19 Inch TFT kleuren-beeldscherm

of 19/19
19 Inch TFT kleuren-beeldscherm Gebruiksaanwijzing Copyright © 2007 Alle rechten voorbehouden. Dit handboek is door de auteurswet beschermd. Handelsmerken: MS-DOS ® en Windows ® zijn geregistreerde handelsmerken van de firma Microsoft ® . Pentium ® is een geregistreerd handelsmerk van de firma Intel ® . Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun desbetreffende houder. Technische wijzigingen voorbehouden.
 • date post

  12-Sep-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 19 Inch TFT kleuren-beeldscherm

Microsoft Word - MD 30159 NL RC2.docGebruiksaanwijzing Copyright © 2007 Alle rechten voorbehouden. Dit handboek is door de auteurswet beschermd. Handelsmerken: MS-DOS® en Windows® zijn geregistreerde handelsmerken van de firma Microsoft®. Pentium® is een geregistreerd handelsmerk van de firma Intel®. Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun desbetreffende houder. Technische wijzigingen voorbehouden.
ii
AAAANNWWIIJJZZIINNGGEENN MM..BB..TT.. DDEEZZEE HHAANNDDLLEEIIDDIINNGG 1
Aanwijzingen m.b.t. deze handleiding Lees aandachtig dit hoofdstuk en neem alle aanwijzingen in acht. Op die manier wordt het toestel op de juiste manier gebruikt en zorgt u ervoor dat uw TFT-beeldscherm lang meegaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de buurt van uw TFT-beeldscherm. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Als u het TFT-beeldscherm doorverkoopt, dan kunt u de gebruiksaanwijzing erbij leveren. Deze handleiding is zo ingedeeld dat u te allen tijde via de inhoudsopgave de benodigde informaties m.b.t. het desbetreffende onderwerp kunt nalezen. Et is de bedoeling van deze handleiding om u in begrijpelijke taal met de bediening van uw TFT-beeldscherm vertrouwd te maken.
Onze doelgroep Deze handleiding is zowel voor beginners als ook voor ervaren gebruikers bedoeld.
De kwaliteit Bij de keuze van de componenten lieten wij ons leiden door hoge functionaliteit, eenvoudige bediening, veiligheid en betrouwbaarheid. Door een uitgebalanceerd hard- en softwareconcept zijn wij in staat om u een op de toekomst gerichte TFT-beeldscherm te presenteren waarmee u bij uw werk en in uw vrije tijd veel plezier zult beleven. Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u in onze producten stelt. Het doet ons genoegen om u als nieuwe klant te mogen begroeten.
De service Door onze individuele klantenservice ondersteunen wij u bij uw dagelijks werk. Neem gerust contact met ons op: wij helpen u met alle plezier. In dit handboek bevindt zich een afzonderlijk hoofdstuk met betrekking tot het onderwerp service, te beginnen op bladzijde 13.
Correct gebruik • Dit TFT-beeldscherm is bedoeld als beeldscherm van een computer en enkel geschikt voor gebruik in droge
ruimtes binnenhuis. • Dit TFT-beeldscherm is enkel bedoeld voor privégebruik. Het TFT-beeldscherm is niet voor het gebruik in
een industriële onderneming bestemd. Uw toestel onder extreme omstandigheden gebruiken kan schade aan uw toestel veroorzaken.
Omvang van de levering Controleer de volledigheid van de levering en breng ons binnen 14 dagen na aankoop op de hoogte als de levering niet compleet is. Met het door u aangekochte TFT-beeldscherm bent u in het bezit van een:
• TFT- scherm • Netaansluitkabel • 15-pin D-Sub kabel • DVI-D kabel • Audiokabel • Voetstuk • Garantiekaart • Gebruikershandleiding
NNEEDDEERRLLAANNDDSS 2
niet altijd juist inschatten. • Houd het verpakkingsmateriaal, bv. foliën, buiten het bereik van kinderen. Bij een verkeerd gebruik
bestaat er immers verstikkingsgevaar. • Open nooit de behuizing van het TFT-beeldscherm! (elektrische schok, kortsluiting en brandgevaar) • Steek geen voorwerpen door de gleuven en openingen in het TFT-beeldscherm. Dit zou kortsluiting of zelfs
brand kunnen veroorzaken (elektrische schok, kortsluiting en brandgevaar)! • Gleuven en openingen van het TFT-beeldscherm dienen voor de ventilatie. Dek deze openingen niet af
(Oververhitting, brandgevaar)! • Oefen geen druk uit op het display. Het gevaar bestaat dat het beeldscherm breekt. • Opgelet! Er bestaat verwondingsgevaar als het display breekt. Pak de gebarsten delen met veiligheidshand-
schoenen in en stuur ze naar uw servicecenter. Daar zal uw toestel op een deskundige manier verder verwerkt worden. Was daarna uw handen met zeep. Dit is nodig omdat het niet uit te sluiten valt dat er chemicaliën uit het display lekken.
