15-08-2010 Bharuch

Click here to load reader

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

hrððkh, íkk. 15 ykuøkMx, h010 ¼Y[ > ytf÷uïh > stçkwMkh > ðkr÷Þk > ͽrzÞk > yk{kuË > Ãkk÷us > ðkøkhk > nktMkkux > hksÃkeÃk¤k > ËurzÞkÃkkzk > Mkkøkçkkhk > rík÷fðkzk ÃkkLk Lkt. 9 yLkw. ÃkkLkk Lkt 12 WÃkh yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lkt 12 WÃkh yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lkt 12 WÃkh («ríkrLkrÄ îkhk) fuðrzÞk fku÷kuLke, íkk.14 («ríkrLkrÄ îkhk) ðzkuËhk íkk.14 ¼Y[,íkk.14 («ríkrLkrÄ îkhk) fuðrzÞkfku÷kuLke, íkk. 14

Transcript of 15-08-2010 Bharuch

 • (Mkt.Lw.Mk.) Y[,kk.14yksu kk.1k-8-h010Lkk

  hkus Mkktk rLkLke Wse Y[rsk{kt Xuh Xuh fhk{kt yku. rrkkyku, fkuuu MktMkkyku ku{sf[uheyku kku MkkhLkk Mk{u stLkyLku yL fko{kuLkwt ykkusLk fhk{kt

  yku Au. yk Wkhktk rr MkktMf]rkffko{kuLkwt k ykkusLk fhk{kt ykuAu. Mkktk rLkLke Wse rLkr{kurr Mkhfkhe ku{s yoMkhfkhef[uheyku ku{s MktMkkykuLkk {fkLkku WkhhkuLke fhk{kt yku Au.

  ykshkus Mkktk rLkLkeWse rLkr{ku Y[ rsk{ktXuh Xuh fko{kuLkwt ykkusLkfhk{k yku Au. rrMkhfkhe f[uheyku ku{s

  MktMkkyku kku stLkLkk yLkuMkktMf]rkf fko{kuLkwt ykkusLk fhk{ktyku Au. Mkktk rLkLke rsk fkkLkkfko{Lke Wse MkkhLkk 9 fkfuMkekkhk{ Mkuk xMx Mkt[krk {uzeffkuusLkk {ukLk{kt kek kku hksLkkMktMke Mkr[ kMkLk uMkkLkkkkk{ rfkMk, rkLkrLkkMkekwshkke kkLkk Mkr[kukukE kxuLkk h nMkufhk{kt yku.

  Y[{kt MkRLkVqLkku kukkLkLkkhLke MktkMkkk kh knku[e

  (rkrLkr khk) zkuhk kk.14zkuhkLke kLkke nkuMkx{kt

  MkRLk Vqke kezkke Y[rskLkk ftkkhek kk{Lke koke{rnkLkwt yksu {kuk Lkekswnkw.yk Mkkku Y[ rsk{ktMkRLk VqLkku kuk kLkLkkhLkeMktk 7 Mkkk kh knku[e Au.skhukeS khV zkuhkLke kLkkenkuMkx yLku MkkS nkuMkx{ktMkkhkh R hnuk yuf kkfMkrnk kLkku rhkkuxo kkurrxykku Au.

  k rkkku yLkwMkkh ftkkhekkk{{kt hnuke nr{k rkk xuh(W..28)kk kk.8{eLkk hkustkMk MkRLk VqLkk kku MkkkuzkuhkLke nkuMkx{kt k kRnke. nr{k koke nke.kuLkuMktkkLk{kt yuf k koe kkfek Au.Mkkhkh hr{kLk yksuMkkhu nr{kLkwt {kuk rLkkswnkw.{kuk rLkksk kk nr{kLkkuMkRLk VqLkku rhkkuxo kkurrxykku nkku.

