05-12-2011 Junagadh

download 05-12-2011 Junagadh

of 1

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

{k¤eÞk{kt ÷kuf Ëhçkkh ÞkuòÞku Mkktsu ðnu÷e þY fhe Mkðkhu {kuze çktÄ fhðk {køkýe fkuzeLkkh LkðkuËÞ rðãk÷Þ{kt «ðuþkuíMkð WsðkÞku Mkku h XLkk ¾u z q í kku L kk ð»kku o sq L kk «&™ku Wfu ÷ ðk fðkÞík Úkþu rðãkÚkeoLkk MkðkOøke rðfkMk {kxu fkuE þkuxofx LkÚke : Ã÷kÍ{k{kt [[koMk¼k ÞkuòE Ãkus çkLkkðLkkh : Ãk«ðuý -{kfz¼kR / [k÷wt 06-20 / ÃkwY 06-50 / R{us 00-00 zkhe „k{u ‚ðo hku„ r™Ëk™ fuB… ÞkuòÞku CMYK CMYK

Transcript of 05-12-2011 Junagadh

 • {kek{kt u {nkfwtLkku kht kku

  {keknkxeLkk:{keknkxeLkk{kt u{nkfwtLkkukht {k{kkhLkk yuhkyufhkku nkku. kk.6 Mkwe{kt k{k{kk{zkLke kkykuLke fke, kukuMknekLke Mkkoyku kuu.

  fkuzeLkkh Lkku rk{ktukuMk Wskku

  sqLkkkZ : fkuzeLkkh Mkk sknhLkku rk kku kksukh{kt sku.6 Lkk rkkeoykuLkku ukuMkWskku nkku. su{kt Mkkk [Lkke.su.{kuheyu fwO nkwt. kkLkkk[ko ykh.u{fw{khu ku.6 LkkrkkeoykuLku rk khVke {kesYhe MkwykuLkwt Mk kh s rkhfheLku rkLkk MkkOke rfkMk{ktn{Uk Lke hnuk skwt nkwt.fko{{kt yrLkkk kfhkyuMktkkur[k [Lk ykwt nkwt. ykfko{{kt keykuyu k kk ekunkku. fko{Lku MkV kLkkkkkLkk MxkVu snu{k WXke nke.WLkk{kt fku ktk Mk{ksLkku

  Mk{wnLk Mk{khkunWLkk:WLkk{kt Mk{Mk ktk kkrkLkk

  Mk{wnLk kk.6Lku {tkkhLkk hkuskuu. yk Mk{khkun{kt Mk wkkukwkk{kt kkkt kkzu. hfLkykuLkuh1ke w Mkwyku ux khefuykkk{kt yku.

  {UhzkLkk yktkkLke{khk{khe{kt rLkkuok Aqxfkhku

  sqLkkkZ : {Uhzk kkwfkLkk yktkkkk{ kku kxhLkk kke kkkkuy{]kk LkSkE, MkSkELkSkE yLku rkEzkkkEyu kutzLkk kkEk zu {kh{khe Eyku knkU[kze nkukLke ykwLkkkkkEyu kkueMk{kt VrhkLkkUke nke. yk fh {UhzkLkkwrz~ {uSMxux e [kinkLke

  fkuxo{kt [ke skk Vrhk kk yLkuk[kkkLkk khkke hkkEyu{. hk, ke.yu{.{nukk yLkuSkuLk ke. ukeLke eku MkkteLkufkuxuo ku ykhkukeykuLku rLkkuokXhkkku [qfkku nuh fkuo Au.fkuzeLkkh Lkku rk{kt

  ke Mktkek fko{ kukusqLkkkZ : fkuzeLkkh Mkk sknh

  Lkku rk kku Mkf{ufu MktMkkkhk fko{Lkwt ykkusLk fhk{kt ykwtnkwt. su{k ke Lk]ktkLkk sur{LkyoLkxuh, Xw{he, kkuoLk,swkkte, xqfzku kuhu fkhLkk Lk]kuhsq fhk{kt ykk nkkt. ykfko{{kt yuMk.fu.Wkk yLkurLkr kkXf nksh hkk nkkt.kkLkk k[ko ykh.u{fw{khu keMktkekLkwt {n kkfkuLku Mk{wt nkwt.