• Raak het display niet met de vingers of met scherpe voorwerpen aan om schade te vermijden. Trek de stekker uit en contacteer de klantendienst als
• de netkabel beschadigd is • er vloeistof in het beeldscherm gedrongen is • het TFT-beeldscherm niet goed functioneert • het TFT-beeldscherm gevallen of de behuizing beschadigd is
Plaats van opstelling • Nieuwe toestellen kunnen tijdens hun eerste werkingsuren een typische, onvermijdelijke, maar volledig
ongevaarlijke geur afgeven. In de loop van de tijd zal deze geur gestaag afnemen. Om deze geurontwikkeling tegen te gaan, raden wij u aan uw werkkamer regelmatig te verluchten. Wij hebben er bij de ontwikkeling van dit product zorg voor gedragen de geldende grenswaarden nooit te overschrijden.
• Houd vocht uit de buurt van het TFT-beeldscherm en alle aangesloten toestellen en vermijd stof, hitte en directe zonnestraling. Worden deze aanwijzingen niet in acht genomen, dan kunnen storingen of schade aan het TFT-beeldscherm het gevolg hiervan zijn.
• Dit toestel niet buiten gebruiken, omdat externe invloeden, zoals regen, sneeuw etc. het toestel kunnen beschadigen.
• Plaats geen voorwerpen die gevuld zijn met een vloeistof (vazen of dergelijke) op het toestel. Het voorwerp kan omvallen en de vloeistof kan de elektrische veiligheid verminderen.
• Plaats geen brandende voorwerpen (kaarsen of dergelijke) op het toestel. • Zorg voor voldoende ruimte in de kast. Bewaar een minimumafstand van 10 cm rond het toestel voor
voldoende verluchting. • Plaats en gebruik alle componenten op een stabiel, effen en trillingsvrij vlak zodat het TFT-beeldscherm
niet kan vallen. • Vermijd verblinding, spiegelingen, te sterke licht-donker-contrasten om uw ogen te sparen en om voor
een aangename ergonomie op uw werkplaats te zorgen. • Las regelmatig pauzes in als u aan uw TFT-beeldscherm werkt. Hierdoor kunt u spanning en vermoeidheid
vermijden.
Reparatie • Laat uw TFT-beeldscherm enkel door gekwalificeerd personeel repareren. • Als het toestel gerepareerd moet worden, neem dan enkel contact op met onze geautoriseerde
servicepartners.
VVEEIILLIIGGHHEEIIDDSSAADDVVIIEEZZEENN 3
Voorziene omgeving • Het TFT-beeldscherm kan bij een omgevingstemperatuur van 5°C tot 35°C en een relatieve luchtvochtigheid
van 20% tot 80% (niet condenserend) gebruikt worden. • Als het toestel uitgeschakeld is, dan kan het TFT-beeldscherm bij temperaturen van –20°C tot 60°C bewaard
worden. • Wacht na het transport van het TFT-beeldscherm met de ingebruikneming tot het toestel de omgevings-
temperatuur heeft aangenomen. Bij grote temperatuur- of vochtigheids-schommelingen kan het door condensatie tot de vorming van vocht binnenin het TFT-beeldscherm komen. Dit kan een kortsluiting veroorzaken.
Stroomvoorziening
Opgelet: Ook als de netschakelaar uitgeschakeld is, staan bepaalde delen van het toestel onder spanning. Om de stroomtoevoer naar uw TFT-beeldscherm te onderbreken of het toestel volledig van het spanningsnet te scheiden, trekt u de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik de TFT-beeldscherm enkel aan geaarde stopcontacten met AC 100-240V~/ 50-60 Hz. Als u niet zeker bent van de stroomvoorziening op de plaats van opstelling, neem dan contact op met de elektriciteitsmaatschappij.
• We raden u bovendien aan om een overspanningsbeveiliging te gebruiken om uw TFT-beeldscherm te beschermen tegen spanningspieken of blikseminslag.
• Om de stroomtoevoer naar uw beeldscherm te onderbreken moet u de stekker uit het stopcontact trekken. • Het stopcontact moet zich in de buurt van het TFT-beeldscherm bevinden en het moet gemakkelijk
toegankelijk zijn. • Als u een verlengkabel gebruikt, dan moet die aan de VDE-bepalingen voldoen. Neem evt. contact op met
uw elektroninstallateur. • Leg de kabels zodanig dat er niemand op kan lopen of erover kan struikelen. • Plaats geen voorwerpen op de kabels, anders zouden ze beschadigd kunnen worden.
