10 Page junagadh col. 23_02_2012

10 Page junagadh col. 23_02_2012
10 Page junagadh col. 23_02_2012
download 10 Page junagadh col. 23_02_2012

of 2

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Ëeð{kt Ãkkihkrýf ðMíkwykuLkwt VkuxkuøkúkVe «ËþoLk fkuLðuLx Mfq÷Lkwt økkihð ðuhkð¤™e Ëþo™ þk¤k{kt ðkr»kofkuí‚ð™e Wsðýe ði ¿ kkrLkf Úku h kÃke îkhk çkk¤fku L ku nkMÞ hMk rÃkhMkkþu çkkuzoLke íkiÞkhe ytøku hurzÞku ðkíkko÷kÃk Ãkus çkLkkðLkkh : ¼kðuþ - øksuhk¼kR / [k÷wt 00-00 / ÃkwY 00-00 / R{us 00-00 ðuhkð¤ r{Mºke ÷wnkh ¿kkrŒ™k ™ðk nkuËuËkhku™e ðhýe CMYK CMYK THURSDAY, 23FEBRUARY 2012

Transcript of 10 Page junagadh col. 23_02_2012

 • fkuLuLx MfqLkwt kkihsqLkkkZ : sqLkkkZLkeELkh n k khkkuue yktkhkkrf k]Mkko{kt sqLkkkZLke

  fk{uo fkuLuLx Mfq{kt ku.8 {ktykMk fhke f {LkMkwkufhekyu yksLkwt rk wtkk{sqhe Lkke ? rk Wkhk ykkeLku k]rk {ktf {ukkhkufz kkrhkkurkf yLku {k kkykkk{kt ykk Au. yk rkkLkeLkukk krhkhu rkhke Au.MkkuhXek kt kkrkLkk

  Mk{qnLk kuusqLkkkZ : sqLkkkZLke skkkkSMk{qnLk Mkr{rk khk Lkkk MkkMkLkkkLk {okk{kt ykkk{e kk.hkLku rLkkhu kkh{kt Mk{qnLkLkwtykkusLk fhk{kt ykwt Au. ykMk{qnLk{kt Mkkk wkku qkk{ktkkk {ktzu.

  kkuzoLke kikhe ytkuhurzku kkkokk

  sqLkkkZ : yuMk.yuMk.Mke. kkuzoLkekikhe rkkeoykuyu fue heku fhekuLkk {kxu ykkk{e kk.h8 Lkk hkusMkktsu 6:30 fkfu ykfkkehksfkux fuL Wkhke sqLkkkZLke {kyufuzu{eLkk Mkt[kf zku.Mk{ ktzkLkkukkkokk Mkkrhk ku.

  uELx rhuMk{uLx,MkkELk MksoheLkku fuBk

  sqLkkkZ : sqLkkkZLkk ukekhkrMkkh{kt Mkhkh kxu ikrfMktfq{kt ykkk{e kk.h6 Lku hrkhukkkuhu 3 ke k fkfu uELx

  rhuMk{uLx yLku MkkELk Mksohe ku{s[k{zeLkk hkuk {kxuLkk rLkk{wurLkkLk fuBkLkwt ykkusLk fhkwt Au.su{kt eoykuLku rLkk{wu rLkkLk fheykkk{kt yku. fuBkLkku k ukMktMkkLkk [uh{uLk-{uLku.xMxe zku.nrhkE kkukeyu yLkwhku fkuo Au.

  kMk{ksLkk {w-Wk{w hkk

  {Uhzk: kkwfk kMk{ksLkk {wyLku Wk{wLke he fhk{ktyke Au. {w khefu {nukE{nukk yLku Wk{wkusfkkE ktzkLke hefhk{kt yke Au.yk{kuk rLk{trh{kt

  ke Mkt{uLkyk{kuk: WLkk kkwfkLkk yk{kuk kk{urLk{trh nkEMfq{kt ke Mkt{uLkyLku rk Mk{khkun kuku nkku. ykkfu kk{kt ktkk Mk{ke ke kzuerkfkuLke skyku hk MkrnkLkkkuLke [[ko fhk{kt yke nke.

