076 Inventaris van het familiearchief Dommisse

of 72 /72
076 Inventaris van het familiearchief Dommisse (1800) 1834-1972 Samengesteld door mw. drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Collectie nummer: 76 April 2010

Embed Size (px)

Transcript of 076 Inventaris van het familiearchief Dommisse

 • 076

  Inventaris van het familiearchief Dommisse (1800) 1834-1972 Samengesteld door mw. drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Collectie nummer: 76 April 2010

 • 2

  Inhoudsopgave Inleiding Ds. P.K. Dommisse (1837-1915) .......................................... 3 C.P.I. Dommisse (1866-1943) ............................................... 3 P.K. Dommisse (1898-1972) ................................................. 4 Drie archiefvormers in jaartallen ........................................... 5 Geschiedenis van het archief ................................................. 7 Inventaris Ds. P.K. Dommisse (1837-1915) Particulier leven ............................................................... 9 Openbaar leven ................................................................ 9 C.P.I. Dommisse (1866-1943) Particulier leven ............................................................. 10 Openbaar leven .............................................................. 11 P.K. Dommisse (1898-1972) Particulier leven ............................................................. 18 Openbaar leven .............................................................. 18 Bijlage Lijst van publicaties overgedragen aan de UBVU, De kaartenverzameling van de UBVU en Lijst Van verwijderde stukken................................................ 25 Aanvulling op het archief .................................................................................. 31

 • 3

  Inleiding Dit archief bevat stukken betreffende ds. Pieter Kors Dommisse, Cornelis Pieter Isaak Dommisse en Pieter Kors Dommisse (jr.). Ds. P.K. Dommisse Ds. P.K. Dommisse werd geboren op 27 mei 1837 te Vlissingen als zoon van Cornelis Dommisse, grossier in koloniale waren, kruidenier en kolenhandelaar, en Elisabeth de Ruyter. Op 2 november 1864 trouwde hij in Vlissingen met Willemina Jacoba Mortier (1838-1924). Zij kregen n zoon. De ouders van Dommisse stonden onder invloed van het Rveil. Dommisse zelf werd benvloed door de Vlissingse predikanten J.J. van Toorenenbergen en L.G. Th. Creutzberg. Creutzberg en zijn twee zonen K.F. en H.W. Creutzberg bereidden Dommisse voor op zijn studie theologie in Utrecht. Na zijn studie te hebben afgerond, werd Dommisse hulppredikant in Vlissingen in de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij stond in de gemeenten Schraard (Fr.) (1864), Oudewetering (1867), Oostburg (1870), Biezelinge (1876) en Lage Zwaluwe (1882). Na zijn emeritaat werd hij in 1905 aangesteld als stadsarchivaris van Vlissingen, een functie die hij tot 1911 zou bekleden. Na een brand in de St. Jacobskerk werd hij archivaris van het kerkelijk archief. Tussen 1904 en 1910 verschenen een aantal publicaties van zijn hand: Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg, Michiel Adriaanszoon de Ruyter en zijn naaste familie en De ambachtsheerlijkheid Oud-Vlissingen en de wording van Nieuw-Vlissingen. Op 23 maart 1907 werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Op 23 december 1908 werd dit gevolgd door toetreding tot het Historisch Genootschap. Hij stierf in Vlissingen op 13 oktober 1915. C.P.I. Dommisse Cornelis Pieter Isaak Dommisse werd geboren op 20 augustus 1866 in Schraard als zoon van ds. P.K. Dommisse en Wilhelmina Jacoba Mortier. Hij trouwde op 28 juli 1896 in Lage Zwaluwe met Dina Gijsberta Guillaume. Zij kregen acht kinderen. Op 21 april 1888 werd hij aangesteld als volontair te Oostburg in de gemeente-administratie en werkte als ambtenaar bij de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. Op 1 januari 1890 werd hij gemeentesecretaris te Vlissingen en in 1893 klerk bij de burgerlijke stand aldaar. Tussen 1895 en 1905 werkte hij in Vlissingen als gemeentearchivaris. Op 31 juli 1905 werd hij benoemd tot burgemeester van Sluis en op 1 mei 1908 tot burgemeester van Maassluis. Laatstgenoemde functie zou hij tot 1933 vervullen. Daarnaast werd hij eind jaren 80 boekhouder van de kerkelijke kas van de kerkenraad van de gereformeerde kerk in Vlissingen. Dommisse was ook redactievoorzitter van De Magistratuur, orgaan van de A.R. Vereeniging van Burgemeesters, Wethouders en Secretarissen Groen van Prinsterer. In 1901 werd hij lid van het Historisch Genootschap te Utrecht en in 1904 van het Zeeuwsch Genootschap. Volgens De Magistratuur no. 41-43 (1930) was

 • 4

  Dommisse Calvinistisch, Anti-Revolutionair en zeer Oranje-gezind. Hij stierf op 21 augustus 1943. P.K. Dommisse Pieter Kors Dommisse werd op 12 augustus 1898 in Vlissingen geboren als zoon van C.P.I. Dommisse en Dina Gijsberta Dommisse-Guillaume. Tussen oktober 1917 en december 1918 vervulde hij zijn militaire dienstplicht bij de Genie te Utrecht. In 1918 kwam hij in dienst bij De Stichtse Courant, waarna hij in 1919 redacteur werd van de Deventer Courant en in 1920 in dienst trad bij de Nieuwe Leidsche Courant. In 1922 begon hij met het maken van radio-ontvangers. Vanwege zijn belangstelling voor radio en telefonie, was het niet verwonderlijk dat hij de initiatiefnemer voor de oprichting van de NCRV was. De eerste ledenvergadering vond plaats op 15 november 1924 en de eerste uitzending was te horen op 24 december 1924. Op 15 juli 1925 vond de eerste vergadering plaats van het Comit Kerktelefoon Zieken, dat gevolgd werd in 1928-1929 door de aanleg van het Centraal Telefoonbureau voor Kerken. Naast deze werkzaamheden was hij ook medeoprichter, bestuurslid en redacteur van het Isral comit en zette hij zich in voor Geestelijke Eenheid. In 1964 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij stierf op 12 augustus 1972 in De Kaag. Geraadpleegde bronnen: Voor de levensschets van Pieter Kors Dommisse (sr.): Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, Nauta, D. et al. (red.) Deel II, pag. 173 Juni 2009/april 2010

 • 5

  Drie archiefvormers in jaartallen Ds. Pieter Kors Dommisse 27 mei 1837 Geboren in Vlissingen 1855-1864 Studie Theologie te Utrecht 1864 Hervormde hulppredikant Vlissingen 2 november 1864 Gehuwd met Willemina Jacoba Mortier 1864 Beroepen te Schraard 1867 Beroepen te Oudewetering 1870 Beroepen te Oostburg 1876 Beroepen te Biezelinge 1882-1905 (emer.) Beroepen te Lage Zwaluwe 16 oktober 1905-1 juli 1911 Stadarchivaris te Vlissingen 23 maart 1907 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 23 december 1908 Lid van het Historisch Genootschap 13 oktober 1915 Overleden Cornelis Pieter Isaak Dommisse 20 augustus 1866 Geboren in Schraard (Fr.) 9 september 1885- 21 april 1888 Volontair te Oostburg en Vlissingen in de

  gemeente-administratie en als ambtenaar bij de burgerlijke stand en het bevolkingsregister

  1 januari 1890 Ambtenaar Algemene Zaken te Vlissingen. Mede verantwoordelijk voor archiefzaken

  1891 Conservator van het Stedelijk Museum te Vlissingen

  23 juni 1893 Klerk bij de burgerlijke stand 1895-1905 Gemeentearchivaris te Vlissingen 28 juli 1896 Gehuwd met met Dina Gijsberta Guillaume

  in Vlissingen ca. 1897 Boekhouder van de kerkelijke kas van de

  kerkenraad van de gereformeerde kerk in Vlissingen

  1901 Lid Historisch Genootschap, Utrecht 1904 Lid Zeeuwsch Genootschap 1905-1908 Burgemeester van Sluis 1908-1933 Burgemeester van Maassluis mei 1927-aug. 1940 Voorzitter van het bestuur van De

  Magistratuur, orgaan van de Vereeniging van Burgemeesters, Wethouders en Secretarissen Groen van Prinsterer

  21 augustus 1943 Overleden in Boskoop

 • 6

  Pieter Kors Dommisse jr. 12 aug. 1898 Geboren in Vlissingen 1917 Militaire dienst en in dienst bij De

  Rotterdammer 1918 In dienst bij De Stichtse Courant 1919 Redacteur van de Deventer Courant 1920 In dienst als redacteur bij de Nieuwe

  Leidsche Courant 1922 Begint met het maken van een radio-

  ontvanger 15 nov. 1924 Eerste ledenvergadering

  (oprichtingsvergadering) van de NCRV 24 dec. 1924 Eerste uitzending van de NCRV 15 juli 1925 Eerste vergadering Comit Kerktelefoon

  Zieken 1928-1929 Aanleg Centraal Telefoonbureau voor

  Kerken 1954 Geestelijke Eenheid 1964 Ridder in de orde van Oranje-Nassau v.a. 1958 Medeoprichter, bestuurslid en redacteur van

  het Isral comit 12 aug. 1972 Overleden in De Kaag

 • 7

  Geschiedenis van het archief Algemeen Het archief beslaat 15,94 meter archief over de periode 1837-1972. De eerste zending van het archief is in 1972 overgebracht naar het Historisch Documentatiecentrum door Mw. Dommisse, zuster van Pieter Kors Dommisse jr. Er is na overbrenging een lijst gemaakt van stukken in het archief en een voorlopige inventaris. Deze lijsten beschreven aanvankelijk een deel van de eerste 89 dozen. Later zijn twintig dozen nagekomen stukken overgebracht. Deze tweede zending werd gevolgd door een derde zending van een boek met ingeplakte gelukwensen aan C.P.I. Dommisse t.g.v. zijn zilveren jubileum als burgemeester (1930) en vier gedenkboeken van C.P.I. Dommisse, zonder datum. De tweede en derde zendingen zullen later worden genventariseerd. Verder is er een archief met nummer 317, omvang 1,04 meter, dat geheel uit stukken bestaat afkomstig van de familie Dommisse. Ook dit deelarchief zal later worden geordend. Voor het bewerken van de eerste zending is de chronologische ordening gehandhaafd omdat de archieven zijn gevormd door drie opeenvolgende generaties van n familie, en dit onderlinge verband in de inventaris weergegeven moet worden. Voor elke archiefvormer wordt begonnen met een beschrijving van stukken van particuliere aard gevolgd door stukken over het openbare leven. De stukken van particuliere aard zijn verder chronologisch gerangschikt. De stukken betreffende het openbare leven worden onderverdeeld naar de openbare functies die de archiefvormers hebben vervuld. Samenstelling en volledigheid Het archief is niet volledig aanwezig bij het HDC. In het gemeentearchief van Vlissingen liggen stukken van C.P.I. Dommisse en P.K. Dommisse (jr.) uit de periode 1800-1914. Zie hiervoor www.vlissingen.nl (10 juni 2009) onder archieven en collecties. Verder heeft een kleinzoon van C.P.I. Dommisse, die het archief in 1999 overnam, stukken uit het archief gehaald voordat het naar de VU werd overgebracht. Op de website van de familie Dommisse (www.dommisse.nl (10 juni 2009)) beschrijft hij dat tijdens het leven van zijn grootvader waarschijnlijk een deel van het archief aan bibliotheken in Maassluis en Vlissingen zijn gegeven. In 1982 is het archief voor het laatst gesplitst waarbij een belangrijk deel met ondermeer correspondentie met politieke leiders uit die tijd - in overeenstemming met de uiterste wens van zijn grootvader - aan de Vrije Universiteit van Amsterdam is geschonken. Verder wordt vermeld dat het goed mogelijk is dat er stukken verloren zijn gegaan tijdens een gedwongen verhuizing aan het einde van de oorlog, toen C.P.I. Dommisse moest intrekken bij zijn zoon. Wegens ruimtegebrek zijn stukken elders ondergebracht en het is onduidelijk of deze stukken weer in het archief zijn opgenomen.

