18-11-2010 AHD & ZALAWAD

download 18-11-2010 AHD & ZALAWAD

of 2

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

CMYK CMYK økwhwðkh, íkk. 18-11-2010, 18, MkwtËh{T fkuBÃk÷uûk, xkðh ÃkkMku, MkwhuLÿLkøkh, VkuLk : h83Ãk0Ãk, {ku-98hÃk0 6h36Ãk Äku¤fk, íkk.17 (Mkt.LÞw.Mk.) (Vkuxku : Lkhuþøkehe økkuMðk{e-ËþhÚk {fðkýk) (Vkuxku : {wfuþ yæÞkhw ) Ãkkxze, íkk.17

Transcript of 18-11-2010 AHD & ZALAWAD

 • (Mkt.Lw.Mk.) kufk, kk.17kufk kkwfkLkk kiXk

  kk{u MkLkeLkk Mktk{ MkkLku h kuohkkkt kkek kuf{ukLkku yksu

  kht kku nkku.yksu Mkkhu hksfeykkukLk yLku ktkLkkyrfkheyku kkk u c e k k u L k eWkMkrk{kt {ukLkkuWTkxLk Mk{khkun

  hkk{kt ykku nkku. fkrkofeyrkkhMkke kqLk{ (u rke) Mkwekkt[ rMk [kLkkhk yk {uk{kt kw-shkkh{ktke MkLkeLkk Mktk{ MkkLkukrk MLkkLk {kxu kwyku kkk {uk{ktukkh-tk yLku {ukLke {kus {kkkku kufku W{xu. kk.kt.,kkueMkktk, ykhkuktk, nexektkyLku {ukLkk ykkusfku Auk kth

  rMkke khu snu{k WXke hkk Au.kufkke ykhu kth rf.{e. qh

  kiXk kk{ Mkkkh{ke LkeLkk rfLkkhuykuwt Au. yn Mkkkh{ke, nkk{ke,{uku, uZe, {ne, khe yLku kkfyu{ Mkkk LkeykuLkku Mktk{ kk Au sukeyk MkkLk k{f ryu wt [wt {nhku Au. fkrkofe yrkkhMkke kqLk{u rke Mkwe kkt[ rMk MkLkeLkkMktk{ Mku kwyku krk MLkkLk fheLke rfLkkhu rkhks{kLk [fuh{nkuSLkk oLk fhe kkLk kkLkkuyLkw k fhkk nku Au. e kkrhkhku rkk] kko rr {kxu k ykMkLkeLkk Mktk{ MkkLku {uk hr{kLkyk kkt[ rMk ykkk nku Au.{ukLke {kus{MkeLke Mkkku Mkkkuyn kkt[ rMkLkwt k{f{n k yLkkuwt yLkueke Au. nk Mkkkh{keLkeLkk kn{kt qrkk kkeykkwt nkukke MkLkeLkku ykMktk{ MkkLk qkwk kLke[qku Au. khu kiXk kk{kt[kk kkk {w {nuLMkn{tzkuhk, WkMkhkt[ kwk kkkkk{ kt[kk MkM eMknyLku kkxe yuMk. fu. kXkyLku ktkLke ykke Mkqkekrkfku kwyku kkf LkeLkk[kuk kkeLkk kn{kt MLkkLkfhe fu yLku k{f rrykuLkkk E fu kuk W{k nukwkeLke{kt ku kwLke MkkrLkk{qu fhk{kt yke Au. yksuMkkhu VfehkE kuk (Mkk.Lk yLku y.h.w.Mkkt. ]rk{tke kws. hk)Lkk nMkuWTkxLk Mk{khkun hkk{ktykku nkku. {w {nu{kLk khefukqo f]rk{tke qkuLMkn [wzkMk{kyLku kkkk{ rfkMk kkuzoLkkMkr[ yrLkkE kxu kkkrsk kt[kk {w MkwhukEkxu Mkrnk fkLkk kkurn,fwMkn kZurhk, {kkhLkkkhkMk ueMkn [kink,kufk kkwfk kt[kkLkk {wrsLku kxu, kufk Lk.kk.{w hksw uMkkE, {nkehMknkuk, rsMkn kkhz,hksu kn ({uh), yrLkkEy{eLk, hkkkuLk kh{kh,kkuMkn {tzkuhk kkk kufkkkwfkLkk yLku LkkhLkk yLku kiXkkk{Lkk ucekku yLku ykkukLkkunksh hkk nkk.