  {kek{kt kk yLkuwk WMk Mktkk

  {keknkxeLkk: {kek{kt ELkkuuxeMxze MkuLxh khk kk yLku wk WMkkuku nkku. yk kfu kuu rrMkko{kt rsukk kuk rkkeoykuLkuELkk{ yLku {kkk ykkk{ktykk nkk. uhke o kk{ktkrkofkue Wse

  uhk: uhke o {kr{fkke AXku krkofku Wskkunku su{kt kk khk fhke Rh]ryku{kt rsuk kuk kfku,u{s ku-10,12{kt kkw k{

  hku fhkh rkke or{kkuw L{k{uz, Rk{, {kkke fhkwnwt.yk fu kkk rkf hukRYkeu u{e fk{ehe {kxu11000Y.w Rk{ ykw nwt.{nkrhkkeyu fk{kk{trh {nkq kuR

  uhk: uhk khkkz{kt ykufk{kk {trh{kt {nkrhkkerr{u uku khk {hkke we{nkq,ykhe fhk{kt ykene.yk w rr{kt khk{ksk ykukku skuzkk nk.hkkus tkku fko{ kukunku uw ke{kt khkR ktzekkhk skkw Au.

  uhk wnkhkkrw kih

  uhk: uhk wnkh kkr r{tzk kukR zkkkfkyu Syu[eyu fte{kt tfx{e yk{w ytue rrfk{ehe hkhfkhk {yu hkuskh {tkk hVkeswkR kkk nMu rf{kostrk ru hksfkux nu{w Ze nkuku kuuk {kht{kt {wkyukuzo ,hkufz whMfkh kk rxoorVfuxyke nw{k fwO nkw.uhk r{Mke wnkh kkrk

  k nkuukhkue heuhk: uhk r{Mke wnkh kkrr{tzk ksuh{kt knkuukhkue he fhk{kt ykene.su{kt {w hefu hksukRkzk, W{w r{kR {fkk,{tke hkswkR rwhk, Mkn{tkesekR rkkuzk Mkrnkehe fhk{kt yke ne.

  e{k{kt ykhkufuLLkwt WkxLk

  hkktk: rMkkh kkwfkLkk e{kkk{u ykhku fuLLkwt WkxLkf]rk{tke fLkwkE kkkLkknMku kwt nkwt. yk kfuykhku rkkLkkyrfkheyku, rskkt[kkLkk MkM hrkkEMkkek, hk{kE MkkuSkkkuhu nksh hkkt nkk.

  sqLkkkZ nuh{kt Mk{e rufkLktrLk {trhLkk {ukLk{ktke ykkk{ekk.h4 Lkk hkus Mkkhu 11 ku ykhueLke Yykk ku. su{kt{nkkwshkk sLkkk kkxeoLkk rfMkkLk{kuh[kLkk u {w kkukLkkEkkLkMkwhek, rsk {w

  f{ukE kkLkMkwhek yLkursk {nk{tke rfhexkE uLkeykkukLke nuX fkofhku kkk uzqkkuuzku. fuxh f[uhe Mkwe Mkwkku[khMkkku hue kuk kk ykuLk kkkkXk{kt yku. Mkhfkh khk

  kkfkrf xufkLkk kke Lkehee Y fhk{kt yku ku{shk Mkhfkh ku{kt {nk{kkuLkMk nuh fhu kue {kkefhk{kt yku. Mkkku MkkkuzwtkeLkk k kru knkU[ehkk Au.

  krhk{u zwtkeLke k

  xufkLkk kke hee fhk{kt ykukue Wk {kke ykuLk kk{ktfhk{kt yku.sqLkkkZ{kt kkfku{kxuLkku MkktMf]rkffko{ kuku

  sqLkkkZ : sqLkkkZLke rhyuLxhxuELk{uLx k khk kksukh{ktkkfku {kxuLkk MkktMf]rkf fko{LkwtykkusLk fhk{kt ykwt nkwt. yk kfukuue zkLMk fkuBkxeLk yLkuuqkk Mkko{kt 7k suxk kkfkuyukk eku nkku. MkkoLkk ytku rsukkkkfkuLku rkhkk{kt ykk nkkt.

