09-10-2010 Zalawad

download 09-10-2010 Zalawad

of 2

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

CMYK CMYK þrLkðkh, íkk. 9-10-2010, 18, MkwtËh{T fkuBÃk÷uûk, xkðh ÃkkMku, MkwhuLÿLkøkh, VkuLk : h83Ãk0Ãk, {ku-98hÃk0 6h36Ãk ÷ªçkze Ãkku÷eMk {Úkfu ÃknkuåÞku níkk yLku ykhkuÃke ¼hík Ëuðw¼kE [w.fku¤e Mkk{u çk¤kífkhLkku økwLkku Ëk¾÷ fhíkk Ãkku÷eMku ykhkuÃkeLke Mk½Lk þkuÄ ¾ku¤ nkÚk Ähe níke. sÞkhu yksu ÷ªçkze Ãke.yuMk.ykE. {÷uf, nMkw¼kE, ðÕ÷¼¼kEyu ykhkuÃkeLke Mk{÷k økk{uÚke ÄhÃkfz fhe fkuxo{kt hsq fhðk{kt ykÔÞku níkku.

Transcript of 09-10-2010 Zalawad

 • (Mkt.Lw.Mk.) kze,kk.8kze kkwfkLkk Mk{k kk{Lke

  kYeLku 3 {kMk ykkW kkkuhLkk Mk{uMk{k kk{Lkk kzkh kux{kt kkukeMkkeh kYeLke {hS rY kkfkhkwkoLke Vrhk kze kkueMk MxuLkuk fhkk kkueMku ykhkuke MkLkkkkMk fhkk yksu kkueMku ykhkukehk uwkE [qkek fkueLke hk-fz fhe fkuxo{kt hsq fhk{kt ykkunkku.MkwhuLLkkh rsk{kt rLkkrkeLk [kuhe qtx Vkx kkfkhLkkrfMMkk e hnk Au. khu kkkk.h9-9-h010 Lkk hkus kzekkwfkLkk Mk{k kk{Lke kYe Wkhyks kk{Lkk hk uwkE[qkek fkueyu 3 {kMk ykkWMkkehkLku yuf kzkh kux{kt kkukeMkkehkLke {hS rY fwf{o yk[huyLku u yk kkkku fkuELku fne kkuLkke {khe LkkkLke {fe ykkenke. kk{kt yk Mkkehk MkkkonkukLkw {kw{ kzkk Mk{k {k{ku

  kze kkueMk {kfu knkuku nkk yLkuykhkuke hk uwkE [w.fkue Mkk{ukkfkhLkku kwLkku k fhkk kkueMkuykhkukeLke MkLk ku ku nkk henke. skhu yksu kzeke.yuMk.ykE. {uf, nMkwkE,kEyu ykhkukeLke Mk{kkk{uke hkfz fhe fkuxo{kt hsq fhk{ktykku nkku.

  kue k rku ywkhetze nkRu k nk y{kk-{kek nkRu {kue eze {kku Au.yne ktk-nkk hkuz Sf kehk knk{u 4 hekk{kt ke {kskhekhsku k wkku kfku yufefhe kukk uh ku t nkuR

  ykk nk yu {u kAke wh zuyu Vhe heu ntfkhe xuh t-Ssu-12 suz 1498 Lkk [kfu Mxuhkhku fkw w{kk yke hekkunzVuxu R hkuzwt fk{ [kw nkukkehkuze s{e kRz uk fhueskyu hekku Zze sR hekku e[ukR sk hekk{kt uXuk kt[{ktke

  [khk xk Mku s {ku rktnkkt yu yuf ke wku tehnk{kt y{kk w khkh ykuouzu Au.{hkh [kh{kt {wM{wk rVhkukR swkR yu kehekhk MYkk fhkkW..14,{uhfeu kkk ykhuW.11 yu kuekk ekkku{ku kk Au.yu kku uXu

  kkk Y{kkk u teh nk{ktkfkef ktk hfkhe nkurMx{ktkey{kk w khkh ykuo R uAu.yne ke kn{kt ke {kskhekh{kt nkukke yk kut {k{{kt VuhkR ku yu yneke knk hekhskuk yufekku k {ku yu yuf k tehheu kk { ke knk

  hekh sku{kt kufe ke VukRu yu kwfk kueu yk xuhk[kf rY wku k fhe ykek kwfk kue [ke hne Au.

