11_11_2010 Mehsana

download 11_11_2010 Mehsana

of 4

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

CMYK CMYK Mk{økú W¥kh økwshkíkLkk ðkíkkðhý{kt yufkyuf ykfÂM{f Ãk÷xku ykÔÞku níkku. çkÃkkuhu 2-00 f÷kf çkkË ykfkþ{kt fk¤kt rzçkktøk ðkˤku AðkÞkt níkkt yLku ðhMkkËe {knku÷ AðkÞku níkku. rsÕ÷kLkk fux÷kf rðMíkkhku{kt ðhMkkËe ÍkÃkxkt Ãkzâkt níkkt íku{s fux÷kf rðMíkkhku{kt y{e Aktxýkt ÚkÞkt níkkt. (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.10 (Mkt.LÞw.Mk.) {nuMkkýk íkk.10 (Mkt.LÞw.Mk.) rnt{íkLkøkh, íkk.10 {nuMkkýk íkk.10 Vkuxku k [tËw Ãkxu÷

Transcript of 11_11_2010 Mehsana

 • (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.10nk{kt kktzuMkhk kku ykue

  f{okuke MkkuMkkxe{kt hnukk yLkuku[hkS kkwfkLkk sukkwh kk{Lkk{q kLke kxu rshk{kkELkwt Mkk ko ykkWLkeY.1.40 kLke ykuE[kuhe{ktLkk{ qwt nkwt. kk.12-8-09Lkkhkku {nuMkkk kkwfkLkkkukMk LkSfLkk MkuLx xuLfVk{o{kt ske ykuyuLkSMkeLkekkEk kELk{kt kt[h kkze14,000 exh ykuELke [kuhefhk{kt yke nke yLkuY.1.40 kLkk ykuE[kuheLkk

  yk fuMk{kt ykhkuke rshk{kkE kxu LkkMkkku-Vhkkunkku. ykhkukeyku kLk{kt ykukue MktkLkk nkukke ku[kkuXe nke. {tkkhu kkkuhu2-00Lkk Mkw{khu {nuMkkkkezkkE kku nkku.

  (Mkt.Lw.Mk.) rnt{kLkkh, kk.10hksMkkLkLkk ufrMkxe Wukwh yLku

  hksMkt{ Sk{kt yksu nue Mkkhu4.16 fkfu qftkLkk ykt[fk ykknkk. suLku kku kwshkkLkk MkhneSk MkkkhfktXkLkk y{qf rMkkkuhku{ktwhe yLkwkE nke. hksMkkLkLkk{kiMk{ rkkLkk MkwkkuLkk skkyLkwMkkh, qftkLkw yuke MkuLxh hksMkt{nkw su yk SkLkk 25.2 rzke WkhyLku 73.7 zeke kqo hukyu nkw yLkukuLke kekk 4.8 huxh {kkk{kt ykeAu.

  kwshkkLkk MkkkhfktXk SkLkuyzeLku ykuk kzkue hk hksMkkLkLkkWukwh, kke, zwtkhkwh yLku hksMkt{{kt

  yksu nue Mkkhu 4.16 fkfu 4.8huxhLke kekk hkkk qftkLkk ykt[fkuykku nkku, yk ykt[fku yuxku kkuke nkku fu su MkkkhfktXkLkk Ezh,rnt{kLkkh yLku ktrks kkwfkLkk y{wfrMkkhku{kt yLkwkku nkku.