  {kkh, tke, kktxk,{ktkhku MkrnkLkk yLkuf kkwfk{ktAuk 17 koke yuf k yAk,yo yAk fu wfkLkku ykuAkkukzku Lkke. ku{s hk Mkhfkhu nkkhuk yrkLk ytkkok ykkkwfk{kt zu{, [ufzu{, kkku,ktkkk, LkeLkkk yLku kUfk{kthMkke kkeLkku Mktkn fhk{ktyku kku wkLkk k [k yke fuku{ Au.

  hr{kLk{kt hk Mkhfkh khkSzkwykhzeMke {khVk h kuokk{zu - kk{zu Mkuo fhe wk{ktkkeLke MkkkxeLkk rhkkuxo kikh fhezuxk kLkkk{kt yku Au. suLkk khkhk Mkhfkh h kkt[ kuo rhkkuxoLkk

  ykkhu krhk{ nuh fhu Au. Auuh007{kt Mkuo fko kk h008Lkkurhkkuxo yksrLk Mkwe Mkhfkhu nuhfkuo Lkke. yLku ko h01hLkku Mkuonkk hk{kt ykku Au. khu kfkhkuMkh yk Mkuo kke ukku Au?

  kuk uf Mkk Mkkku [eV fLeLkhhkfukE keyu u MkhuzkfokuLk nxkk{kt Lkn yku kkuykkk{e kk.19ke sqLkkkZ fufxhf[uhe Mkk{u WkkMk yktkuLkfhkLke [e{fe W[khe Au.

  sqLkkkZ nuh{kt efqts Mkk{uhk Mkhfkh khk fhkuzku YrkkLkk[uo Mkkihkxh{kt Lk{wLkukh yuefuxh, rsk kt[kk yLkuyuMk.ke. f[uhe kikh fhk{kt ykeAu. yk f[uhe Y kk ku knukt synet hMkkLkk {k{u e{u e{u rkMkoE hkku Au. f[uheLke Mkk{uLkku {w

  hMkku Mkk kLkkk {kxu ufrMk suxk Mk{ke kueLkkk{kt ykku Au. ku ke k Vqxsuxe zkE Mkwe kue Lkkk{ktykuk hMkkLkk fkhu kkeLke kkEkkELkku yLku kxhLke kELkku yLkufMku kqxe kE Au.

  Mkkhe Mkwrk {ke nku ykhMkwe yk rMkkhLkk kufkuyu {wtkk {kuZuke kkLkk MknLk fhe nke. khtkwhMkku kukkLkk ktkk Mk{ kknsw Mkwe fkuE fk{kehe Y fhk{ktyke Lkke. krhk{u nu kufku{ktykku kuk kE hkku Au. yufkyXkrzk{kt ykku hMkku kikh kEsku uEyu.

  kuLkk ku yne hMkku kukkkk yL fkuE fk{kehe fhk{kt

  yke Lkke. yLku nsw LkSfLkkMk{{kt fk{kehe Y kk kuk fkuEMktfukku k Lkke.

  yk ytku MkkrLkf sLkku khkyLkuf k skkkh yrfkheykuMk{k hsqykk fhk{kt yke Au.khtkw yk ykrfkheyku khk fkuEhsqykk kLku uk{kt yke Lkke.yneke fk{e kMkkh kkkt sLkkuLkuhMkk{kt nkkfeLkku Mkk{Lkku fhku kzuAu. kku kke yLku kxhLke kqxue

  kELkku rhkuh Lk kkkt yk rMkkh{kthnukk kufkuLku kkMkkf MkrkLkkuMkk{Lkku fhku kze hkku Au.

  hk MkhfkhLkk {kko yLku {fkLkrkk, {nkLkkh kkrfk ktk ku{sfkuLxkxh [u MktfLkLkk Mkyku WzeLku yktu ku Au. hMkkkkkku yuf k yrfkhe khk kLkykkk{kt ykkwt Lkke.

  yneLkku hMkku kkfkef kLke ku sYhe Au. k yrfkheykuLke

  kuhfkheLkk fkhu hMkkLkk fkuEXufkk Lkke. khu W[ yrfkheykuyk {wu ytkk kLk ykkeLku MkhuhMkkLkwt fk{ Y Lkne fhku kku kufkuhMkk Wkh ykeLku yktkuLkLkku {kkoykLkku. kue [e{fe W[khk{ktyke hne Au.