  kuk:-ke {ksk yekuhkku sku fu {kskhekh{kt nk yu wo kknuk s yk kukhku yfM{k kkku ykt kuf{kt VuhkR ku Au.

  kuk:-yfM{k Mku hkuze LuhV yuf hV ke kn yuyuf hV zke kukxe {kt {kuxetk{kt hekhsku k nkukkeyk rMkh{kt {uR nkRu khkku nkukke hfkR rnkMkkrf hnekue yne kfkefB {wfke {kte WwXe Au.

  yfM{kk xuhu kRz{kt Que rhkku [e kkkt fhwktrkfk MkoE: yfM{kk{kt yuf k

  y{kk-{krk nkE-u kkukhku kLku

  (t.Lw.) ktk,k.8

  ktk-n kk ku kehk Sf xuhu rhkku [e ke k ke {ksk yu yuf{wrM{ {ksk yuf yu{ fw [kh kykuLkk {kuk rLkkkt Au yu yuf u teh nk{kt y{kkw khkh ykuo uzu Au.

  kehk ku yfM{k{kt 4kt {ku

  CMYK

  CMYK

  rLkkh, kk. 9-10-2010, 18, Mkwth{T fkuBkuk, xkh kkMku, MkwhuLLkkh, VkuLk : h83k0k, {ku-98hk0 6h36k

  Mk{k kkfkh fhLkkykhkukeLku fkuxo{kt hsq fhkku

  ktk nuh{ktR.e.yu{.{e

  o kuu(t.Lw.) ktk,k.08

  ktk hkrfke[qtxe{kt k{kh R. e. yu{.{e Wku{kt ukk nkukkezuwxe fufxh skukeyu sku fu8 ke 11 khe we nuhk{k{ kuzo{kt R.e.yu{.{ewto kuu.

  (Vkuxku : hksu kxu)

  (Vkuxku : hkrMktn kk)

 • Zk kuk hkuzWkhLkkt ]k{uLkhkke-khkk

  MkwhuLLkkh: hkke ko rLkr{ku k{k Lkkkh {tzLkkt Mkku khkkk.10 ykufxku.Lku hrkhLkkt hkuskekeko ]k{ Zk kkukkeykuLkkt kk Mkkku Mkkke kqofkhkkLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt Au.yk Lkk LkkuhkkLku Wkh fhkk kohr{kLk ]kuLku rfk, WkkMkLkkfhkLkwt {nk{ sk hnu kukyk Mkkku yk khkkLkwt ykkusLkfhkwt Au. yk Mktku zku.ke.yuLk.khkuz, oLkkkuLk khkuzWkrMkk hnuu. yk yLkkuk LkhkkekoLku MkV kLkkk ekkEi yrLkkE MkrnkLkktsnu{k WXke hkk Au.

  Vqxkku Mkko{ktMkwhuLLkkhLkefkuus fe

  MkwhuLLkkh: Mkkihkx fkkLkeVqxkku Mkko kze kkuLkktMkkuxMko Mktfw{kt kuE nke.yk Mkko{kt rLku [kinkLkktLkuk]{kt Wkhu fku{Mko fkuusMkwhuLLkkhLke xe{u k{ {u[hkWLzke kze, hksfkuxyLku {LkkhLke fkuuuLkukhkMk fhe VkELk{kt MkkLk{uwt nktw. VkELk {u[hksfkuxLke yk{e fkuus[u h{kE nke. su{kthMkkfMkeLkkt ytku MkwhuLLkkhyu{.ke.kn fku{Mko fkuusxe{ hLkMkoyk kLke nke.VqxkkuLke yk xe{LkufkuusLkkt Veef zkhufxh[tfktkkE kZekyufku[k ykwt nktw.

