18-05-2011 Kutchh

download 18-05-2011 Kutchh

of 2

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  4

Embed Size (px)

description

yçkzkMkk íkk÷wfkLkk MkktÄký økk{u økúknfkuLku Ãkzíke {w~fu÷e Ëqh fhðe sYhe íktºkLke yk¤Mkw Lkerík Mkk{u ÷kufku{kt hku»k CMYK CMYK ðzu {kh {kÞkoLkku çkLkkð çkLkðk ÃkkBÞku níkku, yk {khk{khe{k rhûkk[k÷fLku nkurMÃkx÷{kt Ëk¾÷ fhðk{kt ykÔÞku Au. ¼ws íkk. 17 ¼ws þnuhLkk n{ehMkh ík¤kðLkk fktXu {tøk¤ðkhu çkÃkkuhu rhûkk[k÷fu çkkEf Ãkh Mkðkh [kh EMk{kuyu Äkufk WEDNESDAY, 18MAY 2011 SANDESH: RAJKOT Vkuxku : fkirþf Ãke. AkÞk

Transcript of 18-05-2011 Kutchh

 • kktek{ kk. 17ykrkwhLkk Lkkkkkk wf {tz

  kursk k{ yLku Mk{ksLkku Mk{kuMk{qn LkkuMk ynLke ekkfwrxk kku kk. hh-kLkk kuku Au.su{kt rskLkk kkrkLkk Lk suxkLktkke Lkktrkke uzku.

  yk Mktku kk. h1-kLkk Mkktsu 6

  fkfu ek kkx, hkku ktrzkhkMkkkk hh-kLkk kkkuhu 11.30 fkfunMk{ukk kusLk Mk{kht yLkukkkuhu h fkfu ykeo[Lk Mk{khkunkkk 3 fkfu Mkfkh Mk{khkun kuku Au.

  wf {tzLkk {w fkLkkkuLkkkLkk ykku kuLkkh

  Mk{khkun{kt {w {nu{kLkku khefufAe{tke kMkkE ykrnh,hkLkkwhLkk khkMk yLku kwshkku kskLkk {nk{tke tfhkE[kihe Wkhktk zku. Lke{kkuLk yk[ko,rkf{kE Aktkk, SkkE yknehkkk ykeyku WkrMkk hnuu,rr Mktkku - {ntkku nkshe ykku.

  ws kk. 17LkkkkLke rwk kkuzo f[uhe{kt

  MxkVLke x ku{s fkuBwxh k{ewknkukLkk fkhu kknfkuLku nkkfekuke kzu Au.

  esktkLke f[uhe{kt Auk fuxkf{kMkke nexe f{o[kheykuLke xku{s fkuBwxh{kt k{e nkukke

  yhskhkuLku Mkkhk yuk Mk{Mkwe f[uhe{kt kuMke hnuwt kzu Au.yk f[uhe{kt 3 swrLkh fkfo,

  yuf rMkrLkh fkfoLke Auk 3 ke 4{kMk kk skyku kqhkE Lkke, 7kife 4 fkuBwxh{kt fkuE ktrkf k{enkukLkk fkhu yuMk. ykh. fehkkku Lkke suke fkuBwxh{kt Mkxkt[e fkkwt Lkke. k Mkx uEfkkwt Lkke kuke kkukuLkke eykk Au. kknfkuyu yuwt k skwtnkwt fu, kr{ fLke esktkLke MkkrzrLkLke f[uhe Lkkkk kku kfkhkuMkh Y fhkke Lkke.

  CMYK

  CMYK

  WEDNESDAY, 18 MAY 2011SANDESH : RAJKOT10

  yuf MkLku kkueMkLkk nku fhkku:k Mkku Vhkh kE kk

  151 MkktkkMkeyku {khu kLk kkhe {nkuMk{kt kk uu

  [khu khV yMkk ktfe VukE : {kuxkkku kke es[kuhefA ykzkMkk {kuxe kt[kekeoLkkt

  Mkktk kekuo Mk{kskMkeykuLke rkWkMkrk{kt kk kkk nkkuokMkMkkku {nkuMkLke Wse ku. kk.20-5 kkkuhu 12-39 fkfuykrLkkk kt[fke kq, kk. 21-5kkkuhu 12-39 fkfu kk{h kqsLkkk. 22-5 Mkkhu kMkw kq,yrkrkk]n WTkxLk Mk{khkun kkk

  kkkykuLkwt knw{kLk rkuhu fko{kukuk Au.

