. Afd. I—II.

bD

a 'S CD

?3

bc

aaf.

d |H C aa

f.

3 a> ^ i-> 0) ' Ö O) bD £ 0 CD ca o s H

cs E c3 £ <;

O M S C H R I J V I N G . GERAAMD BELOOP

voor 1938.

VII

I

II

III

VIII

IX

X

XI

XII (1)

XIII

I

II

II

I

II

76—78

79—80

81—83

84—91

92

93—96

97—98

99—100

lOOa­100b

101—105

I

II

106—107

108

109

110

Mtynwezen

Mijnraad '

Staatstoezicht op de mijnen

Algemeen beheer

Overige uitgaven

Overige uitgaven betreffende het mijnwezen

Staatsvisschershavenbedrflf

Zulderzeefonds

PensloensultgaTen, Toor zooTer niet opgenomen In andere af­deelingen

Uitkeeringen aan het Verkeersfonds

Kosten, TOortTloeiende uit de ultToerlng Tan de wet Tan 5 Mei 1933 (Staatsblad no. 251) ter beTordering Tan een zooTeel mogeiyk eTenrcdige vrachtTerdeeling in de binnenscheepvaart

OTerigc uitgaTen betreffende Waterstaat

TITEL B. KAPITAALDIENST

Waterstaat

Algemeen beheer

Rivieren en rivierwerken

Rijkswerken . .

Subsidiën en bijdragen

Mflnwezen (Staatsmijnen in Limburg)

f 87 470,-

14 105,-

f 126230,-

9 605,-

101 575,-

2 000 000,-

7 000,-

15 050,-

184 300 —

6 797 395,

1012 000,—

34 336096 —

258 860—,

94945 —

11918 000,—

2 075 000,—

68 000,—

2 007 000,—

7 900 000 , -

n

7

TOEGESTAAN

voor 1937

V E R S C H I L tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven, gedaan of nog te doen

Meer. Minder. voor 1936.

f 120135—

7 905,—

100 830,—

f 6095,—

1 700,—

745,—

f 116 557,98

7 426,06

106 063,84

f 86 650,— f 820,— f 92 042,76

14 180,—

11400,—

207 200,—

6 703 236,—

1013 000,—

26468 785,—

205 200, -

102 201,—

9 052 333,—

3 207 333,—

75 000,—

3 132 333,—

3 650,—

94159,—

7 867 311,—

53660,—

2 865 667,—

f 75,—

f 22900,—

1000,—

7 256,—

1132 333,—

7 000,—

1 125 333—

14 021,08

3 068,08

463 507,—

6548 797,—

1031666,54

23 739222,40

260 216,64

50360,19

12652 442,61

3367149,85

3 367 149,85

3 000 000,— 1000 000,— 3 367 149,85

132 333,—

3900000,— 4 000000,—

125 333,—

7249 098,76

Page 6: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

8 HOOFDSTUK IX. Titel B. Afd. III—IV.

bD a

CD

5>

bc u a CU =

*0 CD C CD 0 2

cd

CJ3

ni Ui bc E c3

s CD

"o! Ai

O M S C H R I J V I N G .

III

IV

111

112

GERAAMD BELOOP

voor 1938.

Staatsvisschershavenbedryf.

Zuiderzeefonds.

RECAPITULATIE:

Totaal Titel A. Gewone dienst

Titel B. Kapitaaldienst

Gehecle dienst

f 138 000,

1805000,

Ingevolge het bepaalde bij art. 24 der Comptabiliteitswet 1927 (Stbl. n°. 259) is bij Kon. besluit van 29 December 1936 (Stbl. n°. 3591) een bedrag van f 810 300,— van den gewonen dienst van Hoofdstuk IX 1935 over­gebracht naar den gewonen dienst van dat Hoofdstuk 1936 en een bedrag van f 150 000 van den kapitaaldienst 1935 naar den kapitaal­dienst 1936, terwijl naar schatting een bedrag van f2 568 000 van den gewonen dienst van Hoofdstuk IX 1936 zal kunnen worden overgebracht naar den gewonen dienst van dat Hoofdstuk 1937.

(1) Overgebracht van oud Hoofdstuk X betreffende het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart bij Koninklijk besluit van 9 Juli 1937 (Stbl. n°. 141).

f50398 744,

11918000,

f62316744,

Bijlage A. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. IX. 3. Tweede Kamer.

TOEGESTAAN

voor 1937.

f 63 000,—

1882 000,—

f 41529448,-

9 052 333,-

f 50581781,—

V E R S C H I L tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer.

75000,—

f 8 869296,

2 865667 —

f 11734963,—

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937—1938.

Minder.

f 77 000,-

Vermoedelijk beloop van de uitgaven, gedaan of nog te doen

voor 1936.

f 132194,-

1 904 000,—

f 38 951039,28

12 652 442,61

f 51603 481,89

Page 7: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6
Page 8: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

TITEL A.

GEWONE DIENST.

Page 9: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

12 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. I. Artt. 1—2.

s

• S <x> a o

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

AFDEELING I. DEPARTEMENT.

Minister

jaarwedde

kindertoelage

uitkeering bij overlijden

uitkeeringen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioen­fonds ingevolge de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), met uitzondering van die, genoemd onder afdeeling X artikel 36, 1ste lid, a

36, 1ste lid, b

Personeelsuitgaven

bezoldiging van personeel in vasten dienst . . . .

secretaris-generaal

raadadviseur

Afdeeling Kabinet en Secretarie:

referendaris

hoofdcommiezen

commiezen ,

adjunct-commiezen

schrijvers 1ste klasse

schrijver 2de „

kamerbewaarder

chef­ vakman

boden

vaste knechts

Directie van den Waterstaat: (1)

referendaris

hoofdcommiezen

commiezen

adjunct-commiezen

schrijvers 1ste klasse

schrijver 2de „

bode

Afdeeling Waterstaatsrecht:

administrateur

referendaris

hoofdcommies

commiezen

adjunct-commiezen

Afdeeling Vervoer en Mijnwezen:

administrateur

referendarissen

hoofdcommiezen

commiezen

adjunct-commiezen

1.

2.

2.

4.

3.

1.

1.

1.

5.

3.

1.

6.

2.

4.

3.

1.

L

1.

1.

1.

2.

2.

1.

4.

5.

2.

2.

TOEGESTAAN

voor 1937.

7 695,-

6 840,-

5 130-

7 542,-

5 934,-

7 798,-

5 267,-

1 502,-

2 052,-

1 808,-

7 375,-

4 066,-

5 558,-

4 617,-

3 235,-

5 390,-

4 310,-

6 413,-

20 244,-

19 573,-

5 814,-

3 933,-

f 13680,—

13 680,—

Memorie.

Memorie.

248 676,—

209 661,—

7 695,—

1. 5130,

2. 7 542,

2. 5 934,

4. 7 627,

3. 5 267,

1. 1502,

1. 1881,

1. 1808,

5. 7 375,

3. 4 021,

1.

5.

3.

4.

3.

1.

1.

1. 6 413,-

1. 5 387,-

2. 7 373,-

2. 5 225,-

2. 4 310,-

1. 6 413,-

4. 21 327,-

6. 23 626,-

2. 5 814,-

2. 3 721,-

Bijlage A. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. IX. 3. Tweede Kamer. 13

VERSCHIL tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer. Minder.

f 116,—

f 1349-

Vermoedelijk beloop van de uitgaven, gedaan of nog te doen

over 1936.

f 1368,— 615,60

f 15663,60

13 680,—

1 983,60

276 384,18

203 998,48

T O E L I C H T I N G E N .

(1) De salarissen, enz. van de bij de directie van den Eijkswaterstaat te werk gestelde Departements­ambtenaren en beambten zijn opgenomen onder art. 33 van de begrooting van uitgaven van het Verkeersfonds voor het dienstjaar 1938.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937—1938.

Page 10: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

14 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. 1. Art. 2.

e l CO CO

Sr* 3

te

O O)

'S <p ­a 03

s o

OMSCHRIJVING.

Afdeeling Comptabiliteit:

referendaris

hoofdcommiezen

commiezen

adjunct-commiezen

schrijvers 1ste klasse

schrijver 2de „

reserve voor rangsverhoogingen, enz.

toelagen op grond van het Bezoldigingsbesluit Bur­gerlijke Rijksambtenaren 1934

artikel 19

» 20

N 21

33

uitkeering bij overlijden

wachtgelden

uitkeeringen, voor zooveel betreft het personeel in vasten dienst, aan het Algemeen Burgerlijk Pensioen­fonds, ingevolge de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), met uitzondering van die, genoemd onder afdeeling X

GERAAMD BELOOP

voor 1938.

artikel 36, 1ste lid, a

„ 36, 1ste lid, b

belooning van personeel in tijdelijk dienstverband en van personeel op arbeidscontract

personeel in th'delijk dienstverband

„ op arbeidscontract. . .

kinder­ en garantietoelagen aan personeel in tijde­lijken dienst

schrijfloonen . . . .

belooning voor overwerk

uitkeeringen, voor zooveel betreft het personeel in tijdelijken dienst, aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ingevolge de Pensioenwet 1922 {Staatsblad n°. 240) met uitzondering van die, genoemd onder afdeeling X

artikel 36, 1ste lid, a 36, » i *

kosten ingevolge de Invaliditeitswet, de Ongevallen­wet 1921 en de Ziektewet

Invaliditeitswet

Ongevallenwet .

Ziektewet. . .

uitkeering in geval van ziekte of ongeval . . . .

vergoeding bij het verlaten van dienstwoningen door achterblijvende gezinsleden bij overlijden van den ambtenaar of den arbeider

schadeloosstelling bij beëindiging der dienstbetrekking

63 van het uitkeeringen, als bedoeld in artikel Arbeidsovereenkomstenbesluit . . .

1. f

5.

7.

7.

5.

1.

5 130,-

19 410,-

20 473,-

11 210,-

8 216,-

1 326,-

1 800,-

1 100,-

855,-

5 000,-

170,-

1 330,-

26 500,-

1000,-

Memorie.

f 7125,—

TOEGESTAAN

voor 1937.

1 000,-

27 830,—

60,-

1000,-

500,-

1000,—

500,—

Memorie.

Memorie.

1. f 5 130,

5. 19 068,

6. 17 791,

8. 12 843,

5. 8131,

1. 1326,

1 330,-

823,-

662,-

5 000-

170,-

1 232,—

25 603,—

1000,—

Memorie.

f 6 655,-

M 1000,—

26 835,—

60,—

1000,—

500,—

\ *

1000,—

500- 4

Memorie.

Memorie.

15

VERSCHIL tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer. Minder.

f 470,-

995,—

Vermoedelijk beloop van de uitgaven,

gedaan of nog te doen voor 1936.

f 2 303,40

8 922,25

f 5 950,31

25 593,54

11225,65

26 902,94

1 339,83

55,44

872,—

52,22

393,77

T O E L I C H T I N G E N .

Page 11: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

16 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. I—II. Artt. 3—6.

d

"3 E <D <S c

o

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

TOEGESTAAN

voor 1937.

b.

c.

d,

f. g­

i tfaterieele behoeften en ove r ige u i t gaven . . . .

bureelkosten . .

bureaubehoeften drukwerk

bindwerk

boeken, tijdschriften

schoonhouden van gebouwen meubileering en stoffeering verwarming, verlichting, water

telefoonkosten, telegrammen

verzending van dienststukken

vrachten

aandeel in de kosten van den Rijksgebouwendienst.

nieuwbouw

onderhoud

algemeene kosten

reiskosten

kosten van aanschaffing van een alg. abonnements­kaart op de Ned. Spoorwegen, van autohuur en van reiskosten van den Minister

verdere uitgaven

verplaatsingskosten

overige uitgaven

(rij wielonderhoud, dienstkleeding en verdere uitgaven)

U i t k e e r i n g e n a a n h e t Algemeen B u rg e r l f l k Pen­s ioenfonds , v e r s c h u l d i g d ingeTolge de Pensioen­wet 1922 (S taa t sb lad n° . 240), Toor zoover n ie t o p g e n o m e n o n d e r a fdee l ing X, a l s m e d e u i t k e e ­r i n g e n , a l s bedoe ld in a r t i k e l 63 Tan h e t Arbeids­OTereenkoms tenbes lu l t

uitkeeringen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioen­fonds, verschuldigd ingevolge de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240)

uitkeeringen, als bedoeld in artikel 63 van het Arbeids­overeenkomstenbesluit

AFDEELING II.