  Ezh kkwfkLkk W{ukwhkLkksLkfkE kMkeyu skw nkw fu,nue Mkkhu 4.16 fkfu ykhu h0 kehh Mkutfz Mkwe yk ykt[fku yLkwkunkku. nue Mkkhu qftkLkkykt[fkykuLkk fkhu y{wf kufku kkuhekMkh hLke knkh yke kk nkkyLku yhMkkhMk xueVkuLk fu {kukkELkku{khku [keLku kwAkhA fheLku fkt qftkykku Au kuLkk khytkh kwAk nkk.

  hksMkkLkLku yzeLku ykukMkkkhfktXk{k ykuk ykt[fk ytkurzkMxh {uLkus{uLx kw zkkw Au. ykytku yk rkk{kt kwAk fhk{ktykkk yk ytkuLke fkuE fkhe {efe Lk nke. skhu hksMkkLkLkk{kiMk{ rkku Mk{koLk ykkkkskw nkw fu nue Mkkhu4.16 fkfu ykuk qftkLkwyuke MkuLxh hksMkt{ Sku nkkuyLku SkLkk 25.2 rzke WkhyLku 73.7 zeke kqo hukyu wSWXue hkLke kekk 4.8 huxh{kkk{kt yke nke ku{s 130rf.{e. s{eLkke Lke[u nkuk ykn[ kE nke.

  MkkkhfktXk{kt qftkLkkt ykt[fk

  CMYK

  CMYK

  kwhwkh, ;t.11-11-2010 bnumtKt t rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlh tkrks

  ykuE[kuh zkkE kku

  kkkh{kt kxku ykkLkenk{kLk rkkLke ykkkneLku kkuhMkke {knku h[kkLke MktkLkkWe kE nke yLku kkkuh kk hMkkeAktxktLke Yykk kE nke. khuWfkxLku kku kh{eLkku yktf[fkku nkku. kkt y~ kk

  khkk XtzeLkku [{fkhku kLkekkyku Au.

  Wukkk Au fu, nk{kt fkkMkLkku{kf kkf kikh kku nkukLku fkhuuzqkku{kt [kkLke kke VukE Aufkh fu, hMkke kkxkt [kw hnu kkufkkMkLke kwkk Wkh rkhek yMkh

  kkLke MktkLkk Au yLku kuLkk fkhuYLke kwkk{kt xkzku kkLkeMktkLkk Au. ykfk{kt Akukt fkktrzkktk kkt qh Lk kk kt Mkweuzqkku [rkk Lk hnu kku s LkkEfnuku.

  Mk{k Wkh kwshkk{kt rkw

  kkfLkwt kukh kE kwt Au. rhke,ruk ku{s yL hkufzek kkf {kxuke Xtze kzu ku sYhe Au. XtzeLkku {knkuAkku hnu kku hkzku yLku sukkkfLkk kukhLku ku kkkh {ehnu ku{ Au. khtkw, kkkh{kt ykukykfM{f kxkLku fkhu XtzeLke kekk

  xe Au yLku hMkke AktxktLku fkhuWk kkfLku LkwfkLk kkLke e Au.u fu, yLkwe uzqkkuLkk {k yLkwMkkhkxkuwt kkkh ykSe Au yLkukkhe rMkku{kt s ykfk MA kEsu yLku kw yLkwYk XtzeLke kekke su.

  W.kwshkk{kt Xuh-Xuh hMkke Aktxk(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.10

  Mk{k Wkh kwshkkLkk kkkh{kt yufkyuf ykfM{f kxku ykku nkku. kkkuhu 2-00 fkf kkykfk{kt fkkt rzkktk kku Akkt nkkt yLku hMkke {knku Akku nkku. rskLkk fuxkf rMkkhku{kthMkke kkxkt kzkt nkkt ku{s fuxkf rMkkhku{kt y{e Aktxkt kkt nkkt.

  AukhkzefhLkkh zkkku{nuMkkk : {nuMkkk{kt sMkku{Lkkk MkkuMkkxe{kt hnukktkhkekuLk k{LkkeLkk rkkkkkMkuke kk.9-8-2010Lkkhkus MkLkMkexe ktku{kt hnukkkxu ykrkkEy{hkkEyu kkukkLkk tkLkkrfkMk {kxu Y.1.08 khkufzk WAeLkk ek nkk. ykWkhktk krhr[k nkukLkk Lkkkuku{u kkukkLke kwkekhkekuLkLkkt hukt ktkLkk rfkMk {kxu ykktnkkt. khkk, kk {kuLkkkt khk Lk [wfeykrkkE kxuu Aukhkzeyk[he nkukLkku ykhkuk {wfekhkekuLk k{Lkkeyu nuhkkueMk {kf{kt VrhkLkkUke nke. kkueMku hkfzfhe w kwAkhA nkk he Au.