  CMYK

  CMYK

  kus kLkkLkkh : ku - ksuhkkR / [kwt 00-00 / kwY 00-00 / R{us 00-00

  10 SANDESH : RAJKOTTHURSDAY, 23 FEBRUARY 2012

  sqLkkkZ nuhLkk ykh {trh{kt

  kkuzoLkk rkkeoykuLkku kLkkqh fhk nkM hkkh kuuikkrLkf kuhkke khk kkfkuLku nkM hMk rkhMkku

  Mkko : kkuhkth MkktrkLke rk rLkfukLk{kt MktMf]k {nkuMk Mktkukuu Mk{qnkkLk Mkko{kt rsukk kLkuk Akhkuze Mkr{LkkhkkwYfw oLk{ MktMf]k rkLkk rkfw{khkuLkwt rz yLku {kkkykke h{ukE ykuk yLku {krkMk Mkr{Lkk nMku MkL{kLkfhk{kt ykwt nkw.

  sqLkkkZ nuhLke fkuE k qfkLk{kt

  (rkrLkr) sqLkkkZ, kk.22nuke fkuEk ukkhe fu qfkLkkh kkukkLke qfkLk kh

  Mkw kkAe hkk{kt yku Lkn fu ke ykkk{kt

  yku Lkn kuwt kkuzo {khe fu Lkn. u fkuE kkkheLkeqfkLk kh yk kkuzo kkuwt nu kku kuLke Mkk{u fkkfefkokne nkk hku.

  kknfkuLkwt rnk k rkk{f fkokne fhkLke [e{fe

  Mkw ke Lkn uk fu khk LknhkkLkkt kkuzo hkLkkh ukkhe Mkk{u kkkt

  fuxhLku ykuLk kk kkXeLku hsqykk fhku

  (rkrLkr) sqLkkkZ, kk.22: yLku zwtkeLkk kLkk&u uzqkkuLke nkk {w~fu kLke hne Au. khu ykkk{ewkhLkk hkus sqLkkkZ nuh{kt {nkkwshkk sLkkk kkxeo

  khk yk {wu Mkwkku[kh Mkkku yuf hue kuSLku fuxhLkuykuLk kk kkXe rr {kke ytku hsqykk fhk{ktyku. yk hue{kt uzqkku k uzku.

  {kt {nk{ kkuLkMk nuh fhk hk Mkhfkh Mk{k {kke

  -zwtkeLkk k &u fkusqLkkkZ{kt {skkLke rk hue

  zk w:Lke kke k fhkk ykkukLkku

  (rkrLkr) sqLkkkZ, kk.22: {nkrhkrkLkk {ukhr{kLk kksLkkfkLkk kw rMkkh{kt Mkoue woxLkk{ktMkkk kufkuLkk {kuk rLkkk kk Mkkw-Mktkkuyu huze h fhe

  nke. hr{kLk{kt yk xLkk ytku Lkkk rMkkhLkkrr kkrk Mk{ksLkk Wkkhkyku khk k kuf k fheLku{]kfkuLku ktsr yko fhk{kt yke Au.

  kkoLkkMkk yLku kufMkkyku kuE : fko{ku h fhkk

  {ukLke woxLkk{kt {]kfkuLkuktsr ykkkk kkrk Mk{ku

  MktrkkMk{k[kh

  fqkfktXu khMk sue uzqkkuLke nkk..

