130610 d managementpresentatie bevlogenheid

32
Bevlogenheid Sleutelbegrip van de positieve arbeidspsychologie Master Management en Innovatie MMI G2b Els van Schaik Ronnie Koster

description

 

Transcript of 130610 d managementpresentatie bevlogenheid

  • 1. BevlogenheidSleutelbegrip van de positieve arbeidspsychologieMaster Management en Innovatie MMI G2bEls van SchaikRonnie Koster

2. Onderwerpen De positieve ontwikkeling van arbeids- en gezondheidspsychologie Bevlogenheid Wat is bevlogenheid? Meetmethodes Onderzoeksresultaten Interventies Stellingen 3. Onderwerpen arbeidspsychologie Conflicten Emotionele belasting Hoge mentale belasting Hoge tijdsdruk Grote werklast/werkdruk Klachten Lichamelijk zwaar werk Overwerk Rolconflict; rolonduidelijkheid Routine Stress Verzuim Ziekte 4. Tijd voor veranderingPositieve bedrijfsgezondheidszorg is de wetenschappelijke studie vanoptimale medewerkers gezondheid, gesteldheid en functioneren. Het is eropgericht om de factoren te ontdekken en verbeteren zodat de medewerker enorganisatie maximaal presteert.14 : 1Myers (2000) 5. Van preventie naar amplitieTertiaire preventie(curatie)SecundairepreventiePrimairepreventieAmplitieDoelstelling Zieke werknemersbehandelenVersterking vanprobleemoplossendvermogen (coping)van werknemersPsychosocialerisiciofactoren inhet werkverminderenPsychischwelbevinden vanwerknemersbevorderenDoelgroep Zieke werknemers Werknemers diebehoren tot eenriscogroepAlle werknemers Alle werknemersProfessionals Bedrijfsarts,klinischpsycholoog,psychotherapeutPsycholoog, coach Arbodienst HRM,management,Arbodienst 6. Veranderingen in en rondom de arbeidVan Stabiel Monocultuur Vroeg stoppen met werken Verticale hirarchie Extern toezicht en controle Afhankelijk van de organisatie Strakke schemas en patronenNaar Continu veranderen Diversiteit Langer doorwerken Horizontale netwerken Zelfcontrole Eigen verantwoordelijkheid Flexibel, plaats- en tijdonafhankelijk werken 7. Sociaal-culturele veranderingenVan Fysieke eisen Weinig intensief werkritme Werk en priv gescheiden Individueel werk Gedetailleerde baanomschrijving Levenslang dezelfde werkgever WerkervaringNaar Mentale en emotionele eisen Hogere werkintensiteit Werk en priv verweven Teamwerk Open aanstelling Meerdere werkgevers Innovatie, creativiteit en leren 8. ConclusieVoor moderne organisaties is psychologisch kapitaal steeds belangrijker.Daarvoor hebben ze niet alleen gezonde arbeidskrachten nodig, maar ookgemotiveerde arbeidskrachten die bereidt zijn tot dat stapje extra.Organisaties hebben bevlogen medewerkers nodig! 9. Gemeenschappelijk belang of apartewerelden? 10. Wat is bevlogenheid?Bevlogenheid is een positieve, affectief-cognitieve toestand van opperstevoldoening die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie. 11. Vitaliteit Op mijn werk bruis ik van energie. Als ik werk voel ik me fit.Toewijding Mijn werk is voor mij een uitdaging. Ik ben enthousiast over mijn baan.Absorptie Als ik werk vergeet ik andere dingen om me heen. Ik ga helemaal op in mijn werk. 12. Circumplex model van welbevindenBEVLOGENWERKVERSLAAFDOPGEBRAND TEVREDENRussel (1980) 13. Bevlogen is wat anders dan werkverslavingBevlogen Niet geobserdeerd door werken Werk is leuk Positieve motivatie uit jezelf Baantevreden Goede gezondheid Goede sociale relatiesWerkverslaving Compulsieve innerlijke drang Niet werken levert stress Negatieve motivatie voor buitenwereld Prestatiegericht Minder goede gezondheid Minder sociale relaties 14. Meten van bevlogenheid Door middel van vragenlijsten (UBES, Schaufeli en Bakker, Erasmusuniversiteit) Vitaliteit Toewijding Absorptie 15. Mini onderzoekHoe bevlogen is deze groep?Hoe bevlogen isVincent Peters? 