  skhu keS khV zkuhkLkekLkke nkuMkx{kt Mkkhkh Rhnuku kkukukkWLz LkSfLkeMkkuMkkxe{kt hnukk k koLkkurfkuhLkku MkRLk VwqLkku rhkkuxokkurx ykku nkku.yk WkhktkkLkke nkuMkx{kt Mkkhkh Rhnuku khMkke hkuz kh hnukk 34keo wkLk yu MkkSnkuMkx{kt Mkkhkh R hnuk{fhkwhkLkk 17 kok wkLkLkku k

  C M Y K

  C M Y K

  hrkh, kk. 15 ykukMx, h010 Y[ > ytfuh > stkwMkh > krk > rzk > yk{ku > kkus > kkhk > nktMkkux > hkskekk > urzkkkzk > Mkkkkkhk > rkfkzk kkLk Lkt. 9

  (rkrLkr khk) furzkfkukuLke, kk. 14ykkefku 1k{e ykukMxu {uk

  kkxfh Lk{ok zu{Lkk WkhkMkLkk kk{ku{ktkehtkku nuhkkLkkh Au. kue Lk{okrsk kkueMkLku kkkt kuzk{ {[e kEAu.

  ykkeLkk 63{kt koLke Wse kEhne Au. khu Mkhkh Mkhkuh Lk{okzu{Lkk WkhkMk{kt ykuk kk{ku{kt {ukkkxfh sLkkh nkukLke kkkt rsk

  kkueMk{kt kuzk{ {[e kE Au.kLkke Mkwkku khk {ke {krnke

  yLkwMkkh Lk{ok zu{Lkk WkhkMk{nkhkxLkk {eee ku{s yLkk{ku{kt ykue Lk{ok k[kyktkuLkLke kkr{f k{kt {ukkkxfh skLkk Au. suLke {krnke {kktrsk kkueMku kuzk{ fhe {wfe Au.

  khtkw Mkkts Mkwe{kt kkueMkLku fkuE k

  urzkkkzk : Mkkkkkhk-urzkkkzk kkwfk{kt ykkefku 64{kuMkkt rMk kth{e ykukLke Xuh Xuh stLk fhk{kt ykLkkhAu. yu hkxsLku Mkk{e ykkk{kt ykLkkh Au. kkr{fkkyku, {kr{f kkyku W[kh {kr{f kkyku, Mkhfkhe,yoMkhfkhe f[uheykuyu stLk fhk{kt ykLkkh Au. yLkuhkxsLku Mkk{e ykkk{kt ykLkkh Au. Mkkkkkhk {k{kkh,f[uheyu Lk{ok rsk fkkLkku 64{ku Mkkt rMkLke Wsefhk{kt ykkLkkh Au. Lk yLku kkoh {tke ykrke rfkMk{tkwkE kxuLkk nMku stLk fhk{kt yku yLku hkxsLkuMkk{e ykkk{kt ykLkkh Au. Mkkkkkhk kkwfk kt[kk kku{w LkkhMkkkE MkkkLkk nMku stLk fhk{kt yku yLkuhkxsLku Mkk{e ykkk{kt yku. Mkkkkkhk kkueMk MxuLk kkukeyuMkykE yu{.Mke. rhkLkk nMku stLk fhk{kt ykLkkhAu. Mkkkhkkhk k]k kk{ kt[kk kku Mkhkt[ stLk fhk{ktykLkkh Au.kkuzk k]k kk{kt[kk kkuMkhkt[Lkk nMkustLk fhk{ktykLkkh Au.Mkutkk k]k kk{kt[kk kkuMkhkt[ LkMkkMkkkLkk nMku

  {kukkR kh k kekku fkuykkk hk{kwhLkku wf kukLk

  k{ kMkeh{kt k kekku fku ykkk s kukLk kR kuk hk{kwhk kk{Lkk hrkkkR sk Au. keS kMkeh{kt{kukkR kh ykuku k kekku fku kk{sLk kkke hkk Au. su sk Au ytrk{ kMkeh{kt xLkk uLkkhk hk{kwhkkk{sLkku hkskekk Mkee nkuMkx{kt W{xe kzk nkk su sk Au. (kMkeh: LkhuL kukhkk)