  fkuzeLkkh{kt {nkuh{Wsk kikheyku

  fkuzeLkkh:fkuzeLkkh{kt {nkuh{ koLkeWse fhk {kxu kzk{kh kikheyku[ke hne Au. 3h Vwx fk{fkkSkLku ykhe ykuk ykkk{ktyke hkku Au. {nkuh{ ko rLk{ekuLk yLku kfhehLkk fko{ku [kehkkt Au.

  {kek{kt kuf hkkh kuku

  {keknkxeLkk:{keknkxeLkkkku zekyuMkkeLkku kuf hkkhkuku nkku. yk kfu ku{u kuLkwtnue kfu rLkhkfh fhk kkheykke nke.fufxh f[uhe yLku MktLk

  f[uheykuLkwt Mkktkhkkuhkth : kkuhkth Sk

  fufxh f[uhe yLku Mktfw{kt kuMkkek{k{ f[uheykuLkwt Mkktkh SkMkuk MkLk-1, MkktrkLke hkuz,kkuhkth kku kw Au. ykf[uheyku Mkku{kh kk.k-1h-11

  ke Lkk MkhLkk{u fkkorLk ku. suLkesLkku kkk Mktktfkko MkikLku LkkUuk kkuhkth Sk fufxhLke yufke{kt skkw Au.

  kkuhkth{kt rfktkku{kxuLkk u{nkfwt

  kkuhkth:kkuhktLkk [kukkxe {ukLkkku rfktkku {kxuLkk u {nkfwth{kkuMk Lkku kht ykske kkunkku. u {nkfwtLkk khtu 100{exhLke kuz h{k kusk{kt ykenke. su{kt ukzeykuyu WMkknuhkk eku nkku.

  zkhe k{u o hkurk fuB kuku

  uhk: zkhe k{u wre [urh.VkWLzu {wtRk ykrkof nkuke{h xuhuk xMx khk ohku rkfuBwt ykkus fhk{kt ykw nwt.su{kt 1465 eoykuu hksfkux,kutz, sqkZ kk uhkkzkufxhkuyu uk yke kMk nk.uhk: ku hekk k fhe

  uhk: uhke hwtyuwfu xMx t[kr wrkkr{f kkk rkkeo {koyskR kku sknhku rk u hekk kfhk uhkwt, rhkhwt kkkkwt kih kwo Au.uhk{kt kuokkSe

  nueku rkLk kuuhk: ykk{e k.8-12-

  2012k hkus khfke nue xMxt[kr kuokkSe nuewtwr{qs uhkk {nkhkse{khkSk nMu ek kukxeku khu 10-30 fkfu hkk{ktykku Au. ikuu k uk{wkS {nukR xu skw Au.

  su.fu.hk{ fkuuskrkkeoyku sku

  uhk:tMkke yk koe Ve {kxurkkeoykue zk {kxu tu tf{kt utfk { hr{kkuke Ve s{k fhke uw yufke{kt yk[ko ykuzkR kk khkskkw Au.

  CMYK

  CMYK

  kus kLkkLkkh : ku -{kfzkR / [kwt 06-20 / kwY 06-50 / R{us 00-00

  10 SANDESH : RAJKOTMONDAY, 5 DECEMBER 2011

  MktrkkMk{k[kh

  rkkeoLkk MkkOke rfkMk {kxu fkuE kuxofx Lkke : k{k{kt [[koMkk kuE

  yLkuf yusLxku LkkLke k[kLke yusLMkeLkwt fk{ fhe hkuS hkuxe f{k Au

  {kkwh,kk.4: uX yuLk ze ykhnkEMfq {kkwh (uz) rskkt[kk Mkex-8 fkk khkyuuMxfLke yk yk EuLxMkLkwtykkusLk {kkwhLkk [kukkxe kkWLzWkh fhk{kt ykwt nkwt ku{kt [efw,ktke kuz, kkuk VUf, [VUf, khAeVUf, tkzeVUf, fw, rkuhu EuLMkxLkwtykkusLk fhkwt nkwt. ku{kt fw 69kEyku knuLkkuyu kkukkLkw t fkik

