15-09-2010 Gandhinagar

Click here to load reader

download 15-09-2010 Gandhinagar

of 4

 • date post

  27-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

nðk{kLk CMYK CMYK fkuEÃký «&™Lke hswykík r«ÂLMkÃkk÷Lku fhðk sEyu íÞkhu xe.Mke.(xÙ k LMkVh Mkxeo) ykÃke ËuðkLke Ä{feyku ykÃkíkk nkuðkÚke rðãkÚkeoykuyu Lk Aqxfu òunqf{eLkku Mkk{Lkku fhðk {sçkqh Úkðwt Ãkzu Au. -hefeLk {nuíkk ykExeÚke {kLkðSðLk fuðe heíku «¼krðík Au ? fku{LkðuÕÚk yuõMk«uMk{kt hMk«Ë «ËþoLk sÞ ytçkuLkku sÞ½ku»k [h{Mke{kyu ÃknkUåÞku swyku ÃkkLkk Lkt. 4 Ënuøkk{,íkk.14 Vkuxku : økeheþ Ãkxu÷ ¼us íkkÃk{kLk

Transcript of 15-09-2010 Gandhinagar

 • nukk{-{kuzkMkk nkEu khMkk{uke kk{ kkMku yku rskLkeyuf{kk sknh Lkku rk{ktykMk fhkk h88 rkkeoykuyuLMkkk {eLkk {w{o yLku rkfyu.fu.{ko khk ykh-Lkkh LkkLkeLkkLke kkkkku{kt kuxe heku nuhkLkkhukLk fhk{kt yke hkkLke MkkkuMkkku xe.Mke.(xkLMkVh Mkxeo) Lke{feyku ykkk{kt ykke nkukLkeMkkku Auk [kh koke sknhrk kku kwsfuxLkk kMk[kkk nkk ku [kw koke kt fheuk{kt ykkk rkkeoykuyu ykkMk uk ykkk rkfkuLku yufkoLkk kMkLkk [kh k Lkefhu nkukke ku k yuzkLMkykku nkk ku{ Akkt kMk kt fhe

  uk{kt ykkk rkkeoyku ykkk{eMk{{kt ukLkkh kwsfuxLke khekkLke

  kikhe fhe Lk fkk ku{Lkk krhk{kh kuLke yMkh kkou suk rr

  {wkykuLku E kkLkk k{k{rkkeoyku yks hkus nzkk kh

  Wkhe sE rk fko ku{s

  CMYK

  CMYK

  kwkh, kk. 15-9-2010 21/1, xkR, Mkuxh-22, tkeh. Vku : 23238971-2, VuMk : 23238973s ytkuLkku skuk [h{Mke{kyu knkUku

  nk{kLk

  kkk{kLk

  us

  {nk{ : 31.0

  wk{ : 26.1

  Mkkhu : 88 %

  Mkktsu : 95 %

  hMkk 2 {e{e

  nukk{,kk.14fuLMkhfkh Mkt[krk sknh rk- kkteLkkh(Mkk{uke) {kt ykMk fhkk k{k{ rkkeoyku

  rLMkkk yLku yuf rkfLkk {LkMe yLku uk ko Lkk eu rkfko kh kuLke yMkh kE

  hne nkukke yuf swk kE yks hkus nzkk kh Wkhe sE rkfko ku{s s{kLkku krnfkh fhkktrskLkk W[ yrfkheyku kk{kt kuze ykk nkk. keswfu Auk [kh koke kk fuBkMk{ktuk{kt ykkk kwsfuxLkk kMk rLMkk khk [kw koke kt fhke ukkt rkkeoyku khk

  [ok{kt yku ku k Yrkk {kku kzkkLke Mkkku krhk{ Lkkw ykkLke rke MkukE hne Ausuke rkkeoyku khk yrfkheyku Mk{k kwsfuxLkk kMk [kw hkkLke {tswhe ykkk{kt yku kuek {ktk WXke nke.

  sknh Lkku rkLkk rkkeoykuLke nzkkfkh rLMkkk yLku rkfLkwt {LkMe koLk fkhqk : [kh koke [kkk yufMxk kMk rLMkkk khk kt fhkkkk {k{ku Wk kLku

  sknh Lkkurk{kt Auk[kh koke ynuk{kt ykkkkwsfuxLkk kMk

  rLMkkk khk kt fhke uk{ktykk Au, ku Vhe [kw fhk{kt ykusuke y{u kwO krhk{ ke feyu.