ONDERAPDEELINÖ I.

WATERSTAAT.

ALGEMEEN BEHEER.

Aandee l in de t en l a s t e van de beg roo t ing Tan he t Verkee r s fonds T e r m e l d e pe r sonee l su i tgaTen Tan h e t R U k s w a t e r s t a a t s p e r s o n e e l . f 700 000,—

waarvan komt ten laste van Titel B 60 000,—

Aandee l i n de t en l a s t e Tan de beg roo t ing Tan h e t Verkee r s fonds T e r m e l d e m a t e r i e e l e behoef ten en OTerige « i tgaTen Tan h e t Ri jkswaters taa t s ­pe r sonee l f 100000,—

waarvan komt ten laste van Titel B 8 000,—

2 500,-

5 000,-500,-

1500,-1 500,-

2 000,-3 000,-

6 000,-

3 175,-2 823,-

506,-

1 000,-

2 500,-

f 37 004 -

22 000,-

15 000,—

500,—

2 500,-

500,-

6 504,-

3 500,—

Memorie.

2 000,-

15 500,—

640000,—

92 000,-

2 500,-

5 000,-500,-

1500,-1500,-

2 000,-3 000,-

6 000,-

375,-

3 073,-

413,-

1 000,-

2 500,-

14 500,—

500,—

500 000,-

65 000,-

140 000,-

10 000,-

f 34361,-

22 000,-

130000, -

Bijlage A. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. IX. 3.

V E R S C H I L tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer.

f 2 643,-

Minder.

>i

2 643,-

1 r*

500,—

500,—

205 000,-

f 38000,—

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937—1938.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven, gedaan of nog te doen

voor 1936.

1894,17 3 356,07

888,38 1.937,61 1 286,56 1241,03 3 187,82 6 239,07

1 922,— 667,65

1116,07

1 644,98

28932,69

19 980,71

2 451,61

340,46

2 589,65

2 761,05

809,21

1000000 —

140 000,—

Tweede Kamer. 17

T O E L I C H T I N G E N .

Page 12: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

18 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. II. Artt. 7—12.

d S 'S

10

11

12

c <D

E ­a

a.

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

ONDERA.FDEELING IL RIVIEREN EN RIVIERWERKEN.

Paragraaf I. Rijkswerken.

Onderhoud en verbetering van den Boven-Rtjn, het Pannerdensch kanaal, den Ncder-RHn en de Lek

onderhoudswerken

Boven-Rijn:

onderhoud van de rivierwerken.

Pannerdensch kanaal, Neder-Rijn en Lek:

onderhoud van de rivierwerken

Onderhoud en verbetering van de Waal.

onderhoudswerken

onderhoud van de rivierwerken . . .

(1) f 5 530,

f 58 700,-

58 700,-

(3) 53 170,-

Onderhoud en verbetering van den IJssel en zyne monden

onderhoudswerken

onderhoud van de rivierwerken

Onderhoud en verbetering van de Noord, de Her­weden en de Rillen in den Biesbosch

I. Noord :

onderhoudswerken

onderhoud van de rivierwerken

II. Boven­ en Beneden-Merwede:

onderhoudswerken

onderhoud van de rivierwerken aanschaffing van een roeiboot

III. Nieuwe Merwede:

onderhoudswerken

onderhoud van de rivierwerken maken van bezinkingen langs de rivierwerken. . vernieuwen van een roeiboot voor den kantonnier herstellen oevervoorzieningen

Onderhoud en verbetering van de Oude Maas, liet Spui, het Mallegat en de Dordtsche Ri l . . . .

(5) 79 000,-

(7) 70 000,—

(9)

(11)

4 000,

9 000,-

250,-

onderhoudswerken

onderhoud van de rivierwerken.

(13) 1 1 0 0 0 , —

(15) 12 500.-

Onderhoud en verbetering van het Hollandsch Diep, het Haringvliet, het zeegat van Goeree, het Helle­gat, het Volkerak en de Rrammer

onderhoudswerken . . . .

onderhoud der rivierwerken

(16) 23 000,-

(18) 7 400,-

79 000,-

79 000, -

70000,-

70 000,-

36 750,

4 000,-

9 250,-

23 500,-

23 000,-

23 000,-

7 400,-

7 400,-

TOEGESTAAN

voor 1937.

5 900,-

58 000,-

76 500,—

53 000,-

4 000,—

9 000,-

250.-

10 000,-

5 000,-

2S0.-

18 500,—

5 400,—

« j

f 63 900,-

63 900,-

76 500,—

76 500,—\WJk

53000,

53 000,-

28 500,—

4 000 , -

9 250,-

15 250,-

18 500,

18 500,-

5 400,-

5 400,-

19

V E R S C H I L tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer.

2 500,-

2 500,-

17 000'-

17 000,-

8 250,-

8 250,-

4 500, -

4 500,-

2 000, -

2 000,—

Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven, gedaan of nog te doen

voor 1936.

T O E L I C H T I N G E N .

f 5 200,—

5 200,—

(2) f2 368,12

(4) 49 792,66

(6) 37 713,89

(8) 48 940,78

(10) 3 140,40

(12) 6 392,22

(14) 11 141,59

(17)20 377,-

914,69

f 52160,78

52 160,78

37 713,89

37 713,89

48940,78

48 940,78

20 674,21

3 140,40

6 392,22

11 141,59

20 377,—

20 377,—

914,69

914,69

(1), (2), (3) en (4) Geheel voor onderhoud.

(5) Geheel voor onderhoud.

(6) Besteed als volgt:

Onderhoud f 37 088,91 Schadevaring krib 16405 onder

Ubbergen 024,98

f 37 713,89

(7) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud " f 06 730,— Onderhoud doorlaatbruggen bij Zut­

phen en Deventer 1250,— Huur grond bergplaats te Deventer 20,— Peilingen 2 000,—

I 70 000,—

(8) Besteed als volgt:

Onderhoud f 47 505,78 Onderhoud doorlaatbruggen bij Zut­

phen en Deventer 1 250,— Huur grond bergplaats te Deventer 20,— Aanschaffing roeiboot 165,—

f 48 940,78

(9), (10) en (11) Geheel voor onderhoud.

(12) Besteed als volgt:

Onderhoud f 6 285,02 Huur steenkolenloods 100,— Peilingen Dalemsche geul 7,20

f 6 392,22

(13) Geheel voor onderhoud.

(14) Besteed als volgt:

Onderhoud f 10 891,59 Modelonderzoek beweegbare afslui­

ting Biesboseh 250,—

f 11 141,59

(15) Voor oevervoorzieningen langs den rechter­en den linkeroever van de Nieuwe Merwede bij de voormalige zalmvisscherijen „De Noordwal" en „De Zuidwal".

(16) en (17) Geheel voor onderhoud.

(18) Met inbegrip van een bedrag van f 5000 voor liet maken van bezinkingen langs de werken op het Hollandsch Diep.

Page 13: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

20 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. II. Art. 13.

c go £

11 c 'S o Si <B

Ö O

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

TOEGESTAAN

voor 1937.

Onderhoud en verbetering van de Maas, de afge­damde Maas, het Hcusdensch kanaal, de Bergsche Maas, het oude Maasje en den Amer en daar­mede in verband staande werken

Aangewezen voor toepassing van art. 24 der Compta­biliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 259).

onderhoudswerken

onderhoud van de rivierwerken aanschaffing van ballaststeen voor de rivierwerken bezinkingen langs de werken op den Amer . . . onderhoud van werken voor waterkeering, afwatering

en verbindingen te land, zoomede exploitatie van bemalingsinrichtingen en veren in noord-westelijk Noord-Brabant

diversen

(19) f 71 803,-(21) 23 500,-

5 000,-

(22) 57 000,-397,-

f 157 700,—

157 700,-

76 380,— 23 500,—

5 000,—

57 667,— 420,—

f 162967,-

162 967,—

Bijlage A. Rijksbegrooting voor het dienstjaar .1938. 2. IX. 3. Tweede Kamer. 21

V E R S C H I L tusschen ds raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer. Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven, gedaan of nog te doen

voor 1936.

T O E L I C H T I N G E N .

f 5267,—

5 267,—

(20)f 48 790,37 3 021,80 4 231,65

(23) 61730,20

f 117 774,02

117 774,02

(19) Te v e r d e d e n als v o l g t :

a. voor de directie Bovenrivieron:

Onderhoud van do rivierwerken f 16 000,-

ft. voor do directie Limburg: Onderhoud van do

rivierwerkon . . . f 51000,— Onderhoud peilgereed­

schap 1150,— Peilingen en metingen 2 850,— Drukken ïivierkaart­

jes 700,— Overbrengen rivierbe­

richten 103,— 55803,- 71803,-

(20) B e s t e e d als v o l g t :

u. door de directio Bovenrivieren:

Onderhoud van de rivierwerken . . . f 14 286,27

Huur magazijn te Drimmelen . . . . 150,- f 14 436,27'

b. door de directie Lim­burg:

Onderhoud van de rivierwerken . . . f 32525,04

Onderhoud peilgereed­schap 255,36

Peilingen en metingen 1163,62 Drukken rivierkaart­

jes 242,08 Overbrengen rivier­berichten . . . . - 168,—

34 354,10 f 48790,37

(21) U i t s l u i t e n d t e n behoeve v a n d e d i r ec t i e L i m b u r g .

(22) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud van de Bergsche Maas ... f Aanschaffing brandstoffen en leve­

ring electrischen stroom voor be­

9 700,—

13 000,— Exploitatiebenoodigdheden voor be­

malingsinrichtingen ; onderhoud 4 500,—

Onderhoud kanaal 's Hertogenbosch 6 000 — 1 000,— 1 500,—

Verruimen bodemprofiel kanaal 's Hertogenbosch—Drongelen

Vervangen gedeelte bovengrondsch leidingnet van de bemaling langs Bleek en Oostkil door kabel

Vernieuwing palen electrische lei­

12 000,—

3 000,—

500,— 5 800,—

f 57 000,—

(23) Besteed als volgt:

Onderhoud van de Bergsche Maas f Aanschaffing brandstoffen en leve­

ring electrischen stroom voor be­malingsinrichtingen

Exploitatiebenoodigdheden voor be­malingsinrichtingen ; onderhoud en herstel van werktuigen

Onderhoud kanaal 's Hertogenbosch —Drongelen

Beplantingen Verruimen bodemprofiel kanaal

's Hertogenbosch—Drongelen Diversen

f

11 425,45

7 788,02

5 432,84

4 699,60 3 834,08

24 000 — 4 550,21

61 730,20

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937—1938.

Page 14: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

22 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. II. Art. 14—20.

e

"33 E CD

T3

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

TOEGESTAAN

voor 1937.

a. b.

Onderhoud en verbetering van den Rotterdamschen Waterweg, de Noordgeul, de Westgeul, de Bot­lek, de Rriclsche Maas en het kanaal door Rozen­burg

Aangewezen voor toepassing van art. 24 der Comp­tabiliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 259).

onderhoudswerken

onderhoud der werken van den Rotterdamschen Waterweg

onderhoud der werken aan de Noordgeul, de West­geul, de Botlek, de Brielsche Maas en het kanaal door Rozenburg

vernieuwing kademuur te Maassluis

Onderhoud en verbetering van de Linge . . . .

onderhoudswerken

Onderhoud en verbetering van het Zwarte Water

onderhoudswerken

Onderhoud en verbetering van het Zwolsche Diep

onderhoudswerken

Onderhoud en verbetering van de Overysselsche Vecht. . .