  rsk kt[kkLkk{w rLk{kk

  {nuMkkk : {nuMkkk rskkt[kkLkk {wku MkqrZkkuXfLkkt kskLkkt rsukkW{ukh stkekE wkEkxuLke he fhk{kt ykenke. khu zkuk kuXfLkkt{ekuLk XkfkuhLke Wk{wku he fhk{kt yke nke.khu kskLkk SkukMkMkuLkkt tzf kusu.ze.[kiheLke rLkwk fhkEAu. {w- Wk{w yLku tzf{kxu yksu Vku{o hkk nkkt.kuk]rkkt fhkkt k wknw{keke rsukk kuktkskLkkt MkMku{ktke {w-Wk{w {kxu {kk yufuyufVku{o hkk nkk yLku ku{LkeMkkoLkw{ku he fhkE nke.rsk kt[kkLkk {wkustkekE kxu, Wk{wkxu {ekuLk Xkfkuh yLkutzf khefu su. ze. [kiheMkkoLkw{ku rLk{kk Au.

  kxku ykkk Mk{kkkkh{kt ykfM{f

  kxku fkkMk MkrnkLkk kkf Wkh rkrhk yMkh kkLke kk : hkuk[kku VukkLke MktkLkk

  Zkuhek-xkMkk kk{Lkkt kukkfku SkLke xhu f[zkkt(Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.10

  fze kkwfkLkk Zkuhek kk{{ktkqhzku kMkkh kke SkLke xh{ktMkkzk [kh koLkwt kkf f[zkwt nkwt.uhkwke kXk{ skk hkuz WkhWuk xkMkk kk{Lkk Mkkk koLkkrfkuhLku k Sk[kfu xh {khkktkuLkw t f {kuk Lkekwt nkwt.{tkkhu ku kkfkuLkku kuk uLkkhyfM{kkLke kku xLkkyku ytku fzeyLku uhkw kkueMk {kfku{kt Sk[kfku r Vrhkku LkkUkE Au.

  fuMkLke rkk yLkwMkkh fzekkwfkLkk Zkuhek kk{{kt

  XkfkuhkMk{kt hnukk Xkfkuh kwSnheSLkku Mkkzk [kh koLkku kwk Mkknuh{kku nkku khu {tkkhu kkkuhu 2-45 fkfu kqhzku ykke Skuxh {khe nke. kteh hekukuk MkknuLkwt f {kuk Lkekwtnkwt. yk xLkk ytku Zkuhek kk{LkkXkfkuh hSkS {tkkSyu fzekkueMk {kf{kt Vrhk LkkUkenke.

  {nuMkkk rsk{kt kkuxk kk{LkSf yL yuf Sku Mkkk koLkkkkfLku xh {khe {kuk Lkekwtnkwt. zLkkh kkwfkLkk xkMkk

  kk{Lkk MkuLk{k suMktkkE{qkkELkku Mkkk koLkku kwk sehMkuLk{k uhkwke kXk{ skk hkuzWkh Wku nkku khu kqhzkuykue {uMk Skkkzeyu kuLku xh{khe nke. {kkk{kt yLku kku kkukteh Eyku kkkt kuLkwt xLkk Mkus {kuk Lkekwt nkwt.

  yk xLkk ytku {hLkkh kkfLkkrkkkyu uhkw kkueMk {kf{ktVrhk LkkUkkkt nuz fkuLMxukAkLkkE UkkkEyu w kkkMknkk he Au. yk kLkkLkk kkukufLke kke VukE sk kk{e Au.