Normen / elektromagnetische compatibiliteit Het TFT-beeldscherm voldoet aan de vereisten van de elektromagnetische compatibiliteit en de elektrische veiligheid van de volgende normen:
EN 55022 Inrichtingen voor informatica, radiostoringen - Grenswaarden en meetprocedure EN 55024 Inrichtingen voor informatica - Eigenschappen op het domein van de storingsvrijheid -
Grenswaarden en meetprocedure EN 60950 Veiligheid van inrichtingen voor informatica • Bij het aansluiten van het beeldscherm moeten de Richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit
(EMC) in acht genomen worden. • Houd het beeldscherm minstens op 1 meter van hoogfrequente en magnetische storingsbronnen
(mobiele telefoons, televisies, luidsprekerboxen etc.) om functiestoringen en gegevensverlies te vermijden. • Hoewel bij de productie van uw product de modernste technieken werden toegepast, kan het net omwille
van die complexe techniek in zeer zeldzame gevallen voorkomen, dat een enkel of meerdere lichtpunten uitvallen.
Uw toestel beantwoordt aan de Europese ISO 13406-2 Klasse II norm (pixelfoutenklasse) ( blz. 15).
NNEEDDEERRLLAANNDDSS 4
Lees voor de ingebruikneming absoluut het hoofdstuk „Veiligheidsadviezen“ op pagina 1 en volgende.
Bevestiging van de monitorvoet Bevestig de voet van de monitor zoals in de tekening wordt getoond. Doe dit voordat u de monitor aansluit.
(Afb.: Bevestiging van de monitorvoet)
Voorbereidingen op uw pc Als u totnogtoe met een beeldbuismonitor aan uw computer gewerkt hebt, dan moet u evt. bepaalde voorbereidingen treffen. Dit is nodig als uw oude monitor bepaalde instellingen heeft die door uw nieuw TFT- beeldscherm niet ondersteund worden.
Ondersteunde beeldscherminstellingen Deze TFT-beeldscherm ondersteunt volgende modi.
Resolutie Horizontale frequentie Vertikale frequentie
720 x 400 31.47 KHz 70 Hz 640 x 480 31.47 KHz 60 Hz 640 x 480 37.86 KHz 72.8 Hz 640 x 480 37.5 KHz 75 Hz 800 x 600 37.88 KHz 60.3 Hz 800 x 600 48.08 KHz 72.2 Hz 800 x 600 46.87 KHz 75 Hz 1024 x 768 48.36 KHz 60 Hz 1024 x 768 56.48 KHz 70.1 Hz 1024 x 768 60.02 KHz 75 Hz 1280 x 1024 63.98 KHz 60.02 Hz 1280 x 1024 80.00 KHz 75 Hz 1440 x 900* 55.47 KHz 59.90 Hz
*aanbevolen resolutie (fysicalisch)
Controleer onder Windows 9X/ME/2000/XP de instelling van uw grafische kaart onder „Eigenschappen voor beeldscherm“. Onder Windows Vista u controleer the instelling med „Beeldscherminstellingen”.
IINNGGEEBBRRUUIIKKNNEEMMIINNGG 5
Eigenschappen voor beeldscherm Met dit Windowsprogramma kunt u de eigenschappen van uw beeldscherm instellen. Het gaat hier b.v. om achtergrond, schermbeveiliging, actieve desktop (web) alsook andere instellingen van uw beeldscherm en de grafische kaart. Het programma kan als volgt gestart worden:
• Rechter muisklik op het Windowserkvlak (desktop) en linker muisklik op "Eigenschappen". of
• Start in „Configuratiescherm“ het programma „Beeldscherm“.
(Afb.: Eigenschappen voor beeldscherm)
De resolutie stelt u onder „Beeldschermresolutie“ ( ) in. Uw TFT-beeldscherm kan maximaal 1440 x 900 beeldpunten weergeven. Deze resolutie komt overeen met de fysieke resolutie. Met de fysieke resolutie bereiken de TFT-monitoren hun volle beeldkwaliteit. Onder „Kleurkwaliteit“ ( ) kunt u de kleursterkte (aantal weergegeven kleuren) instellen. Uw TFT-beeldscherm ondersteunt een kleursterkte van maximaal 16 miljoen kleuren. Dit komt overeen met 32 bits of "Real Color". De beeldherhalingsfrequentie kan onder „Geavanceerd“ ( ) ingesteld worden. Er verschijnt, naargelang de configuratie van uw computer, een venster met de eigenschappen van uw grafische kaart. Onder „Adapter“ kunt u in het keuzeveld „Alle modi weergeven“ de gewenste waarde instellen die bij het TFT-beeldscherm 60 Hz moet bedragen en naargelang de instelling niet meer dan 75 Hz mag bedragen.