  LkqkLk yrkrkk]nLkkt q{e kkk e{ekuLk k{S fkLkS {iuhe krhkhAu skhu yrkrkk]nLkkt {w kkkLkkuk Lk{ekuLk kkuS fkLkSh{ krhkhu skhu yL Y{ku kkk[ke, VLkeo[h, yu.Mke., kuxhfwhLkkuk rr kkkykuyu eu Au.

  yL kkkykuyu {nkuMkLkkt rrMktkkuLkku k eku Au kku MknkfkkkykuLkku k Mkwth Mknkuk kku Au. {nkuMkLku MkV kLkkkxMxe k, kkk Mkuo fkofh kR-knuLkku snu{k WXke hkk Au. ykMktku 151 MkktkkMkeyku {khukLk kkhe hkk nkukLkwt kku {wLkhuskwt nkwt.

  yk rMkkhLkk hnukMkeykuyuskwt nkwt fu, ynetLkk MkkosrLkfkux ku{s ws rMkkh rfkMk Mkkk{tzLkk kux{kt ykhLkkhLkMktkku ku Au suLkk ykkusfkuhMkkuzkLke Mkk k ynetLkkkux{kt fhu Au krhk{u hMkkuzkLkeyuXk yk rMkkh{kt yku Au.kMkku kuk kk kuLkwt ktw kkeynLke uheyku{kt skw uk {u Aukrhk{u hnukMkeykuLku yk ktfeLkku

  Mkk{Lkku fhku kzu Au. yuxwt s LkrnhkkeLkk kku kuuk fko{ku{ktrLk wk k kkwt nku Au ykkMktukku{kt {kuxe W{hLkk kufku ku{sLkkLkk kkfku kkukkLkk rLkk Mk{hBkLk e k fkk Lkke.LkMktkkuLkk ykkusfkuLke {khnukMkeyku {kxu Mk kLke Au.Auk ktkk Mk{ke yk MkkosrLkfkuxLkku kuVk{ heku Wkkuk kE hkkuAu yuxwt s Lkn fuxkf ykkusfku kku

  hkkeLkk kku LkMktk hBkLk{kk uk {kxu s sLkhuxh {wfu AuyLku kExLkk Auzk kkhkukkheskktkyku{kt kke Au.yk{, {kuxkkku es[kuhe k kkeuk {u Au. yk kkkku fkuE rLk{kunkuk sYhe kLke hnu Au. ws rMkkhrfkMk Mkkk {tz yLkukeSeMkeyuLkk skkkhku ykkkkku fkuE fzf rLk{kuLke y{khefhku kue kuf{ktk WXk kk{e Au.

  fkuzk{kt es kuf kkkk wkLkLkwt {kukws : {ktze kkuLkk fkuzkkw kkMku MkMk MxuLk{kt knLk kuk {kxu

  Eufxef Mke[ [kw fhk skk kuxo kkkke xLkkMku rkzkLkkwkLkLkwt {kuk kwt nkwt. yk ytku k {ke {krnke {wsk {ktzekkuLkk fkuzk kw LkSf yku MknLkt MkeoMk MxuLk{kt ykue kzeLkukuk {kxu Eufxef Me[ [kw fhk skk kezk kk{u hnukku skeLkrLkukE k{ke Lku kuxo kkkke xLkk Mku s {]wt rLkkwt nkwt.