  CMYK

  CMYK

  kwhwkh, kk. 18-11-2010, 18, Mkwth{T fkuBkuk, xkh kkMku, MkwhuLLkkh, VkuLk : h83k0k, {ku-98hk0 6h36k

  yuf k krfku {k kLkk oLk fheLku f]kk kk{nkuMk

  kkxze, kk.17

  kk. 17-11Lkk hkus kkxzehkkhkZ hkskZe{kt yku yufnh ko kwhkk k {kLkk {trhLkkuSkuokh kkxze hkse krhkh yLkukk Mk{ks khk htku[tku kkuk rrkhk Mktkk kku nkku yLku ykhu yufk krfku {k kLkk oLk fheLkuf]kk kk nkk. kkxze hks krhkhknuuke s kMk hkku Au.kkxzeLke rr kkyku{kt ku{ sMkk{krsf fkkuo{kt ku{Lkwt ykkf kukkLkyLku Mknfkh LkkUkkk hkku Au. Mk{Mkkkxze kk{u k {kkkLkk {trhLkku

  Skuokh Mktk u kkukkLkk yktkuyMkh nku ku{ {kLke Mefkhe ekunkku. yk Mktk{kt Mkuk yLku Mknfkhykkk ykk kk{u kkxze kt kkkunkku. yk Mktku Mkwrk yLku MkkzMk[k ku {kxu Mk{Mk kk{Lke kk {exk kuE nke yLku kk{LkkkufkuLku rr fk{ku {kxu nU[e fhkEnke. kk. 16Lku {tkkhLkk hkus k{kkkLkk {trh{kt rr k{f rkyLku k yLkkr fkkuo sukt fu, yuftkekkrk MkkkLk, furzk ih, rhf yLku MknLkwt MkkkLk kkuk rr{ku y{kkLkk rkLk kkLkk

  nMku Mktkk kwt nkwt. k, knktrk kuhu{ktkrf fko{ku{kt kkxze hks krhkhyLku kk Mk{ks ykMkkuh uzkkunkku. {k k kkxze hks krhkh yLkukk tLke MkkkkuMkkk yLkuf yLkkrkykuLke k ykhk ue Au kukerr kkrkykuLkk kufku k knkueMktk{kt WkMkk hkk nkk. ykkkLkfkhe k{f MktkLku Mkkk-Mknkukykkk kkxze Lkkhkkrfkyu kykke heku uzkE nke yLku yks hkuskuLkk rr rfkMkke fkkuoLkk kufkkoku{ s kk{wnqko {nkLkwkkuLkenkshe{kt Mktkk kkt nkkt.

  kkxze{kt k{ktLkk {trhLkkuSkuokh htku[tku Mktkk kku

  (Vkuxku : Lkhukehe kkuMk{e-hk {fkk)

  (Vkuxku : {wfu ykhw )

  kiXkLkk {ukLkku ykske khtMkkk ktkf{kt khVLkkt fhk Mkkku uhkh [kk Vqtfkwt k[ku ythLkk kkLku

 • (t.Lw.) ktk,k.17ktk kwfkk ksk k{u

  rk {ku k ehxw kkwtk fhk {rnkyu fuhkue Aktxe{]wt kk{kkt {rnke {kkyu ktkkue Mxu{kt Vhek k fhuAu. kue kk rku ywkhMkwhuLLkh yktuzfhLkkh-2{kt hnukfktku khkkR kk yLkw.e

  yu ktk kwfk kue Mxu{ktVrhk fhu Au fu ksk kukuke efhe usuu h{khhekh{kt hku Au.kkuzk {nuk efheku r ykfM{ef {kuk{u k{kt yuku e{ku fk yuhfkhe k kukk s h{kt hnu yuknuw {ktxu kskk khe kkhekhsku usuu hukReh kku ehxw kk {kxu kthkhk fhe nuhk fhk nkukke ftxkesR usuu fuhkue Aktxe esR {h sk {swh fhk fktkuukskk hukR SkRh{kh,SkR kurtkR h{khyu fwu SkR h{kh k{uVrhk k fhe yke kkwfk kue [ke hne Au.