  MkwhuLLkkh, kk.8

  Mkhfkhu Zk kkwfkLkkt {kr{f,k{he, nkh MkufLzhe yLku rkLkikef kkykuLkkt rkfkuLku sL{-{h,hnuXkLku ykhe uke fk{kehehLkkt rMkku rMkkLkkt rMkku{kt fhkytkuLkkt ykuzohku EMw fhk ytkuLkewkhu Zk yuMk.ykh.kueke.xe.Mke. fkuus kku kuXf kuEnke. yk kuXf{kt swk-swk rkkLkkth00 ke w rkfku WkrMkk hkk nkk.fk{keheLkkt ykuzoh EMw fhk

  kkukku yk kuXf{kt rkfkuyu ykfk{kehe Mkk{u nuh{kt hkuk fk fkuonkku. yLku fuxktf rkfkuyu Lkk{ Lknnuh fhkLke hku ykku Xkkunkku fu, yk fk{kehe kk{ r{kku yLkukkxeykuLke Au. rkfkuLku rkrMkkLke fk{kehe Lkn Mkkutkk ytkunkEfkuxuo k fuxktf fuMkkuLkkt [qfkk{ktWu fkuo Au. ku{ Akkt Mkhfkh khkrkfku kkMku hu-hu Vhe kkkMk fhekkhef rkkku yufXe fheLku fk{kehefhkLke skkkhe MkkutkkE Au. ku kkkk

  rkfkuLku yLk fkko Au.yk{ Zk kku wkhu

  yuMk.ykh.kue ke.xe.Mke. fkuus{ktZk {k{kkh f[uheLkktyrfkheykuLke WkrMkrk{ktrkfkuLke kkukku kuXf{kt ykfk{keheLkku h00 ke w rkfkuyuyufMkwhu rhku LkkutkeLku hkuk fkfkuo nkku.

  (Mkt.Lw.Mk.) kze,kk.8MkwhuLLkkh rsk{kt rLk nkzu

  nkyku,qtx Vkx [kuhe yLku MkkuLkkLkk[uELk MLkufkLkk kLkkku{kt khku kkkfkku yLku Mkk fke hne Au khukkuhkk kk{u kik[h s{eLkLkk zk{ktkuu kzu r{Mke wkLkLkw 6 hkzMkkuyu Ze{ Zke ekLkk yksu kurMk kk k ykhkukeykuLku kuk{ktkkueMkLku MkVkk {e Lkne khu Lkkykukkh nuX Skku r{Mke khekhkkhukLke su{ VVze hnku Au.

  kkueMku ykhkukeykuLku kuk 3 xe{kukLkke yk yk rk{kt MktekrLkkMk MkkLkku Wkh hukzkLkk kuh Yfhe ek Au k nsw Mkwe fkuE MkVkk{e Lkke.

  kze kkwfkLkk kkuhkk kk{u h0rMk ykkW kik[h s{eLk kkkkukkuk[ke kkk Mk{k {k{ku [wzkkkueMk MxuLku knkuku nkku. skhkz Mkkuyu r{Mke Mkk{u Vhekk fhk{kt yke nke kh kkkkueMku r{Mke khekhLkk 3 kEykuLkehkfz fhe sk{eLk Wkh {wfk fkonkk.

  kh kk r{Mke khekhLku hkzMkku khk ykh Lkkh Lkke {kheLkkkLke {fe {kk khekh [wzkkkueMk MxuLku kku nkku. khtkw kkueMku

  yk kkkkLku ktehkkke Lkne ukk kkkk.6 ykufxkuBkhLkk kkkuhLkk 3kkLkk yhMkk{kt 6 hkz Mkkufwtzeke kfzeyku yLku VhMke ker{Mke {LkMkwkE LkkLkSkELkw Ze{

  Zke E LkkMke Awxkt nkkt. yksukLkkLkk ku rMk kk k kkueMkuykhkukeyku Mkkz Lkne {kk nkkkuhkk kk{Lkku r{Mke khekh Lkkykukkh nuX VVze hnku Au.