  Vkuxku:fke fuMkhek

  Vkuxku : fkirf ke. Akk

  ws kk. 17kr{ fA yu.Mke.ke. yu ws

  kkwfkLkk r{hkh kk{u hnukkMkLku tfkMk Vuh yuLz eLkkskk Mkkku zke kkzku nkku. yLkukuLke kqAkhA nkk hk{kt yke Au.kkueMk {kfuke {krnke {wsk wskkwfkLkk {ehkkh kk{u ykuher rMkLkkh{kt hnukk LkerkLk

  LkkLkkk XhLkk fkLkkkkuzkWLk{kt yuMkekeLku {u kkk{eykkhu huz fhkk Vuh yuLz eLkkfw 1200 kufux ykkh kwhkk kh{e ykk nkk. yk {wTk{kLke rf.Yk. 75 nh kke nkukLkwt skeyuMkeke MxkVu {wTk{k MkkkuMkLke yxf fhe ykkLke kkkMknkk he Au.

  r{hkkh{kt e{Lkk tfkMkskk Mkkku Mk zkkku

  kkueMk khk w kwAkhA nkk hkE

  yk xkuLkkfk kh {k{kkh kZeWkhktk kktek{ Mkfo ykurVMkh yLkuLkkk {k{kkh [kWyu MkLkkkkMk nkk hkkkt yk kuhrhke Mkk{uyke nke. yk ytku {k{kkhuskwt nkwt fu, kkkMk hBkLk ftkLke

  yu yuLz xeyu xku xuMkLkkfhkhLkk{kLkku tk fhe xuMk k[kk{kxu 7k3 suxk knLkLku sk ekLkwtMkk{u ykwt nkwt. {nuMkqktku ykkLkkLku ktehkkke E ykkuEkkueMk MxuLk{kt khke tz

  MktrnkkLke f{ 418 {wsk rrkVrhk k fhe nke. WuLkeAu fu, ynLkk xkuLkkfk Wkh fuxkff{o[kheyku knLk[kfku Mkk{ukkkehe fheLku ku{Lku nuhkLk - khukLkfhkkt nkukLke hk k WXk kk{e Au.

  ws kk. 17: kk [ku{kMku kzukMkkhk hMkkLkk fkhu hkkhLkkkkkMkhke xkkzk MkweLkk k rf{erMkkh{kt hMkkLke {kuxkkkLke ktLkukksw kuk kE skkt ku{s XufXufkukzk nkukLku fkhu knLk[kfku

  {w~fue kuku Au. nu khu [ku{kMkwLkSf yke hkwt Au khu Mkhu yk&ku Wfuku Lkn kku hMkk kMkkhkk{kt w {w~fueLkku Mkk{Lkku fhkukzu. suke hMkkLke ktLku kkswykuku{s kzk rhkuh fhk {ktk QXe Au.

  kkkMkhke xkkzkLkk{kko kh yfM{kkLkku hsqykkku Akkt hMkku {hk{k fhkkku Lkke

  kknfkuLku kzke {w~fue qh fhe sYhe

  ws kk. 17ykzkMkk kkwfkLkk ytkrhk

  kk{zkykuLku rskLkk {w {kkoMkkku uzkku Lkhuzeke rtkMkweLkku zk{hLkku kkfku hMkku MkkQkzkkz kE rkM{kh kLkkktknLk[kfku yLku hknkheyku {kxu{wMkkVhe {w~fu kLke Au. yk hMkkuMkhu kLku yue kuf{ktk QXe Au.

  Lkhuzeke exkhk kELkur[kMkh, hksh, {ts,

  Lkkhkkh yLku rtk MkweLkkuyktkh rsk {kko k Mk{kezk{h Qze skk Mkk rkM{khkLke kku Au. zw{hk - fkuXkhk khVsk {kxu Wkkuke yuku yk hMkkuk[eMk ko ykkW kLk kk[u yufk k kzk hkkrMkk fktE kE wt Lkke. ykhMkku yuxe nu Qkzkkz kEkku Au fu yk {kkou knLk [kk{w~fu Au.