(Afb.: Detail van eigenschappen voor beeldscherm)
Attentie!
Komt de instelling niet overeen met de waarden die door uw display ondersteund worden, dan kan het gebeuren dat u geen beeld krijgt. Sluit in dat geval uw toestel opnieuw aan en voer volgens de voornoemde opties onder „Eigenschappen voor beeldscherm“ geldige waarden in.
NNEEDDEERRLLAANNDDSS 6
Windows Vista: Beeldschermresolutie Het ingebouwde beeldscherm geeft 1440 x 900 pixels weer. Als u in het Windows hulpprogramma “Configuratiescherm Persoonlijke instellingen Beeldscherminstellingen” naar een weergave met afwijkende instellingen gaat, verschijnt de weergave soms niet op het volledige beeldschermoppervlak. Door de vergroting komt het, vooral bij bepaalde lettertypes, tot vervormingen in de weergave. Maar u kan met een hogere resolutie werken, als u een extern beeldscherm met hogere resolutie aansluit. U moet echter de beeldschermresolutie verhogen of de kleurdiepte verlagen, omdat de videokaart maar een beperkte capaciteit toelaat. Met het Windows hulpprogramma “Configuratiescherm Persoonlijke instellingen” past u de weergave van de ondersteunde modi aan.
Beeldscherm aansluiten U kunt het hoofdstuk „Veiligheidsadviezen“ (blz. 2 e.v.) lezen om onmiddellijk met de TFT-beeldscherm te werken. Wiij bevelen aan, ook de andere hoofdstukken te lezen. U vindt er gedetailleerde verklaringen en tips i.v.m. uw TFT-beeldscherm.
1 VGA -aansluiting 2 DVI-D -aansluiting 3 Audio -aansluiting 4 Stroom-toevoer
(Afb.: Aansluitingen op de achterkant)
• Controleer of het TFT-beeldscherm nog niet met het stroomnet verbonden is (stekker nog niet in het
stopcontact) en het TFT-beeldscherm en de computer nog niet ingeschakeld zijn. • Maak uw computer evt. voor het TFT-beeldscherm klaar zodat alle nodige instellingen voor uw TFT-
beeldscherm uitgevoerd zijn.
Aansluiten van de signaalkabel • Sluit de signaalkabel aan de passende VGA-aansluitingen aan de computer en aan de TFT-beeldscherm
aan. Beschikt uw pc ook over een DVI-uitgang, dan kunt u uw scherm via de DVI-D-stekker aansluiten.
Aansluiten van de audio kabel • Sluit de audiokabel aan de passende aansluitingen aan de computer en aan de TFT-beeldscherm aan.
Tot stand brengen van de stroomtoevoer • Steek de voedingskabel in de voedingsbus van het TFT-beeldscherm en steek de stekker in een stopcontact
in de buurt van het TFT-beeldscherm. Het stopcontact moet zich in de buurt van het TFT-beeldscherm bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn (dezelfde stroomkring als voor PC).
IINNGGEEBBRRUUIIKKNNEEMMIINNGG 7
• Schakel uw beeldscherm aan de aan/uit schakelaar aan. Schakel daarna uw computer in.
Ergonomie Opgelet: Voorkom verblindingen, spiegelingen en te harde licht-donker-contrasten om uw ogen te sparen.
(Afb.: Ergonomie)
• Oppervlakte voor de handen: 5 tot 10 cm • Kijkafstand: 50 tot 70 cm • Beenruimte (verticaal): minimum 65 cm • Beenruimte (horizontaal): minimum 60 cm • Bovenste regel op het beeldscherm op ooghoogte of iets daaronder.
NNEEDDEERRLLAANNDDSS 8
Functie Beschrijving
1 Menu/Enter Met deze toets roept u het OSD (On Screen Display) op. Bevestig met deze toets de keuze van de parameter die u wilt wijzigen.
2 Auto Met deze toets zet u de automatische instelling aan. 3
Harder
Als het OSD aktief is, dan kiest u met deze toets een parameter waarbij de waarde verhoogd wordt. Bij rechtstreekse aansturing verhoogt u het volume.
4
Zachter
Als het OSD aktief is, kiest u met deze toets een parameter waarbij de waarde verlaagd wordt. Bij rechtstreekse aansturing verlaagt u het volume.
5 Power Met deze schakelaar kunt u het TFT-beeldscherm in- of uitschakelen.
6 In werking indicator
Toont de operationele toestand aan. Groen = normale werking, Oranje = stand-by modus
IINNSSTTEELLLLEENN VVAANN HHEETT TTFFTT--BBEEEELLDDSSCCHHEERRMM 9
Instellen van het TFT-beeldscherm Met het OSD-menu (On Screen Display) kunt u bepaalde parameters van het TFT-beeldscherm instellen.
