05-12-2011 Carrier

download 05-12-2011 Carrier

of 4

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Mkðk÷ ssðkçk ykðfLkwt ÄÄkuhý Mkíkík yyÇÞkMk VkÞËku yy™u LLkwfMkkLk fuðe hheíku ççkLkkÞ yykxo hhuuMxkuhh? {wÏÞ MMktMÚkk CMYK CMYK {køkoËþoLk «ðuþ ÞÞkuøÞíkk økúkÌk ffhku LkuþLk÷ BÞwrÍÞ{ RÂLMxxâqx, ÞwrLkðŠMkxe ykìV rnMxÙe ykìV ykxo ftÍðuoþLk yìLz BÞwrÍÞku÷kìS. rËÕne ©kuíkk ççkLkku ÃkqðoøkúnkuLkku ÃÃkøkÃkuMkkhku purticareer@sandesh.com

Transcript of 05-12-2011 Carrier

 • ksL{ukhke skuLke ekLke]rkLkku ksL{ kk AuyLku skeLkk ytkMkwe u yuftEf Lku ftEfekku hnu Au. ykrVkuMkkurVf kkLkuxTMx ykkeLku {kkrkkeofk ykkkMkkrf kukuykLkkeyu kku kkLkkktxku [ku fhkkt knuktkkLk kxkuhku [kuLkuyLkwMkhwt Vkkfkhf hnu

  CMYK

  * * * *

  CMYK

  5 rzMkuBkh, Mkku{kh h011

  www.sandesh.com purticareer@sandesh.com

  rMk kk Au, Mke eke Au,khtkw fuxef Mkwyku yue nku Au susqLke kku yLku sqLkk kufkuLke k kkSfhkke hnu Au. ykk{kt ykxo ftshuLkqk s {nkqo qr{fk yk fhu Au.kuLkk ytkkok yuf ykxo huMxkuhhyirknkrMkf hkunhku, kuRLxMk kuhuLkuVheke kuk s MYku Mkthrkk fhu Au,sue ku Mkrku kquo nke. yk{ kuyku hkyko{kt fkLkk fhkLk Au.

  k{khk h{kt fkuE kuRLxMk nku, su100 ko ykk 50 ko fu kuke kkhu sqLke nku. kuLkk kh q {ekE nku, kuLke [{f rVe kze kRnku. kuLku uELku yuwt kkkwt nku fukuLkku nu fkuE Wkkuk hkku Lkke ykkku Mkw Lkfk{e kE kE Au. khtkw kuk{khe kkkh fu r kuRLxk nkukku k{u kuLku yko huMxkuhh kkMku EsELku Vheke kuLku yMk MYk ykkefku Aku, sue ku kLke khu nke. krfku, fwkwwkr{Lkkh, kks{nu sueyirknkrMkf hkunhkuLku Mkwhrkk hkk{kxu k ykxo huMxkuhh {nLke qr{fkyk fhu Au.

  u kukkftuoLk{kt yu{.yu. fhk {kxu

  W{ukh kkMku f{uMxe, rskukS,rVrMk, kkxLke, sqkuS, fBwxhMkkLMk, VkRLk ykxo, rnMxe, rnMxe ykVykxo, ykfxu[h, ykfkukS,BwrkukS{ktke fkuE yuf rk{ktMLkkkfLke rzke nkue sYhe Au.

  {w MMktMkkLkuLk Bwr{ RLMxxqx,

  wrLkMkxe ykV rnMxe ykV ykxoftuoLk yLz BwrkukS. rne

  fue hheku kLkk yykxo hhuuMxkuhh?ykxo huMxkuhh kLkk {kxu Mkkike Mkkhku fkuMko LkuLk Bwr{ RLMxxqx{ktke fhefk Au. rne Mkk yk {nqh Bwr{ ku koLke {kMxh rzke yuxu fu yu{.yu.RLk fLuoLk MkkLMk ykku Au. khkk k{u yuf ykxo huMxkuhh kLke sku.uh{kt fuxktf kLkke MktMkkLkku{kt k yk fkuMko Y fhk{kt ykku Au.

  ykfLkwt kuhLkkufhe {k kAe k{khu 8-9 fkfLke r^x{kt fk{

  fhwt kzu Au. yk Mkk{kt k{u Mkhkkke k[eMknhke ELku ku k Yrkk f{kE fku Aku.krhkkk {uk kAe ku{kt yMker{k f{keLke kfkuAu. yk rMkk kRux kuuhe yLku Bwr{{kt kLkkufhe {ukLke ykkh MktkLkkyku Au. ru{kt kykxo fLuoxhkuLke qk {kk Au.