  k {ke {krnke {wskn{ehMkh kkLkk fktXu yufrhkk[kf Wku nkku khu kkEfkh Mkkh [kh EMk{kuyu ykeLkuWkhkAkkhe fkuEk kkuk[kefko kh rhkk[kfLku kufk zu{kh {kheLku k teh fkhLkeEyku knkut[kze nke. yk Mk{unuh kkueMkLke {kukkE knLkynke kMkkh kkkt {kh {khLkkhyuf EMk{Lku zke uk{kt ykkunkk u khu yL k EMk{kukkueMkLku uELku Vhkh kE kknkk. nuh {kko kh kuekkuk[ke{kt kufkuLkk xkuu - xkukyk rMkkh{kt yufXkt kE kknkk. yk kLkk kkkku nsw fkuEkkueMk Vrhk LkkutkkE Lkke.

  qs nuhLkk n{ehMkh kkLkktfktXu [kh wkLkk uyu yuf rhkk[kfLku kufk zu kuVk{ {kh{khkk[f[kh ke nke yLku yk kLkk

  rLknkk {kxu kufkuLkk xkukyufkkR kk nkk. kLkk{kt yufMkLku kkueMkLkk nku fhkkunkukLkwt k {u Au.

  Lkhuzeke rtk {kkoLke{hk{k fhk{kt XkkkXikktkLke ykMkw Lkerk Mkk{u kufku{kt hkuk

  [kW kkwfkLkk Mkk{rke

  xkuLkkfk kh 7k3 knLk[kfkuLkuxuMk ko kh sk ukk

  ws kk. 17[kW kkwfkLkk Mkk{rke xku Lkkfk khke

  knLkkuLku xuMk ko rLkk sk ukkk nkukLke ktkkMk{ke VrhkLku kku [kWLkk EL[kso

  {k{kkhLke xe{u MkLk kkkMk ykheLku 7k3 suxkknLkLku sk ukkLkwt qkkt xkuLkkfkLke ftkLke Mkk{urrk kkueMk Vrhk k fhk{kt ykkk kuzk{{[e sk kk{e Au.

  xku xuMkLkk skkkhku Mkk{u Vrhk LkkutkkE

  ykkusfkuLku { Lku hnukMkeykuLku Mk

  ws ykhxeyku MkknkLkk Mkko.kuxLkku Wkkuk LkLke kkxeoyku{kt

  ws kk. 17ws nuhLkk ykhxeyku rhkufuLk Mkknk{kt ykue

  kkr{f kk kkMku MkkosrLkf kux{kt Auk k

  Mk{ke Lkkkxeoyku kuE hne Au suLkk fkhu ynykkursk fko{{kt f[hkykuLkk Zkk yk rMkkh{kt skkkt uk {u Au.

  ykzkMkk kkwfkLkk Mkktk kk{u

  LkqkLk yrkrkk]n WTkxLk MktkurkMke {nkuMk Wsku

  ws kk. 17fAe k ykuk siLk {nksLk Mkktk khk LkqkLk

  yrkrkk]nLkkt WTkxLk Mktku kk. 20-5 ke kk. 22-5Mkwe rkrrMk {nkuMkLkwt ykkusLk fhk{kt yku Au.

  Xuh Xuh zfkuk f[hkLkk ktske nuhesLkku kkrn{k{rr fkhkuLku E MkVkE

  fk{khkuLkku {kuxku Mk{qn yLku xufxh[kf Vhs kh kuhnksh hnukknuh{kt {kuzu Mkwe f[hkLkk ktszfkuk hnuk Mkkku kkxeykuWhkke hnu Au. nksh MxkV kkMkukekuzkke fk{keheLkk eu yMkhknkut[ke nkukLkwt Mkx Lkshu [ze yku

  Au. ukek kLkLkk fkhu yk{ f[hkuWzkku hnu Au ku{k LkMkhkLkk rMkkuLkkfkhu kkxeyku khLkwt kh yLkufkwe Au.

  khu MkVkE rLkr{k ke uEyukuLkk MkkLku yMkMk kkkeLkkhsLkku{kt Lkkhkske uk {u Au.

