06-07-2011 Junagadh

download 06-07-2011 Junagadh

of 1

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Ãkus çkLkkðLkkh : ¼kðuþ - øksuhk¼kR / [k÷wt 00-00 / ÃkwY 00-00 / R{us 00-00 CMYK CMYK yðËþk : sqLkkøkZ þnuhLkk Mkfo÷ [kuf íkhefu yku¤¾kíkk rðMíkkh{kt Lkðkçkefk¤{kt çkLku÷ku yk Lk{qLkuËkh f÷kí{f Ëhðkòu nk÷{kt ò¤ðýeLkk y¼kðu ËkYý nk÷ík{kt ykðe hÌkku Au. þnuh{kt Xuh Xuh ykðku yiríknkrMkf ðkhMkku Äq¤ ¾kE hÌkku Au. WEDNESDAY, 6JULY 2011 ykuþðk¤ yusÞw. xÙMx Mkt[kr÷ík fku÷us{kt MkktMf]ríkf fkÞo¢{Lkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.

Transcript of 06-07-2011 Junagadh

 • (rkrLkr) sqLkkkZ, kk.5{Uhzk kkwfkLkk kkkk kk{

  kku Mkhfkh khk {tsqh fhk{ktyku yktkkzeLkk {fkLkLkwtkktfk{ Mkhu Y fhkLke {kkefuxh Mk{k fhk{kt yke Au.ku{s yk fk{ Y Lkne kk kku

  WkkMk yktkuLk AuzkLke r[{fek W[khk{kt yke Au.

  kkkk{kt kk kuo k MkhfkhuyktkkzeLkwt {fkLk {tsqh fwO nkwt.khtkw fuxkf rnk hkkk kkuyu {fkLkkk ewt Lknkukwt. yk ru hsqykk fhkkMkkihkx rk MktkXLku sqLke kk{

  kt[kkLkk {ukLk{kt yktkkzeLkwt {fkLkkLku ku {kxu kk{ kt[kku Xhk fheLkuk ykke eku Au. khtkw fkuE fkhkuMkh{fkLk kktk{kt ykkwt Lkke. khu yk{fkLkLkwt kktfk{ 10 rMk{kt Y Lknekk kku WkkMk yktkuLk AuzkLker[{fe k kuykuyu W[khe Au.

  sqLkkkZ nuh{kt kkf kEMkLMk rhLw Lk fhkkk {nkkkrfkyu ykhu kk suxk yuLSLkehkuLkkkEMkLMk h fhe ek Au.nuhLkk kk k{k{yuLS.Lkk kEMkLMk h fheLkkk{kt ykkk khu rkMkoku Au. rMkr yuLSLkeMkoyuMkku.Lkk {w rfLkkEkMk, MkwhukE krfk,rnkukkE [wzkMk{k MkrnkLkkykkukLkkuyu skwt Au fu,yuLSLkehku Mkk{uke kEMkLMkrhLw fhk skk nkkt. khtkwkhu kAe uE uwt kuk skkktk khk ykkk{kt ykkknkkt. yLku nu fkuE fkokh s Ve Lk he nkukLkkknkLkk nuX kEMkLMk h fheLkkk{kt ykk Au.fkukku ohuLkLkk yrfkheykurkLksYhe kse fhe hkknkukLkk ykkuk k ykykkukLkkuyu fko Au. fuxkfrfMMkk{kt kku ktkyu q fhe Au.suLkk ykkh kwhkk k kkMkunkukLkku kku yuLS.yuMkku.yufkuo Au.

  sqLkkkZ nuh{kt fkukku ohuLkLkukke yLkuf Mk{Mkke kufkukekezkE hkk Au. khu es ktkLke LkeMk{Mk ykk nuh{kt u fu

  yskh hzku E kE Au. nuhLkkLkk uk rMkkh{kt yufkyXkrzkke rMk{kt ku ke kk ese kw kkLke Mk{MkMkoE hne Au. yk ytku Mkwkku kkMkuke{ue rkkku yLkwMkkh sqLkkkZnuh{kt Lkke fkkLkk keLkELMwuxh yke skk khtkh fkwtkze skLkk kLkkku kLke hkk Au.suLkk fkhu es kELk xek kE