  -hekw kxu

  fkuEk &Lkeh s w y k krLMkkkLku fhksEyu khuxe.Mke.(xkLMkVh

  Mkxeo) ykke ukLke {feyku ykkkknkukke rkkeoykuyu Lk Aqxfuunqf{eLkku Mkk{Lkku fhk {skqh kwt kzuAu. -hefeLk {nukk

  yn ykMkfhkk kuh-1hLkkr k k e o y k u y ukMk ukykkk rkfkuuLku

  ku k Yrkk yuzkLMk ykk kkkwsfuxLkk kMk kt fhke uk{ktykkk y{u [uo Lkktk ko skkkBk Au. -rksu kxu

  rkkeoyku Mkkkuhkk koLk fhLkkhrLMkkk {eLkk{w{o yLku rkfy u . f u . { k o L k e u

  kkfkef yLk ke fhk y{khe{ktk Au suke fhe kkfku{kt hnu ku{Lkku ykuAku kk yLku kuyku rkfko{ktkLk ykke fu. -ykqo {nezk

  yke Mkke{kt y{u fue heku ykMk fhe feyu ? rkkeoykuLkku ykkoLkkrLMkkk khkkuxe heku nuhkLkfhk{kt ykehkk nkukker k k e o y k u L k k

  rkfko kh kuLke rkrhk yMkhku kzehne Au yLku kkfku ek yMkk{ktykMk fhe hkk nkukke ykMk{ktkLk ykke fkk Lkke. -VkkwLke [kihe

  rLMkkk yLku ku{Lkk {rkkrkf khk rkkeoyku kh fukukkMk kwhk{kt yku Au, ku fnukWe ku yuf rkkeoLkektkyrfkhe Mk{k hswykkfhke nke khu kuLke ykt{ktkeykMkw xkfe kzk nkk kuLkk khkek yku Au fu rkkeoyku fuk{knku{kt ykMk fhe hkk Au.

  rkkeoLkeLke ykt{ktke yktMkw xkk

  sknh rk kku rkkeoyku nzkk kh Wkhkk ykytku W[ fkkyu kk kk kuze yku kktyrfkheke.fu.kxu rkkeoyku Mkkku kk fhkLku ku MkekykuVeMk{kt kk nkk yLku rLMkkk Mkkku [[ko fko kk[kh-kkt[ rkkeoykuLku yth kkukkk rkkeoykuyu[kue Lkk kkze E sku fu MkknukLku knkh kkukku y{uyth Lkn ykeyu suke ykhu ktkyrfkhe knkhrkkeoyku Mk{k nksh kk nkk.

  rkkeoyku ykuVeMk{kt Lk kk, ktkLku knkh ykwt kzwt

  sknh Lkku rk fu su hk{kt s Lkn khtkw kwLkk rzrLk{kt k yke{ MkkLkhku Au, khtkw Auk fuxkf {rnLkkykuke rLMkkk yLku yuf rkfLkk kunwk koLkkekkLkk rk fko kh kuLke yMkh kkoE hne nkukke rsk{ktke kuze yku ktkyrfkheyu k{k{ rkfkuLku ykuVeMk{kt kkuke yuf fkf Mkwe r{xk kuS sYheMkw[Lkku fkoLke Mkkku skkkhkuLku fzf Mkw[Lkk ykke nkukLkwt k {u Au.

