170 rechtspraak

download 170 rechtspraak

If you can't read please download the document

 • date post

  21-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Islamitisch versus westers

Transcript of 170 rechtspraak

 • Noorani Islamic Research Institutehttp://www.tangali.netPublicatie 170

  Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri

  Islamitisch versus

 • Copyright M.J. TangaliAmsterdam, 8 augustus 20091e drukUitgever: Stichting Noorani Islamic Research InstituteE-mail: [email protected]: www.tangali.net

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijzedan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uit-gever.No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permissionfrom the publisher.

 • 1. Inleiding

  In dit inleidende artikel dat gaat over jurisdictie ook wel genoemdrechtspraak wil ik u inwijden in het rechtssysteem van de Shariahen het moderne westen. U krijgt inzicht in de methoden en tech-nieken die u zelf ook kunt toepassen in uw dagelijkse leven doorde zaken te toetsen aan de gelden wet- en regelgeving. Op zich isde wijze van toetsten in zowel islam als het westen niet verschil-lend, doch er is een wezenlijk verschil in de formaliteit van dewetgeving. Dit wil niet zeggen dat een ieder ook daadwerkelijkgoed kan toetsen. Voorwaarde is dat u ook onderlegd bent inandere wetenschappen. Shariah (islamitische wetgeving: Quraanen Ahadith) is niet onderworpen aan wijzigingen, terwijl de wes-terse wetgeving van tijd tot tijd, inhoudelijk, gewijzigd wordenaan de veranderde omstandigheden in zowel nationaal als inter-nationaal verband.

  2. Rechtsgebieden

  Recht is theoretisch en volgt uit de praktijk. Dit is niet alleen hetgeval in seculiere omgeving, maar ook in de islam. Naarmate eromstandigheden zich voordeden heeft Allah TaalaQuraanverzen neergezonden met de aartsengel Jibral op hetbarmhartige hart van de Heilige Profeet Mohammed sallallaahoalaihi wa sallam om niet alleen de Ummah (soennie: volgelingenvan de Profeet), maar ook voor de niet-moesliems als de geldendewetgeving. Zo treft u in de Shariah aan wetten en regelgevingover publiekrecht (zoals strafrecht, staatsrecht en bestuursrecht),privaatrecht (zoals personenrecht, vermogensrecht) aan.

 • Onderverdeling van de rechtsgebieden in Nederland:1. Staatsrecht: grondwet, provinciewet, gemeentewet.2. Bestuursrecht: alle besluiten van de overheid.3. Personenrecht: personen- en familierecht en rechtspersonen-

  recht.4. Vermogensrecht: zakenrecht en verbintenissenrecht.

  Vermogensrecht: regels over het vermogen van(rechts)personen

  Zakenrecht: eigendom, erfpacht op zaken Verbintenissenrecht: verplichtingen van (rechts)personen

  Ontstaan van verbintenissen komt voort uit alleen de mogelijkhe-den die de wet geeft! Onrechtmatige daad Rechtmatige daad Overeenkomsten/contracten

  Onrechtmatige daad: kan onbewust zijn gedaan, bijvoorbeeld perongeluk een vaas van iemand laten vallen die in scherven ligt ofeen kras op een auto.

  Rechtmatige daad: kan een zaakwaarneming zijn, bijvoorbeelduw buren gaan op vakantie en u wordt gevraagd op het huis tepassen. Door een voetbal van spelende kinderen wordt een ruitkapot gemaakt. U belt een glaszetter om een nieuwe ruit te plaat-sen.

  Definitie in de wet: een overeenkomst is een meerzijdige rechts-handeling waarbij partijen jegens elkaar of jegens anderen eenverbintenis aangaan. De nationale wetgeving is ondergeschiktaan de Europese- en Internationale wetgeving. Dat wil zeggen,indien het oordeel van de rechtsprekende instantie (rechter) in-

 • druist tegen de Europese- en/of Internationale rechtspraak (juris-prudentie), dan kan een beroep worden gedaan op de hogererechtsmacht.

  Als wij de Heilige Quraan en Ahadith raadplegen dan zien wijdat bovengenoemde wetgevingen ook daarin voorkomen. Echter,zonder diepgaand kennis van deze de Heilige Quraan en Ahadithkan geen volmaakte toetsing van zaken plaatsvinden.

  In de Heilige Quraan en Ahadith treffen wij zoal de volgendehoofdstukken:In de Heilige Quraan staan de verschillende rechtsgebieden ver-spreid in de verschillende hoofdstukken. Zo staan verzen bijvoor-beeld over business in hoofdstukken 12, 20 en 28; over huwelijk inhoofdstukken 2, 4, 5, 11, 33, enzovoorts en is zelfs een hoofdstuk(65) gewijd aan echtscheiding. De interpretatie van de verzen zijnterug te vinden in de Ahadith (overleveringen van de HeiligeProfeet Mohammed sallallaaho alaihi wa sallam.

  In Sahih Bukhari (93 hoofdstukken)(34) verkoop en handel, (36) huren, (38) vertegenwoordiging,autorisatie en business bij volmacht, (41) leningen, terugbetaling,beslaglegging en bankroet, (45) hypotheek, (50) voorwaarden, (51)testament, (62) huwelijk, (63) echtscheiding en (80) wet op deerfenis.

  In Sahih Moesliem (43 hoofdstukken)(8) huwelijk, (9) echtscheiding, (10) handelstransacties, (11) wet opde erfenis, (17) rechtspraak inzake strafoplegging conform deislam, (20) bestuur [met name regeren]en (25) gedrag.