  kkkwt nkwt. kkLkk yk[koze.yuLk. kh{kh ku{s fk rkfkue.ze. khMkh, ze.ykh ffz,fu.ke. {nukk, yuLk.ze. nkEMfqkk krhkh kkk swe swe kkLkkrkf r{kkuyu Mkkk yLku Mknfkhykke ukzeykuLku kuMkkrnk fkonkk.h{kku {kxu {kkwh (uz)LkkkkueMk MxuLkLkk ke.yuMk.ykE.ku{s MxkVu ktkukMk kkuXku nkku.

  [kw kuo fkkMkLkk k keukuMke skk uzqkku [kk{kt {qfkkAu. kk ku o fkkMkLkk kY.1400 Mkwe {k nkkt. suLkeMkk{u [kw ku o Vk Y.800MkweLkk s k {u Au. fuLMkhfkhLke LkerkykuLkk fkhuuzqkkuLkwt kuk kE hkwt nkukLkkykkuk Mkkku yk {k{u khkerfMkkLk Mkt khk yktkuLk Auzk{kt

  ykwt Au. su{kt ykkefku kk.k LkuMkku{khu k{k{ {kfu ox kzku o{ktsELku fkkMkLkk kwhkk k {u ku{kxu yktkuLk fhk{kt yku.

  rfMkkLk MktLkk sqLkkkZ rsk{w WfkkE kxkuekyu ykru w{kt skw t Au fu,ykkefku Mkku{khu sqLkkkZktkfLkk uzqkku sqLkkkZ kzo{ktku{s UMkk, rMkkh yLku

  {kkh kuhu ktkfLkk uzqkku suku kzo{kt sELku zk{kt uzku.fkkMkLkku kkf uk{kt uzqkkuyurkkh, kkh, k, uz yLkurkk{kt {kuxku [o fhu Au. suLkeMkk{u ykhu kwhkwt kh {kwtLkke. {kfuox kzo{kt zk ykkkkk kkwfk {kfkuyu sELku ykuLkkkku kkXeLku hsqykkku fheLkuuk fhk{kt yku.

  (rkrLkr) sqLkkkZ, kk.4:rkkLke Yykk kE kE nku,sqLkkkZ nuh{kt Mkkhu nue kt kEske yLku Mkktsu {kuze [kw kke MxexkExLkku Mk{ VuhkLke {kke{nkLkkh kkrfk Mk{k fhk{kt ykeAu.rkk{kt Mkktsu nuw ytkY kE Au. yLku Mkkhu {kuzu Mkwe ytkY hnuAu. nue Mkkhu kkyu skkrkkeoykuLku ytkhkLkk fkhu khu{w~fue kze hne Au. khu MkktsLkk

  Mk{u {kuze Y kke kExkuLkk fkhuytkhk{kt yMkk{kSf ]rkyku kkLkeerk hnu Au. yk ru hsqykk fhkkkqo fkukkuohuxh rkkE r{keyuskwt Au fu, rkk hr{kLk Mkktsu6 ku Mxex kExku Y fhe yLkuMkkhu 7:30 kk Mkwe kExku Y shkk{kt yku ku sYhe Au. {kxunuhLke k{k{ Mxex kExLkk xkE{hVuhk kkk uk Bw fr{Lkh Mk{khsqykk fhk{kt yke Au.