Aangewezen voor toepassing van art. 24 der Comp­tabiliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 259).

onderhoudswerken

verbeterings­ en nieuwe werken

Onderhoud en verbetering van de werken aan de Binnen­ en Buiten-Aa in Groningen

onderhoudswerken

Onderhoud van de grensgedeelten van de Bocholter Aa en den Ouden IJssel

(25) f 85 000,-

5 000,-20 000,-

f 110000,

110 000,—

5 200,-

(26) 5 200,-

1400,-

(28) ] 400,-

1100,-

(30) 1 100,-

213 000,-

(32) 13 000,-

(34) 200 000,-

900,-

(36) 900,-

1 500,—

95 000,-

5 000,-

f 100 000,

100 000,-

2 200,-

2 200,-

1400,-

1400,-

1100,-

1100,-

12 400,—

12 400,-

Memorie.

800,-

800,-

1300,

23

V E R S C H I L tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer. Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven, gedaan of nog te doen

voor 1936.

T O E L I C H T I N G E N .

'

f 10000-

10 000,-

3 000,-

3 000,-

200 600 —

600,-

200 000,-

100,-

100,-

200,—

f 71957,96

(24) 71957,96

1 310,85

(27) 1310,85

1 242,65

(29) 1242,65

988,93

(31) 988,93

159 615,72

(33) 11400,08

(35)148215,64

(37)

895,59

895,59

1164,95

(24) en (25) Geheel voor onderhoud.

(26) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud van de Asperensche Lingesluizen f 2 00O,—

Vernieuwen zuid-westelijke punt­deur van de noord-oostelijke Lin­gesluis te Asperen 3 000,—

Diversen 200,—

f 5 200,—

(27) Besteed als volgt:

Onderhoud van de Asperensche Langesluizen f 1 245,22

Diversen 65,63

f 1 310,85

(28) en (29) Geheel voor onderhoud.

(30) en (31) Geheel voor onderhoud.

(32) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud f 12 600,-Opnemingen en afvoermetingen 250,-Diversen 150,-

13 000,-

(33) Geheel voor onderhoud.

(34) Te verdeelen als volgt:

Verbeteringswerken met inbegrip va-n oeververdedigingen f 190 000,—

Diversen 10 000,—

f 200 000,—

(35) Besteed als volgt:

Aankoop van grond f 18 721,90 Verbeteringswerken 127 987,44 Diversen 1 506,30

f 148 215,64

(36) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud Rijkswatermolen bij Nieuweschans en brug over het Oude Wijmeesterdiep te Nieuwe­schans f 700,—

Onderhoud Rijkswaterkeeringen bij Ter Apel en bij Bourtange 150,—

Diversen 50,—

i 900,—

(37) Besteed als volgt:

Onderhoud Rijkswatermolen bij Nieuweschans f 777,52 ld . Rijkswaterkeeringen bij Ter Apel en bij Bourtange 118,07

f 895,59

Page 15: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

24 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. II. Artt. 21—28.

c 'S o>

o> "O a O

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

TOEGESTAAN

voor 1937.

o.

b.

Onderhoud en verbetering *van de landsdijken en verspreide werken langs den Boven-Rijn, het Pannerdensch kanaal, den Neder-R^n en de Waal boven Nijmegen

onderhoudswerken

Onderhoud en verbetering van de drie overlaten in den Waaldtyk boven Dalem en in het W^jd­scbild, van de groote inundatie­ of hulpsluis in den Waaldijk te Dalem, de sluizen, heulen en duikers te Gorinchem

onderhoudswerken

Paragraaf II. Subsidiën en bijdragen.

Bedrage aan het waterschap van de Berkel in de kosten van onderhoud der Berkelwerken . . .

ltydrage aan het waterschap van de Berkel in de kosten vau den bouw van stuwen in de Berkel

Itijdrage aan de commissie voor gemeene belangen van de hoogheemraadschappen de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe en de Vijfheeren­landen in de kosten van de Lingewerken . . .

Bydrage aan het waterschap „Het Stroomgebied van de Dommer' in de kosten van verbetering van de afwatering van de Dommel

BHdrage aan de provincie Utrecht in de kosten van bemaling van de Vecht

Paragraaf III. Overige uitgaven.

Rivierkaart

ONDERAFDEELING III. KUSTVERDEDIGING.

Paragraaf I. Rijkswerken.

Onderhoud en verbetering van de kustverdediging in Zuidholland

onderhoudswerken

verbeterings­ en nieuwe werken

f 12 000,-

(88) 12000,-

3 000,-

(41) 8 000,-

3 500,—

5 000,—

3 500,

Memorie.

12 000,—

55000,

(43) 55 000,-

f 10 000,-

10 000,-

3 000,

3 000,-

3 500,—

5 000,-

3 500,—

Memorie.

1000,—

12 000,-

44 000,-

44 000,-

Bijlage A. Eijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. IX. 3. Tweede Kamer. 25

VERSCHIL tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer. Minder.

j

f 2 000,—

2 000,—

11000,-

11000,-

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937—1938.

1000,-

Vermoedelijk beloop van de uitgaven, gedaan of nog te doen

voor 1936.

T O E L I C H T I N G E N .

f 11977,26

(39) 11977,26

1 531,07

(42) 1531,07

3 500,

5 000 —

8 000.—

7 439,21

1000,-

10 726,85

41 927,79

(44) 38162,17

(45) 3 765,62

(38) en (39) Geheel voor onderhoud.

(41) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud van de overlaten f 2 000,— Diversen 1000,—

f 3 000,—

(42) Besteed als volgt:

Onderhoud van de overlaten f 1 243,45 Diversen 287,62

f 1 531,07

(43) Te verdeelen als volgt.

Onderhoud kustverdediging I 19 700,— Overteren weg op den Zwartewaal­

schen Zeedijk 1 500,— Uitvoeren van bestortingen 13 000,— Voortzetting vernieuwing steen­

glooiing op den Oudelandschen Zeedijk aan de zuidzijde van Goe­dereede 4 000,—

Voortzetting herstelling aan strand­hoofden van het Flaauwe Werk op Goedereede 8 500,—

Voortzetting voorziening duinvoet bij het Flaauwe Werk op Goede­reede 7 000,—

Diversen 1300,—

f 55 000,—

(44) Pesteed als volgt:

Onderhoud kustverdediging f 17 281,03 Uitvoeren van bestortingen bij de

zeewerken te Hellevoetsluis 12 110,80 Vernieuwing van de steenglooiing

op den Oudelandschen Zeedijk aan de zuidzijde van Goedereede 3 418,42

Herstellingen aan strandhoofden van het Flaauwe Werk op Goedereede 4 356,63

Aanbrengen afrasteringen in de duinen te Ouddorp 253,61

Diversen 738,62

f 38 162,17

(45) Voor het bijplaatsen van drie steigers voor visschersvaartuigen in de haven van Goedereede.

Page 16: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

26 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. II. Art. 29.

e «o 5

o

73

d 'S <D

' S

8 ­o d o

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

TOEGESTAAN

voor 1937.

Onderhoud en verbetering van de kustverdediging in Noordholland

kustverdediging op Texel:

onderhoudswerken

b. verbeterings­ en nieuwe werken . . . . . .

kustverdediging op Vlieland:

a. onderhoudswerken

b. verbeterings­ en nieuwe werken

f 206 750,-

(46) 18 000, -

(48) 1 1 7 5 0 , -

(50) 66 000, -

f 179 800,—

11 000,—

69 500,—

27

V E R S C H I L tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

"

Meer. Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven,

gedaan of nog te doen voor 1936.

T O E L I C H T I N G E N .

f 26 950,-

7 000,-

11 750,-

3 r

f 8 500,-

f 207 077,92

(47) 12 377,02

(49) 67 292,50

(51) 22 679,76

(52) 9 684,83

(40) Te verdeelen als volgt.:

Onderhoud zeewerken ld . buitenduinen

lïestorting onderzeesoh beloop Rijks­zeewering te Oudesehild

Wakerloonen en hulp bij peilingen en metingen

Onderhoud en exploitatie motorvlet Diversen

(47) Besteed als volgt:

Onderhoud zee werken f ld . buitenduinen

Wakerloonen en hulp bij peilingen en metingen

Onderhoud en exploitatie motorvlet Diversen

f 5 000,— 4 500,—

3 500,—

3 000,— 800,—

1 200,—

f 18 000,—

f

(48) Te verdeelen als volgt:

Modelonderzoek naar stroomingen vóór kop Stuifdijk op de Hors ... f

Verbetering binnentalud en wegen der zeewering

3 264,50 4 032,95

3 650,— 1 392,69

36,82

12 377,02

5 000,-

6 750,-

f 11 750,-

(49) Besteed als volgt:

Versterken oeververdediging kop Stuifdijk op de Hors f 57 348,50

Luchtphotographische opnamen strand en buitenduinen 7 600,—

Duikerondeifeoek kop Stuifdijk ... 500,— Wakerloonen 1844,—

f 67 292,50

(50) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud zeewerken f 17 000,-Id. buitenduinen 7 0 0 0 -

Herstel oeververdediging langs zui­derstrand 5 000,-

Versterken strandhoofden 30 000,-Onderhoud en exploitatie directie­

vaartuig 3 000,-Id . id. motorvlet 300,-

Wakerloonen en hulp bij peilingen en metingen 2 500,-

Diversen 1200,-

f 66 000,—

(51) Besteed als volgt:

Onderhoud zeewerken f 13 459,82 ld . buitenduinen 4 701,35

Onderhoud en exploitatie directie­vaartuig 2 950,86

Onderhoud en exploitatie motorvlet 192,07 Wakerloonen en hulp bij peilingen

en metingen 1 349,50 Diversen 26,16

f 22 679,76

(52) Voor verlenging oeververdediging Zuider­­itrand.

Page 17: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

28 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. II. Art. 29.

d

il as fes b

d 'S 0>

E <D

d O

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

TOEGESTAAN

voor 1937.

29 kustverdediging op Terschelling:

a. onderhoudswerken

b. verbeterings­ en nieuwe werken

kustverdediging op Wieringen:

onderhoudswerken

b. verbeterings­ en nieuwe werken

kustverdediging op Urk:

onderhoudswerken

kustverdediging op Marken:

onderhoudswerken

Pettemer zeewering:

onderhoudswerken

(53) f 9000,—

(56) 16 000,—

(58) 11000 —

(59) 1500,—

(61) 3 500,—

(63) 33 000,—

f 11500,—

13 800,—

1 500,-

3 000,-

32 500,-

Bijlage A. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. IX. 3. Tweede Kamer. 29

V E R S C H I L tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

' >

Meer. Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven,

gedaan of nog te doen voor 1936.

T O E L I C H T I N G E N .

f 2 200,-

11000,-

500,-

500,-

f 2 500,— (54) f 6 194,12

(55) 8 343,45

(57) 18 597,13

(60) 364,53

(62) 780,40

(64) 28 145,46

I Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937—1938.

(53) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud buitenduinen f Wakerloonen en hulp bij peilingen

en metingen Diversen

f

(54) Besteed als volgt:

Onderhoud buitenduinen f Wakerloonen en hulp bij peilingen

en metingen Diversen

f

7 000,—

1400,— 600,—

9 000,—

4 763,81

1 377,99 52,32

6 194,12

(55) Voor maken oeververdediging langs het Groene Strand.

(56) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud zeewerken f 10 000,— Verlaging en versterking teen Bin­

kjewiielsdijk 640,— Herstelling puinkist achter paal­

scherm Marskedijk 1 985,— Klinkerglooiing langs Marskedijk

en Einkewielsdijk 1 675,— Wakerloonen en hulp bij peilingen

en metingen 1 200,— Diversen 500,—

f 16 000,—

(57) Gehe«l voor onderhoud.