 • 8

  Ordening en registratuur De archiefstukken zijn chronologisch gerangschikt naar archiefvormer en per archiefvormer ook weer chronologisch geordend. In elk van de drie deelarchieven is een onderscheid gemaakt tussen particulier leven en openbaar leven. In het deelarchief Pieter Kors Dommisse jr. is een verzamelrubriek gemaakt onder de kop Christelijke Vereeniging voor Draadloze Telefonie. Zie inventarisnummer 125-129. Deze rubriek bevat stukken over de oprichting van de Christelijke Vereeniging voor Draadloze Telefonie, de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging en het Christelijk Tijdschrift voor Radio. Nagekomen stukken In het deelarchief van C.P.I. Dommisse is ook n doos met nagekomen stukken aangetroffen. Deze stukken zijn in de inventaris opgenomen als Nagekomen stukken Dommisse. Zie inventarisnummers 88-98. In het deelarchief van P.K. Dommisse jr. is de oorspronkelijke ordening van de nagekomen en gevonden stukken gehandhaafd en om die reden in n rubriek opgenomen. Deze stukken zijn beschreven als Nagekomen/gevonden stukken over de familie Dommisse (zie blz. XXX). Vernietiging Onder de kop Samenstelling en volledigheid is beschreven hoe in de loop der jaren verschillende stukken zijn verloren gegaan of vernietigd. In deze inventarisatie van het archief zijn reeksen tijdschriften en omroepgidsen verwijderd en aan de bibliotheek van de VU overgedragen. Dubbele stukken zijn verwijderd. Zie hiervoor bijlage 2. Knipsels uit kranten die bij de Koninklijke Bibliotheek terug te vinden zijn, zijn vernietigd. UB VU en HDC Reeksen tijdschriften zijn opgenomen in de tijdschriftencollectie van de UB VU. Een aantal publicaties is overgedragen naar de UB VU. Zie voor een overzicht bijlage 2. Aanvulling In 2010/2011 werden de verschillende collecties Dommisse die nog bestonden bij collectie nr. 76 gevoegd. Er werd een aparte beschrijving gemaakt die hierna is te vinden. Bij het citeren van bronnen en het aanvragen van archiefstukken wordt u verzocht om als volgt te citeren: Archief 76, aanvulling, nrs ....

 • 9

  Inventaris Ds. P.K. Dommisse (1837-1915) Particulier leven 1 Stukken betreffende tienden, liefdadigheid, Middeleeuwse

  penningen, de familie de Ruyter, het Koopmansvoetpad en de oude kerksche weg, 1834 en z.d.

  1 omslag 2 Een exemplaar van het In memoriam. P.K. Dommisse uit het

  Nederlandsch Archievenblad, no. 2 van 1915/1916, [1916]. 1 stuk 3 Briefkaart betreffende vijftigjarig huwelijk van Dommisse en

  W.J. Dommisse-Mortier, 1914. 1 stuk 4 Brief aan Mw. Dommisse betreffende het overlijden van de

  moeder van Neeltje, 17 januari 1916. 1 stuk Openbaar leven 5 Kopie van lijst van stukken van het Familie archief

  Dommisse, z.d. 1 omslag 6-10 Schriften met aantekeningen gemaakt door Dommisse, 1901 en

  z.d. 5 delen 6 Straten van Jeruzalem. 7 Egyptische koningen. 8 Hetieten. 9 Het Midden-Oosten. 10 De bijbel. 11 Brieven ontvangen door Dommisse betreffende het archief van

  Vlissingen en een schenking aan de Ned.Herv. Diaconie, 1905-1916 en z.d.

 • 10

  1 omslag 12 Verslag van het hulpfonds ter ondersteuning van weduwen en

  wezen in Franeker, 10 juli 1911. 1 stuk 13 Aantekeningen betreffende Praktisch Bezwaar en Reglementair

  Bezwaar, z.d. 1 stuk 14 Gedrukte kaart Bezichtigingstijd Vlissingsche Oudheidskamer,

  z.d. 1 stuk 15 Een schrift met knipsels betreffende de herbouw van de St.

  Jacobskerk, z.d. 1 deel 16 Stukken betreffende het oude Jerusalem, Nazareth, Egypte,

  Palestina en bijbelse lengtematen, z.d. 1 omslag

 • 11

  C.P.I. Dommisse (1866-1943) Particulier leven Particuliere correspondentie 17 Ds. A. de Vlieger, 1895-1922. 1 omslag 18 De familie Guillaume-Mohri, 1900-1928 en z.d. 1 omslag 19 De familie Dommisse-Loois, 1911-1942 en z.d. 1 omslag 20 Ontvangen nieuwjaars-en visitekaarten, 1928 en z.d. 1 omslag 21 Briefkaarten ontvangen van Beth Meslier-Dommisse en Ben

  Meslier, 1930-1935 en z.d. 1 omslag 22 Brief van Ko en Jo Dommisse, 5-1-1932. 1 stuk 23 Brieven ontvangen van de familie Hartman-de Munck, 1935-

  1938. 1 omslag 24 Een brief van Suzanna Johanna Arnolda Slenger d.d. 4-11-

  1936. 1 stuk De familie Dommisse 25 Krantenknipsels met familieberichten van de familie

  Dommisse, 1828, 1896. 1 omslag 26 Stukken betreffende geldzaken van de familie Dommisse, 1866-

  1943. 1 omslag 27 Stukken betreffende de familie Mestdagh-Dommisse, 1873-

  1917. 1 omslag

 • 12

  28 Brieven van en aan familie, brieven van de familie Dommisse aan derden, 1900-1942 en z.d.

  1 omslag 29 Gedrukte (visite)kaartjes van Dommisse, 1928-1933 en z.d. 1 omslag 30 Gedrukte kaarten betreffende het huwelijk van Dommisse met

  Dina Guillaume, kaarten betreffende de geboorte en het overlijden van hun kinderen, brieven van Dommisse aan familieleden, 1894-1942 en z.d.

  1 omslag Historisch onderzoek 31 Een schrift met gegevens over verkoping huisraad 1800-1810,

  z.d. 1 deel 32 Stukken betreffende diverse bijeenkomsten, gedrukt

  reclamemateriaal, het koningshuis en een bestektekening van het plan voor een te bouwen huis in Katwijk aan Zee voor Mw. F.H. Jansen, 1870-1932 en z.d.

  1 omslag [NB: het is niet duidelijk waarom de bestektekening bij

  deze stukken is bewaard.] 33 Stukken betreffende bezoek van Boerengeneraals aan

  Middelburg, 1 oktober 1902, z.d. 1 map 34 Notitieboek Klapper op brieven collectie van 300-, z.d. 1 deel 35 Schrift met het opschrift Klapper. Bevat trefwoorden en

  vindplaatsen, z.d. 1 deel 36 Stukken betreffende de geschiedenis van Zeeland en

  Vlaanderen, z.d. 3 omslagen 37 Stukken betreffende historische gebeurtenissen in Nederland,

  z.d. 1 omslag 38 Stukken betreffende kunst, z.d. 1 omslag 39-44 Schriften met aantekeningen gemaakt door Dommisse, 1889-

  1933 en z.d. 39 Excerpten uit de geschiedenis van Vlissingen. 40 Overgenomen uit boeken C.P.I. Dommisse. 41 Bevolking.

 • 13

  42 Over den oorsprong der Ned. Vlag. 43 Kometen 1910. 44 Tijdtafel van de geschiedenis van Vlissingen. Genealogisch onderzoek 45 Stukken betreffende het geslacht Dommisse, aangetrouwde

  familie en families in Tiel, 1600-1625, 1739, 19e en 20e eeuw. 1 omslag 46 Schriften bevattende aantekeningen uit registers en doopboeken

  in Westkapelle, Grijpskerke, Poppendamme en Oost- en West Souburg, 1672-1922 en z.d.

  4 delen 47 Aantekeningen en knipsels betreffende de familie Dommisse,

  1873-1914. 1 omslag Overige stukken particulier leven 48 Priv aantekeningen van Dommisse betreffende bijbelteksten,

  psalmen, familieaangelegenheden, militaire dienst, verhuizing naar Boskoop, 1917, 1926 en z.d.

  1 omslag 49 Agenda, 1938. 1 deel Openbaar Leven Correspondentie 50 Zakelijke correspondentie A-B, 1885-1943. 1 omslag 51-53 Brieven ontvangen en doorslagen van brieven verstuurd door

  Dommisse. 3 omslagen 51 C-H, 1888-1942 en z.d. 52 I-M, 1885-1942 53 N-Z, 1899-1943 54 Brieven ontvangen door Dommisse van de familie Dassel,

  1891-1942 en z.d. 1 omslag 55 Brieven ontvangen van het Koninklijk Huis en kladbrieven aan

  het Koninklijk Huis, 1903-1939. 1 omslag 56 Brieven ontvangen door Dommisse van de familie Hulsebos,

  1903-1933. 1 omslag

 • 14

  Volontair en ambtenaar te Vlissingen 57-59 Stukken betreffende werkzaamheden als volontair en ambtenaar

  te Vlissingen, 1884-1914. 3 omslagen 60 Een schrift betreffende aangiften bij de Burgerlijke Stand in de

  gemeente Vlissingen, 1897-1904. 1 deel Gemeentearchivaris te Vlissingen, Burgemeester van Sluis

  en Maassluis 61 Schrift met biografische gegevens van burgemeesters,

  wethouders en raadsleden van Maassluis, 1886-1927. 1 deel 62 Stukken betreffende sollicitaties voor het burgemeesterschap,

  1903-1920. 1 omslag 63 Stukken betreffende burgemeesterschap van Sluis, 1905-1913. 1 omslag 64 Plakboek met krantenknipsels over het burgemeesterschap van

  Dommisse, 1908-1909. 1 stuk 65 Schrift met aantekeningen betreffende de burgerlijke stand

  1908-1914. 1 deel 66 Stukken betreffende burgemeesterschap van Maassluis tot 1910. 1 omslag 67 Stukken betreffende Maassluis, 1911-1918. 1 omslag 68 Poster Herdenking mobilisatie 1914 van het Nationaal Comit

  herdenking mobilisatie 1914, W.H. van Terwisga. 1 stuk [NB: is overgebracht naar collectie 193 van het HDC.] 69-72 Stukken betreffende Maassluis, 1919-1943. 4 omslagen 69 1919-1921. 70 1922-1925. 71 1926-1930. 72 1931-1943. 73 Schrift met aantekeningen over de huwelijksvoltrekking met

  vreemdelingen, z.d. 1 deel

 • 15

  74 Aantekeningen over de verantwoordelijkheden van de burgemeester, z.d.

  1 omslag 75 Aantekeningen over de Hervormde Kerk en de Gereformeerde

  Kerken, z.d. 1 omslag 76 Aantekeningen over staatsrechtelijke zaken, z.d. 1 omslag Publicaties 77 (Concept-) artikelen en geschriften van Dommisse, 1918-1924

  en z.d. 1 omslag Overige werkzaamheden 78 Stukken betreffende de Gereformeerde Kerk in Vlissingen,

  1890-1899. 1 omslag 79 Stukken betreffende Patrimonium, 1896-1898. 1 omslag 80 Stukken betreffende een Christelijke Zeevaartschool te

  Maassluis, 1916-1926. 1 omslag Radiocentrale Maassluis 81 Kwitanties betreffende geld geleend door Dommisse van zijn

  vader t.b.v. de oprichting van een radiocentrale in Maassluis, 1932-1937.

  1 omslag Familie Goeree 82 Stukken betreffende geldzaken van de familie Goeree, 1880-

  1909. 1 omslag Overige stukken openbaar leven Dommisse 83 Aantekeningen over De psalmen. Lezing van prof. Bavinck uit

  Kampen te Middelburg 30 April 1889 in de kerk van ds. Sittooy, 1889.

  1 stuk 84 Een schrift met Excerpten uit Het verloren Vaderland door

  Rudolf van Reest. Uitgegeven door Bosch & Keuning N.V. te Baarn door C.P.I. Dommisse Katwijk aan Zee, z.d.

  1 deel

 • 16

  85 Een schrift Courantenverzameling C.P.I. Dommisse. Bevat een registratie van alle samengebonden en in bewaring zijnde couranten van Dommisse, [1923].

  1 deel 86 Aantekeningen en stukken betreffende A.Kuyper, 1897-1937. 1 omslag Overlijden Dommisse 87 Een schrift met rouwkaarten ontvangen bij het overlijden van

  CPI Dommisse, 21 augustus 1943. 1 deel Nagekomen stukken Dommisse 88 Brieven en kaarten ontvangen door Dommisse betreffende de

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Archivarissen in Nederland, de Vereeniging van Burgemeesters en Wethouders en Secretarissen van Calvinistische levens- en wereldbeschouwing Groen van Prinsterer en het orgaan De Magistratuur, 1878-1941.

  1 omslag 89 Gedrukte en gestencilde stukken van diverse aard, 1879-1966

  en z.d. 1 omslag 90 Een schrift met aantekeningen en losse stukken betreffende het

  Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium, 1898 en z.d. 1 omslag 91 Brieven, kaarten, telegrammen en fotos ontvangen van familie

  en bekenden door de familie Dommisse, 1911-1939 en z.d. 1 omslag 92 Brieven ontvangen door Dommisse, afschriften van verstuurde

  brieven en aantekeningen betreffende diverse gemeentebesturen, 1918 en z.d.

  1 omslag 93 Stukken betreffende de financin van de familie Dommisse,

  1918 en z.d. 1 omslag 94 Doorslag van notulen van de Vereeniging van Nederlandsche

  Gemeenten, 3 juni 1932. 1 stuk 95 Preken gegeven in de Gereformeerd Kerk te Amsterdam Zuid

  en gestuurd naar Mw.D.G. Dommisse-Guillaume, april 1944-februari 1945 en z.d.

  Preken van ds. E.I.F. Nawijn, januari 1957-28 november 1965. 1 omslag

 • 17

  96 Een schrift met aantekeningen over de Drankwet, z.d. 1 deel 97 Een kleurenplaat Zoo koos Lot voor zich de gansche vlakte der

  Jordaan, Genesis 13 vers 11a, J.N.V. Voorhoeve. Den Haag, z.d.