  rkfku - yrfkheLke kt kkhu 1 fkf r{xk

  yrfkhe ykkLkknkukke hSMxh

  kLkke ukwt

  sknh Lkkurk{kt yksu nkukkku{k kk ynetyrfkheyku ykkLkknkukke knkh ykurMkwrhxe [uBkh kku suhkkukk {wsk{wkfkkeykuLke Lkkut fhk{kxu su hSMxh fk{e{uLxLk fhkLkwt nku Au kufhk{kt ykkwt Lk nkukkekkfkef Lkku [kukzku keyksu ykLkkh ku{s sLkkhkufkuLke rkkku hkLkwt[kwt fhe uk{kt ykwt nkwt.

  ywkt tt k 3 Wh

  Vkuxku : kehe kxu

  khku ykkZe{knku hMkkLkkur{s kkk

  kkteLkkh, {tkkhkkteLkkh{kt Mkkk

  hMkke kkkh kkkhnukk khu ykkZe {knkuuk {u Au. kzfe AkzeLkkkk [u kkkuhu MkktsuhMkkLkwt kkxwt hMkkktkkeLkk kkkur[k Whkknkk.

  nuh{kt Mkkk hMkke{knkuLkk eu kkkhLkkuLkkhku kkE kku Au.ykfk{kt kkuhtkuk kku[u krwt kkkhkkk uk {u Au. kkurMk hr{kLk AqxkuAkkuhMkk hMkkkt {kiMk{Lkkur{s kkE Au.ykfkMk{kt kkuhtkuk kku[uke khuf khuf kuzeMkqhskk k zkufewt fhe Au. rsk{kt rMkLkLkku kqhkkuhMkk kE kku Au. khuk{kt Mkhrhk hMkkkkk khkLkk khtrfkkk{kt k {uhk {qz{ktnkukLkku ynuMkkMk LkkhsLkkufhe hkk Au. yksu k

  ywkt tt k 3 Wh

  ykExeke{kLkSLkfue heku

  krk Au? fku{LkukyuMkuMk{kt

  hMkoLk

  swyku kkLkkLkt. 4

 • yksLkkfko{kusfkf {tzkkkk Mktyksu ytkkSsk MkkLk

  fhusfkf {tz khk rkko kukkkwhke ytkkS kkkk

  MktLkwt ykkusLk fhk{kt yku Au. sfkf Lkwf {tzykkuSk kkkk Mkt ykkefk kk. 15-9-10LkukwkhLkk hkus kkkuhu 2.30 fkfu ytkkS {kkkLkk {trhkeytkkS sk MkkLk fhu yu{ {tzLkk {w skekE khk skkwt Au.

  rkELkuzk-2 k. kkLkku rkkLk oLk{kt k{ Lktkh

  ELkuzk-2 Mkhfkhe k. kkLkk rkkeoykuyu krk-rkkLk oLk kkt[ rkk{kt kk eku nkku. ku{ktkeMkeykhMke fkkyu rkk-2 qk {wk Wo{ktrkMkekE Mkkkku kk ku f]rk{kt k{ Lktkh ykku nkkuyLku wk rkkLke xeMw f[h kLx ku{kt k k{

  Lktkh ykku nkku. khkk kkwfk fkkyu kuLkkh krk,rkkLk oLk{kt wk rkk xeMwf[h kLx ku f]rk{ktk{ Lktkh ykkkt rsk fkkyu kuLkkh krk-rkkLkoLk{kt k kk eku nkku. Ykk k. kk{kt ykoLk kuwt ku{kt f]rk hsq fhe nke.