(58) Voor vervanging houten scherm door scherm van gewapend beton.

(59) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud zeewerken f 1 000,— Wakerloonen en hulp bij peilingen

en metingen 100,— Diversen 400,—

f 1 500,—

(60) Besteed als volgt:

Onderhoud zeewerken f 350,02 Diversen 14,51

f 364,53

(61) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud zeewerken i 3 000,— Wakerloonen en hulp bij peilingen

en metingen 100,— Diversen 400,—

f 3 500,—

(62) Geheel voor onderhoud.

(63) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud zeewering i 32 000,— Wakerloonen en hulp bij peilingen

en metingen 200,— Diversen 800,—

i 33 000,—

(64) Besteed als volgt:

Onderhoud zeewering f 27 700,— Telephoonverbinding post Petten ... 70,74 Diversen 374,72

f 28145,46

Page 18: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

30 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. II. Artt. 29—30.

d S ®

M

a a> 'S <» ­o E <D

C O

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

TOEGESTAAN

voor 1937.

29

30

Heldersche zeedijk:

onderhoudswerken

kustverdediging van den vasten wal:

onderhoudswerken

Voorziening in de verdediging van de Noordzeekust in de provincie Noord hol land. tusschen de Hel­dersche­ en Hondsbossche zeeweringen, ingevolge de wet van 15 Juli 1898 (Staatsblad n°. 187) . .

werken volgens artikel 1 der wet:

onderhoudswerken

werken volgens artikel 2 der wet voor gemeenschappe­lijke rekening van Rijk en provincie:

onderhoudswerken

(65)f moor­

te?) 21 000,-

55 000,—

(69) 30 000,-

(71) 25 000,-

f 16 000,-

21 000,-

55000,-

30 000,-

25 000,—

BI

V E R S C H I L tusschen de raming voor 1988 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer. Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven, gedaan of nog te doen

voor 1936.

T O E L I C H T I N G E N .

; *

» >

(66) f 10 841^.50

(68) 21 777.22

42 959,19

(70) 23234,48

(72) 19 724,71

(G5) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud zeewering f 10 000,— Bestorting onderzeesch beloop 5 000,— Wakerloonen en hulp bij peilingen

en metingen 400,— Diversen 600,—

f 16 000 —

(66) Besteed als volgt:

Onderhoud zeewering f 9 772,58 Herstelling magazijn 200,—. Diversen 868,92

f 10 841,50

(67) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud duinbeplanting f 18 160,— Afkoop onderhoud duinbeplantingen

onder Sehoorl 125,— Wakerloonen en hulp bij peilingen

en metingen 800,— Diversen 1 915,—

f 21 000,—

(68) Besteed als volgt:

Onderhoud duinbeplanting f 20 984,95 Afkoop onderhoud duinbeplantingen

onder Sehoorl 125,— Wakerloonen en hulp bij pe.'lingen

en metingen 580,50 Kleine herstellingen 86,77

f 21 777,22

(69) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud zeewerken f 28 000,— Wakerloonen en hulp bij peilingen

en metingen 800,— Diversen 1 200,—

f 30 000,—

(70) Besteed als volgt:

Onderhoud zeewerken f 22 975,20 Diversen 259 28

f 23 234,48

(71) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud zeewerken f 20 000,— ld . duinen en zanddijken 3 200,— Wakerloonen en hulp bij peilingen

en metingen 700,— Diversen 1 100,—

f 25 000,—

(72) Besteed als volgt:

Onderhoud zeewerken f 16 001,84 ld. duinen en zanddijken 2 900,— Wakerloonen en hulp bij peilingen

en metingen 247,12 Diversen 575,75

f 19 724,71

Page 19: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

32 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. II. Artt. 31—32. Bijlage A. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. IX. 8. Tweede Kamer. &8

ei 02 03

11 SB b

T3

Ö

03 ­Ö E 03 ­Ö a O

OMSCHRIJVING.

31

32

Onderhoud en verbetering ran de kustverdediging in Zeeland

onderhoudswerken

Onderhoud en verbetering van de kustverdediging in Friesland

onderhoudswerken . . . .

GERAAMD BELOOP

voor 1938.

TOEGESTAAN

voor 1937.

f 32000,-

(73) 32 000,-

21000,-

(75) 21 000,-

f 22000 —

22 000,—

29500,—

21 500,—

.1

VERSCHIL tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer. Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven, gedaan of nog te doen

voor 1936.

T O E L I C H T I N G E N .

H

i r

f 10000,—

10 000,—

8 500,-

500,-

f 7 069 93,—

(74)766993,—

34 915,23

(76) 25 901,42

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937—1938.

(73) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud zeewerken en peilschalen f 8 500,-Leveriug electrischen stroom voor

verlichting Wester­ of Koopmans­haven te Vlissingen 100,-

Bestortingen rond koppen hoofden Rijkszeewering te Vlissingen 10 000,-

Herstellen hoofden Rijkszeewering te Vlissingen 12 000,-

Erfpacht 5,-Diversen 1 395,-

(74) Besteed als volgt:

Onderhoud zeewerken en peilschalen f Electrische stroom voor verlichting

Wester­ of Koopmanshaven te Vlissingen

Peilingen Erfpacht Diversen

f

(75) Te verdeelen als volgt:

Kustverdediging op Ameland :

Onderhoud oeverwerken f 2 000,— ld . duinen met bebos­

sching 12 000,— Wakerloonen en hulp

bij peilingen en me­tingen 300,—

Schoonhouden directie­gebouw 135,—

Diversen 565,—

Kustverdediging op Schiermonnik­oog :

Onderhoud duinen f 750,— Wakerloonen en hulp

bij peilingen en metingen 75,—

Diversen 75,—

Zeesluis de Nieuwezijlen, de Friesche sluis en binnensluis te Munnekezijl:

Onderhoud zeesluis te Nieuwezijlen f 1 500,—

ld . Friesche sluis 400,— ld . binnensluis te Mun­

nekezijl 600,— Levering electrischen

stroom voor verlich­ting zeesluis te Nieuwezijlen 140,—

ld. voor de binnensluis te Munnekezijl 60,—

Diversen 400,—

Koudumer Slaperdijk en sluis te Molkwerumerzijl:

Onderhoud Koudumer Slaperdijk met kunst­werken f 400,—

ld . Molkwerumerzijl ... 100,— Bewaking id 104,— Diversen 96,—

Statendijk en sluis te Schoterzijl:

Onderhoud Statendijk f 50,— ld. sluis te Schoterzijl 600,— Bewaking id. id 500,— Diversen 150,—

32 000,-

7 161,72

47,10 339,61

5,— 116,50

7 669,93

f 15 000,—

900,-

3 100,—

700,—

1 300,—

f 21000,—

Page 20: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

34 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. II. Artt. 32—34.

c 'S ­a E CD

• Ö

C O

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

verbeterings­ en nieuwe werken

Onderhoud en verbetering van de kustverdediging in Overijssel

onderhoudswerken

Onderhoud en verbetering van de kustverdediging in Groningen

onderhoudswerken

f 2 000,

(78) 2 000,

28 000,

(80) 14 500,

TOEGESTAAN

voor 1937.

f 8 000,-

2 000,-

2 000,-

9 000,-

9 000,-

35

VERSCHIL tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer. Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven, gedaan of nog te doen

voor 1936.

T O E L I C H T I N G E N .

f 19000,-

5 500,-

8000,- (77) f 9 013,81

1767,45

(79) 1767,45

9468,—

(81) 9 468,—

(76) Besteed als volgt:

Kustverdediging op Ameland:

Onderhoud oeverwer­ken, duinen en be­bossching f 12 099,23

Grondboringen 510,— Aanschaffing strand­

palen 200,25 Schoonhouden directie­

gebouw 135,— Inhoudingen, resp. uit­

keeringen artt . 14 en 03 A.O.B 2 338,04

Kustverdediging op Schiermonnik­oog:

Onderhoud duinen f 534,42 Aanschaffing strand­

palen 195,— Toezicht op duinbe­

plantingen ; berichten omtrent strandingen en stormschade 75,—

Zeesluis de Nieuwezijlen, de Friesche sluis en binnensluis te Munnekezijl:

Onderhoud van de Nieuwezijlen, de Friesche sluis en de binnensluis te Mun­nekezijl f 5 649,99

Levering electrischen stroom voor verlich­ting zeesluis de Nieuwezijlen 114,30

ld . binnensluis te Mun­nekezijl 51,30

Onderhoud Rijkszeewerken te Oost­mahorn

Koudumer Slaperdijk en sluis te Molkwerumerzijl:

Onderhoud Koudumer Slaperdijk en Molk­werumerzijl f 465,12

Bewaking Molkweru­merzijl 104,—

Statendijk en sluis te Schoterzijl:

Onderhoud Statendijk en zeesluis te Scho­terzijl f 746,97

Bewaking sluis te Schoterzijl 500,—

Diversen

f

15 782,52

804,42

5 815,59

419,22

509,12

1 246,97

1 263,58

25 901,42

(77) Voor het maken van een bezinking in het buitentoeleidingskanaal van de zeesluis de Nieuwe­zijlen.

(78) en (79) Geheel voor onderhoud.

(80) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud Statenzijlen f 4 300,— Electrisehe verlichting Nieuwe

Statenzijlen 100,—• Bijdrage aan het Waterschap Wes­

terwolde in de kosten abonnement telefoonaansluiting sluiswachters­woning aan de Nieuwe Staten­zijlen 20,—

Page 21: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

30 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. II. Artt. 34-44.

O

e 3 'S CD

"O 1-1 <B

"O Ö

o

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

TOEGESTAAN

voor 1937.

verbeterings­ en nieuwe werken

Paragraaf II. Subsidiën en bijdragen.

BJjdra&e aan het hoogheemraadschap van Delfland voor duinbeplanting.

Bydrage aan de provincie Groningen in de kosten van onderhoud der zeeweringen langs de Eems

Bydrage aan de provincie Noordholland in de kosten van herstelling en verbetering van den Noorder IJ­ en Zeedyk

Bydrage in het tekort der uitgaven voor zeewering en oeververdediging van de calamiteuze polders in de provincie Zeeland, ingevolge de wet van 19 Juli 1870 (Staatsblad n°. 119)

ONDERAFDEELING IV.

KANALEN, VAARTEN, SLUISWERKEN EN BRUGGEN.

Paragraaf I. Rijksioerken.

Onderhoud en verbetering van het Geldernsch Nierskanaal

onderhoudswerken

Onderhoud en verbetering van de duikersluis In den Krommen Ryn te w y k by Duurstede . . .

onderhoudswerken

Paragraaf II. Subsidiën en bijdragen.

Bydrage aan de gemeente w y k by Duurstede in de kosten van het uitdiepen der stadsgracht. .

ONDERAFDEELING V . AFWATERINGSBELANGEN.

Bydrage aan het Waterschap van de Linge-uit­waterlng ter tegemoetkoming in de kosten van onderhoud en beheer der Llnge-uitwaterings­werken

Bydrage aan de eigenaren van het Stavorensche Zuidermeer In de kosten van drooghouding en onderhoud van dat meer

ONDERAFDEELING VI. ALGEMEENE ZAKEN EN OVERIGE

UITGAVEN BETREFFENDE DEN WATERSTAAT.

Rente van de kapitalen tot en met 1937 verstrekt onder de afdeeliug Waterstaat, van Titel B van de Ryksbcgrooting, voor zoover deze kapitalen knnnen worden geacht nog niet door leening te zyn gedekt

(82) f l3 5 0 0 , -

2 000 —

544,—

280 000,-

250000,-

535,-

(83) 535,-

200,

200,-

30,-

27 120,-

200,—

104 204,—

Bijlage A. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. IX. 3. Tweede Kamer.

VERSCHIL tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer. Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven, gedaan of nog te doen

voor 1936.

T O E L I C H T I N G E N .