  1 stuk 98 De helft van een Riesen-Karte met handgeschreven bericht

  van de familie Dassel, z.d. 1 stuk

 • 18

  Pieter Kors Dommisse (1898-1972) Particulier leven Correspondentie 99 Brieven van vrienden van militaire dienst, 1914-1924. 1 omslag 100 Brieven van en aan familie en van andere familieleden

  onderling, 1915-1971. 1 omslag 101 Correspondentie met particulieren, 1919-1966 en z.d. 1 omslag Financin 102 Stukken betreffende geldzaken, 1941-1955 en z.d. 1 omslag Eerste en Tweede Wereldoorlog 103 Stukken betreffende de Eerste en Tweede Wereldoorlog,

  [1914]-1919 en z.d. 2 omslagen Openbaar leven Ontvangen brieven 104 Brieven ontvangen over het huren van een kamer in Rotterdam,

  1921. 1 omslag Militaire Dienst 105 Aantekeningen gemaakt over het leven als soldaat en schetsen

  voor een nieuw te bouwen huis, 1918-1920 en z.d. 1 omslag [NB: het is niet duidelijk waarom deze stukken in n omslag zijn bewaard.] Instellingen, verenigingen en kerken 106 Stukken betreffende de ambachtsschool voor Delft en

  omstreken, 1914-1918 en z.d. 1 omslag 107 Stukken betreffende de jongelingsvereniging Bidt en werkt,

  1916-1919. 1 omslag 108 Programmas van organisaties en evenementen, 1919-1955.

 • 19

  1 omslag 109 Stukken betreffende de padvinderij, 1932-1942. 1 omslag 110 Stukken betreffende stadsevangelisatie van de gereformeerde

  kerk van s-Gravenhage-Oost, 1949-1952. 1 omslag Maassluis 111 Stukken betreffende het Oranjecomit Maassluis, 1927-1938 en

  z.d. 1 omslag 112 Stukken betreffende een brandweerwedstrijd en een radiocursus

  te Maassluis, 1923, 1954 en z.d. Dag- en weekbladen 113 Stukken betreffende de Deventer Courant, 1919-1920 en z.d. 1 omslag 114 Plakboek met Mijn arbeid aan de Deventer Courant II-

  knipsels, 1919-1921. 1 stuk 115 Een map met stukken betreffende de Nieuwe Leidsche Courant,

  1919-1920. 1 omslag 116 Een schrift met knipsels uit de Leidse Courant over historische

  schetsen, 1920. 1 deel 117 Stukken betreffende het Gereformeerd Weekblad en het

  Gereformeerd Kerkblad, 1925-1926 en z.d. 1 omslag Omroepverenigingen Federatie van Omroepverenigingen 118 Notulen, 1947-1967. 4 dozen Nederlandse Radio Unie (NRU) 119 Notulen Nederlandse Radio Unie, 1947-1967. 4 dozen Nederlandse Televisie Stichting (NTS) 120 Notulen Nederlandse Televisie Stichting, 1967. 1 omslag 121 Notulen Nederlandse Televisie Stichting, 1951-1967.

 • 20

  4 dozen 122 Notulen Nederlandse Radio Unie & Nederlandse Televisie

  Stichting, 1967-1969. 1 doos Nederlandse Omroep Stichting (NOS) 123 Notulen Nederlandse Omroep Stichting, 1969. 1 omslag Verenigingsraad van de NCRV 124 Uitnodigingen en agendas voor vergaderingen van de

  Verenigingsraad, 26 juni 1964 en 24 juni 1966 te Utrecht. 2 stukken Christelijke Vereeniging voor Draadloze Telefonie 125-129 Stukken betreffende de oprichting van de Christelijke

  Vereeniging voor Draadloze Telefonie, de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging en het Christelijk Tijdschrift voor Radio, 1924-1928.

  5 omslagen. 125 1924. 126 1925. 127 1926. 128 1927. 129 1928. Centraal Telefoonbureau voor Kerken 130 Schrift met opschrift Kerk-telefoon-actie 1924, 1928. 1 deel 131 Schrift met notulen Comit Kerktelefoon Zieken, 15 juli 1925-

  19 november 1940. 1 deel 132 Stukken betreffende het Centraal Telefoonbureau voor Kerken,

  1926-1943, 1946-1952 en z.d. 3 omslagen 133 Stukken betreffende Kerktelefoon en Ziekentelefoon, 1926-

  1947 en z.d. 1 omslag Radiocentrales 134 Correspondentie betreffende Maassluische radiocentrale, 1931-

  1939 en z.d. 1 omslag 135 Stukken betreffende reclame voor radiocentrales, 1931-1940 en

  z.d. 2 omslagen

 • 21

  136 Stukken betreffende prijsraadselwedstrijd van de Maassluische Radiocentrale, 1934-1935 en z.d.

  2 omslagen Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (NCRV) 137-142 Notulen DB. 283 delen 137 1937-1940. 138 1947-1956. 139 1956-1961. 140 1961-1964. 141 1964-1967. 142 1967-1969. 143 Jaarredes van de voorzitter van de NCRV 1964 -1969. 1 omslag Moderamen 144 Notulen 1947-1952. 1 omslag Christelijke Radio-stichting NCRV 145 Notulen, 1941. 1 omslag Algemeen Bestuur 146-148 Agendas en notulen 146 Notulen 1936-1941, 12 delen. 147 Notulen 1945-1969, 105 delen. 148 Agendas 1964-1969, 1 omslag. Verenigingsraad 149 Notulen, 1935, 1937-1940, 1946-1968. 24 delen en 1 omslag Financin / Accountantsrapporten en toelichtingen 150 Accountantsrapporten, 1929-1940 & 1947-1969. 2 dozen 151 Toelichting van de penningmeester op accountantsrapporten

  1933-1939, 1947. 1 omslag 152 Toelichting van de penningmeester op jaarstukken, 1963-1968. 1 omslag Jaarverslagen 153-158 Jaarverslagen NCRV. 153 1933-1939. 154 1946-1956. 155 1957-1961.

 • 22

  2 dozen 156 Jaarverslagen propagandadienst en jaarverslagen

  van de secretaris-penningmeester, 1933-1961 en 1946-1968, 29 delen. 157 Jaarverslagen Radio omroep NCRV, 1962-1965,

  1966-1968. 2 dozen 158 Diverse jaarverslagen, 1962-1969, 1 doos. Ds. Jac. Poort 159 Verslagen van ds. Jac. Poort over Hervormde predikanten die

  geen lid zijn van de NCRV, 1956-1961. 1 omslag 160-162 Persinformatie. 160 1958-1963, 2 omslagen. 161 1964-1967, 1 doos. 162 1968-1970, 1 doos. 163-168 Overige stukken NCRV. 6 dozen 163 1929-1937. 164 1938-1941, 1943, 1945-1950. 165 1951-1960. 166 1961-1965. 167 1966-1972. 168 z.d. 169 Priv aantekeningen betreffende de NCRV, z.d. 1 omslag Documentatie NCRV 170 Documentatie 1963-1967. 3 omslagen Geestelijke Eenheid & Evangelische Eenheid 171-173 Stukken betreffende Geestelijke en Evangelische Eenheid,

  1953-1968 en z.d. 6 omslagen 171 1953-1954, 2 omslagen. 172 1954-1959, 2 omslagen. 173 1960-1968, 2 omslagen. 174 Stukken betreffende adressen, financin en verwante

  organisaties, 1953-1960 en z.d. 2 omslagen Christelijke Filmactie 175 Stukken betreffende Christelijke Filmactie, mrt. 1946-nov.

  1955. 1 omslag

 • 23

  Isral Comit 176 Bankafschriften t.b.v.h. Isral Comit, 1956-1968. 1 omslag 177 Stukken betreffende de periodiek Isral Nieuw Ontdekt, 1958-

  1967 en z.d. 1 omslag 178 Losse aantekeningen betreffende het Isral Comit, z.d. 1 omslag 179 Stukken betreffende het Isral Comit, 1951-1970 en z.d. 1 omslag Kerken en aanverwante organisaties 180 Stukken betreffende de financin van de World Evangelical

  Fellowship, afdeling Nederland, 1952-1955. 1 omslag 181 Stukken betreffende de WEF, Internationaal, 1952-1954. 1 omslag 182 Stukken betreffende WEF Nederland, de Synode van de

  Gereformeerd Kerken, de N.A.E., de A.I.G.K., Gereformeerd Studieverband voor oecumenische vragen, de Evangelische Alliantie, Geestelijke Eenheid, Africa Inland Mission, Stichting De Christengemeenschap, 1949-1960 en z.d.

  1 omslag Overige stukken Dommisse 183 Herleidingstafel Blooische in Nederlandsche maat, kaarten (en

  aftekeningen) van Maeslant, Delflant, Vlissingen, de Noord Zee, Brielle, Friesland en Nederland, 1901 en z.d.

  1 omslag 184 Stukken van derden betreffende geestelijk leven, z.d. 1 omslag 185 Autobiografische aantekeningen en aantekeningen van

  algemene aard, z.d. 1 omslag 186 Doorslagen van stukken betreffende het Gereformeerd

  Weekblad, 1917 en z.d. 1 omslag 187 Een doorslag van een brief van Dommisse aan de redactie van

  de Provinciale Zeeuwsche Courant, 31 jan. 1946. 1 stuk 188 Doorslagen van priv aantekeningen betreffende televisie,

  geloof en Christelijke Filmactie, 1953 en z.d. 1 omslag

 • 24

  Nagekomen/gevonden stukken over de familie Dommisse 189 De Magistratuur. Dommisses Feestnummer 1905-31 juli-1930,

  1 aug.1930. 1 stuk 190 Notas voor C.P.I. Dommisse voor meubilering, confectie en

  etenswaren, 1918 en z.d. 1 omslag 191 Een schrift met getypte aantekeningen over het particuliere

  archief en de dagboeken van P.K. Dommisse, oktober 1944. 1 deel 192 Brieven verstuurd en ontvangen door P.K. Dommisse, 1918 en

  z.d. 1 omslag 193 Gedrukte stukken betreffende de ziekentelefoon, 1928 en z.d. 1 omslag 194 Gedrukte stukken van diverse aard, 1862- 1974 en z.d. 1 omslag 195 Brieven, kaarten en visitekaarten ontvangen door C.P.I.

  Dommisse, 1902 - 1921 en z.d. 1 omslag 196 Handgeschreven aantekeningen over diverse onderwerpen van

  P.K.Dommisse (jr.) en onbekend, z.d. 1 omslag Fotos, tekeningen en voorwerpen 197 Bouwtekening voor een kerkgebouw met pastorie en

  kosterwoning te Den Haag, oktober 1954. 1 stuk 198 Fotos betreffende de installatie en het gebruik van

  kerktelefoons, 1925 en z.d. 1 omslag 199 Verzameling voetbalplaten van Europese teams, 1949-

  1955/1956. 1 omslag 200 Fotos en ansichtkaarten betreffende kunst, kerken, Dillenburg,

  historische figuren, en van onbekenden, z.d. 1 omslag 201 Vragen en antwoordspel, z.d. 1 stuk

 • 25

  Bijlage Lijst van publicaties overgedragen aan de UBVU Periodieken N.C.R.V. schoolradio, cursus 1951-1962. Instructieboekjes, NCRV-

  schoolradio afdeling omroep, Hilversum N.C.R.V. schoolradio, categorie A cursus 1967-1968 Instructieboekje

  deel 2, [1967] N.C.R.V. schoolradio, toelichting voor de jeugd, 1961-1969 N.C.R.V. schoolradio, leerlingenboekje groep 4a deel 2, cursus 1970-

  1971, [1970] N.C.R.V. schoolradio, no 21 De Hollandse molen, 1950-1959 Mededelingenblad bestemd voor de plaatselijke correspondenten,

  comit-leden en incasso-verzorgers van de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging, z.p. 1962-1967, september 1962, december 1962, januari, februari, april, juli, september, november 1963, januari, mei, juli 1964, januari, september 1965, februari 1966, april 1967

  Intercom, maandblad voor radio-en televisie personeel, [Hilversum] 1963- 1968

  (Stencil) Gemeenschap en gebed, contactbrief van het Hooge Paaschberg-werk, Ede, 1953

  The Protestant, Official organ of the National Union of Protestants (Ireland), volume 2 no. 2, October 1949, volume 6, no. 6, june 1953

  Protestant Reveille, april 1950, april 1953 Tidings from Spain (Spanish Gospel Mission), april-june 1953 The Churchmans magazine and Wickliffe preachers messenger,

  Protestant Truth Society, Londen, juni 1951 The Converted Catholic Magazine, april 1953, mei 1953 Toenadering, interkerkelijk orgaan, bedoelend toenadering tusschen

  Protestantsche Kerken en hare leden, z.p., oktober 1946 The Voice of universal brotherhood under the fatherhood of God, z.p.,

  september-november 1953 The defender magazine, z.p., mei 1953 The world healing Crusader, feb. 1954 An article extracted from the world healing Crusader (Free monthly

  magazine), maart 1954 United Evangelical Action, voice of Evangelical Christianity in

  America, z.p., oktober 15, 1950 Lichtflitsen, orgaan van het Lichtbaken, z.p., 3 mei 1947 Nieuwsberichten, over het leven en lijden van onze mede-Christenen

  in het Buitenland, uitgave van het Centraal Evangelisatie Bureau, z.p., december 1951, september 1952, maart 1953

  De Morgenster, tijdschrift gewijd aan de boodschap ter opwekking en verdieping van het geestelijk leven en de prediking van het evangelie, Doorn, 15 januari 1952, augustus 1952

  Christelijk Tijdschrift voor Radio, officieel orgaan van de Ned. Christelijke Radiovereeniging, Wageningen, 1925-1928. niet compleet.