Het OSD-menu gebruiken 1. Druk op de MENU toets om het OSD op te roepen. 2. Met de functiekeuzetoetsen / kiest u de opties in het hoofdmenu. 3. U bevestigt uw keuze met de MENU toets. 4. Met de functiekeuzetoetsen / kiest u de opties in het submenu. 5. U bevestigt uw keuze met de MENU toets. 6. Met de functiekeuzetoetsen / stelt u de gewenste waarde in.
Het OSD-menu verlaten U kunt het OSD-menu op volgende manieren verlaten:
• Kies Afsluiten. • Het OSD verdwijnt automatisch als u tijdens een vooraf bepaalde tijdsduur (bij uitlevering is dat 10
seconden) geen toets op het TFT-scherm indrukt.
Het OSD-menu Op de volgende pagina's worden de hoofdfuncties en de instellingsmogelijkheden via OSD uitgelegd.
Attentie!
Helderheid en Contrast
(Afb.: OSD-menu - helderheid)
• Helderheid
Met de toetsen en kunt u de helderheid van uw TFT-beeldscherm instellen. • Contrast
Met de toetsen en kunt u het contrast van uw TFT-beeldscherm instellen.
NNEEDDEERRLLAANNDDSS 10
U regelt het horizontale beeld van het TFT-scherm. • v. position
U regelt het verticale beeld van het TFT-scherm. • Klokinstelling
U regelt de clock van de het TFT-scherm. Hoe hoger de waarde, hoe breder het beeld. Hoe lager de waarde, hoe meer het beeld gecomprimeerd is.
• Fase-instelling U regelt de phase om de weergave op uw TFT-scherm te optimaliseren.
Kleurinstelling
• Stand.inst.paneel (5500K/6500K/9300K) Beweeg de cursor naar één van de vooraf ingestelde opties en selecteer deze.
• Gebruiker Voor de individuele aanpassing van de kleurcomponenten rood, groen en blauw.
OSD-instelling
(Afb.: OSD-menu - Kleureninstelling)
• OSD h position U bepaalt de horizontale positie van het OSD.
• OSD v position U bepaalt de verticale positie van het OSD.
• OSD Time-out U bepaalt wanneer het OSD verdwijnt als het niet wordt gebruikt.
• OSD Transparentie U bepaalt hoe transparant de achtergrond van het OSD-menu is.
• OSD Kleur Instellen van de OSD kleur.
• Taal Taalkeuze van het OSD-Menu. U kunt uit verschillende mogelijkheden kiezen.
Overige instellingen
(Afb.: OSD-menu – overige instellingen)
• DDC/CL Schakel de DDC-modus in zodat het besturingssysteem de monitor, die voldoet aan de VESA-standaard, automatisch kan herkennen en zodat de drivers geïnstalleerd kunnen worden.
• Volume Instellen van het volume.
• DOS-modus Kies deze optie om de monitor aan te passen aan de DOS-weergave. Deze functie is enkel actief in de tekstmodus.
• VGA-modus Kies deze optie om de monitor aan te passen aan de VGA-weergave. Kies hiervoor de schermresolutie 720x400 of 640x400.
• Fabrieksinstelling Met dit menupunt kunt u de toestand van bij de uitlevering weer instellen. Alle instellingen, die u manueel hebt uitgevoerd, worden gewist. Alle parameters hebben nu weer dezelfde waarden als bij uitlevering.
• Ingangsinstelling Instellen van de ingang.
NNEEDDEERRLLAANNDDSS 12
Besparen van energie Deze monitor kan door de computer of het besturingssysteem worden omgeschakeld tussen verschillende toestan- den van energiebesparing. Dit voldoet aan de huidige eisen voor vermindering van het energieverbruik. De monitor ondersteunt de volgende toestanden van laag energieverbruik:
Toestand Energieverbruik Kleur van de LED Gereedheid (ca.)
AAN Stand-by
groen oranje
- 6 seconden
De monitor blijft – afhankelijk van het besturingssysteem in de toestand van laag energieverbruik totdat u een toets indrukt of de eventuele muis beweegt. Het beeldscherm heeft ongeveer 6 seconden nodig om over te schakelen van de toestand stand-by naar de werkingsmodus AAN.
KKLLAANNTTEENNDDIIEENNSSTT 13
Klantendienst
Verhelpen van problemen Als er problemen met uw TFT-beeldscherm optreden, controleer dan of uw TFT-beeldscherm correct geïnstalleerd is. Blijven de problemen bestaan, lees dan in dit hoofdstuk de informatie over mogelijke oplossingen.