  CMYK kkkz-h

  CMYK

  SATURDAY, 9 OCTOBER 2010SANDESH : AHMEDABAD 15

  MkwhuLLkkh, kk.8kkte strk h yfxku. yLku

  kkkE {nukk sL{ kke Wseytkkok MMk hnku, MkLk {wfk kLkku,rLkhkhkk Lkkkqe, Lkkhe rk sukrr nukwMkh kwshkk rkkeXMkt[krk 30 ke w rkkeoykuLkeMkkf hue kwYkhu MkwhuLLkkh ykeknkut[e nke. yk Mkkf hueLkwt kkter[kh ueLkkt r[khfkuyu W{fkuhMkkk fwo nkw.

  MkwhuLLkkh kku kwYkhu kkkuhu 1hfkfu nuhLke Mke.w.kn fku{Mko fkuus

  kku kwshkk rkkeX Mkt[krk{nkukE uMkkE krhhef rk{nkrk-MkkhkLkkt rkkeoykuLkekuLkhku MkkkuLke Mkkf hue yke knkut[enke. Mkkf hueLkwt Mkkk fhk{ktykwt nkw.

  yk hueLkkt fLeLkhke.yu{.fkMkwtkyu skwt nkw fu, ykhue kk.k ykufxku.ke 10 yfxku. Mkwekuu. hueLke n kku kqkonwrkku. kkkE {nukk sL{ kkeWseLkkt kkYku kuu hue wMktu Mkkku Lkefe nkukLkwt skw nkw.

  Mkkk, [kuxek, {qe, kkxze, n ktkf{kt kuhkkku es kwhXku kuhnexMkwhuLLkkh, kk.8

  kkkz ktkf fkkMk WkkLk{ktu-ru{kt kku kkk Au. yk kuofkkMkLkwt kukh kkt[ k nufxhLkuyktke skk kuLkk WkkLk{ktr{sLkf khku kkLke fkkykuMkukE hne Au. skhu Mkkike khukexe fkkMkLkwt kukh ktkk{kt kwAu.

  yk Wkhktk {wu Mkkk,Zk, {qe, [kuxek Mkrnkkkwfk{kt kexe fkkMkLkwt kukh khuuk {u Au. ykhu kkkzktkf{kt kexe fkkMk Wku Au kt VkyLku AkuzLke ]r kk{kt Au kukMk{u es kwhXku kuhkkLkkt fkhuskkLkkt kkkLku {kuZk{kt yku fkuekuqtxkE skLke fkkyku MkukE hneAu. MkwhuLLkkh rsk{kt nkfkkMkLkkt kukh kk kuLke ]r k0xfkyu knkut[e Au yuk yeLkkt Mk{u

  Mkkk, [kuxek, kkxze, ktkk yLkun ktkf{kt Mk{ktkhu es kwhXkukuhkkk uzqkkuLkkt S kku [kutxekk Au. kkuzk Mk{ knuk fkkMkLkkt

  kkf{kt {eekk Lkk{Lke SkkLkktWkke sk kkk tu kku nkku.nsw yk {w~fue{ktke knkh LkefkLkke kt es kwhXku kuhkkLkeMk{Mkyu uzqkku{kt r[tkkLkw t {kuswMkhke ew Au.

  kMk fheLku kexe fkkMkLkkt Wk{kuLku nk kkeLke sYhekk

  We hne Au khu es kwhXkukuhkkk Mktkkt kkwfk rMkkhku{ktfkkMkLkku Wku fkk kke Lkn{kLkkt fkhu Lkx kkLkkt ykhu Au.yu{ uzqk {kunLkkE kZuhekyu

  ykku Xkkk skwt nkw. rsk{kt kexe fkkMkLkwt kukh

  Mkkike w kukh ktkk kkwfk{ktkk808 nufxh Au. skhu Mkkike ykuAwtMkkk{kt 4h00 yLku kkxzekkwfk{kt 4630 nufxh kukh kwAu. nk es fkk kkk kexefkkMkLkkt WkkLk{kt {w~fue MkoEAu. yLku WkkLk Wkh {kXe yMkhkzkLke fkkyku MkukE hne Au.