  Omroepgids, officieel orgaan van de Nederl.Christelijke Radio Ver., Wageningen, 1929-1930, niet compleet.

  Bijvoegsel van het christelijk tijdschrift voor radio, februari 1929 Omroepgids, officieel orgaan van de Nederl.Christelijke Radio Ver.,

  Wageningen, 1929-1941.

 • 26

  Omroepgids, orgaan van de christelijke radio-stichting, Wageningen, 1941, niet compleet.

  Omroepgids, officieel orgaan van de Nederl.Christelijke Radio Ver., Wageningen, 1945-1962, niet compleet.

  NCRV-gids voor radio en televisie, officieel orgaan van de Nederlandse christelijke radiovereniging, 15 juli 1967-1968, niet compleet.

  Mededelingenblad Evangelische Eenheid, no. 1-7, 1955-1957. Kerk en Isral. Uitgave van den Hervormden Raad voor Kerk en

  Isral, z.p.,z.d, 1963-1968, 19e en 20e jaargang, niet compleet. Drukwerk Der N.C.R.V. und das Niederlndische Rundfunkwesen, z.p.,z.d. Broadcasting in the Netherlands, NRU, Hilversum s.a. Het feest van de Vara en de socialistische beweging, z.p.,z.d. Nederlands Bijbel Instituut en Zendingsschool (stencil), Doorn, z.d. (2

  stuks) De blijde boodschap van Licht en Leven, Beth-el Zending Evangelisch

  centrum voor Joden en niet-Joden, Hilversum, juni 1959 Zuilvorming en verzuiling in de ether, B. Buddingh, Nederlands

  Cultureel Contact, Amersfoort, z.d. Memorandum: commercile televisie?, NTS, Amsterdam, z.d. De artikelen 22 en 23 van het ontwerp-omroepwet Beschouwingen

  over de zgn. auteursrechtelijke bescherming van de berichtgeving over radio en televisie, oorspronkelijk verschenen in het weekblad Televisier alsmede een uiteenzetting over de vrijheid van nieuwsgaring ontleend aan de Haagsche Courant, z.p.z.d.

  Rapport van de commissie radio-en televisie wetgeving, Ministerie van OK&W, Den Haag 1963

  Televisie-reclame. Rapport d.d. april 1966 van de Stichting tot uitzending van reclame, z.p.z.d.

  Het Pilkington-rapport, informaties. Federatie van omroepverenigingen, z.p., 1962

  Kamers van Koophandel inzake commercile televisie, informaties. Federatie van omroepverenigingen, z.p. 1962

  Geschiedenis van de Nota reklametelevisie, informaties. Federatie van omroepverenigingen, z.p., 1962

  Nozema 1936-1961, z.p., 1961 NC Contact, extra nummer: De culturele taak van de televisie, jan.

  1963 (1, nr. 5) Nationale Omroep of Omroepvereenigingen? Poort, Jac., Wageningen

  s.a. De handschoen opgenomen, Itterzon, G.P. et.al., Wageningen [1946] The N.C.R.V. and the Broadcasting-system in the Netherlands, s.l. s.a. Zijt gij lid van de N.C.R.V?, s.l. s.a. Voorschriften voor de Nederlandse televisiereclame vastgesteld door

  de reclameraad, [Rijswijk] 1966 Nota van de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en

  wetenschappen en van de staatssecretaris van economische zaken inzake reclametelevisie, s.l. 1961

  Tarieven algemene voorwaarden technische voorschriften Nederlandse televisiereclame, STER, Hilversum 1966

  De Toekomst van de VARA. De Rode Omroep, 18e jaargang no. 3 Congresuitgave. Preadvies ter behandeling op het buitengewoon congres van de VARA op 30 oktober 1965 te Utrecht, s.l. [1965]

  40 jaar schoolradio, Hilversum, 1969 NCRV schoolradio cursusjaar 1970-1971, [Hilversum] z.d.

 • 27

  Verslag van de verrichtingen van de Nederlandse televisie stichting over de periode 1 october 1953 t/m 31 december 1954, z.p., [1955]

  Nederlandse Radio Unie, jaarverslag 1959-1965, 1963 ontbreekt., z.p. Tien jaar Nederlandse Radio Unie, Beek, G. van, Hilversum NRU,

  1957 Jaarverslag Teleac 1965, Delft 1966 Stichting Nederlandse Radio Unie, J.J. Gielen, z.p., 1947 NCRV Schoolradio cursus 1968-1969, rooster, toelichting,

  doelstellingen, z.p. z.d. Hygine voor jonge mensen, Wafelbakker, F., Den Haag z.d. God our centre and source, Hamblin, H.T., Chichester 1946 God the infinite good, Hamblin, H.T., Chichester z.d. The Lords Prayer...an interpretation, Hamblin, H.T., Chichester z.d. De wijze stilte, Hamblin, H.T., z.p.z.d. (stencil) Wereld genezings kruistocht, gesprekken over genezing, z.p.z.d.

  (stencil) Christelijke antisemitisme, Grolle, J.H., Utrecht, z.d. The North India Christian Tract & Book Society 103rd annual report

  1950-51, Allahabad [1951] Brochure Gekocht met zijn bloed, uitgave van H. Medema, Groningen

  z.d. Brochure Opening der kerken, een afscheidsboekje, Boeke, D.E, Den

  Haag, z.d. From Rome to Christ, a story of a Spiritual Pilgrimage, Farrell, M.,

  Londen [1950] Ravening Wolves, Farrell, M., Londen/Belfast, [1952] 100 things you should know about communism, Committee on un-

  American activities, Washington D.C., VS 1951 Evangelical Alliance annual report 1956-1957, z.p., [1957] The Evangelical Alliance Broadsheet, z.p., zomer 1957 Evangelical Christendom, Quarterly Journal of the Worlds

  Evangelical Alliance, Londen, februari 1952 De Kern van het evangelie, z.p., 1957 De Kracht van omhoog, 3 juli 1954 Licht in t Oosten, mededelingen uit de arbeid van het Nederlandse

  comite L.i.O., Roermond, april 1954 Jjjetek, A Sztszrtsban l Magyar Reformtus Egyhs Lapja,

  november 1951 Protestantism in the post-war world. A report of the 118the annual

  meeting of the Protestant Reformation Society held on Monday, May 28th, 1945, with audited accounts for the year ending 31st December, 1944, [Londen, 1945]

  De Joodse Hope, z.p., mei 1958 t Kompas (uitgaven van Vrije Evangelisatie), Rotterdam, oktober

  1961 Stukken overgedragen aan de afdeling Bijzondere Collecties

  (kaartenverzameling) van de UBVU: Wandelkaart van Zutphen en omstreken. Uitgegeven door de

  Verfraaigsvereeniging Zutphania te Zutphen, schaal 1:65,000; Gebr. Braakensiek, Amsterdam, z.d.

  Lijst van verwijderde stukken Periodieken Rondom het kind. Pedagogische etherleergang van de N.C.R.V., 1963-

  1967, niet compleet.

 • 28

  Christelijk Tijdschrift voor Radio, officieel orgaan van de Ned. Christelijke Radiovereeniging, Wageningen, 25 maart [z.d.], 1925-1926, niet compleet.

  Omroepgids, officieel orgaan van de Nederl.Christelijke Radio Ver., Wageningen, 1929, niet compleet.

  Omroepgids, orgaan van de christelijke radio-stichting, Wageningen, 14 juni 1941, niet compleet.

  NCRV-gids voor radio en televisie, officieel orgaan van de Nederlandse christelijke radiovereniging, 1968, niet compleet.

  Isral nieuw ontdekt, uitgave van het Isral-comti, 1959-1967, niet compleet.

  Oproep tot ware Eenheid in Christus, uitgave van Evangelische Eenheid, no. 3, december 1960/januari 1961

  Kroniek van de week (uitgave van De Spiegel), no 38-18 juni 1949 Mededelingenblad Evangelische Eenheid, 1955-1957, niet compleet. Christus en Israel, driemaandelijks kontakt-orgaan van de katholieke

  raad voor Israel uit de Sint Willibrordvereniging, Breda/Utrecht, 1963-1972, niet compleet.

  Een nieuw geluid, orgaan van de Bond Nederlands-Isral, april en mei 1965 (jaargang 16 nrs. 4 en 5)

  Oorspronkelijk Christendom, maandblad van de Internationale Gemeenschap van Christenen ter bevordering van de eenheid aller ware gelovigen in Christus Jezus en de Evangelisatiearbeid door gelovigen van allerlei kerken en kringen, 1957-1985, niet compleet.

  Miniaturen nr. 2 Calvijn en de Joden. (Bijlage van het maandblad Kerk en Isral, mei 1963 (jaargang 17 no. 5))

  Vuur, maandblad voor opwekking, september 1960 (jaargang 4, no. 7) Het Zoeklicht, gewijd aan het onderzoek per schriften e/d tekenen der

  tijden, 1955-1964, niet compleet. De Oogst, tijdschrift tot versterking en verdieping van het christelijk

  geloofsleven, Amsterdam, no. 240, augustus 1955 The Pioneer, Southern Spanish Mission, volume 2, no. 2, May 1953 World Evangelical Fellowship Bulletin (American Edition), volume 2,

  no. 3, July 1953 (2 exx.) Nieuwsberichten, over het leven en lijden van onze mede-Christenen

  in het Buitenland, uitgave van het Centraal Evangelisatie Bureau, z.p., september 1952

  Haagsche Courant, woensdag 30 October 1929, no. 14332 (1e pagina) Trouw, extra-editie voor de NCRV-schoolradio, Amsterdam z.d. Vizier, uitgave van de stichting De Evangelische Omroep,

  Rotterdam, z.d. Israel Express, z.d. (jaargang 4 nr. 1) Drukwerk Schrift met ingeplakte krantenknipsels, 1899 en z.d. Boek (zonder omslag en titel) over oude-, middel- en nieuwe

  geschiedenis, z.d. Schrift met het opschrift Litteratuur No.3 uit: Standaard-bevat

  krantenknipsels, 1899 en z.d. Stencil Verborgenheid of openbaring? De derde bedeling, W.

  Dreijer, z.d. De Zendingsarbeid onzer Gereformeerde Kerken onder de Javanen en

  Chineezen op Midden-Java, Adriaanse, L., Zeist [1944] Idem, 1961-1962 Instructieboekje deel 1, [1961] N.C.R.V. schoolradio, toelichting voor de jeugd, 1956-57 deel 2

  [1956] Commercile televisie: Sprong in het duister! Rengelink, J.W.,

  Hilversum 1959 [2 exx.]

 • 29

  Commercile televisie: Ja of neen? (Overdruk uit Vrije Geluiden), juni 1957

  Memorandum: commercile televisie?, NTS, Amsterdam, z.d. Commercile televisie in perspectief, Diepenhorst, I.A., Utrecht 1961 Televisie en volksgezondheid, Diepenhorst, I.A., z.p.z.d. (overdruk) Hier Hilversum, de N.C.R.V., wel en wee ener omroepvereniging in

  het kort samengevat door Gerard H. Hoek, Hilversum s.a. Commercile televisie. Overdrukken uit de kath. radio & tv gids van 3,

  10, 17 en 24 maart 1957, Hilversum 1957 De omroep van het vrije woord 1925-1960, Amsterdam 1960 Kalender schoolradio 1968-1969, NCRV, Hilversum 1968 Op en achter het Televisiescherm, een kort verslag van de

  verrichtingen van de Nederlandse Televisie Stichting gedurende de experimentele televisieperiode 1 october 1951-30 september 1953, NTS, Hilversum 1953

  Jaarverslag NTS 1955, z.p. [1956] Gefotokopieerde knipselmap met knipsels over de NCRV uit De

  Telegraaf, AD, Nieuwe Haagse Courant, Algemeen Handelsblad, Trouw, De Rotterdammer, De Gooi- en Eemlander, Het Parool, Leeuwarder Courant uit de periode 29 augustus 1967-1 september 1967 over geldnood en programmering

  W.E.F.-de uitweg?, Dresselhuis, F., (overdruk Gereformeerd Weekblad, 29 augustus 1952) (2 exx.)

  Ideologie en coxistentie, [geen auteur] [Den Haag, 1960] An Ally of the Pope, Herron, S. (overdruk) z.p.z.d. NCRV 40-1924-1964, NCRV z.p.z.d. Oproep voor de Week der Gebeden 1954, Evangelische Alliantie,

  z.p.z.d. The ninety-first psalm, a key to its effective use, z.p.z.d. The wise silence, Hamblin, H.T., z.p.z.d. A Meditation on Health, geen auteur z.p.z.d. God only, geen auteur z.p.z.d. Do you know? geen auteur z.p.z.d. Peace, geen auteur, Rochester, z.d. Internationale Bijbelbond, Nederlandse Afdeling van de Scripture

  Union, opgericht in 1879, om het persoonlijk en dagelijks lezen van de Bijbel te bevorderen, geen auteur, z.p.z.d.