  Mku-15 fkuusLkk rkkeoykuyufku{LkukLkwt Mkkk fwO

  M{ kwshkkLke Mkkkhk kifeLke Mkhfkhe rkkLkfkuus Mku-15Lke kkLkkhk Mkr{rkLkk Lku nuX fkuusLkkk{k{ rkkeoyku ku{s ykkfkuyu kkteLkkh huu MxuLkuyku fku{Lkuk kuBMk yuMkuMkLkwt Mkkk fwO nkwt. ykxuLk{kt hsq fhk{kt yku oLk ku kkk{kt rkkeoykuyurLknkwt nkwt. Mk{k rkkeoykuyu oLk rLknkk{kt qksWMkkn ku. yk {wkfkk kusk kkA yk fkuusLkekkLkkhk Mkr{rkLkku nukw rkkeoyku u uf Y[e fuuku{s h{kku rkuLkk ku{Lkk Mkk{kL kkLk{kt khku kk kunkku. Mk{k fko{Lkk ykkusLk{kt MktMkkLkk yk[kkokkkuLk kZuhu sYhe {kkooLk kqhe kkze rkkeoykuLkuWMkknek fko nkk.yur[hLkk rkkeoyku Lk] Mkko{kt ke {u

  Mfw ykuV yur[h kkLkk ku-8Lkk rkkeoykuyukkteLkkh Mku-22Lkk htk{t[ kku {eLkkke {u{kurh khkkukuMk rLkr{ku kk. 12-9-10 hrkhu kuu fko{kk eku nkku. su{kt kkLkk rkkeoykuyu u htkek

  htkek kek kh Lk] hsq fhe Mkko{kt rrk Lktkh k fkuonkku. kkuLkkh k{k{ kkfku kko, x, kw, rr,r, sukwLk, fs, f]k, {LkkeLku Mfq ykuV yur[hkrhkh yrLktLk kkXu nkk.rnLe MkkrnLkk kwMkfkuLkwt oLk kuwt

  kkkLkk {k{ khk s kLkwt k rLkhu Au.kke{kkeoyku kkkLkwt ku{s rnLe rMkLkwt {n Mk{su ku nukwkefze Mko r rkLke yuwfuLk fkuusLke MkuLx kEkuhe{kt14{e MkxuBkhLkk hkus rnLe MkkrnLkk kwMkfku ku{s rnLeMkkrnfkhkuLkk Vkuxkukk^MkLkwt oLk hkk{kt ykwt nkwt. su{ktrkkeoykuyu WMkknkqof kk eku nkku.

  kwshkk kkih kkLk MkkoLkwt ykkusLkM{ kwshkk ytkkok khk rfkMk krhk khk kwshkk

  kkih kkLk MkkoLkwt ykkusLk fhk{kt yku Au. yk Mkko kk.3-10-10 hrkhLkk hkus kuu. yk Mkko{kt kkteLkkhnuh Mkk kkr{f yLku {kr{f kkykuLkk kkfku kkE fu. yk MkTyk{kt kk uk EAke kkykuyu kkukkLkku Vku{o kk. 20-9-10 knuk hkLkk hnuu. yuwt [khMkkh Mktkusf yuLk.fu. kxuu skwt nkwt.

  yMkkLk LkkU{tswkkuLk Lkxhk Lke ku zku. yuLk. yuLk. Lke (fze

  Mkor rk)Lkk {kkwe yMkkLk kwt Au ku{Lkwt kuMkwt kk.16Lku kwkhu 4 ke 5-30 hBkLk Mku-8Lkk htk{t[ kkuhku Au.

  kMk LkkU : Mktu{kt LkkhLkkU yLku yMkkLk LkkU rLkk{qu rMk fhk{kt yku Au

  kkuh{kt hk{kukehLkku {ukukkuh kk{{kt khk Mkw

  Lkku{Lkku {uku kk{{kt kk Au. ykku kk. 17-9-10Lku wkhu{ukLkw t ykkusLk kk{Lkkhk{ukeh kE kku khkfhk{kt ykwt Au.

  hk{ukehLkku Lkuu[zkk{kt ykuhkXkuz wf {tz khk

  hk{ukehLkk {trh Lku[zkk {kxu kk. 17-9-10LkuwkhLkk hkus Akk kkuMkkhu k{f fko{ hku Au.su{kt krfkuLku MkoLkLkku kuk yLkwhku fhkku Au.