, ,

f 13 500,—

27 904,—

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937—1938.

f 10000,-

40,-

40,-

f 2 000,—

544, -

300 000 —

300 000,—

582,20

(84) 582,20

50,95

50,95

30,—

27 120,—

200,—

887 775,-

Onderhoud zeeweringen langs den Dollard f 2 400,—

ld . werken op Rottumeroog 2 600,— Maken nieuwe ebdeuren in de uit­

wateringssluis te Nieuwe Staten­zijl 5 000,—

Diversen 80,—.

f 14 500,—

(81) Besteed als volgt:

Onderhoud Statenzijlen f 4 787,95 Electrische verlichting Nieuwe

Statenzijlen 196,81 Bijdrage aan het Waterschap Wes­

terwolde in de kosten abonnement telefoonaansluiting sluiswaehters­woning aan de Nieuwe Staten­zijlen 27,68

Onderhoud zeeweringen langs den Dollard 1808,—

Td. werken op Rottumeroog en Rottumerplaat 2 629,95

ld . peilschalen te Zoutkamp 17,61

f 9 468,—

(82) Voor verhooging van den zeedijk van de Nieuwe Statenzijlen.

(83) Te verdeelen als volgt:

Onderhoud f 485,— Diversen 50,—

f 535,—

(84) Geheel voor onderhoud.

lil

Page 22: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

38 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. II. Artt. 45—52.

d

£3

45

46

47

48

49

50

51

52

<p

b O)

S O

OMSCHRIJVING.

Aandeel in de uitgayen wegens rente en aflossing yan Gevestigde Schuld

Commissiën

(drukken van verslagen; reiskosten; overige uitgaven)

Adviezen op speciaal technisch gebied

Concessies en vergunningen inzake electriciteits­voorziening

Bydrage aan de N. V. tot Keuring van Electro­technische Materialen te Arnhem ter zake van het door deze verrichten van diensten en het beschikbaar stellen van inrichtingen en werken voor onderzoekingen in verband met het van­wege het R,yk vaststellen van voorschriften voor en het houden van toezicht op de keuring van electrotechnische materialen en apparaten. . .

Exploiten en proceskosten

Aanbestedingskosten

Telegrafische berichten

Opnemingen, peilingen, proefnemingen en verdere uitgaven betrekking hebbende op de voorberei­ding van werken; aankoop, herstel en berging van instrumenten

GERAAMD BELOOP

voor 1938.

f 3056 709,-

5 000,—

7 000,—

5 000,-

1000,

2 000,—

1000,—

(87)120000,—

TOEGESTAAN

voor 1937.

•II

f 2 810 711,-

5 000,-

7 000,—

5 000,—

1000,—

2 000,—

1000,—

120000 — u

I'

39

V E R S C H I L tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer. Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven,

gedaan of nog te doen voor 1936.

T O E L I C H T I N G E N .

f 245998, f 1573 053,

(85) 6 577,47

8 990-

(86) 40 000,—

6 626 —

1046,26

350,82

(88)86 039,83

(85) Besteed als volgt:

Commissie in zake de verbetering van het verkeer tusschen de Zeeuwsche eilanden, Zuidholland en Noordbrabant

ld . in zake herziening wettelijke be­palingen voor het motor­ en rij­wielverkeer

Conférence internationale des grands réseaux électriques & haute tension

Commissie van advies omtrent de instelling van een Energieraad ...

Staatscommissie voor de waterstaats­wetgeving

Uitgaven voor installatie enz. diverse commissiën

Staatscommissie in zake aanleg van een spaarbekkenkrachtwerk in Zuid-Limburg

Commissie tot keuring van candida­ten voor de betrekking van in­genieur, opzichter en bureelambte­naar van den Rijkswaterstaat

Bijzondere commissie voor georgani­seerd overleg in zaken, rakende het personeel van den Rijkswater­staatsdienst enz

Tollencommissie Bijdrage in de kosten van het 6de

congres der Union Internationale des Pxoducteurs et Distributeurs d'énergie électrique

Conseil central du tourisme inter­national

Werkzaamheden van deskundigen tot het ontwerpen van een clas­sificatie-besluit van de gronden, gelegen in den Grooten Veenpol­der in Opsterland en Smallinger­land

Rijkscommissie in zake de havenbe­langen van Rotterdam en om­geving

Natuurschooncommissie voor elec­trische geleidingen

Commissie in zake herziening van het Waterstaatsreglement betref­fende de binnenscheepvaart

Commissie tot herziening van de Algemeene Voorwaarden

1

220,40

1 369,51

24,61

1 085,64

1 056,42

83,95

63,89

70,52

194,16 16,26

1500,—

262,03

537,08

10,—

21,20

2 0 , -

41,80

6 577,47

(86) Krachtens de wet van 21 November 1936 (Stbl. n°. 3545).

(87) Te verdeelen als volgt:

a. Uitgaven ten behoeve van de studie der zee­armen en benedenrivieren: Loodingen, metingen

en waterpassingen ... f 35 000,— Beschikbaarstelling van

vaartuigen 45 000,— Aanschaffing instru­

menten 10 000,— Modelproeven 5 000,— Onderhoud, enz. van

peilschalen 2 000,— Diversen 3 000,—

f 100 000,— b. Uitgaven voor overige opne­

mingen, enz 20 000,—

f 120 000,—

(88) Besteed als volgt:

a. Uitgaven ten behoeve van de studie der zee­armen en benedenrivieren :

Loodingen, metingen en waterpassingen ... f 42 255,63

Beschikbaar stellen van vaartuigen 31132,85

Page 23: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

40 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. II—III. Artt. 53—64.

c m £

9 *

53

54

55

d a>

"53 O)

c CU

d o

OMSCHRIJVING.

Herstel yan in onderhoud zfönde werken yan winter en stormschade

Waarneming yan winddruk en waterhoogten, yan ys en temperatuur, geen betrekking hebbende op in uitvoering zijnde werken, alsmede yan de scheepvaart op kanalen en rivieren, met inbe­grip van materieel

Toezicht op de instrumenten der registreerende peilschalen

toelage aan den chef-instrumentmaker of aan een der instrumentmakers Ie klasse van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut.

Toelage aan het personeel van het KoninklUk Neder­landsch Meteorologisch Instituut voor aan den Rijkswaterstaat bewezen diensten

Vervaardigen, moderniseeren en onderhouden van peilschalen

Onderzoek naar den waterstaatkundigen toestand des lands, met inbegrip van reiskosten . . . .

Onderhoud, herstel en vernieuwing der verken­merken van het herziene Amsterdamsche peil en van de nauwkeurigheldswaterpasslng. . . .

Buitengewone correspondentie bij tysgaug en hoog opperwater, met inbegrip van reiskosten . . .

IJsopruiming, met inbegrip van reiskosten . . .

Bijdrage aan de IJsbcstrtydlngscommissie van de Vereeniging Binnenscheepvaartcongres in de kosten van onderzoek van ysbesiryding door chemische middelen

Waterstaatskaart

Telegrafische verbindingen aanleg; onderhoud; bediening; overige uitgaven.

Bydrage aan de Internationale commissie voor geologische kaarten van Europa

Btydrage in het subsidie aan de Nederlandsche Centrale Organisatie van toegepast-natuurweten­schappeiyk onderzoek (art. 3 van de wet van 30 Oct. 1930, Stbl. n°. 416), voor zoover niet komende ten laste van de bcgrooting van het Verkeersfonds

GERAAMD BELOOP

voor 1938.

f 275 000,-

25 000,

260,-

1KH»,

3 000,-

20 000,

1400,—

5 000,

20 000,-

12 000,

1500,—

TOEGESTAAN

voor 1937.

(80) 9920,-

Bijlage A. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. IX. 3. Tweede Kamer. 41

VERSCHIL tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer.

il

*b

f 75000,—

Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven, gedaan of nog te doen

voor 1936.

6520,-

TLmdelingon der Staten­ Generaal. Bijlagen. 1937—1938.

f 100,—

300,

(89) f 121354,66

24151,97

256,44

800 —

1 754,36

14 572,78

1350,32

7,08

2 003,—

4 000,—

6 243,23

1028,37

300,—

2 000,-

TO EL IC 11 TIN GEN.

Aanschaffen, enz. in­strumenten f 7 508,52

Onderhoud, enz. van peilschalen 1 100,90

f 81 997,90 ti. Uitgaven voor overige opne­

mingen, enz 4 041,93

f 86 039,83

(89) Besteed als volgt:

Herstel winter­ en stormschade aan de werken van : Kustverdediging Zuidholland f 4 866,09 ld . Noordholland 56 774,38 Verdediging Noordzeekust in Noord­

holland 10 551,16 Xoordzeekanaal 7 605,68 Wegen in Friesland 14,80 Havens in Zuidholland 31 101,80 ld . in Noordholland 8 704,85 ld . in Groningen 1735,90

f 121 354,66

(90) Zie de Memori.3 van Toelichting bij Hoofd­stuk VI (art. 213).

11

Page 24: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

42 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. II—VI. Artt. 65—70.

ö w js

SS s § 3

<H CD

O

'S © E a> a o

65

67

68

b.

c.

d.

e.

70

OMSCHRIJVING.

Kosten Tan den Electriciteitsraad en Tan het aan dezen Raad toegeToegde Bnrcau

Bydrage aan de stichting Toor materiaal-onderzoek in de kosten Tan onderzoek Tan hydraulische bindmiddelen en beton

AFDEELING III. GEOLOGISCHE STICHTING.

Hydra UT in het tekort der exploitatie Tan de Geologische Stichting

AFDEELING IV. LUCHTVAART.

Aandeel in de uitgaTen wegens rente en aflossing Tan GeTestigde Schuld

GERAAMD BELOOP

voor 1938.

AFDEELING V. SPOOR­ EN TRAMWEGEN.

Rente van de kapitalen, tot en met 1934 verstrekt onder afdeeling II, Spoor­ en Tramwegen, Tan Titel B, Tan de Ry"ksbegrooting, voor zooveel deze kapitalen kunnen worden geacht nog niet door leening te zy"n gedekt

Aandeel in de uitgaven wegens rente en aflossing van Gevestigde Schuld

AFDEELING VI. KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT.

Curatorium

toelage aan den secretaris

uitkeering aan hüt Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds: artikel 36, 1ste lid, a

36, 1ste lid, b

bureelkosten •

verzending van dienststukken

reiskosten

overige uitgaven

f 20 500,-

45 795,-

85 272,

Personeelsuitgaven

bezoldiging van personeel in vasten dienst . . hoofddirecteur directeuren adjunct-directeuren secretaris adjunct-secretaris chefinstrumentmaker instrumentmaker 1ste klasse

„ „ „ met den titel mechanicus

TOEGESTAAN

voor 1937.

f 20 500,—

703 593,-

van

f 6 840 — 27 400,— 9 700,—

Memorie. 1 970,— 1 970 — 1 927,—

1 927,—

750,—

400,—

125,—

50,—

.175,—

Memorie.

130641,—

101 515,—

40 650,—

43

85 143,— I

700 842,-

V E R S C H I L tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer. Minder.

I

1. f 6 840,-6. 32 500,-2. 6 900,-1. 3 448,-

1 970,— 1 927,—

1 927,—

700,—

400,—

125,—

50,—

125,—

Memorie.

120050,—

99 186,—

f 5145,-

129,—

2 751,—

50 —

50,-

(1) 10 591,-

2 329,-

Vermoedelijk beloop van de uitgaven,

gedaan of nog te doen voor 1936.

f 15 901.47

250,—

40650,-

85 123,-

63 524,-

559205,-

620,42

400,—

147,25

30,33

42,84

119 733,89

89 591,68

T O E L I C H T I N G E N .