  CMYK kkkz-h

  CMYK

  THURSDAY, 18 NOVEMBER 2010SANDESH : AHMEDABAD 11

  Lkkue kk{u {fkLkLke rk hkke : kz s{eLk kuMk, {fkLkLkkt Akkhkyku WzkLkwfMkkLkMkwhuLLkkh, kk.17

  kkkz{kt Auk yXkzekkef{kiMk{e hMkku kf s{ke Au. khukwkhu kkkuhu Mkkk kkwfkLkkt Lkkue,ukZ ykMkkkMk khVLkkt fhk Mkkku[kk Vqtfkku nkku. h0 {eLkex Mkweyk ktkfLku kkkuzkyu {hkukkLkkue kk{{kt yuf {fkLkLke rkhkke kE nke. yLku Mktkkt{fkLkkuLkkt Akkhk Wze kk nkk. ku{sk-[kh sqLkk zs kzkuhkke kkLkkt Mk{k[khku k kkAu. MkwhuLLkkh{kt rsk{kt AukyXkzekke f{kiMk{e hMkku LkeMk{Mk MkSo Au. f{kiMk{e hMkkLkktkku kexe fkkMk yLku heV kkfku{kt{kuxe LkwfkLkeLke rke MkoE Au. khukwkhu k kkkz ktkfLkkt [kuxek,[qzk, {qe yLku Mkkk ktkfLkkt kkxk

  ke E kkuku #[ hMkk kkfkLkktMk{k[kh Vz ftxku {khVku k kkAu. ku{s Mkkk kkwfkLkkt Lkkue,ukZ ykMkkkMk uhkh kLk Mkkku

  [kk Vqtfkwt nkw. Mkkk {k{kkhf[uheLkkt skk {wsk h0 {eLkex[ku yk [kk{kt Lkkue, ukZykMkkkMkLkkt kk{ku{kt Mktkkt

  {fkLkkuLkkt Akkhk Wze kk nkk. yLku 4suxk kz s{eLk kuMk kk nkk.ku{s Lkkue kk{Lkk kkxe kSkErMktu yuf {krnke{kt skwt nkw fu,Lkkue kk{u Vqtfkuk [kk{ktrfwkE fkXeLkkt {fkLkLke rkhkke kE nke. ku{s Lkkue, ukZMkrnkLkkt kkB rMkkh{kt khVLkkt{kuxk fhk Mkkku hMkk hMku nkku.ytksu h0 {eLkex [kuk uhkh[kkLkkt kku {fkLkLkkt Akkhk,qtkzk, kz yLku {fkLkLke fk[erkkuLku LkwfkLk knkutkLkkt ynukkuMkktkzk Au. skhu kwkhuMkwhuLLkkh, kze, {qe, ZkMkrnkLkkt rMkkhku{kt k hMkkekkxk kzk nkk. rMk hr{kLkk Akw kkkh hnukkkkkh{kt Xtzf Mkhe kE nke.

  Mkkk ktkf{kt khVLkkt fhkMkkku uhkh [kk Vqtfkwt

  (Mkt.Lw.Mk.) n, kk. 17Mk{k kkkz ktkf{kt Auk A-

  Mkkk rMkke nk{kLk{kt yufkyufkxku ykkkt f{kuMk{e hMkk kze hkkuAu khu n kku yksu Mkktsu yufkyufxkxkuk kku [u yLkhkkh hMkkkqxe kzkkt heV kkfLkk WkkLk Wkhkteh khku kkukE hkku yLku uzqkkuLkkS kzefu ktkk Au.