  yk ytku keSeMkeyuLkktyrkf suhekyu skwt nkw fu,uke {kxu 8 fkf es kwhXkuhhkus kwhku kkzkLkwt Lke fhkwt Au.ku{ Akkt fkuE kkeLkkt fkhu fkuErMkkh{kt ku-k fkf es kwhXkufkkk{kt ykku nku kku kt kerMku kuxe fkfku w Mk{ fkohkhkeLku k kwhk{kt yku Au.VhSkk es fkk kku Lkke. ku{Akkt yk kkkku sYhe kkkMk fhkku.

  es kwhXkLkk ykLk - Lkke uk kkf Wkh kkukE hnuwt Mktfx

  rsk{kt kexe fkkMkLkwt kukh

  kkwfkLkkt Lkk{ nufxh{kt kukhZk 18000kze 3k000[qzk hh9hhMkkk 4h00[kuxek h7000{qe h4000n 3h930ktkk kk808kkxze 4630kh 3k000fw h034h7

  kwshkk rkkeXLkkt rkkeoykuLkeMkwhuLLkkh{kt MkkEf hue kuE

  (Vkuxku : uS hkz)

  ZkLke {exk{kt h00 ke w rkfku WkrMkk hkk

  rkfkuLku Mkkutkkue fk{keheLkkurhku Lkkutkkk {[ue kuzk{

  uk {wu fhkue nkLkk ykhkukeyku nsw qko{ktZeeLkerk

  kkuhkk kk{Lkk uzqkLke nkLkkfh{kt kkueMkLke rLkfkk

  kkuhkk kk{Lkk kik[h s{eLkLkk zk{kt r{Mke wkLkLke nk kkkkuMkwhuLLkkh rsk kkueMk zk ku{ehrMktnu skwt nkwt fu yk nk kkkku kkkMkY fhe Au yLku u [wzk kkueMku kuhfkhe kw nkukLkw {kw{ kzu kku kkueMkMkk{u k fkuMkhLke fkokne fhk{kt yku yLku nk kkueMku hkz MkkuLkekuku {kxu 3 xe{ku kLkke kuykuLkk k{k{ Mktek rLkkMkku Wkh huzkLkk kuhY fhe u{kt ykk Au nue kfu ykhkukeykuLku zke kkze {]kfLkk khekhLkuku Lk ykkk{kt yku.

  {]kfLkk krhkhLku Lk {u : yuMk.ke.

  Zk kkwfk{kt h rMkkLkkt rMkku{kt

  k{k{Lku Mktu khVkesL{rLkLke wuAk

  yt uh fx ttu ytt tftu ttuxotEtu fh Vtuxtu sL{ the(6 tote ytuAe{h ntue uEyu) tt ttu Sfe kuwhtu yturV h tksu 3 te hr{t sL{thet yXtrzt nut yte swk .

  nuve c:o-zu rsjt mbtath rJCtdmkuN CJl, jtz mtumtgxe htuz,ctuzfuJ,

  ybtJt - 54. Ft;u btufje ytvk.su rt {wu r fht{tk ytu.

  HELP LINE : (079)40004157-9

  Happy BirthdayMktMf]rkkk rkkk : {uoLrMktn, {kkk : LkLkkkk, sL{ kk.10-10-08, Mk : xefh(kh{kh)

  nuhLke Mfqku{kt kknfyrfkhku ytku Mk{s

  ykkkku Mku{eLkkh kuku MkwhuLLkkh, kk.8

  {Lke fkLkwLke {kk rkkLk f[uheMkwhuLLkkh kuf rfk {kLk Mkuk xMxZkLkkt Mktwfk Wk{u kknfku-kkrkkeoykuLku k]k fhk ytk Mku{eLkkhkk.h8 Mkxu.Lkkt hkus nkku. y