  (rkrLkr) sqLkkkZ, kk.22: sqLkkkZLkk yLkufkkwfk{kt kkku zkfokuLkLku fkhu uzqkkuLku Akkt kkeyukke eLkk xwt kzu Au. uzqkku khk Auk fuxkfMk{ke zkfokuLk nxkkLke {ktke fhkE hne Au. khtkw

  yks Mkwe fkuE ykkMk krhk{ Lk ykkk sqLkkkZrsk zkfokuLk nxk kkkt Mkr{rkLkk [eV fLeLkhu uMkhu zkfokuLk nxkk{kt Lkn yku kku ykkk{e kk.19{k[oke WkkMk yktkuLk fhkLke [e{fe W[khe Au.

  Mkhfkh MkuoLkku rhkkuxo k {kxu AqkkeLku hku Au ? : uf Mkk

  zkfokuLkLkk {wu fuxh f[uhe Mkk{uWkkMk yktkuLk AuzkLke [e{fe

  (rkrLkr) sqLkkkZ, kk.hh: MkkuhXLkk uzqkku khk Auk fuxkf Mk{kezkfokuLk nxkkLke {ktke fhkE hne Au. khtkw yks rLk Mkwe fkuE kkktLk ukkk hkuku hkuk uzqkkuyu kkwfu-kkwfu Mkt{uLk kuskLkwt Lke fwOAu. su{kt ykkk{e kk.h8Lkk hkus kktxk LkkLkzek hkuz Mkk Mknfkhe{tzeLkk kxktk{kt, kk.3 Lkk hkus kkkuhu 3 fkfu ktswhe nLkw{kLk {trhuku{s kk.6Lkk hkus {ktkhku Mkk ywkE kxkLke kzeyu kkkuhu hfkfu uzqk Mkt{uLk kuu. yku WuLke Au fu kEfku kk.h1Lkk hkustke kku uzqkkuLkwt rk Mkt{uLk kuwt nkwt.

  kktxk yLku {ktkhku{kt Mkt{uLkku {u..

  kk hrkhu {uk{kt kksLkkfkLkkkw kkMku k{weLke xLkkMkok kk Mkkk kufkuLkk {kukrLkkk Au. yLku yLkuf kufkuk kk Au. yk {]kfku ytku kufk fhk {kxu {nkrhkrkLkkrMku rkBkh MkkwykuLke huze hfhk{kt yke nke.

  khu Lkkk rMkkh{kt ykuk

  rr kkrk Mk{ksLkk Wkkhk khkk {]kfkuLku ktsr ykkk{ktyke Au. kkrk Mk{ks xMxkuLkk Wkkhk{tzLkk {w MkwfkkE yktkkuek,{uLku.xMxe LkkkkLkkE zktkh,{tkeyku fkkkE Mk yLku{nuLkE kukyu yk ytku w:k fwO Au.

  Lkkk{kt yku Mk{Mk kkk

  fkue Mk{ksLkk {w wkkkEzke, {nk{tke fkLkSkE kkurnMkrnkLkk xMxeykuLke nkshe{ktkkoLkkMkk kuS {]kfkuLku ktsrykkk{kt yke nke.

  yk xLkkLkk kuf{kt MktMkkLkkk{k{ fko{ku k h fhk{ktykk nkkt. su{kt {kuxe Mktk{ktkkrksLkku uzkk nkkt.

  Mkk{kLk: huf qfkLkkhLke qfkLkkh U[uku {k kkAku hkk{ktyku Lkn kuwt kkuzo {khuwt nku Au.yLku qfkLkkhku szkkkqof kkukukkzuk kkuzoLke Mkw[LkkLku yLkwMkhkknku Au. yufkh kknf qfkLkLkkkkrkkt Wkhe kAe ukkheyku

  skk ykkkk Lk nkukLke hkkhtkh kknfku{ktke WXk kk{u Au.khu kknf Mkwhkk khk 1986Lkef{ 14 {wsk nuke fkuEkqfkLkkh kkukkLke qfkLk{kt ykfkhLkwt k hke fu Lkn.kknfkuLkk rnkLku kLku hke rLktkf

  fkLkwLke {kk rkkLk yLku rLkk{fkknf kkkkku kwshkk hky{kku Mkhu yk k qh fhkske u yktw k fkuEqfkLkkhLke qfkLku u