  Mk{k hk{kt ykuk rhkrfLkkhkLkk LkSfLkk rMkkhku{kt kzehnukt khu hMkkLkk fkhu nk{kt[ku{kMkk suku {knku Mkoku Au. khun kku yksu kkkuhu 3-30 fkfkk nk{kLk{kt yufkyuf kxku ykeskkt k{ fkkrzkktk kku [uykfk uhkR skkt yLkhkkh hMkk

  kzkLkwt Y kwt nkwt. Mkktsu [kh kkkk xkxkuk kLkk fkhu kuktytkhkLkk rnMkkku kufkuLku kuu rMkukRxku fhkLke Vhs kze nke. keSkksw nuh{kt yufkyuf hMkk kkfkkkufku{kt khu kuzk{ {[e sk kk{enke. yufkyuf kze kukt yk f{kuMk{ehMkkLkk kku fkhkf {kMk{kt ykkZ{kMk suku {knku Mkoku nkku yLkunuhLkk rr nuh {kkkuo WkhhMkke kke Vhe k nkkt yLku XtzfMkhe kE nke. khu ukeLkk QkfkkMk, {kVeLkk kkf{kt khuLkwfMkkLkeLke erk MkukE hne Au. nuhWkhktk kkwfkLkk rr kkB ktkf{ktk f{kuMk{e hMkk nkukLkk ynukkukk kk nkkt.

  n ktkf{kt xkxkuk kku[u kzuku f{kuMk{e hMkk

  kk. 20 {e Mkwe fuLkk{kt kke Lkne yku kku yktkuLk [e{ferhku(Mkt.Lw.Mk.) n, kk.17

  Mk{k rsk{kt Mkkike {kuxk kkkkkke zu{ khk n kkwfksMk[kE kusLkk yLu hr kkfLkkkukh {kxu fuLkk khk kk 27-10-10ke kke ykkkLkwt Y fwO Au, khtkwkkwfkLkk s{k fktXk fuLkk rMkkhLkkrr kk{kuLku yksrLk Mkwe kke Lkn{kkt yk rMkkhLke k nh nuxhs{eLk khLkku Qku kkf MkqfkE skLkeerk Mkukkk yk ktkfLkk uzqkkuyu Wkhsqykkku yk yktkuLkLke [e{feW[khe Au.

  n kkwfk kku ykukukkke zu{ Mk{k MkwhuLLkkh rsk{ktMkkike {kuxku zu{ Au. [kw [ku{kMkkLkerMkLk hr{kLk yk zu{ ykku kkekehkE skkt uzqkku yLku kkwfkh{ktykLktLke kke AkE kE nke.n kkwfk{kt yk zu{ khksMk[kE kusLkk yLu n kkuykue MkuLk ykrVMk khk kkwfkLkkrr kk{kuLku rLkk hf{ ELku fuLkkkhk hr kkfLkk kukh {kxu kkeykkkLkwt kk kk. 27-10-10Lkk hkusY fwO nkwt, khtkw kkwfkLkk s{k fktXkLknuh rMkkhLkk hkMktkkwh, {qhLkkh,

  [kzk, y{hkkh suk rMkkh{ktyksrLk Mkwe fuLkk{kt kke Lkn{kkt yLku yk ktkf{kt ytkrsk knh nuxh s{eLkLkku Qku kkf MkqfkEskLke erk Mkukkk ktkfLkk uzqkkuyuMk[kE kwo f[uhe kku W[ uuYkY urk yLku {kirf hsqykk MkkkuyktkuLkLke [e{fe ykkkk ktk{ktkuzk{ {[e sk kk{e Au.

  hkMktkkh kk{ kt[kkLkk Mkhkt[h{ekE [kink kkk q WkkLk{tzeLkk LkhuLMknu skwt nkwt fu,s{k fktXkLkk WkhLkk kkLkku kuExkt fhe kuLke WkhLke kk{kt [kueMk

  fkf kke ykkk{kt yku Au. khuy{khk rMkkh{kt yuLkk ke kkLkwtkke k ykkwt Lkke. u yk ytkuykkk{e kk. 20-11-10 Mkwe{kty{khe fuLkk{kt kke Lkn yku kkuyktkuLk fhkLke Vhs kzu.