Lokaliseren van de oorzaak Storingen kunnen soms banale oorzaken hebben, maar kunnen soms ook veroorzaakt zijn door defecte compo- nenten. We willen u hier een leidraad bieden om de problemen op te lossen. Als de hierna beschreven aanwijzingen niet tot het gewenste resultaat leiden, dan helpen we u graag verder. Neem contact op met ons!
Aansluitingen en kabels controleren Begin met een zorgvuldige visuele controle van alle kabelverbindingen. Als de lampjes niet functioneren, controleer dan of de stroomvoorziening van het TFT-beeldscherm en de computer nog intact is.
Fouten en mogelijke oorzaken Het beeldscherm toont geen beeld: Controleer:
• Voeding: De netkabel moet stevig in de bus zitten en de netschakelaar moet ingeschakeld zijn. • Signaalbron: Controleer of de signaalbron (bijv. computer) ingeschakeld is en de verbindingskabels stevig
in de bussen zitten. • De beeldherhalingsfrequenties.
De actuele beeldherhalingsfrequentie moet geschikt zijn voor het TFT-beeldscherm. • De stroomspaarmodus. Druk op een willekeurige toets en beweeg de muis om de modus uit te schakelen. • De signaalkabelpennen. Als er pennen (pins) gebogen zijn, neem dan contact op met uw klantendienst. • Stel geldige waarden voor uw TFT-beeldscherm in (zie „Voorbereidingen aan uw PC“, pagina 4).
Het beeld loopt door of is niet vast: Controleer:
• De signaalkabelpennen. Als er pennen (pins) gebogen zijn, neem dan contact op met uw klantendienst. • Signaalstekker: De stekkers van de signaalkabel moeten stevig in de bussen vastzitten. • De grafische kaart. Controleer of de instellingen correct zijn. • De beeldherhalingsfrequenties. Stel in uw grafische instellingen toegestane waarden in. • Scherm-uitgangssignaal. Het scherm-uitgangssignaal van de computer moet met de technische gegevens
van het scherm overeenstemmen. • Verwijder storende toestellen (mobiele telefoons, luidsprekerboxen etc.) uit de buurt van uw TFT-
beeldscherm. • Vermijd het gebruik van monitorverlengkabels.
Tekens worden donker weergegeven, het beeld is te klein, te groot of niet gecentreerd enz.: • Stel de betreffende instellingen bij (Instellen van het TFT-beeldscherm, pagina 9).
De kleuren worden niet zuiver weergegeven: • Controleer de signaalkabelpennen. Als er pennen (pins) gebogen zijn, neem dan contact op met uw
klantendienst. • Regel de kleurinstellingen via het OSD-menu. • Vermijd het gebruik van monitorverlengkabels.
De weergave is te helder of the donker: • Controleer of het niveau van de video uitgang van de computer met de technische gegevens van uw monitor
overeenkomt. • Kies Auto-Setup, waar u de instelling voor helderheid en contrast kunt optimaliseren. Het display zou voor
het optimaliseren een tekstpagina (vb. Explorer, Word, ...) moeten tonen. Het beeld trillt:
• Controleer, of de stroomspanning overeenkomt met de technische gegevens van de monitor.
NNEEDDEERRLLAANNDDSS 14
• U kiest Auto-Setup, waar u de instelling voor pixels en fasensynchronisatie kunt optimaliseren. Voor het optimaliseren zou het display een tekstpagina (vb. Explorer, Word, ...) moeten tonen.
Hebt u nog meer ondersteuning nodig? Als de aanwijzingen in de vorige paragrafen uw probleem niet verholpen hebben, neem dan contact met ons op. U zou ons ten zeerste helpen, als u ons de volgende informatie zou geven:
• Hoe ziet de configuratie van uw computer eruit? • Welke bijkomende randapparatuur gebruikt u? • Welke meldingen verschijnen er eventueel op het beeldscherm? • Welke software hebt u bij het optreden van de fout gebruikt? • Welke stappen hebt u al ondernomen om het probleem op te lossen? • Als u al een klantennummer heeft, deel het ons dan mee.
Onderhoud De gebruiksduur van het TFT-beeldscherm kunt u met de volgende maatregelen verlengen:
Attentie!
Binnen de beeldschermbehuizing bevinden er zich geen delen die onderhouden of gereinigd moeten worden.
• Trek voor het reinigen altijd de netstekker en alle verbindingskabels uit. • Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige reinigingsproducten. • Maak het beeldscherm met een zachte, pluisvrije doek schoon. • Let erop dat er geen waterdruppels op het beeldscherm blijven. Water kan blijvende verkleuring
veroorzaken. • Stel het beeldscherm noch aan fel zonlicht noch aan ultraviolette straling bloot. • Bewaar de verpakking zorgvuldig en gebruik enkel deze verpakking bij transport van het scherm.