16. Bevlogenheid per werkveldonderzoek vanTNOZeer bevlogen Docenten Kunstenaars Verplegend en verzorgend personeel Leidinggevenden Vrachtwagenchauffers Boeren Bouwvakkers VertegenwoordigersWeinig bevlogen Winkelpersoneel Drukkers Productiemedewerkers Politieagenten Werknemers in devoedingsmiddelenindustrie 17. Wat blijkt er verder uit onderzoek? Demerouti e.a. (2001): bevlogen medewerkers hebben minder vaak last vanverkoudheid, hoofdpijn en rugpijn. Harter (2002): organisaties met bevlogen medewerkers scoren tot 4% hoger wat betreftwinstgevendheid, ook de jaarlijkse omzet was hoger. Bakker (2005): leerlingen van bevlogen muziekdocenten ervaren meer plezier en komen totbetere prestaties. Salanova e.a. (2005): de bevlogenheid van de medewerkers had direct een voorspellendewaarde voor de servicegerichtheid -> prestaties van de medewerkers -> loyaliteit van deklanten. Halbesleben enWheeler (2008): bevlogenheid is een goede voorspeller van prestaties. 18. OfwelOrganisaties met veel bevlogen medewerkers onderscheiden zich van andereorganisaties door betere prestaties, meer omzet, winstgevendheid enloyaliteit van klanten. Daarnaast bieden zij hun medewerkers uitdaging enwerkplezier waardoor zij een aantrekkelijke werkgever zijn. 19. Bevlogenheid zorgt voor: Positieve emoties Betere gezondheid Zelf kunnen zoeken van energiebronnen Aanboren van intrinsieke motivatie 20. JD-R model 21. Hoe kun je zelf je bevlogenheid vergroten? Praat over je stressbronnen Kom op voor jezelf Vergroot je weerbaarheid Ontdek je merkwaarden en streef ze na Help en waardeer elkaar Kijk anders tegen je werk aan Laat los en vergeef Deel en vier goed nieuws 22. Passie + energie -> prestatie 23. Wat kun je als leidinggevende doen om debevlogenheid van je medewerkers te vergroten? (1) Vergroot je eigen bevlogenheid -> voorbeeldgedrag Medewerkers werk laten verrichten wat ze met plezier doen en wat past bijhun talenten Help medewerkers om de eigen bevlogenheid te vergroten (zoals eerderbesproken) Geef feedback (met behulp van een instrument (b.v. WEB-monitor)) Houd persoonlijke ontwikkelingsgesprekken 24. Wat kun je als leidinggevende doen om debevlogenheid van je medewerkers te vergroten? (2) Verander van werkplekken en taken Luister naar de medewerkers Bevorder transformationeel leiderschap Train de medewerkers Versterk de groepsband Geef medewerkers regelmogelijkheden 25. Resultaat Maatregelen die bevlogenheid daadwerkelijk verhogen, werken vaak langerdoor dan het moment zelf en/of de korte termijn -> er ontstaat een positievespiraal Bevlogenheid is besmettelijk ! (en is sterker dan de negatieve besmetting) 26. Stelling (1)Wie investeert in bevlogenheid krijgt waar voor zijn geld. 27. Stelling (2)Bij wie ligt de verantwoordelijkheid als het gaat om bevlogenheid? 28. Stelling (3)Groepsdynamiek bevordert het individuele leren. 29. Bronvermelding (boeken) Schaufeli,W. & Dijkstra P. (2010) Bevlogen aan het werk. Zaltbommel:Thema. Ijzermans,T. & Dirkx C. (2006) Beren op de weg, spinsels in je hoofd (19e druk). Zaltbommel:Thema. Wingerden J. van & Laak, B. van de. (2012) Passie, energie, prestatie. Amsterdam: Pearson. Baeijaert L. & StellamansA. (2009) Vergroot de veerkracht in jezelf en je team. Houten:TerraLannoo. SchaufeliW. & Bakker A. (2007) De psychologie van arbeid en gezondheid (2e druk). Houten:Springer. 30. Bronvermelding (artikelen) Ouweneel E., SchaufeliW & Le Blanc Pascale. (2009)Van preventie naar amplitie:interventies voor optimaal functioneren. Gedrag & Organisatie, 22, 118 - 135. BakkerA. (2009) Bevlogenheid in organisaties: een model om bevlogenheid te bevorderen.Opleiding & Ontwikkeling, 11, 15 - 19. RhenenW. van & SchaufeliW. (2009) Positieve bedrijfsgezondheidszorg (positiveoccupational health). Een nieuw domein voor de moderne huisarts? Tijdschrift voor Bedrijfs-en verzekeringsgeneeskunde, 9, 413 - 417. Ouweneel E.,Wijhe C. van, SchaufeliW., Le Blanc P. & Peeters M. (2012) Op zoek naarverschillen tussen werkverslaving en bevlogenheid. Tijdschrift voorArbeidsvraagstukken, 4, 434 - 451. BakkerA. (2009) Een overzicht van tien jaar onderzoek naar bevlogenheid. Gedrag &Organisatie, 22, 336 - 353.