  fze yLku uhkw kkueMku kku Sk [kfku r Vrhk

  kkkt[{u {qnwok fheLku yLkuf tk-hkuskkhku kqok: {{kk kE kkAu. r{rLk rke ufuLk kk ykshkus kkkt[{u yLkuf tkkeoykuyuw [kuzek{kt {qnwok fheLku tkLkkt eku fko nkk.

  tkLkk eku

  (Mkt.Lw.Mk.) {nuMkkk kk.10yksu {nuMkkkLkk kkuhke

  {kkkLkk [kuf{kt kuu hkhBkLk MktLkk rhc fkofhkuyu fuLMkhfkh yLku fnukkk te rkLkMkktkrfkuLku ykzu nkk ek nkk.Auk fuxkf Mk{ke fuL Mkhfkhkhk Mkt r fhk{kt ykkkrLkuLkku ku{s ys{uh kMx{ktMktLkk rhc fkofhku Mkk{u fhk{kt

  yke hnue fk{keheke hkxeMtMkuf Mkt kq{ kku Au. sukefuL MkhfkhLku [uke ykkk Mktkhk Mk{k u{kt hkLkku fko{kusk{kt ykku nkku. {nuMkkkhkt kk hue MYku fufxhf[uheyu ykuLk kk ykwt nkwt. ykMktku rskLkk khkMkku, {wku,Mkrnk yLkuf fkofhku WkMkk hkknkk.

  RSSyu w[kh Mkk{uhkt fko{ kuku

  Vkuxku k [tw kxu

 • CMYK {nuMkkk - 2

  THURSDAY, 11 NOVEMBER 2010SANDESH : MEHSANAII Lq

  CMYK

  kuzkLku [keMk ktk nku Au yLkukuzeLku AkeMk ktk nku Au.

  r[kukk Lkk{Lkk kkeLke [kt[ kenkukke kuLkku Wkkuk Lkefk{ {kxufhk{kt yku Au.

  ykze [ke(1) ykLkt, ykkke (5)(4) {nku, tfh (4)(6) kuzku (2)(7) k kiMkk (2)(8) {nkLk (2)(10) [keMk uhLkwt sLk (2)(11) qLk, un (2)(12) fek, (2)(14) [kh (2)(16) kkhLkkh (3)(17) rnshe MkLkLkku (4)Lk{ku {kMk(19) {kuxe zk sue yuf hkuxe (2)(20) MLkkLkk]n (3)(21) {wkx (2)(23) k, f]kk (3)(24) kiMkku, Lk (2)(25) fwMkw{, Vq (3)(27) khk (2)(28) ykkLk, { (2)(30) sLk (2)(32) kne {kkkLkku yuf{ (3)(33) So, Auf sqLkwt (3)Qe [ke(1) ek htkLkwt hLk (3)(2) k, k (2)(3) LkkE (3)(4) qr{ke yuf ykf]rk (3)

  (5) [kw, Lkuk (3)(7) yuf fkhLke kuzkkkze (4)(9) nkshknsqh (6)(13) wfLk (3)(14) {uhk.... {nkLk (3)(15) {Lkkunh (4)(18) ytfkh (3)(21) MVqk (3)(22) yZf, kun (4)(23) khtke, {LkMe (4)(26) fkku, kku (2)(27) rfLkkhku, fktXku (2)(29) tfh, {nku (2)(31) S, nX (2)

  ktXkuzk- kekhe{qykkkt ktXkuzkLku ykwuoLkkktkku{kt rkke{q, ktrkf,W yLku [xfkrh fnu Au. yk

  ktXkuzk ru kwt Au fu,rkLke rkke{qt fxwu kk[Lkt w >

  Yktrkkfht ue fVkkkuhkn{T >

  ykLkknenkw{Lktf]r{kMkkkkn{T >>

  kekhe{q yuxu fu ktXkuzk q kkzLkkh,kek, kh{ yknkhLkwt kk[Lk fhLkkh, w,hwk, rkk fhLkkh, {Lku kkuzLkkh, fVLkkhkukku, kwLkk hkukku, ykVhku, kkuku,khku, f]r{, kMk kkk kLku {xkzLkkh Au. Mkkhe ku Au. - i {LkwkE kkikLke

  Mkqkuokr Mkqkuo Lkfkhe MkqkoMky{kk : 6-52 7-40 17-56rMkLkkt [kurzkt :1. w, 2. hkuk, 3. Wuk, 4. [, 5. k, 6. y{]k, 7. fk, 8. w.

  hkrkLkkt [kurzkt :1. y{]k, 2. [, 3. hkuk, 4.

  fk, 5. k, 6. Wuk, 7. w, 8. y{]k.