  rkkeoyku Wkh ykhu Mkkike wkkus khekkLkku yke hkku Au.rkkeoykuLkk ykMk{kt keykuLkuuzk nu sYhe kLke kwt Au. khusqLkkkZLke k{k Mfq kkukeykuLke kuue yuf[[koMkk{kt MktMkkLkk yu{.ze.su.ke.MkkkMkekyu skwt nkwt fu,khekk{kt rkkeoykuLku 98 {kfoMkLkwtkw s ykzkwt nku, yLku Vk h{kfoMkLkku & Lk ykzu. suLkuWfuk{kt rkkeoLkku yzk fkfLkkuMk{ skku hnu yLku krhk{ Lkkwtyku kku yu rkkeoLke Lkne, kkuzoLke

  q Au. fkuE krhk{ ykhe Lkkenkukw t. io hkeLku Mkkk kMkkufhkke W{k krhk{ yku Au.khu fuBkMk zkhuxhe.su.hksuyu skwt nkwt fu, rkekwt kuLku qeLku rLkwt ykkusLkfhku, rkfku yLku rkkeoyku [uMktfLk nku yuxu krhk{ k{ktuk ykhku Mk{kLk kLke su.

  ke.yu{.urzkyu ykhLkkkkkuzk{kt xfe hnuwt yu k{nLkwt kkkk fkwt nkwt fu,ELxhLkuxLkk w kzkk Wkkukkerkkeoyku rf]rkLkku rfkh kLke

  Au. rkkeoyku{kt kzue krk {kxu e{k yLku Mkkk kMkkusYhe Au. khu ysqoLk {khfkyuskwt nkwt fu, knuk rk yukkuke nkwt nu rkkeoykuLkkuMkkOke rfkMk fhk Au. fhueqkuLkku Mfkh fhe nfkhk{fkMkku khk kuLku Mkwkhe uk{kt ykukku ktf rMk fhe fk Au.keyku Mk{ {ku ykk u kurkkeoykuLkk rnk{kt Au. yk kfuhkswkE kh{kh MkrnkLkkrkkukLkk ykeyku nksh hkknkkt.

  sqLkkkZ rsk fkUk uMk {wekkE q txeLkk ykMkkLk u{ue rsk rfMkkLk Mk uLkek uXf{kt ykk ukLkk uyu k kBMkr{rkyku h[k ytku Mkw[Lkku yLku{kkooLk ykwt nkw t. rhxuE{kt

  rue {qze hkufkke uzqkku yLkuk knfkuLk u Vkku kLkkh nkukLkw tske kskLkk u rhku k u{k uZkLkk u nk ukLk w t wk fk UkeLkkkLkeh ku[u skwt nkw t. khustk rMkkhLke kkuzohLkk uzqkkuLku

  kzke {w~fueyku ru yk kuXf{kthsqykkku kE nke.

  kMk fheLku stke sLkkhkuLkeyh-sh kk rMkkhk u{k thkkeLkk Mk{u ykkk{kt ykkkes k whXkLkk fkhu uzqkk uLk ukhu ek kLkeLku rkk fhwtkzu Au.

  rLkkh sYhe Au. yk {wuMk tkXLk khk hsqykk fhkLkeyke fhk{kt yke nke. ykkuXf{kt nh hnuk rfMkkLk MkuLkk {w LkxwkE kkUrfk,{nk{tke y{wkE kkLkMkwhek,ykkukLkku kkuhLkkE Mkkuk,ekkE uke, eYkE wkkuhuyu nksh hneLku fkofhkuLku{kkooLk kwY kkzwt nkw t.

  ykkk{e rMkku{kt ykLkkherkLkMkkLke [q txeLke hLkerk ze fkZkLkwt ykkusLkk yk kuXf{kt fhk{kt ykwtnkw t.

  uhk k.4sh fuxuhek W{ukhkuu

  hfkhe he hekkyku{kt{kokk fkhu w Mkn fhwzu Au.yk {kok kt[ ko suxekhk{kt yku ku sh fuxuhehkk kufkuu khe hkuskhee kf{u u{ Au.yk ytu shfuxuhe{kt ykk W{ukhkuyu kfufxhu ykuk ykwt nkwt. ykuk{kt skk {wshfkhe kufhe{kt wshk{kt yy kuMx{kt he kk Au sukfkhu hkuskhe{kt khku kk Aukhu sh fuxuhek W{ukhku{kxu {kok 21 ke 28 koAu.kukw W[rk su{u w fwonku uk sh fuxuhekW{ukhkuu kufhe {uk {kxu {kku ke k ko s {u Au. k{ktu{u {kokk fkhu kufhe {e