  De Schofar, Hiebendaal, E.W., z.p.z.d. The Evangelicals of America Propose that Christian Believers in All

  Countries Around the World Seriously Study the Possibility of Cooperation Without Regimentation, The Commission on International Relations of the National Association of Evangelicals, Chicago, z.d.

  World Evangelical Fellowship Conference, St. Georges School, Clarens, Switzerland, July 27-31, 1953, Boston [1953]

  Knipsels Diverse knipsels betreffende kerktelefoon, het omroepbestel, de

  bioscoop, Isral, de generale synode te Utrecht (1946), 1946-1971 en z.d. (dagblad onbekend)

  Krantenknipsels betreffende de Tweede Wereld Oorlog, 1939-1945 en z.d.(dagblad onbekend)

  Krantenknipsels betreffende de Oecumene, z.d. (dagblad onbekend), 1953-1966 en z.d. (dagblad onbekend)

  Krantenknipsels betreffende Isral, 1955-1967 en z.d. (Trouw, De Vreugdebode, Noordhollands Dagblad, Voormalig Verzet Nederland, s-Gravenhaagse Kerkbode)

 • 30

  Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, 4 augustus 1868, 14 december 1870

  De Standaard, 9 november 1920 Nieuwe Leidsche Courant, 1 april 1920-31 mei 1920 (niet compleet),

  1 juni 1920-2 september 1926 (niet compleet) Utrechtsch Predikbeurtenblad, 12 oktober 1912, 26 oktober 1912 De Christenvrouw, orgaan van den Nederlandschen

  Christenvrouwenbond, mei 1936 Diverse onderwerpen, 1942-1965 (Trouw, Kerkblad van de

  gereformeerde kerken van s-Gravenhage, Elseviers Weekblad en onbekend)

  Christelijke Filmactie, december 1925-februari 1960 en z.d. (uit Trouw, Kompas, Nieuwe Haagsche Courant, Elsevier, CEFA-nieuws, Contra, Filmblad en onbekend)

  Draadloze telefonie, de NCRV en het omroepbestel (kranten onbekend en z.d.)

  Omroepbestel, 1930-1971 en z.d. (uit Vrij Nederland, Trouw, Het Zoeklicht, De Radiobode, Hervormd Weekblad en onbekend)

  (Het Zondagsblad van) De Standaard, Rotterdamsch Nieuwsblad, Stichtsch Zondagsblad, Nieuwe Rotterdamsche Courant, Ten Arbeid!, Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 1898-1943 en z.d.

  Zeeland, 1885-1938 en z.d. (uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant, Vlissingsche Courant, De Zeeuw, Volksblad voor Vlissingen en Walcheren, Middelburgsche Courant en onbekend)

  Historische figuren, geschiedenis, politiek en kerknieuws, z.d. (Nieuwe Rotterdamsche Courant en onbekend)

  Tekenboek met ingeplakte knipsels uit de Vlissingsche Couranten, juni 1911-januari 1912 en z.d.

  (Nieuwe) Massluische Courant, De Nieuwe Courant, Advertentieblad voor Maassluis, Rozenurg en het Westland, Zeeuwsch Kerkblad, Walchersche Courant, De Zeeuw, De Standaard, Zondagsblad, Vlissingsche Courant, Gellustreerd Christelijk Vijf-Cents-Blad, 1904-1935 en z.d. (en onbekende dagbladen)

  Rede uitgesproken in de Vergadering van den Raad der gemeente

  Maassluis, op den avond van Vrijdag 12 November 1920, ter nagedachtenis van Dr.A. Kuyper, door burgemeester C.P.I. Dommisse, z.p. 1920

  Overig Profetische Kaart. De daden van den mensch en de wegen van Goed.

  Ontworpen door E. Neuffer. Tweede druk, Den Haag, z.d. Een ingelijst foto van koningin Wilhelmina

 • 31

  Aanvullingen bij het familiearchief Dommisse (1774-1998) Inleiding De stukken die in deze plaatsinglijst worden beschreven, vormen een aanvulling op het archief van de familie Dommisse en werden voor het laatst beheerd door Johanna Clara Dommisse (Jo) te Den Haag (in de plaatsingslijst afgekort tot J.C. Dommisse).

  - De stukken met inventarisnummers 1 tot 131 zijn afkomstig uit aanvullingen op het archief van de familie Dommisse, archiefnummer 76.

  - De stukken met inventarisnummers 132-263 zijn afkomstig uit archief 317. Met deze inventarisatie is archiefnummer 317 opgeheven.

  - De stukken met inventarisnummers 264-443 (voorheen aangeduid als archief 76 20 (+1)), zijn nu ook ondergebracht bij archief 76.

  - De stukken met inventarisnummer 444-447 zijn de gedenkboeken van C.P.I. Dommisse. Zij vormen het laatste deel van het archief Dommisse dat bij het HDC is ondergebracht.

  De stukken werden beschreven zoals ze werden aangetroffen. Zeldzame publicaties zijn overgedragen aan de universiteitbibliotheek van de Vrije Universiteit, de bibliotheek van de Universiteit Utrecht, de Koninklijke Bibliotheek, het NIOD, de bibliotheek van de Theologische Universiteit in Kampen (Oudestraat) en het HDC. Een lijst van deze stukken is terug te vinden in bijlage 1. Enkele exemplaren van periodieken, dubbele stukken en overdrukken werden uit het archief verwijderd. Drukwerk reeds opgenomen in bibliotheekcollecties en een aantal periodiekenreeksen werden ook vernietigd. Zie hiervoor bijlage 2. De schrijfwijze van buitenlandse plaatsnamen is gehandhaafd zoals in het archief aangetroffen. De opschriften op plakboeken en schriften is integraal overgenomen, inclusief het gebruik van hoofdletters en schrijffouten.

 • 32

  Plaatsingslijst 1 Brievenboek met kladden voor brieven en aantekeningen van

  P.K. Dommisse, 1899-1907. 1 deel 2 Briefkaarten en brieven ontvangen door C.P.I. Dommisse als

  gemeentearchivaris en burgemeester van Sluis, 1905-1907. 1 omslag 3 Prospectus van De Geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen

  van C.P.I. Dommisse, 1900. Losse aantekeningen, z.d. 1 omslag 4 Typoscript met biografische gegevens van P.K. Dommisse jr.,

  z.d. 1 omslag 5 Brieven ontvangen door J.C. Dommisse betreffende Vrij

  Nederland vergaderingen, 1945. Stukken betreffende het verzet in Den Haag, de oprichting van

  de Landelijke Vereeniging van Vrij Nederland en het Voormalig Verzet 's-Gravenhage, 1945-1952.

  1 omslag 6 Een wandtegel met het opschrift Evangelische Eenheid, En

  herder, n kudde, Joh. 17:21, z.d. 1 stuk 7 Stukken betreffende de Vereniging Vrij Nederland en het VN-

  vormingscentrum, 1946 en z.d. 1 omslag 8 Stukken betreffende VN en het verzet, de Stichting 1940-1945

  en diverse herdenkingsbijeenkomsten, 1945-1948. 1 omslag 9 Microfilm van familieboek Dommisse met begeleidend

  schrijven van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1988. 1 omslag 10 Stamboek van het geslacht Dommisse van C.P.I. Dommisse,

  1894. Die Familie Dommisse in Suid-Afrika van Jan Dommisse, 1941. 2 delen.

 • 33

  11 Schrift met het opschrift Huiswerkboekje met aantekeningen, z.d.

  1 deel 12 Belijdenisboekje van Pieter Arie Guillaume, 17 juli 1895, 1895. 1 deel 13 Schrift van J.C. Dommisse met aantekeningen over de

  geschiedenis van de pedagogiek, z.d. 1 deel 14 Fotoalbum met fotos van de begrafenis van C.P.I. Dommisse,

  1943. 1 deel 15 Briefkaart met aankondiging ondertrouw en trouwboekje van

  C.P.I. Dommisse en D.G. Guillaume, 1896. Stukken betreffende het overlijden van D.G. Dommisse-

  Guillaume, 1971. 1 omslag 16 Orde van dienst van de huwelijksinzegening van Albert A.G.

  Dommisse en Louise M. Dalebout, 1969-1971. 1 omslag 17 Brieven ontvangen door J. C. Dommisse, 1925-1972. 1 omslag 18 Brieven verzonden door J.C. Dommisse aan haar ouders, 1926 1 omslag 19 Briefkaarten verzonden aan C.P.J. Dommisse en C.P.H.

  Dommisse, 1938 en z.d. Doorslag van een brief van P.K. Dommisse aan familie

  Guillaume in Indi, 1945. Geboortekaart van Cornelis Pieter Henri Jan Dommisse, 1966. 1 omslag 20 Brieven en briefkaarten ontvangen door J.C. Dommisse tijdens

  een periode van ziekte, 1917-1919 en z.d. 1 omslag 21 Brieven en briefkaarten ontvangen door D.G. Dommisse-

  Guillaume, 1913-1926 en z.d. Bewijs van lidmaatschap D.G. Dommisse-Guillaume van de

  Nederlandse Christen Vrouwenbond, 1963. 1 omslag 22 Brief en briefkaart van P.K. Dommisse sr. aan J.C. Dommisse

  en C.P.I. Dommisse ter gelegenheid van haar zestiende verjaardag, 1918.

  Nieuwjaarskaart van de directeur van de kweekschool te Rotterdam aan C.P.I. Dommisse betreffende J.C. Dommisse, 1918.

 • 34

  1 omslag 23 Stukken betreffende het vijfentwintig- en veertigjarig

  huwelijksfeest van C.P.I. Dommisse en D.G. Dommisse-Guillaume en het huwelijk van Cornelis Pieter Henri Dommisse met Maria Nijveldt, 1921, 1936.

  Brieven van Henri en Ada aan D.G. Dommisse-Guillaume ter gelegenheid van haar negentigste verjaardag, 1959.

  1 omslag 24 Stukken betreffende huwelijken, kerkdiensten en overlijden van

  derden, 1915-1923 en z.d. Stukken betreffende koninklijk bezoek te Maassluis, 1924. Brief van H. van Beek uit Nijmegen, 21 augustus 1932, 1932.

  [N.B. vermoedelijk aan P.K. Dommisse jr.] Stukken betreffende de ziekentelefoon, kerktelefoon en de

  NCRV, 1937 en z.d. Preken van J.C. Gilhuis, 1942. Typoscript van Aantekeningen bij de nieuwe vertaling van Het

  Nieuwe Testament op last van het Ned. Bijbelgenootschap door de daartoe benoemde commissie bewerkt van Henri Dommisse, 1948.

  Preken van J.H. en E.I.F. Nawijn, 1959-1965. Blauwdruk van de verbouwing van een voormalige brouwerij

  aan de Groen van Prinstererkade te Maassluis, z.d. Schriften met aantekeningen over de diaconie en

  maatschappelijk werk, z.d. Foto van een onbekende vrouw, z.d. Handgeschreven lijst van archiefstukken VU Amsterdam, z.d. 1 omslag 25 Stukken betreffende verzet, herdenking en vormingscentrum

  VN, 1949-1960 en z.d. 1 omslag 26 Krantenknipsels betreffende de familie Dommisse, 1974-1985

  en z.d. 1 omslag 27 Fotos van leden van de familie Dommisse en derden, 1923-

  1924 en z.d. 1 omslag 28 Overlijdens- en verlovingsberichten van leden van de familie

  Dommisse en derden, 1884-1973. Certificaat van het Calculatie-bureau voor het Grafisch Bedrijf

  in Arnhem van P.K. Dommisse jr., 1922. Losse stukken, 1929 en z.d. Identiteitsbewijs van D.G. Dommisse-Guillaume, 1940. 1 omslag 29 Brieven, briefkaarten en een telegram verstuurd naar diverse

  leden van de familie Dommisse, 1907-1972.

 • 35

  Stukken betreffende de begrafenis van P.K. Dommisse jr., 1972.

  1 omslag 30 Genealogische gegevens en overlijdensadvertenties van de

  leden van de familie Dommisse en gegevens over Vlissingen van P.K. Dommisse sr., 1814-1924.

  1 omslag 31 Brieven van de familie F.W. Wagner te Pretoria aan C.P.I.

  Dommisse, 1883-1905 en z.d. 1 omslag 32 Stukken betreffende de gemeente en de gemeenteraad van

  Maassluis tijdens het burgermeesterschap van C.P.I. Dommisse, 1909-1931 en z.d.

  1 omslag 33 Schrift van P.K. Dommisse met aantekeningen uit het kerkelijk

  archief van de Oude Wetering en notulenboek 1774-1883, 1774-1883 en z.d.

  Brieven en briefkaarten ontvangen en brieven verzonden door P.K. Dommisse sr., W. Mortier, C.P.I. Dommisse en de familie Mortier, 1891-1921 en z.d.