Afvalverwerking
Verpakking Om uw toestel tegen beschadiging tijdens het transport te beschermen, bevindt het zich in een verpakking. De verpakkingen zijn uit materialen vervaardigd, die op een milieuvriendelijk wijze verwijderd en aan een geschikte recyclage onderworpen kunnen worden.
Apparaat Behandel het apparaat op het eind van de levensduur in geen geval als gewoon huisvuil. Informeer naar de mogelijkheden om het milieuvriendelijk als afval te verwijderen.
TTEECCHHNNIISSCCHHEE SSPPEECCIIFFIICCAATTIIEESS 15
Technische specificaties • Beeldscherm 19” (48,2 cm), TFT • Nominale spanning AC 200-240 V ~ 50/60 Hz
Nominale stroom 1,2 A Effektief vermogen max. 36 Watt
• Resolutie 1680 x 1050 • Helderheid 300 cd/m2 (typ.) • Contrast 700:1 (typ.) • Reactietijd 5 ms (typ.) • RGB ingang, analog 15-pins sub-D connector • RGB ingang, digital DVI-D • Bediening Stroom ON/OFF, OSD • Temperatuur In werking +5° C ~ +35°C
Niet in werking -20° C ~ +60°C • Luchtvochtigheid In werking < 80%
(niet condenserend) Niet werking < 95%
NNEEDDEERRLLAANNDDSS 16
Pixelfouten bij TFT’s (LCD-Displays) Bij Aktiv Matrix TFT’s (LCD) met een resolutie van 1440 x 900 Pixels (WSXGA), die telkens uit drie sub-pixels (rood, groen, blauw) worden opgebouwd, worden er in totaal ongeveer 3,9 miljoen aangestuurde transistoren ingezet. Door dit zeer grote aantal transistoren en het uiterst complexe productieproces dat hiermee samenhangt, kan er zich sporadisch een uitval of een foutieve aansturing van pixels of afzonderlijke sub-pixels voordoen. In het verleden kenden we verschillende aanleidingen om het toegelaten aantal pixelfouten te definiëren. Meestal waren die zeer moeilijk en sterk producent-afhankelijk en bijgevolg ook compleet verschillend. Bijgevolg volgt MEDION voor alle TFT-Display producten bij de garantievoorwaarden de strenge en duidelijke voorschriften van de ISO 13406-2, Klasse II norm die hieronder kort worden gebundeld. De ISO-norm 13406-2 definieert o.a. de algemeen geldende richtlijnen m.b.t. de pixelfouten. De pixelfouten worden in vier foutklassen en drie fouttypes ondergebracht. Elke pixel is verder opgebouwd uit drie sub-pixels met elk hun respectievelijke basiskleur (rood, groen, blauw). Pixelfehler-Types:
• Type 1: voortdurend oplichtende pixels (heldere, witte punt), maar niet aangestuurd. Een witte pixel ontstaat door het oplichten van alle drie de sub-pixels.
• Type 2: niet oplichtende pixel (donkere, zwarte punt), hoewel aangestuurd.
• Type 3: abnormale of defecte sub-pixel van rode, groene of blauwe kleur. (bvb. voortdurend oplichten aan halve helderheid, niet oplichten van een kleur, flikkerend of knipperend, maar niet van het type 1 of 2)
Vervollediging: cluster van type 3 ( = het uitvallen van twee of meer sub-pixels in een blok van 5 x 5 Pixels. Een cluster is een veld van 5 x 5 Pixels (15 x 5 sub-pixels). Pixelfouten-klassen:
Foutenklasse Type 1 Type 2 Type 3 Cluster v. Type 3
I 0 0 0 - 0 II 2 2 5 - 2 III 5 15 50 5 IV 50 150 500 50
Het toegelaten aantal fouten van de bovengenoemde types in elke foutenklasse geldt voor een miljoen pixels en moet afhankelijk van de fysische resolutie van het display omgerekend worden. Hieruit volgt een maximaal toegelaten aantal in de foutenklasse II:
Voor een resolutie Mio. Pixels Sub-Pixels Type (zie boven)
1024 x 768 (15") 0.786432 2.359296 2 2 4 - 2 1280 x 1024 (17,18, 19") 1.310720 3.932160 3 3 7 - 3 1600 x 1200 (19“) 1.920000 5.760000 4 4 10 - 4 1440 x 900 (19“ wide) 1.296000 3.888000 3 3 7 - 3 1680 x 1050 (20“ wide, 22“ wide) 1.764000 5.292000 4 4 10 - 4
De foutenklasse I komt enkel voor bij spezifieke applicaties, bvb. in medische toepassingen. Er is dan ook een kostenplaatje aan verbonden. Foutenklasse II daarentegen heeft zich als standaard voor de kwaliteitsbewuste producent van zeer goede displays doorgezet. Voorbeeld 1 : Een 15” - XGA-Display bestaat uit 1024 horizontale en 768 verticale beeldpunten (pixels), d.w.z. 786.432 pixels in totaal. In verhouding met een miljoen pixels geeft dit een factor van ongeveer 0,8.