(1) De hoogere raming is in hoofdzaak een ge­volg van de uitbreiding van het personeel op arbeids­contract met twee wetenschappelijke assistenten. Ken daarvan zal worden geplaatst op Schiphol in verband met de uitbreiding van den weerberichten­dienst voor de luchtvaart, terwijl de andere zal wor­den belast met de bediening van het op grooten afstand van het Inst i tuut op te richten magnetisch paviljoen, aangezien het thans te De Bilt in ge­bruik zijnde paviljoen, na de electrificatie van de spoorwegen rondom Utrecht, ten gevolge van de stoornissen, welk-e daardoor teweeg zullen worden gebracht, niet meer zal kunnen worden gebruikt.

Voorts is rekening gehouden met de indienst­neming van een observator te De Bilt, o.a. in ver­band met de belangrijke taak, die aan het Inst i tuut voor de samenstelling van de weerberichten voor de luchtvaart is toebedeeld, en is gerekend op een noodzakelijke wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 ten aanzien van de bezoldiging van sommige categorieën van ambte­naren van het Inst i tuut , op de bevordering met ingang van 1 Januari 1938 van twee radiotelegrafist­observatoren 2de klasse tot radiotelegrafist-obser­vator 1ste klasse en op toekenning van een toelage op grond van artikel 19 van genoemd Bezoldigings­l>esluit met ingang van voormelden datum aan een radiotelegrafist-observator 2de klasse en, voor het geval bovenbedoelde wijziging van het Bezoldi­gingsbesluit niet tot stand zou komen, aan twee eerste observatoren.

Ten slotte is een bijdrage uitgetrokken in de kosten, verbonden aan de tewerkstelling van eenige werklooze hoofdarbeiders voor het inhalen van den 1 «langrijken achterstand in de bewerking van meteorologische scheepswaarnemingen, welke kosten thans worden betaald door het Werkloosheids­subsidiefonds en de gemeenten, waaruit de tewerk­gestelden afkomstig zijn.

Page 25: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

44 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. VI. Art. 70.

c

II SS

d , 2 "53 s

' S

d O

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

TOEGESTAAN

voor 1937.

70

r­9-

instrumentmaker 2de klasse

assistenten eerste-observatoren

observatoren te De Bilt

radiotelegrafist-observatoren 1ste klasse te de Bilt .

observator te Den Helder „ „ Vlissingen

„ „ Groningen

„ „ Maastricht Iste-rekenaars

rekenaars assistente in de bibliotheek . .

schrijver 2de klasse

conciërge reserve voor rangsverhooging

toelagen op grond van het Bezoldigingsbesluit Burger­lijke Rijksambtenaren 1934

artikel 19

. 20 „ 21 . 29

uitkeering bij overlijden

wachtgelden

uitkeeringen, voor zooveel betreft het personeel in vasten dienst, aan het Algemeen Burgerlijk Pen­sioenfonds, ingevolge de Pensioenwet 1922 (Staats­blad n°. 240), met uitzondering van die, genoemd onder afdeeling X

artikel 36, 1ste lid, a

„ 36, 1ste lid, b

belooning van personeel in tijdelijk dienstverband en van personeel op arbeidscontract

personeel in tijdelijk dienstverband

personeel op arbeidscontract

kinder­ en garantietoelagen aan personeel in tijdelijken dienst

schrijfloonen

belooning voor overwerk

uitkeeringen, voor zooveel betreft het personeel in tijdelijken dienst, aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, ingevolge de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), met uitzondering van die, ge­noemd onder afdeeling X

artikel 36, 1ste lid, a

36, 1ste lid, b

kosten ingevolge de Invaliditeitswet, de Ongevallen­wet 1921 en de Ziektewet

Invaliditeitswet Ongevallenwet 1921

Ziektewet

uitkeering in geval van ziekte cf ongeval

vergoeding bij het verlaten van dienstwoningen door achterblijvende gezinsleden bij overlijden van den ambtenaar of den arbeider

schadeloosstelling bij beëindiging der dienstbetrekking

f 1 570,-

4 925,-6 650,-1 232,-

11500,-

6 200,-2 052,-

2 138,-385,-

Memorie.

Memorie.

5 670,-1 626,-1 273,-1 560,-

3 000,-

770,-180,-

2 200,-Memorie.

2 137,-19 424,-

620,-100,-150,-

f 3150,—

Memorie.

21 561,-

225,-

Memorie.

Memorie.

870,—

Memorie.

200,—

Memorie.

1. f 1 523, 2. 4 770, 3. 6 500,

Memorie. S. 7 150, 5. 10 300, 1. 2 052, 1. 2138. 1. 385,

Memorie.

3. 5 670, 1. 1626,

; . 1 560,-

521,-Memorie.

2 200,-Memorie.

2 137 — 14 876,—

620,— 100,— 150,—

f 2 721,-

Memorie.

17 013,—

60,—

Memorie.

Memorie.

:o

870,—

Memorie.

200,—

Memorie.

Bijlage A. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. IX. 3. Tweede Kamer. 45

V E R S C H T L tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer. Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven,

gedaan of nog te doen voor 1936.

T O E L I C H T I N G E N .

f 429,-

4 548,-

165,—

f 3 953,30 4 264,43

80,90

44,41

f 2 455,06

4 412,22

8 217,73

14 134,24

125,31

742,04

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937—1938. 12

Page 26: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

46 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. VI. Artt. 70—74.

m 2

ii ­o

70

71

s *

­a E a> ­a a o

ft.

c.

d.

e.

f­g­

h.

i.

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

uitkeeringen, als bedoeld in artikel 63 van het Arbeids­overeenkomstenbesluit

bijdrage In de kosten van tewerkstelling van werk­looze hoofdarbeiders voor de bewerking van meteo­rologische scheepwaarnemingen

Materieele behoeften en overige uitgaven . . . .

Aangewezen voor toepassing van art. 24 der Compta­biliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) tot een bedrag van ten hoogste f 25 000.

bureelkosten bureaubehoeften drukwerk bindwerk boeken en tijdschriften schoonhouden van gebouwen meubileering en stoffeering verwarming, verlichting en water telefoonkosten en telegrammen

verzending van dienststukken

vrachten

aandeel in de kosten van den Rijksgebouwendienst. nieuwbouw onderhoud algemeene kosten

huur

reiskosten

verplaatsingskosten

instrumenten en andere hulpmiddelen

waarnemingen en publicaties

verzending en ontvangst van weerberichten . . . . overbrengen van telegrammen door den dienst

der P. T. T abonnement IJslandsche telegrammen zendstation en radioweerberichten te de Bilt . . verzending radioweerberichten buiten de Bilt . . ontvangsten publicatie weerberichten buiten de Bilt verdere uitgaven

overige uitgaven medailles voor gezagvoerders kleine reparatiën aan de gebouwen en onderhoud

terreinen verdere uitgaven

Bijdrage in de kosten van drukken van publicaties der Internationale Aerologlsche Commissie . .

Btydrage In het secretariaat der Internationale Meteorologische Organisatie

Aandeel contributie Nederland Union Géodésique et Géophysique

850,-1 600,-

300,-600,-100,-

1 000,-1 450,-1 200,-

25 300,-2 565,-2 350,-

7 000,-500,-

1 300,-100,-250,-200,-

200,-

500,-17 300,-

f 3120,-

102 245,-

7 100,

6 500,-

900,-

30 215,-

180,-

1 300,-

Memorie.

15 600,-

13 100,-

9 350,-

18 000,---

500,—

1170,—

920,—

TOEGESTAAN

voor 1937.

1 050,-650,-200,-500,-100,-

1000,-1400,-1 200,-

300,-2 065,-

283,-

6 500,— 500,— 800,— 100,— 200 — 300,—

200,—

500,— 320,—

f 54 548,—

6100,—

6 500,-

900,-

2 648,-

180,-

1 100,-

Memorie.

14 400,-

13 300,-

8-400-

1 020,—

500,—

500,—

750,-

47

VERSCHIL tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven, gedaan of nog te doen T O E L I C H T I N G E N .

1 Meer. Minder. voor 1936. f

f 3 120—

(2) 47 697,—

1000,— / f 729,35

1 376,— 350,86

f 55,61

51313,62

6 653,31

(2) De hoogere raming houdt verband met den voorgenomen bouw van het nieuwe magnetische paviljoen, bedoeld in noot (1), en met de mogelijk­heid, dat tot aankoop van een nieuwe radio­zendinrichting me t gebouwtje te De Bilt zal moeten worden overgegaan, aangezien de thans in gebruik zijnde zender storingen veroorzaakt, welke niet zonder te groot energieverlies kunnen worden opgeheven.

(3) De hoogere raming houdt verband met een verzoek van den Conseil Exécutif van de Internatio­nale Meteorologische Organisatie om verhooging van de bijdrage.

f 629,36 81,31

765,84

. | |

27 567 —

200,—

1 200,—

950,—

16 980—

f 200,—

1 533,80 1 186,79

112,92 2 306,26

840,35

6 324,90 517,38 583,32

292,91 168,24

137,13

538,83 100,17

4 582,12

903,50

3 259,53

191,60

1 157,41

5 114,63

20 788,64

7 886,75

776,13

500,—

,1

*

(3) 670,—

170,—

500,—

750,—

Page 27: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

48 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. VI—VII. Aitt. 75—76.

Nu

mm

ers

der

arti

kel

en.

On

der

dee

len

. OMSCHRIJVING.

GERAAMD BELOOP

voor 1938.

TOEGESTAAN

voor 1937.

— Bijdrage Internat ionale Studiengesel lschaft zur Erforschung der Arktis mit dem Luftschiff . . f 100,—

75 Uitkeeringen aan liet Algemeen Burgerlijk Pen­sioenfonds, verschuldigd ingevolge de Pensioen­wet 1922 (Staatsblad n°. 240), voor zoover niet opgenomen onder afdeel ing X, alsmede uit­kceringen, als bedoeld in art ike l 63 van het

-

f 9 750 — 10 000,—

a. uitkeeringen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioen­f 9 250,— f 9 750—

b. uitkeeringen, als bedoeld in artikel 63 van het Ar­

AFDEELING VIL MIJNWEZEN.

O N Ü E E A F D E E L I N G I. MlJNRAAD.

500,— 250 —

1 76 Personeelsuitgaven (1) 5120,—

4 240,—

4 370 —

3 490 — a. bezoldiging van personeel in vasten dienst . . . .

(1) 5120,—

4 240,—

4 370 —

3 490 —

1 500 — 750,—

b.

van den bureelambtenaar 2 740,—

60,—

2 740 —

60,— b. toelagen op grond van het Bezoldigingsbesluit Bur­

2 740,—

60,—

2 740 —

60,—

artikel 19

. 20

. 21

. 29

Memorie.

Memorie.

60,—

Memorie.

Memorie.

Memorie.

60 —

Memorie.

c. uitkeering bij overlijden

uitkeeringen, voor zooveel betreft het personeel in vasten dienst, aan het Algemeen Burgerlijk Pensioen­fonds, ingevolge de Pensioenwet 1922 (SÏbl. n°. 240), met uitzondering van die, genoemd onder afdee­ling IX

Memorie. Memorie. B

I

d. 520 — 520,—

d.

36, 1ste lid, b

520 — 520,— d. belooning van personeel in tijdelijk dienstverband

520 — 520,—

Memorie.

520,—

Memorie.

520,—

e. kinder­ en garantietoelagen aan personeel in tijdelijken Memorie. Memorie.

r­ 300,— 300,—

g. Memorie. Memorie.

uitkeeringen, voor zooveel betreft het personeel in tijdelijken dienst, aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, ingevolge de Pensioenwet 1922 (Stbl. n°. 240), met uitzondering van die, genoemd onder afdeeling IX

, : >

artikel 36, 1ste lid, a -„ 36, 1ste lid, b --

Bijlage A. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. IX. 3. Tweede Kamer. 49

VERSCHIL tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer. Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven,

gedaan of nog te doen voor 1936.

T O E L I C H T I N G E N .

750,-

750,-

750,-

100,-

250,

100,—

f 73,11

150,—

67,50

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937—1938.