  STAR GOLD1h-4k hke knkhke16-30 {kYke {uhk kuMkh0-00 e nehku

  SONY MAX11-30 fnkuLkk kh ni16-00 fMk{ kuk fhLku kufeh0-00 kLkk kkLke

  STAR MOVIES1h-hk yk{kokuzLk14-kk MkhkukuxTMk16-4k Mkkkkuko Mkkuhh1-00 yufMk-h : yufMk{uLk

  FILMY11-30 ehkrk1k-00 khkLkk19-00 htkek

  ZEE CINEMA1h-00 n{uk16-00 [kkkh0-00 kLk fu hku

  HBOP1h-00 ne E sMx Lkkux..14-30 xuz16-30 {h{uEzTMkh1-00 MkuLkeMk

  hMkkuzw t kLku kt MkweyLkfku rk{kt kLkkwtuEyu. u yLkfku{kt Lk nku kkukfku{kt k kLkkefk.

  hLkk zku#kY{ fu ykurVMkLke ekkuLkku htk kekufhkku kfkhf hnu Au. keku htk ktrk yLkuhkuLke ykkLkkhku nku Au.

  kkt s kufku kuzkLku Lkke kke fkk khtkw h{ktkuzkLke Lkk hkkke yrLk kkuke k[efk Au.

  hLke yth rV kkux hkkke Mk{]r skEhnu Au.

  1 5 7 2 87 5 96 8

  7 4 66 5

  4 2 71 2

  9 38 5 7

  fk{Lkuk kuBMk htku[tkuMkBkLLk kE kE. ufufk{Lkuk kuBMkLku kuLkkkrk yLku kLkkhMk{kht fhkkt kuLkk ykkusLkkkA yk[hk{kt ykuktk[khLku fkhu w kfhk{kt yku Au. fk{Lkuk

  kuBMkLkk fkkonkko yuk Mkwhu f{kze kh h{kkuMkLkkykkusLk{kt {Mk{kuxkt fkiktzku yk[hkLkku ykhkuk Au,suLkk kku ku{u hkSLkk{wt ykkkLke Vhs kze Au. Mkwhu f{kzeLkku sL{ 1 {u, 1944Lkk hkus kqu{kt

  kku nkku. kuyku hksfkhe Au yLku MkkuxTMko yuzr{rLkMxuhxh khe-

  fu fk{ fhe [qk Au. kuyku RLzLk ykurBkf yuMkkurMkyuLk yLku yurLk

  yuurxf yuMkkurMkyuLkLkk {w hne [qk Au. kquLke VwoMkLk fkus{ktke rk {uLkkh f{kze

  1964ke 1972 hr{kLk RLzLk yuhVkuMko{ktfkohk nkk.

  yuhVkuMkoLke Lkkufhe Akuzk kk ku{u kqu{ktVkMxVqzLke wfkLk Y fhe nke yLku yk Mk{kkkhr{kLk ku{Lke {wkfkk Mkts kkte Mkkku kE nke.yk {wkfkk ytkk Mktkt{kt krh{e nke yLku kuykufktkuMk kk Mkkku uzkk nkk.

  1978ke 1980Lkk Mk{kkk hr{kLk kuyku{nkhkx u qk fkUkuMkLkk {w hkk nkk.

  1982ke 1995 hr{kLk hkMkkLkk Mk hkknkk. khkk 1996{kt kufMkk{kt