12 April 2009 Avonddienst

download 12 April 2009 Avonddienst

If you can't read please download the document

 • date post

  25-Jan-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  409
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Thema:".......toen de zon opging"

Transcript of 12 April 2009 Avonddienst

 • 1. De Heer is waarlijk opgestaan!!! Voorganger ds Huitema Organist dhr Joh. De Vries Thema:.toen de zon opging

2.

 • VDD opwekking 44
 • Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

3. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. 4. Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam. 5. Verdreven is de schaduw van de nacht. En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht. Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 6. (refrein) Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam. 7. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht. En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 8. (refrein) Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam. 9. De Heer is waarlijk opgestaan!!! Voorganger ds Huitema Organist dhr Joh. De Vries Thema:.toen de zon opging 10.

 • Gezang 215 1, 2, 3
 • Christus, onze Heer, verrees,

11. Christus, onze Heer, verrees, halleluja! Heilge dag na angst en vrees, halleluja! Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 12. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, die aanvaardde kruis en graf, halleluja, dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja! 13. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, heeft verzoening ons bereid, halleluja! Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja! Englen juublen Hem ter eer, halleluja! 14.

 • Votum en groet

15.

 • Opw 213

16. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen, daald' een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. 17. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, en zegt telkenkere: Christus overwint! U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer. 18. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en dood. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer. 19. Gebed 20.

 • Marcus 16 : 1 t/m 8 NBG
 • De opstanding

21. De opstanding161En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, (de moeder) van Jakobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven. 2En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging. 22. 3En zij zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? 4En toen zij opzagen, aanschouwden zij, dat de steen afgewenteld was; want hij was zeer groot. 5En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad, en ontsteltenis beving haar. 23. 6Hij zeide tot haar: Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. 7Maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; 24. daar zult gij Hem zien, gelijk Hij u gezegd heeft. 8En zij gingen naar buiten en vluchtten van het graf, want siddering en ontzetting hadden haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. 25.

 • Gezang 221 1, 2
 • Wees gegroet, gij eersteling der dagen,

26. Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis, bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is! Here Jezus, trooster aller smarten, zon der wereld, schijn in onze harten, deel ons zelf de voorsmaak mee van der zaalgen sabbatsvre! 27. Op uw woord, o Leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af! Door de kracht uws Geestes uitgedreven, treden we uit ons zondengraf. Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven, in uw kruisdood meegekruisigd sterven, en herboren - opgestaan, achter U ten hemel gaan! 28.

 • Thema:
 • toen de zon opging

29.

 • Gezang 210 1, 4
 • Sta op! - Een morgen ongedacht,

30. 1 Sta op! - Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken, er is in n bewogen nacht een nieuwe lente ontloken. Het leven brak door aarde en steen, uit alle wondren om u heen spreekt, dat God heeft gesproken. 31. 4 Sta op! - Hij gaat al voor ons uit, de schoot van 't graf ontkomen. De morgen is vol nieuw geluid, - werp af uw boze dromen. Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, is voor het lichaam nu vrij baan naar een bestaan volkomen. 32.

 • Opw 542
 • God van trouw

33. God van trouw, U verandert nooit, Eeuwige, U mijn vredevorst. Aller Heer, ik vertrouw op U. 34. Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw. Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw. 35. U bent mijn rots wanneer ik wankel, U richt mij op wanneer ik val. Dwars door de stormbent U Heer, het anker;ik stel mijn hoop alleen op U 36. God van trouw, U verandert nooit, Eeuwige, U mijn vredevorst. Aller Heer, ik vertrouw op U. 37. Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw. Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw. 38. U bent mijn rots wanneer ik wankel, U richt mij op wanneer ik val. Dwars door de stormbent U Heer, het anker;ik stel mijn hoop alleen op U 39. Staande geloofsbelijdenis Ik geloof, dat God mij nooit alleen zal laten gaan. 40. Ik geloof, dat God mij nooit alleen zal laten gaan. Want Hij is mijn Vader, die mij altijd bij zal staan zo zal Hij ons leiden in de strijd van het bestaan. Dit is mijn geloof in God. 41. Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja.Dit is mijn geloof in God. 42. Ik geloof in Christus als de eenge Zoon van God. Die door de Vader onder ons gezonden werd en die door de Geest toen uit een maagd geboren werd. Dit is mijn geloof in God. 43. Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja.Dit is mijn geloof in God. 44. Ik geloof dat Christus pijn en lijden heeft doorstaan en aan t kruis door onze schuld de dood is ingegaan. Ook geloof ik dat Hij uit het graf is opgestaan. Dit is mijn geloof in God. 45. Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja.Dit is mijn geloof in God. 46. Ik geloof dat Christus weer bij God de Vader leeft, maar dat Hij aan t eind der tijden bij ons wederkeert dan zal Hij mij vragen wat God eens gegeven heeft. Dit is mijn geloof in God. 47. Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja.Dit is mijn geloof in God. 48. Ik geloof dat Christus ons Zijn Heilge Geest toen gaf, dat de Geest mij zeggen wil wat k doen en laten mag, dat ik daarom leven kan, vandaag en alle dag. Dit is mijn geloof in God. 49. Glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja, glorie, glorie halleluja.Dit is mijn geloof in God. 50.

 • Gebed

51.

 • Collecte
 • 1 stevoor kindertehuis Horeb
 • 2 devoor de kerk

52.

 • Opw 311
 • 'k Heb geloofd en daarom zing ik,

53. 'k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena. Van ontferming en verlossing, door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht. Lam Gods, dat de zonden wegneemt, Lam van God, voor ons geslacht. 54. 'k Heb geloofd in U, wie d'aarde met haar doornen heeft gekroond, maar die nu, gekroond met ere, aan Gods rechterzijde troont. U, aan wiens doorboorde voeten, eenmaal in het gans heelal, hier, daarboven en hieronder, alle knie zich buigen zal. 55. Ja, 'k geloof en daarom zing ik, daarom zing ik U ter eer, 's werelds Heiland, Hogepriester, aller heren Opperheer! Zoon van God en Zoon des mensen, o, kom spoedig in uw kracht, op des hemels wolken weder! Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht 56.

 • Zegen
 • 3x amen

57. Gezegende paasdagen.