4 552,95

2 526,66

347,82

(1) Het komt billijk voor met ingang van 1 Januari 1938 de belooning van den secretaris van den Mijnraad, welke sinds 1 Januari 1933 tot de helft was teruggebracht, te verhoogen tot het oor­spronkelijk bedrag.

73,11

508,90

826,43

217,50

13

Page 28: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

50 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. VII. Artt. 76—79.

a w £

M O 63

76

77

c 9 <s ­o 11

a O

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

TOEGESTAAN

voor 1937.

kosten ingevolge de Invaliditeitswet, de Ongevallen­wet 1921 en de Ziektewet

Invaliditeitswet Ongevallenwet 1921 Ziektewet

uitkeering in geval van ziekte of ongeval . . . .

schadeloosstelling bij beëindiging der dienstbetrekking

uitkeeringen, als bedoeld in artikel 63 van het Arbeids­overeenkomstenbesluit

Toelage aan den plaatsvervangend secretaris.

Piaterieele behoeften en overige uitgaven . . .

bureelkosten

bureaubehoeften drukwerk bindwerk boeken en tijdschriften schoonhouden van gebouwen meubileering en stoffeering verwarming, verlichting en water telefoonkosten en telegrammen

verzending van dienststukken

aandeel in de kosten van den Rijksgebouwendienst

huur

reiskosten en vacatiegelden

overige uitgaven

ONDERAFDEELING II. STAATSTOEZICHT OP DE MIJNEN.

Paragraaf I. Alyemeen beheer.

Personeelsuitgaven

bezoldiging van personeel in vasten dienst . . .

ingenieurs 3

8. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

technische ambtenaren mijnmeter hoofd van administratie administratief-ambtenaar 1ste klasse administratief-ambtenaar klerk schrijver 2de klasse schrijver 1ste klasse

toelagen op grond van het Bezoldigingsbesluit Burger­lijke Rijksambtenaren 1934

artikel 19. . 20. . 21.

uitkeering bij overlijden

wachtgelden . . . .

Memorie. Memorie. Memorie.

170 — 35,— 1 5 , -

100,— 100 — 7 0 , -

175,— 22ó , -

16 700,-29 400,-3 950,-4110,-2 230,-2 400,-1800-1100,-

Memorie. 200,-

3 400,-

M emotie.

Memorie.

Memorie.

f 520,-

(2) 3 965,-

890,-

7 5 , -

Memorie.

950,—

1900 —

150,—

(3) 75 590,-

61 690,-

3 600,—

Memorie.

Memorie. Memorie. Memorie.

170,— 35 — 1 5 , -

100,— 100,— 7 0 , -

175,— 225,—

3. 16 700, 8. 29 400, 1. 3 770, 1. 3 800, 1. 2 750, 1. 2 000, 1. 1800,

1 350,-

M emotie. Memorie.

3 200,-

Memotie.

Memorie.

Memorie.

f 520,—

3015,—

890,-

"

7 5 , -

Memorie.

1900,—

150,—

75070,—

61 570,—

3 200,— M

Memorie.

51

V E R S C H I L tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer. Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven,

gedaan of nog te doen voor 1936.

T O E L I C H T I N G E N .

f 950,—

950,—

520,—

120 —

400,—

310,65 22,05

8,84

90,61

42,86 187,66 154,05

182,35

35,70

16,83

313,50

(2) Aangezien voor het gebruik van het gedeelte van het pand Javastraat n°. 4 te 's Gravenhage ten behoeve van den Mijnraad, hetwelk tot dusverre kosteloos was afgestaan, een vergoeding van f 950 per jaar moet worden betaald, is het artikel met dit bedrag verhoogd.

(3) Gerekend is op vervulling van de vacature van administratief ambtenaar 1ste klasse door een administratief ambtenaar met ingang van 1 Fe­bruari 1938.

Voorts zal aan een ambtenaar periodieke verhoo­ging moeten worden toegekend, terwijl de post „toe­lagen op grond van het Bezoldigingsbesluit Burger­lijke Rijksambtenaren 1934" voor 1938 met f 400 is verhoogd. Een en ander is oorzaak, dat voor personeelsuitgaven f 520 meer wordt aangevraagd.

(2) 2 559,61

999.07

36,28

1 413,22

111,04

81582,77

66 122,84

3 146,05

4 008,—

Page 29: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

52 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. VII. Artt. 79—81.

a

is 11 lz «­i

­o

C co CO CO

T3 E co

C O

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

79

80

81

f­g­h.

b.

c.

d.

e.

f­9-

h.

b. c. d.

uitkeeringen, voor zooveel betreft het personeel in vasten dienst, aan het Algemeen Burgerlijk Pensioen­fonds, ingevolge de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), met uitzondering van die, genoemd onder afdeeling IX

artikel 36, 1ste lid, a „ 36, 1ste lid, b

belooning van personeel in tijdelijk dienstverband en van personeel op arbeidscontract

personeel in tijdelijk dienstverband personeel op arbeidscontract

kinder­ en garantietoelagen aan personeel in tijdelijken dienst

schrijfloonen

belooning voor overwerk

kosten ingevolge de Invaliditeitswet, de Ongevallen­wet 1921 en de Ziektewet

Invaliditeitswet Ongevallenwet 1921

uitkeering in geval van ziekte of ongeval . . . .

uitkeeringen, als bedoeld in artikel 63 van het Arbeids­overeenkomstenbesluit

Materieele behoeften en overige uitgaven . . . .

bureelkosten

bureaubehoeften , drukwerk '. bindwerk boeken en tijdschriften schoonhouden van gebouwen meubileering en stoffeering verwarming, verlichting en water. . . . . . . telefoonkosten en telegrammen

mijnkleeding

verzending van dienststukken

vrachten

aandeel in de kosten van den Rijksgebouwendienst.

huur bureaugebouw te Heerlen

reiskosten

overige uitgaven

Paragraaf II. Overige uitgaven.

Raad van beroep voor het mtynwezen

belooningen van den voorzitter en van de twee leden

uitkeeringen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioen­fonds artikel 36, 1ste lid, a

„ 36, 1ste lid, b

bureelkosten reiskosten en vacatiegelden overige uitgaven

Memorie. 10 300,—

Memorie.

Memorie.

1 000,— 30,— 50,—

150 — 2 5 , -

150,— 500,—

1400,—

Bijlage A. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. IX. 3. Tweede Kamer. 53

TOEGESTAAN

voor 1937.

V E R S C H I L tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven,

gedaan of nog te doen voor 1936.

T O E L I C H T I N G E N . TOEGESTAAN

voor 1937.

• i Meer.

1 Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven,

gedaan of nog te doen voor 1936.

f 10 300,—

f 2 360,45 2 693,72

f 5054,17

3 251,71

Memorie. f 10 300,—

Memorie.

Memorie.

Memorie.

Memorie. 1 \ Memorie. ' Memorie. 1

Memorie.

11580 —

2 805,—

.

f 300,—

500,—

*

10 459,99

3 592,81

1 000,— 2 087,54 30,— 25,— 50,— 18,25

150,— 148,15 2 5 , - 6,12

150,— J L 158,81 500,— \ 394,22 900,—

750,—

300,—

25,—

1300,—

6 200,—

200,—

1000,—

f 200,—

754,72 435,60

129,44

1 300 —

4 845,47

156,67

968,10

750,— 750,—

1

100,— 150 —

Memorie.

\

150,— 67,50

217,50

0,60

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937—1938. 14

Page 30: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

54 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. VII. Artt. 82—89. 55

B 'S ­a E c o

OMSCHRIJVING.

a. b.

a. b.

Arbeiders-controleurs

bezoldiging van arbeiders-controleurs

kindertoelagen

bijdragen aan het pensioenfonds en het ziekenfonds van het Algemeen Mijnwerkersfonds

mijnkleeding

reiskosten

telefoonkosten

overige uitgaven

Voorkoming en bestryding Tan de mynwormzickte

ONDERAFDEELING III.

OVERIGE UITGAVEN BETEEFFENDE HET MIJNWEZEN.

Commissiën

drukken van verslagen; reiskosten; overige uitgaven.

Onderzoekingen door of adTiezen Tan deskundigen

Druk­ en bindwerk; adTertentiën; OTerlge uit­gaTen

Vertegenwoordiger Tan de Regeering in den Raad Tan Bestuur Tan het geologisch bureau Toor het Nederlandsche mUngebied te Heerlen (4). . . .

reiskosten

overige uitgaven

Vertegenwoordiger by de Naamlooze Vennootschap Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrle . . .

belooning

uitkeering aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds artikel 36, 1ste lid, a

„ 36, 1ste lid, b

reiskosten

Regeeringscommissaris by de Naamlooze Vennoot­schap „Nederlandsche Sprlngstoffenfabrieken" .

belooning

uitkeering aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds artikel 36, 1ste lid, a

„ 36, 1ste lid, b

reiskosten

Regeeringscommissaris by het Algemeen Myn­werkersfonds

belooning

reis­ en verblijfkosten

GERAAMD BELOOP

voor 1938.

f 13105,—

9 450,—

600,—

880 —

300,—

1 575,—

300 —

Memorie.

Memorie.

425 —

Memorie.

850,-

895 —

810,—

85,—

580,-

410,-

170,—

1200,-

900,-

300,-

TOEGESTAAN

voor 1937.

50,-

50,-

f 13180,-

9 450,-

6 0 0 -

705,-

300,-

1 575,-

550,-

Memorie.

425,-

Memorie.

r 850,—

100,

i 895 —

810,—

85,—

580,-

410,-

170,—

1200,-

900,-

300,-

»

VERSCHIL tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer. Minder.

Vermoedeliik beloop van de uitgaven,

gedaan of nog te doen voor 1936.

f 175,-

300,-

75,-

550,-

100,—

45,—

17,32

f 13 052,98

9 450,—

660,—

704,40

195,93

1 575,—

467,65

nihil

nihil

1117,27

634,06

nihil

814,48

769,48

45,—

502,27

384,76

17,32

100,19

T O E L I C H T I N G E N .

(4) In verband met de oprichting van de Geolo­gische Stichting kan dit artikel vervallen.

Page 31: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

56 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. VII—IX. Artt. 90— C6.

c _a> "3 a> •p S-i i »

d O

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

TOEGESTAAN

voor 1937.

Subsidie aan de Hoofdcommissie voor de Nor­malisatie in Nederland (5)

Ultkeeringen aan het Algemeen BurgerlHk Pen­sioenfonds, verschuldigd ingevolge de Pensioen­wet 1922 (Staatsblad n°. 240), voor zoover niet opgenomen onder afdeeling X, alsmede uit­keeringen, als bedoeld in artikel 63 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit

uitkeeringen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioen­fonds

uitkeeringen, als bedoeld in artikel 63 van het Ar­beidsovereenkomstenbesluit . . .

AFDEELING VIII.

STAATSVISSCHERSHAVENBEDRIJF.

Uitkeering aan het StaatsvisschershavenbedrHf wegens nadeelig saldo over het jaar 1938 . . .

AFDEELING IX. ZUIDERZEEFONDS.

Uitkeering aan het Zuiderzeefonds tot aanzuivering van de uitgaven van de werken, die zjjn om­schreven In artikel 1, onder A 1° van de wet van 14 Juni 1918 (Staatsblad n°. 354), zooals deze het laatst is gew\jzigd by de wet van 8 Juli 1932 (Staatsblad n°. 341) en van de werken, bedoeld onder A 3° van dat artikel, voor zoover deze door de afsluiting van de Zuiderzee gevorderd worden over het dienstjaar 1938

voor zoover niet uitgetrokken in Titel B.