  Lk{okLkk hk{kwhk kk{u {kukkRfkuLkk ykktfke khkx

  (rkrLkr khk) furzk fkukuLke, kk.14

  Lk{ok rsk{kt Auk 10 rMkke k fhLkk{kukkR fkuLkku ykktf Akuku uk {e hkku Au. yLku

  yksu Lk{ok rskLkk Lkktku kkwfkLkk hk{kwhk kk{LkkhrkkkR kkhekLkk {kukkR kh hk kke khukuykuyu VkuLk heMke fkuo fu khk s kuykuLkwt heh wsk kwtyLku kukLk kR Lke[u Ze kzk nkk. kkfkrf kuykuLkuhkskekk rMkr nkuMkx{kt 108 yuBwLMk{ktkk{kt yLkwMktkLk kkLkk Lkt 12 Wkh

  MkRLk VqLkku nknkfkh : Y[ rskLke koke {rnkLkwt {kuk

  {rnkLkk z MkuBk {kufk{kt MkkS{kt tfh kuhfkheY[ rskLkk ftkkhek kk{Lke {rnkLkw z MkuBk kkkMk ykuo MkkS{ktke y{kk {kuzw {kufk{kt ykkLkk &ukhu nkukkku {[e kku nkku.kLkke nkuMkx{ktke ykuk z MkuBk ku rMk kk kkkMk ykuo {kufk{kt ykw nkw.suLkk{kxu skkkh f{o[kheLku kuk {kxu MkkS nkuMkxLkk Mkkkekuyu fkk nkk he nke.skhu keS khV rhkkuxo ykkknuk s kLkke nkuMkxLkk kkeku {rnkLku MkRLk Vq kkurrx nkukLkw nuh fhe ukk {rnkLkk Mktkteykuyu nkukkku{[ke eku nkku.ufu yL kufkuyu hr{kLkkehe fhkk {k{ku kku kzku nkku.

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 12 Wkh

  yLkw. kkLkk Lkt 12 Wkh

  Mkktk rLkLke Wse rLkr{ku yksu rr fko{kuLkwt ykkusLk

  Mkkkkkhk{kt kkoh {tkeLkknMku stLk fko{

  {uk kkxfh zu{Lkk WkhkMkLkkkk{ku{kt rkhtkku nuhku ?

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt 12 Wkh

 • MkRLk VqLkku MkRLk VqLkku rhkkuxo kkurrx

  ykku nkku. yku WuLke Au furkuk ko{kt MkRLk VqLkku kukkLkLkLkkhLke Mktk yk Mkkku 39 khknku[e Au.skhu MkRLk VqLkkke kkffk{kt kuk kLkLkkhLkeMktk yk Mkkku Mkkk kh knku[e Au.{kukkR kh

  ykku nkku. yk xLkkkekk{sLkku{kt khu nuk VukuAu. {kukkR VkuLk kh kkekk fkuke {]w kR Au.kue yVk {k Mk{ke Mk{krsk{kt Vukue Au. ku{kt yksukLkue xLkkke kufku{kt khu zhuk {e hkku Au. hk{kwhk kk{Lkkhrkk Lkk{Lkk wfLkku yuf VkuLkykku su heMke fhkk s ku wskkku yLku kukLk kR kku nkku.ku kukLk kkk s kuLku 108yuBwLMk{kt hkskekk rMkrnkuMkx{kt k fhk{kt ykkuAu.

  kuk kLkLkkh hrkku skwtnkwt fu, y[kLkf {Lku VkuLk ykkuyLku heMke fhkk kxfku kku Lkunwt kukLk kR kku kAe {Lku kh

  Lkke kku xLkk uLkkhk srkMknkkuneu skwt nkwt fu, nwt knukLknkku {kLkkku fu k kekkfkuke LkwfkLk kk Au. khtkw yksu{u Lkshu Lkenkwt Au. WuLke Aufu Auk 10 nkzkke Lk{ok rskuku{s zkuhk, Y[ rskLkkkk{ku{kt k kekk {kukkRfkuLke nuk Vukue Au fu kuheMke fhkke {]w {u Au suyVkLku yksu yksLke xLkkke uk{ku Au. khtkw zkufxhku yk xLkkLku{LkLkku Vk nu{ s ku Au ykkfkuR {kukkR fkuke fe {kuk kwtLkke.{uk kkxfh

