16 * 1: Reizen

of 36 /36

Embed Size (px)

description

Het thema van deze uitgave is 'Reizen'.

Transcript of 16 * 1: Reizen

 • H e t duurt ach t uur ove r h obbe lige zandw e ge n om bij h e t e e rste nationale park van Afgh anistan te k om e n, m aar h e t is de re is m e e r dan w aard. Je k unt h e t ve rge lijk e n m e t de Grand Canyon in de Ve re nigde State n, m aar dan ge vuld m e t azuurblauw e m e re n, om ringd door goude n rots e n. H oe w e l h e t nationale park in de provincie Bam iyan e e n oas e van rust e n ve iligh e id is , blijve n de toe riste n w e g uit dit paradijs .D e Band-e Am ir valle i in h e t nationale park is e e n prach tig natuurge bie d m e t blauw e m e re n, w ate rvalle n e n rots e n, m aar bove nal e e n oord van ve iligh e id e n vre de in e e n land dat zo ge w e nd is aan oorlog e n instabilite it. Afgh ane n re ize n af naar h e t ge bie d om te pick nick e n m e t fam ilie of e e n ve rfris s e nde duik te ne m e n. Er w orde n ook bootje s ve rh uurd om e e n rondvaart te m ak e n voor nog ge e n vijf e uro pe r uur. Toch zijn e r nauw e lijk s toe riste n die ze lfs m aar ove rw e ge n om naar Afgh anistan af te re ize n. H e t land h e e ft e e n sle ch te re putatie , in som m ige ge bie de n w ordt nog dage lijk s ge voch te n te ge n de Taliban. Maar nie t ove ral in h e t land zijn de ve rw oe stinge n van oorlog te zie n, de provincie Bam iyan w ordt ge zie n als e e n van de ve iligste provincie s in h e t Afgh anistan.

  Le e s m e e r ove r de proble m e n n pote ntie van dit prach tige natuurge bie d op O ne W orld.nl: w w w.one w orld.nl/inde x.ph p?article Id=14639

  In de Vacature bank op O ne W orld.nl vind je stage s e n bane n op h e t ge bie d van m ilie u, m e ns e nre ch te n e n inte rnationale sam e nw e rk ing. Me e r dan 200 organisatie s plaatse n h un vacature s in de ze Vacature bank . Spre e k t e e n stage bij Am ne sty Inte rnational jou aan? W il jij w e rk e n bij h e t Europe e s Ce ntrum voor Conflict Pre ve ntie ? Ga jij aan de slag als Program m a Me de w e rk e r bij O xfam Novib of ga je toch lie ve r e e n jaar in Ce ntraal Afrik a aan de slag?Kortom , w il jij w e rk e n aan de w e re ld? Ga dan naar de Vacature bank op O ne W orld.nl

 • Cul z oe k t z w e ve nde sch rijve rs !

  Voor h e t th e m a-num m e r

  Europa z oe k e n w ij inte re ss-

  ante artik e le n van z w e ve nde

  sch rijve rs. M ail je artik e l uit-

  e rlijk 12 nove m be r naar de

  e indre dactie

  (re dactie @tijdsch riftcul.nl)

 • O p 1 nove m be r w ordt d e

  ge h e e l ve rnie uw d e w e bs ite van d e Cul ge lance e rd ! Mis h e t

  nie t: surf op 1 nove m be r om 12 uur

  's m iddags naar w w w .tijd

  sch riftcul. nl