  Vkku yyu LLkwfMkkLkykxo fLuoxh kLkkLkk k Vkk Au kku Mkkku

  LkwfMkkLk k Au. ekh fkuR kusux {kxu {rnLkkykuMkwe knkh hnuwt kzu Au. ykk{kt u k{u Lkkufhe Lk fhehkkt nku kku yuf nuhke ke nuh{kt [hkkk {kxu {kLkrMkf heku MMk yLku kikh hnuwtkzu. u kuLku Mkfkhk{f heku uEyu kku kuLkk khkk{Lku yk-yk nuhku uk {u Au. yk fk{Lkeru{kt khu {kk nkuE k{Lku ru skLkku k {kufku{u Au Mkkku Mkkhe f{ke k kk Au.

  fk{ kt {{u?yk fkuMko fko kAe

  k{Lku ykxo kuuhe,Bwr{ Mkrnk eskyu fk{ {e su.Yykk{kt k{khuyLkw {uk {kxufkuE ykxo huMxkuhhLkkykrMkMxLx khefu fk{fhwt kzu. yLkw{uk kAe k{u kkukkLkkukRux Mxwrzku YfhkLke Mkkku-Mkkkrku{kt k fk{ fhefku Aku. Mfqku yLkufkuuLke kRkuhe{ktk k{Lku kf {e fuAu. ekh {kuxeftkLkeyku ykxohuMxkuhhLku f{o[khekhefu k rLkwk fhuAu. ykxo huMxkuhh kLkeLkuk{u kku Yrkk rk{kMk Mkwe f{kE fkuAku. fkLkk kueLkku{kxu {nLke qr{fkrLkkLkkhk ykxoftuoxhkuLke f{e kkkw {kk nkukLku fkhuyZf kfku hnue Au.

  Mkhfkhe LLkkufhe {{e fu AAuyk fkuMkoLku fko kAe k{Lku Mkhfkhe Lkkufhe k {e fu Au. uLkk kkt s Bwr{ku{ktyk fkuMko fhLkkhk kufku {kxu Lkkufhe nku Au. Mkkku k{u kkxo xkR{ Lkkufhe k fhe fkuAku. u k{Lku Mkhfkhe Lkkufhe Lk {u kku k k{u Mkkhe ykf {ue fku Aku. khtkwkuLkk {kxu sYhe Au fu k{u yuk nuhku{kt yku, kt fkLkk kkhwt kufku hnu Au. {wtkE,[uLLkEuu, fkufkkk, rne kuhu nuhku{kt ykxoLkk ftuoxhkuLke qk {kk Au.

  fk MMkkku ffkhrfeo kLkkkuykxo rrhMxkuhh

  eekk {{kkxxuu kkuuxxooffxx nnkkuukkkk LLkkkkee!!Learning is the process

  which never ends. yk kMk{SLku SLk{kt Wkkhk ku Au. ewtyu yue rk Au fu kuLkku ytk Lkke.SLkLkk nh yuf kku {kMkLku ftEf LkuftEf ekwt hnuwt kzu Au, k kuLkkrkkeo SLk{kt euwt fu {uuwt kkLkkuLkk SLkzkh {kxu Mkkike WkkukeMkkrkk kk Au.

  rkxLkLke yuf wrLkMkxeLkk{LkkuikkrLkfkuyu fhuk yuf yLkkhk k yu k {wt Au fu, ftE kLkwt ek {kxuLkku yLku ku ytku kkLk{ukLkku Wk{ kkku rkkeofk snku Au, fkh fu yk kkk{ktrkkeoykuLku fkuE k fkhLke yLskkkheyku rLkkkLke nkuke Lkke.{kk Lku {kk rk{kt s kLk furLkfhkLkwt nku Au. kuke ku{Lkwt rk{ktfkuLMkLMxuLk skR hnu Au.

  kMk fheLku kthke k[eMk ko MkweLkkukkku yuku nkuku uEyu fu rkkeoykuyukkukkLke fkhrfeoLkk zkh {kxu kLkykkkkt yLkwt ekwt hnuwt uEyu yLkukkukkLku kkkt &kuLkwt rLkhkfh MktkuLk fuyLkwe Mkknfkh khk {ukkt hnuwt uEyu.

  {kkooLkkhu k{u rkkeo nku Aku khu

  rkf, {kkk-rkkk yLku zeku sMkk{kL heku k{khk {kkoof nkukLkkukk su Au. ku{Lke kkMkuke k{LkuuEkwt - kqhkwt kkLk {e hnu Au. ku k{LkuMkk[e kuhe fhu Au yLku MkVkkLkku{kko [u Au. Mkkku kk rkkeoyku fukuMkku k k{khk kkEz nkuE fu. k{Lkukku fu fkuE k{khk fhkkt fkuE rk{ktw fkh Au, nkurkh Au. kku k{uyuLke kkMkuke yu rk ekLkku Lk fhku.

  rkfku, {kkk-rkkk, ze yLku r{kkuyu k {kkoof Au, k {nkLk{kMkkuLkk kuMkknf rfMMkk, yLkwku,MktkuLkku{ktke khkuk {kkooLk {e fuAu. su rk{kt k{Lku kku fu k{u LkkkAku yuLkk {kxu k{kt ykkkykMk{Lkkt kwMkfku Wkhktk huVhLMkkwfLkku Mknkhku k ku.