  {e Lkke. fu {ukkkxfh kkk kuykuLkkMkkke fkofhkuynkke sk hkLkkkk Au. WuLke Aufu nk{kt k MkhkhMkhkuh Lk{ok zu{Lkwtfk{ 1h1.9h {exhLkesMkkkxeyu yxfuwtAu. yLku nsw kkwLk:MkoLkLkk {wu zu{Lkwtfk{ Mkkzk k kokeyxfuwt Au. su {kxu{uk kkxfh skkkhAu. kuwt {Lkk Au.Mkkkkkhk{kt

  stLk fhk{ktykLkkh Au.

  urzkkkzk{kt{k{kkh f[uheyu{k{kkhyu.yu{.{fkkLkknMku stLk

  fhk{kt ykLkkh Au. ynkkkueMk MxuMkLk ykuw nkukkeke.yuMk. ykE. fu.yuLk. hkXkyLku Mke.ke.ykE. yu.k. uLkk{kkooLk nuX kkueMk skLkkuLkekhuz k kuLkkh Au.

  urzkkkzk kkwfk kt[kk kku{w {tswkkuLk Mkkk stLkfhu yLku hkxsLku Mkk{eykku. urzkkkzk k]k kk{kt[kk kku Mkhkt[ rLkukEyu{. MkkkLkk nMku stLkfhk{kt ykLkkh Au. yLkuhkxsLku Mkk{e ykkk{ktykLkkh Au. WkMkhkt[ Lkts kn

  yLku Mkku kMk WkMkk hnuLkkhAu. stk kkkLke f[uheyuurzkkkzk huutsLkk VkuhuMx ykurVMkhhuLsh ze.xe. kxuLkk nMku stLkfh{kt ykLkkh Au. huf hUsLkkhULshku, kexkkzkuo, VkuhuMxhku yLkuyL f{o[kheyku kMk WkMkk hnehkxsLku Mkk{e ykku. {kkoyLku {fkLkLke f[uheyu, huMxLkef[uheyu yLku Mk[kELke f[uheyustLk fhk{kt ykLkkh Au.ELkhufk MktMkkLk xkkkkzk kkuMktMkkLkk zk zku. rLkkufw{kh yu{.fkirfLkk nMku stLk fhk{ktykLkkh Au.

  HAPPY BIRTHDAYf]rkkkk : {wh{B{e : kukekkkk{ : fuku

  kw{kLku kkkkk oLku ykkkY[Lkk wfLkwt xfLke xhu {kuk xfu yL ku wfLku

  k yzVxu ukk R [ku{kMkkLkk fkhu

  xfLkku Lktkh Lk ukku(rkrLkr) Y[, kk. 14

  k {kMkLkk h rLkkhu Y[rskLkk MkwrMk kw{kLku kkuykuk nLkw{kLkSLkk {trhu kkuLkeMktk{kt kwyku oLku yku Au. kRfk hkku yke s heku Y[kekw{kLku kkkkk oLku Lkefuk ksuxk wkLkkuLku yuf xfu kkAke ykef[zk nkk. su{kt yuf wfLkwt xLkkMk kh s fY {kuk rLkkwt nkwtkhu yL ku wf kteh heku kkk nkk.kuykuLke Mkkku kkkkk oLkuykkk wfkuyu yfM{kk fhe kkke

  xfLkku Lktkh kt[kLkku Lk fkuo nkkukhtkw hkkeLkku Mk{ yLku Wkhke[ku{kMkkLku fkhu rf[zLkk Aktxk xfkkA Wzuk nkk suLku fkhu xf Lktkht[kku Lk nkku. kkkkk Lkefukkwyku kkMku fkuR nf k Lk nkwtfu xfLkku keAku fhe fu.