Uitkeering aan het Zuiderzeefonds tot dekking der uitgaven ter uitvoering van de Zuiderzeesteun­wet 1925 (Staatsblad n°. 290) met uitzondering van de ten behoeve der kredietverleening op hoofdstuk VII .B der Rijksbegrootlng beschikbaar gestelde rentedragende voorschotten over het dienstjaar 1938

Aandeel in de uitgaven wegens rente en aflossing van Gevestigde Schuld

Rente van de kapitalen tot en met 1937 verstrekt onder de afdeeling Zuiderzeefonds, van Titel B van de UMksbcgrooting, voor zoover deze kapi­talen kunnen worden geacht nog niet door leening te zfln gedekt

6 000,-

4 100,-

f 1000,—

(6) 10100,-

184 300,—

180 000,—

1945950,—

4 608908,—

62 537,—

6 250,—

1100,—

f 7 350,—

Bijlage A. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. IX. 3. Tweede Kamer. 57

207 200,—

V E R S C H I L tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer,

f 3 000,-

f 1000,

2 750,—

Minder.

f 250,—

180000,-

2018 200,—

4 438 396 —

i

66 640,—

170 512,—

Vermoedelijk beloop van de uitgaven,

gedaan of nog te doen voor 1936.

T O E L I C H T I N G E N .

4 103,-

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937—1938.

f 22900,

72 250,—

f 463 507,-

180 000,-

2 016 380,

4 279 474,

72 943,—

(5) In verband met een aanhangige herziening van het „Mijnreglement 1906", waarbij ook de voor­schriften voor de electrische inrichtingen opnieuw moeten worden bezien, oordeelt de hoofdingenieur der mijnen, in overeenstemming met den electro­technischen adviseur bij de Arbeidsinspectie — in diens qualiteit van adviseur van het Staatstoezicht op de mijnen — het wenschelijk, de normalisatie ter hand te doen nemen van de constructievoorschriften voor toestellen, onderdeelen voor leidingaanleg en ander electrotechnisch materiaal, hetwelk in de mijnen wordt gebruikt.

De Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland heeft dezen arbeid, welke de electrotech­nische veiligheid van de mijnen ten goede komt, ter hand genomen, doch de daarvoor te maken kosten kunnen thans niet uit het Fonds voor Normalisatie worden bestreden, zoodat aanleiding wordt gevon­den hiervoor een bijdrage te verleenen.

(6) Aangezien in 1938 een uitkeering, als be­doeld in artikel 63 van het Arbeidsovereenkomsten­besluit, zal plaats vinden, is bij de raming van het artikel hierop gerekend.

15

Page 32: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

58 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. X—XIII. Artt. 97—101.

ö 8 'S

> - l

XI a O

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

TOEGESTAAN

voor 1937.

AFDEELING X.

PENSIOENSUITGAVEN, VOOR ZOOVER NIET OPGENOMEN IN ANDERE AFDEELINGEN.

Uitkeeringen aan het Algemeen Burgerlijk Pen­sioenfonds ter voldoening aan de artikelen 40,42a en 135 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240)

Artikel 40 en artikel 42 a

» 135

Aandeel in de bijdrage, verschuldigd aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ingevolge artikel 168a der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) over het jaar 1938

AFDEELING XI.

UITKEERINGEN AAN HET VERKEERSFONDS.

Ultkeering aan het Verkeersfonds in verband met de verhooging der tijdelijke heffing van het bijzonder invoerrecht op benzine ten behoeve van den versnelden bruggenbouw

Uitkeering aan het Verkeersfonds, als bedoeld in artikel 2, sub 8°, van de Wet van 6 October 1934 (Staatsblad n°. 534), tot instelling van een Verkeersfonds

Aangewezen voor toepassing van art. 24 der Compta­biliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 259).

AFDEELING XII.

KOSTEN, VOORTVLOEIENDE UIT DE UITVOERING VAN DE WET VAN 5 MEI 1933 (STAATSBLAD No. 251), TER BEVORDERING VAN EEN ZOOVEEL MOGELIJK EVENREDIGE VRACHTVERDEELING IN DE BINNEN­

SCHEEPVAART.

Personeelsuitgaven

Materieele behoeften en overige uitgaven . . . .

AFDEELING XIII.

OVERIGE UITGAVEN BETREFFENDE WATERSTAAT.

Wachtgelden.

Wachtgelden, voor zoover zij betrekking hebben op dienstvakken, welke bereids zijn opgeheven

13 000,—

4 000,—

f 17 000,—

9D5 000,-

2250 000,—

32086096,-

170000 —

88860-

66 570,-

10 000,—

8 000,—

f 18 000,—

995 000,—

2250 000,-

24218 785,-

160200,-

45000,-

73 826,—

59

^

VERSCHIL tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer.

i

f 7867 311,—

9 800,-

43 860,-

Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven,

gedaan of nog te doen voor 1936.

f 1000,—

7 256,—

f 10 218,92

26 447,62

f 36 666,54

995 000,—

23739 222,40

172 335,75

87 880,89

43 909,74

T O E L I C H T I N G E N .

Overgebracht van oud-hoofdstuk X betreffende het Departement van Handel, Nijverheid en Scheep­vaart bij K. B. van 9 Juli 1937 (Staatsblad n°. 141).

Page 33: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

60 HOOFDSTUK IX. Titel A. Afd. XIII. Artt. 102—105. Bijlage A. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. IX. 3. Tweede Kamer. 61

c

is

T3

e 3 "ÓJ CD

U I ca

"O d

O

OMSCHRIJVING. GERAAMD BELOOP

voor 1938.

TOEGESTAAN

voor 1937.

102

103

104

105

Gratificatlën

Representatiekosten

Vorderingen over afgesloten dienstjaren, als be­doeld in artikel 7, derde lid, der Comptabili­teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259)

Onvoorziene uitgaven (1)

f 5625 —

750,—

2 000,-

20 000,—

f 5625,-

750,-

2 000 —

20000,-

V E R S C H I L tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer.

f

Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven, gedaan of nog te doen

voor 1936.

4 739,25

1377,20

334,-

T O E L I C H T I N G E N .

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937—1938.

(1) Over het bij het negende hoofdstuk van de Bijksbegrooting voor 1936 voor „Onvoorziene uit­gaven" toegestane bedrag van f 20 000 is op de volgende wijze beschikt:

1°. tot aanvulling van de vol­gende artikelen :

Artikel 47 f 900,— Artikel 87 1005,— Artikel 97 1622,—

f 3 527,— 2°. voor uitgaven, welke haar

omschrijving niet vinden in een der andere artikelen van dat hoofdstuk :

o. bijdrage aan de com­missie tot bestrijding der wolhandkrab f 200,—

b. kosten wegens het ver­richten van werkzaam­heden ten behoeve van de octrooi-aanvrage n°. 75190 Ned. ten name van den Staat der Nederlanden op het onderwerp : „Che­mische ijsbestrijding" 134,—

334,—

f 3 861,—

16

Page 34: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6
Page 35: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

TITEL B.

KAPITAALDIENST.

Page 36: 1938.€¦ · 4 hoofdstuix. titel ai—vi. afdk. . bc _c 's 7=> ^ c (o ^ os c3 sc c3 c cd omschrijving . geraamd beloop voor 1938. ii i ii iii iv v vi 1—4 i ii iii 5—6

64 HOOFDSTUK IX. Titel B. Afd. I—IV. Artt. 106—112.

a CO <D •­1 T, CD <L>

106

107

a

CD

a o

OMSCHRIJVING.

AFDEELING I. WATERSTAAT.

ONDERAFDEELING I. ALGEMEEN BEHEER.

Aandeel in de ten laste ran de begrooting yan het Vcrkecrsfonds vermelde personeelsuitgaven yan het Rykswatcrstaatspcrsoneel, roor zoover niet uitgetrokken onder artikel 5 ran Titel A .

Aandeel in de ten laste ran de begrooting yan het Terkeersfonds vermelde materieele behoeften en oyerige uitgayen van het Rykswaterstaats­personeel, voor zoover niet uitgetrokken onder artikel 6 van Titel A

ONDERAFDEELING II.

RIVIEREN EN RIVIER WERKEN.

Paragraaf I. Rijkswerken.

Verbetering van de rivier de Maas voor groote af­voeren

Aangewezen voor toepassing van art. 24 der Compta­biliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 259).

Paragraaf II. Subsidiën en bijdragen.

Uitkeering wegens afkoop van den onderhouds­plicht van bcmalingsinrichtingen in Noord­Westeiyk Noordbrabant

AFDEELING II.

MIJNWEZEN (STAATSMIJNEN IN LIMBURG).

Uitkeering aan de Staatsmynen in Limburg wegens verstrekking van obligatiekapitaal over het jaar 1938

AFDEELING III.

STAATSVISSCHERSHAVENBEDRIJF.

Uitkeering aan het Staatsvisschershavenbodryf. .

van het bedrag, waarmede de waarde der voorraden bij het einde van het jaar 1938 de waarde bij 'den aanvang daarvan overtreft

wegens verstrekking van kapitaal over het jaar 1938

Aangewezen voor toepassing van art. 24 der Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad n°. 259).

AFDEELING IV. ZUIDERZEEFONDS.

Uitkeering aan het Zuiderzeefonds voor den af­sluitdyk

ten laste van Titel A komt:

artikel 93 totaal uitgetrokken op Titel A en Titel B

samen

GERAAMD BELOOP

voor 1938.

TOEGESTAAN

voor 1937.

f 60 000,-

8 000,-

(1) 2 000 000,-

7 000,—

(1) 7 900000,-

Memorie.

138 000,—

180 000 —

f 1985 000,—

(1) 138 000,-

f 65000,-

10000,-

3 000000,—

1805 000,—

Memorie.

f 63 000,-

180 000,—

f 2 062 000,-

132 333 , -

3900 000,-

63 000,—

1882 000 —

Bijlage A. Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938. 2. IX. 3. Tweede Kamer. 65

VERSCHIL tusschen de raming voor 1938 en het bedrag,

toegestaan voor 1937.

Meer. Minder.

Vermoedelijk beloop van de uitgaven, gedaan of nog te doen

voor 1936.

T O E L I C H T I N G E N .

' f 4 000 000,—

75 000,—

f 5 000,-

2 000,-

1000000,

125 333,—

77 000,-

(2) f 3 367 149,85

7 249098,76

132194,-

1904 000,-

(1) Te verdeelen als volgt:

Aankoop grond f Rivierverbetering van km 196 tot

voorbij de brug van Ravenstein met doorsnijding bij Demen

Bochtafsnijdingen bij Balgoy en Neerloon en rivierverbetering

Rivierverbetering van Balgoy tot voorbij de stuw te Grave

Afgraven uiterwaarden Rivierverbetering van Grave tot

Mook Oprnetingen, waarnemingen en

grondboringen Adviezen Kosten van schattingen Aanschaffing en herstel van instru­

menten en gereedschappen Wakerloonen

(2) Besteed als volgt:

Aankoop grond Schutsluis bij St. Andries Stuwcomplex bij Lith Rivierverbetering beneden Alem Bochtafsnijding hij Alem Rivierverbetering tusschen Maren

en Lith Doorsnijding bij Lith Bochtafsnijding bij Alphen Doorsnijding bij Allemanswaard ld . bij Megen—Maasbommel ... Rivierverbetering van km 196 tot

voorbij de brug van Ravenstein met doorsnijding bij Demen

Bochtafsnijdingen bij Balgoy en Neerloon en rivierverbetering

Opmetingen, waarnemingen en grondboringen

Adviezen Wakerloonen Diversen

50 000,—

200 000 —

600 000,—

300 000,— 700 000,—

110 000,—

25 000,— 1 000,— 3 000,—

1 000,— 10 000,—

f 2 000 000 —

f 613 523,43 2 956.75 58 744,93 220 228,60 53 949,26

97 866,02 340 006,02 34 966,24 861 573,78 822 585,44

107 573,15

92 541,21

8 788,74 1 500,— 11 796,96 38 549,32

i 3 367 149,85

(1) Meer in verband met het uitvoeren van be­langrijke aanlegwerken.

(1) De verhooging van dit artikel is een gevolg van het verlengen van hal C van het bedrijfs­gebouw bij het Staatsvisschershavenbedrijf, waar­door hoogere kapitaalsverstrekking noodig is.

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1937—1938. 17