  Mkkk yykMkMkkk ykMk kke{k kwrLke

  kkhe ykku Au. ftE k Lkwt kLkeyLku ekLke yk yke rk Au. fkuEk rkLkku Mkkk ykMk kLkkrfkMk{kt { fhu Au. kuu kkuku eukkkXLku ku kMkrf krhMkrk{kt kkwfheLku MkV kLke fu Au. ynyuLsrLkhkLkk rkLkwt u Wknhuk{kt yku kku yuLsrLkhkLkku fkuErkkeo kkukkLkk RLMxTxqLk fuyuLsrLkhk fkuus{kt Mkkk kkukkLkkrkLkku ykMk fhu Au. yu s ykMkkuLku Lkkufhe ykkk{kt {Yk Lkezu Au.Lkkufhe{kt rhMk[o yLku MktkuLk khk kuftEf Lkwt s eu Au su kuLku Lkk{ yLkuk{ ykku Au.

  Mkk sskkk{khe ykMkkkMk e ykosLkf

  xLkkyku kLku. k{Lku kkukkLku ktykkuo nu. k{khe yth QXkkMkkkuLku zk{e ukLkk ku yuLkk skk{ukLkku Lk fhku. k{Lku kku fuk{khwt kkLk yLku MkkLkku k{khk MkkLkkuskk {uk {kxu Mkk{ Lkke yLku xqtfkkzu ku{ Au kku MkknfkhLke { ku su yu{wu rLkkk nku.

  Cover StoryKhushali Dave

  Prashant Patel

  kkk ffhkuk{Lku {kwt huf kkLk yuwt Lkke nkukwt fu su W[ fkkLkwt nku.

  Mkkn {kxu Mkku {kuZkt qu. k{khe Mkkku kk rkkeoyku - kuMkkukkukkLke nkurkhe Mkkrkk fhk {kxu k{Lku wt wt ekzu.

  khuf ukue{kt k{u k ykk wt kuxwt ek uhkku. yuk Mkk[wt fu kkLk {u kttke {uku, k {kk kkLkLku kkkkt

  eku. kkLk{ktke wt kkk fhwt ku k{khk kh rLkoh Au. suxwt kkkfhk ku nku yuxwt s kn fhku kkfeLkwt kkkeLk kk yu

  s knukh hnuu.

  kukk kLkkukwshkke{kt yuf fnuk Au fu yuf Mkkhku kukk Mkkhku kkkLke fu. rkkeoyku {kxu {kk khekkke kkLkLkku fu

  rkLkk {wkLkku Wu yn fhk{kt yku kku {kk rkfkk kkrxk kh kkk nku khu yu rk, Mkk fukk kh kLk ykkeLku u k{kt yku kku k k{khwtkrhk{ Mkwhe fu Au yu Mkku xfkLke kuhuLxe Au. {kk kLk

  ELku rkf kkk nku khu Mkktku. Mkktk kAe yuLkwtkwLkhkkoLk fhku.

  kqoknkuLkku kkkuMkkhkuyuf kkfLkwt k[wt knue skh kke{kt kzwt. kkeLkknuLke krk kus nke. kuzqkk kwt. kuLke {kkkyu kuLkuk[ke ewt, k yu k[ktLkukef kuMke kE. kqokn ktkRkku fu kke{kt su kku zqkesu. {kyu kuLku wt Mk{wt fukkhu khkkt ewt uEyu, kku {kLwt Lkn. kuLkk kuMkku kuLku[ezk kkt fu kkfLkwt k[wtkELku khkkt zhu Au. ku hzkkthzkkt {k kkMku ykwt yLku khek {kxu {kLku fkwt kuLke {kkt kkeLkku kn Mkk{kLnkku kt E kE yLku k[ktLkukhkkt ewt. rkkeoyku{ktk yuwt Mkk{kL heku kLku Aufu fkuE rk Lk ykzu khuyu ekLke {hS Lk kk. yuykzu s Lkn yuku kqoknktkE . kku kqoknke qhhnku yLku su Lk ykzu yuekLkku w swMMkkke Lk fhku.

  k[Lk{kk kLkk rkku kqhkwt kt[eLku w Lk

  kE yku. nuLkk Mkkkh wk{kt rrkk nkukMkkku [kkk nkue k qk s sYhe Au.wrLkk{kt wt [ke hkwt Au yu k {kxu

  rLkr{k ykkh kt[ku. kLku kku kkLkof{ukurLkLkwt k[Lk fhkLkwt hkku. R kwf yLku

  ukMkkRx y nku kku ku kt[ku. k[Lk kAeyu {wu r[kh k fhku.