  {wthkLkku rMkkh rLk rkrLk e

  hkku Au khu kuLke kwLkk{kt MkVkEfk{khku kwhkk Lkn nkukke fk{keheLkuyMkh knkut[u Au. kt[kk w MkVkEfk{khkuLke hke hu kku ykk xktfuifkf Mkk fhk{kt fkuEfXeLkkELkku Mkk{Lkku fhku Lk kzu.nuh{kt hkuk[kku Vkxe rLkfu ku knukrLkr{k MkVkE fhke sYhe Au.

  {kuxkkkLkk fk{khku Vhske qh hnukk

  {wthk{kt MkVkE fk{kehe Xk,hkuk[kku VukkLke nuk

  {wthk,kk,17{wthk kt[kkLkk MkVkE fk{khkuLkku knkuku MxkV Vhs

  khke qh hnukk kuLke Mkee yMkh MkVkE fko kh kkokk

  {kuzuke f[hk Wkkzkk nkukLke Vrhk WXk kk{e Au.f[hkLkk ktsLkk fkhu hkuk[kku Vkxe rLkfkLkku Wkukk kkBku Au.

  rLk{kuLke yiMke fe kiMke : ws nuhLkk ykhxeyku Mkfo kkMku yuf kLkke MktMkk khk kxh yLku kkeLke kELk{uk {kxu hkuz kh kufk{ fwO Au. yk fk{kehe kqo kk kk hMkkLkwt rhkurhtk fhk{kt ykwt Lkke, krhk{uyk kzku knLk[kfku {kxu khukLkeYk & kLke sk kkBku Au. kufkuLkk skk {ku, yk heku u hufrkyku nuh {kko kh kzkyku kue u ku rLk{kuLke rY{kt Au yke rkyku Mkk{u fzf kkkt hk{ktyku ku sYhe kLke hnu Au.

  kkuzk #kuh ykih Mkne : VkuLkk hk fuheLkwt ykk{Lk kh{kt kE [wfwtAu. nkVwMkke Y kue fuheLke ykf{kt fALke Mkkhe fkurxeLke fuMkh fuhekh{kt u kk{u kuLkk ykzu kkheLkk rMkku Au. fuheLkku kkf Mkk{kLfhkk yzkke k ykuAku nkukke rfMkkLkkuLku [k k {u skhu kufku{kxu fhue {kute kkkt kuLkku Mk fzku kLke hnukLke MktkLkk Au.

  [kh Mkkuyu kkuk[ke fko kh

  ws{kt rhkk[kfLku kufkkekuVk{ {kh {hkkk [f[kh

  ws kk. 17ws nuhLkk n{ehMkh kkLkk fktXu {tkkhu

  kkkuhu rhkk[kfu kkEf kh Mkkh [kh EMk{kuyu kufk

  zu {kh {kkoLkku kLkk kLkk kkBku nkku, yk{khk{khe{k rhkk[kfLku nkurMkx{kt k fhk{ktykku Au.

  Vkuxku : fkirf ke. Akk

  ws{kt rhkk[kfLku {kh {khk{kt ykku nkku khLke kMeh.

  ku. 1h kAeLkk yuk fuxkykMk{ku Au fu su k{Lku Mk{ks{ktzkuxh yLku EsLkuh suku {kuku ykkefu Au ku ytkuLke fkherkkeoykuLku Mkhkkke {e hnu kuytkuLkwt {kkooLk Mktu ykkhLkkrLkktkkuLke xe{ khk ykkk{ktyku. MkkhLkk 10 kkke 1kk Mkwe [uBkh LkLkk nku

  Mkuxh-8, kux Lkt.71 kkukuLkkhk yk furhh kkEzLMkMkur{Lkkh{kt rkkeoyku WkMkkhnuu.

  ku. 1h kAeLkk yuk fuxkykMk{ku Au fu su k{Lku Mk{ks{ktzkuxh yLku EsLkuh suku {kuku ykkefu Au ku ytkuLke fkherkkeoykuLku Mkhkkke