  1 omslag 34 Kasboek van C.P.I. Dommisse, 1879-1882. Schrift zonder kaft met kladden [van C.P.I. Dommisse] voor

  krantenartikelen, 1889-1892. Schrift van P.K. Dommisse, 1903. Plattegrond van het huis Badhuisstraat 41, woning P.K.

  Dommisse sr., van 1905-1913, z.d. Ontvangstbevestigingen en postcheques van P.K. Dommisse en

  C.P.I. Dommisse, 1913-1936. Schrift met kladden voor brieven en aantekeningen van C.P.I.

  Dommisse, 1918. Programma van het zilveren huwelijksfeest van C.P.I.

  Dommisse en D.G. Dommisse-Guillaume, 1921. Feestgids ter gelegenheid van het huwelijk van A.D. van der

  Vliet en W.J. Scherer, 1929. Foto van J. Sebestyn, 1930. Omslag van C.P.I. Dommisse met het opschrift Van: Katwijk

  aan Zee naar: Boskoop, 1943, 1942-1943 en z.d. Huwelijksaankondiging van K. Dommisse en M. Veen, 1965. Kladden betreffende de Beroepen van Ds. J. Dommisse Cz.,

  z.d. Schrift zonder kaft met aantekeningen voor diverse

  gelegenheden, z.d. Schrift met aantekeningen over De gebroken brug en andere

  verhalen, z.d. Losse stukken, z.d. 1 omslag

 • 36

  35 Brieven en briefkaarten verzonden en ontvangen door P.K. Dommisse sr., C.P.I. Dommisse en P.K. Dommisse jr., 1879-1969 en z.d.

  1 omslag 36 Kladden voor gebeden en losse aantekeningen, 1919 en z.d. 1 omslag 37 Stukken betreffende A. Brummelkamp, Mw. Brummelkamp-

  Esser en de familie Vlieger, 1906-1914 en z.d. 1 omslag 38 Stukken betreffende geboorten, verjaardagen, verlovingen,

  huwelijk en overlijden van leden van de familie Dommisse, 1891-1965 en z.d.

  1 omslag 39 Kwitanties ontvangen door de familie Dommisse, 1896, 1916. Schrift Register II der bezittingen van P.K. Dommisse, 1910-

  1918. Aantekeningen over de zeeslagen van 1672-1674 en Michiel de

  Ruyter, z.d. 1 omslag 40 Brieven en briefkaarten verzonden en ontvangen door diverse

  leden van de familie Dommisse, 1828-1970 en z.d. 1 omslag 41 Brieven van G.S. Dommisse aan familieleden, 1877 en z.d. 1 omslag 42 Brieven van Henri Guillaume, 1895-1911 en z.d. [N.B. het betreft de vader en niet de broer van D.G. Dommisse-

  Guillaume.] Programma der Liederen voor de vijfenzeventigste verjaardag

  van H. Guillaume, 1910. 1 omslag 43 Stukken betreffende de vijfentwintig- en veertigjarige jubilea

  van P.K. Dommisse sr. en zijn afscheid als dominee, 1889-1905.

  1 omslag 44 Losse bladen uit een kasboek van P.K. Dommisse sr., 1883 Vergaderstukken van de gemeenteraad voor de installatie van

  C.P.I. Dommisse als burgermeester van Sluis, 1905. Redes uitgesproken door C.P.I. Dommisse bij de aanvaarding

  en beindiging van zijn ambt als burgemeester van Maassluis, 1908, 1933.

  Aantekeningen over hertog Filip de Goede, Willem I de Goede en Vlissingen, z.d.

  Handgeschreven gedicht De Blindgeborene, A. van der Hoop Jr., z.d.

 • 37

  Plattegrond van een onbekend huis, z.d. 45 Doorslag van brief van Henri Dommisse aan F.W. Grosheide

  over artikel De belofte Gods in De Heraut, 1944. Twee gedichten van Henri Dommisse, 1944-1945. Doorslagen van preken, z.d. Een pagina met losse aantekeningen, auteur onbekend, z.d. 46-65 Schriften van J.H. van den Bos, 1924-1935 en z.d. 20 delen 46 Opstellen Paedagogiek, 1924. 47 Paedagogiek, 1934. 48 Scheikunde, 1934. 49 Nederlands, 1934. 50 Aardrijkskunde, 1934. 51 Geschiedenis, 1934. 52 Natuurkunde, 1935. 53 Examenvragen Letterkunde, z.d. 54 Examenvragen Oude Geschiedenis, z.d. 55 Geschiedenis, z.d. 56 Geschiedenis vanaf koning Willem III, z.d. 57 Geschiedenis der Paedagogiek, z.d. 58 Grammatica, z.d. 59 Natuurkunde vraagstukken, z.d. 60 Natuurkunde vragen, z.d. 61 Nederlands II, z.d. 62 Repetitievragen Paeda., z.d. 63 Scheikunde vraagstukken, z.d. 64 Scheikunde vragen, z.d. 65 Speciaalstudie Aardrijkskunde Noorwegen, z.d. 66-70 Schriften van J.C. Dommisse, z.d. 5 delen 66 Algem. Geschiedenis. Nieuwe Geschiedenis, z.d. 67 Cosmographie, z.d. 68 Het kind, z.d. 69 School, z.d. 70 Zonder opschrift, z.d. 71 Schrift van L. de Bruyn met aantekeningen over Nederlandse

  letterkunde, 1937. 1 deel 72 Schrift Aan onzen geliefden zoon Pieter Kors Dommisse van

  zijn geliefde ouders C.P.I. Dommisse, D.G. Dommisse-Guillaume, Maassluis, 12 Augustus 1918, 1918-1928.

  1 deel 73 Correspondentie met en brieven ontvangen van familie De

  Vlieger, 1882-1940 en z.d. Correspondentie van Dommisse met derden betreffende familie

  De Vlieger, 1908-1931. 1 omslag

 • 38

  74 Overzicht van de nalatenschap van J. de Vlieger-Bekkens en J.

  de Vlieger sr., opgesteld door C.P.I. Dommisse met begeleidend schrijven van de secretaris van de burgemeester van Oostburg, 1905 en z.d.

  Kladden uit een aantekeningenboekje van Abraham de Vlieger, z.d.

  Genealogische gegevens betreffende de familie De Vlieger in de zeventiende en achttiende eeuw, z.d.

  Vertaling van getuigenissen betreffende A. de Vlieger in Egypte, z.d.

  [NB: Het origineel is opgenomen in inv.nr. 77.] 1 omslag 75 Brieven ontvangen door C.P.I. Dommisse en D.G. Dommisse-

  Guillaume van Francina en Marie van Wuyckhuyse te Sluis, 1907-1937.

  1 omslag 76 Brieven van A. de Vlieger aan familie, 1893-1912. Brieven verzonden door C.P.I. Dommisse en ontvangen van

  derden betreffende de familie De Vlieger, 1902-1910 en z.d. Correspondentie van C.P.I. Dommisse met de familie De

  Vlieger, 1908-1935 en z.d. 77 Nederland en Aantekeningen gepubliceerd door A. de Vlieger,

  1887, 1891. Schrift zonder kaft met aantekeningen van P.C. de Wijs notaris

  klerk te Middelburg betreffende familie de Vlieger, 1891. Verklaring van C. de Vlieger betreffende Izaak de Vlieger,

  1897. Aankondiging van vijfentwintigjarig huwelijksjubileum van

  Franciscus de Vlieger en Pieternella Jacoba van Eck, 1908. Aankondiging publieke verkoop van winkelhuis en woonhuis

  van wijlen I. de Vlieger te Bodegraven, 1912. Verklaring van Catharine C. de Vlieger betreffende C.P.I.

  Dommisse als executeur testamentair van nalatenschap in Nederland, 1914.

  Getuigenverklaringen in het Arabisch betreffende A. de Vlieger in Egypte, z.d. [NB: De Nederlandse vertaling in inv.nr. 74.]

  Gedichten van A. de Vlieger, z.d. Genealogische aantekeningen, z.d. 78 Brief, briefkaart, schets en gedicht van C.P.I. Dommisse, 1931-

  1932 en z.d. 1 omslag 79 Divers drukwerk, 1906-1970 en z.d. Stukken betreffende Beknopt leerboek der Natuurkunde van E.

  Bouwman, z.d. Typoscripten en handgeschreven aantekeningen betreffende

  Europese geschiedenis, z.d.

 • 39

  80 Berichten van geboorte, jubilea, huwelijk, overlijden en visitekaarten van de families Dommisse, Guillaume en De Vey Mesdagh, 1901-1972.

  Schrift Genealogie de Ruyter van P.K. Dommisse sr., z.d. 1 omslag 81 Correspondentie van P.K. Dommisse jr. met militairen die lid

  waren van de Jongelingsvereniging te Maassluis, 1917-1918. Briefkaarten van P.K. Dommisse verzonden aan zijn

  grootmoeder, 1918-1920. 1 omslag 82 Brieven verzonden aan C.P.I. Dommisse, P.K. Dommisse jr.,

  C.P.H. Dommisse en J.C. Dommisse door familie en derden, 1907-1954 en z.d.

  1 omslag 83 Schrift van ontvangsten en uitgaven van P.K. Dommisse sr.,

  1885-1888. Kwitanties van C.P.I. Dommisse en P.K. Dommisse jr. en lijst

  Tractementen te Vlissingen, 1913 en z.d. Divers drukwerk, 1927 en z.d. Stukken betreffende PTT-radiocentrale en P.K. Dommisse jr.,

  1939-1948 en z.d. Fotos en schetsen van onbekende personen, z.d. Schrift met genealogische aantekeningen, z.d. Handgetekende kaart van St.Petersburg e.o., z.d. Stukken betreffende de verenigingen Semper Fidelis en De

  Herdersjongen, z.d. Schrift Goniometrische en Trigonometrische Formulen, z.d. 1 omslag 84 Brieven, voornamelijk voor haar verjaardag, ontvangen door

  J.C. Dommisse, 1931. 1 omslag 85 Brieven en briefkaarten ontvangen door J.C. Dommisse, 1922-

  1932 en z.d. 1 omslag 86 Brieven van familie en vrienden in Duitsland aan J.C.

  Dommisse, 1922-1933 en z.d. 1 omslag 87 Brieven van Betty Dassel aan J.C. Dommisse, 1922-1925. 1 omslag 88 Brieven en briefkaarten ontvangen door J.C. Dommisse van

  neven en nichten Guillaume, 1912-1920. 1 omslag

 • 40

  89-90 Brieven en briefkaarten ontvangen door J.C. Dommisse ter gelegenheid van haar achtentwintigste en dertigste verjaardag, 1930, 1932.

  2 omslag 91 Brieven en briefkaarten ontvangen door J.C. Dommisse, 1921-

  1931 en z.d. 1 omslag 92 Felicitatiebrieven en -kaarten ontvangen door J.C. Dommisse na

  het behalen van een handwerk examen, 1919-1920. 1 omslag 93 Brieven ontvangen door J.C. Dommisse van Lienie Govers,

  1930-1933 en z.d. 1 omslag 94 Brieven en briefkaarten ontvangen door J.C. Dommisse van

  haar vader en broers, 1918-1923. 1 omslag 95 Brieven ontvangen door J.C. Dommisse van Marie Rietberg,

  1921-1931. 1 omslag 96 Brieven ontvangen door J.C. Dommisse van haar ouders en

  bekenden, 1923-1927. [N.B. Het meerendeel van de brieven uit 1926 en 1927

  ontvangen tijdens haar verblijf in herstellingsoord Norhtgo van C.H. Hermanides te Noordwijk aan Zee.]

  1 omslag 97 Brieven en briefkaarten ontvangen door J.C. Dommisse van

  bekenden, 1913-1932 en z.d. 1 omslag 98 Brieven en briefkaarten ontvangen door J.C. Dommisse van

  bekenden, 1915-1944 en z.d. Brief van de huishoudschool in Den Haag betreffende

  inschrijving J.C. Dommisse voor het vak Strijken en waschbehandeling, 1923.

  1 omslag 99 Drukwerk betreffende Noordwijk aan Zee, orgelvoordrachten

  van H. de Vries, De Oprechte Boekverkooper en het gedicht Das klagende Lied, 1925-1930 en z.d.

  100 Brieven en telegrammen ontvangen door C.P.I. Dommisse,

  D.G. Dommisse-Guillaume, Henri Dommisse, dhr. J.C. Dommisse en Jo Dommisse, 1917-1946 en z.d.

  Aankondiging jubileum en briefkaart verstuurd door C.P.I. Dommisse en Henri Dommisse, 1919, 1923.

 • 41

  Correspondentie tussen J.C. Dommisse en prof. Sebestyn, 1923 en z.d.

  1 omslag 101 Stukken betreffende geboorten, huwelijken en overlijden van

  familieleden Dommisse en derden, 1902-1924. 1 omslag 102 Brieven en briefkaarten aan J.C. Dommisse van haar ouders,

  Pieter Kors, Henri Dommisse en familie De Ridder, 1912-1929 en z.d.