  krk k {kMkLke YykkkesXuh Xuh {trhu koLkkkeoykuLkk ferzkhkWhk Au. Y[ rskLkk MkwrMkkw{kLku nLkw{kLkSLkk {trhu k{kMkLkk h rLkkhu kkuLke Mktk{ktkwyku kw{kLku nLkw{kLkS kkLkkoLku yku Au. kR fk hkkeLkk hkusY[ kkuke fuxkf kwykukkkkk kw{kLku ykk Lkefknkk. hkkeLkk ytkSk kkh kkkAeLkk Mk{u LkuLk nkRu Lktkh 8 khY[ke [kkk ykkk kwykuLkk

  xkuk kh kkAke {kkuk MkktZLke su{Mke ykue ye xfu k kufkuLkuf[zk nkk.

  yfM{kk{kt [ukLkfw{kh kkukkkRMkkuLke .. 27 Lkwt xLkk Mk kh sfY {kuk rLkkwt nkwt. khu {unwLkxwkR hkXkuz kkk ySkfw{khrLkwkR Mkkk k{k{ hnu.Y[LkkykuLku kteh R knkU[e nke.yfM{kk kMkkuLku Y[ rMkrnkuMkx{kt Mkkhkh {kxu kfhk{kt ykk nkk. xf [kfyfM{kk fhe kke kku nkku. Mkkku[kkk skk kufxkukyu kkueMkLku fhkk rzk kkueMk fkVku xLkk Mkkh knkU[e sR krhMkrk Mktke nke.yk kLkku kukuLMkn kkMknrknkuk hnu. Y[Lkkyu rzkkkueMk{kt Vrhk LkkUke Au.

  C M Y K

  C M Y K

  yLkwMktkLk kkLk 9 Lkwt [kw

  nktMkkux, kk. 14nktMkkux kkwfkLkk ykMkk kk{uke

  nktMkkux kkueMku 47 nh YrkkLkkuyk kku zke kkzku Au. kLkkLkerkk nktMkkux kku. Mxu.ke {k {wsknktMkkux kku.Mxu.Lkk keyuMkykE su.ke.zuLku {u kkk{eLkk ykkhu nktMkkux-fkuMktkk hkuz Wkh nktMkkuxke 3 rf.{e. qhyku yLku {wu kY kLkke u[kLkkMkk Wkh s rLkoh ykMkk kk{ukkueMk MxkV Mkkku ykMkkLkk wnkhVek{kt yku kwkE {kLkkEkxuLke frhkkLke wfkLkLke kkALkkkku yku kzk{ktke hk rfkuLkku yufyuk 7k zkk yk kku zke kkzusuLke f{k Y. 46,87k/- suxe kkAu. nktMkkux kkueMku kwhtk yuVyuMkyuLku fhkkt yuVyuMkyuLke xe{ ykekkuLkk skkLku ukk kkukkLkk khtrfhekkuxo{kt kku yk sk yku Au.ku{ sku nkwt. yuVyuMkyuLkkyu{.yu{. rkue yLku xe{ nktMkkux ykekkuLkk Lk{qLkk E ukkuhuxhe{kt {kufeykku Au.

  hMkk k&ukuk[ke fhkheykhu hfz

  (krrr khk) ytfu&h, k. 14ytfu&h h krfkk {rnk

  k{w kku yksu eue nk{kt yufu kuk[ke fhk Vhekh {wkukuek nku nkU[k kx{[e ku Au.

  kueu yk ku krwfk{kt sRze kzk ykhu Vrhk kfhk{kt yke Au yk k khkrfkk k{w u{s hfzfhkuk rfe {kk [u kuk[kekR nkukwt k {u Au.

  yt rkkM hnue ytfu&hh krfkk {uh [tkukkk nkku yksu eu {wku ykehnku Au yksu ktsk {u [tku

  kk hkrfk{kt r{ {wsyke nkUk nk yu hr{kytfu&h nuh{kt ykue tStkukxe{kt ktk {ke