  Learning

  Guidance

 • yk ku LOGICAL REASONINGLkku khku! y{wf {krnkeykku nku kuLkk khke fue heku rMk]k kkh fkZe fk ku uEyu.

  WknhYku yuf & uEyu: Mkkk hksfkheykuLkwt(A,B,C,D...G) nuh{kt knw{kLk kkLkwt Au. Mxus kh yk MkkkkykuLku yuf Mktk fkkh{kt whe kh kuMkkLkwt Au. A yLku G Lkus{eLku khk y{kkLkwt r{kLk kfzkLkwt Au yuke ku{Lku s{e kkswLkeAue ku whe ykkkLke Au. B Mknwke w {hLkk nkuE ku{Lku fuLMkkLkukuMkkzkLkk Au. C yLku D Lku kkku {kkO uh Au yuxu ku ktLkuLku suxwt kLkefu kuxk yufkeke qh kuMkkzkLkk Au suke ktf nuh{kt kkzeLkukuzku Lk fhe {wfu. Wkhkuk {krnkeLkk ykkhu Lke[uLkk k &kuLkkskk ykkku:

  & Lkt. 1 yk [kh rfkku{ktke k hksfkheLku k{u ku kuAuzk kh Lk kuMkkze fk?

  (1) c (2) D (3) F (4) G& Lkt. 2 yk [kh rfkku{ktke fk ku hksfkheLku yzu-

  kzu Lk kuMkkze fk?(1) B yLku D (2) C yLku F (3) D yLku G (4) E yLku A

  & Lkt. 3 B Lke zkku yLku s{u nkku k ku sk Lk kuMkkzefk?

  (1) F yLku D (2) D yLku E (3) E yLku G (4) C yLku Fyk {kfLku fue heku Wfue? fktE knw {w~fu Lkke, k!

  yuf fkuf kLkkku.zkke khV s{e khVknue keS keS [kuke kkt[{e Ae Mkkk{ewhe whe whe whe whe whe wheA yLku G Lku s{eLku Auu fkuru uLk kfzk nze fkZkLke Au

  yuxu Ae yLku Mkkk{e whe{kt A ykk G yu{ eyu. B Lku[ku[ kuMkkzkLkk Au yuxu [kuke whe kh B ku. C yLku D Lkukkku {kkO uh nkukke kLku kuxk qh kuMkkzkLkk Au yuxu u C Lkuknue kku D Lku kkt[{e whe yLku u D Lku knue kku C Lku kkt[{e whe.E yLku F k yLku keS yLku keS whe k[e. yuxu ku ktLkuLku keSykk keS whe{kt kkuXe Eyu, yuxu Lke[u {ku fkuf hkE.knue keS keS [kuke kkt[{e Ae Mkkk{ewhe whe whe whe whe whe wheC E F B D A GD F E C G A

  nu & Lkt. 1 Lkku skk : F Lku fkuE k Auzu Lk kuMkkze fk kuwtWkhLkk fkuf{ktke Vrk kk Au yuxu rfk (3) Mkk[ku.

  & Lkt. 2 Lkku skk : knuku rfk B yLku D. nu B kku [kukewhe kh kkfuk s Au. D kkt[{e kh kkfe fu. yuxu B yLku DMkkku kuMkeLku yufkeLke ux{ktke fkkhe fxfxke fu ku{ Au. keurfk Au C yLku F. khu C knue whe kh nku khu F keSwhe kh nkuE s fu. yuxu C yLku F k ukk kuMke fu ku{ Au.keu rfk Au: D yLku G. fkuf{kt Lksh fheyu kku kkt[{e whe khD yLku Ae kh G kuMke fu ku{ Au. k ykku kku yu kkhkLkwt Au fu

  k ku s uk Lk kuMke fu.[kukku rfk Au: E yLku A.Wkh uEyu kku E fkt kku keSyLku fkt kku keS whe khkuMke fu k A kku fkt Ae yLku fkt Mkkk{e whe kh s kuMke fu Au.{kxu E yLku A ukk Lk s kuMke fu. {kxu rfk (4) Mkk[ku.

  & Lkt. 3 Lkku skk : B Lku yzu-kzu fku Lk kuMke fu? (I) EyLku F {ktke fkuE yLku (II) C yLku D{ktke fkuE yuf B Lke yzu-kzukuMke fu. G kE B Lke Lk kku yzu fu Lk kku kzu kuMke fu. kukerfk (3) Mkk[ku.

  nu kkuzkf &ku k{khe {uu Wfuku? kku knukt kkuzef Lke[u{kuLke {krnke uEyu:

  kkt[ knuLkku