  khu n Mk[kE MkuLkf[uheLkk MkuLk ykrVMkh yu. yu{.knu skwt nkwt fu, s{k fktXkrMkkhLke fuLkk Mkktfze nkukkerLkr{k kke [kw hkkwt Lkke. fkhkkeLkku kuxku kkkz kk Au yLkuykkk kkt[ rMk kk kwLk: kke [kwfhku.

  n s{k fktXk fuLkk rMkkh{kt rkkLkwt kke Lk {kkt uzqkku{kt hkuk

  kkke s Mk[kE kusLkk yLu

  WkMkhkt[ Mkrnk kk{sLkkuLke ze.ze.yku.Lku hsqykk(Mkt.Lw.Mk.) kze,kk.17

  kwshkk Mkhfkh khk kk{zkuykuLkkMkkOke rfkMk kk ku {kxu fhkuzkuYrkkLke kusLkkyku y{{kt {qfk{ktyku Au khu ko h00h - h003{kt[wzk kkwfkLkk ktrzk kk{Lku kuzh uznheke kusLkk{kt Mk{ku fhkk ykkusLkk{kt Y.30 k YrkkLke kfefhe kkLke hk ktrzk kk{LkkWkMkhkt[ Mkrnk kk{sLkkuLkk krkrLkr{tzu rsk rfkMk yrfkheLku fheku kkkMk fhk hsqykk fhkk [wzkkkwfk{kt khu kx {[e skkk{u Au.

  yk ytkuLke urk hsqykk{ktktrzk kk{Lkk WkMkhkt[ srhrMktnhkk Mkrnk kk{sLkkuLkk krkrLkr {tzuskwt Au fu, kwshkk Mkhfkh khk kkko h00h -h003Lkk ko{kt ktrzkkk{Lkku kuzhuz nrhke kusLkk{ktMk{ku fhk{kt ykku nkku. su{kkk{Lkk 11 rkrLkr yLku k{w yLku

  {tke khk kusLkkLkku rsk kk{ rfkMkyusLMke khk nex fhk{kt yku Au.yk ktrzk kk{Lke kuxhuz nrhkekusLkk ytkkok k{w yLku {tkeyuMkhfkhe Lkerk rLk{kuLku Lkuu {qfe fkuELku fko kh kuxk nMkkkh fheY.30 kLkk fk{ku ykuLk kukh Wkhoke xk[kh yk[koLke hk rskrfkMk yrfkhe rLkhkkLku fhe, kukkkMk fhe, xk[kh yk[hLkkh Mkk{ukkkMk fhe ku fkkokne fhkLke{ktke fhe Au khu yk kkkku Mk{k[wzk kkwfk{kt khu kx {[ke{wfu Au.

  yk kkkku rsk rfkMk yrfkherLkhkk Mkkku kk fhkk skwt nktw fu,ktrzk kk{Lke kuzh uz kusLkk{ktkuk xk[kh ytkuLke uek hsqykky{kuLku {e Au y{ku yk xk[khytkuLke kwhu kwhe kkkMk fhk{kt ykuyLku xk[kh yk[hLkkhkyku Mkk{u fzfnkk fkokne fhk{kt yku.

  kuxh uz kusLkk{kt 30kLke k[khLke hk

  ksk{kt fuhkue Aktxee sk {rnkLkwt {ku

  [wzk kkwfkLkk ktrzk kk{u

  MkwhuLLkkh, kk.17kkkz ktkf{kt f{kiMk{e hMkku

  fkkMk Mkrnk fuxktf uke kkfkuLkku Mkkukkku Au.khu kexe fkkMk{kt {kuxwtLkwfkLk skLke erkyu sk kkkLkur[trkk fkuo Au. Zk {kfuoxk kzo{ktxkk kk