  1 omslag 103 Brieven van N. Vuijk aan J.C. Dommisse, 1918-1926. 1 omslag 104 Brieven van M. en B. Boekhoudt aan J.C. Dommisse, 1921 -

  1931. 1 omslag 105 Brieven van nichtjes Catharina Huson, Anna en Clara Pelle en

  Hans aan J.C. Dommisse, 1916-1924. 1 omslag 106 Brieven van de familie Scherer aan J.C. Dommisse, 1918-1926

  en z.d. 1 omslag 107 Onbeschreven briefkaarten met afbeeldingen van leden van de

  koninklijke familie en koninklijke paleizen, 1909 en z.d. Brieven en briefkaarten van familie aan J.C. Dommisse, 1910-

  1923 en z.d. 108 Brieven van J.C. Dommisse aan familieleden, 1916-1924 en

  z.d. 1 omslag 109-112 Schriften, 1916-1952 en z.d. 4 delen 109 Ned. Taal. P.K. Dommisse, 1916 en z.d. 110 Kladden voor brieven van C.P.I. Dommisse, 1921 en

  z.d. 111 Viering 25 jarig jubileum huwelijk C.P.I. Dommisse

  en D.G. Guillaume 1895 28 juli 1921, 1921. 112 Evangelisatie, 1949-1952. 113 Stukken betreffende het vijfenzeventigjarige jubileum van het

  Leger des Heils en P.K. Dommisse, 1958-1962 en z.d. 1 omslag

 • 42

  114 Adreswijzigingen, huwelijksaankondigingen, overlijdens- en verlovingsberichten van leden van de familie Dommisse en derden, 1899-1970.

  1 omslag 115 Stukken betreffende de vijfentwintigjarige- en veertigjarige

  huwelijksjubilea van C.P.I. Dommisse en D.G. Dommisse-Guillaume en het huwelijk van C.P.H. Dommisse en Maria Nijveldt, 1921-1939.

  116 Stukken betreffende huurhuis te Vlissingen, openbare functies

  van C.P.I. Dommisse, kladden van C.P.I. Dommisse, brieven verzonden door C.P.I. Dommisse en D.G. Dommisse-Guillaume en brieven ontvangen door C.P.I. Dommisse, 1894-1941.

  1 omslag 117 Briefkaarten van P.K. Dommisse jr. aan W.J. Dommisse-

  Mortier, 1917-1918. Dagboekaantekeningen en schetsen van P.K. Dommisse jr. over

  zijn diensttijd, 1917-1919. t Oranje Boekje voor Janmaat en Soldaat, voor School en Volk

  van P.K. Dommisse jr., z.d. 1 omslag 118 Brieven ontvangen en verzonden door drie generaties

  Dommisse, 1904-1972. Bewijs van lidmaatschap van P.K. Dommisse sr. van de

  Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 1905. Notas van W.J. Dommisse-Mortier, 1911-1915. Stukken betreffende Hendrik Willem Alberti, 1914. Kladden van onbekende auteurs, 1917-1947 en z.d. 1 omslag 119-121 Schriften, 1921-1922 en z.d. 3 delen 119 Christelijke overdenkingen. Geschiedenis van mijn

  Christelijke ontwikkeling, P.K. Dommisse, 1921-1922. 120 Deel I. Verklaring der Heidelbergsche

  Cathechismus, z.d. 121 Schrift met aantekening over Europese geschiedenis

  van de Grieken tot de achttiende eeuw, z.d. 122 Typoscripten en handgeschreven aantekeningen betreffende

  Europese geschiedenis van 750-1848, 1939. 1 omslag 123 Fotos van leden van de familie Dommisse, z.d. 1 omslag 124 Brieven en briefkaarten ontvangen door de familie Dommisse

  en doorslagen van verzonden brieven, 1908-1970 en z.d. 1 omslag

 • 43

  125 Gedichten en liederen geschreven door leden van de familie

  Dommisse, z.d. 1 omslag 126 Losse stukken, 1964 en z.d. 1 omslag 127 Fotoalbum met briefkaarten van de koninklijke familie en een

  foto van een onbekend gezelschap, 1909 en z.d. 1 deel 128 Fotoalbum met fotos van dominees en onbekende personen,

  z.d. 1 deel 129 Typoscript Verzameling aanteekeningen betreffende studie van

  kerkbouw en kerkelijke kunst 1941, 1941. Autobiografische aantekeningen van P.K. Dommisse jr, z.d. 130 Brieven van J. Sielof aan J.C. Dommisse, 1918-1921. Brieven van de NCRV en boekhandels aan J.C. Dommisse,

  1969-1971 en z.d. 1 omslag 131 Een exemplaar van Uitgebreide Hand-atlas der geheele wereld

  in 48 kaarten van J. Jaeger voorzien van aantekeningen, z.d. 1 deel 132 Kwitanties van bijdragen van P.K. Dommisse sr. aan het

  Hulpfonds ter ondersteuning van Weduwen en minderjarige Weezen van Hervormde Predikanten in de classe van Franeker, 1876-1907.

  Stukken betreffende het Hulpfonds ter ondersteuning van Weduwen, 1891-1907.

  1 omslag 133 Stukken betreffende het provinciaal wegenplan van Zuid-

  Holland en de herziening van de rijkstelefoontarieven, 1927-1928.

  1 omslag 134 Brieven van familieleden en derden verzonden aan C.P.I.

  Dommisse, 1921-1922. 1 omslag 135 Correspondentie tussen D.G. Dommisse-Guillaume, C.P.I.

  Dommisse, P.K. Dommisse sr. en W.J. Dommisse-Mortier, 1881-1919.

  Brief van J. de Visser aan D.G. Dommisse-Guillaume, 1916. Brieven van P.K. Dommisse jr. aan W.J. Dommisse-Mortier,

  1919.

 • 44

  Brief van J.U.A. [Goyens] een P.K. Dommisse, z.d. 1 omslag 136 Beperkte Stamboom der Familie de Ruyter 1591-1738 van

  P.K. Dommisse sr. voorzien van aantekeningen, z.d. 1 omslag 137 Brieven en telegrammen verzonden door familie en derden aan

  leden van de familie Dommisse, 1881-1940. Brieven van P.K. Dommisse jr. en C.P.I. Dommisse aan derden,

  1940-1944. 1 omslag 138 Gedichten, liederen en losse (dagboek)aantekeningen, 1917-

  1943 en z.d. Stukken betreffende J.A. Westdijk-Dommisse en de dood van

  Dr. White, z.d. Etiket met opschrift PKD Sr WJD.[Wate...], z.d. 1 omslag 139 Brieven verzonden door familie en derden aan leden van de

  familie Dommisse, 1879-1937 en z.d. 1 omslag 140 Losse stukken, 1904-1930 en z.d. 1 omslag 141 Brieven verzonden door familie en derden aan leden van de

  familie Dommisse, 1881-1941 en z.d. 1 omslag 142 Stukken betreffende Michiel Adriaanszoon de Ruyter en zijn

  naaste familie van P.K. Dommisse sr., 1907 Aantekeningen betreffende genealogisch onderzoek naar de

  familie Van Dishoek, z.d. 1 omslag 143 Brieven en telegrammen verzonden en ontvangen door de

  familie Dommisse, 1880-1919 en z.d. 144 Notas voldaan door W.J. Dommisse-Mortier, 1916. Kasboek, 1918-1922 Aantekeningen betreffende Babylonische en Assyrische rijken,

  z.d. Overzicht van dienstbeurten tijdens de ziekte van Br. Wessel en

  een vergadering van ouderlingen van P.K. Dommisse sr., z.d. 145 Brieven verzonden en ontvangen door de familie Dommisse,

  1880-1923 en z.d. 1 omslag

 • 45

  146 Huishoudelijk reglement voor den algemeenen en bijzonderen kerkeraad der Nederl. Hervormde Gemeente te Vlissingen, Vlissingen 1866.

  Stukken betreffende het emeritaat en het pensioen van P.K. Dommisse sr., 1904-1905.

  Brief aan P.K. Dommisse sr. betreffende zij erelidmaatschap van de Ring Geertruidenberg, 1905.

  Adressenlijst voor de begrafenis van P.K. Dommisse sr., 1915. Correspondentie tussen C.P.I. Dommisse en J.C. Paap

  betreffende de hypotheek op het huis van D.G. Dommisse-Guillaume, 1916.

  Adressenlijst, z.d. 1 omslag 147 Brieven verzonden door de familie Dommisse aan familieleden

  en derden en brieven ontvangen van familieleden en derden, 1881-1924 en z.d.

  1 omslag 148 Bewijs van deelneming van P.K. Dommisse sr. aan het

  reglement voor de predikanten-weduwenbeurs in de ring Woerden, 1868.

  Losse stukken, z.d. 1 omslag 149 Correspondentie van P.K.Dommisse sr. en W.J. Dommisse-

  Mortier met C.P.I. Dommisse en D.G. Dommisse-Guillaume, 1881-1924 en z.d.

  1 omslag 150 Een brief van H. en A.E. Pieterman-Dubbelman aan P.K.

  Dommisse sr. en W.J. Dommisse-Mortier, 3 augustus 1914, 1914.

  Brieven verzonden door W.J. Dommisse-Mortier, P.K. Dommisse jr. Henri Dommisse en Cornelis Pieter Henri Dommisse aan familieleden, 1915-1918.

  1 omslag 151 Dankbrief van de Burgemeester en Wethouders van de

  gemeente Vlissingen aan P.K. Dommisse betreffende zijn werkzaamheden als stadsarchivaris, 1909.

  Kladden betreffende uitgaven van C.P.I. Dommisse en P.K. Dommisse jr., 1922-1923 en z.d.

  152 Correspondentie tussen leden van de families Dommisse en

  Mortier, 1881-1916 en z.d. 1 omslag 153 Brief van C. Lansen-Harten aan P.K. Dommisse sr., 17 januari

  1903, 1903. Nota van F.E. van Petegem voor de begrafeniskosten van P.K.

  Dommisse sr., 1915. 1 omslag

 • 46

  154 Correspondentie tussen leden van de familie Dommisse, 1881-

  1926. 1 omslag 155 Overzichten van afbetaling leningen binnen de familie

  Dommisse, 1897 en z.d. Correspondentie van P.K. Dommisse sr. met de Nederlandse

  Hervormde Gemeente te Vlissingen betreffende de benoeming van Dommisse tot ouderling, 1907-1911.

  Brieven aan P.K. Dommisse sr. betreffende de inventarisatie van het archief van de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Vlissingen, 1911-1912.

  Briefkaart van C.P.I. Dommisse en een brief van Velema aan derden, 1918, 1939.

  Aantekeningen betreffende Europese kerkelijke geschiedenis en De heer v. Dongen, z.d.

  1 omslag 156 Correspondentie tussen leden van de familie Dommisse,

  Guillaume en Mortier, 1877-1924 en z.d. 1 omslag 157 Notas van P.J. Siegers en Zoon voor de verkoop van aandelen

  van H. Guillaume, 1920. Kwitantie voor C.P.I. van de Rotterdamsche Bankvereeniging

  voor de koop van aandelen van de Gron. Hypotheekbank, 1934. Een stuk betreffende kerkdiensten en vergaderingen van

  ouderlingen in de Ned. Hervormde kerk te Vlissingen, z.d. 1 omslag 158 Ingebonden krantenknipsels Historische schetsen, C.P.I.

  Dommisse, 1890-1907 en z.d. 1 band 159 Centraal telefoonbureau voor kerken Maassluis, z.p. 1930. 1 deel 160-169 Schriften en albums, 1888-1954 en z.d. 10 delen 160. Poziealbum van D.G. Dommisse-Guillaume, 1888-

  1896. 161. Rekening courant voor de erven van wijlen de

  weduwe Mortier ne Jansen, 1900-1936. 162. Deventer Courant, 1919. 163. Poziealbum van P.K. Dommisse, 1921-1924. 164. Belastingen. Administratie van C.P.I. Dommisse,

  1934-1938. 165. Goddelijk Onderricht II, 1952. 166. Geestelijke Eenheid I, [1953]. 167. Geestelijke Eenheid II, 1954. 168. De Kerk des Heeren en De Synodale Organisatie der

  Ned. Herv. Kerk, z.d. 169. Opschriften op de Grafsteenen d. Groote Kerk, z.d.

 • 47

  170-175 Preekschetsen, 1914-1920. 6 delen 170. De Sabbath eene verlustiging. Jesaya 58:13-14,

  1914. 171. Bidden. Zoeken. Kloppen. Lucas 11:9-13, 1917. 172. De wereld gaat voorbij. 1 Johannes 2:17, 1919. 173. Een uitnemende raad. Prediker 12:1, 1919. 174. Het verlaten van des Heeren weg. Ruth 1:1-5, 1920. 175. God ontmoeten. Amos 4:11-13, 1920. 176 Brieven en briefkaarten verzonden aan C.P.I. Dommisse en

  D.G. Dommisse-Guillaume, 1885-1925. 1 omslag 177-180 Banden, 1896-1921. 4 banden 177. Gelukwenschen voor en bij het huwelijk van C.P.I.

  Dommisse en D.G. Guillaume te Vlissingen voltrokken den 28 Juli 1896, 1896.