Regels
KKOOPPIIËËRREENN,, FFOOTTOOKKOOPPIIËËRREENN EENN VVEERRVVEEEELLVVOOUUDDIIGGEENN VVAANN DDIITT HHAANNDDBBOOEEKK 17
De foutenklasse II laat dus telkens twee fouten van het type 1 en type 2 toe en vier fouten van het type 3 en 2 clusters van het type 3. Voorbeeld 2: Een 17” - SXGA-Display bestaat uit 1280 horizontale en 1024 verticale beeldpunten (pixels), d.w.z. 1.31Mio. pixels in totaal. In verhouding met een miljoen pixels geeft dit een factor van ongeveer 1,31. De foutenklasse II laat hiermee telkens drie fouten van het type 1 en type 2 toe en zeven fouten van het type 3 en 3 clusters van het type 3. Het gaat hier dan in de regel niet om een garantiezaak. In bepaalde omstandigheden spreken we van een garantiezaak als de bovengenoemde foutenaantallen in een bepaalde categorie werden overschreden.
Kopiëren, fotokopiëren en verveelvoudigen van dit handboek Dit document bevat wettelijk beschermde informaties. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden gekopieerd, gefotokopieerd, verveelvoudigd, vertaald, verzonden of opgeslagen op een elektronisch leesbaar medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.
<< /ASCII85EncodePages false /AllowTransparency false /AutoPositionEPSFiles true /AutoRotatePages /All /Binding /Left /CalGrayProfile (Dot Gain 20%) /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1) /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2) /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1) /CannotEmbedFontPolicy /Warning /CompatibilityLevel 1.4 /CompressObjects /Tags /CompressPages true /ConvertImagesToIndexed true /PassThroughJPEGImages true /CreateJDFFile false /CreateJobTicket false /DefaultRenderingIntent /Default /DetectBlends true /DetectCurves 0.0000 /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged /DoThumbnails false /EmbedAllFonts true /EmbedOpenType false /ParseICCProfilesInComments true /EmbedJobOptions true /DSCReportingLevel 0 /EmitDSCWarnings false /EndPage -1 /ImageMemory 1048576 /LockDistillerParams false /MaxSubsetPct 100 /Optimize true /OPM 1 /ParseDSCComments true /ParseDSCCommentsForDocInfo true /PreserveCopyPage true /PreserveDICMYKValues true /PreserveEPSInfo true /PreserveFlatness true /PreserveHalftoneInfo false /PreserveOPIComments false /PreserveOverprintSettings true /StartPage 1 /SubsetFonts true /TransferFunctionInfo /Apply /UCRandBGInfo /Preserve /UsePrologue false /ColorSettingsFile () /AlwaysEmbed [ true ] /NeverEmbed [ true ] /AntiAliasColorImages false /CropColorImages true /ColorImageMinResolution 300 /ColorImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleColorImages true /ColorImageDownsampleType /Bicubic /ColorImageResolution 300 /ColorImageDepth -1 /ColorImageMinDownsampleDepth 1 /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeColorImages true /ColorImageFilter /DCTEncode /AutoFilterColorImages true /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG /ColorACSImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /ColorImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /JPEG2000ColorACSImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /JPEG2000ColorImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /GrayImageDict << /QFactor 0.15 /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1] >> /JPEG2000GrayACSImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /JPEG2000GrayImageDict << /TileWidth 256 /TileHeight 256 /Quality 30 >> /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict << /K -1 >> /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /Description << /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002> /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002> /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e> /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e> /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e> /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e> /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e> /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002> /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e> /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.) /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e> /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e> /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e> /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e> /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers. Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.) >> /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ << /AsReaderSpreads false /CropImagesToFrames true /ErrorControl /WarnAndContinue /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false /IncludeGuidesGrids false /IncludeNonPrinting false /IncludeSlug false /Namespace [ (Adobe) (InDesign) (4.0) ] /OmitPlacedBitmaps false /OmitPlacedEPS false /OmitPlacedPDF false /SimulateOverprint /Legacy >> << /AddBleedMarks false /AddColorBars false /AddCropMarks false /AddPageInfo false /AddRegMarks false /ConvertColors /NoConversion /DestinationProfileName () /DestinationProfileSelector /NA /Downsample16BitImages true /FlattenerPreset << /PresetSelector /MediumResolution >> /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> ] >> setdistillerparams << /HWResolution [2400 2400] /PageSize [612.000 792.000] >> setpagedevice