  Au.yk Wkhktk nkzouh ze k kLknfe fkkLke yke kE Au. kktu fuxe.Mke.{kt sBk kkk {kxuWkkuk{kt ukke yk nkzouh ze

  kh{ kkk s ykuke Au. yLkues kwhXku Xk kE Au. LkkefkkLke {k Mkk{keLkk fkhu nuhLkksLkkuLku khu nkkfeLkku Mkk{Lkkufhku kze hkku Au.

  keS khV nuh{kt [ku{kMkk kquoes ktk khk {uELxuLkLMkLke fkuEfk{kehe k fhk{kt yke Lkke.es khku U[eLku Mkk fhk fusqLke Mkwyku kk sue kMe k uk{kt yke Lkke. yuk{kt k{

  hMkku s es ktkLke rLkrkkwe kkze ee Au. nuh{kt rMk fuhkkeLkk Mk{u k{u khu es kwhXkuXk kE Au. yk {kxu yLkuf k

  hsqykkku fhkE nkukAkkt ktk khkfkuE kkk uk{kt ykk Lkke.

  u fu k[k{kt ktk yuku kku fhehkwt Au fu, 400 fu.e.{ktke ykkekELk{kt Vkux kkk Mk{Mk MkoEAu. khtkw yk Mk{Mk kku ku krMkke MkoE Au. khu nuhesLkkuyufk {rnLkkke LkkLke-LkkLkeMk{MkykuLkku Mkk{kLkku fhe hkk Au.

  sqLkkkZ nuh{kt es Mk{Mk ehne nkukLkku es ktkLkk yrfkheyku

  khk k Mfkh fhk{kt ykku Au.sYrhkk {ku {uELxuLkLMk Lkkkke nuh{kt [ku{kMkkLkk k{hMkk kk khtkh es ktrk

  Y kE kk Au. yk ytku yrfkheykuyu kkr[k

  fhkk skwt Au fu, Mkk{kL hekurhkuhk {kxu Wkhke {k ykkkunku Au. suLkk ru Wkh fhk{ktyku Au.

  ku{s Lkkku {k rhkuhk{kt Lkkhk kuLkwt kLk hkk{kt yku Au.khtkw e k es kwhXku Yhkk {kxu LkkAqxfu Lkkku {kkkheku kzu Au.

  CMYK

  CMYK

  kus kLkkLkkh : ku - ksuhkkR / [kwt 00-00 / kwY 00-00 / R{us 00-00

  10 SANDESH : RAJKOTWEDNESDAY, 6 JULY 2011

  Mkhu kkk Lkne uk kku WkkMk yktkuLk

  kt[kku Lke fhue sk{kt

  kkkk{kt yktkkzeLkwtkktfk{ fhk {kke

  sqLkkkZ kk.5: sqLkkkZ nuh{kt rfkMkLke fk{keheyLku rk yuf rMkkLke ku kksw kLke kk Au.{nkkkrfk{kt Akkhu fkuELku fkuE rk Mkokk hnuAu. khu w yuf rk {nkkkrfkyu MkSoLku kk

  suxk yuLSLkehkuLkk kEMkLMk h fhe Lkkkk khuWnkkkun ku Au. yrfkheykuLke q nkukAkkt [kuhfkuxkLku tzu kue Lkerk ktk ykLkke hkwt nkukLkkuykkuk yuLSLkeh yuMkku. fhe hkwt Au.

  ktkLke kuhfkhe fkhqk, kqhkk hsq fhk kikhe : RsLkuh yuMkku.

  sqLkkkZ{kt kk RsLkuhkuLkktkEMkLMk h kkkt Wnkkkun

  Vkuxku : {rLkk rkue

  yk : sqLkkkZ nuhLkk Mkfo [kuf khefu ykukkk rMkkh{kt Lkkkefk{kt kLkuku yk Lk{qLkukhfk{f hku nk{kt eLkk yku kY nkk{kt yke hkku Au. nuh{kt Xuh Xuh ykku yirknkrMkfkhMkku q kE hkku Au.

  {krk{kt ykkZe kesLke Wse{krk nkxeLkk: {krk nkxeLkk{kt ykkZe kesLke Wse fhk{ktyke nke. yk kfu rk kukkkk kk{Lkk {w {kkkou kh Vhe nke. su{ktrk Mktk{kt kufku uzkk nkk.