 • In Sunan Aboe Dawoed (41 hoofdstukken)(11) huwelijk, (12) echtscheiding, (17) testament en (22) commer-cile transacties. Zo staan nog meer over de rechtsgebieden inbovengenoemde Ahadith boeken. Naast genoemde Ahadith boe-ken zijn nog andere Ahadith boeken die door de Schriftgeleerdenen moeftis worden gebruikt bij het toetsen van zaken. Deze boe-ken zijn onder andere Tirmizi, Ibn Maja en Nisai.

  Alle Ahadith boeken zijn genoemd naar de imams die ook voor decompilatie hebben gezorgd. Zo wordt ook de Verenigde Statenook wetten (Act) genoemd naar de maker ervan zoals na de valvan Enron in de business sector de Sarbanes Oxley Act (Sox).

  3. Rangordening van de wetten

  Wetten kunnen qua rangordening onderscheiden worden in wet-ten in formele zin enwetten in materile zin. Wetten in formele zin zijn wetten die totstand zijn gekomen door de samenwerking tussen de Kroon en deStaten-Generaal. Een wet in formele zin is vrijwel altijd een wet inmaterile zin. Dit is echter niet van toepassing bij het benoemenvan een regent. Het merendeel der materile wetten zijn geenwetten in formele zin zoals Algemene Maatregel van Bestuur(AMvB) en de algemene plaatselijke verordeningen die door deoverheden worden gemaakt.

  Wetten in materile zin zijn wetten die voor iedereen gelden.

  Wetten in islamitische zin zijn de formele wetten in de HeiligeQuraan.

 • 4. Toetsingsregels voor wetten

  De Heilige Profeet sallallaaho alaihi wa sallam vroeg aan een metge-zel: vertel eens, als iemand u een vraag stelt, hoe gaat u datbeantwoorden? De metgezel antwoordde: O Profeet dan ga ikhet antwoord opzoeken in de Heilige Quraan. De Profeet steldeeen vervolgvraag: En als u het antwoord niet vind in de HeiligeQuraan? De metgezel antwoordde: O Profeet , dan ga ik hetopzoeken in uw soennah (Ahadith). Daarop stelde de Profeet eenderde vraag: En als u het antwoord ook niet vind in mijn soen-nah? De metgezel antwoordde: O Profeet, dan zoek ik het op inde Iejma (consensus) van de Oelema-e-Haqq (soennie Schriftge-leerden).

  Uit bovenstaande Hadith leiden wij af, dat voor het toetsen vaneen zaak eerst het antwoord opgezocht dient te worden in dehogere wetgeving en zo aflopend naar de lagere regelgeving enjurisprudentie.

  Rechtsprekende instanties (rechters en moeftis) hebben zich aaneen aantal regels te houden, namelijk: Formele wetten zijn onschendbaar; zij kunnen alleen aan inter-

  nationale overeenkomsten worden getoetst. Bijvoorbeeld inEuropees verband kunnen contracten worden getoetst aanPECL (Principle of European Contract Law) of EVRM (Europe-se Rechten van de Mens).

  Lagere regelingen worden wel aan de formele wet getoetst enook aan andere hogere regelingen.

  Is er geen regeling en komt voor hetzelfde onderwerp eenhogere regeling, dan houdt de lagere op te werken; behalvewanneer hier een ander motief aan ten grondslag ligt.

 • Bij wetswijziging is de regel het recht dat op het moment vangebeurtenis gold, tenzij het overgangsrecht anders bepaalt.

  In islamitische zin zijn er geen overgangsrechten, omdat in deislam wetten uit de Heilige Quraan niet gewijzigd kunnen wor-den. Degene die dit doet is een ongelovige. Wel is het somsdiscutabel of bepaalde Ahadith wel sterk genoeg zijn voor toetsenvan zaken. Dit komt door de niet-formele zin van de Ahadith.Ahadith classificatie kent in sterke en zwakke overdrachten zoalsmuttawatier, hasan, maqtoe, enzovoorts.

  5. Methoden van rechtsinterpretatie en rechtsvinding

  Colleges en personen die rechtsregels moeten toepassen zullenzich van een aantal uitleg- en redeneermethoden bedienen.

  5.1. Enkele Westerse interpretatiemethoden- Grammaticaal: de tekst wordt letterlijk uitgelegd.- Wetshistorisch: er wordt naar de bedoeling van de wetgever

  op het moment van de totstandkoming van de regel gekeken.- Teleologisch: er wordt gekeken naar de bedoeling van de regel

  op dit moment (oorspronkelijke bedoeling is niet doorslagge-vend)

  - Systematisch: er wordt naar het gehele rechtssysteem gekekenen niet naar de regel op zichzelf.

  5.2. Enkele islamitische interpretatiemethoden (Usool)De islamitische rechtsgeleerde interpreteert de teksten van deHeilige Quraan en Ahadith aan de hand van enkele alom geac-cepteerde usool (methoden) die niet verschillen dan die van deWesterse methoden.

 • Zolang de tekst van de Quraan en Soennah niet goed is begrepen,kan geen uitspraak (fatwa) worden afgeleid. De taalkundigestructuur van de tekst in de Quraan en Soennah verschilt van deene stijl naar de andere. Enkele voorbeelden van deze taalkundigestijlen zijn: thanniy (speculatieve tekst), qatai (definitieve tekst),amm (algemene tekst), khaass (specifieke tekst), Haqiqi (letterlijketekst) en majaazi (metaforische tekst). De regels om onderscheid temaken en te variren tussen deze stijlen is een belangrijk onder-werp in Oesoel al-Fiqh.

  Een ander essentieel aspect bij het interpreteren van de tekst vante Quraan en Soennah is