  CMYK

  CMYK kkteLkkh-h

  WEDNESDAY, 15 SEPTEMBER 2010SANDESH : GANDHINAGARII Lq

  LkkhLkkU

  kherh {kLkrMkf kkMk yLku nusLke {ktke ytku hk

  rskLkk yshkkwhk kk{Lke krhekkyuMkkMkhek Mkk{u kkueMk Vrhk LkkUke

  kkteLkkh, {tkkh{kMkk kkMkuLkk yshkkwhk

  kk{Lke krhekk MkkMkhekykukhk nusLke {kk Mkkku {kLkrMkfkrhrhf kkMk ykke MkkMkhe{kufkwhke rkh{kt kkuze{wfk{kt yke nke. su{ktMk{kkLk fhk {kxuLkk kMkku kLkn {kkt MkkMkhekyku kuzkLkn ykkkt Auxu ftxkeLku ykkrhekkyu kkueMk MxuLku VkukkLkeykkeke hsw fhe MkkMkhekykur Vrhk LkkUke nke.

  kkueMk Mkwkku kkMkuke k{krnke yLkwMkkh {kMkk kkwfkLkkyshkkwhk kk{Lkk EhkEkxuLke efheLkk kth ko ykkWkkwfkLkk s {kufkwh kk{LkkMkku{kkE kxuLkk rfhk fukLkMkkku Mk{ksLkk rhkrhks {wskkk nkk. Yykk{kt kkuo{kt kuLkku

  LkMktMkkh Mkwuke [kkku nkku.khtkw [khuf ko kk MkhkusLke fwuefheLkku sL{ kkktLke Mkkkyu skuLkk MkkMkhekLkwt koLk kkkkwt yLku kuLku LkkLke LkkLkekkku{kt {ukt-xkukt {khe nuhkLkfhk{kt ykke yLku Lk{kt kkhkkkku ftE ykku Lkke ku{ fnenusLke {kke k Y kE kEnke. rfhkLke Mkkku kuLkk MkkMkw,MkMkhk yLku {kuxkkEyu k Mkkkykkkkt ykske yZe ko knuktkkuk[ke kkk MkusLku kuLkkkrkyu h{kt kqhe yLku kuLkk MkkMkw,MkMkhk kkk suXu ukk {e kkkukkue kzkkkxwLkku {wZ {kh {kheyLku h{ktke fkZe {wfue khkeMkus kuLkk rkkkLkk hu yshkkwhkhnuke nke yLku {wfue khkeMkus kuLkk rkkkLkk hu yshkkwhkhnuke nke yLku kk hkkeLkk

  MkkMkhekkykuyu E euk.ku{ Akkt MkkMkhek kuLku kuze

  su kue hkn uE kuXue khtkwkuLke yu ykk Xkkhe rLkze nke.kk hkus kuLkk kE Mkkku Mkus{kMkk hee {kxu ykue kuhr{kLk kuLkku krk fukLk kuLku{e skkt kwt AwxkAuzk ykkeu ku{fne su{ Vku ku{ kkue skkuhnukkt kuLku Mkk[e krhMkrkLkkuk yke kku yLku ku surMkLke hkn uELku kuXE nke kuXkkhe rLkzkkt Auxu kuku {kMkkkku.Mku. yke kuLkk krk fukLkMkku{kkE, MkMkhk Mkku{kkE{kLkkE, MkkMkw kkekuLkMkku{kkE yLku suX rLkukEr nus khk yLku {khqzkkyk kherhf {kLkrMkf kkMkykkk k Vrhk LkkUkenke.

  kuVk{ ntfkhe yke hnu xfu kkAke kkEfLku xh{khe nke : nukk{ kkueMku kwLnku Lkkute kkkMk nkk he

  hk{kwhk kkMku xfu kkEfLku xh{khkk ku rkfkuLku kteh E

  nukk{,kk.14nukk{-hrk nkEu kh yku

  hk{kwhk kkxek LkSf kuVk{krkyu sEhnu xfu ykk sE hnu kkEfLku xh{khkk kkEf kh Lkkufheyu sk rLkfuku rkfkuLku kt