  178. Plakboek van P.K. Dommisse begonnen Januari 1906, 1906 e.v.

  179. Album. Ingeplakte brieven van C.P.I. Dommisse en Henri Dommisse aan P.K. Dommisse jr., 1913-1924.

  180. Ter herinnering aan het vijfentwintigjarig huwelijk van C.P.I. Dommisse en D.G. Guillaume, 1921.

  181-183 Banden, 1815-1921. 3 banden 181. Bescheiden betrekking hebbende op het leven van

  den Heer C.[ornelis] Mortier te Vlissingen, 1815-1895. [N.B. Bevat ook stukken over Pieter Isak Mortier.]

  182. Gegevens betreffende hypotheken, obligaties, belastingaanslagen en nalatenschappen van de familie Dommisse, 1867-1927.

  183. Briefkaarten en telegrammen ontvangen bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig huwelijksfeest van C.P.I. Dommisse en D.G. Dommisse-Guillaume, 1921.

  184 Stukken betreffende de financin van de familie Dommisse,

  1918-1926. 1 omslag 185 Knipsels van artikelen van P.J. Blok over Michiel Adriaansz. de

  Ruyter, 1928-1929. 1 deel 186 Kerktelefoon, het prachtige hulpmiddel onzer dagen voor

  dooven, zieken, ouden en zwakken, P.K. Dommisse, Maassluis z.d.

  1 deel 187 Van der Zeeuwen volharding, J. Bressen, Goes [1914]. 1 deel

 • 48

  [NB: Bevat een inscriptie over J.M. Sielof.] 188-198 Dagboeken van P.K. Dommisse, 1916-1922. 11 delen 188. 1916. 189. Deel I: 1 januari-31 juli 1917. 190. Deel II: 1 augustus-31 december 1917. 191. Mijn diensttijd als soldaat! 1917-1918. 192. Deel III: 1 januari-30 juni 1918. 193. Deel IV: 1 juli-31 december 1918. 194. Deel V: 1 januari-30 juni 1919. 195. Deel VI: 1 juli-31 december 1919. 196. Deel VII: 1 januari-31 december 1920. 197. Deel VIII: 1 januari-31 december 1921. 198. Deel IX: 1 januari-31 december 1922. 199 Brieven en briefkaarten ontvangen en verzonden door P.K.

  Dommisse jr., losse (dagboek) aantekeningen en stukken betreffende militaire dienst, 1916-1925 en z.d.

  1 omslag 200-214 Dagboeken van P.K. Dommisse jr., 1923-1937. 15 delen 200. Deel X: 1 januari-31 december 1923. 201. Deel XI: 1 januari-31 december 1924. 202. Deel XII: 1 januari-31 december 1925. 203. 1926. 204. 1927. 205. 1928. 206. 1929. 207. 1930. 208. 1931. 209. 1932. 210. 1933. 211. 1934. 212. 1935. 213. 1936. 214. 1937. 215 Brieven, briefkaarten, telegrammen en (doorslagen van)

  verzonden brieven, fotos van familieleden en derden en losse aantekeningen van P.K. Dommisse jr., 1923-1939.

  1 omslag 216-226 Dagboeken van P.K. Dommisse jr., 1938-1948. 11 delen 216. 1938. 222. 1944. 217. 1939. 223. 1945. 218. 1940. 224. 1946. 219. 1941. 225. 1947. 220. 1942. 226. 1948. 221. 1943

 • 49

  227 Brieven, briefkaarten en (doorslagen) van verzonden brieven en

  losse (dagboek) aantekeningen van P.K. Dommisse, 1929-1948 en z.d.

  1 omslag 228-239 Dagboeken van P.K. Dommisse jr, 1949-1960. 12 delen 228. 1949. 234. 1955. 229. 1950. 235. 1956. 230. 1951. 236. 1957. 231. 1952. 237. 1958. 232. 1953. 238. 1959. 233. 1954. 239. 1960. 240 Brieven, briefkaarten en (doorslagen) van verzonden brieven en

  losse (dagboek) aantekeningen van P.K. Dommisse, 1940-1973 en z.d.

  1 omslag 241-250 Dagboeken van P.K. Dommisse jr., 1961-1970. 10 delen 241. 1961. 246. 1966. 242. 1962. 247. 1967. 243. 1963. 248. 1968. 244. 1964. 249. 1969. 245. 1965. 250. 1970. 251 Ontvangen overlijdensberichten en losse (dagboek)

  aantekeningen van P.K. Dommisse jr., 1961-1970. 1 omslag 252-253 Dagboeken van P.K. Dommisse jr., 1971-1972. 2 delen 252. 1971. 253. 1972. 254 Huwelijks- en overlijdensberichten ontvangen door P.K.

  Dommisse jr. en losse (dagboek) aantekeningen, 1971-1972. 1 omslag 255-259 Schriften, 1928-1967. 5 delen 255. Beschrijvingen 2, 1928-1937. 256. Overwinning, 1948-1954. 257. In den Dienst des Heeren, 1948-1955. 258. Samenwerking, 1950-1960. 259. Geestelijke Eenheid III, 1954-1967. 260 Losse aantekeningen, 1961 en z.d. 1 omslag

 • 50

  261 Schrift De Christelijke Radio-actie vanaf het Beginstadium door P.K. Dommisse, 1928.

  1 deel 262 Correspondentie van P.K. Dommisse jr. met de NCRV,

  vergaderstukken van het Algemeen Bestuur en de Verenigingsraad van de NCRV, stukken betreffende de afdeling Propaganda en kladden betreffende de NCRV, 1928-1964 en z.d.

  1 omslag 263 Krantenknipsels, 1895-1975 en z.d. 1 omslag 264-267 Dag- en plakboeken, 1917-1942. 4 delen. 264. Voor courantenknipsels van allerlei aard. Plakboek

  van P.K. Dommisse jr., 1917. 265. Inzake Schraard. Dagboek C.P.I. Dommisse 23-27

  juli 1918 met aantekeningen over het geslacht Dommisse, 1918.

  266. Dagboek van C.P.I. Dommisse. Anno 1929-, 1929. 267. Bijzondere gebeurtenissen in 1939 met betrekking

  tot personen en in Nederland en daarbuiten. Plakboek en C.P.I. Dommisse, 1939-1942.

  268 Schrift van J.C. Dommisse met aantekeningen over historische

  en Bijbelse figuren, z.d. 1 deel. 269 Register archief C.P.I. Dommisse, z.d. 1 deel. 270 Typoscript van toespraken gehouden ter gelegenheid van de

  begrafenis van C.P.I. Dommisse, 1943. Typoscript van een artikel over Juliana van Stolberg, z.d. 1 omslag 271 Stukken betreffende de Centrale Keuken te Amsterdam en

  adviezen van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen over voeding en rantsoenen, 1917 en z.d.

  1 omslag 272 Brieven en briefkaarten van familie en derden aan C.P.I.

  Dommisse en D.G. Dommisse-Guillaume, 1890-1929 en z.d. Correspondentie tussen de Diaconie van de Gereformeerde

  Kerk te Maassluis en de zusters Regentessen van het Rust en Weeshuis betreffende rantsoenering van voedsel, 1918.

  1 omslag 273 (Kladden voor) brieven van C.P.I. Dommisse en H. Dommisse

  en brieven ontvangen door C.P.I. Dommisse, 1927-1929 en z.d.

 • 51

  1 omslag 274-275 Dag- en plakboeken van C.P.I. Dommisse, 1932-1939. 2 delen. 274. Dagboek over 1932..., 1932-1939. 275. Uit de branding door C.P.I. Dommisse. Dagboek

  begonnen te Katwijk aan Zee in mijn woning in de Meerburgstraat no. 4, 1933-1934.

  276 Brieven en briefkaarten verzonden aan C.P.I. Dommisse, 1927-

  1933 en z.d. Los drukwerk van D.G. Dommisse-Guillaume, z.d. 1 omslag 277 Getypte lijst van biografische gegevens van P.K. Dommisse sr.,

  z.d. 1 omslag 278-280 Dagboeken, 1917-1949. 3 delen. 278. P.K. Dommisse jr., 12 augustus 1917-12 augustus

  1949, 1917-1949. 279. C.P.I. Dommisse, 13 september 1923-december

  1924, 1923-1924. 280. idem, 1-8 januari 1926, 1926. 281-286 Schriften van P.K. Dommisse jr., 1904-1953. 6 delen. 281. Uit de schooltijd, 1904-1916. 282. Onderwerpen, 1919. 283. Overdenkingen voor iederen morgen (deel I), 1921. 284. Studie op het leven, 1921. 285. Ik wilde en handelde, 1947. 286. Symboliek en symbolieke handelingen, 1953. 287 Losse aantekeningen, kladden voor toespraken afkomstig uit de

  schriften van P.K. Dommisse, 1904-1957 en z.d. Brieven verzonden en ontvangen door C.P.I. Dommisse, 1924-

  1937. Doorslag van notulen van een gemeentelijk overleg gehouden

  in Den Haag betreffende de haringvisserij, 1926. 1 omslag 288-304 Schriften en albums van P.K. Dommisse jr., 1917-1953 en z.d. 17 delen. 288. Mijn arbeid bij de Rotterdammer, 1917-1919. 289. Journalistieke verkenningen I, 1918. 290. Pers onderneming, 1920-1922. 291. Boek, bijzonder gewijd aan karakterstudies, 1920-

  1923. 292. Overdenkingen voor iederen morgen (deel II), 1921-

  1922. 293. Beschrijvingen no. 3, 1922-1946.

 • 52

  294. Boek dienstig tot het aanteekenen van predicatin, elken zondag. Bijbeloverdenkingen., 1922.

  295. Studie en arbeid in het belang van de christelijke pers, 1922-1923.

  296. Album ten dienste van mijn persoonlijk godsdienstig leven, 1922-1943.

  297. Radio-voordracht over kerktelefoon, 1927. 298. Aanteekeningen voor het kampeeren, 1929-1964. 299. Kladden voor toespraak voor vergadering van het

  Christelijk Congres voor Ziekentelefoon, 1930. 300. Levensprogram en levenstaak, 1942-1946. 301. Overwegingen naar aanleiding van de lezing van het

  boek De Steenen Spreken, 1942-1947. 302. Denkbeelden: om uit te werken, 1950. 303. Liquidatie, noodtoestand, 1953. 304. Aantekeningen over de media en kerkdiensten, z.d. 305 Aantekeningen betreffende het drukkersvak door P.K.

  Dommisse jr., 1922. Regelingen en testament van P.K. Dommisse jr., 1943. Postidentiteitskaart van P.K. Dommisse jr., 1970. 1 omslag 306 Aan mijn jongen stamhouder, gedicht van P.K. Dommisse sr.,

  1898. Stukken betreffende De Standaard, het Gereformeerd

  Weekblad, de AR-Persvereeniging Het Haagsche Dagblad en een cursus journalistiek, 1917-1921 en z.d.

  Losse, autobiografische en dagboekaantekeningen, aantekeningen over het geloof, de Bijbel voor een (onbekende) publicatie van P.K. Dommisse jr., 1920-1952 en z.d.

  Stukken betreffende vakanties van P.K. Dommisse jr., 1944 en z.d.

  1 omslag 307 Brieven aan P.K. Dommisse jr., 1920-1960 en z.d. 308-313 Schriften van P.K. Dommisse jr., 1898-1950. 6 delen. 308. Eerste twintigtal jaren, 1898-1918. 309. Boek van Beschrijvingen deel I, 1918-1949. 310. Werk van de Nieuwe Leidsche Courant, Leidsche

  Pennekrasjes geschreven door mij. Deel III, 1920. 311. Journalistiek II, 1922. 312. Op naar het levensdoel 1937-1944, 1937-1946. 313. De Daad: denkbeelden omtrent de huidige

  Christelijke Levenstaak, 1946-1950.

 • 53

  314 Typoscripten van P.K. Dommisse jr.: Mijn eerste twintig jaren 1898 tot 1918 en Omschrijving van de organiserende handelingen welke verricht moeten worden tot de verwerkelijking van mijn levenstaak, mijn levensopdracht, mijn levensdoel, 1944 en z.d.

  1 omslag 315 Stukken betreffende kerktelefoon voor zieken, 1935-1940 en

  z.d. 1 omslag 316 Brieven, briefkaarten en telegrammen ontvangen door P.K.

  Dommisse sr., C.P.I. Dommisse en P.K. Dommisse jr., (doorslagen van) verzonden brieven en losse stukken, 1898-1950 en z.d.

  Brieven verzonden en ontvangen door de overige leden van de familie Dommisse, 1899-1913.

  Visitekaarten van derden, z.d. 1 omslag 317 Fotoalbum met fotos van onbekende gezelschappen, 1919-

  1927 en z.d. [NB: Een aantal fotos mogelijk van AR Verenigingen van

  Burgemeesters, Wethouders en Secretarissen Groen van Prinsterer.]

  1 deel 318 Foto verzonden door C.C. de Vlieger aan C.P.I. Dommisse met

  het opschrift: To my dear husbands best & oldest friend, 1909.

  1 deel 319 Schrift Persoonlijk Werkprogramma inzake Geestelijke

  Activiteit en Evangelische Eenheid van P.K. Dommisse jr., 1955-1958.

  1 deel 320 Stukken betreffend