  fe ke.khu nkek.{k{kh, eyuykR, ku.fkuLMxu, xuk RLuxh,rnke sue fuzh{kt he kRhne Au u{kt kt sh fuxuhekW{ukhku hekk yke Weo kk{kt k{ nkuk Akt {kku {kk yuf u fu kt[ ko khunkukke yk rhkkyku{kt ue fkke .

  khu wshk hfkh khk shfuxuhek W{ukhkuu kufhe ku ne yuf f yke kt[ ko suxeAwx ykk{kt yku ku kuhkuskh sh fuxuhekW{ukhku kuke fkhfeeo kefu uk WTu kku wkkh kteMkrnk sh fuxhe hkkW{ukhkuyu k fufxhuykuk yke ku kuk u {kxu hswyk fhe ne.

  Mkku{Lkkk{kt Lk[tze {nkk kuufkse : Mkku{Lkkk{kt rkue Mktk{ kku rkhkskk nkks {kkkSLkk

  MkkrLk{kt Lk[tze {nkkLkwt ykkusLk kk.6Lku {tkkhLkk hkus fhk{kt ykwtAu. kLkku kht Mkkhu Mkkzk ykX kku ku. kLkku k uk yuf ke{ktskkwt Au.

  Mkhfkh khk krhkk knkh kkzeke.ke.yuV yLku MkeLkeh MkexeLkMfe{{kt yusLxLku {kw f{eLk ktfhe ukw Au. kkk yuLk.yuMk.Mke,yu{.ykE.yuMk kkk xkE{ zekkurxMfe{{kt {kw t f{eLk xkzeLku0.k0 xfk fhu Au. suLkkke LkkLke

  k[kLkk yusLxkuLke hkuS hkuxe khffku kku Au.

  k yusLxku h0 ke hk kokeyk f{eLk Wkh hkuskkhe [kkknku kuk yusLxkuLku MkhfkheLkk ykLkk krhkkLku eu khu kufkheLkkuMkk{Lkku fhku kzu yLku yusLxkuLke

  nkk fVkuze kLku. kue hswykkkkuhkth LkkLke k[k yuMkkuMkeyuLkkhk Sk fufxh kkuhkth kkkkkteLkkh Lkkk{tkeke E reMkwe fhk{kt yke Au yLkuf{eLkLkk h kkk hkk{ktke fhk{kt yke Au.

  ykkusLkkqof zk ykku

  uzqk MktkXLk {skqk fhkfkUkuMk kkB Mkr{rkyku h[u

  (rkrLkr) sqLkkkZ, kk.4sqLkkkZ rsk{kt uzqkkuLku kkk yLkuf &ku kkuoke

  Wfuk Au. uzqkkuLku khu {w~fueykuLkku Mkk{Lkku fhkukzu Au. khu uzqkkuLkk MktkXLkLku {skqk kLkkk {kxu

  fkUkuMk khk kkB Mkr{rkyku h[kLkwt ykkusLk fhk{ktykwt Au. suLkk {kxu rsk fkUkuMkLke {ue kuXf{ktrMk]k [[koyku fhk{kt yke nke. ku{s uzqkkuLkukkk fuxkf &ku yk kuXf{kt hsq fhkk nkkt.

  MkkuhXLkk uzqkkuLkk kkuo sqLkk &ku Wfuk fkk ku

  Mkhfkhu fr{LkLkku h xkze Lkkku

  kkuhkthLkk LkkLke k[kLkk yusLxkuLkkfr{Lk h kkk hkk {ktk

  kkuhkth kk.4: Mkhfkh khk krhkk knkh kkzeke.ke.yuV yLku yL kkuMxLke Mfe{ku{kt yusLxkuLku {kwf{eLk ykuAw fhe Lkkkk LkkLke k[Lkwt fk{ f