  WLkk: kuf{e qh fhk hsqykkWLkk: WLkkLkk Lkkfus kk{{kt kki[hLke s{eLk{kt kue kuf{e qh fhkkufkuLke khtkh hsqykkku Akkt krhk{ wL ykwt Au. ktk khk ykLkkk{ktykke Zee Lkerk Mkk{u hkuk Vukku Au.

  ukekhk, ykuS, yktkkkze, rkrhhks kuhu rMkkhLke

  (rkrLkr) sqLkkkZ, kk.5: sqLkkkZ nuh{kt [ku{kMkk kquoLke {uELxuLkLMkLke fk{kehe{kt rLkVrLkzuk es ktkLkk fkhu knkhLkk yLkuf rMkkh{kt kkf {k{kt es ktrk Y kE kk Au.ukekhk, ykuS, yktkkkze, rkrhhks kuhu rMkkhLke yLkuf MkkuMkkxe{kt rMk{kt ku ke k k

  fkfku Mkwe ese kw kE skLke Mk{Mkke kufkuLke hkuSte fk{kehe kuhkE kE Au. ku{ses ktk Mkk{u khu hkukLke kke Mkhe kE Au. kMk fheLku hnUkf rMkkh{kt Mkkhke ELku MkktsMkwe{kt k{u khu kEx ske hnu Au. suLku knkU[e k {kxu es ktk k{wt kwhkh kwt Au.

  hhkus ku-k k fkfku Mkwe ese kw kE skk hkuStk nkhku Xk: Lkke fkkLkk keLk ELMwuxh yLku nkzouh zeke Mkoke Mk{Mk : {uELxuLkLMkLkku k yk

  yLkuf MkkuMkkxeyku{kt es ktrk

  (rkrLkr) sqLkkkZ, kk.k: sukkwhke sqLkkkZ ykke 400 fu.e.Lke ku Mkfxku kifeyuf{kt ku rMk knuk Vkux yke skk nuh{kt es Mk{Mk MkoE nke. su {ktz {ktzrhkuh kk kk yksu Vhe k Mkfx kkze Au. kuf rMkke ku kifeLke yuf Mkfxkt hnukk yuf Mkfx kh kku kuz yke kzku Au. {kxu sqLkkkZ nuh{kt ktk khkkkkkh rVzhku{kt ese ykkk{kt yke hne Au. w sYrhkkkk {nLkkrMkkhku{kt es kwhXku [kwt hnu kuLke kfukhe hkeLku ktk khk yL rMkkhku{kt eskwhXku kt hkk{kt yku Au.

  k rMk{kt keS k Mkfeox kkze(rkrLkr) sqLkkkZ, kk.k: sqLkkkZ nuh{kt es ktkLku kke VrhkLkwt {k Aukyuf {kMkke wk s e kwt Au. yuf kku VrhkkuLkku hekMkh ku hMkkLkwt Y kEkwt Au. MkwkkuLkk fnuk {ku ykkW nuh{ktke rMk hr{kLk {ktz {ktz eLku 100suxe Vrhk ykke nke. khtkw nu k00 ke w Vrhk VkuLk kh yke hne Au.su{kt {kuxkkkLke Vrhk Mkk{qrnf ese kw kkLke nku Au. LkkLke-{kuxe VrhkkuLkkuWfu kk{kt ktk kuzk{ fhe hkwt Au. k nu kke ne kk kAe kk kktk sukukx Mkoku Au. yrfkheyku k Vrhk e nkukLke kkLkku Mfkh fhe hkk Au.

  Vrhkku{kt kkt[ kku khku kE kku !!

  sqLkkkZ nuhLkk knkhLkkrMkkh{kt eseLke Mk{Mkykukkt[ ke e skk ktk{ktkuzk{ kE kze Au. kkkrLkVkkLku Zktfk {kxu ktkhkwh kMkku fhe hkwt Au.

  Vkuxku : {rLkk rkue

  ykuk yusw. xMx Mkt[krk fkuus{kt MkktMf]rkffko{Lkwt ykkusLk fhk{kt ykwt nkwt.